Goudsche Courant, zaterdag 12 maart 1921

rij V No 14571 tmdft M ifttart lift 59e Jaargang VERSCBUKÏ DAGELUK BBBALVB ZON flN FK8STDA6EN ABONNEMENTSPRIJS pw kwartaal ftm ft mak If Mtt J ét kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent tivBnl waar de hézorgtag per looper Fraaco per poat per kwartaal ƒ 2 76 met ZondagBblad ƒ 8 40 Abeanementen wordea dagelijks aaagetioiMB aan o a Bweaa UmM tl tiKHnUb bQ oaaa agenten den boekhandel en de pOBtkantoreo AOTERTENTIEPBUS Uit Gonda al utreken behaemnde tot dan bourfkri £ regels ƒ 1 80 elke regel meer ƒ 0 2E Van buiten Gouda aa dan besar pii 1 S regels ƒ IM elke i gel Inteer ƒ JL O A4 Ktesti iB ia bet ntsrrlagwimiMr ie Ik beslag op den prijs ri t i ï I i i ii iri I Redactie Telef Interc S45 iMUPONem MBDinnuNOBNt o da noipftCtaa N IwofW Q woM adTartantllB n lagtioadan mUleiUaHagiB Nf contract tot Mu OMfdte pt B Ofooto Mten rmSm wotdaa banktod uur plutsnilnta AdTartHMIn kUBM mrdM lacvKmliB do r tmadmitoBaal van m1M n tUm ddanM Adnrtantl bnrMax m om AgH M 1 4 WÊfÊi LOB On TCgal maar MUL Admlal trati TeKf latere II Dr Simons bHj ft Rede van Dr Simons Motie van vei rotiwen in de DnltRclic ragvtHag Alleen onafhankelijken en communisten stemmeri tegen Vrees voOr afbreken der diplematieke l etrekki sen Waarom de gezanten werden terugKeroepetL Dr Mayer voor den Oppersten taad Antmmrd va Uoyd George Loopt de opstand te Krooostad ten einde Beweginc in Podolië Vernioed Jijke m ordenaars van Dato gearresteerd ONS OVERZICHT Be n li ér gien dé inbrwdi oy bat nofpmiaals t it v iOub de m INOBZONDKN EDBDEEUNGBN X Maniater Sdnuxu ia geoiedl hü behoeft na syn Londensche miajaikkiiqg z n baantje in t kaüinet er met aan te gewen en blijift Bch de afwdUkefldnig der buitenllandsche BaflgiedegK nhe tan ook in de toekomat nog toeveirtrouwxl zrien Ha de beaprekingen in de R j ksda oniniJfl ri e was dat al had d mjnurtier nofg auiUce harde sJaigen van nves en WeataiQi te veirduren ge d zoo goed alls Ziokxir men loon toen reeda nag an da t men geen emstiige pogdng zou doen om dftn mimebesr te wnpipen Na het efleggien zïiner vnoeiger SAinigeilcondigrie ntrk aring wa Slim H fi geheel meesAer van het terrern De belang tediing voor deee Bitting die Zaïteirdaig gehouden werd w aa buitengewoon groot Na opening der vergedering e ptresid nt Loebe eetisit e mededeeling van den mjniiater van binnienl itdsche ze en voor waanin den Kijlksdag foeatenuiuag werd vctTzocèt voooeen atrsfvervolKdng e n het covnmunkitiiiche Rijbsdaigiid HölJein die zic Vrijdsig van de vermaningen van étto presddent niet bad aangertrokken en dsardoor riimoeinlge t oaeelIeai had ui UM I e brief wwrd naar de cojnnuisaie ad hoc verwezen Daarna weid een telegram van de voorloopiigen Ijandd ag van KJarinthië voot eIcaeiv waarin deae zijn symipatJiie met het nieuwe leed van het Dnnltsche volk be Uw t Hierap gaf de voorzutter het wotml aan nunister Sumone die van de sprekeirstrbane sprak en zeide De vei lanng die ik heden m noam van 1 T ksrogeeriing aan den Rijksdag afl g zal besbaan uit een rapport van de Duitsche deleigiatie over haar werkzaamhdd ter conf eo ntie te Londen en uit een mededeeUng over d © zienawijae die de Duitsche retgeeniing over de resultaten d r conferentie heeft De conferentie te Londen was een voortKtSang van die te Spa een kwam in de plaat van jle conferentie te Geneve die te Spa beloofd was om d daar uitfoestelde hoofdlcweetie der scfcadevejwoedansr te behandelcfn Wij hadden er aanapraaik op dat de behandeling van de schadevergoeding op een conferentie in een neutraal laml zou geschieden wa voor ona met aonder belang was want men kan ho pen dat in een neutraal land het gohede vraaigsliik lut een meer mtematiooaal geaiichti punt beschouwd en misachieai opgelost loon wor den Maai t on de Duitsche regeeana inplaKts ran een ultnooddgdnig om naar Geneve te gaan