Goudsche Courant, donderdag 10 maart 1921

No 14588 Donderdag 10 bart 1921 59e Jaargang A iCOlMIVT 30 Redactie Telef Utmx 545 Aan den kant van den weg Niadat bij de di1ig nce van Perry ver a en had bad Ralipb Beden den atoffigen weg naar Oaim EXiwiaid inir slag n TV en de achamenng inriel hield h f atiU om wiat nit te nifliten hu den ingang van hfft groofte w ld van Lajfcrax Hier onder dïit bladerdak nam hu den WSDBik van zym sdhoudens dae met Latun the en GnekwAe boefloai volgepropt was liet ziga hooftl rosten op het groote lee Ben valies dait al zyn wadere beaurtrtnngien fcevafcte Het wias ovengens met ved saaks n hu had zeker vqh beade xakikeii wei aan den faode kunnen overlaten die eiken Za tndng DuUaTig paAseeirdje Haar om vier Dgie dogmi beroofd van tijn geileftie hoeken te leveai dat wiae een denkbeeld dat nooot m het hoofd vaa Ralph Peden sou opkomen Liever nni h ze ondanks den afaftand acht lange Schotsche muien self een voar an tot aan de pastone van t QlfaHv ffttdragen hfiifabenl Terwijl hy geaeten wiae naaat datt ovdeo huif m i ulMiwi o ADVBBTENTBN OEVjUAGD in Hotel D Zim m nette Werkster 1321 Correspondente op de hongta van do correspondentiein de modeme tslen zag iioh gaarneHeplaaist Briaviu onder no JSOS buietaii Qoadflohe Coarant 9 Maatknlppan Grondig onderricht in het Knippen en Naaien van Onder en baT Aileedlng Mantels Hantelcoitumes etcLessen in Nuttige en Fruüe Hand rarlien Kantklossen Brandschilderen Houtsnijden tSX 17 Aanbevelend M j M TIESEMA FLUWEELENSINGEL 13 Dll Is Uw édivm De ondet teekende beveelt zich beleefduui voor het anoeien van vruchtboomea en lelbtmmen Heeft vakkemÜB spcfjiaal voor vruchtgoed Verzuim deze gelegenheid nietdaar er dit Jaar veel vnichthout is te verWBcht n zyn werk la desveridaxeiide inGouda te besichtigen 834 12 O RAVESTEIN Boom en Bloemkwaeker HMTMUtraat 106 GOUDA ANTON COOPS Oro lit WIJditrsat 31 Tel 328 Ems rpastilles WiJbarttablaHan Vaidapastillas BBNT U KEN ROOKEBT Koopt dan onze groote NAPOLEON en U xemet 7 kwartier voor ülechte 7 cent 1 Reclamemerk TIP POP 4 cent Turffnnarkl S 4 Milkmpies Tremnen Soli d Salon en Huiskamermeubeien aU Tafels Stoelen Linnwikasten 3piegela Schildenjen TheetafeU Eikenhouten Buffetten Boekenkasten Clubfouteuils Z jdeo plucheAmeublementen LeerameublementenKapokmatrassen Wollen en fiatjjndekens Stroomatraasen enx oni58 6 SPOTKOOPJËSItl 80 BESTE ADRES VOOR JONGELUI MET HUWELIJKSPLANNEN WixnnT ikbiniliiltibliklIikiii ROTTERDAM Telefoon 12800 COHEN Go AWMHaiW Markiezen Zonneschermen Jalouzieën Rolluiken Il Tenten enz Agent voor Gouda en oraatrekeni ft J VAN SCHALEN mctS SSmlÊ WIJDSTRAAT 21 GOUDA A G COSIJI il HiioriDtiii 1320 Talaloon No m AutomobipiTvarzakerIno Molopp wlal v i zai ap pg WHwlal varjy limrliiiB WDAVIDS AG EFFECTEN DEPOSITO S VEEEMDE WISSELS 0000 80 Koersen den geheelen dag op nvraag b j ons verkrbgbaai KLEIWEG 84 GOtlDA TELEF 166 PHIMPS ARCiA Bestel Uw Drukwerk bij A Briijikinan Zoon JEUK JEUK Stel U eens voor wat het zeggen wil na de hevigste jeuk die een ge voal gMft of de huid In brand staat plotseling een koele huid te hebben en t voelen dat de jeuk bu tooveralag verdw nt Onmiddelliike llei zaehting geven een paar druppels van deze nieuwe medische ontdekking D D D genaamd Geen slapeiooze nachten mec I Geen dagen vol kwellingt Waar om zult ge nog verder luden en Uwti gezondheid op deie wüxe onder