Goudsche Courant, maandag 21 maart 1921

No 14577 o ift VViUff iW GpQninq ► m Dames eo KfnderKteed mo ii éi Hoogstraat SALTER SCHRUFNACHINE dooMlQflvermqgwï rMILBEKIIOOR S GRAVEHHAGE Mtdil no 11 f 190 Modal no 10 kwm luntiormMliiM f 210 Vartaganwoordlgd door BRUKKERIJ A BRINKMAN ZOON Marlit31B0UDA Telsf a2 Vraagt demomiraila zoniler verplichting LANSE TIENDEWES 27 Tol 313 HEEFT IN VOORRAAD Blauwe Druiven Tafelperen Tafelappelen Bananen Sinaasappelen Mandarijnen Doosjes Dadels Nieuwe Vijgen Doffe Kastanjes Diverse soorten Nooten Blikgroenten tegen scherp concurreerende prijzen Engras En Detail ZEEMLEDER mA ZEfPHDOEKEN 20 SPONSEN DWEILEN COCOS WERKBORSTEUS COCX b STOFFERS ENGELSCHE BEZEMS dik maar minder atyf dan faroeaatajisie sa vielk evenaie zU die haar droef no ten halfldoekje van hncffuwwit batist omlystte den hal en werd over de bowt gekruid waar ai was vajAcetieofa met een eenvouditf gsMen apeklje Haar eer bef i waardig en innemend g t daeü oenken aan een portret van Rae oni alleen reecb de schittering der kmane o M verrifNl ruat dcMMe levimdtgHc i van dea get t Zg IsM eim nseuw bodt van Walter Scott dat tij bij bet biwaenknoiea vsfl den onir n man bad aeMigategd Jttffrouw Skir ii kaetda aMi ItmuÜa tot Ralpih I Aat mi u eens bekijken mJUaAaar IU È Paden Waar hefat u dd naam Kalph och vandaan geibaakt Het u kn Biern hsMemaai ge i naam voer een Wri Wacht ik heranner het me uw creatirader wae de eud Ra ph Gttèboet maar gatifki met op de lohu U votatveht niet Waat g ea en wan er een knap ioagm vu tnen nownde hem 3üéhAiH met é taa1 niHia Ge moet dua op uw vader c iMken Kn met e bewacinïr vaa haar han 1 deed sa h ai oMNNndtM on imm heter te basdiouMraft ro Raeder momvalde IMaa yreeisende haar een woord te haann attcgo dat han gaat sou kunneo hwai aa a Maar dexe s honk i et de miaats san dacht aan die sciiuchtare waarscdamdng Waart Mil het we dw gist en voor een ntooi mcteie de vkieht non vroeg L ISum hurt dot u wai r lh d het tl fcekesi4 tenwijl de Kvpi sa van andere diiu n Vraken e hoenveil Wiaiue nog jreen liefde an haar hart gevodd had had ze er den jMigen stKwJent van Bdoaiiburg al een pLaats S swen die luenuuul er noi had inirevo men Als ze een broer bad réhad dacdit ze wat OU hu met voor haar geweest ïbn Het bram haar met m de gedachte zjch f te vraeen of zjj oott het notiiiiiioekje Tsa haar broer 09 haar hart zou èi t ben VBdni i MWeJnu zea Ra i O Ik zal u eggen vFat ra j Terwondemt omdat u er jsoo oip fcaat Ik vroeg me af waarom bw oogharen donkerde njn dan aw haar Wuuue wias m het m inst met vtn eRcn w£ n domuké raoeet och met andere danVen heeigiiouden zei ze ernstig Wat OU m jnheer WelA van Nfe vra g Marsen Ik ben heet zeiker dat ht nooit der jyke gedaditen gelhad heeft Dat w met ematdffl be oot ze met gestresiKlidd Haar ik ben geen dominJI £ ki C o bet iDO graa r weten antwvwrdde Ralph hl wlf fetet Em Enz T ANDERS riRllA WBD P VITENDAAL BcMm Bontdfabrlkant Kiipvrtnwt M a KldwaiMrut U UitiroeriDollaiiilelsreoisterwetlOlS SUatablad No 493 Kcwgzigd by M Wet van 26 Maart 1920 SUatiblad No tSl nl n fe S f ® A BarwouUwumkr Beriamteicht Berkenwoude Bleiswjjk Bodegraren Boskom GOUDAGoudorak Haastrecht Hekondorp Lange Ruige Weide Lekkerkork Moerk j dlB Moordrecht NieUHrerkerk aa ien IJsel Ouderkerk aan denIJsel Oudewater Papekop Keeaw jk Rietvelt Schoonhoven Stolwok VUat Waarder Waddinxveen Wilhge Langerak WoerdBn Zejwaart Zen SS BT JirT ï Z ne lam N de inschrrfvlng in het HANueUJKEblSTER bericht de Commissie