Goudsche Courant, vrijdag 4 maart 1921

U 14564 I N V Wessanen s Koninklijke Fabriekig WORMBEVEER OPGERICHT 17 6S82 Voedert uw Vee met f Mufwe Lijnxaadkoeken merk ster o w i uitmoDtende door boog vetgehalte L l l N M E E L merk STER in geplombeerde takk Qrootate voeding8waïlfd Alles gegarandeerd Zumr EereDIploma Partle 190Q Negen Gouden Meddbt koopen degenen die inplaats vsn de beproefde Wvliitt Tabletten tegen hoeat heeechheid êh keelpijn m i derwaardige namaak aooepteeren Vrasgl sllsM WrWst TaUMI Blauwe bllkkea doosea i 80 eeal sol aaveaatasad fabriekimerk Vraagt condities voor het incat eeren uwer AchterstaÜin eg Betwiste Vorderingen BBNT U KgN ItOOKEBt Koopt dan onze groote NAPOLEON n U ireniot 7 kwartier voor slechts 7 cittl Als Rsclamemerk TIP POP 4 èeal Tupffmapkl S4 Met het aannemen van DRUKWERKEN in elke gewenschté uitvoering Ma i zich te HAASTRECHT dejieer J HCHEER i Zijt gi aamboratig Belet de vastzittende slijm de rustige ademhaling Ve galt de asthma uw bestaan J Waarom niet uw toevlucht genomen tot een beproefd slijmoplossend geneesmiddel dat het fluimen vergeJ lijkt en Uw luchtwe nj kan maken De iroop wordt zeer gehü influenza griep kkigé hoest verwaarloosde verkoudheid slijmen kinkhoest asthma hooikoorts Pry s per flacon van ± 2SIL gram ƒ 1 90 van ± 660 g B ƒ 3 60 van ± 1000 gram f Alom verkrijgbaar Eischt ttêden baud met onse handteek ning L I AKKER Rotterdsst Suiker Naar het Corr Bureau vi meemt heeft de N UM met 7 Maart als baafaprijs voor de berekening der heffing te verbinden aan de endoaseering van vergunningen voor den uitvoer van suiker aU eheepspjoviand pn van suiker verwerkt inwuikeriioudende goederen andere dan gecoMfniwerde melk likeur kunsth ining en khdijsirrw p vastgP ïrteld ƒ 42 per lOO K G i J e nacbiegaal aons r boven en de roaen U4t de I B zl lche turnen ademden bun geuren er op uit Het maanlwht gaf er Betoovenag aan Het gpdinkel vu ffood en aalver om te donkere erf ls dcnr vrouwen de geur van sanic KKit n roxea alW nam het kleed Vaach op DicH aia herbaatóen hun verzV voor h t Meed mannen knielden er büVeer om hun gebeden op te B fgien i dm aaehte wtad die uit zee opjoaam KpeekteSuiMcben de draden Soma maalQte een wei omaa em fout en werd hij we gnrE ïèkta Some hidden dt gadoldige Tingem yot r altifd op met weven en weixTeen plaats door een ander ingencHnen Soms gingen ij van de eew lilaatB naar de ander maar bet raavs waarop het eetl gcü iattnen 0ffÊ werd oiot geechtMKlon Z j namen het ktleet mede vap b ftiv tot valieu over etroomende rivie ren en door het gwadkleurigie aand van woestttnen z 4fa naar de iMepe blauwe wateren e te en het strand klotsen Aandacht r haateoxie juffrourw Ainsiée naar het verbaal van WteCeld De ikodlalacea vi Arabtoehe paankn aiet Bedeeünea geÉiuld tn hun wttt mant t en met hun swaard an die liiMterdoa en al bijt gew itter en de pracht van dwi oorle ward n het kiteed gi vreven OwtwlnMngeÜeder het gedreun van een mlteinaaavaj het geloof vim een at nr den krijgsman ze fs de 4angMune laetA van verslagen legeH allea all Wm ia dat Meed 38 jQoeden aadht liefje seide zü ie wilt me wel een kua fepreOp ib het niet Een oogenWJk veitlbarg het nieüBJe haai gfAMot m de Icanten ftaama otutmoeken haar lippen e4kaair Huth beef de en ziü fiaasMe zach weg en taradiMe haar tiraaeo terug te dj ngen De deurSi stonden open maar eir werd een ander geluid vernamen dan de diepe raluüliDg vM jaffiwiw Ainalle Rutb ecthter hield eea droeve nachtwahe tot de eer schemerinfl oaotra c höohdistuk xvi A l t n abonnement m