er een omfviiig un naar Londen te gaan kon zij voigem haar overtuiging ook die uitnooidigiing met a wi sen Be conferentie had uu ecbter te kampan met buitei ewoon krachtige becwaavn dse TooiTBl waren moontgvvloeid uit de gebeurtenisBen ter coa e wntie te PaiHIja Gcftilebtti IS dat sHeehte dan wnnneer d c twee hoofdfactoren waanxit de VexgoetUngsplicht weird afjge eid met edkaar in overeenstemming werden g toaclut n i ultaiat Km kunnen worden borreÜct Die bwee hoofdfactoren zün eeneraijds ie vergtoeding van de door den oorloir veroorzaakte schade weïkc wü te VevnaJUei op ons hebben genomen anderzü IwtKeen eveneenvi in he t vrede verdrag van Versaiilües staat de da aagfcrachit van DuitschJand s eoonomiftch leven dat niet verstoord mag wioiden door de acJiadever ediogBaanis uraiken Juiat om een hartstpchJÜLooae en aakelijike overweginc mogeiilk te maken had de rngeering gaoip ierd den weg te effeaiJ i voor een veivelük door iwMderaudeche deeloundig en opigevteSd Ifiat is jamsutr dat mm 99 Stam wiBfr rlie naar de conferentfa te Bruaoel eïd heeft niet verd r is goigaaji Dat is er in J eerste plaate de oorzaak van wiaoneftr UL Lond isdie conferentie een betrmiMiwaardigui uitslaig geihad heeft Ulitvoeng gpag spr de vooi MO eadMlan voor de LondenBohe conferentie na waarh hij er oip weeis dat de deafcundigen dSe een memor mdum hebSien opgesteld over t algemeen vooniüen dat de draegikiraeht van Dmtschland in de toekomst freavagiar zal EJjn dan thans Geen enkel van de voorstellen die de regeenng uit poiitielDe overwesungen meeade te moeben doen toon derhalve bij een dooo aande meenkniieid der deskundigen infrwmnunr vinden Geen der dfkundügen 10 du £ verantwoordeliJfc vww een van de tegenvoorsteUen De regwaing hcefit deze vooriSteOlen na de desikundjcion te hebben gahoond aeïf oiwesteld omdat zi ch jegen het door de aHBetws faatimigde Duitecbe vóOi dawto verplieht achtte iMünister Simons gaf toe dat hü met het tneede voomstel dprovijwriuBn lijn voliniadhten te bwitwi is gegAon Het kaUnet heeft achteraf dezen eigenmaditag n stap goedgekeurd u iJi i i i iiimi i i iiii i ii 11 11 ii niifiHB iiim de oevers van het meer tarog te keenn Ma ik mü niet vergis hebt ge heden met het oog op uw toeMang het taato t e hoofdstuk der ipreufcen van Salomo bestudeerd TToeg Allan Wtelflji bctn terwül hü liin dSchte wenkbrauwen ovbrsk De Marrowünsche predücant waa en droog en verscbroniÉpeld kdein manaetkAl de enengae van zijn aterk n aasvl adieen i lijn hersenen een schuiljvlaaAB ffazocht te hebben Zoo had men ook als hü licqp den Indrak a sof hü voorover nou vnJ Iefl meegesleept door het albnoirmaile gewdcht van sgn groot voorhoofd JlaJph wilt ge in dat hootèstuk het g sprek van de moeder van konii Lemuel nemen en c n nenteeren Maar mituchien wdt ge den HebreeuwBchen text onder de oogen hebben vroefi de predÜBUit O neen antwoordde Ralph die bü het To tel aJ bteek werd 4k heb er hedemaal geen beiioefte aan dank u münheer Neem den tüd om mü te i twoorden zei de predikant Rialpth befpon zoo goed mogvtük het denkbeeld dat de moeder van kontac Lemuel xich tot een deugdzame en gMrouwe vtxMtv vormde te ootwildDelfln en te befaandekik Hij had den uvdrvdc d hg nwt een makkriiikheid en een warmte flfMwk die ihü in het geïieel met gewend was KÜ bs gon met en gedaehtewwaeling over de iKMjdzakeJükhedd van de s HnnafT van Sv J e vrouw Ëe nwar waard is dan edaiHtoenen zei kij Ja zü die ia dm mm en morgwt ofwUuit om aich mat h r M be te boudu dt d di Di4ii VOOR DINGEN WAARVAN GU NOOIT DACHT DAT ZIJ MET WATER EN ZEEP QEWAS6CHEN KONOEN WORDEN Ot LCV£R S ZEEF MAATSCHAPPfJ VLAAROINGeif Fabrikaat vaa SHnlIgki Z o RAADSELOPLOSSINGEN Van de ouderen Blauwoog boog bal oog lauw koek koe kok eendracht Van de Jongeren zeeziekte brandslang 3 meloen molen meel olm Goede oplossingen zonden Van de ouderen Jac P Marie P Rina