Goudsche Courant, zaterdag 5 maart 1921

ADVERTENTnü ï 8T0LWIJK Gistermiddag omstreeks half twee werden da bewonen van on dorp opgeschrikt door brandalarm Verschillende gerachten deden oarst de ronde dot den brand niet op ons dorp was ol spoedig bleek dat dit wel dcgeiyk het gevol was Een groote uitstaande brand woa ontstaan In de ichuur van de hofstede van den heer Verdoold bewoond door diens ioon en den veehouder v d Berg v d B die juist op het dorp was kon dit eerst niet gelooven doch sag weldra de waarheid daarvan in Aan het flink optreden van den knecht P v Dam Dz Is het te danken dat het vee 82 stuks allen gerod ti n Dom jonge man die in het land zijnde de brand zag uitslaan begaf zich dodelijk noor den stol en maakte het vee los Evenals vorige molen weerde de bnuidweer zich dapper en mocht het geluklun de woonhuizen te behouden Alleen 7 kalveren 8 schapen en enkele biggen kwamen In de vlammen om Het geheel was verzekerd Tot kantoorbediende bi de posterijen en telegrafie Is benoemd mejuffrouw D A Boesberg voordien k bd bij den telegraafdienst WOERDEN Aon de westzijde onzer stad zol d Vereeniging voor Chr Volksonderwijs een nieuwe school openen Heden Dverleos in het Diauo neiseohtin Bronovo ODM He e beattt VroQW MoMleTr Btltnwden Grootmoeder Mirii btkiri brtimnu 1280 30 birin SAMSOM Vit allw DUID H C KORTENOïJVEIl Se D n Hamg 5 Haatt 1931 OneD bezo k Q en bloeman aavRAaoo Adru BinZK IKEUWIJCI bruduUM 30 BIL1 HOVEN 1277 7 Vour tqdeqk werk ktndipttot a plaaMt wopcton een Drukker 2e klas goed bekend met de Degetper DnikkerQ A BRINKMAN é ZOON Markt 31 PREDIKBEURTEN Zondag 6 Maart GOUDA RMnonstr Kerk lOU u v m H J M Jlel man St Janskerk 10 u v m Ds Borger 6 u n m Ds Verheul Kleine Kerit 10 u v m De heer C J v d Graaf cand te Rotterdam vac Deur Luthersche Kerk 10 u v m Ds Scharten Soc de Réunie 6 u n m precies De heer Henk Ververs onderw Waarheid zal U vtij maken Woensdag 9 Maart St Janskerk 12 u n m Ds Verheul Extra Huwelijkainiogenlng Kleine Keik S u n m Ds Verbesl Bijbellezing BERKENWOUDE Ned Herv Kerk OMi u V m Ds v d Heijden BERGAMBACHT Ned Herv Kerk 2 u n m Ds Verkork te Gouderak BOSKOOP Ned Herv Kerk 10 u v m Dr Glas Gebouw SalvatoH 6H u v m en 6 u n m Da B C Koolhoos te Utrecht GOUDERAK Ned Her Kerk 9H u v m Da Verkerk Doop HAASTRECHT i ed Herv Kerk 10 u v m Da v d Broek Geref Kerk 9H U v m en 6H u n m Ds V d Wolf MOORDRECHT Ned Herv Kerk 10 u v m Da Kniphaizen OUDEWATER Ned Herv Kerk 9H u v m Ds Buiskool 6 u n m Ds Hoek Geref Kerk 9H a v m en 6 u n m Ds de Bruin STOLWMK Ned Herv Kerk 10 u v m Ds Kanis Doop Evongellsatiegebouw 9 u v m en 6H u n m De heer Schoonderbeek G O te Putten WADDINXVEEN Nedï Herv Kerk 9H u v m Leesdlenst 6 u n m Ds Steenbeok Geref Kerk 9H u v m en 6 u n m Ds Wielemga Remonstr Kerk 10 u vjn Ds W v Griethuizen te s Gravenhage ZEVENHtZEN Ned Herv Kerk 9H u v m De he r Utn in t Veld te Boskoop APOTHEKERS ASSISTENTE vraagt t geo half Uaart net Pension m t huiielqk verkeer Br lett £ Halppostkautoor Zevenhaissen Z H 1258 10 Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland brengen bij dt zeter openbare kennis 1 dat dB lysten der atemgert ch Dgde ingelanden van bot Hoof beemraadsübap voor bet jaar 1921 Kooals die door dn Vereenigde Vergadering Stijn vastgesteld van Maandag Maart 1921 af voor een ieder ter lezing zullen ligeen als volgt de Igsten van al de zestien districten ter Secretaria van Rijoland op eiken werkdag van des morgens 10 tot dos namiddag 4 nre ftlw ar zg tevens tegen betaling van f l O voor elke lijit verkrijgbaar s d die van het derde district aan de Cruquius die van het vierde district aan de Lynden die van bet zevcnife district aan de Leeghwater die va eik der oVerige districten ter Gemeente Secretarie van de hoofd plaa B van dat districten van de daartoe behoorende onder kietdistrirten 2 dat door of vanwege het Hoogheemraadschap deae kennisgeving op 6 Maart 19 1 zal worden aangeplakt Dijkgraaf en Hoogheemraden van Hijnland PIJNACKER Dijkttraaf C W VAN DKa POT Bzn 1278 48 Secreraris EERSTE ELECTR TERRAZZOFABRIEK GOUQA Aaogesloteo onder Tel No EI3 i Tapivszavlo p n Oootalaan Bladan ma ans ZIE ONZB ECIALE GELEQKNHBIDS BTALAQK en verder prachtige collectie Ceneraria s Tulpen Azalea s enz Bloemenmagazijn ROZENLUST X N V NATIONALE OPERA l aoelatelt n mm a aoat w I MAANDAB 7 MAART 7 uur CARMEN I Prijseoderpleeiieo Leden f 3 S0 f 3 I Niet Leden f 3 f38 0 f l i Plui beleilinfea TB KOOP AANGEBODEN Een Toonbank met marmeren blad en koper beslag Te TODS een Vitrine met gebogen mlt er chique model Adrei PATISSERIE