dit Mad vow BOSEOOI worden aangenomen door D SPAARMAN AehterfcadeHC agewdaT 1 Maart Zaal Kunstmin UefdadllMtl avond Roode Krols 8 uur J f Sehomrboi Nationale Opaia 10 Mutt 8 uur Nieiiwe Schoawtaug s ASounemenUvooraWlii M v A kei trissans Mï w ta moina oMvaimn vaa tsr rtwwi nearten vatmakaUHdiada sm da In OM aawfc ta r méUm 5 DruMterlj A BBO ntAMA ZOOM OOWDl c r I I 1 De sitiakelijkste Drank voor Jong en Oud Is en blijft van Vollenhoven s S4out OVERAL VERKRUGBimR APOTHEKERS ASSISTENTE net Pension mnt haiaelgk verkeer Br lett E Bnlppoatkentoor Zevsafauiien Z H liH t V F 19 9 K ME Pe V DINSDAG a HAAKT anMls 8 aar in Jüustaiüi BoeMladel sal een greate latamatioaale Boksmaidi gaboodaa aropden tusscban de Kampioens WILSON mMIPAB POLO SNOBOL Kamploea van Frankrflk ea Aaierika kampioea Van Zuid Amerlka goiljk gespeeld met de beroemde kaïnploesisCoatra Balaah Dixie Kid Hobto eni onverslagan kampioen DEPOT Gouda en omgeving Ben NET PEBSOON GBVBAAGD door eea groote Begchuitfabriek om den verkoop huis aan huis en aan winkeliers te orgsniseer n Prys en kwaliteit kan onnfogeL k beeoneurteerd worden Verdiensten 8 per Ust van 200 rol gemakkalUk 10 k p w t plaatsen Sollicitaties onder motto DepAt Maria Gondastr 27 Uiden 12SS IS In 10 luulea van 3 mtaatesi Voor dese ontmoeting ia door eenige SportllefheUMn Itgelaafd ƒ IN raar den winner en ƒ 500 voor den verUaier Teveois zal een Demonstratie gegeven worden door Anatetm van de Goudache Boksclub Jiercules EEN STROP Voor deze Demonstratie xijn eenige medailles beschikbaar gesteld Zie verder de aanplakbllletten 1252 30 WITTE BIOSCOOP i i KLEIWEC i i OOUOa HBT STANDAARD PROGRAMMA VOOR NEDERLAND 1963 Das wr k m Hoofclnunnm r 40 Shark Monroe De Sterke I Sofit teir Ons ttenoe en ouDa TOONEEL ENSEMILE COR RUUI ZONDAG 6 MAART 1921 Aaavsaf 8 nar V Laoh Awonrf IV Eimmkalt Mmriiiinii lit verlof nn Briekiox MlllWn OwleiaUiiiM In I Mr irM nn itUK HENNeguW in f URME la de nrialing nn ANTON RUUI MMliwarkindan KITTV KLUPI ELl NNIE WEITDMK LKRTINE F MENHErsLOM COD RUI HENRI VAN EES THEO FREDXEL Jr PIERRE l tRM COEN HIMINK UON WINNUW Ml 0011 muil L eli nl Laohanl Prtjten der pUetten LoSe Millei Uden ft n Ni i i deoll n Balcon Leden fIJI Niec ledea ft 7t Galerij lOJO Alle priKua erhoofd m t 10 auteur Cl 10 itedelijke rechleu Pla lib pr kie 1 woon 1187 30 Groot drama in 4 aoten met WILLIAM S HART in da hoofdrol Jackie W een jongen moeten zijn f Comedie in 4 acten met MAROAKET FISHER in ds hoofdrol Voorjaarshoeden n d nl uwf f mo l li n SS VOILETULLE = Atflltr ner hit Mrnrmin in oaiiliHW gii TM M DimM befd saakevelead BOEKHOUDEN TALEN HANOELSCORRESP enz Oplaidlng MaroufiHa an Vai aaniginB van LaeraMi Oonweraatia Olub an Ppivai tondeprieht PONTSCHOOL TURFMARKT ea GOUD A BPgl aW L mo BrotnendMi 38 j HX NATIONALE OPERA MAANDAa 7 MAART 7 uur CARMEN Priisendarplaalien Ud n M tl Niar Udaa t 12 1 ll PIui be a tlB n Bestel Uw Drukwerk bij Aa Brinkman Zoon Nieuwe Schouwburg Als gij ongesteld züt neem dan s morgens i middags en des avonds een weinigvan de van ouds beroemde genees krachtige WoFteiboer s Krulden of 1 a 2 Wortelboer s Pillen en gi 2ljt spoedig herstdd Beter en goedkooper huismiddelen bestaan er niet Duizenden hebben er reeds baat door gevonden en zü zullen ook U helpen De Wortelboer s Krui den en Wortelboer s Pillen verdrijven I gal slijm koortsigheid maag eit hoofdpijn wekken den ietlust op bevorderen de spijsvertering regelen den stoelgang zuiveren het bloed maag en ingewanden enz Wo tel x er s Kruiden 60 cent per pakje Wortelboer s