Goudsche Courant, dinsdag 15 maart 1921

59e Jaargang No 14573 Dinsdag 16 Maart 1921 HALT III De Veeprljzen stijgen doch mijn prijzen blijven dezelfde I Nmii MM pn f Ml ayn U Kwilltalt RUND n VARKENSVLEESCH VARKBN3VLBB8CH VETTE en DOORR LAPPEN f OM FRICANDEAU OP STUKJE 1 06 ROULADE 1 06 CARBONADE 1 00 DIK GEROOKT HOLL SPEK O M DtK VERSCH HOLL SPBK 0 RAUWE REUZEL 1 00 EIGEN QESMOLTEM REUZEL 1 00 gedastie Telef Interc US maken on ydelheden d r vordonren wreld vaarwel zei Ik heb een jongen domani gadM vandaag een vrewndaiuig set Winni met een verstrooid uiteriijk Xioede hemell ri d wootmoederuit wiw gelaat rich onraëddeByk r B4ieIdeoxie jUs ik ooit iemnnd m ipoxJan heb Wonifped Charteris zoo dwaas an Bonder geKond verstand Due ziet aan pradikant en denkt ar niet aan om het t zeggen aiaof het een rat of eui wwtel gewoest was En hoe was hyT Jong Oud Of miaaehien met heel oud kv ran milnleeftyd Zag Mj er soo genrichtig uit ajf een Ji ftBbluher OM ras de Pnabytrnaanache Engtiüche ataaiAker t in Schotland of Maar lieve groot hoe wdit a 4at ik dat tal weten als d pandMi van si Jas alies is v X Uc ran liëm ireaden heb Hij was het die op de riuctA gmgl Op mijn woord sei grootje tÖ ien ïu fi vtranderd Toen ik aoo was als Jtj xou geen aoldnat of domlné op geBicht van my goviueht s n En dtu in hef een domoné en een jong en kimp pmnoon heb Je me geloof ik verteld vervolgde juffrouw Walter Skirrtng met een zeer belangstellend gescht WaariUk grootmoader ik heb i aita van ditfi aant gezegd p ro t nateerde Winala WMdt nolfld i P ADVIRTBNTHN BI I v flHil nst Eorgte klae Leveii riclMring My aoekt Toor GOÜDA Actief Agettt am tegen proviaie posten af ta luiten Brieven onder No 1409 Bnreaa Goudfche Oonrant 14 Een DAME h b b h h wekt tCKco April g oi f onfem Zit en Slaapkamer met of nxider penaian n Brieven onder No 1414 aan Bureau Goudache Courant Harkt SI Gouda HEERENHUIS TE KOOP met grooten tuin op besten stand Koopprijs ƒ 11000 direct te aanvaarden van den koopprijs kan als Iste Hypotheek gevestijd blijven Br fr No 58 v Burk s Advertentie Bur Gouda 1416 11 De reiline van het HEERENHUIS a d van Beverninghlaan ta Gonda bf piiald op heden MAANDAG 14 MAAKT gaat niet door ala lijnde het Pand nit d hand verkocht De verkoop van den IniKMHl blijft bepaald op Woanadao April US 138A 20 Notaris MONTIJN H V Hiutkidil n StMirtMtngarll DE HOOP v k H J NEOERHOMT NUDA AlgofflBsne Vergadsring van AandBBlhoudors op ZATERDAG 26 MAART 1921 18 unr middag in Hotel DE ZALM Aandeelen deponeeren volgas art 17 d r Statuten 1411 20 DE DIRECTTEÜR DINSDAG 5 APRIL dea n m ten l a nre snllen Bargemeeater en Wethoudera van GOÜDA trachten aan te besteden Het in ercedbeid bren en van het terrein ten behoeve van den bouw van 126 woningen door de Bnuwvereaniginf ONS IDEAAL bij den Graaf Floriswcg Beatek en teekening is verkrijgbaarop aanvrage per poatwisael ad f ö Adres Gemeentewerken 1412 28 Moderne Kunsthandel B BÖRGERRosKAM CrabsthBtraat 6 TENTOONSTELLING SCHILDERIJEN EMILE MOULIN te Kwnpan 18 Maart S April Geopend van 11 5 uur behalve Woenadag 1418 21 Dit Is Uw adlP s De onderffetaekende beveelt zich beleefdua voor het noeien van rniehtboomea enlefbtfemm Heeft vakkennis apeclaal voorvmchtgoed Venuira dese gel g iihekl niet daar er dit Jaar v el vruchthout is te verwaehtan Z jn werk is deavviUetende mOooda te beakhtivca 8M 12 Vraagt condities voor bet eeeren uwer Achterstallige Betwiste Vorderingen Vil iir finif Cl G RAVCSTEIN Boomen Bloemkw tker Beereiiatraat 106 GOUPA GOUDBRAK AdvertentUn en abomcmentea f dit blad worden aangenomen door U VL£GGfiKRT Vsr van