Goudsche Courant, donderdag 17 maart 1921

DoBderïag 17 JJmt 19ML 59e Jaargang No 14574 A C CISUX jn Aiiirutiii HU ZUIVER LIJNMEEL M rk STBR iD geplombeerde zakken mi S4 munt mt door rootfi voGdinffswaarHe N V Wessanen s KoDinklijke Fabriekeo 80 Sluit ALLE verzekeringen voor partieuliaraii handal scliaepvaart an Industria oox BBBALVB ZON BN FEESTDAGBN WORMERVEER OPGERICHT 1765 VBRSaeUNT DAGELIJKS ABONNEHENTSPRUSt per kwartaal f2M pw WMk 17 oaait rast Koadi aUad per kwartaal 2 90 per wedk 22 oent overil waar d bworgtnc per kmpv ff adUe4t Franco per poet pejr kwartaal ƒ 2 76 met Zendagsblad ƒ 8 40 Abonnementen worden dagtlQka aangonomeo aan ona Bbiww Mariil 11 QOUOA bti onze agentoi den boekhandel en de postkantorett ADVERTENTIEPRUS Uit Gouda en omstreken befaoorende tot den beaorgkring 1 regels ƒ 1 80 elke regel meer 02E Van buiten Gouda en dut bexergtoiag 1 6 regels ƒ 1 elke regel meer ƒ 0 80 AdvertentiBn in het ZatenUgnunutter M ft beslag op den pr sL INOnONDBK UDBPKBUNOBMi k aMUf LIW alk ragal maar Jl Or d Teoipa aa W kooger OewoM advértaatOe aa ingas isidaB nudadaaUagan b j a ti at tot aaar garada oaardta pffs Orool Mtars u randaa worden baiakaad naar ylaatBulmta AdrattaMn knaan wwdaa lagaaondaa door t n s sfh ssi k ns n st van soUada Boakbaaitknm AdnrtaatlabiiKHix m ca Bcdactie Telef In rc 545 Bwreao MARKT S 6O0DA Alninietnitle Telef Intwe SI d Voesiache Zeditung e n recbt r ek he ittrUncbng georgamseerd Berldit n die te RevaJ worden ontvangien eggen dat en metrosenfWMl van FMruJenko de jmacht in handen heeft De revolutionairen njfl vol veitrowwen Op pakpapier worden dagelijks de communique gedirukt Kraaraja Gorita houdt zieh noodgertroi n ge heel ruatig Sestiorezk geei t na den brand t l ch tfi zeidui en teeken van leven Alleen OranyMmum zet de besditetang voort De stemming onder de Beterburgw commuIniaten ie zeer gedinikit BarlHuike UdesKie beweert dat Ohineev che to oepen een fcanval op Kreenetad hebben gaitaan Zy werden echter met gtoote verlieMa ter u agee lwgw n Ken vea tegiENn woonÜger van het Amenkaansche Roode Knua dde een bewek aan Kroonetad heeft Irebmcht lou volgens den Kopenbaagechen corre Wndewt van de Vosaieche Zeitung hebben medegedeeld dait m de vesting d l in orde is Vergaderingen wtwtien niet gehouden daar allen arbeiden Zou de Briteche nagecirjiv met het piotHiling affluiten der haadedMweraenkomst fpr geheime bedoeling hebben gehad t Haalct er wirt den indruk van nj of Ke sr naar stroeifde de aandaeht e nigaaana van de aancues if en èip antlere ngwite wenden Di to aeg ia dan toch niet gelukt want de Bnt he pwrt zet haar cam agne onvennoeui voort Ze u nu ook seJcht tegwi de aanneming der wet op de htffing van 50 van de Duitachc goeiieren en geen Mod minder dan de Mancbesier t uandian beschuJdjgt Uoyd Omrge in d se an woordbreukHet blad heriiu aan de o oieele ededeeling van hei Board of Trade JourM op 2i October name flk dta de Jürwlfeche regeering officieel ter kennis van de Diutacihe had g i iiacht geen gebruik te M Uen maken van hei haar m pajsgraaf 19 van het aanhechtAd 11 van deel VIU vim b t verdrag van VeciMuIle toegekende irecht om de eigendommen van Duitache onderdanen