de Vr Jo de H Al V d H Gootje v d L Nellie v d L Van de jongeren Lydi B Jan P Tr v d H Kr de H Willy Pr De prus werd toegekend aan KRIJNTJE DE HOOG te Lange Ruige Weide tVoor de volgende week RAADSELS Imendtngen tot Dtnsdagmiddag 18 uur Voor de ouderen 1 Wie draaien ons gewoonlijk den rug toe als ze buiten dienst ziJn Ingez door Jac Punt 2 Wie 18 een kaarsendief Ingez door Willy Frummel 3 Ik ben een schip het heeft geen kiel Geen roer en ook geen mast Geen stuurman en geen kapitein Wat is t Ge weet het vast Voor de jongeren Er waren eens een broertje en eenzusje Ieder had een naam van vier letters En die naam was van voor naar achter envan achter naar voor hetzelfde Hoe heettehet broertje en hoe het zusje Welke koek kan men niet eten Welke kous past om geen enkel menschenbcen 1400 90 U antlers noodig zou zün dat gü een ander zoelkt die voortaan uw onderhand ngen zal leiden toejuichingen Zooals uit de tusBchenvoeytiiiqnen blükt was Simons rede heo haaldedijk toegejuicht Nia de rede werd gestemd over een voorfftel dat door de regeennigapartiien was ingecfaen l en dat alduH luidde De Rüksdag kaui t het gjoed dat de Rüksregecring oodankji de gowvldadige maatregelen van de Entente m de afwüsii der onvervulbare iachen bluft volharden Op verlangen van de Rültisre eei ng wierden de volgende veranderingen er in aangebracht iDe Rükadag lixurt het goede dat de Rvksregeoring te Londen aan de afwüzing der ParijadM voorwaarden de vooirkeur heeft gegeven hoven de onderwanptng aan ric onvervulbare einchen In deze redactie wBrd de vertrouwciuimotie met 288 tegnn 49 irtMnmen aangemwen Ook de DuitBch N 4Donalen stemden T66r de motie Alleen de uiterst Unlk Mthen n de cMuilthandieli n en de anmmuai ten stemden tegep De ultfilag van de stemming beteekent dait dr Ssmons aamhlülK en dat de rettee ring haar tot dusver gevoerde en reeds aangdWondigtle politiek kan voortaetten Voorioopig beihoeft men dus t elt te it nen op eenige toenadering tuaaehea Duitechlam en de geallieerden men Maat op t ioode punt geen der partüen beftfl lust den oorrten atap te doen Met de aanneming der vortrouwensmotie sün in DuifaM hIand de beraad si atringvn over di Londfnache conferentie geëindigd in dan boezem der regeedng mag men er lang en breed over redeneeren in den M tMi tud wü daarvan vermoedi ü weinig na r buiten utttekken Te oordeeflen naar df verachynaelen te B 4ün vieJ het Zaterdag moeiJük chetjue op Lwiden en Parth te krügem vreest men we eeniirszinB afbreken der dipJomatieke bMimMtingea doch van de züde der Duit he rege r fls moot hiertoe geen pSan bestaan 0 net J i Ji I I J g J ii HI wj MJ I haar ingedif t omtrent het geÉladit tvi genoemden eigenaar Ze Rwn het achrift weer ter haad m Ia hehuw wat is er geworden in onaan ontaarden tü l van de koatelüke edgenachafipen der h iaihoudaters uit d n tüd van Salonwt De vrouwen denken nog alecM aan waodejen babbeden haar tüd verliezen op puMïeke vermakeJükbeden aorf besteden aan hun üdele aantrekken ükh den aan dit broae ombnlsel Wdnnie smeet het schrift op den roarï er zou het t Uefst als een tomaadaanli reptiel Tertrapt hebben Wat ean dwaaehedco z i se met dan voet stampend t is de een of andara flut uit de tad beu van al die mooie nietaukvoerende damee Dt wed dat hÜ aooft da eon heeft Men rpKBma notA gewartt baaft met Kun tien nngeiv Ala tk hmn naar hier hadt In elk greval ik leaa bMb meer En om goed te bemijnm dat m wooid hield raapAe ze het schrift op waar oiwngenB niets büzotkder meer in te lean was slechts eidciele woorden me potlood g nMM d jwoduüselükheid om n aandacht op te concentreenn JDe ware nwaier oqi de menacMMid 4 beatudeer i Op deze plaats moert de idulhw wmt vsraferooid xün gvweeat waat bü had deten laataten zm twee Icew geaehrevan m eindlgk heej onder aan de bladsyd koa men dit e n m een schrift aoo flja dat men de oogen van Winaie