Vrli2 Her v In Z H LEZING wMtj De N A BRUININB van Schcveningen over DiNSOAO 19 MAART S nar In de Sociëteit Da Rranie Er sal gelegenheid worden gegeven vri en te tellsB I4S 24 Leden op vertoon van dipioma vrge toegang met hun geein Met laden 25 et Oalar 10 cl Wtr Dr DE HAAS uiiocaaEaEzwa aaiietr 4a oca N aa 1210 7 a Mka nriljk Het Tabaksblad W£fiKfiLAD VOOR WINXBUEfiB GROSSIERS £ N AANVERWANTEN IN TABAK SIGAREN m SlGAftBlTEN Meest venpraida IfjMBSwaanUr vakhUdw lliiL 20 pajrina a Ruim SOM leaan Laag aboiuieiaaate Balaft bbaiidett seadas hos adres aandes ult var J C SCHOEHEUER Amsterdam eo afj ontvanfan gratis 2 wakan flsi proafexamplaar 51U 14 ironiatisclie Staal ANTON COOf S Driilit Wljditraat 3t Tal 321 COHEN i Co ARNHBM Markiezen Zonneschermen Jalouziëën Rolluiken Tenten enz 1869 36 Asent voor Gouda en omatreken H J VAN SCHALEN WIJDSTRAAT 21 GOUDA BENT U EEN BOOKBB Koopt dan onie groote NAPOLEON en U ireniet 7 kwartier voor sleehta 7 cent Als Raelamemerk HP POP 4 cent TurftnaiMct S4 WAODINXVEEN AdvertentMn en abonnemsDten ep dit Mad warden aangenomen door A NOTEBOOH BockhandaL Waddiniveen Indiiohe Geneesmiddelen GALSTEENEN ITIEEBLAAS2IEKTEN TEMOE LA WAK afdoend middel tegen gabteenen p b ƒ 1 76 6 b ƒ 9 60 als ik Uw middel niet gebruikt had was een operatie onven iJdalUk geweest DAON REM0EDJ0EN6 tegen nieraandoeningen niersteengruis pet bus ƒ 2 26 6 b ƒ 12 60 sinds het gebruik van Uw Re moadjomg gavoel ik mij een bed ander p DAON HENIRAN blaassieliten st en i pijnltlke druppclsgewtfic rineloozing P b 2 26 6 b ƒ 12 60 De urine komt thans in grootere hoeveelheden dan vroeger terWyi het niet Boeer soo troebel is Bovenirtaaade aaahalingan werden ons toegeiondaD door de gebruikera van Ind Genaaamlddelen Hen aisehe op alke bus da naam THE SINBER IMPORT COMP oaiaaca Pawtkmis VerkrUgfeaar bQ Apothekers en Oroglaten waar niet nlleve mes zichte wenden tot THE IMP COMP GRONINGEN 44M 37 wm BEDWATEREN m Spoedige radicale genexittg door de bekende pillen 237 12 UIHB a ook by nrooderde gevallen 2 60 N V m SANITAS GOUDA Korte Tiendeweg 10 BOn BDAM Korte Boogltlast t7 DmClITi Veorttnat 106 AMSTBItPAlf Itaaüinn itpl tB 4 BH LS deze deel Ik mede dat onze bekende hard en andere a b k a n M ons v rkrl 0l ap sl n en wij geen filialen of wederverkoopera in Qouda hebben dit om mialelding te voorkomen Aanbevelend 1410 30 A Samuel Patisserie Moderne Wijdatraat 7 aaa Telefoon 267 RUNDVLEESCH PBIHA LAPPEN naar verideieii vat door neea of maier O U ƒ OM 1 1 00 HIBSTUK ZONCE BEEN l BOUAOK I 1 00 Bosaisr I 08SEHAA8 l f m BAUW HOLL VET ƒ 1 0 GIOGN OBSM 8UN0VBT 0 00 Miri dag msvh trkryghiar In da VolktilagerlJ HOOaE BOUWE 7 1406 36 Aanbevelend E FOLKERTSNIA YOUR HOME IS YOUR CASTLE Oaa HollandKbe HuK Is bovendien een clean castle Onze schoonmaaklljd is beroemd en berucht maar onuitroeibaar HEBT GE OVERGORDIJNEN waarvan de eerste fralcheur af is Laat ze verven U zult ecna zien hoe uw kamer weer ophaalt met de nieuwe tinten STUUR ZE ONS ven U wat het kosten gaat en of U goed doet ze te laten verven ff DE PELIKAAN 14D4 100 1QOUDA WAAROM GEBRUIKT EEN IEDER THANS 01 PHILIPS ARGA i ft WEGENS HAAR SCHlTTEMNq WITUCHTENGROOTE STROOriBESMRlMG N I VA = TANDPASTA == aMI NATUUBLULB ETHBBMCHBOUSN bneU Saaideor ANTI8EPTISCH ui VERFRISSCHENO Qteete takes 71 at Mtea W ei Dr H NAMNIMB srïkfan OMMH HollaBd geteisterd door doodelijke Nierziekten Bijna iedereen klu t Het aantaJ lOdor aan merziekte brwidt zich voortdwwid uit Duidende en duisen de menschen in biinm alte steden en dorpen van ons land verkeeren door dese doodeiüke zieltte in groot gevaar Deze