benoerad bn HoninUiik Besluitd d 14 Octobei 1920 No 61 dat te baren kanton Bleekerssingel 56 te Gouda van 16 Maart 1921 af p all wwkdafcn na S uur v m tot 12 aar 8 mJddaK gelegenheid zal z n voor het afhalen der opgaafformulieran Bedoelde opgaaf form ulieren worden ook per post toegenmden na ontvangst van 25 cent per postwiasel of in Nederla ndtcho postzogete ARTIKBL 25 van de HaadebregistSn bepüütT HU die niet voldoet aan njn wettelijke verplichting tot bet doen van opgaaf voor inedirijTingen in het Handelsreyiiiter wordt gertrnft mat aea geldboete van ten hoogste twee duizend gulden Da Conunissie voornoemd m m j gg j SCHEPPER Voo ittor 1 VAN KRANENBURG Secretaris U32 94 GOUDA 16 Maart 1921 REVOLUTIE REVOLUTIE IN DE MANUFACTU REN GROOTE UITVERKOOP van den Amsterdamschen Manufacturenhan del in t gebouw Het Blauwe Kruis Westhaven 5 Gouda Begin der verkooping MAANDAG 21 MAART tot en met DONDERDAG 24 MAART slechts 4 dagen tS Wegera daling in de Manufacturen ruimen wij alle voorradige goederen tegen spotprijzen op waaronder zich bevinden prachtige Engelsche Stoffen Kamgarens Ulsterstoffen Mantelstoffen Japonstoffen Cheviots enz Wollen Stoffen 2 el breed van ƒ 2 50 voor 79 cent van ƒ 8 voor ƒ 125 van f 3 50 voor ƒ 1 60 van ƒ 4 50 voor ƒ 2 van f 5 voor ƒ 2 50 van ƒ 6 60 voor ƒ 3 enz Wollen Cheviots van ƒ 3 voor ƒ 1 25 Van ƒ 3 25 voor f 2 Prima witte Flanel vanaf 30 cent Jaeger Flanel voor 49 cent per el Molton vanaf 46 cent Pnma Percal voor Overhemden van f 1 10 voor 40 cent Alle witte Katoenen worden voor fabelachtige prezen opgeruimd van 56 voor 29 cent van 65 voor 39 cent van 70 voor 46 cent 80 c M breed van ƒ 1 10 voor 65 cent 120 c M breed van ƒ 1 65 voor 75 cent 160 c M breed van 160 en 170 C M breed voor 69 en 96 cent per el Schortenbond vanaf 36 cent per el prima kwaliteit Bed ent k 75 cent per el Blauw Keper vanaf 45 cent en van 140 c M breed van ƒ 1 96 voor 1 per el Engelsche Manchester van ƒ 8 50 voor ƒ 1 26 en van ƒ 4 80 voor ƒ 2 Voenngs m alle kleuren vanaf 29 cent per el Pnma Luster grys voor 80 cent per el Prachtige zwarten effen en gestreepten voor ƒ 1 98 en ƒ 2 25 Jaeger Heeren Pantalons en Borstrokken van ƒ 4 75 voor ƒ 1 76 van ƒ 5 50 voor ƒ 2 49 Tevens een groote partu Huishoudschorten en Kinderschorten voor den spotprys vanaf 75 cent Groote part halflmnen Iheedoeken en Handdoeken voor den spotpr s vanaf 26 cent Over hemdBlouses van ƒ 6 50 vooi ƒ 1 98 Crêpe de Chine an ƒ 6 50 voor ƒ 2 85 van ƒ 4 60 voor ƒ 2 36 Evenzoo het KINDEKGOED als Wollen irfCTes enz moeten weg Alle gemaakte en ongemaakte goederen Mke in de advertentie met voorkomen worden voor fabela htige prjlen opjreruimd de laatste Hansoppen voor 46 cent leeftgd 12 jaar Dus allen a s Maandag naar den Groeten Uitverkoop van den Amsterdamschen Manufacturenhandel begin der verkooping Maandag van s morgens 10 uur tot s avonds 5 uur Komt allen küken en ü zal verbaasd staan over de ongekende lage prüzen Denkt U er om dat alles weg moet dus in groote drommen naar den Uitverkoop Entree vrij Entree vrij Nogmaals gewaarschuwd dat venters langs de huizen en voorgevende van ons afkomstig te zt n bedrog is ALGEMKKN ACCOUNTANTSKANTOOR JAN J VOORZAAT A VAN STAVEREN AccouiltMiB Utrecht Inrlehtlng CSontrai aatlnaatakmi 38 Bijkantoor Goud L O HUTTEN Westiiaven 71 Wie prijs stelt op Kwaliteit gebruikt stee IF ifi 20 ifirpiiDiL IG faaal 40 lol 16 els per oos Wvaoa 20lol6els perialloai CHÉ KEET MARKT 3 en 4 QOUDA Speeiale aaoiig iii alle sooéd larpelteii Pnma rood