MODERNE Wüdstrtat 7 1275 13 ONS PLUMVEE Een Ko d nest Wat voor ons menichen en goed heerlijk be l is dat is voor onxe kippen een goed legof ook goed gebouwd broedneat In een voordracht hoorde ik eens een ainuasappel kiHt aanbevelen als geschikt voor een IcgneHt Naar onte meening deugt die er heelemaal niet voor vooral ook daarom niet dat het hout ervan ongeschaafd is £ n eerste verelschte om een legnest goed te kunnen reinigen is dat het van geschaafde plankjes gemaakt Is xoo min mogelijk na den en scheuren heeft die tot schuilhoeken van de m t kunnen dienen In zeer veel hokken treft en voste legnesten aan wy ontraden deze manier daar wy bt ervaring de groote voordeden kennen i ra n losse verplaatstbare nestbakjes Opt een halfdonkere plaats zetten wij naar gelang van het aantal leghennen ecniKO nestbakjes op een rij naast elkaar op een soort tafel ter hoogte van ongeveer 80 centimeter niet hooger vooral Dexe bakjes kunnen ook onmiddellijk op den grond taan mits door een scherm het volle daglicht verhinderd wordt er In te tallen Een nest te plaatsen in ongetemperd licht zou de hennen niet aangenaam zijn en aanleiding kunnen geven tot eferbeschadiging met als nasleep elervreten Het be te achten yy iMneatgelegenheid niet in maar weX dicht by het slaaphok aan te brengen Wy gebruiken voor onze Wyamlottes bakjes van geschaafd hout lang 40 breed 80 en diep 20 centimeter Zulke losHe bakjes laten zich volkomen rein houden men vult ze met een laag zuiver hooi en legt er een of meer steenen eieren in Bij nauwkeurige behandeling heeft men dan altyd prachtige zindeiyife eieren een lust voor het oog en met veel meer kans van langer te kunnen bewaard biyven In zulke open nesten kan de hoon die ook wel eens op t nest gaat zitten ïUn staartveercn niet breken iets dat op die wijs gemakkeiyk kan voorkomen worden In het slaaphok zelf plaatsei wü daarom niet de legnesten omdat zy door sommige kippen bevuild en door andere wer als zitplaats gedurende den nacht gebruikt vorden Zoo mogeiyk hangt men ook zulk een nestbak aan een paar trap oogen tegen den muur van de ren op een hoogte van 60 centimeter Leggende kippen vooral van zwaai er ras moet men zoo min mogetyk acrobatische toeren laten verrichten daar er gebreken aan het legapparaat inwendig door hooge sprongen en zware schokken kunnen ontKtaan Hierdoor kunnen dooiers In de buikholte terecht komen en veroorzaken er ontsteking die den dood tengevolge heeft Voor broednest kan zoo n bakje ook wel dienen maar t is toch beter dan een bfoedhokje te maken met deurtje De afmetingen als opgegeven maar dan wonlt de hoogte minstens 60 centimeter zorgen voor ventilatie Als vulling van legnesten is hooi of kortgesneden stroo het beate en houtwol zeegras enz af te keuren Voor broednest alle in xeer iroge warme deelen van t jadr komt en laagje gewone aarde er eerst in en daarop wat hooi Maar er mof t een heerl ke kuil in zUn zoodat do broedst r er prettig en gezellig en vooral tochtvry in kan zitten gedurende 3 weken Kooit mag een drie weken lang gebruikt nesi weer dadeiyk opnieuw in gebruik gesteld worden zonder een geheel vernieuwde hooilaag n volkomen reiniging van het geheele hokje door middel van een ketel met kskend water af andere afdoende reiniging De reinheid van het broednest be veiligt tegen het zoogenaamd er nf loopen van de kip In negen van de tien gft vdlen als dit plaats heeft is luis de oorzaak Deze verontrust de broednesten en maakt haar bloedarm ja kan haar zóó uitputten dat ze dood op t nest zit Zindeiykheid riloet heerschen in de geheele kippenhouderifT maar bovenal in de nesten Eieren toch zijn uiterst gevoelig voor hün omgeving zy trekken vuile dampen als het ware in zich op en benadeelen den heeriyken smaak van het ei Allerlei sterk liekendp stoffen moeten dus op een afstand blijven van eieren Het nachthok is by de iBinstè nalatigheid opgevuld met de schicrpe uitdampingen der mest en der dieren zelf daarom achten wy de legnesten In het hok niet op hun ware plaats Er zijn zooveel oorzaken waardoor de smaak van de eieren benadeeld wordt maar dat is zeker dat onzindelijke door meat bevuilde legnesten er groote lochade efi waardevermindetring aan toe brengen ZUn eieren door nalatigheid vuil geworden dan moet men ze trachten schoon te krygen met een drogen doek Afwasschen iB schadeiyk voor het ei onder alle omstandigheden Als consumptic ei bederft een afgevyasBchen ei veel spoediger door het binnn edrongen water en als broedei kan het in de meeste gevallen als verloren be schouwd worden omdat de poriën er te