verraderlyke kwaal dring ai diepeten dieper door totdat de arme lyder ontdekt dat hü ernstig ïiek is maar daa ia hette laat Hebt U een nierkwaal Kunt Uconstateeren of U aan deze Irwaat lüdt of niet 7 v i Hier votgen eenige kenteekenra vaa nierziekte Pünen in verschilloide deeleo vao het lichaam onaangename amaak in dea mond bii het opstaan hardly vigheid troebele en ongewoon gekleurde urine algemeen gevoel van swakte en prikkelbaarheid waaien oiuier de otven ne nz En de menschen die aan pijn in den nur rheomatiek jicht heupjicht nier en bUas steenen of pijn in de blaas spieren en gewrichten lydrai gaan hieronder gebukt als en gevolg van den toestand hunner awakke en lieke nieren AI deze ver hünselen boteekenen dat tie nieren zwak en ziek zijn Zy moeten versterkt en gehezen wonlen Wacht niet tot het te laat is Gaat onmiddeiyk naar Uwen drogist en vraagt hemeen doos DE WITT s Nier en Bisasplllen die uitsluitend voor nier en blaasziektfinzyn samengesteld n zy zullen iedereen volkomen genezen enverschiUijSL hoe lang men door deze ziekte is aanget t Maar men moet er vooral op letten dat men de echte DE WITT s pilloi ontvangt in doezen voorzien van blauw met goudgeel etiket en een speciaal blauw zegel op de kurk Mocht men eemge moeilykheden by het verkrijgen van de ecfite DE WITT s Nieren Blaaspillen ondervinden zendt dan het geld aan E C de Witt Co Ltd Den Haag waarna U onmiddelyk een flacon wordt toegezonden Prys f 1 75 en f 2 75 per doos Verkrijgbaar te Gouda blJ ANTONCOOPS Wydstraat 31 en Mej S L VAN LOON Markt 60 ONTHOUD DIT = COUDSCHE = = COURANT = WIE ISS DEZE aTRCCK REcanMc BEHOcrT nol ERrttRE IM Cl C 0UQ CHC COURANT MAAK ER OEBRUIK VANI SAITGÏÏIITOSE Zuiver Plantaardig Tonicum ia een ongeëvenaarde bron van kracht en energie voor ieder die geestesarbeid te verrichten heeft onverschillig van welken aard De SANGUINOSE verhoogt de werkkracht van den gezonden mensch en geeft aan alle oververmoeiden en uitgeputten de verloren zenuwkraeht terug SANGUINOSE wordt verkocht in groene flacms van ruim 300 gr inhoud SANGUINOSE kost per flacon ƒ 2 6 a ƒ IL 12 fl ƒ 21 WACHT U VOOR NAMAAK Vcrkrygbaar by de meeste apothekers en goede drogistatt VAN DAM a Co De Riemerstrsat 2e 4 Den Haag L tan 90 AGENDA 16 Maart 8 uur Zaal 2 Soe De Riuma Ledenvergadering Spiritisiiacbe V r eeniging Harmonia 16 Maart Benedensaal Soc De Réunie Lf sing mej Dr Broining voor de Vtit VrijM Hervormden 18 Maart 8 uur Soc De Réunie Nautrsla Vereen rin voor Kindervoeding 22 Maart 8 uur Sociëteit De Réunie Praatavoad Spiritlaehe Vereeniging Harmonia 22 Maart 8H uur Vergadering van de Vw eniffing de Ambachtsschool voor Gouda en Omstreken HAASTRECHT 15 Mwrt lOH uur v m Gemeenteraad STOLWIJK 16 Maart l uur njn G neenteraad Boteefti veiwakm witl irere ld ttkRg m tadeeifag te mooan ootmwna m vutCwwriac o ooncarteo nni kflUtt di tt om d e in onw nntka t i A BBINEIUN lOON OOVPA IrTiem Txrs © an d v ert©a a ti© bl8udL vopx Q OTzd © xü Ox etx©Ilac©za VERSCHUNT DA6ELUKS BEHALVS ZON SN FBBSTDAGBN ABONNEMENTSPRIJS par kwartaal 2 EI per wMk IT eent net ZeBdagabiad per kwartaal f 2 90 per week 22 eenlv overal waar de belorglag per looper gaKhiedt franco per post per kwartaal 2 7fi roet Zondageblad 8 40 Abonnementen wordèta dagelijks aa enomes aan ona Butaan Markt SL OOUDA bij onae agenten den boekhandel en de poetkantoren ADVEBTENTIEPRUS Uit Oouda en omstreken behootende tot den beaoizkrtalg 1 4 regels ƒ 1 80 elke tagel meer ƒ 0 26 Van buiten Gonda en den baiargkrinc 1 e regels ƒ 1 65 elke regel meer ƒ 0 80 Advertentlin in bet Zatrndagwimiaer M bijslag op den prijs