Goudsche Courant, maandag 7 maart 1921

1 No 14566 Dinsdag 8 laart 1921 VERSCHUNT DA6BLUES ABONNEMENTSFRUS per kwartaal ƒ 2 26 per weak 17 cent mat ZaadagriiM per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorging par looper gawhladi Franco per post per kwartaal ƒ 2 76 met Zondagsblad ƒ 8 40 Abonnementen worden dagelUks aangenomen aan ona Bunau Maiki 11 GOUDA bjj onze agenten den boekhandel en de postkantoren ADVEBTENTIEPBUSi Uit Gouda en Mnstreken behoorende tot den baaorgkrlng li regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ O 25 Van bulten Gouda en den besorgtxing 1 6 regels ƒ 1 6S elke regel meer ƒ 0 80 Advertentien in het Zaterdagnununer 20 bijslag op den prtid Redactie Telef Interc 64S Burean HAKKT 4 GOHDA € De conferentie mislukt Simons wilde de besluiten van PaHjs voor vqf jaai aannemen OpperSil moet Duitsch bijjven Lloyd George kondigt uitvoering der sanctjeJEan Simons protesteert tegen de straf De Duitsche delegatie uit Londen vertrokken Instructies aan Foch Fransche en Belgische troepen op weg naar Dusseldorf Hevige opwinding Toebereidaelen voor de ontvangst der bezettmgstroe pen Naderend eind der IxrfsjewikBche heerschappu Van der Lip in Rusland l e bolajewiki in TifUs ONS OVERZICHT Ot besliijsa n g an voor Diutschland een iiAOJtwt emartiJKie en xeer veratrekltende be V BEOWATEREN m Spoedige radicale genezing door de be kende pillen 237 12 uRia a ook blJ verouderde gevallen ƒ 2 60 N V Mij SANITAS GOUDA Korte Tiendeweg 10 ROTTERDAM Korte Hoogstraat 87 UTRECHT Voorstraat 106 AMSTERDAM Rembrandtplein vanliNur met viel te reohttf ardican an in btrbd was met deu Flaet vén dm 3iken bond Simasui leide vardw d it Di t ohIand geen kd van den Valkeabfnd was doch den paot van het Vexbond M irertMkend rïu deelde daarom uut naan van de Duit khe regeemig mede een beroep te aul ien do€ai op de Venaadenn van den Vol kenbond tegen de ianetiM waarmede DuditBohiand wordt badreurd Sunons bu aloot te MKKen dat aanctiea ten alottp zou den loden tot nieuwe sanetlei doch ti w t hu wan ohte waa da oiieaaoiHle atmoafeelr van dwang te vedaten en te treden in een atmoefeer van vruvnillwe MoaeDrwerktiMc Dr Sdmnna stelde tenelatte voor dat Duitsflhiland zach al vereeaiffea met de vooratellen van Painia voor den tild van 5 jaren gedurende wieSiie de TAstürestelde som elk laar betaald zal wordm met een hefflog van 12 043 den uitvoer Duatsch land nni in dien tiid aen woontal tot het Bted voorbereiden waartni rekening wordt ehouden met het behoud van 0©p TSüe 3ae Kd was veotplioht dA voot behoud te maken Nadat Simons xesproken had verklaar de Uoyd George Br bestaat geen bwiifei aan het antwoord dat de Geallieerden ver pkcht zitin te ireven Dit antwoord Ukl om haJfvuf worden medegedeeld De dreigende toon waarop dst weid ge uit Keide genoeg Niemand verkeerde m onzekerheid over den aard van t antwooid afw wng van Duatschland s verzoek Dul kwam ocA Iji de avondveimaidenng voridLaarde Uoyd Qeonre Ik betreur tem zeerste namens den GeolUeeiden resee nngen te moeten meedeelen dat niet al leen de voorstellen vanmoiwen door dr Si nMna gedaan met aannemWÜk zun maar dat ondanks den tlid die verloopen 13 st dert onxe laaiCsie bueenkomst de voorstel Ien geen zoodanypen vooruilwantfr toonen vertosiéken bl de eertse om een uitstel der toepasaiwr der sanoties te rechtvaar digen B een onderzoek der Duatsche TOOTistellen m het Mcht van het euien beJang van DuiiBcMand z ït van de Gea lieerden de neuitraHen en de geftieeJe w iKld üeide Uoyd Geonre Uuken zii vol Ikomen te falen en vóórdat Duitscbland