moaak hattbw FEUILLETON DE LBLA HOED Naar het SdwAsch van S R CROCÜtETT Vertaald door I P WtEÖSHLINIK v ROSSUM NitdraOc verboden ren Daarna het ze zori pmldig haar mk Mwer zakken aeodai men niet andera meer ag dan haar Uenne blanke voetjes Het kwam haar met in de gedachte dat dÜ offer aso de wetg moe Ükheid wH een beetje te laat wais Met een koHe uich giag Winnie Bitten om Siaar vondst te beadiouweo Beneden naaiM de ihnig maakte Mag Kissook ten ipww aan een heftige nieuwaBlenglheid aaaatiaiten om ihü baar te komen maai Winme mankte haar gebiedend daar te blüven Bluf waar je bent Uw torn diwlelÜk terugl Ze begon de halden van den grooteai B bet met ontzag om t aan en las A Wftsh op het tateilhlad Kap eens aan Het is de Bübel van den dominee aed ze ze legde h ro weer 0l het gras neer en nam het aodere deel op Dit WHS f fe hreven in een ot Mffrupetüke taal Het chnft met notitifie beloa4Ue meer Ibet wae tenminste lee iaar en Wimie begon er met een aekeffw nieuwa rlerlghecd m te bladeren Hour haar gwweten waarschuwde aichties z voeide zich even acibuldiK alsof ze aan een deur had geiuisteid tki vni zoo dat ae OfAii d een nngei tuaaehen twee Waden HOOFtDSTUK U De moeder van koning Lemuei al di Peden wias het studeervertreJt van le paatorie weer bannengatreden en z n dwT den snelilen loop roodgcüdeurde wanIn hadden t d geihad om hun natuuriijkie MUteftd weer te hememen to i hü meh hltiBB rde zijn Bijlbel zijn Hebreeuwsck lexflooo en een half nagezden wertc over n belangrijk onderwerp onder den noodlottigBn brenwfcrmk aan de oreniu vnn Mt meer t hebÉMn lat i 1i Ken Bjj bou dacMiJ k hebben wdUen balen Wat ver eleaid ali hü h t leiikwi vun zijn vader o den Hebreevwschen Biubel van mgnb T WHj verloren nou hebbent Ook kon de gedachte niet vwrdaragen de bladen Ka zün commeataair 09 een half huKitAstnk der fFpreuken aan de grilligluidein 1U1 den wind over te laten of wHt nog VMl effgiar sou lijn aan de apottemücn i lacherige joi e meisjes die fluiiten door twee vingers in den mond te steken Maar ongnlüUbg waa h t b an onmogaIV w voowMiriÉal te vMu oen aatf Bovm alles de Waarheid I Dyonyses de beheeracher van Syracuse en een groot tran vermaakte zich dikwijls met het vervaardigen van gedichten Zijn verzen waren gewoonlijk zeer slecht doch hy zelf vond ze altijd heel mooi Het ergste van alles was echter dat de tiran niet kon verdragen dat men een aanmerking op zün gedichten maakte en toen eindelijk één der moedigste hovelingen Phillox genaamd rondweg de verzen afkmrde werd hü in de gevangenis geworpen Op voorspraak van zijn vrienden kreeg hü echter na eenigen tijd zijn vrijheid terug Niet lang daarna gebruikte hy bij den tiran bet middagmaal Dez © las opnieuw eenige zijner gedichten voor en verlangde dat Pillox er zijn oordeel over zou zeggen Phillox wendde zich echter tot de soldaten die de wacht hielden en x i 3i eBgt mij maMx weer naar de gttvaageóóia terugl M Uaf had h de luriwld Neen ea ze tot aichaelf Jk xal mei leam t zon onbeedheiden zijn Teoninste at zat alteen de laatste Uad ude lea n daarna zal ak bü t begin kükeo aan wien bet b du ort wvrnt ik moet bet lodi dCeilig aan süu eigeaaar terugzenden Hat ailbonet dat ze had sbn verdwünei ted WOI d TtmlfA w ERFPRINS m Rooict CRFPRINS ppima 7 ot Sigaap ADMIRAAL fijnste 8 ot Sigaap WIHKKLIBRS PABRIKSPIIMS r K BERLIJN Sigarenfabrikant Tel Intero 589 St Anthonieitraat 16 Gouda GORDIJNEK STOOMEN Enrsie klas inriohting woor hat behandelen en als nieuw opmaken van alle aoorten Oordijnenj Stoom en Chemische Wasschepij De Groole Zwaan vm TKLKFOON B40 6 Photokaarten vanaf f 1 FOTOGRAFISCH ATBLIBK Fi W J V ZANEN 0 Hi n CORRESPONDENTIE II KINDERCOURANT NADKUK VERBODEN Art 15 Autaursmt AAN OË JEUGD Groot nieuws bU tante Else Dickie loopt alleenl Dat was roe een gejuich Met de ondertandjes st f in haar bovenui geklemd van inspanning deed