nranONDaMKlODBDnUNaKNi 1 4 ncals ƒ i M aH nfi maar ƒ a M Of da vooifafitt M koetw Omoae advartaatHn aa tstaaaadaa wMeaUag i hV entraet tat laai nuUm prllB Onota laHen aa laadsa trenlaa bsnfcsed naar plaataralmla Advartiatila knaasi woniaa lagasovlaa door ti ies dMBka i n rt vaa aoUada dsluan Advsitiatiabnnaax aa aasa Afaatsa Bureau MARKT tl GOVDA I AdnUatratle Telef Interc 82 Naklanken van Londen Duitsch protest btj den VoIkenlxHid Protestdemonstratie Bconondache tegenmaatregelen Scherpe critiek in de entente landen Chamberlain over de 50 heffinK Zes Sinn Fciners opgehangfïn Onderhandelingen met SInn Fein ÏH jaardag der Russische reralutie Ultbrridlng van den opstand De moordenaar van Dato gearresteerd S OVERZICHT lyk guan denikea w at ie vegeeanag nan gvnoag ac iten om b het d Aiait over de buttenLandiiche politiek dat aanatonda na SOorm s taru 9ceer al loskomen hot lnisterie beentje te Uohten Gioilttd s Tri oden éptv Kia ofKfliyic over kameronttin ding en nieuwe vedtuesmften teffen 6 Jifni Het besef dier rowteeldhoid noopt FVa kri k niet tot inUnden intagendeiel nten predikt algiemeen die sanctiei heftpen niet wt h AMm pnnden noodiff Jn alle entente landen wordt dus sc rp critiek geiend op de U n lenache besluiten wat Duitsciïlaiid atyft in a Jn voprnemen geen tevemoetÜDoroende voondelten tp doen Voor Ie entente loan t gehee le guvai een slechten afloop he4 an re da l nng w s tie band in naam ianicer dan ïndeniaad d barsten en ncheurtjes zui n mi grooter worden en t uiteengaan v haaarten hoewel de g aJlieerden den b nd zooveel mogeiyk zuilen bijlappien zoolang dl ooriog niet geheel Is geliquideerd nioensdiappelUlw beUmgen dwingt en tot samengaan w u de opvattiniren f ea niet meer byeephouden Dnt Duitachlind duanosn tainclijk stai k staait is g niak ci lijk te bevrypeo SieA LS met alleen de Britsche pera fUe zich druk masfet onrer de sancties Meermalen is daarover in t Lsigerhuls geofiroken ous dezer dagen weer b de tweede lezinK van de schaderengoedinsawet de heffing van 50 op den Dultschen Uitvoer Op een vjnaag antwwudde lioyd George Wij hébben den geallieerden en geaseooieerdwt reigeenng n die aansgvr ak hebben o p een ded van d Duitaohe waha vergoedu doch met op de Londnna e conterentie vertegenwoordigd wanen geVT6agd of ze bereid zyn eenzelfde weitsontwerp als het EingeiiBche in te dienen nopens de inning van de Duitsche scita loosatelting Het telegiram aan die mogendheden werd Zaterdag verzomlen fir is nog geen antwoord op ontvangien De aftrek ran 60 van de lóoopeom van de Duitsche goederen w od overeengekomen door aüe vijf ge Ilieetdie mogendheden die op de lioadensche conferrntie vertegenwoonhgd w rai Chamberlain we s b het indienen van de tfwewle leimir van de whadevei poedinflrswet met nadruk op de eena exindlieid van het Huis nopens het grondbeginsel dat Duitschland gedwongen moet worden zooveel mogelyk te betalen dese eenegez ndhead nutg niet verduisterd worden floor erschil van meeaving over bijzonderiieden lil omocenstemmang met onse geaJiieer ien hei be vjj een eindelooe geduld en oelfbeiheersching getoond maar Duitschland hfleef telkena weer in gebreke om aan rijn verpiicbtingwi voigens h t verdraig ran Versailles te voldoen De miniater hadUe vervolgens Simon s woonden ovsr de verantwoopdeJUkheid voor den ooriqg ann die wiant dat hert nM om de aehaidevervaedinff zelf gpait neemt het Blad wor oteiUff aan Ër flUn er cUa benv ren gioed op de hoogte te s n an tertc4 Ien dat de financders ean Idedrae inCensborbing hcibben miJllcm ensceneeran ten einde een annuil er ng dwr oorioigBsohald uit te