Goudsche Courant, dinsdag 8 maart 1921

FINANCIEELE BERICHTEN IwiSSELKOBBSEN Niet offidaile noteerinK te Amsterdim 7 Muut 8 Maart Offic nletjjffic Londen 11 36K 11 36 Berlun 4 80 4 66 Parya 20 9714 20 82 Brussel 21 92 21 47 4 Zwitserland 48 90 Weenen 0 60 0 60 Kopenhagen 49 60 Stockholm 66 30 Chriatlania 47 26 New York 2 91 2 91 4 Slotkoersun van heden nog niet ontvan gen MARKTBERICHTEN 0NDBRWU8 R tt Uojd Ooentoer arr 4 Haart v B dun te Batavia InmiHnde uitr pau 4 Maart Periin Jacatra arr 8 Maart v Batavia te Soermbaja Medan uitr paii 6 Murt Pantellarla Salatiga vertr 6 Maart v Sydney n M lboume Sindoro thulsr pass 8 Maart Perim Tambora uitr pa 6 Maart Gibraltar Een acheepMiainp bU de BelgiMhe kttut Zateirda morg n om drie uur li door de Italier van den Uoyd RoyfJ Bolffe in den grond gviloopen d Jdadimba van de yConiipagnie maritime Beige du Oongo diii Virydag van Antwerpen naar Con ro wttiB vertrokken De commandant van de iJtailier verteJde aan de corr van de Tel dat hii in klaren nacht en bü kalme zee BAhü het vuurschip Ruytiiuren voer toen hE ui t de Wielingen een ander boot zag nEileren Toen dit schip vlak bH de Italipr vras kwam het door een onverklaarbew ing dwars voor de Uovdboot liggen en ward het midscheene aanjperen Het chip moet letterlijk midden lor gesneden geweest zUn want in geen tlJd Mmk het naar de diepte De Italier teef ter plaatse tot negen uuir maar geeoi levend we en verscheen nog aan d i zeeBpiefffll Passagiers had de Madimba nl t Mm hoord Ziin bemanning bestond uit 27 p fen meest alle te Antweroen wonend uit zestien mvarten alle opvarenden en hun dood in de CDlveo KUNST Ihdtadic oMderwljMrs naar IndW Het OnderwUa orgaan van de hoofden vui tcholen bevat het volgende beri t De dir teur van onderwijs in IndW wendde zich bü rondschrijven om advlea tot de Europeesche schoolcommlsaiea aldaar Uit dit schrijven waarin het vooratol der commissie van voorlichting eni uitvoerig wonlt aangehaald blijkt o a dat het denkbeeld om Duitsche onderwijzers aan te werven is uitgegaan van den haer C Lekkerkerker oud Indiech onderwijzer en lid van voornoemde commissie dat de nieuwe gouverneur generaal Mr D Fock het in beginsel met het gft opperde plan eens is dat reeds In het ontwerp is aangenven door d conuniasie hoe de voorM reiding der Dultschers vow den IndiHchen dienst imi zUn te regelen Men ziet dat het plan al vaster wortel heeft geMhoten dmn menigMn vrmoedde carhi n D Nationale Opera H t il al lang geleden dat in Ooadii de Carmen Is opgevoerd Het was begm Nov 1916 dat dezelfde regisseur van thans Pierre VerstUrme optrad als regisseur vaneen gezelschap Goudsche dillettanten datonder de muzikale leiding van MaartenSpaanderman en met medewerking van Helene Homeman Clara van Voorst LouisDister en Jaap Spaanderman n hetorkest van de Fransche Opera hier eenCarmenopvoering hebben gegeven dietoenmaals als een evenement in Gouda is beschouwd en wel de aanleidmg kjan worden genoemd dat sindsdien van jaar tetJaar hier grootere opera uitvoerlnïen zijngegeven Ondei de toenmalige hoofdpersonen behoorde ook Greta IJanders die toende Frasquiterol veiliolkte thans izou zijde Carmenpartij zingen en spelen Zij isecHter njet gekomen haar plaats is vervuld door Eva Vieyra die reeds meermalen bijde Nederlandsche opera opvoeringen hieroptrad Behalve deZe was er oolil nog eenandere wijziging in het programnjia Schulze werd Vervangen door Jules Moei als Don José M Met zeer veel ijgenoegen hebben 1 deze Parmenopvoerinüj bygewoond HetI orkest tnder leidmg van den kapelmeester Zeldenruit zette de ouverture met veel entrain in bm voerde direct in de sfeer van het woeligeSpaansene le n waarin de auteur de huill ideling an zyn werk doet plaats h ben fl pie handeling mogen we wel bekend vtt jpnderstellen J De rollen waren uitstekend bezet Jules Moes zong itooals we reeds opmerkten de Don Joséparty Met zyn fruai vol gelilid heeft hy deze partü schitterend gezongen Zijn spfil was levendig en overtuigend EvajVieyr wfia een voortreffelijke CarmetL I Zi 2ong eii speelde deze rnt vian de hartstMiteliJÏce Zigeunerin prachtig haar spel wa bei kenend verleidelijk fl n onweerstaanbaar De Micaela partij Werd vertolkt dopr Magda LitËfif Wat een verschil met de Carmen Dit reine kind van het land gaf fyn sober spel te zien haar txxig zuiVer en mooi bracht verrukking Leonard vaw Rhenouwen was Escamülo En wat een Escamillo Wat een forsche figuur en wat en mooi stemgeluid Hij gaf van deze rol een superieure vertolking Ook de an dere rollen waren prachtig bezet Dancairp Jncq vaii Bijlevelt Remendado John de Nocker Frasquita Elize de Haas en Mercedes Sophie Vosman Cup Zij allfK niaakten te samen de opvoering tot een gj ed verzorgd geheel De koren vormden ook ditmaal de zwakke plek In het tweede bedrijf in de herberg van Lillas Pastia en in het vierde bedryf voor de arena te Sevilla werd een fraai ballet gedanst door Lili Green Margaret Walker en het dansensemble der Nat Opera die luide toejuiching vonden De costumes waren zeer mooi er waren heel aardige decors meegebracht De opkomst van het publiek was voor een zoo uitnemende opvoering als deze niet IdIjzonder groot LAATSTE BERICHTEN BBRLLIJN 8 Maut V D DusMfdorf U hedesuuicht door de Üalgmiche traetwn bezet I fl opmaiach bejoon reeds guaterenmjddaar Het feit dat ong recruten schijnbaar fkomabig uii lölioas LotfuHilniteii reeds m d n oamiddag Mains huuMntrolcken bewast dat de regeermg te Parils reeds ot het afbreken der besoreSdngen e Londen rekende De luMiding m alle BerUJnsche kringen is nietig en Bond r op windüng Men necunt aan dat fati het Terioop van de nuuktre jen de Geallleerdan lAillett toonen hoeoeer zij zich lalf door tiiet starre vaa4houden aan het madrtapnlBclpe beaadeelen Ook in den Ritkadaff namen d leden het bencht van het aübcw ken der ondenliandeilingen met de groottt kaAmUr on waar dit sedfa in aocialietLiche knrmm aU onafwendbaar wxmit beechouwd Simons handel roljptm een inatructiie van de rijkaregeerinir en deed a iM datgeoie wiat absolinit noodttdodiJk waa I Dl beutüng van RUalawL OBliEINZ 7 Maart VJ De F imnBeh zcmdeh Maandag gcfwnpeode troepen in flchepen Rynafwaarte Twee schepen jn Oühteoz rteds paaaeeitl texn nog 10 andeine aljn aanvekondliidk J UISÖEIJDO liF 7 Maart VJ Naar ojt Benratit dat ov da rrens van Het b t ttia gebied Itgt wnnjt mwi edeeld stln aldaar de eerste tWnaohe tRwitm