zwart gestreepte KARPETTEN 3X4 vanaf ƒ 13 90 Prachtvolle TAPIS BELGE KARPETTEN 3X4 vanaf ƒ 18 90 Enorme sorteering AXMINSTER KARPETTEN vanaf f 29 Wy ontvingen deze week de nieuwe Engelsche vitrages tegen nieuwe d w z zeer lage prgzen Meer dan 100 verschillende dessins voorradig zoowel in allovemet als vitrage met raTid AFGEPASTE LINNEN GORDIJNEN vanaf ƒ 2 90 VLOERZEILEN vanaf ƒ i io per El RIPSTOFFEN dubbel breed ƒ 1 29 Prachtvolle PLUCHETTE in alle kleuren ƒ 1 78 Prima TAPESTRY voor vaste kleeden ƒ 2 45 Prima AXMINSTER voor vaste kleeden ƒ 3 90 Buitengewoon voordeelige aanbieding pnma COCOS 91 c M breed voor ƒ 1 68 per El Zeer sterke LOOPERS m alle soorten vanaf ƒ 0 89 Enorme keuze PLUCHE TAFELKLEEDEN voor extra lage prezen Zeer mooie TAFELKLEEDEN groote maat voor ƒ 2 90 2 PERSOONS KAPOK BEDSTELLEN vanaf ƒ 18 90 per stel 2 PERSOONS KAPOKMATRASSEN vanaf ƒ 24 LANCASTER GORDIJNEN m alle kleuren zeer voordeelig 1376 100 ZIB BtALAOBS Stoorawasscherij en Bleekeqj HET WAPEN VAN AMSTERDAM GOUDA M PEETER8 Blaakt mat OZON absoluut onschadelijk MT Voor belangltelleiiden dactiqu te bezIchUgen 59e Jaargang laandag 21 laart 1921 iOllMHE COIIAIVT RedMti Telef lateic 545 Buwa HASET 31 OOHDA Adnlnlatratle TeM Iatwe 82 De stemming in Opper Siieziê Opper SUeziërs naar hun geboortegrond Afsdieldsgroet van dr SlinoAs Waar de strgd om gaat Hoe de kanaen staan Voorloopig nieuws over bet verloop der stemming Vrede met Rusland 31000 rbichte Ungen uit Kroonstad Batoem aan Rushuid afgestaan OriekMiIaiid nwUUseert Bonar Law s opvolger Antwoord p de BottSch protestiMrta ONS OVBAZICHT senden veaiitarruiten in de omgeving weedm vernield teiwul een haii milliuen sth pel graan verbrandde De schade wunit eip 600 000 dollar gexchat land Leve de ooriogi De mmlutem hebben in een interview verklaard lat de militaire maatregelen tm doel hafiden de troepen aan het front te veraterken rriekenlantl wil geen oorlog het wenncht vretle en het zal xich inspannen om de uitvoerinir van tiM venlrag van 8èvr s af t dwingen tenahide de pacificatie van AuatoUë te bewericstelllgen en te wenekeran De komng heeft een boodschap tot het volk gericht waann ua wordt gezegd loen men hoopte dat de vrede xupdAr nieuw bloedvergieten zou worden herteld werd een nieuwe piling gedaan om den stand van zaken zooala die door het verdrag van Sevres wa vastgesteld weer om tn te wenien Deze pogingen maken een versterking van onze strijiHtrechten noodiakelt k teneinde de bcvolkmg te beschermen tegen de gs Aelddaden an Turksc e benden en de pacificatie van het land te verzekeren De koning bcxluit i a boodschap met een beroep tr doen op het patriottisme en de dapperheid der Gneken teneinde de strijdkrachten te vQtuterken die tot taak hebben den vi ede tot Htand te brengsn De verkieiiog van minister Auston Chamberlain tot leider van de UnIonlaten ptrtU In het Lagerhulfl aln opvolger van Üonar Iav wordt te Londen tha a als vastüt and beschouA d Gisteren deelde h mede dat h den post xal aansaarden al z n verkiesing met algemeene stemmen geschiedt en men betKliouwt dit alt zeker lieden zal de l nionistische partij haar bestissing nemen Het is nog onzeker of t n aparte leider vad de partij voor het I agerhuis gekozen zal worden Het zou in dit geval niet onmogAlUk zijn dat I ord Curxon bot dezen post werd geroepen Als opvotgci van hamberlam aan het Oepartement van Finanoiün worden thans de bolde mim ters Sir Robert Horne minis ter van Handel on Sir Worthmgton V v ans gepöerad De kansen van den