voorsteflJen deed welke een definitieve Ibevredagiende regetog beteekenen konden Ikon r geen vrede bestaan tusschen Duotschland en de Gealheerden Simona voorstel heeft den schun de Paniache voor stellen voor 5 iaren en we l alüeen voor 5 laren te aanvaai en Maar dit 10 de schim en met de werkielufltheid want die aan vaarding is onderworpen aan voorwaar den die het onzeker maken en die haar kunnen doen einduren in den loop der eeiatvolgende vfleflteiL Zu is afhankehik van di n uitsilag der voOksstenmumr in OpiperHSa leEie Imdien die uitrfag in Opper Srleziie of m een deel errvan ongiunebg ifl voor Duitflohland zou Somona bu aan vaarding van nun voorste volkomen ge rechtvaairdiiBpd nun met te zwiPftn dat DoitBchland beroofd is van reibied dat het nooddg had voor de betaldiwr dder an haar in den nacht medeRedeeid ontiwero da t aU nuimmum hasifi van een reiseliniir met de peaJlieerden moest duetten en dat onKeveer geluk atoad mot de Pameche oorsteMeln Loucheur aeide toFwitl hii uit avjn njtuig stapte Er is niets beredct Daaruit viel reeds oft te maiken éeA de Duitsche deJfigatie in de voStallwe zittuig met een wi6i emn r op het uitamatum der geallieerden zou antwoorden Om twaaJf uur werd dr Sunons cm in ffehoor ontvaogen De voorzutter öer E ust sche dede atie hield een redevoeruwr waar in hu verzekerde dat indien de treallieer den er mee inatemden de Duitschers hun best zouden doen met de deskundanren der laeaJlieerden samwi te werken tenoind izoo spoedig miogeluk een uitiwAu eid plan te ontwerpen voor de veiwoodiinKeai rach jitstrekfcend over een tudpcïric van dertiff laar Indien de geailiieepden er oo büev n s taan dat de Duitscheirs onnuddellnk een bepaald volledig vooMtel aoudén doen moeten de Dtuitschers een week uitstel vragen om overleg te pleffen met het nw iitóterie te Berhln Wat betreft Lloyd G orwe oipvattainR dat DuitBchianda schuld van den ooi kw iinoeat worden beschouwd ala de arondalag Va i het verdrag zeude Simona dat hu op aetteiluk had vemfcden de kweatae van de oorlogaschuld te beaqweken omdat dit o v r enstemmine moeiiluker zou maken Hi verklaapde dat het verdmir van Ftankfiort iwa gebaseerd o p de ondersteilluur dat de overwonneoen met de schuldwe partu wa ren die de kosten van den ooriosr moesten betalen De gesohiedenas alleen was m staat om uit te maken wie de schuld wws van den lAereldoorlosr Hu atoiid veire af van den wensch de Duitsche regeertnig van de venantwioordelulkhead vni te plei ten doch of eén enkel land schuAdiifir wa £ en dat dit land uitbuitend Duitachland was was met defimtief door hot vardrajE van Versailles uiitgamaakt SunuHiB xeade dat Uoyd Geoove e ver klaring dat de Dujutsehe belastingeo lagier waren dan dse dier geaUieerdea was ge tbaseerd op de verkeerd methode dier deflloindoKen der geallieerden van het bereke nen der geciteerde cufers uit het memo randum De Volkenbond ondersteunde mn bewering dat Duiitachland znvaarder bela Nvaa dan Enjre4and en fbankruk Hu waar schuwde de geallaeerden er tesren niet te pogen uit Dujitechland meer te persen dan wat het in staat wias te geven Hii ver lolaarde dat de bedreugmg van het toepas sen van sancties oip gmood van bet vrede £ lis8iii ia freiv alleu De conferentie te LontWn 1 afKebrolcen de Dtutsohe del fitie ifl overihiBiast Oiaair Berlun teruKK toerd en i eds ruOoken bOO Iranschen naar DuBWidorf op W u en de nieeaten met om haddien nooit durven denken dat het zoover ko mn mu tot laatet kwamen enkele aceiD bBche Fmnfidie pieraateininen uitirezondord hUerLeu h opfi rveiiiide berichten