Goudsche Courant, donderdag 10 maart 1921

59e Jaargang No 14569 ADVBBTENTIÏN tlOOQB LOOÜBN M bekwame NAfttSTEIlS Ultelultond die bun werk joed verstaan kannen voor onse vwschll lende afdeelingen geplaatst worden T vena L r UnB n gnvrawpd Aawn dagelijks iggi 30 tv Ittl GtDfKtHfihiek v ii GABRIELS VAN GLE€FF Ie MiddeHandatraat 111 ROTTERDAM Ats gij ongesteld zijt neem dan morgens s middags en des avonds en weinig van de van ouds beroemde geneeskrachtige Worteiboer s Kraiden of 1 è 2 Wortfllboer s Pillen co gy zyt spoedig lietBteld Beter en goedkooper huiemiddelen bestaan er niet Duizenden hebben er reeds baat door gevonden en zy zullea ook U helpen De Wortelboer s Kruiden en Wortelboer s Pillen verdrijven gal sl m koortsigheid muf ea hoofdpijn wekken den eetlust op bevorderen de spijsvertering regelen den stoelgang zuiveren het bloed maag en ingewanden enz Wortelboer s Kruiden 60 cent per pakje Wortelboer s Pillen 60 cent pey doos drie doozen ƒ 1 70 Overal verkrijgbaar of direct van Heden verleed onu lieve Vtoow Moeder Behuild eA Grootmoeder GirbanliTlicoiiinlollinMiriii in den ouderdon vati S iua Haarlem A VAN BURK Gouda G J VAN BüffiK M P VAN BUBK HAiWNOA Heemstede H W BO VJUt WHöC J M BOS B i Wasjgenaar A S VAN REES VAN WüÉK 1 W VAN EEKS en Kleinkinderen Haarlem S Haart 1821 Malultu aat 11 1B28 31 Il de kiifa teit van d rWMU komt h t iaan Maggi s BouUlonblokjea waafborgm prima kwaliteit Msn elsche daarom uitdrukkallik Maggi Bouillonoiokjea en lata Ich nlata anders daarvoor fn de plaats gaver jfey 40 Op heden ig ter Griffie dei Anoo diasementsRechtbank te Rottendam de eenige uitdeelingaiüst in het faillissement van BASTIAAN DE BRUIN wonende te Ammerstol en ter Griffie van het Kantongerecht t © Schoonhoven een afschrift daarvan nedergelegrd om aldaar gedurende tien dagen ter koatelooze inzage van de achuldeischers te liggen De Curator Mr H P C M DE WTTT WUNEK Gouda 10 Maart 1921 Oosthaven 51 1362 2Ö Dr H MMUIIIIO s = QUINA LAROCH £ = fv EEN HELDERBUrjVENDE KINAWUN I 2 0 mr lla oa I I tnA 1 Dr H NUWWlWO g Pliarm Chem F briek DEN HAAG te Oadepckela Zending geschiedt franco na ontvangst van het bedrag 5765 45 Voor lijdenden die verzwakt ïün door koortsen typhus influenza of dergfeltike on trmanende ziekten is de SangalnOM het middel dat het éérst de levenaopyewektheld terogbrengrt Herstellenden voor wie het er op aan komt de verloren krachten spoedig te heroveren wier eetlust moet worden opgewekt die aan diepen en verkwikfcenden slaap behoefte hebt het middel dat u snel en zeker daaraan helpt Is de Sangainose In gevallen van zenuwzwakte vooral na de influenza typholda en dergel ke ondermynende knudcheden schrijf ik geregeld de Sanguinose voor In geen enkel geval bleef zü zonder uitwerking Haeltert BniBsel Pr Pot Drnnade Van de Sanguinose behoeft gQ geen likeurglaasje te gebruiken Tweemaal per dag een eetlepel is voldoende Bq alle Apothekers en goede Dro JSli Sanguinoeel kost per fl ƒ 2 de 6 fl ƒ 11 12 fl ƒ 21 WACHT VOOR NAMAAK VAN DAM Co de Riemerstraat 2c 4 Den Haag k 1S48 so J Waarom BRUICT EEN IEDER THATJS Dt PHILIPS ARGA Het Tabaksblad WESKBLAD VOOR WINKELIERS GKOSSPBS EN AANVERWANTEN IN taSXr Sigaren sioabettbn HMst vaimtld lasunraanUi vakblad Hm 20 paa w a Büm tOO looi Laai aboiwanmt BeUnxhebbaiidett sandan bun adraa aaaden njlgaver J C SCHOEMEUEB Amsterdam en EU ii tvangan 2ntls t wvkeaM pntfcnmputr ju 14 Ohl OliI Oh Wat h b ik en JmhIi Be WondenaU DE WALVISCH geneest direct Hulduitalag Brandigbeid Ringworm Pnistjes jeukende wonden open Reenen baardachurft ƒ 1 26 N V Mij SANITAS GOUDA Korte Tiendoweg 10 KOTTEEDAM Korte Hoogatraat 87 UTRECHT Voorrtraat IM AMSTEEDAH Rembrudtplein 4 254 IS WEGENS HAAR SCHnilRENq WITUCHTQlGflOOTE STROOMBESmRlNG De varfriacht da tongkat baate door lutt ga I brulkvanWybori ta bloMon sy amakenaangenaam en vr waran tegelUhertOd M voorverkoudhaldan m bara gavotgan BlM