aaiMtekomen die voor d beaatünr van DuiÏMldorf in aanmerüng komen M JKSTBR 7 Maart VJ Naar van officieele zijde wordt bencht waren Maandagavond 10 uur de volgende berichten In du n B ever d dreigende hweUbum Te Neufls bil Keuten sijn 1 generaal 40 offteieien en 160 man aanmkomen T Besrath verschenen in den namlddadr 20 cam ienfltea alt kMaaiklermaken t pwi1t in den avond om tire fc i 600 man ri htoncwi i ukt Vanuit Oinladen lijn in de richt v van Bu aeld qrf Franwh trOMM ottda wnt ter steritto ran IfiOO man uit lutaiten cavalena en aitUlarie beateande Nok kana op harraUing 4er endMr handeHngen LONDEN 8 Maaoi VJ De Uiwndiga Tertflagpcever van Havws meldt d t Mch la des Ittten avond nog eenure onHkethidt vooindeed In de kringen der Duitsche detogatie Het gerucht doet de ronde dat da delegiaitie w Uioht nog met haar laatate w oonl heeft geenmiken Men TMwOt t oelfa dat d DuitBche expots nor aï t alia contact met de geaUieerden hebben tcHoren en behoudens noedkeuring utt BeriJÜs oen nieuw formule INGEZONDEN puiten verantwoerdeliikbeid éer Rad i In den dienst Aan de reCruMn die onder de wape nen mo ten komen I Binnenkort zul t ge onder de wapenen komen Veel zal u dan vreemd zijn en menigeentiet met eenige bezorgdheid dien tijd tegemo t omdat Ie van dezen of genen hoor n dat de dienst iets vreeselijks is J Mogen wy u een goeden raad igeven iTjLaat u niet afschrikken door allerleiWaatjes Hot k zemeleven is niet zooals thuis Ge inebt er niet wat de ouderlijke woning L gaf maar weet dit uwe officieren en onderofncicren willen daarin gesteund door alilerlei bepalingen van hoogerhand doen Wat zij kunnen om het verblijf in de kazer ne u zoo goed moegelijk te doen ziJn Daartoe hebt ge echter ook zelf mede te werken Menig soldaat denkt dat het flink Is zich als soldaat anders voor te doen dan thuis en meent dat een paar vloeken er zoo bij hooren dat ook het bidden biJbellezen kerk en cathechisatlebezoek niet paaien voor iemand die uniform draagt Zulke laffe mannen halen het peil van het kazerneleven omlaag Laat het met u zoo niet zijn Durf vanai het oogenblik dat ge in de kazerne komt te laten zien wie gü zijt en welk beginsel ge ziJt toegedaan Durf te bidden wanseer er stilte gecommandeerd wordt bij de maaltijden Durf deel te nemen aan het bijbellezen waarvoor een lokaal beschikbaar is gesteld en wauvoor u dagelijks tijd ff ven wordt en brengt als ge opkomt uw bijbel en kerkboekje mede Durf op te komen tegen zedelooze taal en het vloeken waartegen In het leger ook strenge verhoden bestaan Durft te leven zooals ge thul deed Bi dit alles kunt ge rekenen op den steun uwer officieren en onderofficieren en eveneens op onze medewerking Zullen nu op de soldatenklóners een paar onverschillige ongodsdienstige wellicht spottende militeiren den teon aangeven of zullen dat doen de mannen die een ernstige opvoeding kregen en in hun leven met God willen rekenen Gij wilt het laatste Welnu het hangt van u af Toon wi ge lijt en bedenk wat van u wordt verwacht Uw ouders rekenen op u en God verwacht van u dat gij getrouw zult zijn Begin uw diensttijd biddend om Zijn kracht Ten slotte wijzen wij u op de Tehuizen voor Militairen Daar zijt ge steeds welkom In de Tehuizen vindt ge lectuur en ontspanning Ge komt er in aanraking met de organisaties en vereenigingen die zich ten doel stellen de Christelijke beginselen In hél leger en op de vloot te verspreiden en de Huisvaders zyn steeds bereid u van dienst te zUn Ook wij zullen u gaanw met raad endaad ter zijde staan De Raad van Leg rpredikanten iten weet tei Rohda wper onder resoiilti en bail te naklfen en 4 keurig op en iweet z 6 geliik te brodfeen KJH Na de ruËrt is Roh a hel Excelsior doel maaJ looT het slechte schietóri der voorhoede of het goed verdedigen Mr Goudsche a chterho6de Rohda wist ih e neriode slf lito 2 doelpunten te makln ffloodat het ipinde boint met een 3 1 overwinning voÉr Rohda Bü de gwen waren de buaten achterspeler de linlqlbuiten en de middenvoorsDeler igoed Bij Kohda geen Mjaondere uithlankers het jB ieede elftal speelde één Idas lager als dagen geleden De scheidsrechter vol ped udtstekend Aan de kalvermarkt werden Maandag 94 stuks aangevoerd Pryzen van ƒ 12 20 per stuk Handel flauw Maandagmiddag werd de 12 jarige E Verdoüw wonende alhier op den Breedendijk overreden door de auto van den heer Boer Br H P van Praag die zich juist in de auto bevond raapte het kind op waarbij hem bleek dat het slechts een lichte armwond had opgeloopen Met de tram die juist passeerde werd de kleine huiswaarts vervoerd Een heer en dame die ner trein alhier waren aangekomen zetten de reis vanaf het station per fiets voort Op den Breedendijk geraakte de dame te water Gelukkig kon ze spoedig op den kant worden gebracht De fam Van Dijk was zoo vrendelijk haar van droge kleeren te voorzien waarna zij welgemoed de reis naar Benschop voortzette Van den landbouwer Hoogenboom waar eenigen tijd geleden de geheele wasch werd ontvreemd is nu een zoo goed als nieuw rijwiel ontvreemd Tot nog toe is men geen dader s op t spoor Woensdagavond 6 uur zal een Bidstond voor t gewas worden gehouden in de Ned Herv Kerk door T s Buiskool en in de Ger Kerk door Ds de Bruin 0e apatand In Patarabim KOFDEINHAiGiEIN 7 Maart V D Naar uit Uélaiatcfm geanind wiordt aUn In F terïrinuig hevig branden ait abtx4eB Vanaf de Finscbe ktmu iie men den raodM vuuMchiJn De rerohitiwiairm höopen dat de uit Moskou gezonden troenen tot hen zullen ovetvun Vier onderhandelaan dia Donderdag van Kroonatad naar IVtea hurg waren gezonden siJn door de SovjetH r rheden icearreateeaxl Aamraande de gevechten In Petersburg wordt gemeld dat de roode troepen vawt naatMnuto a mat kar nomen op de ajibeiden geaehoten heUxo Ucfatal bü V d Borg en Cb Ltd Men meldt ona ujt Rotterdam Zoovla ffemedd wend is de vorüte week W d firma V d Benr Ud ddetetal outdelot vu 40 vaten vet waarvoor 5 peraonen genrreateerd aljn IImuu worden noc 160 vaten vermist ter waanle van f 36 000 Ada verdaoht van huMBg la aaanhoudeta de kovDinan T F Rotterdamsche Veemarkt 8 Maart 19 Aanvoer 178 paarden 2 veulens 1 ez l 1467 mageire nuwleren 643 vette runderen 231 vette raakaJvorren 1381 nuchtere kalveren 32 schapen of lammeren 206 varkens 346 hiwagen 6 bokken en ge n Priizen Vette koeien Ie kw f 1 90 ƒ 1 97 H 2e kw f 1 80 1 3e kw 1 1 f 1 70 Ois en Ie kw f l a 1 95 2e kw ƒ 1 70 1 80 3e