in Engeland in berfag te ne ïi en in geval van eöi willekeurig mgebreke blijven van Duitschland Deze belofte heeft den FjigeiBchen haa de me Dujt hland oamiddelluk doen op l ven Maar nu wordt zelfti te verstaan gegeven dat Dmteche exporteurs die contracten heibben loopen om goederen nai Kngeland te veraohepen van de toepasffinf der wet niet vnjgeirtekl zulllen ziin Op dac maiuer lost de Ëngeaiohe regeenng aar belofte w I op eagenaardage wil ze tn geeft m ook nu te veretasin dat ze van jn beslag nemen van Duitsche eigendomnen ook in het vervolg geen iiprake zt n f chter de Engelfwhe regeernig gaat eenvoudig 60 v n de waarde der Duit hche goedoren uuiemen tvo koste van ds 3 uiU ch veraenders Ln dat is toch iolti hlagXMtntng DuAschlaod sol vermoedelijk ook atet lierusten in deae retfeling Naar do bowl voor den buiteiüaiiideehen handel meedeelt ablua een H N bericht uit Berlve is de toesiiand mei beireklting tot de he£ ng van 50 van het bedrog van den Duitschen uitvoer voor de Gea heerden vooiüoopig nog aeer ondttidelifk Ook in ofAaec4e Duibeche kttimsn heeft hien aijn rtandimnt t i opaichte van dcae kweHtie nog nift bepaald doch reeds VbAW an worden geoe pii dat de Dultache rsm foediuig van d ohade voor deze hefi ng iiiet zal erkennt n De door KraakrUk en Jïngeland uitgevaardigde bons nUden deis i aive in Chiitttchland met tegrai rontantM kunnen w orden mgcmtseeild of voor bet lig van belaattTkg enz tuinnen dienen In ctfkundige kringen Deeip t m n aan dat de ooiweetelde aatl dumpingwetgeving ta f ngdland durhaJve zal komen te vervallen De Duitschc exporteurs mllen ondM deoe rnutiamtigheden goed doen voorlooplii te V rmi en contracten af te sluiten wswep jtip 50 i v et van toe i Mting sou kunnen Bijn In de sconpnulpcbe modedeeUngen na b emen en Sohuckert wondt naar Wgdff eldt berekemi dat d Dudtwhe fnbrieki nrbeKler om gedurende 42 jarim ooreet an te brengen aan de tacben der eatuite ten bedt g van 2 M nuHiard goudmarken kon wonlen voldaan elknt wnk dag behOilve de acht uren gewonen arbein v er uur en 40 minuten slaivenwibeid vQor de fi ttentc zou moeten verrichten De silgameene mad der fie lsfllMi aiM derspariU heeft Dinsitag de kiweetdt d r Hanolle besproksn en met op 44n na alge meene teiumen besloten dmt de Kamer Jftten der puib nadere Inlichtingen éduden vragen over de thans tegenovei Auteebland g vodtgde politliic ln een motie werd tevens de wenseh Uitgedrukt dat ilf Geallieerden een ov vre ikom t zouden trachten te sliuten met IXiitschland in dAB aard van die wellhe men oieh te Boulogne tot doel getftedd had en dat aü g fcruJk zouden maken van de eerste geleger eid tot onderhandelen welke tach zal voordoen Eoodra Duitschland bew jat dot het tot een juistere opvatting van un veranbwooRle hjkheid g 0omiMï i Ook in frankrUk is eindelijk het nMWl taat van Londen officieel benproken Tm dn eerste plaats he t fle regeenng het i et ontwwp op de heffing van een deel van de waarde der in FraJiknJk ilwevoeA i f DuitBche waren by de Kamer ingedJMid V vervolgens hee ft Bnand verslag uitge bracht van lijn bevindingen tn licmden De Engeiscli Russisclie overeenkomsts Het handelsverdi ag geteekend De