Goudsche Courant, zaterdag 19 maart 1921

si Ho 14578 Zaterdag 19 laart 192t 59e Jaargang COURAM © TfeXecd v oor G o ccd a © za Oaao etxeDss oaa iujiiuitsl genezen BOT Administratie Telef tatere M Da schoolbioscoop In de Haadsverg ulermg van 3 AiuiRniB tuK 19ifl by de behajulelmg van het voor ste iiiu e de msteiluiw van eene zjt ïnoss coopcommisbJe stelde de heer Laffer de vraaiK of heft CoJlefre van B en W beraad was een omlcr D k in te stellen teneinde flfvefttueei te jrenaJcen tot de inst ilinsr van een bioscoop ten dilute van ihet ond rw n8 tn deze jremeente Bv monde van den Raacbvoarzatter ver tóaöjvien B en W aioh haerboe bereid ZotVtveM bil de behamteiinf van de GeneenteiMwrootung liit2J in de afdeelinircn van den Raad als ha de oroenbare behajideloiiig werd noffmaak de aandacht oid een en andei geve stwd B en W deelden den Raad deatiids mede lat zn deze zaaJc in emstige overwespinig hadden K n 3 nen en dat zii indien verweaenlAlkinff der plwanen ook maar eenua mns moife uik zoude zun een desbetreffend vwrsti l zouden indiienen Nadjen fheeft de tot sbandkomong van een Echoo oscoop meermaien m de ver tadenn van het College het ondeirwerD van bes4 rekiinK ualgremaalot heeft de opeet daarvan meer vasiberen vorm aanireno men en waren B en W gevorderd tot het iwnKn van daadwerkelyke beakaaingen aldus can schr ijven van B on W aan dvn Raad MiuiderlerwiU hee£t eVHiwei ook de ReReetung met name de Himetisr van Onder wus van zun voornemen do£n bUiken ew uimmaasie m te atellen tot het onderzoek der vraaig hoe van Rnkswege zal moeten morden gehanddd ten oiwichte van dit viaa r tiuk en heeft Zuoe ËxceU iitie deze kwos e gesteld m handen van een der af dëeüingeTi van den Onderwiisraad om advies BÜikenii de beanichten m de daabJaden zun in de Ille afdeelingen van d i Raad deser da en be prekin en gevoerd over de betedtena van de bdoecoop a a leemuddel en werd meer in t bii zonder van de paedoBojpische zi ide dat vraaigatuk befflen DesJcuwfaiiren waren ter voorlichting uatsftnoodwd Besl xten werd binnenkort bueen tè htpnen ter beihanid eilanig van de hvigienj sche de tecihnische de organisatoriache en de financiële zyde van het bioeaqpD vraagstuk Kennisnemung van deze mededeelingen hebben B en W het besluit doen nemen ten opzichte van de plaataeliike oplo66in van het vraagBtwk der schooHwoscooo een afiwaohtend hoiMliing aan t i nemen Het loomt B en W met ewenscht voor weJbdit Wanigrulïe finamciee e laaten op de schouders der gemeente te leggen m verbfliid met de af itmur van contracten en anderpziins nu weHicht van ReireenngBwege staupen ziullen worden gedaan betreffende éit zoo beiangnik leermiddel voor het onderwiis 90 BOKSEN M ZmI KUNSTMIN Botlikid DINSOAB 12 MAART iavaada I aar Amktau f 4 roaaen van t sal m M POHDE KARPBK conti WILCAP nCARD contra JIMWAL PALDBC cjintra NILWOiCl Hl KMANS contra WEMMA VAN LKEWEN Instnioteutilercuies contra Dfe RUITP R uud kamp van U dam Afd eijenoord 14ni U WILSON rORFAl aaaira MULO SNOBOL men baat dit mets dan kan ult d nog fait lisseroent volKon H t iM tje t ten slottt na eenliTP wijii Kinifen i ii st oanRenomi n Ter beseiierming van tiet diploma van iielienverpleirendo zal er een wettalilk dl pluma van verpleirer