kw f 1 50 1 0 Stieren Ie kw f 1 65 1 76 2e kw n 45 1 5 3e kw f 1 3Ö Kalveren Ie kiw f 2 70 90 2e Itw f 2 26 2 50 3e fcw f 1 80 2 06 Handed in a e kwaliteaten redeliik Redelijke aanvoer Melkkoeian f 360 1060 Kalfkneien ƒ 376 4 Sitóer a 1 200 60 Hnken f 1 7ö e 25 Ovefridopem f 3fr a Vaarzen f 290 aOO Werkpaardeu f 200 600 filachtpaarden f 170 226 Hitten 1 136 ƒ 276 Nuchtere kalveren f 130 Fokkalveren ƒ 28 46 Bigigen ƒ 6 34 Handel in melkea kalfkoeaen matig Reddillke aanvoer j KAASMARKT Oudewater 7 Maart Geen aanvoer BODEGRAVEN 8 Maart 1921 Aanvoer 16 partijen waaronder 1 met Rijksmerk 800 stuks gewicht 4800 K G Prijs Goudsche kaas Ie aoort ƒ 85 88 2e soort ƒ 76 80 Ie soort met Rijksmerk ƒ 92 50 Handel flauw Luchtvaartnieuvs Met een kaputaal van H mdJioen mark IS door de bi yd Lucintdienst m Biremen en de Sabiatntg I utfczeiurban in bemiin opgericht de te Berijjn gevestigde UoydlAiltveirkehr Saïbilatinjg G m b H In Stockholm u opigerwht de N a diska Luftrederei AlkttebO iaget Een luchtLyn zHiI geexpiioateerd wunden met als uitgungisipunt Oerehro Een bewys voor de verwachte herleving van de viiegtuig mdustrie is de ov rachbiüg van de W G Airmstrong WhitKwotith Aorcnatt Ltd Deze onderneming werict geheel afzonderiyk van de Armstrong Sjddiely Motors Ltd Het Aaneriloaan che reuze luchtschiT Z R 2 ex de üo itsche M 38 die inMei of Juni van Engeland naar Amenka zal overvaren kriJticit een ziiatenschro m de iZ R 1 die in Aoneriloa m de Lakehursthal wordt geibouwd Het m Aaneruka gebouwde sóhup aal ongeveer even groot worden en met vyf of zee WnnhtTHjaoansniotoren van elk 300 pJc worden uitdrerust Ev4 jals verleden jaar zal ook dit jaar weer de RhönnSegelflug bü Geersfeld in Duiitsohland nlaate vmden en wel van 10 tot 26 Auirtistus Aan prijzen is een bedrag van 25 000 mark beschikhaar gesteld In Fiankrijk heeft rich een Broot consortium gevormd voor den handel m ende toepassing van vliegtuigen en automobielwL Deed van dit consortium maken uitde huizen Bleniot Candron MoraneSaul mer Brgjuot Hispano Siuuia Nieupoet Farman ijiiöraeRhdne e a De bekende Fransche vUeger cantein Madon aal in Senegal een luohtvea keenBmdierDemdcw oprichten terwiil Paulhan een der oudste Franacihe civielvlieorers aande oprichtinjr van een watervUwcschool aande MiddellandBche zee werkt Hbid SPORT ATHLËTIBK ZuidHoUandMne AMiletlekbond Zateiruag heelt de ZiUid tlOiiiand che AAhtiekilMcd te Hotterdara urn laariiikiBche a giemeene vergadering gcrtiouden De voomtter de heer W A Qto Mn ovenhandigde aan den heer Hartog en Iveren beker dien hó in zun kwaliteit van voorzitter van UJJ I m ontvamrat aad te nemen en die was aaogeèoden door enkele 8 orfaLefheiiibere van Ü D 1 m vertiand iset het behalen van de kampioenschappen van aid B In het warvemslag van d n aecritarispenmngmeeiater werd g ew z n ov het wetdira te vaeren eerste luatrunu Ak men na0aat wat er van de oonchting af bereikt IB dan is er red tot uroote tevredenheid Toch aou het succes ongetwiifeld veel rooter zyn geweest wanneer de tarreunnood en het lantfr gerekt voett alMuzoen met zoo belemmerend hadden irewerict en het bovendien had mogen gelukken d portft eoefenaarB m meer olaatien van ZuJd iHioldand van het nut van d Uchte athletiek te overtuigen De Bond gaat Toorujt maar die vooruitgang concenrtnvert zach alleen tot Dordreaht Den Haa en Rotteitlam In 1919 naman 16 vereeniguMVen deel aan de connpetitic met 28 nloegen waartctfcen in 1920 17 verenuginaren met 37 ploegen hieronder zün de doegen beKt K en die voer de Dordtache comnetitje hadden ingeschreven dodi die weeens terrednnood niet gehouden kon worden Vaawehillend kampiowamedaillea werden uitgereikt Mecvedeald werd verder dat het TÜflaxiir bestaan feaatciilk mi mmWa hardaeht BUKGERUJKE STAND GOUDA GESDREM 4 HaM Al u der Bvart X V A E DopUAiid en C Oaateleüi Johanna Ëtida Jaooba d t G H Ton en G H de eeuw 4 Martina Joacf z V J J M Tan Velaen m C P Oudejana Johannes Taiinis i t G J vwa Wingerden en A J Bulk Maria 4 t N C Wiecer en A J Soat 1 Barwrdina Johanna d v P L na ka KoohalBi en S vaa EsrUk AiMuw Oavdiaa d V M Botti es A P Hudüaar OotWUa Gerairda d T A van lUiawlïk mi C lUifcr hof 7 lM aa 1 t A BAyü ma aa R Scmpfll OVËALBDEIN 8 IfaMt lUHm vm MaarHi 77 j 4 MuuM FhuL I d ytSOUDERAK GEBOR Arie Jan 1 v A KrijgnnaB en A Siebeling Hendnk Gerrit i v W da Knikker en S Rijneveld Bastiaantje d v L A Verkerit en F van den Mauvel Piatertje d v A K de Jong en C van Hark JacoQa WUhalmina d v C Brasman en A Peot GETROUWD B P Ronboa van Bnda n Com ia vaa der Stam SCHEEPVAARTBERICHTEN Kon Holl Uoyd Amstelland uitr arr 6 Maart te Montevideo Maasland v New York n A dam pas 7 Maart v m Dungenesa Kon Weat Ind Haild Ariadne vertr 1 Maart v Curacao n Corupano Hebe arr 4 Maart v A dam te Param ribo Van Rensselaer vertr B Maart v Colon n Puerte Colombia Hollaad AoMrÜEa Ufn Soestdijk V Fhllad n R dam bevond zich 6 Maart 12 u s mWd op 466 m We t van Lizard op 4 ond rhanideiUniren te Londen aanvullintzntraepw aaar hei belette s ab ed te zenden iwolke de BeJmfiCihe bezetting aildaar nulWi vervADffen Het benoht vfui de a n taand boMbbuiK h fit in Lhitt cldoTD en andere voor de Bir oefening aaogewèEen nlaatHcn oottBt iiteius vepwakit Te Duaaeldoam lin dadeJuk de voMbereidtieUn voor den intodit van de KranKhe troepen getruffen De kazonws werden door de tot duaveo daar in pelowartuerde voi LighaidsDolitje voor een deel öntruiand om onderkomen te verschaffen aan de bezebtingatroepen I eeJdoirp ow l als Diu juw tullen alleen door I nfiohe tnoeoen wNjiden beoet Te DuwmUotp werd laat in den avond ee betwndmaJting aangeplakt woLke onderteeJcend waa door den riikanresident en den riik ikanseüer en luidde Medobupgera Onze tegenatandera in den iprooten oorlog hebben ongehooirde en onUitvoevbaiv eischen van eeld en eoed aan WiB gesteld Naet alle o wii zelf ook onze kinderen en kleinkinderen aouden slavendienaren der tegenstanders moeten worden I oor onze handteekening zouden wii eeo verdwur moeten bezegelen voor weUts nakominir het weric van generaties noft niet woldoende zou ziio geweest Dat mochten wü niet doen Ons zelfrespect verbiedt het ons Onder o penliike schending van het vTede vepdra van VersailleB hebben de tegenatandeM hun toevlucht genooner tot de bexetituur van nog meer Diutacihen rond Waj kunnen geen geweld tegenovei geweld ptiaatsen Wij urn weerloos Maar w4i kunnen