sovjet belooft staking der propaganda EngeUnd geeft eveneens waarborgen Krassin noemt den handel veilig De opstand voortgekomen uit een misverstand Toch tireiding Allerlei onbetrouwbaar nieuws Tegen de sancties moedelQke weigering van Duitschland De houding der Belgische socialisten Rede van Briand Boycot der neutralen De Oostersche kwestie ONS OVEKZICHT eveneene tn vrj heal wordeo gft Buitengewone Verkoop van een prachtige partij Heeren en Jongeheeren bestaande ait COLBERT 008TÜME8 in donkerblauw grijs fantasie streepeT riiten onz PANTALONS en REOENJASSEN Deze goedaren van prima Engelscb stoffen chique modellen worden aangeboden door de Kamer van Haadal afd Den Haag en verkocht tegen zeer lace prijien van af DONDERDAG 10 nnr tot 6 en dagelgks in de tktirziil lil im Milksiln illDlllltUliSEN Mirkt 30 GOUDi Allow op voop dOKon vorkcoop Kleeding J e ni0d dic liiiig d t de handeWvereen JDonmt tusschen den Ruiaaisc en vertefren woonlnger Kiraasin e a de Brilische re fe nng gisteren zou worden geteemend ia Bidbleken geen ydeil rrudht te zijsi Inder daad ie het contiract gnsteren geelotben naHKiK de Enigdache itegeenng plaatste Sit Kofoert H ome de nuiueter van Koofvhan dea un handt€ k njnig onder het stuk In de jnJeidnng tot hert eigenlijke ventirag ivordt oveirwoigen dit het wenscheJuk is Hl bet belang awowe van Riusland aJs van liet Vereeuigd Kominiknjit dat de vreed mme handel abetreildldngen tus oben deze landen onverwjjild Jyrden hersteld Auuifcsien het voor duit doel noodsakedu c is det ün afwachting v4n feet sluiten van het foTmeele algemeeiul vredesverdiraig ftii Bchan de regeewn ren van deze landen waardoor hun ecolnonuBche en poïitaeke bftrakflctngien auUen Iworden gevolgd er een voo l oopogie overreenkomat wordt gesloten tuaachen de règeenng van het Ver eeniigd Konii ör lt e de re eenii g van de Bussasche socaaliatnsdhe fedeo tiieve sovjetKpubiiek tiiema te noemen de RuBsieche eovjeitTegeennig heijben de piartqeij deoe meneenkonnst geaiotftn voor de hePvattmg vi n den handd fotsstiheiQ heaióte landem De overeentooraat ie afliankelük gesteld van de naleving v an de volgende voor Maondeïi io dait elke pantu zich zaJ ithoudtti van vijaiidjgje daden of gedragingen tegen de andere en van het voeren bmten hiun e en giteKsen van eeiaige offioflele proiMganda dïirecte of indarecte respecbeveluk tegen de instellingen van ixet Rritache r jk o de Russische aovjetpejmbliok en meer i i het Ini zonder dat de üuaaifiche sovjet netfeeriiiig zich zal ontihouden van eemge poging om door mdattiir tlmplomataefee of andere vorm van a ti of propaganda eenig Aizmtisch voik in eenig vorm van Ivyandige actie aan te moedigen tegen de Brïtsche belangen of het Bntsche rijk in het Ibijïwnder m Indie en m dpn onafhanlkeiHjken staat van Aflganstan 2o dat aak allle Birajsche ondea ddnen m Eaisland onnxiddeJiyk zal worden ergund naiar hun lafnd terug te keeren en dat alle Ruieische Ikirgers in Groot Brittanmie of andere deelen van het Bnteche TUk die wenaciien öaar RuaïaTid terug te Iieeren teld Vervolgens komen de porteen overeen C en enkelen vonn waa UoUcade teRcn eileaair te bc nnen en bdooft de Russische tovjetHTegetarfqg