mjjnen Da D Da HET Waiilimlildtl fe i Huldtlskttn PrÜB vaa een proeffl O 76 Groote fl mh 5 maal zooveel veel voor deeliier dne ƒ 2 0 De behandeling met D D D woidt onderiteund door het sebruik van D D D leep k ƒ 1 D D D Sehèeneqi i ƒ 1 26 D D D crCme 160 Gratie brochure d aanvr bjj de hoofdveitegeuw Fa B Melndersma Den Ha AnuterdaJB Sneek Deplti te Gouda b J ANTON COOPS Wfiditraat 31 en Uej VANLOON Harkt en verder bJj alle oede OroglBten 100 ït Wm TKtA T4v 1T H T STft ffïT Worrapoeders gen Aiiid 99 Fermitan van Jacoba Mana Wortelboei wei ken beter dan alle andere wormmiddelen en mogen met gelqk gesteld worden met wormpatronen koekjes toren tjes bonbonB enz daar deze middelen niet die kracht bezitten die er van verwacht wordt Wormpoeders genaamd Fermitan bezitten een byzonder vmdincnjke samenstelling verdrijven xeker spoel made maag en andere ingewandswormen zoowel bg volwassenen als bij kinderen 85 cent per doos dne doozen ƒ 2 40 OverfU verkrggbaar of direct van Jacoba Maria Wortelboer te OUDE PEKELA Fermitan wordt door de Neder landsche wet beschermd Wormpoeders niet voorzien vnn het woord Fermitan worden als namaak beschouwd 5622 45 Men waehte zich dus voor namaak ONTHOUD DIT v ii t WSi tiï HCCi tMC Bcnocrr irs K nri E ni ctn n COUD tHS COUHAHT I üc chS ntdSo5vk5 MAAK ER GEBRUIK VAK I Hebt gij U geprikt gekrabd gebrand geklemd gestoken gesneden gestooten gekneusd geschaafd Neem dan onmiddeigk den verzach tenden zniverenden genezenilen Kloosterbalsem öntlé Schouwburg Ont Oenoegeifl GOUDA I ZONDAG 13 MAART UUR 1 V Noord Ned TooncelKeEclschep 1 Artistiek leider PETRO BEUKMAN I t Schatje van het Kolkje I SchK ut het Ainbtt r iam schi Volks 1 leven met zang en dans van JOH LFMAIRE 1 Extra geëngageerd OINA MINKE de vertolkater vaa Rooie Slen als Uen t Schatje HENRI OOSTKA Ie Banton Ned Opera als Sem de Linke Meer dan twee maanden te Amater dam met atygcnd auccea voor uitrcr knehte lalca vertoond 1319 2S Prijzen der plaatsen zie groote bd jetten Plaatabeupreking als gewoon Eigen nieuwe deeoia unBtig e peniieaordecilnKen WADDINXVEEN Advertentiën en abonnementen op dit blad warden aangenomen door A NOTEBOOH noekh ndel Waddmiveen Indische Geqeesnliddelen GALSTEENEN NIERBUASZIEETEIT TEMOE LA WAK afdoend middel te gen galateenen p b ƒ 1 76 6b ƒ 9 60 als ik Uw middel niet gebruikt had was een operatie onvermijdel k geweest DAON RËHOËDJOENG tegen nier aandoeningen niersteen gruis pei bus ƒ 2 26 6 b ƒ 12 BO sinds het gebruik van Uw Ke moedjoeng gevoel ik mij een heel an der mensch DAON MENIRAN blaasziekten steenen pljnlyke driippclBfrewuie unnclooEing P b ƒ 2 26 6 b ƒ 12 60 De urine komt thans in grootere hoeveelheden dan vroegei terwyl het niet meer zoo troebel ia Bovenstaande aanhalingen weitleo ona toegezonden door de gebruikers vai Ind Geneesmiddelen Men eische op elke bus de naam THE SINBER IMPORT COMP 8 0ailiaEa Poatbu 101 Verkrijgbaar by Apothekers enDrogisten waai niet gelieve men sichte wenden tot THE IMP COMP GRONINGEN M 37 Rheumatiek en Jicht genezen Na twintig jaar van oDUitaprekei k lijden heb ik mezelf genezen Sindsdien heb ik het als myn levenstauk beschouwd te truch ten ook anderen te genezen Ik weet wat het beteekent te moe ten lyden maar ik ken üok de vreugde van terugkeer tot ge zondheid en kracht Ik heb mezelf gene zen maar ook dm zcAticQ anderen Tal van attesten zou ik U kunnen tounen an