laatste worden Vri gioot door het feit dat hU een langdurige pohtiüke carrière achter zich heeft terwyi Sir Robert Home voor het eerst in het 1 agerhuis verscheen na de verkieitngen an l 18 Intuaschen is het bekt ul dat i loyd Geoi f e een zeer hooge opinie heeft van ae be waamheden van Sir Robert Home Nog steeds schunt de mogelijkheid te DeHtana dat Lovd Derby een l elaAgruken post m het kabinet zal aanvaarden fxcti n btj bg vorige gelegenheden steede heeft vrrklaanl dat h geen zitting kan nemen in een coalitie regecrmg tpt dete belifheiimd was m een eigen partij De afgetreden mmmter Bonar Law heeft gisteren afscheid genomen van de leden van het kabinet en vertrekt zeer spoedig naar de Riviera waar hij H maanden zal doorbrengen ♦ Betreffende de nota die door C ultHrhtand inzake de sancties aan den Volkenbond troad 18 gezonden heeft Da Cunha verklaard dat hU als vodizitter van den VolkenbondHraad op het volgende wenscht te w jz n l e Vol kenbond heeft daar h een eolk ctlef orga mnme is geen lecht om in deze kwestie tus Hcbenbeide te komen tenzij zooais m het verdrag wordt bepaald van een der li dvn van den Bond hi t Initiatief hiertoe uitgaat ÈUNNI SLANM Omntreekii deaen tud nuMst et voor d oieaate atemburoMia rueue gemaakt vierden laken werflM ar heeo et assen en ook atodunuie gwiBtjIif kwamen hun etem lch TerruiUeau iMvin DatHnuüee bvAken d Mr de atrwM tm KattowiU Wetfamader v n Arnhem aar de Tei veraeenii sal ladian bel TwteOa Kamoriai 1 M Uennans evaitueoi benoemd wordt tut iwBhowdsr dec genieonte Ajrahem deae aU kameeiiid badanktn en dan opirevuJ d worden door den beer H J van Utaaiid ttk ainibtenaHr bti do Ned bpoorwuKon en tiOMfdbeetuufsiAd d i Ned Vereen van i vuor m Imniweg personeel LK heer Van BnuuntMMdt sai de benoeininc tot Kamerltui aaoaemifn a evenaU diit bu liet Hui geSLluodt virnol eon ter besoidurUKR aan de Directie vragaci Van het piaftMJeilrt kwam weneesks ieebta een ookol encilit binitt a vourenA welke ook daar ds ftonuunr nwtw 1 ver InopMa Ua de m It wwftpm a aun tot hmm mmn imuÉam MiraMW 1 Bm ttMt w ft de teeiea naar de mfaHMtt m df musenartn bUna iiiKt grootor d a ts IfttÉJPwrttT ËmdeUlik hee£t dan jputeraa de lanjr vooi beraiid Toiduétenmuiiitr ul Ot pcr SiJe Hi welil B MJtaaatf üie op t ooK ni hk clAt we dut schxuven iuik met beikcnd m on di reredtliresehaodeiiti een zeer Knwften m vlioed kan ibebbea Maiandienlaiu m Xivopa anda jE vo6ni diUowuig op een wuse dae fceen prapa raiuJa meei wè doch dae dea Tonn van lx k n teven de unties partu aannani eeïi tnidffru walurin TOoral de Ploleii zees aterk nioet i zijn ffe weest bfuizendeii OpDer Soleuers die 2ioh ia dien loop der tyden eddem h lbd en ire veata id zun vx or m MEbaift naar hun k boortewrood teruRKekeerd d meeaten om t jT uitfpftB dat Üippor iMleaae om zun s heel en onverdeeld bii Diuitachlajul hoort en üuitach moet biuvöi roor hen waj het een Joweotue van zuavere vaderiandialjeifde lN en dan ook Virudadravond mi 11 uut de iaatetie trein met Opver Sileaiers uvt Beo llin vmtnofc Mode muuster SimmiB di4 de rtrokkenden toe i rak rtiet redht De nrroioie landverSiudizinifc da beKonnen is wordt niet veroorzaakt door den livuit der Duitociiettis om v g te treklcein nwar alleen door d liefde tot é n iraboontevrttoincl eo tot keft DudtBche vaderland zelf Gn aJl n diie de reis naar uw eboortealaaiti on deroeemt ziilt voor I uitsc iJand retuiiren VereeniKid met uw jpeboorteland ia LhiitiehlïBid tiot den hooursten bloca reScoimen laat Btemmen