zeer door worden verwöd en de bacterign uit de buitenlucht er geroakkelUk in kunnen doordringen en zich er in vermenigvuldigen ten koste van de levensvatbaarheid van de kiem De allerbuitenKt dunne laag om de schaal JB doo r het afwa ihchon weggenomen SCHEEPVAARTBERICHTEN Stv MM Nederland Öwnje thuisr vertr 28 2 v Sabang noaja thuisr vertr 4 8 v Londen ea pass Gravesend SalftwatI thuisr vertr 28 2 v Sabang Kon Holl Lloyd Aniatclveld uitr vertr 2 8 v RIo Janeiro Brabantia thuisreis wordt heden nam c a 6 u te IJmuiden binnen verwacht Brabantia arr 5 8 v Buenos Ayres te Amstehi am spöif Licht op Motoren wielryders worden er aan herinnerd dat zy tusBchen de volgende urenhun licht op moeten hebben 5 6 Maart 6 17 n m 6 06 v m 6 7 6 19 6 03 7 8 6 0 6 01 8 9 6 22 S0 9 10 6 28 6 67 10 11 6 26 6 66 11 12 6 27 68 12 13 6 29 € 49 J8 U 6 81 Ht 47 tWBEKE KAMRR Zitting van VrUdAg 4 Uarnxi Vtorvolg Vervolgens worden aangenomen eenlge kleinere wetsontwerpen By het wetsontwerp tot verhooging van d salarissen der Kyksveldwocht komen de heeren J ter Laan s d a p on KI eerekoper s d a p op tegen de eenzÜdige verhooginiT or salarissen van deze ambtenaren D heereir Dresielhuüs v l enSmeenk a r verdedigen het voorstel 4at ten slotte z h st wordt aangenomen fc Slaataboachbeheer Z h it wordt aangenomen het wetsontwerp tot aanwyzing van het Staatsbosch beheer als Staatsbedryf Herziening Ongevallenwet 1901 Aan de orde is hierna het wetsontwerp tot herziening der Ongevallenwet 1901 De heer Duya a a a p vindt dat het ontwerp zeer groote verbeteringen brengt waarop de arbeiders jarenlang hebben gewacht By de indiening der amendementen zal men zich dan ook bepei klng opleggen en spoedige totstandkoming van het ontwerp is een groot arbeidersbelang hetgeen spr nader aantoont De heer Smeenk a r pl it voor een byslag op de rente in verband met de tydsoinstandigheden De minister van Ariieid de heer A a lb e r s e betoogt dat verachillende wenachen welke verder gaan don het ontwerp aan de orde kunnen komen bij de algemeene herziening der sociale wetten Voor voortzetting van den byslag op de rente vervalt z i de grond Terugwerkende kracht kan aan de nieuwe bepalingen niet worden gegeven De nnancieele gevolgen daarvan zouden niet te overaien zyn De rentetrekkers die zulks noodfg hadden kregen toeslag van het Steuncomité Titelverandering voor de agenten van de Ryksverzekeringsbonk zou In band met de rangen duizenden kosten De heer Duya s d a p repliceer waarna de algemeene beschouwingen worden gesloten By de artikelen licht de heer Beumer a r eenige amendementen der Commissie van Rapporteurs toe teneinde een ruimej e omschryving van bedryfsongevallen op te nemen Hierdoor zal het doel van de wijzigingen door den minister voorgesteld beter worden bereikt De minister van Arbeid de heer A albe r se constateert dat de wyziging der Commissie van Rapporteurs op hetzelfde neerkomt als tie van het wetsvoorstel AJleen de rejla ie is anders Spr kon de aanneming der amendementen niet aanraden De heer Beumer a r repliceert waarna de heer Sannes B d a p de amendementen der Commissie van Rapporteurs ondersteunt De heer Teenstra v d heeft bezwaren omdat niet zeker is dat de nieuwe redactie in de practyk geen nadeelen met zich zal brengen Spr vraa de verdere discussie aan te houden tot Dinsdag De vergadering wordt dan verdaagd tot Dinsdag 1 uur EERSTE KAMER Zitting van Vrydag 4 Maart Aan de orde is de begrooting van het Zulderzeefonda 1921 De heer Mendel s 8 d a p vraagt waarom de Zuiderzearoad geen advies aan den Ifinitser heeft gegeven Spr dringt aan op voorzichtigheid by de uitgaven vo0r het Zuiderzeefonds Spr geeft In overweging de werken voorloopig stil te leggen Hy is van meening dat de Kamer deze begrooting niet mag aannemen I De heer Smeenge u l acht het gesprokene door den heer Mendels niet rechtvaardig Een goed gedocumenteerd advies eischt grondige voorbereiding Spr meent dat Uitatel der werken onmogelyk is De minister van Waterstaat de heeriCönlg sluit zich aan by het betoog vanLden heer Smeenge De Zuiderzeeraad heeft lieds een aanvang gemaakt met de instelling Va een nauwkeurig onderzoek De heeren Mendels s d a p en Smeenge u l repliceeren Na dupliekvan den minister word het ontwerp geiykwy gisteren reads meldden z h st aangenomen By het wetsontwerp tot steunverleening aan de atoom vaartmaataehappij Zeeland maakt de heer Slingenberff v d bezwaar tegen de w ze van steunverleening en de manier waarop de belangen van den staat worden gewaarborgd Spr is in beginsel bereid tot steun aan de Zeeland