of verplecifster komen br sullen tweeërlei diploma s yn diploma A voor de gewone siekenverpleftmir diplo ma B voor da verpleging van senuwrteken te loM hoe men Iwt mo t aanlemesi Vomt had Wmnif ncy Iemand ooimoe c if zoo haar Sympathie trok Z j had nooit een biHier gehad en daeht onsohu di dat ze er fmmg een sou im ben die op desen Jo pei man leek met xijn klaren Hik Teiwdl ze zieh over de vascMcuip buitte had Rail tud genoeg om de amverhoid van haar ptrfiel te bewonderen as de fnscMiajd van Kaar temt Hl meelsta ook op wel te verstaan op de maniar vaa philosoflseh beechooMiT lis violette sohaitu w die zich ondw de o aa uilbreidda en i donkere franje der lange mine haren Ik vraag me af waarom bagoa hu en hil zweeg eer vemehrart U de gedachte aan ue overdenking die hti on het punt yiM gmeest hank l Ie uiteo Wat vraaglt ge u af sel Winnj haat heWare oogen 09 hom veatigend Ut vraag me af hoe u er toe k mm kmnt al lUt teek te doen anmroardde Hu met een pedng ilch geectakt mt df verlegenheid te retUen Winnie aehudde h t hoe d J4u grobecrt u aveaala vele asalem met eerlitk te Jn lei n Mnder omwegen maar too karat u er latl Dat wm het met wat u wilde Kggm Ais u aiUa vnent wilt zun meet u BM altijd de vaar liejd seggm Alkof eau man altdil de araattuW kaa seaao aan een vr I Ikl daa ane had gaaegd dat Rat kMr maod nugrt iSb CHatéi T rra FEUILLETON DE LILA HOED Naar het Schotsch van 3 R CROCKETT Vertaald door I P WiBSSHLINK flr R0S9UM N drulk Tedwden VOORMAR 1921 VISS0HERSDIJK 89 OORDBiMAK 81 83 ltOTT IIDAHI f Ontvanien de eerstelÉeutrc lolbltia ia t Jal De bflrodmde nieuwe uitvindiag D O D geeft U onmiddcUjjk ver tP tioff en geneest volkomen Huiduitslag Zeere beenen Ringworm en HllMullng Insecten l eeten uitslag putsten Psonasis en alle hiud iekten irilia ddellijk na het gebruik van het waschmiddel neemt de genezing een Svang Reeds de eerste druppels van deie reinigende verzachtende vloei breDgea verlichting aan en doen de jeuk verdwenen II MANTia S en MAlfTELCOSTUUMS waarvan de iri nD j ebaMerd zqn op d RO0TE DALMCthtr froaditatfbii D D D I ilKa tldiigkt ibriiii mr b Ml ir li lMi toa a ll k U fak a ir nalgulBi n mnliM tl gma in mijn ColUelli EiiiktlH HaB iiMMiia Mia iMtrMiraait ri lM rf i HET WaseliBilildal utr Huldilaktan Prijs van een proeffl ƒ 0 76 Groote fl inh 6 maal zooveel veel voor ialiliger dus ƒ 2 60 latttPClog 1 MaatH BURGEMEESTER n WETfiOÜ DFR V n WADDINXVEEN ollen np WOENSDAG 30 MAART a a d a voorm ten 11 uurtenSAAD HUIZE aldaar De behandeling met D D D ordt ondersteund dooi het gebruik van ID ID D seep ƒ 1 D D D Scheerieep i ƒ 126 D D D crème OPEfilG ZOMERSEIZOEN Steeds aai v ead itk 4M FAIUSyGouwa I HlMIOJI ƒ l60 Gratis brochure op aanvr bj de hoofdvertegenw Pa B Meindersma m Haag Amsterdam Snoek 7 ld lilielopiDliurlraÉteuiileliiliili Hst bouwen van en MiddenstandswIlRing Upstnk on toeksniris a f 12 50 psti ttwflO byP D enD STI ÜBMAN Architecten Waddiniveen 1482 20 Nienwe Srh onwbttrg e VooMsIIIbi In kei Alienaeniesi Onnderdag 24 Maart N V HET HOF8TAD TOONKEL O m Ctava Oup Soul Spel uil fact Indiiche Plaotenleven ID 3 bcdnjTeii Entree voor Leden der SoeteteltLoge eg Stallet fXM Baleos ƒ 1 7S voor MfeULedea Log en Stalfes ƒ 3 Balen