osKkt redit bl ive en jreen dumi breed DiuitadK trrensland verioren iriLat Slechts eendracfet maakt sterk Trouw om trouw In dezen zm wensch ik u m ntom van de E uaitBclhe niksreKeeriiyr een jreiukfciffe reis en een s eiultkare tepuatkomat Itoen d trein zich in bewesniwr zette klonk h t lied Deiitschi and DBUitachianri ilber all fïr en brachten de aanweaflsren dr Sa noma een jreweUbgre ovatie I e ïhuitecihers wiUen h£t onverdeelde OpiperTSÜeiae en wenecheji dat de Ou er t Baad over diesMülfs lot in zitn é eet 7al beschokhen want deze Raiad bhift oppermachtüf Hieit iriebiBciot in Omaer Bdleziè veradiilt © enureams in dat welk in Noord SIoeswiïk Rreh uodien werd Daar werd in twee ireibae den jreateinid m t eene irebied was de me erdej4ieiid dei bevoikana vó6r Denemarken de tweede bepaalde dat t Uefat tot I ujt ehiland te behooren en d ze Uitsla Ken waren beslaasend Niet aJzoo an On per6dezie waar de uitsilair imn of meer een adviseereind karaikter heeft want de Opperste Raad heeft t recht eventueel te condluideeren dat enkele dtistncten woh vóór Dttitsdilond en andere zich v6Ór P rfen h ben venklaard raxKiet dje ireftueden r i iXüiftBch of Poolfich moeten worden cUwh Wk kan h i ze ïfen 4n Opper SiJeftife ala treheeS in de meerderheid voor Dultachland het jreheel w rdt dius DuttBch Op dat laa tste is alle hooro der Duitschier Kebouwd terwijl iuiet de Polen aiich vi en met de zoete hoop dat de Oiïperste Raad de toekomst van Opper Söeaie duatnets tewtiize zal bepaJen want den hebben ze een ffoede Icaois het K fto I waar de sti id Ceited k om iraat te vetroveren nj RvtmlcJc Flleas ZaJ rEe B mtAien Kattowitz Glei witt dae het kolen en nlivenhoidaireilfced bmv tten Hierop heeft PoJen een welireTaUJff ooff üieslairen vooraJ op Rvbnick en FEUILLETON Piew dj de nikute ttotenreldeD beiw en waar Dustechiand s ixwtae het swadort k hoewel die naar het z i2 meent dajU zii de propagiaaKia m d laatste mitwutaiiMi wei vetioeterd jS l rwtil i rieoi het du crebiefl betwist t er voor Duitachlond wllea aa n srelcwen het te bc MMiden Vcwrtdiurend heelt di buntms er turtens de on derjmndeiingen met de entente er op eewezen dat Uuitschland ziCh ntet hentiii kaji en zeker de srroote acfaadeiJoo teBaag met kan opbrenxen waaneer het ztin welvai mlat industrieirebaed zou verUeoea en zoo bei wruik achtte de mdniarter Tan bu4 teliiancisohe zaken djt vnuMEHtudt dat hii nicrt jireschnMmtd ïve f t de trimdeiMwhe coniereutie daarop te laten stranden Dr iJtirnoiia heeft niet xeheei nwroiuli ie DuiIMiilantis ecoQomaBche poe tne ziwadi kan het tuch niet hereftellen van de aiaffen die de ooriOK het heeft toeigtdiiraciht dan ifi iwt HunOK tlk gzoote sommen aan de entente t betaleiL Dit hebbe de Onverste Raa f tv bedeuucen waaneer hif atraks uitspraak te doen heeft misaike het reèultaat van de voutKsetemmimr hoe he pi isciet verloopen i De Du teche reweenitw heeft de bevoUdoir In een maiufecit tiot kalmte jremaand maat erdexuvoml waa men er te Kattowdtz W t soo heel zeker van dat er den vfldtfeitden la r rost zou heerachan 1 Mdenfi een autotoohtje dot de coireapondent van de N it Ot e mddKiwra m hst oveiwourend Poolaoh dietnct Fleei h e t nderiMwnen werd de to beechotfln 4 1 daaroa voUrde in de buurt van Ndcodai fatj Kioctilowitz een hefltasce adiietein GawfecBchoten en ontip4olfmigea van han arnioaten ded zich duldeUUc hoasva Ucbtk Rels ategen a en Ine 00 Sinds 7 wur Zaterdaiwavond weKlea vwwt fairend aterlte oubiiLaain n wv qBeww Uarwtil ook hevüfie sdÜttHW