doch togen overneming van de aandeden van spoorwegmaatschappyen Hij geeft dfn minister in overweging het ontwerp voorloopig t rug te nemen De heer Fokker u l venledigt hetontwerp Do heer Gilisaen r k deelt irtè bezwaren van den heer Slingenberg De minister van Landbouw de heer van IJsselsteUn verklaart geen gebruik te zullen maken van zyn bevoegdheid om de overplaatsing der Zeeland te vcrfiinderen wanneer het wetaootwerp wordt verworpen uitstel acht hy niet mogeiyk De heer Slingenberg v d dient een motie In waarby de Regeering wordt uitgenoodigd nadere onderixandelingen met de maatschappy te voeren D © heer van der Feltz lib is tegen de motie uit grondwettelijke ovgrweKing Na dtiplldc trekt de heer S 11 n g e nberg v d zljn motie In Hierna wordt het wetsontwerp zonder hoofdeiyke stemming aangenomen StaatsbegrcMrtlng D heer van Embden v d zyn rede vervolgend wenscht e n ondemoek naar de ontwikkeling van kartel en trustvorming Mevr Pothuis B d a p dringt aan op afschaffing van kindertoeslag uitbreiding van moederschapaiorg en vermindering van bewnpcnlBf D haer van Houten u l bepleit behoH4 VM d kapitaliatiiehB prododtlevyH In de Arbeidswet moet meer soepelheidworden gebrodit Hierna wordt de benuldiutging geschorst tot Woensdag U uur GIMENQDE BERICHTEN Werkstakingen en uitsluitingen in Nederland in 1920 In de eerste aflevering van den Jaargang 1921 van het Maandschrift heeft Het Centraal Bureau voor de Statistiek de voorloopige eyfers gepubliceerd betreffende de werkstakingen en uitsluitingen welke gedurende het afgeloopen Jaar in ons land uitgebroken zyn Ondemtaande eyfers maken eene vergelyklng van het aantal stakingen en hetaantal stakers In de verschillende jaren mogelijk de eyfers tusschen haakjes wijzenhet aantal stakingen aan waarvan het aantal stakers bekend la Jaren Aantal stakingen Aantal stokers 1920 467 ± 49208 426 1919 622 ± 56g57 608 1918 306 ± 85779 297 1917 824 ± 25879 308 1916 366 ± 17146 845 1911 1916 276 ± 18212 265 1906 1910 137 ± 7841 134 1901 1905 121 ± 11882 104 Met betrekking tot de eisehen kan worden medegedeeld dat in 419 stakingen 880 eiachen tot loonsverhooging werden gesteld 31 tegen loonsverlaging 160 andere looneischen 140 betreffende den arbeidsduur tot erkenning der arbeidersorganisatie tot het uitsluitend in dienst hebben van reorganiseerden 10 tot het wederlndlenstnemen van ontslagenen 32 tot regelingvan hei êrk 65 betreffende het arbeidscontract en 111 andere eisehen Van 36 stakingen bleven de eisehen nog onbekend 2 geachillen waren solidanteltastaklngen De meeste stakingen kwamen voor in de groep bouwbedrUven n 1 95 Daarna volgen de groepen verkeerswezen met 60 bereiding van voedings en genotmiddelen met 50 hout kurk stroobewerklng iet 42 fabricage van nardewerk glas kalk en steenen met 80 warenhandel met 28 en vervaardiging van stoom en andere werktuigen en landbouwlKdryven met 23 stakingen In de overige beroepsgroepen kwamen minder dan 20 stakingen voor Van de 457 stakingen duurden er ultimoDecember voor zoover bekend nog 34 voort Van 41 van de 421 geëindigde stakingen bleef de uitslag voor onbekend d I van 9 74 62 geschillen d I 14 78 vielenten gunste der werklieden uit 187 d i 44 42 werden gesctókt terwyi 131 d i 31 12 eindigden ton nadeele der werklieden Bovendien eln den de 2 solidariteltsstakingen f Het aantal uitsluitbigen en het aantal uitgeslotenen in 1920 en In de voorgaande jaren blykt uit onderstaande eyfers de cijfers tusschen haakips wijzen het aantal uitsluitingen aan wnWan het aantal uitgeslotenen bekend is Jaren AoAtal uit Aantal uitsluitingen geslotenen j 1920 18 ± 11386 14 1919 27 t 6810 27 1918 20 ± 8861 20 1917 20 ± 5438 20 1916 21 ± 981 20 1911 1916 18 ± 2824 18 1906 1910 £ 4 ± 4738 24 1901 1906 12 ± 2645 11 Met betreking tot de eisehen welke voor 14 van de 18 uitsluftingen bekend werden kan worden medegedeeld dat in 7 gevallen de werklieden werden uitgesloten teneinde het oude loon te handhaven 6 maal werd een andere tooneisch gesteld 4 maal betrof de eisch den arbeidaduur 8 maal de beëindiging eener nltgebroken staking i maal had de eisch betrekking op het arbeidaeontroct tenkryi 4 maal nog andere eisehen werden steld Vyf uitsluitingen begonnen in de groep bouwbedryven 4 in de gtoep hout kurk stroobewerklng 2 in elk der groepen fabricage van aardewerk glaa kalk en steenen landbouwbedryven en Verkeerswezen en lln elk der groepen klee ding en reiniging oer Iteenkolen turf en vervaardiging van stoom en andere werktuigen Zestien van de 18 uitaluitingen eindigden vóór ultimo December 6 