dtr unon6 en de Opperste Kaad stonden jn voortdu wmd contact met élkaiar waariSoh inJi i1i toü de offjcaeöle conferentae van Maandan met eems meer ooodi r auo enz an Haar wat doet hot er e wenlj t k nojr toe hoe men hoopte en verwachtte é t eeoi ciata3br oahe OU worden vermeden het zwaard van DajiiiocletB dtat den Duütscherf zoo laotr boven t hoofd sreaweefd heeft is eindehik gevallen en dat is voor t KMCenMik het eewire wiaaimede men te maken heeft Wellicht zaJ de fresohiedenis mjs chien aal men read nu de schuid daarvan jreven san dir Sunons wien het aan voldoende diLi lomat eke talenten ontbrak om aan d e uiterst raoeiiute smak een wemdiinjr te ffeven due de Luoht Tioa opMaren De inoewliiiden vesmioedeai reeidis ZxNidaifr vond dat t nus xou loopen Zojidae werden n de breede trekken in de te ver waobten Dualbsohe voorateljen aan den eerate numster op um bujtenidiaats CShe qiuers overwebraoht door Lord d Atoernon deai Eritschen jpOEant te Berlin loucheur en Theunus dje ow verzoek van dr Sunona mat de Duitsche afKCvaardurden Zttiter diawavoiwi over leipr hadden jrehooiden TengevoÜKe van die mededeeilinir neip Uoyd GeoTKie Ziondajravond likjws een verxademuK van de jreallieerden biieen m zon huis in Downimif street Aanwezur wa ren daar de eenate monister Bonar Law en iUxrd d Aibctmon voor Entreland Bnand en LoucheuT voor Flrankriik Jasipar en ITheuniia voor Beleie Sforza voor Italië en baron Haiasu voor Japan Deze samen ffprekuyf duurde tiwee uur en werd are vol rd door een andere om tien uur dae tot Ui middernacht duurde Het reaultaat daaa van ifl niiet uiWelekt wat echter de on re rustheid imst verhoofrde Het vermoeden dat de conferentie op € n ntialukkanta ou uitloopen werd jn terochtend voor de samenkomst met de Duitfchere nosr versterkt Gisterochtend om haJf 11 vergaderden de e llieerden m Downansr Street LootJ d Albemon en ma niBter Ltwioheur brachten het awbwoord Wede van de Diuirtische delejratie op het FEUILLETON Lavendel en Oude Kant Naar het Bngetsch van MYRTLE HEED Geautoriseerde vertalin van I P WBSSELOnC v ROSSUM i Nadnik Teitwdien worden door ons kantoor uitbetaald vandaar ons succes Dit 18 voor een ieder vnj te controleerwn 16 Maart a s heeft de trekking der Hollanilsclia Gronilkradlatbanklaten plaats waarvan de hoofdpr Ts be draagt 36 000 Gulden Verder prjjzen van ƒ 4800 ƒ 2400 ƒ 1200 ƒ 400 ƒ 240 ƒ 120 enz totaal 2000 prijzen Alle prfjzen worden in contanten uitbe taald zonder eenige kortutg Na toe wnding van f 1 50 storting ontvangt men t nummer van het ongineele lot waarmede men reeds aan deze trekking deelneemt en recht heeft op den vollen ppja welke er op valt Storting 8 atuks ƒ 425 6 stuks ƒ 7 10 stuks ƒ 13 50 Onmiddelluke ver zending volgt franco na ontvangst van postwiBsel of aangeteekenden bnef door VAN RIEP s FONDSFN KANTOOR Kleverlaan 6 Haarlem g gP Bestelt direct voordat w U moeten teleurstellen Trekkingslyst wordt gratis toegezonden BBNT U MEN ROOKBRr Koopt dan onze groote NAPOLEON en U genaet 7 kwartier voor slecbti 7 cent Als Reclamemerk TIP POP 4 cent Turfmarkt 84 Indische Geneesmiddelen GALSTEENEN NIEEBLAASZIEKTEN TBMOB LA WAK afdoend middel te gen galsteenen p b 1 75 6 b ƒ 9 50 als Ik Uw mtddel niet gebruikt had was een operatie onvermijdelijk geweest DAON REMOEDJOENG tegen nier aandoeningen niersteen groli pet bus ƒ 2 26 6 b ƒ 12 60 sinds het gebruik van Uw Re moedjoeng gevoel ik mg een heel an der mena DAON MENIRAN blMsuekten steenen punlUke druppelegewiJze urioeloozmg F b ƒ 2 26 b ƒ 12 60 De urine komt thans in grootere hoeveelheden dan