wflHIItfcMd mtssttt Wsitetl VéËABOmt MeyMkognss Trimrin Soliede Salon en Huiekamermeubelen als Tafels Stoelen Linnenkasten Spiegels Schilderden Theetafels Eikenhouten Buffetten Boekenkaaten Clubfouteuils Zyden pluche Ameublementen Leerameublemeaiten Kapokmatrassen Wollen en Satfju dekens Stroomatrassen enz enz 6896 SPOTKOOPJESI I 20 BESTE ABRES VOOR JONGELUI MET HUWELIJKSPLANNEN UllllsnUT4iktafiihits iiiaclil Wi ROTTERDAM Telefoon 12800 Bestel Uw Drukwerk bij A Brinkman Zoon 7 klein blauw lint hield ze achter op het hoofd atyf te zomen en liet ze daarna in soepele golven op de schouders vry oo wondetHboariyk ak men het slechte bit Winiye Oharteris ag Woa het te verwonderen dot de dichWrs van de plaats vd6r den tyd vergrysd wwren Puttten zy sicii ntet uit in hun pogmgMi om een beboorlyk rynvwoord te vinden op sonneatraal een uitdrukking die ly voor den eersten keer besiigden voor het haar eener jongf dame Voorts had Wiaifred eerder een ovaal dan een ronl gezicht en een neus dten de Bchoolmeoster aU gebeeldhouwd genoemd had Indien We met de poMjen van de pesochie wilden wedyveren don louden we haar oogen vergeiykien met twee Utauwe golven wat den mond lietreft het ia een zeer verieid yk onderwerp aar wy weigeren er aan te bannen het heetft reeds drie zeer vei belovende reputaties vernietigd Ondanks dit allee had Winme Chajtem haar emmert op den grond gcset kahn en zonder veel omslag en ze boiig zdeli prozaïsch over de pon die tuiw Mi hear drie steun els hing ze maakte een otmvdtildige beweging met de handen als tt lld se den wherpen rook van hel dennwuui verdryven Ralph wwrd er door geürriteenl het miabaagde hem dat een gebaar dat 9 m levendig kar it r en een onrustlgen geest aanduidde aangenaam voor bet oog kioti syn eenvoudiig omdat het door een mooi madaje gsoioakt wordt ZUIVER U JNMKL Fnnz JoMf btttorwatar VIchy witor Lavleo zwak tn sterk ANTON COOPS Drog It wgdilmt 31 Ttl 321 m AGENDA in geplombeerde lakkeo mant ait door groote voedipgawaardd N y Wessanen s Roninklijke Fabrieken WORMERVErat t OPGERIGHT 17 5 10 Maart 8 uur Nieuwe Schouwburg Be AboBnementsvoorstelIing 11 Maart 8 uur Soe Ons Genocreti Open baifl Verg S D A P 18 Maart 11 uur Hotel de Zalm Algam Verg Roei en Zeilvereenlging OOOda 15 Maart Bovcnsaal Soc De Riunie Le sing Da Bruinlttg vopr der Ver Vri a Hervonvden 13 Maart 8 uur Nieuwe Schouwinirg N V NooTdN d Tooneelgeaelschap 16 Maart 8 uur Zaal 2 Soc De Réunie Ledenvergadering Splritistidehe Vereeniging Barmonia 18 M art 8 trar Soc De Réunie Neutrale Vtrreeaigbitl voor Kindervoeding 22 Maart 8 mir Sociëteit De Réunie Pnatftvond SpirHJache Vereeniging Haimo IN VIJFiMINÜTBN KOOPHAKÜ eiüSTE BüTJB OAAB EN VOOR HET GEBRUIK eBRBID VerWHIkaar in pakken ran V K G Gebraikaaanwiislng alh ak M6t 80 c Beltaeifd wnoekm irii geretfCfM tQ s imdsdeelfac te nKwen ontvvnmtt nua v rffadertawesL oooMiten T nnaktUM An ML om daw in onse acwndi ta laiMitilMi Eleotriadw DnikknIJ A UUNKVAJi h lOCm GOfSJL Adverteert in dit Blai Aboneert ü m lit Mid ONDEbWUS De 4mindla m nt UbtMIUilm UM bericht dat io urrofidleeementeU bliotheken dio J ren lang den onderwl ets van de verachiUcnde scholen iex beschikWnk tondeti aan de Openbare Leeizalen allien worden afgestaan la zóó niet juist naar on van bevoeïde zijde wordt emeld Wel zuuen ze worden opffehevea uit ovBrwsgliig dat door de Inrichtin bllw overal van openbare leeazalen de bestendiging dezer speciale boekerijen niet noodzakelijk In terwijl het boemdien veel aeld zou kotten w iiakoarlijk uit te nute Otvon islMiiatmde belaagrltlate nkmtlw uit all bibliatlMkea Ie zamea l brei len in een BJI Ui Uieek die euier het b l eer zal komen van den Hoofd Inapeetnir nn het Laffer Onderwija in de 2e afd te HOravsahage uit die bibliotheek zuUe de Dttdcrwijteia voortaan boeken kunneh bekwaen die zij voor hun studie böhoevea voor zoover dia van algemeenen aard züa Uit hetgeen Bk