Pillen SO cent per doos drie dooien 1 70 Overal verkrijgbaar of direct van Wa Maria lorÜBiir ft te Oudepekela Zending gwchiadt fruMo aa oetvaogst van het bedrag 766 46 8e Voorstelling in het Abonnement Donderdag 10 Maart 8 uur N V BET ROTTEBD TOONBBL Mijn Vader had geUjk JEÜK J ÜK llUjspel in 3 bedr van Saeha Guitr Entree voor Leden der Sociëteit Loge en Stalles ƒ 2J0 Balcon ƒ 1 75 V voor Niet Leden Loge en Stalles ƒ 3 Balcon 2 25 Galery voor Leden enNietLeden ƒ 0 75 Alles met 10 auteursrechten en 10 stedelijke belasting Plaatsbespreking bU loling en kaart erkoop Woensdag 9 Haart s anada 1126 8 uur 23 f i ÜT Schoone Buste ï in 2 maanden door de Fllulas HongrolM Het middel ter verkr glng eener flink ontwikkelde buste ƒ S EROS TOILETCBEME geeft een fluweeliaehte huid ƒ 1 20 N V Mg SANITAS S2HÏA K rtc Tiendeweg 10 K2ÏT 2 o Hoogstraat 87 UTHEÜHT ZadelsUaat 87 ld Po rsKt 8 29918 stel O aan vpor wat het laggen wil na de hevigste Jauk dia ra gevoel geeft of de hnid in bmsd stai Klotseling een koele huid te bebben en te voelen dat de Jeuk bij tOoversHPveidwünt OniniddelliJk e Verzachting geven een paar druppel van deze itievwe medische ontdekking D D D genaamd Geen eUpeloDse nachten loeerl Geea dag n vol kwelHngl Waarom zult e nog yerder lijduit en Uw gnoadheld op dexe w ce oDder P I iiiilk ipjii l Trjïiiiï Solieda ki beien als t te Spiegel Schilderijen slon en Huiskailiemea ls Stoelen Linnodl Splegelk Schilderijen Thee fels Elkenhoi len Buffetten Botkw Ö D D jrsrWinknhl l t ffRHNMi hlftM kaaten Clubfauteuils Z den phldw Ameublemente LeenunenblemMitaa Kapokmatiaasen WoUan en Satündekeas Stroomatraaaen ans ans mt SPOTKOOPJGSIII 90 BP M ADBE8 VOOR JOMOULUIyiA HUVBLUKSPLANNnt Prijs van een proeffl l fK Greote fl Inh 8 maal sooveel veel veord ellgei du ƒ 2 60 AlfTON COOPS Omj It WJMttMUM J Tri 3tt De behandeling met P D D wordt o ersteuad door Wt gebruik vui D D D leep t ƒ 1 D D D Sduaneep k fl D D D erlBia ƒ l HI iruikmiiAiaiiÜÉiii HDAM TdefooB 12800 Gratis brochnre op aanvr by de lleofldiwiagenw Fa B Heinderama Oen Haag AmsteilMs Nlieik iBn0iiir DepSt te Qol da bï ANTON 00OP8 WHdatraat 81 an MeJ VAN LOON MaHct en verder Ml alle goede Drógialen 10 59e Jaarj g Waterdag 5 Maart 1921 flOlJMHE COURANT TÏQTx wrs ean i d T erteaa tïe blsud v oor G o cxcLsl eara OaaQ stxeüs exL VERSCHUNT DAGELUKS BEHALVE ZON BN FEESTDAGEN ABONNGHENTSPBUS per kwartaal ƒ 2 26 per waak 17 cent mat Zondagsblad per kwartaal ƒ 2 90 par waak 22 cent overal waar de buorging par loopu caaelll dt Franco p post par kwartaal ƒ 2 76 met Zondagsblad ƒ 8 40 Abonnementen worden dageiyka aangenomen aan ona Bnreau Haikl 81 GOUDA by onze agenten den boekhandel en de postkantoren ADVBBTENTIEPBIJS Uit Gouda esi omstreken bohoorende tot den bazotgkring 1 6 regels tlM elke ngal maar ƒ 0 26 Van bulten Gouda en den baaorgkring 1 5 regels ƒ 1 56 elke regel meer ƒ asO Adverteytiëa Ui het Zaterdagnammer 20 bijslag op den pr s IN6RZ0NDEN MEDBDEELINGEN 1 4 ngals ƒ 2 06 aUta ragal mwr ƒ 0 60 Op da voorpagina 60 koogar Gnone advartentün an iageaonden medadeslingsa bil contract tot aar gaiwlueeardaa prüa GnoU lattara en randan worden bmakaad naar plaalaruinto AdvaitoitUn kanna wwdsB lng d i door tuaaehaakoout vaa aoUtd Baekfcandelaran Advartantlabunaai ao oua Aganlaa Barean HARKT 81 GOVDA Redactie Telef Interc 545 Administratie Telef Interc 82 INGEZONDEN HKDKUEELINGKN vaarloo in de mMia Aien maat happÜ te doen tenkrheeren En Juist by jeugdige tniRdadigers valt de hardheid m het ot om voor daden in een tijd dat men