lokken Pit aou aan de hea l vinK dar im iMMine zeer t in gpede kooneai Dit lijtot Wlayfajw achter te ver gemot A tk ia en aadere hypoitihese die chitor aead waanBchytAiJIk wel dicht bfü de wuaibelkl sal aijn dese liameJ dat men een val heeft opffestefld om Anwrüka te rangen De Entente meent nu rlat ze den he éen Duit Ohen handel bMvr haar controle heeft ASs Arnierika een dpel van dieot handel voor tieh wenachit dan kan h t niet anders doen dan zich bdj ons anduiten zoo schijnt men in den Opper ten Raad gei deneerd te hebben Dji laatste aou wed eens een lecdilke miisreSteoww kunnen cün Veel en veel opmjeu ikelykeT dan de seef tlflche stemmJnig in £ e1glië en Engeland is de stemming in iFjvnfcrijk de feitefliike en oigeniyke a natdehater van de gdheele omedle il heeft men daar althans de publidce oipioile dan niiaaclhien wel de auirere bediMdinfr gebad leen Duitachland te tamifcn I e geeatdrift der eerste daigen ia ode daar re ds beikoefld Nu men de gane t jes heeft 1 men de jHuiden Aan de N R Grt wohit daanover geeeiind Nia eUce inteornaitlDRai conferentie 2det men hetsedMe EeriBt ratlieugt men zich over de eendradit dcf Q ieerdui l en meent eindeaijik het toovewhuddel geironden te heUben om Daitschland te diwannn iiin vrpliichtdnKHi na te koenen en wel voof a tot sduuWeTVoedlng Spoediiff voligt de ontnuchtering De geaiiearde eendracht iblUkt niet bestand tegen Het rsTschil in behoeften der GeaUdeerden De stirafmaatregelon op dit laad toeflrefMurt ketsen op de Geallieerden teruc Daarvoor is met hier met blind Van toüheffiing aaa de grsns ran het ben t gabded wordt niet reed verwacht de 50 procentB heffing op den verkoop der Duitsche goederen in de geallieerde landen kan dtn handel naar de neutrale m ricten diüven Om dat te Ferttooderen zai een administnatisve rompslomp noodig zyn Ook In andere vpï chten werd I lrankrük teleurgesteld en ten atotte blyken z en de Britsche troepen alleen aan de beowttinK der nieuwe steden mee te werken De Vereemfcvle Stat Uyren afojdi al schijnen hun troepen voorloopa wc iens den rerkeerden indruk dien dat Öians lou makwi aaot terug tiEttrokken Belgaë en Italië hébben den DuitBchen handcflaar oxtotbg Sfoirea ging te Londen naar de meening ran een sterioe groep in het parlement reeds te rer Romeinaclu corvosponiteaiten meenen dat Nitti daarachter zit Doe oppositBe zou zich staric I uolnng liet Duitsohe volk b du houding lilljft is liet oomogelUk om tot ovarwnstemming t komen Wat de ophrentfat der wat bafercA achtte Ghamberiain hot mogelijk dat men binnen een jaar on peveer een bedrag ao innen in hot Vareenigd Koamkrijk dat gelyk stond met li elands aandeel In de iinnuïteiten wviVifo ie I ar jii sUn raatgosteld WHe meenen miodht dat t gepraat over de sancties nu eens vooa een pKKtsje uit fou zdjn dat andeire vraagiatuMoeii Wiéer eena rustagieT mxuéen kunn i worden beechouiwd heeft hert ram We zitten mjdiden IE de Draitsch enterebeverwnnnnig en vooireer t geralken wie daatmiit met bevryd Waar t hart voA van is looiptt den mona van over een flipireelicwiooird dat thans in Et g Sand ope aft 5ioo goed als in FYankrijk Dultschland of waar by de betrokkeoen ook AJ zijn de offwueele dobatljen over de booidenBche confeirentie m kn ICtfhadax gegoten en al heeft Duitieh Iaaid DU uitvoierimg gegoven aan ayn voornemen pm offHcieel hy den Volkenibond te protesteeren daarom is de periode van uw gönd afwEichteai nK g niet aangebroken Het lïufcSaek laat geen gelegieitheid vooiiujigtaan om zyn verwiibwaaiidiig intg avuT de jï eldpolJtiek te Uiten Te Mimchen o a ia Zondag tajdenB een concert