de ecUfting oveitlllft uilen de Kveek en i llei£i iIliiHi ïUnge i en keua tainnen doen an mo t r dan aog vlMt Ma 4a ander züb dat de LeeAalen wlj fataukaii dan zal dat te hanr baiéhlU I Uur MMeB estald UK den aUd dertaak al diemlnltt veel zijn een beetje roma jjetuur waarschiJnHlk die In een vaifcDjIlotheek niet behoort en waarop de kweekRholen minder prijs stellen Salailaaetle van enderwUnra Oen 2 en Pebr Werd te s Gravenhag en eattemnreklng geliopden tusKhen vei legenWDordig m der ïioofdbesturen van de VeWenlrlng van Christ Onderwijzers en OsderWiJzeressen l van de Unie van Chr Onderwijzers en Onderwijzeressen Na uitvooife beeprAlng over de gevoerde aalarisaetie over wat verdeelde en wederzijds ontstemming had gewekt werd overeenstemming verkregen over de vol nde punten De gedelegeerden zullen ié san hoofdbesturen de nugalijkheid doei overwegen van een gemesiuehaHielUke ae tie tot wegnemiag van de twee gzoote grief ven tegen net nieuwe saiarisstelsel achter nitstelllng bij de toekomstonderwijzers en te OTocte tftnk voer het niet bezitten vaa de hoofdacte Verdere plannen van salarisactie en Ba dere punten van samenwellcing zullen dooj middel van de bestaande permanente coBlt Riissie aan de beide hoofdbesturen voorget legd kunnen worden Komen de beide hoofd besturen tot samenwerking ten aauien van eenig punt dan veitiinden zij zich wederzijds niet zonder elkanders medeweten sa menwerktttg te zoeken met andera organl satles Bm i b il M i ep T a HterwUMrs Naar de N Haagache Crt uit goed bron verneemt heeft de mliüBtor van Oni derwt H bealaten tot w aiglng van het KoQiBklük beiloit In iak het ovefleg b de MnoemJngen van onderw iera blJ het Iaftr onderwijl l Baada in het oaówbaaA met de voorxlttara en ueratarii vmn Unie n Schoolraad cegde de minister overweging der be nraren toe Nei Bend Tan vakaehoolleerann Door het hoofdbaatuur van den KedcrUadac en Bond van VakachooUeeraren e leerar Mai ia aan den Minliter van Daderw B Kunsten en Wetenachappen een adrea genmden waarin de Bond veraoekt soo apoedlg mogeltfk dnedaniga bepalingen vaat t Btoilen dat de leenuPMsen aan de Ntfwrbeidaecholen niet worden achtergesteld nrhi de salarieering betreft bg de leeraren der Nyverheldsscholen voor de jongens en dat de leeraressen gelijk worv en gesalarieerd althans de acte fraaie handwerken niet lager bezoldigd de vergoeding voor het geven van overuren en avonduren naar billÖkheld wordt geregeld Voorts dat de dienstjaren b het UO V L O of M U L O voor de bepaling van het salaris ten voUe meetellen de indeeling in klassen zal ver j vallen het maxitnam salaris in 12 Jaren wordt bereikt en het niiverheldsonderRrfls voor meisjes wat betreft de salarieering van het ondtrwyzend personeel komt op de plaats waarop het krachtens ztJn maat I schappelijke belangr kheid en de aan dltl personeel te stellen eischen recht heeft In een tweede adres verzoekt de Bond dat een tweede inspectie voor het JJeiaje Nyverheidsonderwijs worde benoemd LUCHTVAART Het alultcn Tan den Handler Page diMiat De geregelde continentale luchtveïbindingen onderhouden door de Handley Page Transport Ltd zUn tot nader bericht ver broken Hiermede heeft dus de laatste Brit I ache luchtlün het werk gestaakt en is dus het geheele luchtverkeer tusschen Engeland j en het vastdand in handen van Frmpache l Belgische en Nederlandache maatschap S Uen De H P T nam een aanvang nut sar exptoltatie op 30 Augustus 1919 en vervoerae en groot aantal pasaagiers en een zeer groot lading aan goederen Sten had gehoopt het verkeer nog be r te kunnen inrichten maar de Fransche maatschapp e worden dermate gesubsidieerd dat men gedwongen is geworden het bedrüf te staken Mr Handley Page heeft betoogd dat h f minstens zooveel subsidie moet ontvangen dat zün tarieven op dezelfde hoogte komen te sta n als die der Fransche ondernemingen die nu daartoe in staat gesteld door een flinke