van de daken schreeuwen dat alJen die de stem der garecJiLiflihaid nog verslaan het hooren Onder den dwang taraaronder de burgare de vreemde heerachtfiwu nw eten ddilden llidt het heele Düataohe volk ICrachtig aaneetwconieed zaï ene Uiden ona tot eenheid en gemeenschanpetyik welziim brengen Medrfmrgers treedt Be vreeande heensohappii van het geweia met emet en wiaardiglheid tegemoet bewaart uw eeriiike gevoelens maar laat u ïiiet verleid tot onbeDonnen daden Hebt ertiro uwen De rukar peerinur i l naet ruafcen voo r het vreemde gew iLd voor ons rech t moet wiUcen In d heede industrieBtredk aiin Zondag en M aan d ag noote betoognngen gehouden tegen de ParÜBche besluiten Dua eldoro en DuidjuJig die In de eerste nlaats door dii bezerbtlng getroffen zullen wierden hebben door Ihun beetunr aan de riiibaregee rin r en aan minteter Simons telegrammen laten zenden waarin van hen geëiecht wordt om de bezetting ten sp ut Mi het ftfwiiaen der enbentevooretellen te bliiven T e Kamer van Koophandel be Daaseldorp richtte eenzelfde verzoek tot Beriiin In het eele Wiupperdal luidden gösteirmiddag de kerWklokiken ter inleiding van RTOOte betoogingen welke ook te Essen DöiAunr Bochum en tal van andore pJaat en in de niiverheidaatreek wewlen gehouden De meerderheidaeooiaUBten sloten icht bi i deze betoogdngen aan Zoo ia er dan een nieuwe phase van den na oorlogèchen tiJd ingetredrai een phasa die ons helaas njet dichter bH den vrede brengt en wSaarvftor de verantwxwrdeliikheid ïnwaar drukt op de mannen die het oiteallige gebeuren niet höhben af ewend en die hebben gemeend ze niet te kunnen en nvogien afwenden Ze nioeten wil fr bea wM M gedaan hét toi Van het overige nieuws zün aileen nog vermeldenswiaard de berichten uut Huisdand waar het eind der bobBjewiekiKhe lieei BCtiappU schuint te naderen Be omvang der oiuuaten te Petrogirad en van den opstand be Kroonstad kan nog met nauwkeurig wHWden vastgeateid met name valt met te aeglgen of en zoo ia welke leidende kmngen achter de beweging taan De aovjet regeenng bescJiouwrt den toeatand aJq emstug doch met ais critoeSc In Centraal Uusland ziin m verschillende diskrioten stakingen uitge bixxken De ar beadejs edM en een veibeterde levensmiddel envtoorzJenang Te Moskou waB de houding van het garVuDOtax tot eind Feixruan onbestemd Uit SmoJeiifl zun bolisjewvel tsche troepen naar Aifoeikmi angei ukt Üvemal waar de commundsitie e troepen naar Moskou aftroiilken begonnen 0innuddedii ijk de onJuflten De tegfio rewoJutionnairen zÜn naar het eehunt met in het bezit van een voldoende hoeveelhekl wapens iDe soviet a weenng is intu achen zeer beducht voor een opstand dei boeren Te BetDxitfnrad is de staat van balcdr af Ige ndifcd De anta bolfiiewiekBche bewe 8 ng aldaar is nog ndet tot staan gebracht Te MxMkou heeoncht eeni staeds toenemenden nervoaiteat De arbeiders houden vergaderingen en de regeering poogt door prodamatiea waanm m den opstand aan de aobie der gealüeerden toescht iift de pproeniige stemming te bezweren Naar veiHuidt heeft de Sovietrageering den ovpoerlingen leeds aanzienlijke conecaaiefi moeten doen Zoo werd oa de controle over het graan oipffeheven en de vriiibedd vao den handel in levensnudd l i toe4C s t Ban aldus een telegram uit Beriiin aan t HBrld De bladen te Reval maken melding van de vemieestenng van Krasnaja Gorka bij Petrograd door de Witten en van de inhechtenisneming van de volkscommissarisaen Zinovief en Kalinine Volgens het gerucht zou P of in handen der Witten z n Vaaderlip die te Moskou is aangekomen heeft vefklaard dat spoedig Amenka den kandel met Rusland zal hervatten Een vijfde deel der Amerikaansche vloot ligt gereed am de orders uit te voeren uit Rusland via Reval en Riga Alle orders door de verordening van Maart vervaUen zgn hernieuwd gedurende 8 Jaren ziJlien 7000 locomotieven worden geleverd Amerika verzekert Vanderllp zal den handel hervatten vóórdat de Engetschen het handelsverdrag met Rusland zullen hebben ondertee kend Volgena talegrammen uit G ott ji zün de bolajewiki een opmarsch begonnen en hebben zij Gord ten Westen van Tiflis bezet De nationalisten trekken in het Zuiden op en hebben Artvin bezet Uet Deensche ministerie van buitenlandsche zaken he ft officieel bekend gemaakt dat het De asche gezantschap t Konstan tinope het bericht bevestigde vblgena t welk Tiflis door de rofide troepen is bezet en dat alle Denen die zich in die stad bevonden thans veilig te Batoem zun aan komen BU1TËNLAND8CU NIEUWS AHERIKA Het Mlêiiu van den preiidint De nieuwe preoident der Veo enigde Staten heefit dus beeaent de Dailv Chronicle aan bU het aanvaard m van zim ambt recht on een iaaraaiaris van £ 16X O0 d 1 driemaal het t earag dat het congire j testuds toestond aan den eeraten president George Waahingbon Dat salaris b eef van kmoht tot mua toen genenaal Cyrant werd herkozen en deze zaïde dat hii er met £ 5000 met kjomen kon hii kreeg toen het dubbele bedrasr R oosevelt m 19U5 herkozen lareeg om dezelfde reden een salariavenhoog ing van £ ÓOÜU waardoor het thans geldende salaris bereikt werd Bovendien geniet de preaident het vrije veitduf m het Wttte Huia vrii reiskosten en nog bal van emolumenten door het congres toe te staan aoodat de nresident den Staat laairlukis ongeveer £ 0X 00 kost BINNENLAND De Nederl graeo der InterparÜetnentniiie Unie De NedeHandsche Gi rep der Internarlemenbaire Unie heeft dezer dagen in de plaata van mr Fock tot ha ren voorzitter gekoizen het lid der IVeede Kamer ihr mr W Th C Va n Doorn In de nlaate van mr Abram van der Hoeven die ont slag genomen had als beabuurslid we rd door den aangesloten leden der Eerste Kamer tot bmuaralid gekozen de he r H van Kol In de piaats van den heetr van I oom werd door deaangesloten leden der iVeede Kamer geltozen mr V H Rutgers De laatsigenoemde werd door het be EctuuT met het seoretariaat beJast De melk De Nationale Bond van Melkaliiter s in Niederland te Amsterdam de Nederlandsche Bond van Oooperataev Centrale MeifcinriontinigBn Amsterdam de R K Bond van Melkhand aren de R 1K Bond van MeJkcentralen beiden gevestned te Delft hebben m een adres aan den Minister van Landboaw naar aanileidiing van duene voornemen om eerstdaags dien geheeJen melkhandel vTÜ te laten er met ernst op aangedrongen dat de vooraiening met voldoende hoeveelheden melk niet worde loeigelaten maar via Jhet Zuivelkantoor van Regeermgswega