nog in miadere mate zyn verantwoordelijkheid voelt iemand het geheelc leven te laten boeten door opsluiting en hem zoo de ware weg tot boete en herstel in het leven dadeli k af te mijAvu Misschien zou een voorwaardelijk in vrijheid stelleiL al8 gratievarleening nuttig kunnen werken Over t algemeen verdient trouwens de toepaaaing van dit instituot van voorwaardelijke veroordeeling en voorwaardelijke invrijheidstelling uitbreiding Een meer ingrijpende herziening van ohze strafwetgeving waarnaar wordt uitgezien zou ook hiei mee iTioral rekening moeten houden Maar daumaast vragen tal van andere verbeteringen de aandacht Mr K De publieke opinie had zich met dit etelsel geheel vertrouwd gemaakt omdat zy tn den beschuldigde den schuldige was gaan zien on zich niet doordrongen hield van de waarheid dat er omtrent de schuld nog niets bewezen was nog niets vaststond en dus tot zoolang de verdachte als onschifldige tegeflover de rechtbank stond V a het beginsel nu door dit inquisitoriale stdsel gehuldigd is men door de jongste wözigingen afgeweken om tot een gematigd accusatoir stelsel te komen waarin den verdachte meer den vervolgenden ambtenaar milder rechten worden gewaarborgd Een verdere doorvoering van dit nieuwe beginsel zou ongetwijfeld de rechtsbedeeling ten goede komen Maar daarnaast zouden ook andere wijzigingen mioeten staan Zoo verlangt ongetwijfeld het eigenlijke strafstelsel ook dringend veranderintf waar ons gevongeiusweKen en ons strafstelsel ap menig punt verouderd z b Over een bepaald punt eflfi bepaalde straf waarmee de publieke opinie zich misschien van heel onze strafrechtsbedeeliag het meest heeft bezig gehouden heeft niet lang geleden prof Simons in het Weekblad van het Recht geschreven over zyn pleidooi voor afschaffing v n levenslange aevangenisatraf Er bestaan omtrent het reoit van straffen en de wijze van straffen prikicipieele verschillen die grootendeels n et godsdienstige overtuigingen en maatschappelüke opvattingen samenhangan Maar de vraag door prof Simons opgeworpen woidt meen ik daardoor niet beheeraclt Het is hier niet de vraag of de Staat al dan niet het recht heeft de straf van tevenslange opsluiting op te leggen maar f dat opleggen wenschelijk en rechtvaardig IS Dat een dergelijke straf buitengewoon hart is zal ie er dadeiyk moeten erkennen Maar dit bfehoeft zijn rochtvaardighflid en wénsohelifkheid niet uit te eluiten Het is maar de vraag of men naast het eigenlijke straffen met deze straf het dod bereiken zal dat men zich voorstelt En pu schijnt lii practijk daarop ontkennend te antwoorden Mr Cnopiufi die tegenover prof Simtvis voor jiet behoud der levenslange gevangenisstraf pleit verwacht van haar de verz e5jng Hij gelooft dat de gevangene z ch an de dingen der wereld zal afkeeren m tot inkeer en berouw te komen rtaar daarvoor zou dan gratie uitgesloten moeten z n omdat door dit vooruitzicht de rust en fcerusting verdwijnen Ongetwijfeld § daar wat voor te zegigetu Maar de practijk leert toch dat levenslange gevangenisstraf die geen enkele hoop n geen enkel uitzicht meer openlaat veelal eer tot verbittering en vertwijfeling en d or Ie hopeloosheid vaak zelfs tot krankzinnigheid voert Alleen de kans om door g ed gedrag eindelyk noawnisschien vrij te komen maakt de tot l nslang veroordeelden vaak nog handelbaar A aar wat vooral gewicht in de schaal legt de levenslange psluiting kan voor de maatschappij nooit een belang hebben len epkele hee jeugdige misdadiger uitgezoiKl rd i al een ge nfenisstraf van 20 tot 6 jaar voldoende