fta Gderd voorliaden enNiet lieden ƒ O 75 Alles met 10 anteursrechten en 10 stedeiyke belastingPlaatAesprekuig bU leting en kaart e it i ii l a rtn JMÉwa tl I47S uur kunt U genezen door voor het naar bed graan en b J het opstaan ferej eld een lepel Abdy siroop in te nemen B J sterken hoestpnkkal ovenlatf af en toe nog eens epn lepel nemen om de taaie vastzittende slom tp doen loskomen De Als gij oatfesteld zijt neem dan s morgenB s middags en des avonds en wamg TfD de van ouds beroemde geneeskfachtige iorteiboer s Kfuiden I of 1 è 2 iWortelboer s Pillen j en g züt spoedig hersteld ji teter en goedkooper huismiddelflrty baataan er met Duizenden hebben er rieds baat door gevondao en kuUen oMi U helpen De Wortelboer s Kruidan en Wortelboer s Pillen verdniven gal slum koottbigheid maug en hoofdpijn wekken den eetlust op bevorderan de spusvertering regelen den stoelgang zuiveren het bloed lauHtg en ingewanden enz Wortelboer s Kruiden 60 cent per pakje Wortelboer s Pillen M eeat per dooa drie doocen 1 79 Overal verkrijgbaar of direct van JacÉlitrfa foMiiier te Oudepelela Zending geschiedt franc na ont vangst van het bedi ag 5766 46 t Dep ts te Gouda bS ANTON COOPS W dstra t 81 en Mej VAN 0N Markt en verder by alle goede Drogisten 106 IS een werpldljeroetnd midde b J vpniudr rde hoest verwaarloosde verkoudheid bronchitii asthma hooikoorts kinkhoest sldmhueit mfliienia griep Aangenaam van smaak en onschade lyk slijmoplossend verzachtend zuïvptpntl en genezend Schoone Suste WAPDINXVEEN Advertentiën en aiMKUwmen n p dit M i I ri n giM i fiM ninrii door A NOTBBOOM f o 4 u4ad L Wad niivern Abonneert U op dit Bl ia 2 nuuiBd i doör de Pllulas Hongrolsflis Het middel t r verkrUging e ner fliük ontwikkelde buBte fS EROS TOILETCREME geeft een fluwMluchW huid ƒ 1 0 N V MQ SANITAS GOUDA Korte Tiendeweg 10 ROTTERDAM Korte Hoogitrut 87 UTRECHT Zadclrtraat 87 MmM MiililkispjisI Tri nil Soliede Salon en Huiskamermenb l als Tafels Stoelen Unnenkasten Spiegels SeUMarteB ThMtafels Eikenhouten Buffetten Boekankasten hibfouteuils Ztjden plllAe Ameublementen Leerameublementan KaïMnmtnMea WoUhi en Satijnéllam StKKigHruaen eni ens ÜM SPOTKOÓPJESIII iM msn ADRES TOOR JONGBl£t MET HUWBLUKSPLANNEnT MniuT aMMMi iiwittMi B01WRDAM Triefoaa KSM Prus per llicon van i 280 gram ƒ 1 90 m ± 560 gram ƒ 3 60 vun ± 1000 gram ƒ 6 Alom verkiTjgbaar Kiwht rooden band met onze hant teekemng I I AKKER Rotterdam 66 NaV Wfix tnen s Koninklijke Fabrieken if WORMERVEER OPGERICHT 1765 6382 Voedert uw Vee met 31 id Pottentnat 6 29918 BENT U IGBN iK OKERr Koopt diB onze groote NAPOLEON ei U iraUct 7 kwartier voor slecht centl AlB Reelaraemerk TIP POP 4 tfBllt Turfmaitkt MllPlVe 4ll MHifca ken meik ster en W L nitmantende door hoog vetgehalte L ki JNMüf 1 STER in gep mbeerde zakken Clrootate voedingswaarde lAlle gegarandeerd TMyer aere Diphina ParUa JIM tUtam Ooaden HadalDea Il Aaiiiqiate èrank voor Jong en Dod 1 I is n blIfM an Velie niio n s WmiI W i IM MüotrEML VERKRUOBMR aa H mmj m wM HOÜM iTx© cx wr © © XL i d v ©xt©ao VERSCBUNT DAGELUKS ABONNEHENTSPBUSi per kwartaal ƒ per week 17 e t a t ZondagaUad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal vaar da besorging par toopar faidda4t