T Nl i aaden Men trachtte den bewonera wiiB te maken dat het vtpe devuren der Idolen tum den anderen kant der irrens waren Dit IS echter moeiiiik te alooven aanweanien de oveTwinnanff toch noff met waiB beihaald Onder de bevoilkiuur van Kaïttxiwitz heerscthte een zekere Oip wondenheid De toestand was muïBchaen no en ti rer dan uit de bovenstaande feoten kan JDihiken aanRezien de en teutte commiisisie te kennen heeft fregeven dat de buitemlandeche lour nahiten naar Opi ela terucr moeten komen Deze voelen er natuurluk ndets voor om jiiiiA de piaat waar het nwgeliik ia dat B ch mogelok belaawrijke gebeurteoifleen sullen aiss eden te verlaten om zidi naar het zekere nunder bedreigde Ofpipdn terug te treilden De loumaliBteci ziin zonder tutzondering vast besloten het mogeltike te doen om van d eventueele gebeurteaiasen van Imx z ompartijduge v rs a Nai te kunnen ïeven Teekeneod was ook het feot dat de iaaav kiasse 1921 m Opper S ezië onder de w penon was geroeipen Volsrens het eerste en eenaiu tot hedenmorgen ontvangen bencht over t verloop dr stemnunig kwam reeds aïwedwr na de opemnig van de ateanbureeux des moiWenR om 8 uur een groote toeUxn van he puMiek die om 10 uur nog stenker werd BurgesMsUer Zimjnieimaa Naar ons uit Den tiMmt wordt gmiu i i van hooger bami eiiwbaen aamirang uitgeoefend op iitr i iunerman em ju jh te bewegen aisnug terug te komen ue liia ootdieAaaovraae ada bunremeejrter vaa IWtterdam Uitkecring lut wei i e inimüter van AiWnl beeft er de m me ïintebesturen op giewez n dat m hiimi adlc regdemenLen van gesubiudieerde w tk looii iika iM n dv betiiduur voorluunt d rerhl up uibkeennK eerst a nv eiBur ts oa dat eeu lid geiluruiKl m tutean et n be paaLd aaotal vi elal Jb wuktn Ud der ka weit en goduruntle ctien tud regelmatig en volled z in butirace heeft betaald j t iekofl m dat duze beoaUuc luet deer alM MerklouzenttaMMin ou deaetfde wiisa Aouit uitgnicttcd an toegapast 1 meet al iliW N orden wgevat ej touKepaet a dat it bu Uatfen moeten zun betaald over min tvns kuveel weken aU m het legdecneDt nijn vermeld alvurenh het rucM aaaiwasig i b dat weken vaamver kmACaoa het ruffkmem vr iaBteUitvK van betaluMt der budnwc n bcataat bd aielito watielooii huti e L en due geen bMdrage owet wolden betaald met meeteüea ter verkrii gmg van hot sub a bedoaldo aat at e dat het bedoedde asMal weken et masr ww t n voil pemaakt door ver de wnkea waar over rncoi vo lig aia het regienHtot vriietalhng gewet fw ffens ziekte waridnoiAmd eni toch vriMUig de btldiaae te ba talen Hjeruft volgt o n dat aan dan caMeiaan e seh met is voldsum waant er temaad we gedurende het voorgveohivven aantal w ken ltd der kas w s A och aU gevoltf van vrljsieidindr budragen heeft betaald over een kleiner aantal weken dan krachtens het reglement wordt vetwseht Vriiwillige aldiiR over die wdum van lialct ui werkloahsMi kan niet eeoder rachk 00 uit keering doen cntstaan uid Afrikaanschc tentoensteUing in Amsterdam In de tentoonstelUngszulen van het Pa leis voor VoUtsvlut in Amsterdam is Zaterdag de Zuid AfrikaaaiKihe tantooosttUing plechtig geopend door d n minister van Buitenlandschc Zaken Jhr Mr Dr A van Kamebeek De minister zelde in zun openingswoord dat du tentoonstelling zal kuunt n rekenen op de belangstelling van ht t gansobe laml Spr eindigde met den wcn h dat de tentoonstelling vour uid Afrika rijkr vruchten moge afwerptn tn beantwoonlen san bet doel dat daarmede door de Zuid Afrikaansche regeering wordt beo4igd en 111 bet blixondei