uitsluitingen elnd den ten gunste van de patroons 31 26 6 gedeelteiyfc te hunnen gunste geschikt 87 50 terwyi 2 geschillen te hunnen nadeele afliepen 12 60 De uitslag van 8 uitsluitingen bleef nog onbekend 18 76 MARKTBERICHtEN C V a atUv TitebnvarMHigkiK GmmU GraentcnTvHhkC Veiling van 4 Maart 1921 Spruiten Ie soort ƒ 32 68 id 2e soort ƒ 6 16 ien ƒ 6 60 Spinazie ƒ 60 per 100 K G Rabarber ƒ 2 80 18 Peen ƒ 16 17 Selderie ƒ 6 80 8 60 Prei ƒ 0 60 1 10 per 100 bos Dunsel ƒ 1 1 1 2 14 per mandje Veldsla ƒ 1 19 1 26 per kist Eieren ƒ 10 p 100 stuks BURGERLIJKE STAND GOUDA GEBOREN 2 Maart Dirk z v E Rietveld en S Jff Blok Petronella Jacoba d v C Zonen en A K Stuurman Johonno d V J A Flux en W de Jong 4 Cornelia Francina Antonia d v N H van Aa en W J H Steenwinkeï ONDERTROUWD C Versluit en M K KÉpteUn D Busljer en W J K itfwi OVERLKDEN 8 Hliart MMUMi ytt der Haar 6 w Stopzetting KaarsanfibrUk Qouda Ingezonden Hei oTuier dit hoofdje in aoderociiaklane bladen veracheoen interview met dw Directie van de jrowloche KAOTBenfatoiek igpeeA de Vea vuKïURen ondengienoeind aan Li jdui g toi de voiig ikUie bemeriuniKeia De Directiie z t ifiiami i üe hanc iavlng Ue Zier arbeud vootrwaojxlen met meer imofpeUuii Uiiervoin krufft de ieA a olecnts ti nooi eu dat de Duiwtie reucLs vóOr de Vylet daario nooptte den 8 ureiKUwr invbeaxle De loonen nu bedowren voor een v c wiasse n oriïfttdeu due den leeftiid van 2ö jaar heect bereoiot en m vasten daetust ia t Zldit per wiecilc Loose weiridiiedeai en ad beidems beneden de Üö jaar verdienen nunuer Van deze lloonen kon niets af De vraarft of de Ueü iuiche concurrentie tot veirla in r djeu kwnen of wieiritUidtvertengiUiK noopt nweten wy zoer beau t on toennen ite üeiiSjLacJie Kiamer heefit de tiureaiidia ook aanvoaoxl dO t is dus su cht een kweatae van tyd iUbaar ook ail wiore dit met zoo dan onfaKennen wu toch dat de nuoder gunatuige poaoitue van het bedryt eenj erlei verafachtenntfr van de artieids vooiwiaairden noodig zou maken In 11 18 maoMte de oodenoaniiiu een wunat v a f 1 440646 Het batdfr ooido OYer 1919 bedroetr f 1 409 900 Oreo luao kondiflt de Diroctiie oen dividend oan van ve tmoedeiliJk 20 Uemen do loatwtaAlis aitbroLdjdnr einde 191ft wuarop oivor dat iaar een divideno wend uiitjiieuceend beitaeilDent dit stellur een absoluut beidmaig dat de f 1 500 000 te boven goot In totaal weiiken er 364 personen op de KsairsenfiBtoiielL Hiervan xixa 161 vnouh cn en measiea Ala wa hert laaiftoon van dit neoiiaoneei op ƒ 360 000 schabten zyn wii steliloff aojn den booffiedi loont Stel uu dat de oi beddeira een Joeduidemde loonsverlajBinig aooals de Directie BJich uütdmikit van aogigen wii 20 aanvaairden of wel dat de Durectae door weirictudverlen ung heiltzelfde resultaat veordcrugt don beapaart de Dtirectae f 70 000 JtSet is zooder meer duuWuk dai als de iuaarSenCalvMéK om wük een bedrair ver legen is vanwege de buitentandsche con currentie zy dit dan met moet zoeken W oeiuuh ien op de fwhere arbeid5vw r vaiaTden moair dat ay dit bedrodr roimschoots ican vinden door heel eenvoudig é én procent mand r dividend uit te uhèren De Dipectie deelt mede De Directie heeiflt daaana beajoten om wiaar de oirbeudexs Imnne medeweikdnA w jrfferden om het mogwliult te maucen höv iwdryf dooir te ziotiten de fabraeutea stoiD te zetiten Waar iiet uituesLoten wba dat voor den vaattceabedden datum van 2i6 Fehruon een typioamax in anderen nin zou kunnen worden gevonden heeft de IXreCbie gemeend teratoid tot het sluiten der l aibï ieiten te moeten veawaan h tiBree i i n ao k gïuterenavomid 11 uur is fpeschied Ten Biaaziien v an de in dit iad vervatte verwqjten kunnen wii volsFfaaan met m chronoioKiiscSie valg rde de gebeortemaseci we€ff te geven Dm 12 Fdxmeau wordt ieder Ud viah het personeel een brief thuoBKeatuund inhoudende opKegigung van de daenstbetr kkuw 0 p 26 Februani en mededeeilinir dat in de wieek van 20 26 Feta aai wniden medwedeeld of en onder welke voorwiaarden op 28 Fabdman een nieuw ddenstveri oA kan wuoiden aongieffiaan I en 22 Febr verleeaide de Mam ter van Asbead de Durectie oudaéntie Van detze conferrailue ofschoon reeds 12 Febrdbii aangevi aafrd weten de orttedders of hun besituren meta noch ia iemand hunner oot aleohtfi hu ibenaderinx bekend welk nieuw dien3 tvert aiid de Directie beooirt Den 2l2 l edaruan wordt de Direotiie vanuit Den Haoig een vermot Mn een onderIhoud door de vier oiwameaties toetrezonden £ er8it dien avond roent de Directie eM I den van het neirsoneel bü aich en vraotfrt noig denselfden avond hunne insbenumns tot een