vroeger terwijl het niet meer xoo troebel ia Bovenstaande aanhalingen werden ona toegeiMiden door de bmikers van Ind Gmeeuniddelen Men eische op elk bus de naam THE SINaER IMPORT COMP BHOHIHBEM Poatfem MM Verkmgbaar bij Apothekers enDrogisten waar niet gelieve men zichte wenden tot THE IMP COMP GRONINGEN 44S6 37 niet Hou JU ook van mii V vroesr £ U eens onveinwaehj en wat bedeesd Ja ik h0ud heel veel van u aei h eenvcnidur Zt güamlachte gefliukfciiff en haar oog n werden voditdg Ruith zei ze sacèt Mv zegt dat hi nm laef heeft Jiatuuriyt doe hu dat zei Ru h Nie mand in de gieheeSe wereld kan anders dan u keÜvAbm 2 9tak haar lonkeriwid uit en den amertflnaten nng ed van haar vinger want haar vingen waren magar geworden Z sdieen het met te merken dat Ruth hem weer aan haar vinger sibaV en kort daarop viel zu in siLaa Dien avond bleef WSnfield tot heel laai in den avtHid M laat je niet graag alleen lieve zei h j tot Ruth j3c ben bang dat er leta za gebeuren He ben met taangi ik gefloof dat het be fcei 18 dat je heengaat Sal je een la t voor je raam zetten ola je róü noodig hetot lieveling 4a dat bedoof ik je Ik kan het uM mun raam men en ik al er op letten AAs je me noodag hebt kom lic H otttwaaJcte dien nacht uit een onm tigen riaap met een gevoel ateof Rulh hem noodig had en hu waa met vei iaasd het licht van haar kandelaar m de duis temU te nen Hu kleedde zach haastig en keek bu het licht van een lucifer op tun horloge Het was preciee dme uur Rutlh wachtte hem bened aan d deur 4 j is U N en ïïÜ KAOfnt pneim hetwlfde maar V vw4aii iMT ia na liM otmmüik al op de venstetribanlt Op zekeren nuorgien toen Ruth fainnenkwaon zeide aij A denk niet dat ik van morgen opsta kenre ik ben zoo erK nioe Indoen Carl komt wnl je dan z gten dat ik hem graag bg m zou zien Ze wilde memand zien dan Carl en Ruth en mevrouw Ball wtas zeer beieedugd om dat haar vriendin haar met hu wAi toe iiet Wiees met boos op haar tante Jone wea Ruth ai Weet dat eken dakwidlti vreemde mvaJlen htfclben Z j veraocht mu u te groeten en u te zegigen dat li u har telijk dankte maar dat het met meer noo dag was het Lcht voor hst soflderraam te 40 HOOiRDBTUK XVII De dftgerMiL Juflhwuw Anndlae dae steeds Bwakker werd Wampte zicih aan Garl vast en kon iKet hebben dat hy uit haar gezucht ver öween Mk ze s avonds naar bed wias g incfat kwnm hy bu haar znttem en hiedd Uw hand viaat bot ze ingesJuamerd waa ÏWiiien zu b nachts wakker werd nep Riuth en vroeer wiaar hu wiaa frH sial monsienochtend terugltotnen rtwoordde Ruth alt d U vreet toch dat nu nacht ïs Jla vroeff ze dommeilag dan moet ik e aan slftpen liefje oipdat ik geheel nitgeruat ben als hy kiomt Haar kamer wias in te nsteAhiig met ovenge kamers in het hma bujna pun twBscïi eenyoudag Het bed en de kast wa B van I eepoüitoerd mahoniehout en er fttond een sohonunelstoeQ bekleed met oud Wauw ffliaweel Br lag een eenvoudige wit e vpm over het bed en ook de muren M ren wit onder een plaat of versiering Voor het raam op het oosten stoad e UüM liad to Mn Uadn fftttwUnbotk lag Mevrouw Hall taedc haar uteht lai en em tig aan Zbg je my de waaifcead vroeg au Natujuriuk tante J an heeft Mary haar veratand her kregen Eir is nooit eenige reden geweeat om die lamp voor dat raam te zetten en als BU liaar verstand geheel terug tal hebben gekregen vertrouw ik dat au haKT vriendm nol wallen men Zichtbaar ver iocht vertrok mevrouw Ball en iufftrouw AiinaiUe scheen eer tevreden Ellken dag sprak ze Ruiti en Carl met meer liefde toe Hu toonde geen ongeduld maar bamcht sijn dagen met