a om misdadigers oad geworden geheel ge echter is geheel en al nIeuvC en liJkt d n I leek het meest eenvoudig De ervaring moet evenwel leer i wat het meest practische an het meest goedkoope is Voor materiaal Voor het beton worden gebruikt de slakken die by de vuilverbranding ontstaan l it waardeloos materiaal doet hier goede diensten het is uterk hygléniHch on absoluut vriJ van eiken slechten Idj stof Deo Haag levert per jaar aan dergelijke slakken o n voorraad op die voldoende is voor drie è vier honderd hulzen Het bouwen met beton heeft sommige dingen vóót althans het volledig gegoten atelHel De afwerking is zeer eenvoudin aangezien er zoo goed als geen kalk op de muren behoeft gesmeerd te uorden Op iedere plek in den muur kan men een spijker slaan ztiodat het getob dat men In andere huizen heeft als men eens wat wandversiering wil ophangen beataat hier nitt Voor vocht behoeft men niet te vreezen de muren zifn zeer poreus en alle vocht zaltt aanstonds zoodat het gemakkelijk Is af te voeren Dan liebbon deze bcton woiUngen voor dat zij zoo goe i als geruischlooa zi n hetgeen in do muzikale stad den Haag van veel belang h De bouw van eenige beton woningen is thans een suort wedfltrijd Verschil Umie fabrikanten en de gemeente den Haag ijveren tegen elkaar om de beste woning te leveren De diverse typen staan iak bij elkaar zoodat zij alle onder dezelfde umHtandigheden verkecren De ervaring moet nu dus öördeelcn welke gebreken in het algemeen aan deze stelsels zijn verbonden en welke vóór en nadelen ieticr syateem afzonderlijk heeft Wat het ufteriyk betreft mag Htellig nog wel eens nad r overvlogen werden v tti daar aan te verbeteren want dat gedeelte is foei teelük Omtrent de kostm van dfze wonlhi valt nog mets te zeggen Een maasa boaw zou Juist hier heel wat goedkooper ziJn kin één model heeft geleerd omdat dan de Installatie meer productief wordt De kisting die voor i én huis noodig is zal ohgeveer twintig maal gebruikt kunnen worden ten gevolge waarvan de kosten natuurlijk veel geringer wonlen per huis el te verstaan Den Haag heeft thans een dr Kuyper rtraat De Kanaalstraat waar dr Kuyfer van 1901 tot aan ziJn dood heeft gewoond IS thans naar hem vernoemd Vroeger in vaak op herdooping van enkele traten aangetirongen maar dan heette het altijd nmogelijk en principieel ongewenacht Nu heeft men het argument dat er een Kanaalstraat en een Kanaalweg bestaan hetgeen aanleiding gaf tot vergisaing Ten aanzien van straatnamen is men in den Haag niet gelukkig Het ware te wenschen dat Iemand met meei vernuft dit punt eens leidde Helaas is het namen geven al zóó in de war dat er niet veel meer aan te rcparecren is Het lijkt wel wf men zelf er geen weg meer uit weet en maar raak doet Een typiich geval hoe men argumenteert De nieuwe verbindingsweg afcbter het Binnenhof Wilden velen noemen naar Jan de Witt omdat deze weg juJst leidde naar de befaamde Plaats Tegen dat rerzoek werd aangevoerd dat er al een Jan de Witt laan bestoml op Dit nummer bestaat uit twee bladen met inbegrip van de Kindercourant N V Miii EUklissiiiiit Mii MARKT 26 TELEF 131 Dégcliik ontvangst van Nouveauté s EERSTE BLAD Ons Strafstelsel ut iUirsvliet en dat tus een atraat naar denn raadpenslonarlfl genoemd een bron zou itjn van vcrgiiuiing Men zei dit op het zalfde moment dat een laan op Zorgvliet gedoopt werd Jacob tslaaii terwi I er at in de itad een straat naar dezen illustren vafler Cats is genoemd Vog nimmer is het ons opgehelderd waarom Joost van den Vondel nog niet de eer gendot een