verzoek aan den Mjni ter om een lüjumupen workdoig voor onlbepadJden tiia Op vernook wöwlt uitstel venleend tot Woensdatspniddag 23 Föbr 1 uur De Hoofdbesturen welke onderbuoechen zqjn geraadpleegd adviseeren afwiicend hetgwn door èen drukbezoohite venirade mwr van het personeei wiordt bofcraohturd Nkw denaelfiden avond om 11 uur wnrdt hals over kop de fabonek atopgediet liondopda 24 Februari berioht de Directde aan de vier onranaoatiee Verzoek om onderhoud Mmne Heeren In beleefd antwoord op üiw schrijven van 21 de er dat wii eerst hedenmorjren ontvrngcn s put het ons U te moeten mededeelen dat w geen aanleidiwr vinden U dut ondeo ud toe te staan temeer waar da reden tot dit verzoek reeds ia ve raJlen Het ia ons ten eenenmaJe onlbeginiwliiA dat ons op Duisda ravond 22 Febr vanuit Den Haag gezonden verooeik om een ondenhoud eerst den 24 Febr in handen der Directie komt Jdiaiar ddt aanjiienomen nast hert de Ddrecbe zeker aSemunat dit verwijt te doen Eerst nadat de Directie in Den Hoog Ihnar wensch aag afsituiten op den ei ck van den Maniaber otn het gevoelen der art eadera te kennen eerst toen heeflt de Dinectifi e0a deleiajatie uut het nersoned b Kch ontboden Tot dien tiid liet de Directie iedereen m het duiater tasten Be verondeffstelluig liat dus voor de hand dat als de MBnrister het arevoeien van de Directie had gedeeld de arbeiders zonder meer voor de keus louden zlJn gesteld Aonvaaiiden of ontslajr DiLt voigt O0 uit dfe wil wtaoroD de üareotie tewerfi gong die nog ddenzfelfden vond v n de Commiisaie van elf toe temmjn verlangde en slechta uitstel verleende tot den voigenden dag 1 uur Ten overvloede deeldle dien nxlddatr rwengenoemde Commissie aan de Directie mede dat de Hoofdbesturen zich ten allen tüde tot een bespreking bereid verklaarden Maar de Directie sloot aonder meelden in groote haas de fabriek lodden de azi eider8 van hun kant eens op BuJk een plompverloi en wïloe tewerk eingan aU de Directie in dew iuuwral t n iheid deed cdu er otwr wiJfeM en terecht aterke afkeuring en Tenoubwiaankgane over wnrden uitgesiproken Voor dé Nedarlandsche V r eni ing van ÊalmekaaiibeiderB A F MUIXER Voor de Federatie nu ïUtriakaBXbei deri C DEKKIEIR Jr Voor de Ned Bond van Ohr I Vhriedoten Transportarheidera A STAPËUCAJdlP VNXxr de R X Fobrieksoitelderabontï Sit Wütebrordus v N MOOUMATf H Gnudfl 4 Maart 1921 Miynheer de Redlacteur Nioar oanleddïng an boveoBlaand bemiclLt dat U zoo vriendel k wiaairt ons ter le ing toe te zenden venxn licyven w oni het vodigende op te merken Ziooals in dergedijlke gevollilen gebruikell K ia ook in tiet ondei4iavJg e de voorstelhng van ziaiken wan de aüde der versdiildende organisaties weer niet g beel In overeensitenunii met de feiten In de allereerst pQoats verooirtoven wü ons op te merken dat de zunsnede Ttiana m de handhaving dezer arbeidsvoorwaarden niet meer mogelijk geiheeJ uit haar verband is gerukt In hèt interview toch waarnaar vaaadt verwezen vrordt bzegd dat Ibng nJ ongeveer 19 maanden vóór de verplichte invoering van den 8 urigen werkdag door ons de verioorte aibeidedag werd ingievoerd daar tó de omstandigheden ons dde vrywiplige invoering wèl toeïiieben Wo r nu de omstandigiieden zoo geHieel andera ziijn meenden wqj met recht dat door ons thans daarom ook een beroep op den MSniBter van AjilbeÓd kon worden gedaan om ontheffinjg van de bepalsngen der Ambeid fwet 1919 te verteenen Zijne Exced lentie de Minister heeft ons in de onfi verleende auddèntie aanbevolen den £ uri gen werkdag te handhaven ecbtev met toepeasang van een loonaverlaging Wfij helbJben dit niet gewoild onudat sooaJs wij den Miiraater zeiden w oveo uigd warne dat de prijaen van lercnamiddelen ijcjieedinig ediz nc met zoodanig waren £ ed aald dat een loonsverla i ig reeda nu feonottveerd was Daarop beval de MSnister ons aan een bftfi prekin r met onze arbedders te hebben hetgeen reeds van den beginne af in onze bedoeling had gedegen leze bespreking vond nog den avond van tienzelfden dag waarop s mongen de Minister ons de audiëntie verleende plaats Een verwijt dat wiy niet eerder met oni aiiibedders vengaderden kan one dan ook flechta treffen want toch v6ór de meeaiing ran den Moniater te kennen konden wij immera met de richtang beipolen waarin het ondeilhoud met onze asibeddera moest worden ge eid Wij stellen er prijs op hier te veaiklaren dat de oorzaik van de indeitliaad ipo laat plaategevooden bespreking met onze arbeiders alleen is gelegen in de omstandlgiheid dat een door ons 0 p 12 Febnuari aangievraagde audiëntie ons bij s Mindsbers schreven