de toegangen toi Kaar haven ven myneffi te auaveren Voorts wondt de toeLatfinig van handelc ryvenden m de respectieve landen geugedd terwijl woirdt bepaald dat oiff iael zaakgela igden bevoegd zullen zun zich vruélijk in vecbmding te Me len met hun eigen regeenngen ena door poat teda graaf en draadlooze tedeip afie m ciifertrhrüt De Britecihe regeenng veridaart dat e ii geen staippen zal ondernemen mest het doel om goudzendunigen n beslag te ne n en of andere aakien dlie niet aanwti baar Eijn als eigendom van de Bntsche refcee I ng die mogen worden uitgevoerd uit Rusfland ter betaJing voor deai invoer of vo Kr ecnig roerend of onroerend goed dat tioor de Ruea a he sovjet regieeriDg mag uiorden vei cTvugen bbtnen het VereeiuKd Ivnmnhirijk Zjj zai geen stappen doen om eenwe bijzondere webgemsig te verkrJSigen die met toepaaee ijk ie op andere landen t gen den invoer in het Vereenlgd Koninklijk van edel meitaal uit Rusland heitzu gemunt anders dan Bntach ot geallieea of ongemunt De Russische sovjettHreffee T ng neemt op zich geen eisciien te laiten gelden tot het beschieten van de gewezen keiserlijke en de voorioopige Riussseehe Hegeenngen in het Vereenigd Komnkaijk De Rritsche regeenng geeft een deiiKe luke verz enng wat betrvft de ïondLsen en bezittingen der Brïtsche regeenng in Rjiialand Geen koognvaar of pToductw vao nyverheid van het eene land die wonden ingevoenl m het andeire nullen zun onderis orpen aan gidwcHigen re rnaitie door de rtgeerang of eenoge plaat elyke overhead Deöse overeenkomat izai onmiddellijk van kracht worden en van kiracht blijiven teneg en totdat zq za l syn vervangen door het venlirag dat m die inleiding ia voor pi n zoolang de voorwaairden van de over eenkomst beiderzycte worden aangenomen Er wonü bepaald dia t na twaalf maanden elke paziu te aJlen ttJde zal aaniomd gen dat zij de overeenilwnist wenadit te tegen griep verkoudlieid zoomede tegen beeschheid en keelpijn zjn de Wybert Tabletten een beproefd en betroawbaar hulpmiddel Met het aannemen van DRUKWERKEN in elke sewenschte uitvoerini Mtiat ni i Ie HAASTRECHl de heer J SCHEER COHEK i Co FBUIHI VBB Markiezen Zonneschermen Jalottzieën Roliutken Ie Tenten enz A ent Toor Gmida en omatreken ttJ VAN SCHALEN WUDSTRAAT 21 GOUDA ONTHOUD DIT = COUDSCHE = = COURAN ¥ = wit IM DLZt TRLLK noI CRILt Ri IH Dl C0UD CH £ COUKaNT al bcoig waren met de chuinwnde waeeiibddten en de potten met kdkend water Van den met brem begroeiden heuvd kon Wmnie hun hfddere lachtsemmen hno ren Ze zette sich neer oiwler densslfden truik waaronder Ralph een schutlpdaats gevonden had en verMrooKl begon ze d hvladMi van hei notitieiioekje om te idMW fcerwUl se Kier en daar een regel laa Ik vraag me af hoe oud hij zou ifi j xe geheel in gedachten Ji n jas keU een eerbiedwaardig uiterlUk maar htj Uop te hard om al oud t s4jn en dan hB houdt van lUa Meeren Ze zweeg nog üroomerigHr Welmi we zullen sien Ën rch biddtefule greep ileii meHt aihtigen fltengei van een pnardtUiMai die naad droeg Decen beechouwde ae oo erkzaam terw l te hem met diiöm K Msvti ser vaatbield Htl j groot hij is mooi en z n loilftyd 1 ifier stak ze hsMj mooie Upven nanit en op de bloem