lieden die reeds vele geneesmiddelen vruchteloos hebben gebruikt en ten slot te door Gloria Tonic z jn genezen Zy zyn au weder gezond en sterk e i zy vertellen een ieder wat Gloria Tonic vooi hen heeft gedaan Na veel studie is het mu geluk dit geneesmiddel samen te stellen foor de genezing van Rheumatiek Jicht Spit en Ueupjicht Indien Uwe ziekte behoort tot de z g ongeneeslijke gevallen ebI één doos waarschjjnlyk niet voldoende s jn om U al geheele genezing te brengen maar toch zal U reeds na de eerste doos bigken dat mü beweringen waarheid bevatten GLORIA TONIC ia verkrygbaai m doo zen i ƒ 2 50 Te GOUDA b j ANTON COOPS W fd traat 29 en verder bö de voornaamste Drogisten Vraag t ereneMu de GLQRIA LAXEERPILLEN è ƒ O 75 per d w Waar niet verkrijgbaar volgt toeHodugna ontvangst van postwisael plus fO£9 voor porto door Joïm A SmlÜl N Z Voor burgwal Amstet un 90 1 46 Met het aannemen van DRUKWERKEN In elke H iwen chte uit oeiinj beliut 7ith te H AASTREC HT de heei J SCHEER AGENDA 10 Maart 8 uui Nieuwe Schouwburg 8 Abonnementsvoorstelling 10 Maart 11 uur Hotel de Zalm Ledeover gadering Ned Ver van Kaaahandela len 18 Maart 11 uur Hotel d Zalm Algem Verg Roei en Zflllvmmmiging Gou da S Haart 8 uur Soc X B nia Neutral Vereeniging voor KtsqdervoffdlQg B vefd vemoeJcM mil K r c ld tydii nudedeeUttff te mojreia ontraiuraii ran rerfadterteffesi meetten TamiakelHUiAdeit eos om dn in onze afféqda te rwnuAóm Eleotriiohe X nikkerU A BBINKIUli 4 SOOH QOifPA VÏÏRSCHUNT DAGELIJKS I TLe cDtXTs eaa ii c5L rea t asLtiöBl a oor CS o ccd su eax OzrxstarelceanL BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN IK6BZ0NDEN MHDEDKGLINOENi 1 4 ngela ƒ 2 06 elke regd meer fM Op de voorpagina 60 hooger Gewone advertentiün en Ingezonden mededeelingeB by contract tot ie r geredu ceerdea prifi Groote letten en randen worden berekend naar plaataruimte AdvertentlSn kunnen worden Ingezonden door tuaacbeakoinit van aeUede Beekbaadelaren Advertentlebureaux en onse Agenten ABONNBHBNTSFBIJS p r kwartaal ƒ 2 26 per WMk 17 cent nut ZofttU lad p r kwartaal ƒ 290 per week 22 cent overal waar de beiorgltig per loopar g aebMt Franco per post per kwartaal ƒ 2 76 met Zondagsblad ƒ 840 Abonnementen worden dageliUka aangenomen aan ona Bnnau Maritt 11 GOUDA bitf 1 agenten den bedihandel en de pcatkantonai ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omatrekes behoorende tot den besoifkvinc 1 6 regels ƒ 1 80 elke regel meer ƒ 0 26 Van buiten Gonda en den betergkring 1 6 regels ƒ 1 56 elke regel meer OJIO AdTertmtülh la bet 2aterdagnninior M ft büwag op den prjjs Administratie Telef Interc I3L AireMt HARKT 31 GOVDA De chaos in Rusland figuur naai Vijren komen om de teugels over ta nemen De tud u gezien de meer dan wankele positie der sovjet regeering niet rup om handel betrekkingen aan te fcnoopen met KusIancL Kraaain die teneinde daarover trt onderiiftndeJen juist dezer dagön naar Fngeland is teruggcikeerd treft het in zooverre met In de Uottrd ot Trade zifn ei dan ook i eeds eenoge bedenbngen tegen geoppeni By het besproken van de bogrooting van de Boar4 of Trade zelde Sir Robert Home met betrekking tot de handelaoveimen Komst met RueJand dat hu Krasam U de zer zou ontmoeten Duiddö k dient te wor uen gemaakt dat zelf zoo de handeiaover eenkomst er nu door tewiaimfliu geen direct hulpnwddri tegen de weHdooeheifl zou op leveren Slechts