opgewtektbend bu haar door Hu las haar voor hield haar hand rast en vertelde haar weer van het kleed de mai aezsn en de Japansche geliiefd i Aan het and xei ze aSltud teeder £ n iemand die mu iMtfOwd bracht het voor mu mee a joffioaw Aandie ietnand die u Uitftuul i dvnm bMft u Itef wMt n dit StbooMiailiirtilieleii ANTON COOPS Drag t W 4itrut SI T l 32 AdrertMitiSii eo abouMmwten tp dit bbd TOW BOSKOOP werden amvenomen door D SPAARUAN AchtukadeZM AOVERTENtUN Heden overleed m het Diaconeasenhui Bronovo U s Hage onze lieve Zuster en Behuwdluster Miria Citbiriiia Kortpnr 1294 20 pnAMSOM in den ouderdAb van 78 jaar D SAMSOU D SAMSOM KRUYT Oosterbeek 5 Haart l 2t villa Klein Doornik Btj vonnis der ArrondiagemeataRechtfaank te s GraveDhage van Zt Februari 1921 is HENDRIKA JOOANNA RADST AAK weduwe vanWILLHM VAN WAGENINGE loader beroep wonende te a GravenliKge op el8 en venoek op sTond van zwakheid van vermoiFens onder curateele geateld 1297 IB s Gravenhage 4 Maart 1921 De Officier van Justitie bi de Arr Rechtbank te s Gravenhage Mr W VAN TRAA S il X 1 DE m littenlii Artt Totr ililiteii ir hart m blo 4 itM is afwezig 7 Mevronw GOS I INGH Oosthaven B6 VRAAGT tegen Apnl of M i oen E GEVRAAGD een nette Werkster Aanmelding Concierge Raadhuis 13tl GEVRAAGD zoo Bpoedig mogelijk Mn net Kosthuis Liefat geen beroepikosthais Bnevanonder no 1295 aan net bureanGoadftcheOoifHnt 11 BtnMtk Oymnattlek sh Mntagé fiehaildellllc van nigrvgr v rkronmiia tn ic iMfli td en miavormingen rheumatiak UwogmiTMtoomisgen slechte adem haling aathma eni chronieciw bronchitisiwaluÉe gezondheid enz enz 498 10 D VAN DUUBEN iMraar M O G mn Gedipl Hellgynmt Turfmarkt 81 Telefoiin 7 Dit IB Uw adres De ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor het Hnoeien van TruchtbocHncti en lelboomeD Heeft vakkennis apeciaal voorvruchtgued Verzuim deze gelegenheid niet daar er dit jaar veel vruchthout Ib te verwachten Zijn werk is desverkiezende InGouda te beaiohtigen 834 12 O RAVESTEIN Boom en BloemkweekerHMNBitraat 106 GOUDA i incas lige en 1 A diin I R dan JI Vraagt condities voor het eeren uwer Achterstallige Betwiste Vorderingen y der Graaf i Ca Het Tabaksblad WEEKBLAD VOOR WINKELIEKS OROSSIERh EN AANVERWANTEN m TABAK SIGAREN en SIGARETTEN Ueest verspreide lezenswaardig vakblad Min 20 pagina s Rufan BOM leien Laég abonnement Belanghebbenden zenden hun adres aanden nltgnver J C SCHOEMEIJBR AmBterdam en xü ontvangen gratis 2 wek n MB proafexamplaar S1I3 14 lUIIIE UMGAREN COSTOMIS f 7B D Oecarandeerd kleurhoudend zeer sterk Vraagt stalen ter inzage of lie etaiaget Aan hetzelfde adres kan Personeel GEPL4AT8T WORDEN Aanbevelend p J VLAG Mr Tailleur on at Kuip P fpaat 41 43 Talafaa § DAMES DENKT ER OM dat U de goederen welke U nog VOOR PASCHEN GESTOOMD of GEVERFD wilt hebben zoo vlug mogelijk in behandeling geeft anders kunnen wg die artikelen niet tydig afleveren Stoom V0Pv p n Chemisclie WassoheHI ff ff DE PELIKAAN 19M IM Winkel MARKT 41 Tel No 196 253476 Or H NANNINO i LAJUKRHNDB VU GENSIROOP M aaiigraaani aiaakaad aaohl rk ii4 L XCEIiailDDCLuit Smyraavligan au planten SMlraotais liapeid ii PRIJS f 1 45 Dr H NANNING S Phtfm Ckem Fitolek DEM HA a ZUIVER LIJNMEEL rk STER in geplombeerde zakken mnnt mt door groote voedingewaarde N V Wessanen s Koninklijke Fabrieken WORMERVEER OPGERICHT 1765 JEUK JEUK St l U OU voor wat het zeggen wil na de hevigate Jeuk die een ge voel geeft of de huid in brand staat plotseling een koele huid te hebben en te vorten dat de jeuk bj tooverslag verdw nt Onmiddeiiijace Verzachting geven een