blyve geregeld cai het dan ook zoodanig dat Ituurzamer hand naar normale toestanden kan wiordien tenigigeiloeerd naarmate ziulike oonder te roote srtagnatae voor den melkhandel en het Nederlandsche volk raogelyk is Uitvoer van schapen enz De minist van Landbouw heeft bepaald dat de voorwaarde ten aanzien van de dispensaties van de verboden tot uitvoer van schapen geiten en varkens van het vleesch dezer dieren alsmede van paardenvleesch t w dat die uitvoer dient te geschieden per spoor tram of schip wordt ingetrokken De overige ten opzichte van den uitvoer der genoemde dieren en producten geldende voorschriften blijven van kracht Vrijzinnige Statenclub Noord Holland De vrijzinnig democratische Statenleden behoorende tot de vrijzinnige Statenclub in Noord Uolland hebben bericht in verband met de aanstaande oprichting van den Vr heidsbond van oordeel te zyn dat voor hen niet langer voldoende reden bestaat deel te blyven uitmaken van deze vrijzimiige Statenclub Zy hebben daarbü het vertrouwen uitgesproken dat ook zonder dat de vryzinmg democratische Statenleden met de Statenleden die behooren tot den Vryheidsbond één club vormen voor stemmmgen over personen samenwerking tusschen de beide vrijzinnige groepen zal plaats hebben telkens wanneer dit gewenscht of noodig mocht blijken Zfekte verzekering De algemeene ledenvergadering der Vereeniging van Tilburgsche l ahnkanten van wollen stoffen heett met algemeene stemmen besloten mede te werken tot de tot standkoming eener ziekte verzekering op de basis der plannen van dr Posthuma directeur van entraal Beheer Wijziging van de Steenhouwerswet Ingediend is een desbetreffend wetsontwerp Ku aldus de Mem v Toelichting de Arbeidswet 1919 den arbeidsduur voor arbeiders werkzaam in fabrieken of werftplaatsen als regel beperkt tot 8 uren per dag en 45 uren per week behoort naar de meenmg van den mimster van Arbeid voor hen die het zware en ongezonde beroep van steenhouwer uitoefenen dezelfde grens te worden vastgesteld Wijziging der Steenhouwerswet is daartoe noodig Deze gelegenhe id wordt tevens benut om verschillende andere wijzigingen in die wet aan te brengen De negentle Roode Kruis trein Het Hoofdbestuur van het Nei Rood Kruis verzoelkt mede te deelen dat het voornemens is op Woensdag 23 Maart e k weder eene zendung naar Weenen en Boedapest te doen afgaan Alle gioederen zullen uiterliik Zaterdag 19 Maart te Rotterdam aian de Loods Sumatra van de Rott Llovd aanwezüdir moeben Qjn De bekende voorwaarden waaroip JiiebeBRiaben ipakketten met zwaarder dan 15 K G medegenomen worden zajn oolk voor deze zendingen van kracht RM Staatspartil Naar De Tud meddt zal nog v6Ór de verkiezingen in I9l22 de pubkekrechtehike bedrijfsorganisatie orp het programma der R K Staatspartii worden geplaatot Dit zou ook gebeurd zün al aou er door den R K CentraJen Raad van Bedriiven ot door sonun ge kieskiringen geen wensdi in dien zin wwrden uitgedruOct WUkverpUginK In een ad aan de Tweede Kamer verdoekt het hooüdbeetuur van NosoLomos Ked Ver tot Bevordeiriag der Belangen vaa VerpJec sters en Verplegers in de wet voor siifkenvciriioiigung onder JaH geheel der medLsche maatrereden die bannen het bereik van ieder gebracht worden die deze noodig heeft ook op te nemen deeÜDunduge venpleginig in de oirm van wiikVferpleging Iosokmnos wen cht dit te doen geschieden door aan de z doenfondien en daar waar noodig aan de gemeenica het geven dezer verplegung verplicht te stellen geJük deae wet dit thans doet voor geneeskundige hulp Gevraagd wordt dienovereenkomstng ook de rechten der verpleegden te verziekeren in deze wiet g jik dtt thans geschiedt voor de genee eeren Hiet adres is veiwOTeJd van een uitvoerige toelichting Giften van het l oode Kniia Het hoofdbestuur van het Nederland£ e Reode Kruis hee£t 2 01 07 oveiwemaakt aan de Umon InteoTiationale de Secours Bux Enfants te Geneve Met de vorige zendung van 20 000 franc in totaal f 12 891 17 Voor Nederlanders in verwoest Frankrijk IS thans in totaal f 21 207 16 naar Parus g ez onden Urr DE PERS De verwerping van het electriciteitsontwerp Het Volk hoopt dat de Minister na het gebeurde den moed zal hebben incidenteele pogingen tot concentratie voor bepaalde gevallen te beproeven bijvoorbeeld ten aanzien van de koppeling van eenige provincies Wanneer op deze wijze partieele beslissingen worden genomen voor deelen des lands dan zal daarvan kan men zeker zijn op den duur de noodzakelijkheid blijken van een regeling voor het geheele land Blijven zulke pogingen van den kant der regeering uit of mislukken zij weder door het verzet der conservatieve elementen dan staat in de teekomst ons een oneconomische electriciteitsvoorziening te wachten die voor de verantwoordelykheid komt van de heeren welke steeds den mond vol hebben van bezuiniging en van gezag maar die door König s wetsontwerp uit den weg te ruimen de baan vry hebben gemaakt voot kapitaa lverkwisting en anarchie LAND ËN ZËEAtACin De toekomst aan den Vrüwilliiiten Landstorm Onder dezen tatel scnruft de kolonel Ten Jio ch inspecteur van den Vniw Landt ix rm een artukel in Ji iien Weenbaar wiaarm hu o a vaabstett dat dit instituut van legervomunig tinaus vasben voet heeft igöxregen in ons iewer en dat zijn toeifcomst L venüekeird Waarna de heetr Ten Bosch vervolgt Het instituut moet op hechte Erondslegen geve t4 d worden geen reivoiutiege bouw dwh èen gebouw da t op ouderwetsche wiu se degeiyk gefundamenteerd en stevig opigethouwd is Haertoe wiordt o m nooduig geaorit dat in de nieuwe dienstplichtwetten de vooroafemng met de daaraan vastgeknoofpte vermindering van eersten oefentyd en de Eisohen worden opK nomen Daardoor zal wiorden voorkomen dat de wftl ze waarop het instituut aal worden toeigepast zai afhangen van de wellicht wusbelende InzJchten van elkaar opvoilgende Almjsters van Oonliog de wet 2 al de richting aangeven w J2iiglingen hierin kunnen alleen do de wet geschieden Eens t dan nal aibs olate zedtetheid bestaan dat voor ons volk de vrii wdllige vooroefening te allen tlJde aal openstaan en dat mits de opdeLdizui gioed en met overleg plaats heeft steeds zal kunnen worden beschik t over een wieartiare jongelingschap met een gveden gieeist in een gezond lichaam De Hollanders zijn een zeer biimonder TOik en hun gtoede eoilfenschapipen over trieffen verre hun minder goede kwaliteiten Zaak IS het van die goede