aan de commeroeele tn cul t roele betrekkingen ten goede moge komen die Netlerland aan hat wakkere voort varunde Zuid Afnka verbinden Ov dt BmlUiMplte regeerta abut eaux w r n tasdennacht ik twaaU uur di eereiu vooriooiNge imvmbm tut hei dtatmet ifmuiebeiir binnoipainninen Va Ueae dlancMn wu rea4 van te voren te zeggen dat xij vóór aetaatang bu Duitacn lUna Mudsn Unnniitk vaUrena de e berudi tan itln dsM to4u dusver U Oujteche tanunaii jntoU dv u een bencht bin MVrekflimB dM iÉ t r dow liet Beiiiin 0b mMi1 rtw T i bnitwidandedie aiken slehls eadcr voofWMud wordt Vnackaredaeld t ti$mu heHfUc m het duUriot ivtowk de etem to ura w i i geeiotea Kiln min omdat 6f labhai iPoeische BtetdMJMten mudsn ittn ultiMtAflB JViien beeft ao r fbist voor den aanVang der voUustekninuic den vrede met Rusland gateekend Vrudagwrond half tien had het ceremonmi p Batti waarbii ook het eind van dea teat van oorlov tus schen Ptdea en Bitilniiri is uttureroeoen De gramen wau ib het over eens irewor den ie AUn die vna i n wapeqgtüetaiid met enkele kJeme wiiaffpingen op e thnogiaft ehen grondslafr Uombski en Jef hebben ireesMrifWre en hartalMw feoeevnJten gehmulen en de heep uMwaspqrefcn fat de vrede duurzaam KOU 1 Dde geeetdrifbiKe toespraken ziin s ed Werd oiklaagN nm aJ gemeld dat Rui laAd In otUbs mobdiseilt om een nieuwen ittntd wen lV len te ljg i nnen vfaA de sovjet met betot in tnMBf een op omminK te ge ven van de suceeseen o a het aluiten van d overeenkomst met bngeland waailiti de val van KroNHHtad natuurhik een belanffrijke pAaate loneemt jBerbiniRiske Tidand verneemt M Hed ftmgrfiors dat nog ieder uur nieuwe vhichteiUntren te Tenoki aankomen Tot du4ver zjin 36 000 vluohtetiuiren Mi de Pineolie RWns aangekomen De revoiutaonaairen te Kroonetad waren oiweveer laooo man stKok 10 000 hunner maakiten deel mt van de Ooataeevloot Vele Tluchtelimgen voonuunelijk de vrguwen en kinderen zun er soo enr aan toe dat zii op het üs UliT n liggen Nog een wmatje voer de sovjet ts dat de boitajewieOcacihe regeenmff die te VÜbn IS gevon id btfJoten heeft Batoem aan Kusland af te staan Naar verluidt hebben de Bobjewila aan de Turksche natuHuidisten een ultimatum gestald waann geteKht wordt dat ui Bato n binnen 4S uren adlen ontruimen BUTTENLANDSCH NIEUWS AMUSRIKA De grootste elevatf r ter wereld vernield D grootste elevator ter wereld igendom van de Armour Grain Company te Chicago is door een ontploffing vernield Eén per Boon werd gedood vier worden vermist Dui De Turksoh nailiu kaL ten wier zetei te Angora KevQstigid ie krUc i het van alle kanten te kwaad want hun voomaanuite tegenetander Griekenland dat deatitds op anch genomen hee£t bagenonrer de entente om de Tuj kache natkmaLMeok dde t rredcaverdrair van Sfcvras ufaoteenlen toC rade te hieduren GrlsJfwriaiMl dat swii te Londen tc endc henzisoing van t Sivreaverdrag met hand en tand heeft verzat heeft thans gemobiliseerd De laatUafleen 1D13 1914 en 191fi sim onder de wapenen geroeiMn Zoodra de mobilisatie bekend was geworden hadden er patriottische masifestaties plaats en werd er geroepen Jjave Grieken xen in de malva di naar homivt geurden Dit if mijn grootoieeder zei Witmie dae stil achter den stod vmh dese wan Vinven staan met haar hoed m de hand Uut het hoeicje waar ze aich bevcHKl eo dat gehieed me bdomien gevuld was itak de oude vrouw hem de hand toe Met een vleuir van de vaderiijke hoffeiuk wid boog RalpAi er zich over heen en kuate haar Oirwaiekeung hftaatfae Winme zititi haar iiand achter