paar druppels van deze nieuwe medische ontdekking D D D genaamd Geen alapelooze nachten meeri Geen dagen vol kwelling Waar om zult ge nog verder lijden en U we gezondheid op deze w ze onder m neaT D D D HET WlicliinKdel tegen Huidilektoii Prijs van en proeffl ƒ 0 76 Groote fl inh 6 maal zooveel veel voor deeliger dus ƒ 2 60 De behandeling met D D D wordt ondersteund dc r het gebruik van D D D eep ƒ 1 D D D Scheeneep i ƒ 126 D D D crème a 150 Gratis brochure op aanvr by de hoofdvertegenw Fa B Memdersma Den Haag Amsterdam Sneek Depots te Gouda bij ANTON COOPS Wtdstraat 81 en Mej VANLOON Harkt en verder bil alle goede Drogisten 100 Bestel Uw Drukwerk bij A Brinkman Zoon Nieawe Schouwburg 8e Voorstelling in het Abonnement Donderdag 10 Maart 8 uur NV HET ROTTEKD TOONEEL Mijn Vader had gelijk Blijspel in 3 bodr van Sacha Guitry Entree voor I eden der SociëteitLoge en SUlles ƒ 2 SO Balcon ƒ 175 voor NletLoden Loge en Stalles ƒ t Balcon ƒ 225 Galeru voor Leden enNiotLodon ƒ 0 75Alles met 10 auteursrechten ec 10 f stedelijke belastingnaatsbeapreklng bU loting kaart verkoop WoeiUMlag 9 Maart aavaoda 1226 air 21 Als gij ongesteld zqt neem dan s morgens s middags en des avonds een weinig van de van ouds beroemde geneeskrachtige Wortelboer s Kruiden of 1 a 2 Wortelboer s Pillen en gq z t spoedig liersteld Beter en goedkooper huismiddelen bestaan er met Duizenden hebben ei reeds baat door gevonden qn zq zullen ook U helpen De Wortelboer s Kruiden en Wortelboer s Pillen verdrgven gal slum koortsigheid niaag en hoofdpun wekken den eetlust op be vorderen de spflsvertenng regelen den stoelgang zuiveren het bloed maag en ingewanden enz Wortelboer s Kruiden 60 cent per pakje Wortelboer s Pillen 60 cent per doos drie doozen ƒ 1 70 Overal verkrygbaai of direct van rie te Oudepekela De verfrlschlde long bat besla door hol opTU k TnnWrbart t blottoni mil smakan an onaam on Trd TOOrvor4u udhold o horo gOT IuvsMIUm togamHorfUd m riuudhoidon M Tolgon AmsmmmSmms Zending geschiedt franco na ontvangst van het bedrag r 76B 4j jMiteltenc g AGENDA 7 Maart 7 uur Nieuwe Schouwburg Nationale Opera 10 Maart 8 uur Nieuwe Schouwburg Abonnementsvoo telling 10 Maart 11 uur Hotel de Zaln Ledennrgadering Ned Ver van Kaashandelaren 18 Maart 11 uur Hotel de Zalm Algem Verg Roei en Zeilvereenlging Gom da Betestd venoeken wt re eld tHdJg niedndeelinff te mogen ontvangen Tan nr gadtormgen concerten vermakeUlUieden em om dese m onze a atida te 1 Eleetrisohe Drukkerij A BaiNKMAH ft ZOON OOODA 59e Jaargang COURANT oor O O ccd st oxxQ xxxstxo3x QXL BBHALVR ZON BN FBBSTDAGBN 4 ragal t06 aUu ragol maar ƒ OJO INOBZONPEN lIKDBDIEUNGBNi Of da ToorpMlm tO boogw Oawnw MlTOtaatHa aa bumundu mnladaelliigM b oontnet tot iMr fn luManlM trilt Onxita lattar an nadu wordea borakand naar plaatarulmto AdMitaatWi kuuun wotdaa ingaaondaa door tuuchenkomst van soliada Beakbn daUna AdrartanUabniMuiz w oan Amatm AdmlnlstiAtifl Telef Interc U nmtaiten Daarom moet er thans een einde iconuyt aan dwe onderhandeUnnn Ver oftdeïwtel dat wit be d zouden zim de voorwaarden betreffemle den Duitwchen iJandeJ te aanvaarden en alles gedurende ö jaren goed gmg wat lal ar dan gebeu men Na 5 laren hebben waf en voor bteiien noch cufers aelf fleen behoorlijke methode om tot oen ciifer Ut komen ba is itbana zelfs geen minimum Ei is niets Het ia bu het ö iaar ooratel inbiwrewea dat Duotschland betalen aai door middal Van een leening Hetgeen na 5 laren zou gebeuren is dat Duitschland met verwach Ustvie dat het m staat aal aijn uit zijn toopende mkometen voor de