blaxetnie JSenl Ha ha deze baby kon al aandig loQpsB Twee dr vier Ëenigc der lichte pLuunpjes maakften nch ai met te nain van hat ronde en doi ige hooEdje van de paardibloeia los Ze sweefden lui tuoeehen de brenitakken op den ujnd gedrogm Vuf zeil zeven acht Or rals woord die k ajong n beeft fluake beeoen Negui tien elf tii aalf dertien veertden vuftien Ik zaJ stenig de honden niet achter hem SAiiMuren Ze en Mven ilen aehtticB Hemel Dat betfiot la toraeaam be worden ïi rn nder lang geieden dood van Aidam hun Voon lie gestorven was tei revolge van een val ayn paaM toen hu op een winteravond alleen van Dumfneü terugkeerde Verliefd te z n op Wïnnie Oharteris Mas aoo leta in natuurlbks dat Wlnme Kelf er aicè mets over verwonderde Sinds den t d waarop se ala klejn meisie naar ecbool was geloapai mei haar blonde krullen fladderend in den wind had ze al tud een kring van bewonderaars om rich heen ge4iad De kJeinc jongen droeg n graag haar boeken en be houwden het aK een eer haar tihuis te mogen br en Miaar Wjnme nam met meer notitie van do blikken hater bawonderaars dan vim de groote oogen van het vee dat haar dom aanstaarde aU zy behendig door de gangen van den stal wipte in het heele landgoe van ümig Ronald was ej metfi dat met het merk tibw van h ar knap bestuur Haar grootznoeder die het grootste vertrouwen m haa r had had haar langzamerhand hei b eer ven het huis overgelaten en op tmnitigjarigen leeft d was dit nge p iooirtie een livmar voorbeeld van werknaamheid netSieid en zuanighead Meg Kiseoek was haar getrouwe séaivln ecai ftlann die wvA eens wat lastig werd rant aiJe lieden op de boerdery vreesden Mee en haar scherpe toqg Zy en Winnie Mcrden m haar taak geholpen door Je Kusock een jongere zuster van U g kort geleden uat Engeland teruggeikomen Hiei as de tweede dag van de wasch en y nnie dte het voorgevoel had tUt de eigenaar van de geleerde boeiLsti xi n eigeebom sou komen soeken bracht e MMT de bniff waar M t en toer ma m FEUILLETON DE LILA HOED Kaar het ScOuxbach v n S B OKOCKETT Veffiaald door I P WBSSBLINIK V BOSSUM 2un vnmw antwoordde hetn niet zd tche deoe intevruprtae nauw Uka te hebben gehoord Maar Wmme liep de kamer door en legde zachtjes den do weer om haar gmootvadezs schouden Daarna Ueef cc een oogenbkk by hem een hand o p het hoofld van den ginjeaard legvende terwvl f e hem nut d andere uht orer het voorIhooftt streek OfMueuw veriielderden aieh df doffe oogen maiar ditnufal met een veel zachiKT lichit eo hu 9bak onvast ztjn hand uit als om dae van het jonge meieje te grijpen Mtaar waartoe dient het dat ilc mi verimaak door van dMn genotvollen tod te spreken zea de grootmoeder J a r ziJn a heel wat jaren vooi svgeSBan waann ik mei het geoningate genoegen meer had bm er aan te denken Maak dat Je wng komt ioitin die je bent nep ze plntoeling uit waarfa ze meh tot haar kleindochter wendde met een veramdenng van humeur die wel wat oatverwBohts waa Al die bahbelpraatjes zyn in dit huiB met op hun plaiUfi Ik ben be iaatd vennmdecd over het belaag dat je stedt m al die udelbeden vervolgde ze met een wi b e wnnrt genua aan logica J e vrome dominee CaaldtuwBUB placht te zeggen Ziedaar het