edgenschap pen vooT ons doel een goed gebruik te maken vooral wiaar bekend is dat gedwongen voor een of andere taak onze landsman niet genegen is i ch te geven doch heeflt hii zich eenmaal vrijwillig voor een bepaailden aribeid bescHikhaar gesteld dan geeft hii zich geheel Mijikt Mer bevatteJijk te zijn en in korten tijd tal van zaken te kunnen verwerken welke hii gedwongen optreden buibMi zijn bereik schijnen te zAJn Indien nu het personeel van den Vrüw Landstorm dat lending en onderricht geeft van deze goede eigenschap een oordeelkundig gebruik maakt en blijft maken indien verier de wet de vriiwillige vooroefening regelt dan is de toekomst aan den Vrijwiilligen Landabtxrm ONZE KOLONTëN De nieuwe ttjd Aneta seint uit Ternate De vereeniging Neratja is opgericht Het is geen politieke partij doch beweegt zich uitsluitend op onderwas en economisch gebied Voorzitter is de B O W opzichter Soleman eerevoorzitter Halan wet Alleen intetlectueelen worden aangenomen als leden Het eerste werk is het openen eener sociëteit ipet leeszaal ook toegankelijk voor moderne Mohammedaansche vrouwen Een eruptie in den Kloetkrater In den nacht van 6 op 7 December 1920 heeft zich een eilandje in het zich reeds gevormde Kratermeer gevormd aan de westzijde van het meer dus by den drempel Het eilandje heeft ongeveer een doorsnee van 30 meter De vorming van het eilandje hetwelk uit een harde massa bestaat is schijnbaar gepaard gegaan met een hevige gasontwikkeiing daar het water uit het meer tot ongeveer 30 meter hoogte tegen de wanden is opgestingerd gezien de schade door het water aangericht aan de zich op die hoogte boven het meer bevindende gebouwtjes boven de schacht van den bmnelbouw Bat Nwbl GEMENGDE BERICHTEN Jubileum Utrechtsche brandweer Ter gelegenheid van h t 70 jarig bestaan van het gezelschap Utrecht s Brandweer Is te Utrecht een tentoonstelling georganiseerd an voorwerpen platen enz betrekking hebbende op de brandweer in het algemeen en hen feestvierend gezelschap in het bijzonder De tentoonstelling is Zaterdag geopend in tegenwoordigheid van den Burgemeester van Utrecht mr J P Fockema Andreae met een toespraak van den heer mr de Waal Malefijt wethouder der gemeente Utrecht en eere voorzitter van het gezelschap Utrecht s Brandweer Er is bijeengebracht alles wat het Gezelschap bezit aan waardevolle voorwerpen boeken documente n teekeningen enz ïlrnstlg auto ongeluk Zondagavond te half zeven heeft een ernstig autoongeluk plaats gevonden op den Leidschen straatweg nabij het Boschhek waar een in volle vaart rijdende auto is omgeslagen waardoor de beid inzittenden de chauffeur G C G wonande Mallemolen en J C A D wonende in het Bezuidenhout uit den wagen werden geslingerd De 21 jarige D was onmiddellijk dood en Is door den Gemeentelijken EersteHulpdienst naar het Pesthuis aan de Koningsbrug vervoeid terwijl de 23 jarige G in bewusteloozen toestand naar het Gemeenteziekenhuis werd gebracht Gisti rmiddag was het bewustzijn nog niet teruggekeerd Loonsverlaging 1 i In de glasnijverheid hebben de Werkge5lvers aan de arbeiders een ontwerp cöllec tief contract voorgelegd met l ï nsverlagingen van 22 tot 35pCt en n werktijd zoover als de wettelijke bepalingenzullen toelaten De besturen der arbeiders vereenfgingen zyn uitgenoodigd 1 over ditontwerp met de werkgevers onjemandelingen tel voeren ftM mê I Brand te RotterdÉnMlj Gdisteirenmaddaig te 5 uur efaibèln eenige ongens uit baldadogheid vaten gfvWld met teer en olie welke opgestapeld lagen aan dif Hertekade in de onmidd elJiike nabiiheid van pand 12 te Rotterdam in brand gestoken Er onstond een enooTne wlam die zich weUifra meedeelde aan de voormuïte vap het pand Op de eerste verdieping hiervan bevond aich de echtgeooote van den smoor fcwiegailbejd r R J van Vebthi sen met drie kinderen die sQechts met gro moeite uit het brandfende perceel gered i bonden worden De vriiwtïllige brandweer onder ledding van den hoofdman J Bakker had vee moeite het aanwakkerende vuur te stuiten Miet 5 stralen moest gewerkt worden Eerat na een half uur wasemen den brand geheel meester Inval in een nachtelQIc eabar In den nacht van Zaterdag op Zondag heeft de politie een inval gedaan in een perceel aan den Achterburgwal te Amsterdam Men was daar allerminst voorbereid op de komst der politie daar sinds den tragischan dood van den agent Draa l vrijwel geen invallen meer gedaan zyn Plotseling verscheen iet groepje agenten voor het perceel waarvan de deur fluks werd dichtgesmeten Toen sommatie niet hielp sloeg een der beambten met een byl een gat in de deur waardoor een gedeelte der agenten naar binnen kroop In een vertrek dat geheel aU cabaret was ingericht trof men omstreeks dertig mannen en vrouwen aan die naar de muziek van een strykje zaten te luisteren Allen werden gefouilleerd op wapens en naar het bureau geleid Ook werd overtreding der Drankwet geconstateerd voor honderden guldens drank waaronder champagne werd in beslag genomen Een tweede inval werd verricht in hetnachthuis aan den Oudezijds Achterburg wal 36 dat den zoeten naam draagt Chez Dé Toen de inspecteur Haye en eenigeagenten aanklopten werd terstond opengedaan Er werd overtreding der drankwet geconstateerd Een aantal personenwerd naar het bureau Warmoesstraat geleid Tel Vacantietoeslag voor gemeenteambtenaren B en W van Almelo hebben ter kennis van den Raad gebracht een van Ged Staten ontvangen afschrift van het kon besluit van 21 Jan j I houdende ongegrondverklaring van het beroep van den Raad ingesteld tegen de beslissmg van Ged Staten d d 7 September j t waarby s Raads besluit van 27 Juli te voren tot wyziging van de begrooting van 1920 in verband met het verleenen van een vacantietoeslag voor ambtenaren der gemeente niet wordt goedgekeurd Naar aanleiding hiervan deelen B en W den Raad m een uitvoerige missive mede dat hun voorkomt dat het beginsel van het verleenen van een vacantietoeslag moet worden gehandhaafd en evenzoo de wijze van berekening Echter zal het wenschelyk zijn het maximum van ƒ 250 tot ƒ 150 te verlagen waardoor eenigszins aan de bezwaren van Ged Staten wordt tegemoet gekomen terwijl voorts uitdrukkelijk dient te worden bepaald dat deze regeling niet voor den burgemeester secretaris en ontvanger van toepassing is De hondsdolle reizigers 1 Als historisch wiordt uit een grenwjemcente van OoateUik ïroningen aan Met Volk gemeld Enkele