ons zwarte diertje de eerste stappen in haar leven I Ueerlük is het en toch toch Ik weet het niet even toch voelde ik dat ze nu al weer zoo groot waa geworden opeens dat er nu weer zoo iets grootech gebeurd was in dat kleine leventje iets dat haar zelfstandig maakt Ze heeft me nu weer zooveel minder noodig Nu kan ze dat ook alweer alleen en zoo verliezen de moedera telkens bü kleine fitukjes hun kinderen Er is nu weer iets weg wat nooit terugkomt haar hulpbehoevendheid Ze had moeder noodig om te komen waar ze graag ziin wilde Nu kan ze daar alleen komen en kan m miaaen Mal hè dat Ik dat voel ala een verdrietigheid en toch juichen we telkena weer opnieuw als we haai zoo dapper ergens op af lien trekken Die witte tandjes op die bovenlip geklemd staan toch zoo grappig an dan moet je dat waggelende weifelende hoopje mensch zien scharrelen t Doet je zoo denken aan die dikke donzige kuikentjes die zoo uit het ei de wyde wereld in hippelerL Maar oh wee haar witte kleertjes nu t Is onze eigen schuld nauiurlitjk want telkens haalt één van ons haar uit de box om haar kunsten te taten toonen maar als de jongedame geen zin meer heeft laat ze zich doodkalm neervallen en kruipt verder wat nu niet bepaald bevorderiyk ia voor de schoonheid van haar witte kousen en witta broek Vanmorgen wandelde ik even met Elsje die zoo dolgraag voor haar kleine zusje een netje metgeitjes wilde meebrengen want zij had nu at een paar Paascheiers gekregen en Dickie nog niet Alleen leuke kleine suikerkippetjefl en een chocolade kipje Goed We kochten een klein netje met fondant eitjes en £ UJe gaf het aan t zusje Ik was er niet bfj Even later kwam ik in de kamer en zag die kleine kleuter met een stralend snoetje dat glom en kleefde van de suiker druk bezig met netje en al haar geschenk te verorberen Een heerlijke kleefgeschiedenis brrri en gillen natuurlek toen ik het haar afnam en haar eerst weer eeni lekker frisch wasehte Alles plakte in haar buurt t zyn zulke kleine viezerikjaa t kan niets schelen hoe of wat als t maar zoet smaakt Kruidje roe r me niet Ik denk dat Elsje knikkeren ook erg leuk zou vinden ik vond het vroeger beerlek dat hennner ik me nog wel We hadden van die mooie glazen stuiters met allerlei kleuren erin Knikkeren julhe in een kuiltje Wat ga ju laat naar bied of was dat nu inaar een uitzondering omdat moeder en Dick uit waren B 1 a u w o o g Ja dat raadsel had je zelf opgegeven maar ik wilde je naam er niet onder zetten omdat dan iedereen dadelijk wist wie Blauwoog was Gezellig dat jullie weer logé s kregen Is het nog prettig op t zanglesje Heb je altgd nog 2 maal per week tot 6 uur school Nelly Nee maar wat ben j j een kleine handige naaister Wat zul je een goeie hulp voor moeder worden als je van school bent Maak je op naaischool een hemd voor Je zelf Ik zou jou wel eens achter een naaimachine willen zien zitten dat lijkt me een grappig gezicht en dan nog wel een groot laken naaien Laken waar moet je met Nelly heen Aster Kom Elsje maar eens halen om m den tuin te speten Ze is nu den heelen Woensdag en Zaterdagmiddag ook vru want de juffrouw die haar een beetje leerde lezen en schreven is ziek geworden We doen het nu sameQ wel verder maar dat is niet bepaald noodig op Woensdag of Zaterdag Wie beeft AnneU geschreven Dat andere boek ken ik niet Wat een turf 600 blz HI Indiaan Wat een gefuif voor joul Hou je niet van dansen of tum Je niet dansen Ik vind het eigenlijk wet niets voor jou Ik wil heel graag nog eens bu julhe komen maar Je weet ik kan alleen s Woensdags en nu ben ik de laatste weken eiken Woensdagmiddag bezet met tandarts visites Als dat nu weer achter den rug is kom ik stellig eens vlug Ik vind het aardig dat je eens kwam k ken het speet me erg dat moeder zoo wemig aan me had dien nuddag maar je zult juist zien dat dan allerlei menschen tegelijk komen Wil je moeder