handel op zeer kleine chaaJ zou worden geilroven doch Home ZOU de overeeiAomat zeer fpaame wenechen als het begin vaa betere toestanden m Burofpa T e posmt B lei te enwooirdige Bntache geemng ia mi ook met van de stevigste zooals de 7 tu sohentijdieche veriaeamgen dit in de laatabe w e4 en hebben plaate ge had hébben aitgewezen Van drie wus de i tslag gunatig voor de regeeriiw Hereford Wiooiwich Oofct m Oartli an Ha refoffid heeft zooels de Weetiminater Ga zette flchruft ainds het bojpm van de wereld alit d rechts gestemd m Oardjgttn was de vroegere particuliere aeoretans van Loyri George candadaat voor de eoalïtieliheralea eaLle i t George zdf deed al het mogelijke om un man te laten kiezen Hij alaagde daarm maar mettegenataande z jn vixwgere groote populantett en onbe twaat gezag onder de liberalen uit Wade werden ei toch 10 000 temmen uitge bracht op den candidaat der onafhanke tljke Ijberalen Wloolwïch had m 1018 een art eid r geflflozen thane heeft het een man der caaJi tif naar het Lsgerhuua geawnden de meer deJheid ia welwwaiar niet aeer root maar toch zou men die als een briangruke over M nmng der regeering moeten aanzien wiaiiL het met dat tie kaezers van WiooMch Oort in gioote meerdaiheQd araenaalar headers z jn en de sociatjsten htrt oiw l k kigo idee gehad heUben Ram ay Mac Donald al candidaat voor te dTafren De arIbeideire van hot amenaai willen graag door een vaikvereemg ngjanjian vertegenwooixiigd zun maar een aooialiat die de kanonnen indufrtne wil doen ophouden is voor hen g een geschikt candtdaat Aan die omstan dighoid heeft de regeermg haar overwin ning te Wootmnch te dankwi t e vier andere vericoeztnf n vielen tegen de rcgecnng uit Dover dat stnde lan ge jaren uitaiuiteind uimonieten koos heeft thanti tien man der ovpoaitie naai West n inater geoonden xlen candulaat der ui ntgheUl party Dudley KankAaldy en Peniatone koeen n anneti der arbeuUn isjairtu liii die zeven verfaezingen worden 75 610 6t rmneii voor de reigeenng ep Ba 370 er tegen uitgMiracht een meerdm hetd van 7760 rtemmen voor df oppoaitiiP partutn u8 Wanneer m n daai u de on8wliukklg p omatandtghebd vaa Woolwtch m aaomerkmg neemt on tH feit dat Ite zeven kim t strcten muir het oordee van allen Mt op Ie hoogte zyn Ier partij eografie vaa FngeJarwl een m g voor de regoering vee te gwiat g brWd geven van de otMnhare lUteenlng dan mag men gerust beeiulten dat de huJdige mgeering het volk vui Dn gelaad en Srhotlami rutt mevr vertegen V oordigt De bamcluk ongeHul oge manoeuwc t genovfr DuitM hland heeft lioyd Georg populariteit met heratetd r e Oppei e Raad u te Ijondei vereeoiigid geldeven en heeft gieterf n beraadslaagtt over den tooHtaml d e ontetaan i na het toepaasen dei RanctiM Offieieel wordt hierover meegedeeld dat heloten vrerd dai d sanctie n et eerder bulten werUny zuUen ordpn gesteld voor dat oen dei geallieerden bevredigende 0T oBaing van de kwestw s n zake de schadevergoeding de ontwaippn ng en de oorlog mi dadiigf r IS bereikt In de zlttirw van gjMerenmidriag deeldi Briand mede dat hM n de bedeellnv vait dp l Vajische regeermg i het Duatsdie ge b ed t n Westen van den Rijn voortdurend bezet te houden ot te amvexeeren De eejii ge luKiocling van Frankrijk is de ultvoe r ng van het vredeevewiiPNr te verzekeroa Chrer den toestand m Rusland heersetit izelcerlieid D podtie der sovjet uiterst wankel Petrogjad beschoten