regeeringssubsidie haar tarieven hebben verlaagd tot £ 6 voor een enkele reis Parels Lomden v v Niet te denken la dat de Britsche reizlgera ter wOle van het nationaal belang voor JE 10 den overtocht tullen maken in èen pritsch vliegtuig wanneer ly voor £ 6 met evenveel ewnfort kumien reizen met een machine van een der Fransche maatschappÜen Buiten de Handley Page Transport Ltd staakten tengevolge van het i rek aan ngeeringsateun reeds eerder den dienst de Aircraft Transport A Travel Ltd de Air Post of Banks Ltd ea de Instcoe Air Lüie Ben Roode Kmia Tllaguaehbte In ijle Viekerafabrieken nadert een nlenwe machine haar voltooiing welke bestemd ia voor Roode Kruis diensten De chJn is ongeveer v n het gewcme Vim7 modeI doch heeft in de cabine iapUats van léiÜM een viertal bedden terwijl cveaMMia yU ti h Twr MO bktsr s mo anwfiir IrTieTx rs ean A d vexteaa tie folsucl ttoox GrOTXÓ esl Paaa stxelceaa vklRSCHUNT DAGELUK8 I BBHALVB ZON Bfti FKK8TDAGKN INGBZONDEN MBDKDMIUNOBNi 1 regels ƒ 2 06 dke ragd nk r ƒ 0 1 Op da Toorpagiaa CO hooger Oewoae adrertantiëB en ingaionden madedeeliagea b j contract tot s r geradacesrdea prts Oroote letters ea randen wordea barakead naar plaatsruimte AdTertentUtal kuanaa wordan ingasoadaa door tasachenkomat van aoUada Boakhaodelarsa AdTertaatiebureaai en onaa Agwatea ABONNEHENTSPRUS per kwartaal ƒ 2 26 per wMk 17 eaat nut Zondi ibU p r kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorgbic per looper geaehiedt Franco p r post per kwartaal ƒ 2 76 met Zondagsblad ƒ 8 40 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ona Buraan Markt tl GOUDA bij onze agenten den boekhandel en te postkantoren ADVËRTENTIEPKIJS Vit Gouda en omstreken behoorende tot den beiorgkring 1 6 regels l SO elke regel meer ƒ 0 26 Van buiten Chnda ea dea baiergktliigi 1 6 regels ƒ 1 66 elke regel meer ƒ 0 80 Advertentien in het Zaterdagnwamar 80 bijslag op den p4 s Administratie TeM laten U BnrHn HARKT U 60VDA tfs Bedactie Telef Interc 646 noemde neutralL regoenngon een dergelÖk protest reeds ernstig overwegen Deze m ledeeiling dient met de grootste voorzichtlgbeHl te worden aonraard Hogeiyk hct n de ontevredeT eidsultingen dor neutralen voor zoover ze zdchaelf nadeel vreezen van het nieuwe conflict aanleiding gegevon tot het onti aan van het gerucht over ventueele etappen der onzijdigen Om nog even terug te komen op de nwgeiykheld van oen nieuw aai xM dit kui de regeerfng moeliyk do 3i zond r dr SImooB af te vallen Toch is er moeilijk een anderen weg in bedenken om uit de impasse te geraken de aandrai r der Britsche bevolking op Uoyd George moet wel heel groot zyn wil hy zijn collega s r tor brengen op t berfuit terug te komen Eerder is dan ie wachten dat de heole affaire zal uitdoopen op een ciiaia in de Duitsche regonring waarvoor sich al eenigen tyd symptonen voordeden Nu hosiOt het Pruisische staataminiaterie gJsAena by den vooraitter van den nieuwv kotM landdag i4 n ontslag ingeiUend daar de taak die het ministerie op 20 Juni 1919 op zich nam alt volbamcht wonit beschouwd Gistermongen hebben de fracties afsonderlijk boroadHlaagil over de votvnïng der nieuuie Pniiaische regeering B n reiMiJtaat werd echter iwet bereikt De demoeraten beechouwen een toetreding van de Duitsche volk party tot de coalUie nog steeds als gennenischt en betreuren het dat de socialisten zich hiertegen blijven versetten Men vreobt dat de regeenngecrials in Pruiaen een crlsia in de rljkM gewlng ten gevolge zal hebben De huidige regeenng kan zach in den Rykedag lecht hondihaven door de welwillende neutrallt t der socialisten Wanneer er in Pruisen een coalltir Mwrdt gevormd aooals in den Ri csdag bestaande uit de partyen van de demoeror ten tot en met de Duiteohe voHiKparty zulten de socialisten daartegen ook in d m Ityioadag een scherpe oppoirftie voeren Daardoor zou het de minderheids pegee nng zoowel in Duitachland als