lot dat aich al ke knappe joogeèai bereiden die ik ik g k de m lkeri batMtiieB en diu kam ik de boter beste greotaneedarl sei Winnie om aan de preek een einde te GOUDERAS Advertentiën en abauiamcnlea ot dit bbid waiden aaBgeaoaiea door Sö SËs a MAAK ER BEBRUIK VANI U VLBGGEKRT Rondemfc Nttdn l TOrtwden SAITSUIITOSE Zuirer Plantaardig Ttmicam is een onifeevenaarde bron van kracht en energie voor ieder die geeetesar beid te verrichten heeft onverschillig van welken aard De SANGUINOSE verhoogt de werkkracht van den gezonden menach en geeft aan alle oververmoeiden en uitgeputten de verloren zenuwkracht terug SANGUIN03E wordt verkocht in groene flacons van mim 300 gr inhoud S A NG U I N O S E kout per flacon 2 8 fl ƒ 11 12 fl ƒ 21 WACHT U VOOR NAMAAK VerkrtiKhaar b de meeste apothC kers en goede drogisten VAN DAM ft Co De Riemerstraat 2c 4 Den Haag L ias4So Advertcntlin en abonnementen sp dit blad voer BOSKOOP werden aangenomen door D SPAAIOMM Aehterkade 253 7 Welnu meieje zon je het wallen g elooven AJle ne maakten rechtsornkeert en holden den weg terug zonder goeden dag of goeden avond te zeggen HtD wat hebt u toen gedaan groot e vmeg Wïnnie die op een laag stoeltje za oogen op haar arootmoedw genreatigd P mgn meisje ik heb eenvoudog myn fntote baret met dé wdtte cocarde of het tne oor gezet ea hun nageoongien De oHBdie Heer tetr l ie den weg af gin en en toen over de gracht Vlucht lugB vlucht ijle zqjt slecbte een troepje oude lied van de a n ogBPB der Sfaoarts By het refrwn sdo lang al verigoten woog nch AMininie g w otvader onder W ejaaJ ale ontmaakte im uit een daepcB slaap Eien somber vuur sduttenie Wir een oogenlbliUc in i jn oogen Vrouw zei hy ziw igl dat men nim10 die woonlen Iwiore in het huis van Waker akiFravI MaA hu dit gelegd had wenieB de oo ea weer dof h kecarde adi wmr naar h t Twater m rttd cpu tiA wvar in a AGENDA 16 Maart 8 uur Gebouw Daniel Cursuaarond onder leiding van Dr Hambur rr van d afd Gowla van de Ned Ver HBO 18 Haart 8 uur Rem Kerk Lesuf Os Klaver uit Hoorn 22 Haart 8 uur Soewteit De lUunie Praatavond Spiribache Vereeniging Haitoonia 22 Haart 8H uur Vergadering van de Vereeniging de Ambaehtaachool voor Gouda en Omstreken Bobaeft Temoflken wti nrmfM tfldte WADDINXVKEN Adrcrtmtlin en abouwnieiiteii p dit blad worden aangenonwn door A NOTBBOOM BMkhuidAL WiddiBxvnn on dóe in oauw nada t w am a M Electrische Drukkerij A BRINKMAN ZOON QOUDA ADVEKTRNTKN LASTKR T l loon No 1 1430 Da endergeteekasde berkht hiamuda dat er zuUce Khaodaliee lajterpraatjü raan en we dat hu tön Schoonzoon C van vliet te Berkenwoude van de woning laat settan door den deunvaarder Hiervan m gelukkig nieta waar Hij beveelt 2ich daarom aan voor da niedadeeling wie de eerate man li a laaterpraatjes heeft rondgestrooid P ANKER 1 3 15 Cooda OVER HET ALGEMEEN IS MEN NOG NIET DOORDRONGEN VAN HET FEIT dat een mschnlviDg by Het Karate Ned ICiddenataada ZukantoBda noodsakelqker ia dan een venekering tegen braodaoliade I De kans op een ernstige nekte ia zeker 100 maal grootsr dan de kans op braad terwjjl beide groota ommen verslinden Vraagt een prospectus aan waardoor U blijken aal datvoor ledera baura aea klaas