Terugfirave der fïibrielEcn geSisolït In Kroonstad Opstande der Oekrain rs EngdMlh Btwsische onderhandelingen De Britsche regeering vert genwoor t de regeering met meer Beraadslaging van den Öppez t R Raad Fiudc rijk wil den Unker Rgnoever met annexeeren Dr Simons tê Berltfn terutf ZaI mm hem ontrouw woröen Uitbreiding van t bezette ge bied Dato vermoord ONS OVERZICHT HM heefit er wel lete van dait de sovjet nd van urtteddierB fx Pe mngrad Umade i mr vender uit IjWbinflara wimtt e piM he ift de Sorjafteiaerinff besloten des op tand aia aB 0 de meest welwil land tfze teiB iiH B komen Door mid dd van een draadlatfl teleginun heeft zu aan de revolutlonnaMen het rooratel sre an uit KnxHWtiid een delegiatLe naar MoAlkou ta wHAm Aifi de onderhandelm gen aoudea 4 ook neutrale ventegen waordjffüKRi deeMnun i cfl iing httar eiind tegemioet gnat mite schien heeft het etr v van musadilen ook 1 het raat dat ze apoedug het loodje zal wnoeteai legigen en wtomit t ze iM alleen roaar om haar bestaan boo lang mogvJijk e raldcen De gelbeurtenfasen in Ruflland lun vedtKoigen onder een dacilvtien haa t ondioiotrdnngtATen bluier de btutenstaandar xieit dat het dtaeTortdea wioelt en bewee t dat er botaingien zyin en fichermiutsellaRgen riat er geschoten wordt en gemoord er klinlrt een kreet of noodigiwchrei hu weet fhis dat er n chaos m maar hoe en waar ir dese mch eindieiIuSc aaJ opllossen Iuan luj nog mui velljkis glss ein omdat hu nieit kan beoondeelen ot hu de gefhoorde fcireiten baar juiste wiaejide toekent Alles wut we uit RiueAand venieman is uiteirsit onbelirouwftiaar De Mntskousdie regeesung stelt het voor nu Ja of xe wiel een hanlen sti d te T ren Heedit dooh ut ieder gevd nog meeat t Is van het teifrain Andere bevncht gevers stellen de z aik voor de sovjet veel Bwaptwr voor Zoo wwet men te Stockholm lx vertegen dftt iE ifaiugxad vanuit Kxoon stad bet choitein wiordt Nadat op het ujta matum aan de Sovjetregeemnig geen ant moond was ontvaqgen begon he t boonhnr dement Maandag namnddag te fawart over vi T rot mddemacht fuefld he geschut TOUT aan en Dunsdagimorgen te 6 uur her vatten de bwtibeirijen van Kiroonstiad het bonAnrdement Daat eeniige JoTten in de omg vin g van kTooostad in hajidien der bolsjewala zijti gebleven w erd de toestand buitengewoon iwgiflVTidckeld vooiial toen enkele kustbat toryien by Pfltrogirad het vuur gingen be antwoorden Wut er te Fetrograd zelf gesduedrt daaiiomtreivt tiaat men tot op dat ooigeniblik nog vrtJiwwl in het dimstcr al wiordt bij voofKidunng mcAdhitg gemaakt van straat gevediten tot de beide partyen m de stad De ai4 eidierfi te Petrograd schunen van de aocialiflatie meer dan gienoog te hebben Z i eischen naar de Tumes verneemt de teruggaven van alle fabneken aan de oor Bpronkeluke evenaiftiB en de afschaffing van alle Sov t v roT lendng rn nopens het t cfheer van mduslineen Troitakys vwnnemen om roo atad te belegeren wferd vertunderd door den op FEUILLETON DE LILA HOED Nmut het Sduriadi van S R CROQICETT Verluald door L P WiBSSHLINK ROSSUM Nadiriuflc vertoden door gebredt aan zwnar getfAmt De ujt MosloDu gexonden kanonnen vwim door itraneportmoeiliuldiedcn opg houden Een dee der roode intCaatieirae dat giabenn een uitval deed op Kroonstad werd dow de hevige hearïueting gedwvngen beniff te keenen met achterlating ran veile doodm en gewonden DBjerïjuidd 8 campa rne bot