Goudsche Courant, woensdag 23 maart 1921

59e Jaargang 23 ïaart 1921 No 1457J l ing Krijft dat alle belangatellinir daai Kvrivht i oip MoDtfoliie waar de toeataiid hoogat ouguantlK i vour China I e Hoetiwkhtoe de leveiide Hoodha it on 2t Februari tot koning van Mongolië kroond dat tot et n onaf iankeliiken utaat 1 uittgeroepen Meogoolache troeiHm rukken suuhvaarl eu hebben Ooik m het midden van de tio blwotwtiin gelegen b et en er he r t 4 en paniek U Kalgan lÜO mil l N W nui I eking waar de vree achturan ledei ootnnbJik de iMokomat van de MmmtdoI hche troepen verwachten Hot ia eohtpp m L waarwchuniitk dat de Monvalen hun eijren grenzen allun oversteken want tn txgeiMtoling m t de oup van 191Ü i hot aliecn de bcdoelimr de a iiH sohi soldaten kwiit Ui nüun on de vrienduchappeliik iwiiitlfite en handoisbetrekkinippn te herstellen Inireateld bil de oveireenkomat van Kiiathka welke Mongoj ë praktiadi onaPhankeilijkhiiÉd bezorgde Dp Ohineaithe regeenng M hünt op ha oogCTiblik door te gpbourteniwwn verianW n er worden gwn pfo tlge pogingen aangewemi om den toesUind te rectifjreeron Geen van Toecboenn militaire 4rouv r neure i beWstI van ziin Btriidkmchten in itwngolië te gt ruiken en tlaar de roge f ng financieele erg in de klem zit zHn iiiiiiiitaire oporatleit buiterarealoten Een drietal amendementen van de Nederiandache regeering De Ne lerlandM he regeering heeft een drietal amendementen op het Volkenbomta verdrag ingediend Het eerste betreft d wiJze van verkiezing van de vier pletpei manento ledfm van den Raad van den VoU kenbond het tweede beoogt om het reglement van üi de in het Volkenbondsverdrag zelf te doen wort ien het derde heeft l etrekking op de financiën van den VolkenbowL Dto gvmeenteUike infcematvnbelaoing Het staat tham va t dat heffing en Inning dor gemeenteliiilu inkomiitenbf aatmg an Amsterdam met 1 Mea aji aan hM tuk zullen ovenoaan tW oveigangiiimaatregelen worden roeda jFetToffen De h er Albartfa opvoUer van Mr TroelatraT De Te l verneemt dat hat aftreden van den heer Aibarda ali wotbouiter van H Grxvenhuge vudiand Houdt mot diens be t an tain om den heer Mr Troriatra eerlajiif ul i leuler van de SJ A P o P te vnkren Ben schadepuat van f 100 000 Onjuiste berekening d a kolenclaunulc In de Riisteren irelioudtin raudsvtT iriwle riMT van Amhom vroe de h r Hollander oef het gerucht juiet ia dat tt n ir olge van een verkeenle berekeniMT van de kodenclauauie door de FJectrische Cwitniif het bedrijf voote schade he lt veletlen door de lenrenwr van eJectncitt Ht aan tt vaaraan Jod met het vojle vemtanri h ft geschmiken Jock Gordon was m de heele streek bekenil om zyn gevatte 8nt oonien aan h n he hem w n hton t kwi tsen In fi tiwnn htnra rt wuier zach Jock iwK H t vrat it uen man van gevonlen leeftud maar ijn gezicht vertoonde geen enkelen nmpj zijn vol roA ig haar toonde nog geen vlokje grijs oolkleunl als het was door weer en w nd en gewoonlijk vol veertje en graankorrel Jod Gonh n beaat het voorrecht in de hoe lait ghetd van bevoorivcht hcvm ker van het eenc einde der streek naar de andere te awearven Ook op Cray Ronal l stak hu lange bezocikeai af Voor 4Jn jonge menstere bad hij een groote bewondering en voor Meg een hante ke vüttwlftchap die hu voortdurend uitte door gesogdcn als tien mijlen In den omtr wazij de Fvgüte om ouder te dienen Zeker zal ik doen wat je van me vwuigt Meg Kii aock Maar niet om je mooi © oogen nooh om die van ienkand van je fiMnilu Maar er is e m aardig duifje met haar al goud en een voetje dat ze gerust op d ffi nek van Jock Gordon zou mogen zetten J oe het werk dat M Kieaock je opdraagt heeft xe me gezegd on doaroni zal Jock Gordon hier om Kdton HiU en graaf von dairbranU alles doen wat je wenacht Zonder dat zou geen meuue van Kisaock tten ïebocheUle Jo lc hond of voet kunnen K en roeren fiCONOMlSCHE BERICHTEN TUaKhrift der MMtwlMppü tw NUverhcid t Maurt