stMiat vernoemd te krijgen Tal van mimlere goden Hebf en dat voorrecht al maar Joost blyft arhtor BI liJn hier ter Mted al historische namen gegeven lie met moeite In geschiedenislMwken teruggevonden kunnen wonlen Men mag wei en groote uitgave bcbbon om de kleinere types er in te vlmfen 4 et schiint otik noo Hir te x n dat men minstens een fijnken tUd al ter ziele is eer het voorrecht aan de nagedachtenis te beurt valt Thorberke heeft het nog niet zoó ver weten te brengen Maar dat komt nog wel Het geven van namen i i in den Haag opgetlragcn aan len directeur van het muwum en deze chijnt litterair bcteiap de hoogte ilan politiek en historisch Vandaar zyn oorliefde voor lett4irkundige namen We krijgen nu o a een Jan Ta Obwura dtniat Een grapmmftialter heeft voorgewteld om de boruchto Fatier van Kiemsdijkstraat waar zooveel beritovjngen plaats hebben om te doopen m Camera Obscurastraat Niet nverdienatelijk vcncminen Verder komt er e n Staatokstraat en Keggepletn Of er uo vtm Waa ratjestraat komt i nog niet bekend Al er eens en commiïisie werd mgeateld die de ganncbe vaderlambK he gexrhleilenib politiek litterair en wetenschappeiyk eens doorsnuffelde en alle nog niet vernoemde namen bijeenbarkte wie weet wat een enorme voorraad lielangrijke en bruikbare namen er voor den Ag kw men Den Haég heeft jaarlylis hecl wat namen noodig en dus s blijvemle aanvoer gewenacbt HAGENJyAlï BKIIVKN 1JIT 0E HOFSTAD DXLVÜ Met een variant op n bekend ezegde zouden wij als motto yoar dezen br f kimnen nemen de woorden nood leert bouwen Vraagstukken die vroagei met bestanden on zelfs met te verzinnen zouden zijn ffeweest errijzen thana Vroeger was eer een chronische werkloosheid of slapte in het bouwbedrijf Thans zid er een chronische nood van personeel bestaan totdat het evenwicht hersteld is en dan zal het een tijdlang wellicht evenwicht zijn Voor het oogenblik is het de moeilijkheid hoe er meer gebouwd kan worden dan met het beschikbare personeel mogeiyk is Men is er daarbij op uit om meer met ongeschoolde krachten te werken en het middel daartoe ia het vervangen van bat metselwerk door beton jyeten Op een terrein op Scb uaitfelig tt wofden Vhm op beperirte schaal proeven genomen met deze gieterU EeV paar van dergelijke woningen zijn zoo goed ala gereed Hooi zijn ze niet ze hebben den vorm van een kubus met vele gaten er in Alles is echter van beton muren vloeren en dak Bij deaaii houw waarvan de bezichtiging inderdaad belangwekkend is zijn er drie systemen Het éérfe dat het meest eenvoudig is is het volledige gietstelsel Voor het gansche hais wordt een houten kisting opgesteld waarfaif alle openingen voor ramen deuren trap en schoorsteen worden uitgespaard Wanneer het geheele houten geraamte gereed Is worden de opengelaten spleten volgegoten met de beton massa en klaar fs kees Slechts twee en een halve dag is noodig voor de gieterij en binnen zeer korten tijd is ket huis gereed De tweede methode bestaat in het gieten van een skeIet vormig huis Men lou kunnen zeggen dat alleen de randen worden geffptea De opengebleven ruimte wordt gevuld met groote betonateenen Dit nadert du8 al weer iets h ate metselaysteem De derde methode m die richting verder Daarbij wordt AiSpR opgetrokken van groote betenblokken Hier hebben we dus het oude stapel systeem alledn zijn de blekken grooter en dus vcreischt bet metselen minder geschooldheid Het eerste systeem Niet lang geleden nog heeft ons Wetboek van Strafvordering belangryke w zigingen ondergaan door de aanneming van enkele vv jzi