Franco per peet par kwartaal ƒ 2 76 met Zondagsblad ƒ 8M Abonnementen worden dageltlka aangenomen aan ons Bureau MaiW SI OOUDA bij onse agenten den boekhandel en de postkantoren ADVERTENTIEPRUSs Dit Gouda en omstreken behoorende tot doa baaorgkriiw 1 6 regels ƒ 1 30 elke regal meer ƒ 0 26 Van buiten Gouda en dea beaergkriagi 1 6 regels ƒ 166 elke regel meer ƒ 0 80 Advertentiën m het Zaterdacnummer 20 buslag op den prua Redactie Telef Intere 645 tht nummer bestaat uit twee bladen met Inbegrip vi i de Kindercourant B en W vertrouwen dat de Raadr zkA met hunne xienewu K kan vereenuren EERSTE BLAD Zoiodm omtrent de planoen van de R geenng te dezen owuchte meer zeket eio za zup verk regein auilen B en den Itaad nadei infomieeran a £ en afuyzend adviea dus We kunnen niet anders dan bati eirren lat B en W tot deze iimuwi ix gekomen 7un en eeriuk gezegd het verbaAot ons ueJ eemXvzins Nia de veridaidnjr van wet ji ouder Knuite4 m de Raadsatittnour van 28 Nov wiaarin hij zioh seer rmpaitihieScover de iichool bioscoop uJtuiet hadden we leta unders geèioopt en verwacht Men kent ooa sicundpunrt ia deze dftl He etnijre maanden geleden in een wee Cdl artikelen hebben mteeiwre tei en waarin we o a de volgende conclusie neerlegden We moeten in Gouda zoo spoedig imofrdim een onderwiiJi biKWCOop heftig in t belang van t onderricht aan oud en jong maar voorai ten behoeve van de leer1 ngen der legere scholen en de tJgM rlipere jeniigd Deze concluHe h andhtavan We oo na e lewnRvan de oveiwegiwgen die B en W tot het afwyiend advies hebben geleid en het doet ons daarom oprecht leeo dat men de ktwe e op de lamre baan v Ü sciiui ven want iets anders beoocrt het mmc dviet9 niet Nu beroepen B en W zich on het onderzoek van den Ondei wijaraid maar hoe lang kan het duren eer dew naet de enquête gereed gekomen i en eesi rapport heeft iMilvrabracht en hoeveel tucl xal tl dan nog moeten verloopen eer Gouda op gixmd van dat raip jort f erveiriua l oesiiisaujgen die Jaarvan het uutvioeisel lumnen ziJn een sciioo4bio cooiD heeft Doch ook at wvi ten Onderwijsraad en regeenn met ongekt nden spoed dan nog vragen we Wat beiet Gouda in afwachting van dje be liesangcn alvast zelve het werk toi hand te enieji en zu t op besciieuien oet dit ondepwus tinatiituut te stichten De flinancien antwoorden B en W een in d en teg nnvooniiffen tud diikiwttfU sd doend maar oi ditnuaal toch geen steekhoudend aivrument Zullen de kosten nu wericelyk zoo groot zun dat ze een merit boren invloed op de totaal uitgaven onzer gemeente zouden heUwn We kunnen het moeiUik geiooven Destyds hebben we uiteengezet op welk een eenWudige gioedikoope wuze de inncihting in t leven geroepen kan worden door een overeenkomErt te siuaten met den eigenaar van een bestaand bioscoopgebouw dat overdaig toch met gebruïkt w pdt aoodat de eMplootont het ongetiwufeld enkele dagen per maand tegen een maticren huurprijs ten beltioeve der le sen zal wülen afctaan Enkele dagen Ihoogsteos twee per maand wairt 8 10 leMen per iaar aan leertangen van het 6 leerjaar af znn voldioeade Te DÜft was de langeieffennead deetuck aïis volgt geregsüd T t nog izoo 16 hebben we met kunnen BUMan daar ï soh iven van B em W onp eergt giirteren bereulkte