groeten Jantje v d L Ik ben blü vent dat je weer naar school kunt gaan en kan me best begrijpen dat je dat prettiger vindt als thuis loopen Zul je je nu wat kalm houden Wat had moeder zoo opeens aan haar hand Gelukkig dat t gauw over waa J a n P Zoo m n jongen dus al weer een jaartje ouder Hartelgk geluk gewenscht hoori Is Pa nu dan heelen dag thuis ik geloof er niets van Is het niet stil nu je oudste zus in R is Wat heeft ze wel voor moois gekocht Ze zal zich nu ook wel deftig voelen nu ze zelf geld verdient Ik hoop dat je een heel prettige verjaardag hebt gehad vent T u 1 p j e Nee maar Ze lubben jou niet vergeteai hoor Wat een lekkers heb je gekregen Hoe heet het andere boek Heb jullie je broertje ook wat gegeven omdat h niet jarig was Wat een verrukkelük weer deze week hè t Hjkt wel zomer in t zonnetje maar oh wee wat worden we verwend Wat zal het tegenvallen als Maart z n staart gaat a ren Zulk weer in de Paaaebvacantie MglM Wilde Roos Hè wat spijt me dat nu nu moet ik Zondag onverwacht uit de stad temmtnste het is zoo goed als zeker mocht het niet zoo zijn en kan ik je dus wel ontvangen dan stuur ik je Zaterdagavond een boodschap t Zou jammer xtjn maar uitstal ia stalUg gaeiL afatel boor Imnajes n vrouwei 9 rui1 r NiJNHARNlS ISTAAL TABUmNI Dll Is Uw adres De ondefgeteekende beveelt zich beleefdaan voor het snoeien van Truchtboomee enleiboomen Heeft vakkennis speciaal voorvruchtgoed Verzuim deze gelegenheid niet daar er dit jaar veel vnichthout is te verwachten Zijn werk is desverjdezende inGouda te bezichtigen 834 12 O RAVESTEIN Boom en Bloemkweeker Heerenatraat 106 GOUDA Witenlmri s Roolitiliak NIEUWE MELANOE No 14 1379 LICHT EN EURia 20 20 cent per half ons uil WAT ELKL HJN PROEÏEII BE Rf DMT DroplatepiJ MaRKT 8 Wopmbonbons en Laxeeptabietten Varkrügliaar bH S a VAN LOON 11 K WOLF ê Co Vraagt ZAAL s Heerlijke Siroopwafeletia MARKT 32 Telefoon 216 Zondagskind e Arm diertje ben je nu al net zoo n ziekig kindje als onze Elsje Hoofdp n is afschuwelijk Elsje klaagt er ook al weer over JuUie zijn toch nog veel te jong voor al die naïe dingen Wat gezellig dat je een nichtje te logeeren krijgt kom jullie dan samen eens bU Elsje spelen dat zal ze heerlijk vinden Wat heeft me die Elsje zich gisteren deftig gevoeld dat ze vanaf jouw huis met Netty alleen verder gegiian is Ze vond het zoo heerlyk dat ze alleen geloopen hèd met haar twee echte vriendinnetjes zooals ze zei Heeriyk hè Zondag naar Amsterdam Veel plezier Toe help me nog eens onthouden wanneer je jarig bent ik zou t zoo naar vinden als ik het vergat Wil Je moeder van Elsje en my grcwten het beate met je Gootje Wie weet verschijn ik weer eens zoo onverwacht maar zie je ik had nu een heel blsondere boodschap voor je en dat komt nu weer niet iederjen dag voor Ik ben biy dat je tenminste weer zoo goed bent om een brief te kunnen schrijven A is het dan in twee deelen er stond nog genoeg in ik vertel niks over al onze geheimpjes ik vind het alleen niets aardig van mezelf dat ik je niet een briefje schreef buiten de krant om Maar weetje ik schrijf aan jullie in de krant altijd zftoveel brieven dat de lust voor andere brieven meestal ontbreekt en ook kom ik vaak tijd te kort dat snap je Zie Je Dickie groeit zoo hard en wordt zoo n echte Dickie dat ik voortdurend niaar nieuwe dingey voor haar naaien moet AI maak ik ze nog zoo op de groei ze achterhaalt me telkens Dag kindje t beste met je Zwartje Het spijt me kindje dat je er op gerdcend had dat ik komen zou Ik had wel een datum In mün hoofd maar die vervalt door allerlei omstandigheden en nu de Juffrouw ziek is zal er vooreerst wel niet veel van komen Maar wie weet sta ik todi eens onverwacht voor je tent Wat heerlijk dat je zooveel geschenken kreeg Zulke drukke dagen ziJn anders niet erg goed voor i hè Het lijkt me erg aardig voor je dat je datMeneriffeboek kreeg