gedenumatreerd wat Imtenant ikolponei Xylander aanleiding gaf een redevoerimg te houden waairin h voormameHik opikwiam tegen den leiug in dat DuitscWand alleen schuldig zou zijn gevMcest aan het uitbreken van den wieretdoorlog Duizenden menschen hebben zioh daanoip naar het depiartement van miiimsterpresd dnt von Kaïhir beigeven die eveneens een wde hield waamm hij verklaarde dat de praatjes over de schukl van het Duitadhe volk aan den oorloig nu eindelufe maar eens uit moesten ïiyn daar men süedits met de waaïheid tot het doel kan komen Bfij w 0Pden zal het niet bJyven De BajkiBregeering treft maatregcleoi tegen de economiKihe gevolgicai van die sanctiee en tot vertundei ing van ÏVanlcrij k is politieike oogmeriten m het Rijnland De Duiltsclie pers maakt pro paganda voor de boyootbcweging Groote Duiiitsche banken o de RjjkaibBnk hebben den verkoop van cheques o i Londen en Pairye gestaakt en nemen ze nog slechte ter jncasseering aan Tegen Itahe en Bejgië ïiyn dergelijke stappes nog niet gediaiui De Kamer van KïK andel te Keulen Iweft zich veïMaaixl tegen het göbmik vnn At haven van Anrtweipen als uitvoortiaven voor Dwitscihe koopiwiaren en beveelt de ïwzcJiding over HoJilandsche havens aan Dat gevolg is voormen ook m BelgBe wasiiiom en deel der bevoiküig aldaar tegen de toepaseinsr der saaictles w s Men ai daarover mi noig wei minder vriende der vnendelyk ovar Lloyid Qeoiiig sal doen di inken Vurige kiotleii te meer ap t ho fld van den sedent eenigen tijd in t hiniienland veel basrtreden Bró lBciben ptremóer Of dacht men some dat in Qsgeiand gezwegen werd nu de eerste ooterredenheid of er de SKHiiderlinge takitiek der geallieerden geluèht i 1 Vierre van dat Uoyid Geoi s uuxtjea waardn h de bSaden of uitti daarvan savoureecrt belhoort net tot t aangeoaamste tljidftip van dag vnant de bladen van de meeat ui loopende richting keuren de JonigBte J anoeuvre t n Duitschlanri af De aiftjedders die daarvan meer wierkJioosheid en m een woorxl achteruitgang van den ecoèonii cihen toeaband in Ekigeilaiid verwachten bcheftteren t hardat doch hun geiuid harnionieert wonderfjjk met de stenwnen dJe van andere kanten klinken De Niew Sitateamiaini bet blad van de rbeidrspartij sohryüt In de afgetooflen wee k zyn wij een nieuwen oorlojr be0 nt Cn maar ditmaal was het geen ooriog wn een eind te mtfken aan lederen ooiIvk maar een ooriog om een einde te nmaAtec aan allen handel Het bLad wltjait er dan verder op dat er voor al de 0nnctiep V elke men nu heeft toejrapaat niet de rnmste reohtsigrpond in het Vordiraig an Veraaiilles te vinden is De Economist het orgaan der Engelaohe financijeete wereM is vryrmél ran dezrilde meening Lloyid Georgië alduis dat bS d heeft aan een medewerfcer van de Patot I arisjen gezeigd dat Duitschland g aen ilaatSiWeden heeft j hy schijnt dus van meeTiing te ayn dat Hiiigelaad ar weS heeft dan h het tyd dat ze aan t wwk gaan LLoyd Geoaige loan het ia niet de eerste igfoote titaateman die deze ervaring opdoet met bitterheid ge uigen dat men wel in detn nood ziyn vnwnden leert kennen of ibeter leert wie geen echte vrienden waren want de financieeJe peirs en vele LberaiLen die den minifltor jwieeidenit nu moederziel alleen leten staan hebben niet laag geleden nog Uoyd George gesteund en opigefhltst een kmachtlge politiek jegwns Dudtachlaod te voeren Alleen de Jïation eeft van den beginne af het Duitsohe voorstel een beeprokine niaard ipejtewrd en afgettaden het eemvoodiig te vejrwerpen Die stem wiend toen echter niet geaioord Wayfarer gaat nu in de Nation na wiat wel de reden kon zajn van de heele come