m I Jsedi omnogeiyk worden haar taak te volbrengen Aan de besprekingen tot beèdndigring fan de regee nghcrisis naimcn ook de fractirleiders der Uykstlagpartyen deel De Duitsche volk parttj handhaaft haar andpunt dat wanneer wii buiten de Pruisische regeering wordt gelaten zy ook met langer aan de rlƒkBregeeTing kan deelnwnf De berichten over Husland behouden kot zelfde karakter der aatt te da en m s w ze laten ons veeJ naden Terwij eenerK ói uit Moflkiou bolsjewdelrache benlehten ftoen om Ho regcering bg dese moeilijka taak te bdommerpn maar sü kon geei veranitwoi Tdedük eid aanvaarden voor de thans geveegde politiek Hij herhaalde dat men aan Duit chlond nog een week den t d had kunnen geven om d zaak onder de oogen te zien en betoogde dat het parlement niet was ge raadpleegd OhamboT ain verklaatde dat de redevoeringen van de aa beidspdrti toonden dat er een grondige overeenstemming be stond tus chen die partij en de regeedng inecake het handhaven van het verdnag van Versailles nauwe vriendschap met de gief allieeiden en hei afdwingen van de schade vergoeding Het Huis was over de strafbepalingea geraadplecgil weSke van te voren op 3 ÏKaart waren aangiekcAul igd en door geen enkeile party gewraakt Die werkelijke censgezindlheid die tusschen alle partijen in ïktgeland beetaait behoort niet te wdtV den gemoskeeoid door kleii reefftige geschil Jen over punten van ondergesohikt belangAfet algcmeene aterajnen vereenigde het Hiujs zach met do uitnattilng van de regeer ng Ala we het goed begrepen hebben uit Lloyd Geoigc s verklaring dan is alle kans op opbeffing der sancties uitgeüloten wanneer Duitscbiand eiB a ndouw aanbod doet dat geschoeid is op den loast der Porijsche besluiten Maar zal Duitsohland daartxw ooit bereid zijn De regeenng aat uit van de meening dat ze tn strijd zifti met het vredesveiddiag dat de beaebbing vab RuhiiYNCt etc dus een oorlogsdaad i waaiPMsen men i eh bU g bf B aan een leger niet kan venweTen maar i fi het der regeenng onmogeluk maakt toenadering te zoeken Ben diplomaat die deel van de Duitsche delegntae hoeft uitgemaakt heerft sich ook in dezen sin uitgelaten tegenover een medewnker van 3 t Vod waaraan hij toevoegde dat DuitscbLand m een plechtige verklanng by don Volkenbond aal pnotesbeeren tegen de verkrachtii van de overeenkonnt van V rB dlles Wellicht vindt het in desen Bond een wSl lig oor bü de neujiralen wen reeds Duitfiche sympathieën in deoe bUoondere aangedagenheid wxnden toegeschreven Volgens een bencbt uit Geneve trachten de leddende handtfls en finoncieele kringen m NetierUnd Zwitserland Zweden an Noorwegen bun regceringen er toe te bewegien bU den Volkenbond ie protesteeifen teven de economische drwangmaatregelen der goallieerden tegen Dultbclüand onulnt dese maatiege l n het handelavetkeer tusschen Duttscbland en de neutrale Maten ten Heerste wwden sehadwi Aindere berjchten uit Zwitsersche bavn weten zelfs mede te deelen dat de ge moeit betalen Het woa eobter apr s Uacbt dat niet alle pOgtnffcn vtUP uitgeput om een sdtikking door orcreenstenuning te bereiken mU wilde weten hoevcfd van de recente beslissing FV n di WM en hoe weinig Bntsoh Hü keurde e n flCnffe militaire actie op het huidige ooffenblik af en betoogde dat men Duitachland en3cel kion doen betalen door de kontlen van den normalen handel terwyi de geoomen maatregelen d economdeehe moeili klhedeD vfin Dogeland nog 3x uden toenemen Ltoyd Geoi anbwnordde dot het noch een Franscthe noch em Ëngdftohe moer een geallieerde regeld was en zei dat de eenige uitawetkiiig Tas dynes red voe ring sgn sou dot dewn den Duitechen teyemtand zou atljven 6 nik noott een regeling met DuutacdilAnd hrggen ale het van te totwi weet dat gtj de betaling der schuld niiet af mlt d winaen Stef u voor dat Duitschland geloofl t Oynea inderómd de ziensrwüw wearveeft van het Bt t atüM volk en dat sy hen eiadisn al achten aij dj