Is frivolité niet erg moeilijk Blonde Krullebol Gelukkig kindje dat vader weer beter is In vind dat je al keurig gaat schrijven en wat heeft moeder maar weinig te verbeteren Je gaat hard vooruit hoor en zult toch ook wel overgaan naar de 2e klas denk ik Ja ik heb gelezen dat die boerderij wAs afgebrand heb Je het gezien Een naar gezidit zeker Groet allen thuis wil Je Viooltje Ja dat wil ik best gelooven dat het bij jullie achter mooi ia by maneschijn en op dat öur waa het natuurlijk doodstil Nee Elsje heeft me niets verteld van een paard Dat is toch zoo n malle meid die vertelt biJna nooit iets van wat ze heeft g daan als ze bü anderen is Ze vindt het wel net rlijk om naar jullie toe te gaan Z vraagt er telkens om maar jullie hebt t al druk genoeg dunkt me Middelpuntje Ik was blij te hoorm dat broer niet erg r ziek wordt gelukkig voor dien kleinen Itaa Zit je no veel by hont Ik brei voor Dickie alles zelf broekjes truitjes kousjes flanelletjes ook voor Elsje flawlleii broakn an jumpwa Haar voor KINDERWAGENBANDEN Prima kwaliteit met Spiraal 8 csnt pep Mstsp Omleggen gratis M KI FfWFR hoekKleiwegstraat ROUDfl Coiieurrairtnt X 1 Het beste adres voor S4 p Terrazzo Houtgraniet en Betonvloeren Granletgootsteenen en Aanrechtbladen is by C OOMS Riddep van Oatsweg il Gouda Boon iumHk 1t Mu Vloartn HV Wilt U een 0OSClS pl P rooken gebruikt dan KOOPHANDEL TABAK Deze is bewerkt van KERNGEZONDE rijpe tabak en LICHTROOKEND Vraagt daarom onze bekende Marylandsoorten vanaf f 1 50 per pond eOUDSCHE KRUL i f 1 tO f pond 1 BOUOAVO0RUITKRULif0 80p pond BRUINE KRUL i 11 I RECLAME TABAKSPOTJES 75 cint s D G VAN VREUMINGEN Wijdstraat 20 GOUDA Abonneert U op dit Blad GGO l eHTIlCEïra grooteren vind jk het meer dan mal je kunt dunkt me Je tijd beter gebruiken voor andere dingen Wat een grappige titel heeft dat boek hoe hebben ze het verzonnen Buurmeisje Wat heerlyk dat Je me rozen en pinksterbloemen zult komen brengen het duurt nog wel lang maar dan heb ik nu al iets om me op te verheugen Ja als jouw zusje zoo blond is zul je wel verwonderd gekeken hebben naar onze kleine Dickie met haar zwarte krullebol Negerkoning noemen we haar wel of zwartneus t Is zoo n snoes maar ze wil nog steeds met gaan praten alleen happen en hebben Vertel me nU eens heel gauw wanneer je aJtiJd langs ons huis komt dan zal ik toch eens kyken of ik Je niet kan zien Zul je moeder en broer de groeten doen S l i m m e r d Wel m n jongen je d oet nu toch je naam geen eer aan want dat is toch verre van slim om ziek te worden Hag Je lezen Wat doe Je nu den heelen dag dat moet zus me eens vertellen Beterschap vent Pimpernel Dus op t o genblik ben je al weer aan t fuiven Jammer dat t voor Jou geen bepaald amusement maar slechts een tijdelijke opwinding is Nu moet je t een volgenden winter eens niet meer doen je zult zien dat Je je dan rustiger voelt Enfin daar praten we nog Wel eens over Vervelend dat je nu door je keel niet mee kunt doen aan de operette hou je nu een beetje kalm dan ga Je veel harder vooruit Dag meisje tot ziens M a r i e t j e Wanneer is nu de openbare les Elsje wacht er met ongeduld op Ik hoop dat het op een middag is dat ik vrij ben maar dat zal juist wel niet Die katjes die jullie gevonden hebt zijn schitterend en je kunt ze jaren goed houden Ik vond ze eens in de Iniurt van Rockanje en heb ze eenige jaren bewaard Ze zijn ook veel grooter hè De kleurencombinatie is zoo mooi hè Leuk dat je komt Sneeuwkoningin Ik wil heel graag eens komen kennismaken misschien verschijn ik eerstdaags wel maar je weet misschien dat ik niet veel tijd heb Ja ik zou stellig Zaterdagavond naar dat avondje gegaan z n maar ik kreeg s middags zoo n barre hoofdpijn dat ik s avonds reeds in m n bed lag toen jullie je begon te amuseeren t Is aardig geweest hoor ik Ik begrijp dat Je Zondag nog slaap had Is t gefuif nu geloopen