van 19 Februari eerst op 22 Febniard werd t oege taan dit nog w na heilhaaide tele£onii3ohe heimnnerinjc am onis vefrzoekl De Hoofdlbesturen der Organisaties blijken ter zake maar sleoht te sijn ingelltht llmmers w j hebben van t verloop der aanIgevraagde en eeinat zoo laai püaat gevonden auddëntae uitvoeróig mededeeding gedaan in de vergfidering met onze arbeiders op 22 Febmari des avonds Het zij ons verder vergund oip te merken dat het ons met mogeiLijk is op alle punten van boveng iwemd schrijven in te gaan omdat immers hier en daar zinnen met zijn voleindigd of althans geen verband hébben Bet moet wel aan de aandacht van de schryvers van bovenstaanden brief ziin ontgaan dat wat wiij ten oipzichte van een i iaarschjjnlijlk Divódend onzer MaatschopPÜ over 1920 aankondigden geMt een jaar dat reeds achter ons ligt terwjjil de stopzetting van onze fabrieken is geschied eerst in het loopende tyi edkwi dde dus met zijn te vengedijken I anik komt den Hoofdbesturen der Organisaties toe voor de gelegenhedd weïke zÜ ons bieden om hun een door hen zeSf begane nalatigdieitf w verklar In twijfel toch wondt geitirolkiken onze mededeeling dat wij een sohrij ven ven 21 Februari van de Hoofdbesturen ten onrechte wori t geapixyken van 22 Februari eerst op 24 Februani hebben ontvangen We nu de poBftstenïpels op de enveloppe van dit bchxyveu luiden s Gmvenhage 23 II ai 11 12 V Gouda 23 II 21 4 16 N Die brief werd door ona op 24 Februari ontvangen en op dienzelfden dag beantwoord Op 23 Februari werd door ons aan onze arbeiders bericht dat na gehouden bespreking door ons geen andere arbeidsvoorwaarden konden worden aangeboden Is het dus nu niet misleidend het thans zÓó voor te stellen dat er verband zoude bestaan tusschen ons schrijven van 23 Februari en het op 21 Februari door de Hoofdbesturen aangevraagde onderhoud Wèl willen wy verklaren dat in de op 22 Februari plaats gevonden bespreking met onze arbeiders ook een mogelijk onderhoud met de Hoofdbesturen ter sprake kwam Onzerzijds hebben wij dit niet noodig geoordeeld omdat wi alleen zelf kunnen beoordeejen en ons dit recht ook te allen tüde willen voorbehouden of en zoo Ja onder welke arbeidsvoorwaarden ons bedrijf kon worden voortgezet Bovendien ware een onderhoud met ons door de Hoofdbesturen zoo gewenscht welnu waarom dan dit niet aangevraagd toen diezelfde Hoofdbesturen hier op Woensdag 23 Febniori s middags in Concordia met onze arbeiders vergaderden Toen hadden ly immers nog geen antwoord op hun icbrUven van 21 Februari waarin zij om om een onderhoud verzochten en het kon bun toen immers nog niet bekend zijn om welke bijzonders redenen wiJ dat per brief van 21 Februari gevraagde onderhoud gensend hebben niet meer te behoeven toe e staan Voor den voorspellenden geest der Hoofdbesturen waar zy spreken in do op 8 na Uatste alinea van wat wij wel zouden hebl en gedaan indien de minister ons gevoelen liad gedeeld hebben wij slechts eenl woord von verbazing Eindelijk Mijnheer de Redacteur willen vij U weergeven wat ons de 4 Afgevaardigden Arbeiders Bestuursleden van de Plaatselijke Organisaties na afl oop der met de Hoofdbesturen plaats gevonden vergadering mededeelden Bi monde van den hMr Hogeman gewerd ons dan het bericht 4 at de Hoofdbeaturen aan onze Arbeiders geen toestemming konden geven andere dan de bestaande arbeidsvoorwaarden te oanvourden en dat dus dientengevolge onze Aibelders den Minister niet gn Btig konden adviseeren op ons verzoek Beslist moeten wij ontkennen dat meergenoemde Commlslie van 4 personen ons zou hebben medegedeeld dat de Hoofdbesturen zich te allen tijde tot een bespreking bereid verklaarden Geconstateerd moet dus worden dat door de Hoofdbesturen nadat hun de bespringen met onze Arbeiders van den vorlgen avond bekend waren geen enkele poging ifl aangewend tot het houden van eene besprrikjng met ons Zóó ia de toestond en niet onders het biykt dus dot de Hoofdbeaturen op 28 Februari beslisten en niet onze eigen arbeiders die Immers den avond te voren ten duidelijkste blijk hadden gegeven voorloopig wel bereid te zijn den langerdurigen arbeidsdag te aanvaarden immers aü toch vroegen of bü het intreden van gunstiger omstandigheden en het dientengevolge weder in t leven roepen van den 8 urigen werkdag het uurloon Weder dienovereenkomstig zoude word0h verhoogd Er moet dus uitdrukkelijk op worden gevezen dat alleen en uitsluitend de houding van de Organisaties de onmiddellijke aanAiding Is geweest tot ons op 28 Febniori genomen Besluit Ten slotte wenschen wij er nog de aandacht op te