recbtnoaffdlrf nanuner met gieweld BoHen aidwdngmn ilrelke Dultsche rer geering xou dan ooit ie vooretadlen WiB het inderdaad een overdxwvea etscK vroeg de eervÊ minieèer dot OurtBchlonri de e nrtv genid fawee iaar 100 nullioen pond BterUnv zon betalen pdu 12 van n n mtvoer tht n u ongeveer een knrairt of een vijfde Un van wwt Elngieland betaald aan oorlogsechulden en ï idraijk moet aUleen dK Jut a vijf c 2ies honderd millioen poad riing vinden Atan Dtat diüand wéo larïitB gevraagd voor 180 nullioen te m ggm Tenslotte wieea Mj er op dat uit olies te metken was geweest dot dr Simona geen lolnuuifat had om tot onrereenri mming te kMniMi In den loop vza het debat over de vergaring van Uoyd G hv i vroeg Hac Lean of er indien van DuHBche zUde een aanbod mocbt inkomien eendge kans toa bestaan dat es nog eens opnieuw nou worden begonnetL Lloyd George anbwoorcUe Het sou doeHloos ayn indien Dudtsdiland hier kwam met een ooirt aanbod ais dot t widk het de laatste maal had gedaan Dat zou enked maar m uwe geiprikkeldbeid veroorzaken Duitschland moet een aanbod doen da aib voldoende knn worden beschouwd KjHt la un Duitadüand om dat aanbod t doen Het heeft geeen doel En het vage weg met onderfuuiddingen te heginnen tonder tte weten waX Duitachland x aanbieden Tluxnas de leider van de axbeideraport verUoarde dat c n partij met de regeenng meeging innake de verantwoordelijkheid van Duitediiand en sijn Terplichtiiig om te betalen De aibeidersparttj zou niets De Opperste Raad bijeen Voortzetting der Oosterache conferentie Lloyd George stelt teruggare van Smyrna en ententiseering der ttardanellen voor Ontvangst der Oostcnrijksche gedelegeerden Deliatteain t Lagerhuia Lloyd George s beleid aangevallen Duitschland moet een nieuw aanbod doen Het heeft hiertoe geen plan Dreigende regeeringscrisis De chaos in Rusland De valkscommissarissen gevlucht De val der aoTJats weldra verwacht De begrafenis vnn Dato Syndlcaiistcn aangehouden ONS OVERZICHT Nu te Londen de beo oerii over het af een om ter befichjkkiiiig te flijn van paJtiJen bi de totstandkoiniiQK van een vergcdijk Indien banig Bvde de ondeilhandeliniren eeq van bedde partijen de vijandielijkbeden hervat doet 24j det op dg n risico Hieiruit moet men dus osHnaiken dat d conferentie te Ijonden nog niet als gvëindi d wordt befichiouwd hoewel het eonunu iqué van gisteiBVOod zedde dat Briand vandaag Londen veiiaait Kleit pQan is dat de Oo9tenrtjkselie afgevaardigdeoi Zaterdag ter oonfetreniti zullen venschjjnen Natuurlijk ter beasMrekdrug van het econmmsche raaysstuik Gedurende den wieintgen tüd ddeo d Ofppenste Raad hem loat heeft Uoyd Geonge zndh te w dbn aan het binnenland en oja heeft hij rekening en vwontwoord ng moeten afleigigen met redbt xt DBning ningen veranttmtoordiog want de puibUeke opinie is het absoluut niet eena met ajit iaataibe manoeuvm in aake Duitsdüond an bet Lageifciuifl H hoeft een redie g houden die wat toon en inhoud betrof voLbomien geleek crp een vcnontsohuldigBiig de miniaber preaidewt eroelde te to n tegiemover menschen die wanneer nfet e Beker gevoel van respect hem wwerïuieW het liefst e n krachtig protest hadden 1 ten klinken De ai eidiei8afgevaardig n ihebben in ieder geval toen de geJegeoiheid ïich voordeed niet kininen nalaten bun efkeuinng te uiten Het voornemen beatxHid de wet oip de hcffüng van Duitsche goederen gisteanuddag bij het Lagcxftiuia m te dienen maar da r dit voflgens de regelen vim het Huis Jgemeene beschouwingen met nch gebracht ï u hebben werd de fonneele indiening tot vandaag uitgeobeld Toch lyn gMeren alvast debatteo gevoerd Lord Robert Cecil otpende het vuur Hy aeide Wy mjn in eere gehouden aan onite onderteékening 1 Versailles Moecten er wqjiiiigdngen wordem gemaakt dan sou dut enJkeQ kunnen geschieden met volIe üg en VTÜwillige medewerking van alle oiu r qKrinÉfen d r conferentde met de Duitsohers gidufWid is heeft de