eerAte i ren tl betalen wm inkomfften voor de volipen ix iairen zal verhiw thekeeren ten einde de annuïteiten voor de eerste viif ïarem 6e betalen Maar er n n eenige belangnike zineneden in dr Èümonu rede w 4ke dui dalttlk aantoonen dat Duitachland zun probleem nog Qiet heeft opareloat 21el£8 mdien Opper buJewè eheull van Duitschland wHxrdt loagerukt mi het een bevolking hebbed van 10 naliioen meei dan bjige and en leriand samen Indien DuitschJand dit loar de Paniaohe vflor Htellen uatvoext aal het 120 nvUUoen pond siterliqg moeten bueea brengen ndet alteen voor Emwland maar voor atJe Geallieei ilea te zamgp dat is een viende van het een i ngeJand heeft op te brengien met 1 maJlioen werkloozen voor jsnn oor locssschuikt n zun pensioenen I uitsch lland zou dut iaar een netrende moeteA opbrengen van hetgeen i jankruk heeft p te brenigien en ona wordt geïogd dat de inapanmng die DuxtschJand zich heeft te getroosten met zun miMioen aeJea te m f rankruk met 41 of 42 miJiioen een IcoiUMNale opoffarmg iÈ Een and r buzomler balangnik deel vaei Sjmona rode v a zun weigenng namens Duitachiand de verantwoorde ukhead voor den ooriosr te aanvaarden Wanneer ik hot voorsteil tot 5 jaren beperkt zie laat het een onaangenaam gievoel m mun gieeat achter dat er m Dniitbchland neoiging is de geschaedenis na 5 laren onnieuw te be ginnen en een beroep te iU en ten gunste van herMening van het vonnis als een miogelukheiut die na verloop van dit koute tudperk kan wonten overwo en De G al llieerden kunnen onmogelijk op eenige ge dachtenvrnsseling op dien grondslag mgiaan de verantwoorde iiTiheid van Duitwhland voor den oorlow is voor hen fündiamente Wu wm bereid met Duitachiand eenwe andere metSioden te bmraten behalve de li pet metluxle door de vereffenimr van de annuïteiten m h belang van Duitsch lands voorspoed Mlaar wij moeten thans op de regeefling van twee kweatwa taan Ten eerste het bedrair der bettulimren of de factoren welke automatisch die be dragen zullen bepalen in overeenstemmmiT Imet den voorapocd van Duitschland Welke die Ilactoren Widen ti in hierover ram Mt Ibereid van gedachten te wunden Het tweede punt op welka regeling wi moeten staan is de methode van betaling b n papiermi régolmg alleen is onvoldoen de en unbevr li d Wu hebben geen pa luer meel noodoig Ln bet belang dar deal lieerden v n Duitachiand en de wereld rao nr een dofini eve en onmiddaliike r jreUag plaata vinden Simons voorat stelt alie i lut on venrnijdt de nureling Nadat Lloyd Oaorge zifn uttaenasrtting gegeven had kreeg om htlf zeü dr Von Simons hot woord Hii vrooir een kwartier tdd om te ben ad Iag n met zlin coUegaV wat werd toeirwitaan 0tj de hervatting der biieenkomat be oaalde mona er zach toe verzet aan t teek n tegen de atrafbepaJlngen De bti laeitkomat werd daarop onmiddetlUk opgr heven Dfl Duatache afgevaanUgden zouden bf den ujt Londen vertrekken volgena een Reuter bencht zowlen ae reeds hedennacht om twee uur loonden verlaten om via On ende naar Berlun te gaan Na het beëindigen der conferentie kwMn eJJes in r p en roar De Bel isch mum ter van oorlour Devèze werd met apoad naar Londen ontboden teneimle met de al daar aan ezlffe injnijsters van buitenland sche zaken en financiën te confereeren en de maatrego len te treffen itie met het oog op con verdere bezettlnir van Duitich land konden gewenscht aiia i ch heeföi poeds xijn inatructins ontvan gen en een telegram ia verzonden waarin womlit gelast heden de mHltaine bewcgin gen te beipiinen Kigenluk beiioefden te n et tot vandaa te wachten de l raneohen