guigsnovellen b Ü welke gelegenheid zoowel m Eerste als m de Tweede Kamer van verschillende kanten de wensch werd uitgesproken naar een meer volledige herziening niet alleen van dit Wetboek maar van ons gansche strafstelsel De debatten te dier zake gevoerd toonden wel in weJke richting men zich die wijziging vooral dacht Maar het publiek buiten de Kamers heeft van die wenschen maar luttie notitie genomen Over t algemeen bestaat er weinig belangstelling voor dit soort wenschen en dit soort vragen De publieke aandacht trekt zich in de laatste jaren zoo uitsluitend om andere sociale kwesties sa men die ie verhouding tusöclien kapitaal en arbeid of de levensvoorwaarden de minder bedeelde klassen en ie algemeene hygi e raken dat men te vergeten schynt dat ook de wijze van straffen door deu Staat de vervolging van de misdaa korrom de inrichting van ons gansche strafstelsel een wciale kwestie van de eerste grootte ïs eo dat de v jze van z n oplossing op ons gan he madtschappeiijke leven influenoeert Dit te vergeten is te meer gevaarlek in tijden wanneer het strafstelsel min of meer verouderd is zooals dat thans ten mzent ongetwijfeld het geval is Mjen kottit zelfs niet tot de wijzigingen die dringend noodig zün En waar de arbeidswetgeving on de regeling m allerlei andere sociale aangelegenheden zoozeer den tijd van den wetgevei m beslag neemt is ook van de regeeringpn nauwelyks voorziening in deze behoefte te wachten f Het verdient daarom te meer I f dat deze regeering voor de jdngste wxjuging van het Wetboek van Str Vordering tyd heeft kunnen vinden Maar het bJUft niettemin noodig op uitbreiding der herziening aan te dringen BnWENLAND De thans aangebrachte wijzigingen zyn niet van ondergeschikten maar grootandeels van zeer principieelen aard Immers in wezen wordt er gebroken met het principe dat in ons Wetboek van Strafvordeang tot uitdrukking komt al wordt dan clit breken niet ver genoeg doorgevoerd Tot nu toe huldigde het Wetboek het zo genaamde inquisitoriale stelsel Dat wit zeggen men zag den beschuldigde als den boef en men trachtte hem op alle mogeliike manieren en vaak op vry harflhandlge zijn schuld te bewyzen De officieele beschuldiger atonri niet als gelijkberechtigde tegenover den verdachte tusschen wie de rechters geh I jartydig vonnis moesten wijzen maar biKhikte over allerhande bizondere middelen en rechten terwyl de rechtbank als t ware van meet aan ziyn zijde stond FEUILLETON Lavendel en Oude Kant Naar h t Bnffelscli van MYRTLE BEBD Geautoraseepdto wrtalin vaa L Pa WBSSBÏLINl ROSSUM Nadruk vartHxlien baawl uit j le dingen die ik schryf zouden u nwt intereMeeeren het is niets dan stof voor couranten Jo dat iNMi me wol inkeraweereB ant WDordde zy xacht ja wel leta in de manier waarop zö dat létin deefl tranen in zijn oogen ofPM f n Zii voncl het pnsttw al Ru h eur haar boTftdde maar het was haar tbotate genot Wmfielil ovt r haar bchatten te booten iHeken Wd je me veiWen over het klaed carl kt over de saodaWiouten Uat liïtt vroeg ze voor en tiwijntugjaten k eT ICn Carl begon ocuuww yHert m bcndenlen Jbjm oud en bet kcmt uit PBraal ver varlSrtr de aee De iherddrt bemwakd n hun kudden dag en nacht en benmarden de fünate vachten vuotr het kJead ï i maakten kleuren uit bloemen en n uruige kruiden ï vreemde planten dJe op de bergtoppen groeien nmar de nwedi sWn teebfw Jïeen dor4 a gii n Nft laii en tijd totfMMea geiced vmtii went een pstromt ont §Len m dea titnd wenlen symbolen getenrnd waarin een veibor n befeeelwnis ligt die alleen door de wüate