voor dezen winter of staat er nog meer op t programma voor de uitgaande Jeugd Roosje Wat grappig dat klein broertje boos was omdat hü niet jarig wa8 Hjj he dus nu een extra verjaardag in het jaar Prettig dat je toch pianoles blijft houden Schiet je al op Goudkopje Dank voor je raadsels meisje Heb Je nu nooit eens iets te vertellen Hoe gaat het met je gezondheid t 4 ilieenden nut kon mmtÊm belgbea bagitan Bü wg cfater gtm iamm Mt kwMd vm Mm Het IkiitiJwL Nttram Dal Mlilaii kM atfei e Londen gedane aa UedJng ii eMpr tÊÊÊ herhalen H t moet nieuw ToeraMtéft ontwerpen ala de g sJ lie rdMi dnt vartmNi e zuUen natuurUik de deer da MJictieii aarnnevW Mik slechlar wwlia i Éefftand tot tmnd tag moetea hafabM De minieer Twcrie e lnog aitn toe Men hecfit on in IbiWMM wènlteniand verv e iAn dat wü vaa ótmé 4ogelükheid d bepaling w he vndillnffflrag dat de DufitKhe ri iiew tcM tot de geallieerden laan wwMtan HM i n t llen oirer iIp m eliiqg dar iwih a ik m tinK tot duwer een gdAvutic hebbm gtanaakt maar be paalde vomalaUaii wma onmnvelijlc ooiang UiitaidiibBid wffkomuiche drauArkracKt zelfis ia temtocfallen zin noft niet vaatrtoml laeet juisti S ii Jt hier slechts op het aaangabaed h t K jnlmnd en Opper SUonè H t Is voor Dodtschland een levemtoweatte dat OipperWezie bü het rük blijft Van Opper Silezié hangt voor onze tpoflkwniit zoo goed al a s af Daarom moet de indujÉrie tai de itroductie van Op per3ilea6 voor DuMMtilttfHl behouden blüven lAÜde bijnral Woegei mogen er DliHaehe stemmen axdM heb4 en gesprjke maar toen besaten x nog de er aen uit SBHMLothanB en de Saaiicolen toM WW onze ecMtonüsaUt kiradit noir niet zoo vervwakit al thans Naannate DultachUnd B eoononuaehe kracht door het vredesvendrag is verendaiiderd ia de beteekeni van OpperHSileme voor Duitschiand toegenomen Zeer jooirt Daarom heeft Qppw Silexië te Londen zoo groote rol geapetOd Oaaibü kwam nog dat de uit leriring vw DuitBche tegenvoorstellen een nieuwe daung van onze valuta tengevcdge zou hebben gehad en dat de rondalagen van maand tot maand veranderd zouden zijn Ovjr de vaiuta nüsèi zün nu we allen het eens Zü kan niat door ettk volk op zichïrit uit den weg worden geruimd doch alleen door eendrachtiige samenwerkimg van alle Tolloen owveawWIlig of hun valuta hoog of laag staat Dr Sdmons tx oot i jn rede die anderhadf uur had g duurd Als leider van de Duitedie deles tle verwadht ik van u niet lat gÜ allea zult billüken w4t wü gedaan b W en Op een pun echter vraac fk vad u en moet ook de negeeriiv een uitdrukkelüke veritlarinflr van den Rüksdag vraglen namdyk da gy het definitieve beMiui van de Duafabche delegatie tegenover dt ndeuwe onvervulbare eiaehen der Entente mat uw tocatenuning deikt daar het waakt wanneu se het linnengoed vrasechen iü hield zich faü litidB in om met te wagen in een zwiaz e panl m v aten die voor dat g mitk bestemd sü an den oeT r der nvier j oed begreipai w M t uitgedruOtt eide donunee Welah vol Mi Hiociwii gftiMl vnjigiKui sünde hield hü ervan dm daugdauune tiwuw te hooren Vriima want hü had er lang geMen eefi Vekrad uHiaar laj pen openen mch om w jeewoordlen en Hier xwieaff B ljpA dte aich de tong imtaA afbeet om niet het beeld te be duijven dat ach m züd geheugen geIprent had En zei de prsdikBJift op een veelbetedceoeoden toon terwül hü dm H cn man strak aankeek n at ib het zinnebeeld van de wiare sohoonheid looal d moeder dei koningB het aoo jniai uitdrukt £ ea lila somvboad anftwoordde Rnlpih Pedn atudewt m de Godgtieerdheiit JtDOitDfiTUK 01 Em miéMómg In i rijt van haar pewone faUmte klopte Wjttme s hart een jweuug uider toen ze Madar den farematnuk twee boeken ontdaJdie zooals ae die oog noott imd gexien en een flriirüfbodk dat beddct waa mat een kaung en £ un scbnflL Eerat klom m voonMiiÜg tot boren op den bamvW om iieh t n t i gin M l en dat de d MB weerodi aehail lat aou