die popelden om hun troepen naftr Duitach ian t te kunnen zen Ien en dit al veel ear der zoudtn hebben iredaan als Uovd Geor ge hun maar de kans gegeven had de tronacii i hadibn hun mannetiaa al galled en in stUte reedt ailet ln orda ge maakt om ile straf ten uitwoer te kunnen tggen Volgens mededeoiing van den rejre nngüprn dent van Dunaeidorp zun giataa muklag in Bendorf 6 man Franscba cava lerie aangukouten om voor 600 man onmjd delUik daarna arnveerende Iranache troe iieit kwartier te maken ln het gehocle bezette vebaed js een om vangriike opmarsoh dor geallieerde troepen waar te nemen Bevestigd wordt dat op ziun Inatat hedenochtend de bezettiing van de m de sanct t Benoem © stetlen Dusseldorp Duiaborsr en Ruhrort zal vaA wtn Oouc bu on greiw is al troepenbenv gng waargenomen Uit Heerlen wordt fle meld Ie Aken zun viel treinen met swaai gewaipende Beigiache infantene aangwko men Helfri he a itoriteiten deelen mede dat Duaeeldor vamiaujr tal worden bezet De JtXme Siècle meidt uit otUieeir klingen vernomen te hebben dat de resw nng ton einde geen troepMi aan h dooi de Belgen bezette gedeelte van het RUn land te onttredrïcen voornemens ts om in di n de Belgische tno pen beve kni en Dlisaeldorp Ruhrort em Duiaburw te b Ketten teratond na de ontvansrit van het officieele bericht van de ver wetówr Am dat je weggogaan bent heeft ze naar je gevraagd Toen ZIJ boven kwamen klok de tachtc stem van juffrouw Ainilie hen aandoen Uik smeekemi tegemoet Carl Carl bes te waai ben je ik verlang naar je I er ben ik juffrouw Ainalie zet hu terwiuS hu op den rand van het bed ging eitten on hasj warme handen m Hp sijne nam Wat kan ik voor a doen Vertel mii van het kleed Zonder een sweem van ongeduld verbel de hu het oude verhaal nog eens Toen hij geëindigd had sprak ze weer Jk geloof met dat ik et verhaal van die Jananache oed bagrup Waren n ge n zu en zu leefden daarna evenale de menachen in etm Hu gmg naar haar toe en tia htt haate kalmeerem maar hy klaagde er niet ln Nwn ZCQ zu w eer bneven Ruth de kist Zg wit brieven habbeai die in de aank delhouten ki t liggen z hif tegen Ruth juffrouw Amshe knilde Ja hp PhaaMc xi 4mevon Ruth g ing naar de zitkamer waai oen lamp een flauw Ucht vc rjipreadde maar de kat waA gestoten Car weet je waar do ateubel us vroeg zU even bij hem terug komend Neen jiove antwoopcide hy hj vro het aan juffrouw Ainalie maar i fla v tenie slechts 0Utel i Zal ik Kuth heipen ze te vinden Ja zeade ry Jiolp haar bneven Zu braken samen het alot van d kiat open tei wul juffrouw Ainahe flauwtjge hoerluk xeide re met voldoe je dat ze het goed vonden i z fe iemand dde u lief ze immers voor u mee Ja zei rg miéHl ttd lem pd due miJ laeflhad Zu w ng Iwel sacht een oudejmeiodiemet het refrein stU een wyle ckrl hietdhaar hand vast totdat het hed oitiieJd enZIJ ii ealapen a om Toen ging nu naar Ruth k n je niet een pooBJe gaanUlapenliefste j © moet moe ijin Bc ben nooit moe als ik met ou ben sei ZIJ met haar hoofd teg n z n arm en bovendien vo ik dat dit het emde la Juffnouw AüBHlie wwM met e i ochok waUw 3neven aekl zij hail dnid i DL jGa nep larl Onri miin Ueva waar b B Ja ik heb je noodig Wy deden het haat de Uat maaj om te kefren op den grond De4 nü de daad t i het wDonl voc r Kl en zette de leegie ki t toen weer recht tenten den muur W J zullen aJ rgvuhg moeien aUschudden zed Ruth lat is de eenice M met om ze te vindon iorcvuldn gewjkkeld ui een fön hi i laken tag de trouwjapon van Joffrouw AJinalie van vw aar wat aatun eenvmidic opganaakt met kostbare Ven tiaanache kant Ootvi iti