Qppeiste Raad waen ititek nog lanig ndeit aigelooipen ie de doon de büeemloomBt met dr 9iimions afgebiroloen Oosterbche besprekingen weer qpigevat ZooweS de Grielkien als de Turken hebben intuaschen géle genhedd gehad zich met Iran reapectieTre regeearingen te verstaan en de gedellegeerden hdhftjen omlerliinig overleg kunnen pteigen lioyd Geonge en lord Curzion beblben giEiteren een lanigidunif ondeiiihoud gehiad met GoènariiB en Kolog ropoedes dd Grieilcscha afgevaanüigtiiwi en vervolffena ondiedhic en dch een Eng elsch verte$renwoordiger met Bïiaiwi en graaf SforzB met Be3ci r Sajni bed en de andere Turksche af gevaardigden De tijd voor een hernenbig van htft verdrag was nog niet aangebroken Clynes die bet woord voerde namena AibeideiB Baitg seick dot men het er algemeen over eems wobi dat Dai t achlacd T = ovesHbnxHnd de stjlitie hulde het in als in een Meed bebelTe dan die hoek van schaduwi vanwaar die sehateriach geklonken bsd die Raljih Peden had verschrikt PloitBeling kmtom een jong meitje dat twee emmers water droeg schitterend in het zonlicht idt de blauwe schaduw der pynboomen te voorsdhija e Ze had bloote ammen de motimren tot boven den elleboog ojpgestrwjpt en haar geheele gestalte groot en wetgemaokt wjegelde gracaeus by elke beweging der emmers Tot dat oogenUik had Ralpb nooit geweten dat het een kunet was om water te dragen Hy wist van veed dingen niets nochtans owknks ayn minadithig of olÖiane zyn owverschalligheid voor het Bchoone gealacbt wend hü getroffen door de bevalligheid van het jonge moiaje en de jwijze waarop zy harmonieerde mett het om ivende landachap terwyl ze hot voetpad met een veerkrachtigen tred opging waorWj ze de armen bewoog om de boordevolle emmers in evenwicht te houden Rolipb kmi lun oogen met van hoor af Uluden Laat ons dus voor een oogenhlik doen als hy opdat de u kan voorstellen Whnifred m r bekend onder den naam Winnie Charteris een personage van hoog gewicht aan wier tohoonheid n geest de dichte van drie porochiin tevergeefs den tol hunner hulde bewezen en een titel die rö allereerst vendiende model boenn wier bot r dee Woensdags op de markt van Dumf ea het duurste betaald werd Haar mooie baar dat knilde en golfde rnr bet voorhoof né mmt acHtenn in rcoota iJjUmM itMm krallsn a r w oich ovar bet landschap uit en link s boo£d ixxak caditjee naar bened tot het in aooralong Iswom met de pub t van een schexv kruid Snel bief hij dch op met ew uitroep doen Lutber niet goedKékeord B0 hitMient Was hij missduen ingei apen KS veirwi Tp dSe Teponder t ning IntuaBohen was hij aeer verrast toen hu aan den voet van de oudie brug waarvan de eenige boog de beek van Gnumoch overapajit nu een groote swaate pan sag hangen boven een klein turfvuurtje dennetakken evenals em paar groote bakken naast elkaar geplaatst op de ateenen van den oever 0 p hetzelfde oagenU weeirklonk een frisBche schaterlach die de zenuwen van den jongen man vreemd deed trillen t Ia erg vervelend d hy James Court had ik U veel rosttger Moor bij dde woorden lion hij toch niet nalMcn te gtindacben want selfa in dat Ja i ttide bloeide de brem niet te James Oouit n de mewto deden er hun soete fluittonen niet hooren Daar ginds breidde het Grannoch maer Bich uit aüwtoaelend Wauw m Mank al naar het en hemel of de wolken weerqnespeïde Aan de overxijde bekdeedde de eerste groote beldemaflea de hetórngeo van Grae HiU nrafl te eerst bleek lavei elkleung dicht b4J de oevers van het meer verderop tegen de drogere bellingen werd se i uper i haar Udiic UooidMi er lager en menignrul ger tuaschen Lager edieen het kroidcelende voetiMd cwijgend bet Sluiraerende maar te ontvlucbtno TJtt hMle landsffksp van beirrela w tr m mim w Jw uMuminim al Vfloral Uoyid George moet zich beüveïd liebben een opiloSAÏiig de r Oo tersche moeilukhediein te vinden een oplossking dde bedde fHtrttien aou bevredigen Men wieet d t het Toomameiiuk