de enpioatanc vaa Stada Doelan Tteide zbn lokaal met htoaeoop Anric fa t im f gaan zei ze eenvoudig ch tot RiAidi wendende Als ze hem had voontrestdd ia het meer te gtaan wandelen te mudden der waterlelie ö zou hy ihet met dezelfde blhde h ia£t hebben aangeakomen Hot was dit wi dat hem m vemmkkmg hradit Zijn vader had wri de gewoonte om dit voornaatnwooird te gebruiken om te zeggen 9 iHiflt wias een gctek voor Btijih P dea éki h voor het eerat getroffen werd door de Wïbewujite beleorang van een eer iik en fcWnjnneltik fcmd Er is zeker geen beter tegengift te n bekrompen opvoedong r betere Terdedogang tegen het gevaar de krac ït en de heilugèeiiid der eerste Bêfde te vertiroWfcelen dan deze ploteeluwe onderdompeling m haar diepe wateren ffet lichJte kleed van Whnme bearoerde JhJpIh s hand en deed hem sidderen tot m h t diefipt van zyn wezen Hu haef rach gBlkeel verward op en terwijl beiden het HMHT rmt veratoüMde hiMu beechouiwden ademd ho met vemiktang den teede rm gear van jeugd en reinheid m die het iaas menje omgaf 3et water gaat koken nep Meg Kis6öek wier zwaar rood haar en weeldwige vonneo borwi de hoogte vci ctenen et water gaat hnkea en flc lo ii tiet met alleen dragen De meestezeB keek Wacr wat vwwDnderd aan éuim mimeer w Heg soo BWBkjee gewordMtT WIi dedan bator met naar knméan te Rialjdi wij BuHen vanmorgen het negien en twapUgate hooifdsbilE van de twee de Kjwiaeken nemen of wei Wat moeten wi verstaan dar dit sp i e gebmflc van Vav coimmve Haar dtt had mets gcoieen met de w ze waarop Wanme Charteris heel eenvoudig tegen hem MJde Wiy ied n beter naar beneden te gaan Ze gnngen dus naar beneden en over de heining aan waer voet Wiuuve g peinBd had over het motitieboelcje van Ralpli Meg doe de voorhioede vormde klom er kaJmpjes overheen HaeiPop votgde Wmnie em Ratpit ging opuj oma Huur te laten vootlmgaan Ze sprcHig licht op de eerate trede steunde een oogenWik haar vmgertoippeB op de l nd diè hg haar onwillekeong boestak en berood tuA in en oogwaaik aan de andere zyde der hqg En toch had Relpli den indmk of deae amxaakiOK licht ais cka van een rozeMad voor hem een beeJiaMnde echeuhng gfonaaifó had tusachen bet verleden en de toekionm H t was hem al gebeurd dat inj Jenodnia Kezia ca Keoeofaappdeli ombeJad hmi zooaU Uj bepaalde 0Bt 0 alieden z n pbchA waa als neef maar iw tal nfke ondervmdiQgen gaf h j er iich rtkmmt tp van dat hij mat coeindig meer emer de uitmuntende gcAwkjes piv de du Kan hem in ptowwn roet haar mooli BEHALVE ZON EN PEE8TDAGBN INOHONDBN MBOEOHHJNOENi l t ngala ƒ 2 06 alka regel meer ƒ 060 0 da ▼ orpBfflBa M hoogar Oewoaa advertentNbi aa lageteiióen mededeeUagea bU coatraei tot saar garadaoaaidaa intla Giaota latten aa randHl wardea barakaad naar plaatsmlnta Admtlatlia koansa wonfaa lagaioMlea duw hi sw ha nkn ras t van soliede Boakha ilalawa AdvsiieBUebuiaaax M aaaa Afaataa Borean HARKT 31 60ÜDA INGBZONUEN MKDBDB UNrrEN y Mode Etablissement Joyda Telef 131 Markt 26 ovardag gratia af ten befaoavt der sohol i en ê aivonda bad Mi d beechiklDng oTwr de ftliraa om ae in voarat iiiHnn tcg n cmtrée af te draaiMt Ben d gedi1ke regwAinir uare hier weWekt ook te treffen In i Ur fferad de kmvtsn voor em lokMl kunnen geen