m4i vén levenemididelen le dden tot hevige 009 flicten met de boeren dut zich g iinip d deirihaod versetten began de heffSqg Ta n een tiende van htm gitiaan Een tibroom Ru aisdhe vluchteaiingen tnacht naar tm laad te onitSoomen De posaiae van de matrozen te Krwm tad moet inbuaschen verre wn guneitiff zun wegens g dxrek aan levewmiddeten Vaot de aoviet aou dH een nwerallentje z n Ze rekent ook op oneradftftiedd tui chen de leklem van d n ap staad aldaar In dit veribaiid ia aen bericht uit Stock holm van belang dat de proclamaties uit Kroonstad niet meer zyn geteekientl d p9r KiocMsM die er de tAxfoa txnt voor ort heeft uitgedeeld Podiituken verneemt ovar den ohaos m Rusland nog uit HelkinfoTe Van de zijde der Sovjet regeenng wendt gemedd dat een leger van 40 000 man re M lu tionnaJre matrozen en gamaaoeiHilirDepen mt Kroonstad naar Petrofrrad trekt De radienregeeiing ia tSians bezag om FGn ache roode trocfpen en Ohineeache soldaten naar Petrograd te trana korteeren Te Kroonstad kwam het oip het bn tot een h vig gevecht tuisschen de opatcmdelingen en de troepen van de raden ragee ring De troepen der Sovjet regeening tracthititien de revolutuonnairen te omamge len met het gevolg dat het ija achter Sov jet tPoepen w mi stukgeochoten Deee wer den daardoor van het Land aflgealoten en kwamen aJle in de golven om Uiit Reval wvntlt gemeM dat de iwvoJutiomiiaireii aan den Rius iachen momater an bu tenlandsch Ziaiken Tsjiit ierin een Megram heiiben gezonden wearm ejj be iwteren dat de opstand alechta begonnen ia om een nieuwe reipuiblikeinsche rogeermg te voTHiien die meer reJoemng houdit met de behangen der aotbeiiders De fl tan4dfaifien tat de Oekraïne nemen de IMUIB waar oen de bew egnpg tegen de sovjet uit te faHiddML TalrtjSoe deJIecratses van apstaadage Oekraip he boeren mt de diatricten Kii f Botanvyt Oheraoa en Vv doliS j4 n te Taraof aaqg k omen om trouw te betuigen aan d rfigipennx en den na tionalen raad van de Oeki aine dje mch vwnfloopig ie Tmmot l ivJnden AiUe gede ilegiranden hmt t0m hft eenatemmdg dat de boerenfcenreültai im strud teg en de hfttejeitflid nM ntumfe K maar teseii het voorjaar ef n aJUAnénn opstand vooAt KiM Of zti of D mewter van bet land zegigcn de boerea miAar kunnen het lu den niet Iwogee TerdBafftn Van dSfl kan kofnen benohten bin nen dat 4b opateDdeliggilren zich otyani e ren elt Ulaiiié aftlèeXinffeTi tot groote groe pen wimlen b jfeë gevoeed Kief ia van alle elfden door opateadelipgen omnngid ddealle lootwegrraiiindinffen bezet houden V nch d n flbed n z gehael van ncM den gcrailmd De wMÜBn It da ireemdcftnwen die U de OebWline wonen bSuiten zich bij de bocKea aait De kooaÜiKln uit het DongeMni mmmjm Onnbtk dï ihgrn de osietandelan ren m het veld n n geoonden weigeren oim tegen han to strijden De bolsjewiki hefaj en neg alechte afideeUngen Ouneezen Lettui en walden uit Basjkii te hunner beachddüng Dr Slmona i meest besproken man uit ten laataten tijd is na zun onfortuinlijke Londenache reia te BerbJn teruggfidtennl Ter ontvangst van de delegatie en vooral van Simons w ren verachiHende reurse r ngïtpersonen in de eenite plaat de Rijks kansehei aan het lotadajnmer statwm sa mengekwmon Ook dp vrf uw van Slmonu vas aanwezig Toen Simona uit don wagon ktapte trad tehrtnbach teP tond on hem toe Reiden kSaarblukeluk zeer ontroerd c rukten elkaar de hand en zagen rikaai eia gen