afleverJng van dit tüdiclirift bev t de rapporten van de d part moiit ii over de vragen van liet Hoof H stuur in zftke de ervarlnifon opgedaan m t het vprfcortcn van den arbeld t id n In Kuke bet twerlag mtiL baambtun sn arbeiders In luit redactftioeel gedeelte sehi f de heer Dr F K PoHthuma over de plB nen der sïaktevenekerlng Schr geeft in baknopten vorm oen ovanileht van hetgeen gedaan m om da uitvoering der ciektelversekfrin in handen te brengen van de belantf hebbenden Bif dl Ui hftwvgittg die uitgaat van wvricnemerit n werkgovcra beiden gaat hetf om het belangrgke aocialo dool oen tlektöverMkenng voor hot galioele arbeKlende Tolk op de bcMt mog liJkfl w jte te regelen w arby voorufi Is Konteiil dat do w ae van uJtvoering uo walnlR mogeljjk op de koaten der Zjokteversek ng mag drukkei au waarbij do vakorganiaaüoa d n moest mogeHjkiui invloed wordt gegeven om te waken VOO do rechten van den weritnemer Kr wordt hier leti grooUich bepniefd klaagt dOKo poging en blijkt het muK IUk dat workgeve a en werknemers tazapien oen sociale venek nng kunnen uitvoeren met de kleinate kosten voor het orgaan dan naag verwacht worden dat ook de andere aocialc v rxekenngen in dese richting sullen Wonlen omgebouwd Van bevoegde hand het is gebleken dat prof Volmer de schrüver is komt eert artikel met illuHtratie voor over de voordnacht van den Amerikaan Gilhreth m zake dei bewegingsstudie ter verkrijging van de meeat doeltreffende arbeidsmetbode the one beat way Het artikel behandelt den man d voordracht met de vragen en geeft als n Lbe trachting de slotsom van prof Volmer dat m een tjjd als dexe nu men zoekt uuir meer praestatie in de fabrieken het oogenblik gekomen is om de Hscienoe in management met medewerking van aile betrokkenen in te voeren Het volgend artikel van de hand van prof Dresden sluit zich bij dat van prof VoBtner aan Deze schr vreest dat vele to toordors van Gilbreth zuilen meenen dat de motion study uel voor Aanerikaansche toeafcan den maar niet voor Nederlandsohe van beiMtg zijn Schr hoofit daA men intomnrlieel deze waarschuwing van Gilbreth zal ter harte nemen Zyn de toestanden in de Nederlandsche nijverheid zóó dat motionfltu dy hjar ween zin xou tiabtoen welnu verander dan 200 spoedig mogeluk die omstandigheden want de bespanngen die door toepassing van motion study te bereiken zijn kunt gij in de internationale concurrentie op den duur tdch niet nUaaen £ n dit kan gasahiaden door pedalijiBtie en nonnallaatie KKRKNIEUWS Intree ds Wisse Zondag heeft ds G Wisse die zobals men weet tot de Chr Geref overgegaa ia bij die gemeente in Arnhem sija intKde gedaan Het was te voorzien dat bü deze niet alledaagache gelegenheid de belangsteSing groot zou wezen Alle maatregelen ten fl ijt kon het kerkgebouw des avonds b j lafnge na niet alle opkomenden bevatten Ds J v d Schuit die als bevestiger optrad had tot tekst Ev v Johannes 21 6a s Avdnds hield ds Wisse zijn intre lingsrede ovei Handelingen 18 9 en 10 Ds Wisse deelde in ziJn preek o m mede dat hö onverzwakt in zön overtuiging stond alle zoogenaamde critiek ten spyt die hem van de zjide der Calvinisten niet was gespaard had hü in versterkte mate juist het volle besef behouden dat zijn uittreding in Gods wil en weg was fn hij dan ook nwt vollp vrijmoedigheid on groote blijdschap de herdersataf opnam in de nieuwe gemeente Ds W zei ook nos dat hü m de christeliike artwdenitoeweging als Rvangdiediienaar zou owtrodea waar dit noodig of gewenscht was doch alleen kon steunen als de wezenlijke begiïselen van het bübelsch christendom niet werden ondermijnd in de politiek was spr i altijd antirevolutionnair geweest en wenscbte dat ook nu te biyvcn doch dit wilde niet ïeggen dat hij van de tegenwoordige antirev party alle gedragingen en zi nswi z i accepteerde alleen naar de opvatting yan Groen v Prinaterer en naar de oude beïin salen zooals vroeger dr Kuyper in Ons