onovei Eomeldk beswaar vor men Ook tegen t aajabrengien van t me chandek dat t mege Ulk ifta rt de rolortiu atil te zetten zal geen bezwaar zyn Blij en ihat honoranum toot den leader der It itcn die zich een bmntojptai of mander afhan kelijk van t aantal leerlingen dat van de leseen zal prefiteeren dagen beschikbaar zal moeten atellen en de kosten voor t ge bruik der films waarmee hoogstens enkele honderden guldens gemoeid kunnen zi n Maandag 21 Maart a s EXPOSITIE der laatste Nouveauté s in Costumes Tailleor Mantels Kobes Houses en Hoeden Jjiifvor dan ons te sien afgescheept met het ragv betaqgrtldie financieele lasten hadden we g fwidd dat B en W gekomen waren met een eicploataMe rdteninir die xxmet de gegevens waarover z iKSchikken gemakkelijk kunnen opatellen zoodat dt Ie den van den Raad het Juiste mzieht in de kogttai geltregen hadden We hopen dat 6 en W aanMdinar vladen die alanog te geven TewAotite tereoover het vertnou fWB van B en W dat de Raad zich ifi de me4 hun zienawlfM zaJ vpreen gen spreken wJJ de hoop uit dat de leden dit niet luUen doen en zeker niet voor ze uit duidriljke sprekende ctifem de overtuiging gekregen hebben dat de fmancieele laHten der gemeeiïtenaren door de oprldstang der aohiOotMasooof indardud aannMn4tel ik zouden worden verzwaard 1 W ons iS arhmcnt Ben noodwetje Diptama ziekenven e gbig De tabakawet Suppletoife Oor ti abegrootlRB recht op uitkeenng hobb n en die verplicht zun hun volle premie te blijven storten hoewel zu woten dat de hun toegezegde uitkeeringen allerminst vast staan De regeling van het ontwerp is nu zeer in het kort deze Op verzoek der maatBchappu en fie Regeering weet dat De Algemeene het verzoek zal doen terstond nti hfi inwerking tredtn der wet of op vor dering van het O M kan do rechtbank verklaren dat bljiondtre voorziening tav de M i noiKlig is Daardoor komt de Mij onder het toezicht van den rechter commis sans hygeataan door een door de recht bank benoemde commissie De schutd Ischers z n toevertrouwd aan de huede van den R C terwijl de leideis der onder toe zicht gtstelde Mij verplicht i n zich naar de voorschriften van R C en commissie te gedragen Ool de algfmeenc vergadering van aandeelhouders ligt aan banden De mogeHJkheiff wordt geschapen de uitbetaling van de uitkecnngen terhtorwl t verdagen tenviji verder de gelegpnhfid bestaat om de zaken op een wyze af te wikkelen die voor de crediteuren voonieeliger is dan b j faillissement Zoo kan op allerlei wijzen gepoogd worden faillissement te vooHlo De Kamer heeft zich haast een geheelfin middag met t wetje betieffende voorschriften t a v levensverzekermgTnaatscjfapPUen welke bijzondere voui ziening bwioeven bezig gehouden Het l evensverzekennguetje is er e van zeer bijzondere soort De Regeering 1 een algemeen wettelgke regeling voor dit bedtijt tot stand brengen maar intusscnen Is de noodzakeltjkheid ontstaan om op fm bc paald vunt ten spoedigste een vooffiienmg te treffen Fr is namel k een groott maat schappij De Algemeene te Amstert am iie wèl haar opelschbare ichuklen betaalt doch van wie redel kerw s te voorzien is dat zy In de toekomst niet aan ai haar verpUch tingen zal kunnen voldoen Hoewel de wet natuurlek van algemeenen aard is