tgd aan zonder te spreken Toen maakte Simona voor voovbt hem dat met het oog op de hem omringende memgte waaronder uch odk Vfde AanenkaaRKAte en Engel whe correepondenten bevonden tnogeluk wias een beweging met z n arm en Ecnde lik heb gedaan vat ik loon Pfik nnbaoh awtwoordde daarop Zetter ze ker u heeft ook ona aller vortrott 3 mens begroette daarop un vrouw ra werd dildter en werd moeilijk te onteüfe ren alsof Gilbert Pedesi op dat oojrehW k met in staat was gewe at z jn ntroering ttf beheerachen O broeder Allan Uit liefde tot mu indien gij ooit mu hebt lieÉgehal of t d en gij mu de geringate darfibaM ai i schuldig rut zoek in deze z el en tie of deze jongen een hart heeft hij heeft het aan mu nog met getoond Ralph Ped n lag uitgeatrekt tuföchem d struken paarse he de tertude van den heuvW op de plaat waar de droste takje van honde ras de kileine pairperen Wf fpi beginnen voort u te itreven Groot en goeni geproporttoifeeerd met nm iegelmatig gelaat een weinig faleeik 00 als een sbud t poat de sehoudere een wee nig gebogen ie hrvine haren kimNectd bn ven het vooffhoofd en met een eerlifke n f 1 nke uitdrukking m A ooigen too war zun uterlyik Hij droeg een fitroohoed met en breeden rand en daar hi de gemoonte had om dezen naar achteren te duwen vielen tun krullen over zun voorhoofd 0 een wuz due de vrouwen uiterst aantrek k lu9t noemden Maar wat de vrouwen ikionden bedenken laohen of doen intere eeerde Ralph Peden in geenen Me hu had alttjd met zgn vader te liJdmburg ge lecfd in een oud huia om James Court eo Gilbprt Peden ha l hem getraind meUt veH meer te beloommeren over de meenhif vaa zun leermeeater over zqn Hebreeuwash en verabouw lan over die der vrouwen owr welk onderwwp dan ook De Oekraineche boeren brengen graan en gdd hijieea voor het nationale Oékram sohe leger De gedelegeerden vet4daren dat de boeiren hechts de regeermg van Petljoera ericennen Zij verwaditan van deze regeemng óat zij de orde en de rust in de Oekrame aihl herstellen en verzoeken haar hun nadere aanwufftngen t doen betreffende de mjlutadre operaties tegien de rooden worden Trotoflcy c van aUe kanten bedreugd wet voor de eerate maal voelen de volksioommiaaamseen de grondveaten onder nch schudden doch Oums is de beweging emaitiger en Invloedrijker dan ooit tf VoreJi omxlat tflians met vreemdeQiiagieii aan t hoorfSd van den v ildtooht staan doch eigea laodgeuooten De vraag is waar za het in het arme Rualland op mtleopea wan neer Trotelky en Lenm die met hun streng regdcme tesHdotite to nog eendge orde in den chaos hcftfticn kunnen sehepipen ver dnevesi ziJn Zal dian een andere kirachti re ihet Urt van de haiidvol getrouwen die zich te d mbui voreemgiden om er de kosthar ondeonchtingen van de zuivere Marrow Jn fiche leer te ontvangen Van r jn kant had Ralphs vader Marwwtinseh predikant m de hoofdfltod aj zoon beda t met talrijke boodschappen aan Allan Welsh te Dullarg diertnar aan xun hart wegens den steun dien hu hem veriemid had door het verde digen der fundamenteele waiwhoden op dien grooten dag van redetwujten en af scheiding waarop de kerk van Marrow Qch van Mamvw awh van de SohotBdic Iverk had loageacheurd toen onder de ver zamelde Presbyterianen btjna aiten lich teru getrold en hadden en geweigorti had den hem voortaan te volgen Wfees een getwuw vriend voor dit kand mijn broeder had Aillan Welsh gelezen n den bnef