Wiat betreft de vreea die gsuit Ja dat df handel met onaUdige iandan sou wordon belemmerd wees C ambeHain er ondat slecJits 2 Vc aan neutrale waarde behoefde t wowlen toegevoegd om de goederen neutraal t make en van de toepassing der wet uit te zondea n All n al t oan de goederMi uit de ooaEydiife landtn voor 75 9 r of meer van ét wamde tan Duit chcn oorsprong is vallen i waAut de wet Duitschland zou kunnen w lg r n dW aan den maatregel te onderwerpen mam Jn dat jpeval nou het zulk een achada lijden door hot voriios van lün handel en van het werkloon dat hy niet geloofde dat Duitschland dit m overwegim kon nonnen Duitsohlaml zou ook kunnen wvdirerwi de 60 9r procent aan de Duitache kooplieden terug te betalen maar kon hun oen bedrag aanbieden lat hun nog een belioonlyke wdnal ton waartMrgen In dat geval zullen de groote Duitadie fabrikanten die thans hooge winatan m ken beJafit wonlen ten voordede ran d ch uleve lgoeding HU geloofde dait het mkkle oade resultaten af zou rpen Het wan een tn rechtvaardigen proef wdke alle parttJan zou voldoen Duitschland m cluia mits dit bereid wvls x jn schulden te betalan In den loop vatn de beraadalaging w rd e c veel kritiek gooefend in aake de uUtv ieikang di de wat aou hebban op dan l ndel en Astpiith sprak twUftJ oH oror de uitvoerbaariioid Maar tcnalotfee wenl het ontwerp m tweede lezing m t altfeaiveene stemmen aangenomen Icriand tr 1 t zich wemig ann ran de manoeuvre van t vaderland tngenorei welke mogewUieid ook Het heeft xi n eigen probleem en daaraan meer dan gonoeg Giateren was t in Dubiin eeen kwade dag enuUge relletjes w nlen varwucbt galukfcitg lïin m uitgebleven ho4 w8l de gemoederen genoeg gepr kkeld waren Ze jonge Icrsohe rebellen van 19 tot 2 a r Map ui ter dood veroord U wegacu medeplichtAgheid aan den orcrval op Engalaebp officieren tvnlke tn Noven r te Dublin plaats had Tot Zondagavond had da ir peering en stroom van ventoetwn van alle aUden mibvangen om d jongsian verooa dpdden genade te schenken Zij verklaarde echl ir uit hoo da van d vale niet uit ai dmag ik geen opaichUge toiletten noch l a uuneihoeilen zei gtrootniooder tw l ie ww hard met het hoofd BchufMe dat de stanldken van het witte Unt op heur haar er van tntden Neen en zoo oud ben tk ook nog niet De baas daar Jn den hoek die ie oud en aÜgvAeeftd alc je t maar ik niet nieti Als de ffoede God h n niet voor mij gespaard had sou ik nog beat en tweeden man kunnen krijgen t rerroigde de oude rrovw met haar gvwione levendigheid En wat xai er nu ran jou wonien mijn meisje dat zou Ik w eens wallen weten JifiisBchi n vind ik ook nog wol aen man grootje zei Winnie triomfantelijk en ze kuste teeder haar grootmoedwr voofhoofd 3che uit met die maliifhadenl zei deKe terwiji ze de wit roousseiinen strook recht schoof die ze netjes gevouwen op Itet voorhoofd dro en die in wanorde geraakt was door de dwaaf heden van haar heftige Uieindochter Jn ja vervolgde ze terwijl xe een hand ult tak die door haar bUnkheid en welg vormd haid een deftige dam ux gedaan zou hebben En henmier roe den tyd wwamn de officieren van 2 e MnjeBteift geen beden van de togwwoordige militae met hun paarden dae er van door gaan wirier dat te ie kunnen tönigboudnt teHoena wianneer se gaan oefenen maar echte soldaten WMir degentaaachen t n hun hielen UeMerden en met Mioren als van een haan Maar dit alles g et mle Toor dat ik m ouidatling geibpouwd had ran de MarowUnache kerk Ik wms nog geen drieen ft intig jaar toen ik de r r FEUILLETON Jüy heet Ralph zea ze toch ohzedf Ik ben benieuwd hoe oud hU is Moanea zal ik het weten want hij sal