van inschrgring bestaat 1431 Laan v lleerdarvoort 85 Dkn Haao 48 T knor of t koop gevraagd te Gouda of onutmken door Oep Ambt mb KUSIN WOONHUIS of werkplaats met bnesiwaniog Br fr onder no A 92 aan BoeklL JM Stap Groota Houtatraat 63 Haarlem I43Z liM bil o l ln inbdipiiS RO TTERD AM De SewiN MgiiNoi Variiiiriii TUI MuiiiMihMdcra uü worden gshoodaa op TKUDAG 1 APRIL a des voonnld U s te 11 uur ten luotors der Tciuiootuekap Aandeelhouders worden verxoefat hunne aandeelen in volge Art 21 der SUtaten te deponeeren ten kantore der veonootacbu 14U 15 De PirecUe J C C DE BHEIJ é F THIJSSEN Maatknlppen Grondit onderricht in iet Knippen en Naaien van Onder en bovenkleeding Manteb Mantelcoatumes etc Leeaen in Nnttige en Fraaie Handwerken Kaatkloaeen KudMhilderen Houtanüden 852 17 Aanbevelend M J M TIESEMÜ FLUWEELENSINGEL 13 Miylilkiipjei TriBiii IN STRiaO Solieda Salon en Huialouneillleubelen ala Tafels Stoalan iii i fc tan Spiegels SeUldatijan Tlwatafala Elkanhoutea Bnffettu Boakankaaten aubfoutauils zyden pluche Amaublemattten Learameublemantan Kapnkmattasaa Wollen en Sat dakaoa Stroomatrassen aas ans SSae SFOTKOOPJESIII 20 Vru t alleen Wrbert TahlettM Bliawe blikken dooica i SO ot met aeTSDitund fiibnekiin rk BESTE ADBB8 VOOR JONGELUI MET HUWELIJKSPLANNEN UimnUTut kniMi U liUliMi ROTTERDAM Telefoon 12800 ANTON COOPS WAAROM GEBRUIKT EEN lEKRTtlANS kPHIUPSARGA Dr Jit WqdilrMi 3t Td Ml Molenaars KindermMi Roburine KIndermeel Neatlé s Kindermeel BENT U HEN BOOKEBT Koopt dan oaia groots NAPOLEON en U jraniet 7 kwartier voor slechts 7 eentt AU lieclamemerk UP POP 4 cent Turffnnarkt 84 Als gij ongesteld gut neem dan s morgens a middags en des avonds een weinig van de van ouds beroemde geneeskrachtige Wortelboer s Kruiden of 1 è 2 Worteiboer s Pillen WEGENS HAAR SCHITTERENI WIT LICHT EN GROOTE STROOflBESIWUNe MIVA = 11AifDPASTAsB = sn NATUUKLULE ATBBBISCBKOUIN k aU arJoor MTMETTISCH m VERFRISSCHENO en gU zilt spoedig hersteld Beter en goedkooper huismiddelen bestaan er niet Duizenden hebben er reeds baat door gevonden en zi zullen ook U helpen De Wortelboer s Kruiden en Wortelboer s Pillen verdrijven gal aUJro koortsigheid maag en hoofdpqn wekken den eetlust op bevorderen de spqsvertenng regelen den stoelgang zuiveren het bloed maag en ingewanden enz Wortelboer s Krulden 60 cent per pakje Wortelboer s Pillen 0 cent per doos drie doozen ƒ 1 70 Overal verkrijgbaar of direct van te OudepekeU Zending geschiedt franco na ontvangst van het bedi ag 5765 46 Adverteert in dit Blad I Uk M at Or Ms tak 71 Dr H tumm t nu 1 H Afiwrtenttin en abonnementen es rlif Mad worden aannmnMa vaar Berkenwoode Doro A BOOM Berkeawaod rmr Rerfcrawonde Achterbroek dnnr J NOOMEN Beieracb Shawdk Bestel Uw Drukwerk bij n A Brinkman Zoon f dde mkon H ntXégeToU beëindigen en zee roaamiemj Lging zaïl de ov go afloopen leilere tnlx euk op Iwi vt ds afi of de uileidiov daarvan doo een n de partuen Kal onraiddeiLijk de lundeK jtpaiiu omtalAoB an de verphohtangen van het verrii g Ondortut achen vetktaoéCt de RosaUwbe aovje regeermg A eA zij m principe erkent dat xU TerplidtC is adiwvkmMiteUtiig te bitalen aan partuculawa pMuwn dw goederen hebben