personen onder wie Trouwen ginflpen onder geleide van een gemeenteambtenaar naar Utrecht op vermoeden door een dollen hond te zijn gebeten Na de behandeling en het onderzoek te Utrecht sou de terugtocht naar huis aanvangen Keiaas alle tredncoupé s waren bezet en een zLtplaate voor het zestal en den ambtenaar was niet te krijgen Staande in een der wagons krijgt delaatste een idee dat hij zijn medereizigersïïneedeelt Brommend zegt hii dat zelfsvoor patiënten dde aan hondsdolheid lijden geen irfaats in den trein is Z4Jn medereizigers beginnen te blaffen maar blaffen slechts kort want onder groote hilariteit liep de coupé lees en hadden allen JKP de sütDlaatoen Ver van Spoorwegpersoned De vereeniging van spoorwegpersoneel voor het hj rstellingsoord Villandry heefi Zaterdag onder leiding van den heer J G Balkestein te Utred t een buitengewone algemeene vergadering gehouden Daarin werd meegedeeld dat het ledental in IS maanden met ongeveer 2000 is gestegen het bedroeg op 81 Januari 12 700 Besloten werd tot contributieverhooging de contributies zullen loopen van 80 cent per maand voor salarissen beneden ƒ 2000 tot 60 cent voor salarissen boven ƒ 4000 De begrooting voor 1921 wefd vastgesteld de contributies van de leden zijn geschat op ƒ 49 000 de totale ontvai gsten op ƒ 66 750 gerekend woiwt on een voordeelig saldo van ƒ 8115 ter l ersterkin van het stichtingskapftaal Bandietenbende gearresteerd Sjjlert het vorige jaar werden hier zoowel otls in de naburige Duitsclie gemeenten talléozc inbrakei gepleegd Of3cn on het spoMder dieven steeds naar h t nabunge Akoi leidde on het de politje niet gelukkend de dieven te arresteeren De laatste welftn had de bend haar s4ffatieterrein verllgd naar den Ixiusberg Ie Aken Na de lelefoonleidinKen afgeknipfl te hebben droBgen ze door de kelderluiken of over de dak m de villa s binnen De bandieten warenflsteeds van gasmaskers voonien en hieUen met dë volvers de belnneni in bedwang Steeds wisten ze spooricws te verf dw en tot het pezer dagen dm wacht ter Schmit gwukte drie huniier te ar leren spoedig volgde nu arrestatie der ande doch is niet gelukt den hoofd deit bende te pakken Zün spoor leidt Holland f i T I ANO EN TUINBOUW Tuinproducten door Duitschland t Duitsche Gezantschap heeft aan het Centraal Bureau der Veilingen in loeder land medegedeeld dat van 5 Maart af de doorvoer van tuinbouwproducten door Duitschland naar Scandinavië ZwStserland enz geheel vrü is zoodat geen Zulassung scheine kneer noodzakelijk zijn Fritvliegbeschadiging DeJPhytopatholoti che Dienst schrijft In enkele strekeifiyan ons land treft mendeze beschadiging vaak in erge mate aanbij de jonge plantjes van de zomergewasBén J De fritvlieg Wil ie als made in het wintergraan en in gSrasaen overwintert dezemaden zijn dus tnans aanwezig komt nadat de maden veilpopt zijn omstreeks eindAipril begin Mei te voorschijn en legt danhaar eieren aan qe bladeren van haver enzomergerst I De maden welh hieruit komen kruipen tusschen bladschede en halm en beginnen daar het verniel ingswerk Op het veld ziet men plantjes welke sdms aan den voet eenigszins opgezwollen zijn en waarvan de bladeren roodachtige punten hebben Vaak ook Worden de hartblaadjes geel en by onderzoek bemerkt men dan dat deze zeer los in de scheede zitten Directe bestrijdingsmiddelen tegen frltvlieg zyn met aan te geven Een voorbehoedmiddel tegen de aantasting is het vroeg zaaien der zomergranen Wanneer n l de vliegjes eieren beginnen te leggen zy n de vroeger gezaaide haver en gerst reeds zoodanig ontwikkeld dat de fritvliegen de voorkeur er aan geven haar eieren af te zetten aan jonge grassen of aan later gezaaid graan Ook kan een meer ontwikkeld gewas een aantasting beter doorstaan Wanneer het dus met het oog op de gesteldheid van den grond en andere omstandigheden mogelijk is de haver en zomergerst vroeg te zaaien late men dat in geen geval na Door deze werkwyze kan meermalen groote schade voorkomen worden Het RU kslandbouwproe f station te Groningen Ingediend is een wetsontwerp houdende verklaring van het algemeen nut der onteigening ten behoeve van het Rykslandbouwproefstation te Groningen De vijf afdeelingen van het Rijkslandbouwproefstation te Groningen zijn thans in drie gebouwen gehuisvest welker verspreide ligging niet alleen ongerief en belemmenng veroorzaakt maar waardoor ook de samenwerking tusschen directeuren en wetenschappelijke ambtenaren wordt bemoeilijkt De minister van landbouw is van meening dat de uitgave noodig voor de totstandkoming van een flink en degelijk ingericht aaneenliggend en voor uitbreiding vatbaar station voor landbouwkundig bodemonderzoek in een land met zoo groote landbouwbelangen volkomen gerechtvaardigd en zelfs indirect winstgevend moet worden geacht Bovendien vereischt de tegenwoordige toestand allerlei ty deHJke voorzisningcn welke op den duur veel geld verslinden zonder een bevredigende oplos sing te brengen terwijl het steeds bezwaarlijker en duurder zal worden een terrein van eenige uitgebreidheid in de nabijheid der stad te verkrijgen zoodat het ook mt dezen hoofde aanbeveling verdient zoo spoedig mogelijk tot blijvenden toestand te komen Nadat gedurende langen tijd naar een niet te kostbaar terrein is rondgezien is er in de gemeente Haren nabij Groningen een gevonden met geschikten bodem eii groot genoeg om voor onafzienbaren tijd aan de behoeften van het station te voldoen In verband hiermede is het wetsontvrerp ingediend LErrSREN EN KUNST Een Instituut voor Sier en Nijveriieii kunst Dezer dagen is te s Gravenhage gestichteen instituut voor sier en nijverheidskunst tot welke stichting het initiatief is genomen door de Nederlandsche Vereeni ïvoor ambachtsen nij verheidskunst V A N K TELEGRAFISCH WEERBERICHT Hooffste stand 769t 2 te Pariis Laagwte stand 742 5 te Sevdisfkml Verwachting tot den volgenden da Zwakke bot matige Westeliike tot Zedelijke opklaring waarschiJnHik regeDlbiJien iets aacbber STADSNIEUWS GOUI A 8 Maart 1921 Nieuwe dienstregeling We ontvingen het ontwerp spoorwegdienatregehng welke 1 Juni as in werking tal treden Volgens deze dienstregeling kan men uit Gouda vertrekken naar Den Haag 7 44 t 8 46 Z t 8 57 9 50 10 49 11 09 11 29 11 35t tot Zoetermeer en alleen Donderdags 1 04 1 17D 2 28t 8 27 4 41 4 64 5 07 6 i2t 5 55 7 28 8 48 D 9 53t 10 28 en 11 23 Naar Rotterdam 6 04 t 7 37 840tZ 8 62 9 11 9 46 