ook andere levenaverzckcring maatschappuen kunnen in gelijke omstandigheden komen i verkeeren is de bedoeling voorloopig de belangen der verzekerden hij De Algemeene te behartigen In zekeren xin is die maatsohappvj insol nt dooh er la geen reden om haar faillissement aan te vragen ter wtjl ook voor surséance van betaling hier geen termen kunnen bestaan Werd niet in gagrepen dan zonden de verzekerden wier aMUHpraken eerder opeischbaar zijn hun volle uttkeering blijven krjijgen doch feitelijk ten koste van deganen die ecret later Voordat Winnie haar hand had bnnneD bevruden keerde Ral zach tot haar xckgende Weet u wel dat u me nog niet een uw naam geaagd h ibtT Wmrae wiat het zeer goed mai ze fvteld zich tevreden mot te antwoorden fik heet WHnnie Charteris en dit is Meg Kiesoek Winnie Ohartens Winnie CSjartaria hflrhaaJde Ralph zachtjes Mieg kn aiB naar b m toe om ham de hand te t chudrien Jliet doet me pletier met U kennw If n aken mjjnlheer zei ze JDie groote mtkkel van een Saunders Morddre rort heeft mfc al zooveel van uw kom t vertel ui zegt dat U zoo geleerd bent Hii is de knecht van den lionniné we V en hj graaft groeven ap het kerkbof ndat de ou le kei eknecht se met dieper graaft daa drie voet eji een man du een onuüstaaabare vrouw begraaJDt dat met d genoeg vindt Ga terng naar waael Meg ben Whuiie DnnnnieisI anAwoorddle Meg U waa zelf met zoo gehaast da r niet a da hall4 g wat scheelt er nu meens aan Wlumic verwaainb de zach oiat te aalwootdden en piaatate zieb voor baar hiip waaria de ftjnere ataiUcen kw enwloopaa of mooie llnBéa lafcena M een eeuw ood voor haar vaardig handen atemdei waren gehowden Terwyl Meg eiv Wfauie waachtMi baalde Radjih water voor faan adi inMïdand ia de kiuiat ora twae emman te dmce amgflbaakt aaa een boutaa tiugi Wwite l pl baar baad op da jm b K qit handjes bereidde Het gevoel dat hij pB onderranden had bad mfAK gemeen met die f uniüe teederheden Het landflchap de atznoefeeg alies scheen te veranderen en het tand ijike schouwspel van de waaeh cheen ia aijn oogen veranderd m een beknorilfik deel van het Paradu Maar a n eerste pli it waa het jonge meisje te helpen en h trad met vr Jmoed gtiead nadetria j om den zwarten ketet op te tillen Het boutvmir Uiee dagen van scherpen rook u zun oogen en de sterke damp van de huuhoudzeep kneep hem de keel tfeeht Ratpb was stei en eoed gebouwd en hoewel mtiger zou hv goen onbeduidende tegeivuurtu geueeet t n ai hu zun kraebten op iets andere beproefd had dan op de Calduie en Turre a tins in folta mt de biWootheek van ziJn vader Het veel inepvimng geJudote het hem den laeM van zijn voetetuk op te beffen maar de borrelende inhouil zou hem gevaariijk de voet gMclmwld kunnen hebben ils Wituiie hem met vlug b de andere hand gegrepen had leunende om hem ujn evenwicht te doen bei ou len Ze daalden aldus het voetpad af tot de pjaata waar de wascbbadcken klaar stm den in de sehiulmu der Mschen Daar zette Ralpfa syn last neer Meg had hem nauw keurig gadealagen en had opgemerkt dat bg neb geducht da hand g A rand Imd maar er geen witKind over r f te H was dus een maal IM atoiciame b na evaaaeer alt vii k V tUfceflJtk m tüa nricveBlMkl wWMif ham toimaadaituwl da synvAlliia tan Mag