haar rutf te brengen aUof hij ook dese zou wilden kiMaen Maar het wm duidett zicUbMU dat deae riddertl hmd de oude danM vmn Craig Ronald xeer had behaagd De jongen heeft goed Uood in zi n aderen Zeer ï ker heeft hy het van wjn moeder Dne w een G cbust van Lmwood en wat XV UI ttw vader gezirni JweA die beaioten had haar te bufwen weet ik viwumm aia waarom tk de meseteres vaa Walter SScirvingls huM ben gewerden Wl Je wed eens niet achter mijn stoi bJunrea staaa Itteine ineid om de momchen aeh ter hnn ra uit te ladien Denk Je eras dat ft haer geen mcMteres meer ben omdat jtt u en voorbeek e hiHndioudater bent De bosdiuliUcnv miate aUun grond Whiirie was aoott erastHrer aveest Toch kwam ze griworasam naar voren tinff op een laac stMltje naast haar grootoKMtker mtten eti mm de hand van dMw in dehare § Xi sM t aUbmU dat Wi aoff naait aulk een vaaoi tafereel gaaien hêd Ikatgeea voUkomen uiat was De oude daaaa I jspon vas c Wednu aai Wuuue met een guaitacen gilans va de oogen Jiet is mieadiiea wel omdat ik lut ben en de donkere luiken het iicht beter tegen iouden als men alapen wol Maar waarom ztjn tnv otwrharen aaade aiteinden omgeaDPUld vroeg de otudmt in de heetogie met brutadateat 4£et wordt t d dat u naar de boerderii iniat ale u mijn grootmoeder beiDoedcen wilt leide Winme me groote kalnxte rDat IS uuft wat ik wilde oimierkenl Megr Kiasock nch het vooifieofd aitSvuschenri met de hand waardoor eeo tieetje vnt fldhumi op haar appedroode wwifen aciiiteTMeef HOOTOsriuK vu Oe vooreteÜfni Evenals de vongen da a de boerdcri van Omiir RoftaJd veraoiiken m stÜte De bgen deden hun lage melodse houwen in de malva s owler de vensters terwjl dawienden krekels dronken van licht en warmte een bi j brmlofabod wgen m he luwte ffras Waoht een oogeoWIk tk zal hen WMraebuiwen ei Wiuuiie Ze ging het huia bttuen en kitnmt reddra ten hem bedoddend baar te wlgen Het oude meritwaardige paar bad den morgen m de woonkamer doorgebracht ajbi gewoonlijk las de oude vrouw waartnj ze dikwyia ophield om te praten en de heer des huizes te elukertud kraug n anndoenJiik om Mn te si keek naar tauten nu en dan opleefden DE LILA HOED lirt Sèbotadi v n S R OROCKiETT VenHiaald door t P WBSSfflUINK ROSStIM Niadtufk T dxifltei Todi was Walter Skumng volkofnen helder toen BaMi I en bumenknrani En celfa wae hu het en niet z geBeUin dia he eerst sprak de vrouw van Walter SIStTvbw wist wanneer te swbgen moett en ze tweeg ook uleohtB bo dae geflflgenhedf G j doet jp n huis eer aan zeg de meester noa het bedroeft mi dat ih met op kan staan om hier icsnaod te odtvangvi van uw fanifie en van tiw naam Mimr ai vat mti toébeiiOMrt staat tot uw dienst want het ia uw edede vader dte zich aan hot hoofd der getrouwenvn plsatftte op den dair der groote afscheiding De jmge man dnikte hem de hand Zun schuohteiSieid mxlween hii voedde uch op zijn terrein en 1m scfasm hctn door d wnjondes die h gehoond had of h tlcfa weer in lijn gwvone omigwring te Edlnbp rg bevond Ik dwïk U sei hii een lustiire boffcifjUuM Vk tab mtfnFMder dftwuls over U hoeren sprekeof ge z t de Xiderïmg uit het zuiden die hem dien da geatMind heeft en hu heeft voor U ook steeds een dupe vereenn bswaard t WH inderdaad een groo e dae msn Mdde Walter SUrrinr terw hü ij K am op het kleine tafcMje tesde dat naast hem stood en waarop zyn groote BUbel li een groote dag En ziedaar de aooo van doniné Peden m miJn is Hu is welkom zew idiar weikamt Kn iti DHt gezegd beUMvU n tU m 1 m we r naar d fioole mlM der Gnuxnock