10 44 11 04 1124 12 15t 12 59 1 12D 2 19 + 3 22 4 ion 4 36 4 49 5 02 5 29 6 60 7 07t 7 53 8 4SD 9 48t 10 18 11 18 Naar Utrecht 6 38 6 40 t 7 21 7 48D 8 86 9 12D 10 10 10 36 10 49t 11410 12 48 1 31 1 43 t 348 4 01 D 4 lit 4 86 5 20 6 17 6 23t 7 28 9 09 10 30t Behalve de stoptreinen stoppen ook die van 8 16 12 48 5 Q4 6 17 7 28 en 9 09 te Woerden 1 1 Naar Amsterdam vertrekken treinen om 8 16 en 5 04 Naar Goudarvertrekfcen treinen uit Pen ja SSD 12 07 12 19t 12 48 4 3 i i4 45t 5 18D 5 35 dam H29 t 6 04 6 38 rt 7 i d7 7 16t 7 51 8 06 S behoeften voorziet Van verkoopen aan GerefomiMTden of Doleerenden ia natuurlijk geen sprake daar biJ opgeven doorde Modernen de zaak vanzelf in haiKienkomt der Orthodoxe fracties van de Ned Herv Gemeente alhier CAPELLE a d USSEL Aan de Unlverwteit te Leiden ii benoemd tot diocterr tn de nlant en dieriRinde op nroefschrift Over de Identiteit vanAKcaria Lumimcoides en Ascaris Suilla mej C R Baikkeo gdio jte Canelle aanden Usel GOUDERAÏt Zondagavond heeft ek re van D uit Moordfecht het rijwiel ontvreemd van U V die ziéi in het café van den heer J Baas bevond en zijn fiets voor het café had neergezet V D verborg het in de auto garage van Dr Beekenump maar het gelukte hem niet het verder te brenggen want nog Zondagavond werd hij gearresteerd en wacht nu zyn overbrenging naar Rotterdam af Men vermoedt dat meerderen in dezen diefstel de hand hebban gehad Alhier is opgericht een plaatselijk Comité voor het sinds 1918 Tot bestrijding van Tuberculose en Kanker In haar gisteravond gehouden vergadering werden als Voorzitter benoemd de heer I r T Beakenkamn Secretaris C P Vleggeert en P nningpieester A C Rood i nat Besloten Werd ndg by alle ingezetene lysten ter lïiteekening aan te bieden waarop wij gaarne de aatidacht vestigen Dit liefdadig doel erdieiw zeker aller medewerking en steim 10 22 ll llD Ü9 2 65t 3 32 D I 5 35D 5 48 6 54 7 37 8 14 9 02 16 12 8gD 1 13t rf4 25 6 12 6 14t 10 42 8 430 9 m 9 40 12 1 12 8 t l Oll 4 07 4Mf 4 50 4 1 8 39 è 44t Uil Utrecht 10 01 10 26 10 46 2 44 3 d2 t 3 8 4 lS l d 8 D Sm 9 4Ö Aan den heet Bergman werd opgedragen de voorbereidende arbeidj in deze te verrichten il I l OU0EWATER en f 06 15 1 5 iedi tÜiWüit E Iers wam Exc Wiede en iw ngt jloel doe i Miiiri door de i 0 rfioe vallen ondetnon l n op het watuthij de li Na de a iirap valten idiote krijgt Exfekstor imlishuLten bi waar hierna ia het voortdureitd biiJ of het nu komt ZomdiaiBmiddair sipeelde dè ijO V V Jtiihda I een jjoetbailwedstrtid Jjiegen de G udschi V V il ceiisior I Rohl fwas vol inval wnnd lien vertrekken om 6 48 en Bovei i treineniMit Woerdefi nóar QqudaL n JjII Mil a no irvMi 1 trant een bezoek met thoifi e van 1 J1 15 ïekent voor ons kt bijj vergeliil dienstregeling zooals die an 11 41 4 43 H58 en 4 37 uit yuit Rotterdam aar Gouda i geling van de jet vertrek uup vroegd of verit men s avonds De t fkinedi van 9 02 st penlle W o 6 r d e n I eze idienst egeling bel eenige jJprbetering wat bli kitiè mtvt de thans bestaani Enfele li einen zijn ingevj van ll ff naar Den Haai en 623 a r Utrecht vanl Den Haag 11 11 4 50 en 55 en 10 26 èn 6 14 uit Utrech Overigens wijkt del diem tegenwoortjige af doordat van verscheidene treinen laat is Onze wensch dal later dan sind8 de beperkte dienstregeling mogelijk wi uit Den Haair m Rotterdam zou kunnen vertrekken is niet in vervulling gegaan in tegendeel de laatste treinen zullen nog iets vroeger vertrekken dan thans Ook de laatste treinen uit Gouda naar den Haag en Rotterdam zijn iets vervroegd beteekent niet op Zon en feestdagen Z op Zondag t stop trein Neutrale Kindervoeding De vereeniging Neutrale Kindervoeding houdt op Vriidag 18 Maart een ledenvei gadering in de Soc De Réunie t Schatje van het Kolkje Zondag 13 Maart a s zal in den Nieuwen Schouwburg nog een opvoering worden gegeven van t Schatje van het Kolkje waarvan de opvoering op 18 Febr j I zooveel succes had Velen die toen verzuimden die voorstelling bij te wonen zullen zeker nu gaarne van de gelegenheid gebruik maken Bijzonderheden vindt men op de groote biljetten en advertentien Het Natuurkundig Congres Op het 18e Natuur en Geneeskundig Congres dat op 31 Maart en 1 en 2 April a 8 te Utrecht zal worden gehouden zal Dr A C A Hoffman eene voordracht houden Over de mogelijkheid van het wonder in de geneeskunst terwyl Dr H Nort zal spreken over De verschillende visueele grootte schalen der Harward Sterrewacht ALFEN a d RIJN LUCHTVAART Te Leiden is voor de Woningboüwver Eensgezindheid aanbesteed de bouw van 15 beneden en 21 bovenwoningen in de Fermosastraat aldaar Van de 7 inschrijvingen waren de laagste G Gestman en J Zoetemeyer te Alphen aan den Ryn voor ƒ 232 390 met Rijnsteen en voor ƒ 228 890 voor Belg steen BOSKOOP Ten nadeele van den boorakweeker J B zijn van diens kweekery gestolen circa 300 stamrozen Dit is in korten tijd voor de 2e maal Een vorigen keer eenige weken terug werden er 400 gestolen Evenals te Gouda zal er ook in Boskoop een bloemententoonstelling gehouden worden Naar wij vernemen is de vereeniging Boom en Plantenbeurs van plan begin Juli een tentoonstelling te organiseeren van afgesneden rozen ter viering van het 40 jarig bestaan der vereeniging De commissie bestaat uit het bestuur der reeniging en de Rozencommissie te weten de heeren A Bijland A C v Wilgen J C Vermeulen G H Lünnemann C v Veen Gzn J De Vink C Ellerbeek A Kluis D Oosterwijk W C Hage A C v d Wük en Jac v Kleef Azn Het ligt in de bedoeling in de eerste plaats een waarborgfonds te stichten Het bericht uit Amerika van toelating op speciaal permit van jonge planten en onderlagen werd gevolgd door een weigering van toelating van 40 kisten voor een der groote Bock firma s in Amerika Bovendien is dat permitbencht te laat Canada en de landen in Europa betrokken iete doch van beteekem voor Boskoop is het nog met veel Het door de Synode bepaalde traktement van den predikant der Ned Herv Gemeente alhier op ƒ 3500 en vrije woning met tuin geeft het Kerkbestuur nieuwe moeilijkheden De N H Kerk heeft geen schuld maar ook geen bezit Het bezwaar om aan d i salariseisch te voldoen is dat deze gebaseerd 13 op 1100 leden doch de moderne predikant heeft slechte ruim de helft onder zijn prediking onderwijs en zorg terwijl de andere helft verdeeld in 2 sectes n 1 confessioneel en Gereformeerd N H in eigen kerken met eigen leiders in de godsdiensti