dien Ra h hem bg syn aan komst m de pastorie had ter hand gosftiüA Hu heeft een vaste kennui van de xrond waarheden de vreeze Gode vervult z n hurt evenals een juiate eerbied voor het gezag maar hij ie altijd een weinig koud en op een afstaAd geweent zelfs tegen mu zun vader naar den vleesche teg n over t n vn ui ai heeft Mj een neiging ckm slcA zwijgzaam en gealoten te toonen Ik verwijt nMJ het eeuaame leven dat wij hier te Jeouee Court ledden maar voor a la het wei overbodig uitleg te geven van df redenen de er afzondering Dat de Heer u bu sta om dat kaod te leiden m de nc9i tiDg dte hu mioat volgenl Tot hier was de bnef voor den pvadi fcant met een vaste hand gaschrsren maar op deze pdaate vertoonde Dch een pUftsettnge verasderuig het sctutfi tuuwiQhb dei gi en lomiden kwam er een laag donker metieje voortKu dat sioh hailf om dTiaatde om ham oip te n oen Eet ims Jese Kdasodc van Oraig Ronald die n garmtuur voor haar nieuwe hoed wHu gaan iooopen Iht deed 2a precse tw e kaèr in het jaar en het wiaa een heeile giabeurtenia jiiDiit IS zeker wed de wng naar de paMone van Dullang vroeg de jongv man die opigestBan was met den hoed m de haad Het wa een knapipe jongnn als hu flink rechtop stond Jess beschouwde heen met aandacht in haar land sprak men met zoo en o dc zag men er tegenwoordmg weuug menachen die den hoed afmamen a ze met aen jomre vrouw spreAoen Hoe hot ook tij Umi en mameren bevneien haar evenzeer Ik zelf ga nng verder dan de pasbode 3 ze terwtul ze als hem uitnoiDdIgend stilfdKnid RialpOi Peden stiond awidgeDd op en heesioh tijn rea aak wiear op dan achoader De knappe bnunette mat haar levendilge oogen die achatterden ala vaa een vagelitie stak de hand naar bet valoee uit om het RaLpih te helpen drsNg i J Bnk u welt maar ik kan t best zelf IdaarafMicn cel lui 4k wra me schamen tts ok het toeüet O ik ben geen f ne dame aatwbordde het nge meisje met een leuke bewegiLDK van ongeduld ik beo maar een boeren measje 4 at zou men met zecgea ala men u dwnt spreken lei Balyb Jk beo lang iDaraeotor In liniilanl fewieeet aBtrwoeedde a temjtfl m hea uwl een Ulk tonriiMV En tmdlanlItB de tegemverpangen van RalgAx iMd se zich van een der lussen van den reiataech meester gemaakt en liep thane mat een Ainken pas traast hem in de fnaacbe avondlucht Js het voor de eerste maal dat u hier komit vn e r ze hem ftallph knÜkte toeatemmend en glimlachte tiD i zet Jeee Kaseodc terw l het x n ge Uoed haar bnune wangen rood kleurde yben ik bet eerete meiaje van Dullaiy waarmede u geqpmoken htAA PROLOOG De eerste pqrecieel antwoordde Ral Daar faen ik mee in mijn adAp nep Je s Kaaeoek uit Maar in het hait van den jongen man vond deoe vreugde geen weerklank en toch WUA Jeae Kiasock een heel mooi meleje EiBRfn E HOOITDSTUK De waiMli Ia tijn ToUe lengte nMigestrefat onder trulkgKw B aan den oever van het Gran necbmeer genooi Ralph Peden van de aoettieid te larren Bet wlu de ditf na zun aanknmat te Galloway Voor het eerst adamde h dien gwur van heide in die de byen dnmfcen maakt en luisterde hij naar het gesjirp der krelDeïa op de groene heUing die zich tot aan het meer uitstrekte edt wvolidï Den vorken di g had Allan WelA pre dAant aan de Miarrowijnsche Kerk ia de parochie DuUacg aea eente m natig ondatltoad met ban gefaad over de g ea t e ii d held TM i4n iM hij had daaina venefefl eade vnvea tot faaro gtricbt betaaffMide