vestigen dot waar in den aanvang van den brief der Hoofdbeaturen wordt gesproken van de Belgische concurrentie het ook ons wel bekend Is dat de Belgische Kamer den S urendag heeft oonvoard Moor evenzeer is het ons bekend dat onder de tegenwoordige omstandigheden van toepassing dier Wet In België geen sprake ia U dankzeggende Mijnheer de Redacteur veor de gelegenheid welke U ons wel heeft willen bieden om van het schrijven der Ii fMfdbesturen der Ors uilaaties kennis te nemen veiblijven wij hoogachtend De Directie von de Koninklijke Stearine Kaarsenfabriek Gondo STADSNIEUWS GOUDA 6 Maort 1921 Roeien Zeilvereeniglng Gouda De Boel ea Zeilvereeniging Gouda houdt op Zondag 18 Maart des v m 11 uur een algemeene ledenvergadermg in het Hotel de Zalm alhier Moderne Kunsthandel Naar wiJ vernemen zal de tentoonstelling van den heer P den Hertog in den Modernen Kunsthandel von Mevrouw Borger Roskam worden wrlengd tot en met 12 Haart Ned Ver van Kaariiandelaren De Nederlondsche Vereeniging van Kaashandelaren zal op Donderdag 10 Maart des morgens te elf uur in hotel de Zalm alhier haar 71ste algemeene ledenvergadering houden Aan de orde komt o m rekening en verantwoording van den penningmeester jaarverslag en verkiezing van vier bestuursleden Een vacature ontstaat door het bedanken van den heer Veerman die in 1022 aan de beurt van aftreden zou zijn geweest en drie Vegens periodieke aftreding van de heeren J J Heusdens M Foppelhouwer Jr en P de Vries Jr die niet dadelijk herkiesbaar xijn Besmettelijke ziekten Deze week zijn hier aangegeven 8 gevallen van scabies BOSKOOP In de jaarvergadering van de Coöp Vereeniging De Boskoopsche veiling zün tot bestuursleden gekozen de heeren A v Leeuwen D v Wijk Axn H v Gemeren D Veeman J Killesteijn J C kerkvliet en G H Kersbergen welke heeren de be ursfuncties onderling zullen verdeelen Als commissarissen narden gekozen de hee n C Klijn S Herweijer en L de Bruin Vit het verslag van den ponningmeester Ueek dot er in het afgeloopen jaar een poot verlies was geleden De rekening alsIMede de balans winst en verliesrekening ver het jaar 1920 werden goedgekeurd In het laatst van Maart zullen de bloetnenveilingen wederom een aanvang nemen OUDEWATER Zondag speelt op het voetbalterrein alhier ohda I tegen Excelsior I uit Gouda Aan de kalvennarfct werden Vrijdag 88 tuks aangevoerd PrQzen terugloopend van ƒ 15 ƒ20 per stuk Handel flauw Door den heer P Fritschy alhier Is een motorbootdieost geopend vmn Oudawatcr UuLr Gouda Utrecht Amsterdam tn de ZMiutroek Wie prijs stóit op Kwaliteit gebruiict steeds i f 1 20 psr pi loal 40 lol 16 els per on TM final 20 lol 6 els per kioDS lÖSCOOr OOUPA VOOWUIT De WMk TtrtooBCD wij bulUeStwoeo aRnctl 4 Boraia Sloi aKwaMÉ HET GOUDEN HUlsT EaorM grooiMh Alnapsl l B mldmMmi m tm d li rirol 4 mMbwU arllMs mtny W lil n De cenci en hel epe In dese film aïla loo Sroo Kh en T rweldi Bd soeala U Blmmer nicbouwde De buliea ewoae botiesdë bendellDl doei U nedeUvea nel de hoofdfiluren uit de flln wuria nea ilen kao det eea gmiëSM huil nol alel altijd S luk eenbrenlt Verder een oerkomliche klucht la 2 ictea l f9 80 O dl l uk B c cli t s LACHEN 1 LACHEN LACHEN I mr Wilt V n Qamdtm l rook a iebrutkt dan KOOPHANDEL TABAK Deze is bewerkt v n KERNOEZONDE rijpe t bkk en LICHTROOKEND Vraagt daafom oma bakanda Marylandaoortan vanaf f l tO par pmd BOUDSCHE KRUL i 11 10 p l nd 1 aOUDUOORUITKRUL itt U pni iRUINE KRUL i f I RECLAME TABAKSPOTJES 7k nat § D G VAN VREUMINGEN Wljdstraat 20 GOUDA LAPPEN imimïsi Lap an Zail 1267 100 Lappan Vlti a Lappan Loopara ORMè ew oi4 n Lappan Tapaatpy Lappan AxmlnaMi Lappan Coooa SPOTKOOI JKS Prnktvtllt llntlt Aimlnitir hirpattM U iMm Mr H Mn Zttr groote kou PLUCHE on ANBORA TAFELKLEEDEN mr w4knp RIPSTOFFFN In alle kleuren f 1 29 per eL PLUlCHETTE pracht qualitcit In alle kleuren f L78 VITRAGES dubbri breed vanaf f 0 45 QEKLEURDE MAT vanaf f 0 2 yOLl EN en OESTIKTE DEKENS tegen ipotprQzan P ichtliie ROODZWARTE KAlgPETTEN 3X4 voor f 13 00 COMPLETE BEDSTELLBN 2 perioons met p Imaf kapok gevuld var af V 975 Oroote keuze GESCHILDERDE en EIKEN LEDIKANTEN boSCOSLOOPERS f 1 48 per el CHRi KÊET M ARKT 3 n 4 OOUOA Gordijnen stoomen Eareta hiae inpiohting wooi het behand l a aa als niauw opmaken wan alia aaor tan OortliJeaM Stoom en Chemisohe WassoheriJ De Groote Zwaan m TBLEFOOM 84 0 m ONTBIJTKOEKWEEK mi Onza overhaerlijke echte BretagnsrHoningOntbljtkoek kost deze week slechts 5 tilt üf pwi 0 wt VK yt pui 50 Ëïnï 35 ËHÏ 20 HË 2 Vanaf ZATERDAB 5 MAART Man matVRIJ0A6 11 MAART allaan In ena filiaal ta eWDA