terugBcomen maar ik z u het w ell graajr dadelök geweten heiibent Ze uitte een loonte zucfat soo aadit dat het slechts de mei van een aiebt wtos Diaama bekeek se haar HIa hoed alsof ze er een antwoord ran rerwocht had 3iet dood er niet toe H j heeft een goeden smaak zei ze HOOFTDSTUK IV Cmvaitkn en pniiMinen De boerdery ran Crai Rotvaid 1 te slapen in de zwdjigende hitte van den mdddag De zon verrulde den hof met Hebt en silechts de bUeeike maiva s die onder de vensters van het hm bloeiden achenwi te leren want de bijen soemden er dm geheeden dag door in In het huia hetoncfate de Boifde atiiUe met Winnie Oharteria liep heen en wner met haar lichten tred 7ai keek toe of haar gjootouders aan nieAs behoefte hadden in hun ruime en frissdie wooiripanicr wiaar da Wkflc een oBre elmatig getik deed hooren ais de stap ran den inrjlide waarvan de tiwee hMtten beenen van ongeltjike lengite sün Dit woonrertrek wm een heei aangename vei iHi öa ts omlüetten de renater en woden hun takken met frissche roosjes nauwïdyks geUeutd tot in de kamer De meubels wnTBU overtrokken mrt oud geiïLoemd cretonne wonden haidebloemen der bcoréU overal in porceleinen raM g DE LILA HOED Naar h t Sdhotach van S R OROCKETT Vertaald door I P WBSSGEILIiNIK v ROSSUM Nadriulk verboden plnatfit Van dit rertrek wiaar de oude meesters ran Craig Ronald zich altijd ophitsen gfing een indruk vnn groote friachbeid en riut uit Eren friach va de grootoBoeder er oit ao da rosM der jedgd Uoaiden nog op htiax waiigvn hoewel haar leeftijd reeds lan de grens door den pBslnxiat ffoitcld moeat hebben overBchmden 6 JMa is een heerlijlke Ideur Waarom liwgien niet alle jong medsje Weeren in iete tint jOt nep Wimüe Clharteiris met levendige belangstelLliag 1V n nam ze de boeben met saeel aorg op en nadat e haair halsdoek had loe genaakt wdkkeüde ze de twee frroote boehm er in en maakte een knoop om ze goed Oaisn te binden Ze droeg dit pakket ursaam In haar Uoote annen naar de boenderii van Onaigr Bonald op het oogön dat Ralpb Peden zyn verhoor ooder0 m de Btudoesflcamer vaa den p reéi at Zy sibak em tig den nooten hof over die stil en hadend in zonneechyn lag gong de d ux voonby van de ludvtige founer wiaar haar grootouder verblijf hielden de grootmoedor beaag haar dutje doen de hAnden geivouwen haar grooten hoornen bril op den neus en eeo deel van Waverley naaat aich ESndelyk ging Winnóe haar luunartie binnieD dat heele wit wa en vdacAceide dat vmkSe faoe n in een gzxwt paipdeo Ze beaoeek z oog een oog nldÜE voor ie df deur w r ilnot Sliept ge niet Grootenoeder vroeg Winnie een Udk slaande in de kamer De oude vrouw sloe reronibwianrdigd de oogen ten hemel Slaipenl Dit klieine meisje hecEtt haar verstand rartoren hoe sou ilr kunnen tallen na den mdddaf terwijl ik je grootrader h b om Toor te xoorgen erger dan een hdnd een een jonge Ómvkze medd die gaat wandelen met de haren fladderend de staart ran en ic g n haan Siapien t mocht w l t PMrt mü wet te slapen I Hcft jonge Timaje bwam aaar bumen en flk e r aen ann om faaair gmotninedoi hals 44anr dat is niet aAivUg lieve ootmoadert d ie den liefloooaenden toon auMOttuide waartoe het Schotsohe dialect ich zoo goed leent M dit mün bcfloooinv er voor dat ik aiooians htj de wa eh ben evcn om op Uiag t Istten ïii wc t u wat Ut dotmriads geonen heb Ken nNuttW draak in voHe rbicht lief moedertjel Z o byTOoifceeld heeft hij eeo deel ran zijn uitru lnag op het terrwn achter ereiatai Booal de sergeant zei toen Maar ge kent de gescfldedems sraotmoedertje wst moot u in diaa ttM mooi irtfo gewêoflt Wia riWi B ik 1 ar nog oo kwaad I A