geleverd oi dwneUn barwetaea aan Buftland wvuumwir g toflidk I e awvjet heeft due indirAaad op t vunt der sxropagsmla itoegegawem w t Ëngvland in de toekoniat nJet bevefilfrt tegen crjnnwnifltische agit ttie lanmen de re geering te Moskou kan van zeer goeden M3iI ayn ne zal toch noodt kuAnen beleitten flat niet offScta pnepagaiuta in Bngelaod of óeuzélt knicmiën woitU gevoerd Ovengens het belnagnjlGrta ran het luitxQü der ovetreeiAomat wiMrrvan EngeJan l tselve nog weintg onnuddeUUfe jccee veriwadit ie dat te moet wenten beochouiwd kalf een mUlpaaJ op den w naai den vrede di nu binnen aiUeabaren tiid ze ker zou voigen wvaaeènt de ttovjat een BtengrcT powiUe had an kmi aontioonen Merkeïuk het geheele Ruaei che volk te verU enwoordii eii Op U ogeidilik weet a een gjroo deel der bevolking niet achter zich doch de sovjet doet alle moge lijke moeite haar positie t radden Berlingflke Tlidenrie Tenwem uat Helein F or dat l rotrity een nieuw vooratd aan ie opaUndalingan Jieeft dat verf gunatagw i dsn in aanbod Of het daoixnn kane lieeft te worden aanvoaird is te betwUfelw want tegelukent d wovdrt benoht dat er in KroonMad nu zooiwat btyjOOO vluchteluwpen zijn hun aantal naanut mei den dag toe Dtt feat IS leta 0Ji de sovjet segeennj Ito eenenmale ontkent en waarvan de delegatie te Londen natuuduk ook nieia wil weten De handel is voHmmen veiijg vfrzdkemie Kranun tot miniater Home De opstandige mafarozen hebben eJ berouw van hun gednag en men vemvacbt dat de nvoeilulkiheden dae de sovjet aan een nuAv rMiand toeschirgft spoedig zullen zijn te boven gekomen Nu van dat berouw u tot heden weinig ite raericen voor axwer uit de verscbHtende echter met al te betirouwtwre meuwsbroanen valt op te merken N r verluidt aou Kroonstad buitenlandsohe coOTwpondcnten hebben uitigenoodigd naar die plaat te komen zoodat we don nauwkeuitiger jnlichtingen zullen krugen Voanioapig moeten we on nog levredeoi aftellen met de gevuehten die in Reval en VLeAmvcfvrn doonMngoi Tusa hen R ral en Kroonstod n volgens HOOiFDSTUK V Waafjn Wfanic eea bUtam nwdpteegt Wvltur SkbKrixig waa een jaome Uiird eigenaar van een kÜAin landgoed vaa h meeet kamkterisbieke type en aijn landgoed sttmengeoteld uit verechUtènde etukjoen gjias en weaJandeo bouwiand heid gniad en booch vertegenwoonligande een jaarl kscbe esibrengst van dn wadeind pond een inkomeai dat honderd jaar geMen voldoende waa om hem tot een der voomaanulte ingeaetenen dea lande te maken H was z n leiVMi lang een streng volgeding der Marowuneche Kerk geweest en men had nooott goed bqgre en hoe h d Tot op denen dag en ondanks haar n me gentndheld dte haar thantt belette Gch veed van haar leunatoel te v erwude ren had Aalie Slorving aUdd due owewekÜMid bidieuden Ma IcMi zich ook afvragen en met nog tnser venvoodeidng hoe Ailiie Gordon Wa r SUrving had kunnen aannemen Zotirier tw f l had haar hart geraden dat de atrenge oudéituig van de Marowijneebe keik dien naam waardig wwt Twiea gn ote beproeiriiigen hadden hun beetean verduiatepd hei vaidnei dat hun doehÉer Wumé moeder luui had aongeda Br dse eeaeta WlatffiA wiw naam sedert wmiig ar adek meer was wiirnpeekiM J ka taArvtB CMg BooaU b de