g at oïfl herzienan van t verdrag van Sèvpea ten gunste van Turküe laar Fnartikirijk sterft vóór maar dat Uoyd Gïeoiige minder gutters gezind is Ooyd G eovge heeft nu giötenen op de ccwiiterentie der geallieerden een wüiziKing vooripesbeld van h t geleed aan de Oardar nellen dat onder het mihtaire toezicht ma taan van de geallieerden Ook gaf hij iti overweiging het vendmaj m dien gieeet te heralen dat de souveiieiniteit over Smyrna aan de Tuiiken kwi Wijven doch me t vooipbéioud dat zoow ll aan het Grieksche al aan liet Turksche deel der bovoJkinK de behartagintg van haar belangen en haar vei egeniwoordiiginig sKmden wiordiMi geMiaartwrgd Het voorsteil is vtmmgelegd aati de Turlische delegatie en aian de Oriekfiche dedetgtatie welke beide verzocihtien oim het voorsitel te onderaoefcen Naar verluidt heeft de Gridteche deleigatae het diaama aangenomiein eohiber nifiit eenlgie punten vain voonbeh Mid De Grieltsche keert naar Athene terug om definitieve inistfuctues te ontvallen De Turrksche nationalisitiecha afgevaardigde BekoT Sami bei en een deel van ïijn deilegatie vortreKken onmiddellijk naar Angora om nieuwe lastgenrimgen te mtvangBn van hun r esgeeping Zij uJllen WO apoeidg moeieijjk naar Londen terug Iceeren IntUBfichen blijft de Oixperste Kiaad bij liukkng avoniUiua badi geèod met een w pennest iMoar vaowBor kon toch d e reuk van veendojQjp bonm dde men in de ludht beG 6u2ide Vocrdiat hij sUn weirlc v cr htrvatbe verbeeldde Bi pb Peden mch een giemoin él van atemmein te hooirea Hij bad och van de veKtiliüi plAa ts van 4en homoned verwüdieiid en WBa 09 eeo rustiger plek gaan sitteai onder een bron struJc Eea allagrvink schebberde boven hem twrwfljl ze coquet de scSiittoreitde Btaaitveeren uitatptreddde Ralpih die weer aan de arbadiie gegaan wae fronste de w nilift a auwien en tdlote met de punt van Ejjn voet op dien grond om beter cjjn gedachten te concenitreeren De aiagrink kon hean van tüd t t tyd hooren mompelen Zeflcer dat is de bedoeling oo moet men het opvattenl Sou edïter scttiudde hü het hoofd termjl hy de veoMoaüig van UxibM inaag dde voor hem op bet kort hardle gras lag Ralph deeüde de ideeëen van zün vader die bevest ide dot indien l ither autt door rijn gawote vermaardbeid beecheand was geworden en ook omdat hÜ t i sedert met weinige jaren dood was hy seer goed van kecttorij beechuldigd kon rwordeo tenaninate indSen hij de eer en fcet voorrecht geOaad had in di i t der MarTOW nflche Ket te staan 1 Na cem gti oogei blikken trok Ra zqjn hoed over de oogen om beter te denkien mi fltreJrtie zich a o uit dat bU sleohta een hoekje van het Gronnocii ineeT ug eeWttusechen de boonun doojr FEUILLETON DE LILA HOED Naar het Schotecii van S R CHDOKiETT Vefftaald door I P WBSSHUNIK v HOSSUM Kadorulk v a4 oden 3 M n had ham wel geafegd dat de vrouw ten oomiialbaar deel uitmaakte voor de hiuishmidiini der Viooirziienigfheid maar haar iniasie om noiig te dragen voor het voc iW beetaan van het rae daargelaten beBchouiwde Rialpfti Pedem haar als een njittelooe wesen en voialogieai beroofd van eenige bolangTwiekikendihead Hy had leüfs fcort te voren o ver ddt ondeowerp een lange veilhiandelinig e6 iireven Ralph was dus in de heldere nnorgea l ht uitgeigaaa met zün axAiüèboA en een boekdeel dat hij reeds bestudeerd had gedurende het heede tiraject van Bdinburg tot Dullang Hü laa en herlas het met de grootete aandiacht van tüd tot tüd bepaalde pasao weer aipooekend ea onderbrak geen oogenblik zijn studie Een groote bruin en orenj ige tire pte bommel spande ncih in om lün in de aarde gelagen bolletje te veirtaten Oonstateennde dat een reuaacht e masea den uitgang viersrperde begon h wwdeod te hig dacht Wan Ronsen Ralpih stond boostiig op dat het iwwct in lün vest sat Hij had een h i hekel aan bommels en aUe gon Dde inboeninrii JJ Z l £é I bfi I Mb mM hü iUM 1 kdnd sw OW i B o Ungt n niti ad ttHMs W mm