maanen cmteUferd kan H ord t Maiuwn vrouwen en kinderen aflerMen er aan diepe temmen apntan ondenr minnebaibwen en de aln vaa die roetadt werd in het Weed weergegeven Vingertje van Ueine kinderen gre n er naar en mrtien a eer loagetaaafat Nachta ala de vuren van het dorp wane oatotoken ea de roode weenacMJa er op viel haar ecegend zij haar lieve hart xei hii teeder niaar wiy veir1an en niet naar dat alles wU Mifa n veed Uev r haar zeU a dat ia zoo antiwoonide Ruth aan Tot mid ian Sesxtember ging ze emak teelijk van haar gen kamer naar de atkamer Om de beurt braehitien Ruit en WdnUield IdtkemÜen mee om haar eetlutit Di te wekken lüaar oi idMon sü van alles een beetje proe le edi alles zeer prees vooral als Ruitii bet ze4f ha bereid deed ze hei zuAttiaar alleen ten pdeiziere van hen Zij U een beetje apmk een beotje en si i p veel Op zekeren dag vroe zij de ware sandelhouten kist naaat haar artoel te treldten en haar den rfeute te irtrenftdte adiAer een sdiüderij hinir W U nu asjeUieft n oog nblikje wegignan vroeg xij met een mnentenden gdiralacha en heel Uein oogenbükje Hij zett de aefad op de tafel binnen haar bereik an veraocht haar te bellen aoodra zij iets noottig mocht hebben De uren gingen vooiby en geen gehad werd veraomen eindeSijk ging hij heei stal naar binsen en vond haar rfapende De ki t was gesloten en de sleutel wae met te vinden H wist niet of cij de kiat geopsAd had of niet Boen aiJ ontmaakte liet sij zonder een wm rd te spreken toe dat hü d kiat weer op haar piaats aette S Hiu lazen n baar wat voor en ziJ Iniffbentle geduldis nu en bia deed aij een vraac maar raeeatial virf ia riaap wilde xaide aij op sekenm di C eB sü alleen mat OêA in at Jk hm hoonn wat je t ee tftii i w bebt Wal Jutftaair AiMbe viw Mi ver gewooo k door bet huis maair gaandowec vielen liiHer van de huisdijke Richten op de sohoudérs van RutA Heneey kwam petken dag na het ontbijt n laat in den aamidd Ruith bepax efde i£Eroaw AiiulJe eens e jijjitoeiptje 6ver te halen maar zii vfeagerde N en liefje zei ze gUndocbend 3k ben nooit M geraneeet en ik ben nu te oud om te begjnnem Buiren die van haar aieiDbe hoonien kwamen hun dwQiieinincr betuisen en hulp aanbieden maar zij wilde niemand i n Eelfs Riet tante Jane Op zeAteiren avond zat zij alf gemootiüik aan het hoofd van de tafel want sü wÜde haar pllaate ail gaatvrouw niet qpgeven oCBchiOon bijna odiate at na fen OMialfeijd overviefl haar een heng g voel van zw Sü £ k weet met hoe ik ooit boren Eal bomen zei ze ai yïtig M t igist boo b l ang eind ieflMd De zomer Ueip ian spsai m ten einde en dken ng nam em bteAje ran jaftnmw Ajnalii s fcrac tesi mede Br wma ziekte noch p het was enavoodiff een udtdeo Carl gang naar de bad cm een beroemden iokber te halen maar dece Mhudde liet hoofd Mir aebeét aieta zetde lOi jnaar mi veriajiet niet te l Ten maakt haar aoo g kkjg ais gie knini Gadnrawle eo t4Ja ii av al lantOK die haar U Winfield droeg haar in iftn anaen w Tael t en gemaldeelijk naar boven aïa ware 2Ü een kind gemmeesit Haar waagien waren in t een Mos oventoigen t haar oogen scMltfle en toen hü haar neecMUa Jk had mnb gadedit dot het aoo gemakft k ami gaan zeide i f e zult b me Uüven i het ndeit CM Ik hab idei gnag dat je heensaat 41c aü aooJaov bü n bUhen als q wit juffnoMw nalie en Rutti ook Wü kmaeaniet te veel nxxr u doen tWanit vamigd draML n Dtoi arend toenlm vraor iiet vmir aaten en juffrouw Ain Hbovea aUtp rtekle Rutti hem dat wk haar ted nttfid Jiaao hals en Mm lakUiAea aaa IMtai t wfllea nalatea a doT MiM WboaW a