Program die had ontwikkeld kon hij samenwerken an hij zou afwachten wat dit werd Pe Chr Geref kerk beleeft den laatsten tyd een tijdperk van bloei en uitlweiding aan die uitbreiding zal ds W vo nil zijn kracht geven Plaatselyk zou Z B w doen wat hij kon om door lezingen ursussen evangelisatie en diengelijke te larbeiden ook onder niet geloofsgenooten ONDEKWUS D Hu Klw onderwgun bli het N V V Volgen de Voorwa i ts zal de afd ellng s Gravunhaffe van den Ned Bond van Onderwüzors zich met 1 Mei aanzluitea bij den Haagschcn Bestuurdersbond Van dien datum af zuilen dus de Haagflehe bondsledcn hun intrede doen bij de groote vakcentrale Door deze aansluiting werd tevens beslist over een ander voorstel namelijk 4at de afdeeling deelneemt aan het Meifeest uitgaande van de S D A P en H B B TIJDSCHJUPTEN Het Leven nfi S2 Haart aeeft aJa vooMaat een foto van hei of eale dioer der Hollander oip de Leiviiger Hene voort ziin owwnomen foto s van da bezettiTix van Dusseldorf de moord dn Berliin op den Turksohen jrrootvizaer Talaat Paaja de volkwtemnunx in OpiJer Silecili oef mnK van den gemeenteiliken eoeeÊikulidiireit üenst ved vol r van de metnottea van Caroline van Dommdan H d i M ntaar de atmatewerver in Anwterdam die candidaat ia voor d i meeoteraad de ivffüdJnff van de nw d me athé tlgwm t tn VJkintoga tiho ea fa n AOVBATENTIIN BBNIOB KENNISOeVINO Dft Hnpr en Mevrouw VAN HER ROER ENOELBREOT Uroawerekadii 67 Haai lom ontvingen barirht dat hun zoon NI COLAAS MICHAEL galinwd L met ALCyONK TITANIA uk STDRLER Pontjoltoeaomo Malang 1611 K Op 14 Febr 1 1 zijn mljn panden in vrijwillige publieke veiling verkoeiit Ze moeten ten spoedigste ontruimd zgn zoodat ik de prijzen mijner artikelen beduidend heb verlaagd Er liJn koopjes in tafels stoejen Iwstaa restanten karpetten zeilea en linoleums restanten stoffen matten tafelen divankleeden in alle prijzen Vrjje toegang op alle afdeëlingen Waar niet verlicht wordt men verzocht bij avond de lichten zelf aan en weer uit te draaien Alleen op verlangen wordt men te woord gestaan Iedereen kan komen en gaan zoo dikwijls hij wil Ik vestig in t bijzonder de aandacht der bezoekers op de tweede en derde étage waar een prachtcollectie Axminster en Smyrna karpetten aan stapels geheel vlak is uitgelegd wat de bezichtiging bijzonder vergemakkelijkt AUes is zichtbaar geprijsd G DE RAAST pitda Peperstraat 14 18 N B De inrichting voor stoomzuivering van bedden matrassen en dekens wordt op denzelfden voet voortgezet 1544 40 Bekwaam Smidsknecht Wikltfad li llpl atal 0l o dl bekend mei boefbatlal aa alle voorkonand wcrkM m heden Bi oadai let P 40 aan A FISCHER Boekb Uliechl 1540 6 tegen Mei a a een flink 13 Beneden of Boveflbuis of ruime étage voor klein geisin Huurprijs circa f 500 Brieiven no 1640 burean Ooudache Courant i K 1 DE mS Rotterilin Arti voor ziokton voa hirt an Uotdvoton is waar te raadplegen 1539 7 I iieiiDiiitsGii urn Westhaven 30 Tel 324 Qoidi Knolbegonias en IS Gladiolen ÜUMMIWAREN Patent fiaaeasnridtfeian Injectie oor aeui en oogapuitjes Elastieka Kousen Waxinwaterflesaehen Wiadkaaaana Buikbanden enz N V MV SANITAS GOVDAs Korte Tiaulaang 10 mtBSDiM Korte Se tAnat 17 BROS TOILKTCBBMB eft Oi MUHlta iiaid f 410 r a 15 Kaas en Eieren voor Engeland en anderqebah voorde OaoiChdagen u een tractahe wonneer je deze öaM van Import firma te Londen VRAAGT wekolyksrhe leverinjtvan OOUDSCHE KAAS en EIEREN ïnkonp gesohiedt voor eigen rekening Brievan franco onder no 1B37 uioftU Oondscho Ooiirnnt H eCEPT rouf rt aerhaifani qnr Viarhapja mel fti jL ar Eert ytpondbo tnr n iarh t om iuihtr rwee eieren Rozynen Aucaalo fvan P milD Pzn HOBSTgllJlT ifi B8 lflfl ontving waderom laen prachtige sortearing Godin Fornuizen alsook een groote partij iS Geëmailleerde Fornuizen Verlaagde sterk concurreerande prijzen Wij levbren wederom Mooi TUINGRIND lok GmilOZIIIID ZAIID en SCHElPEIi JOH DESSING Co Kantoor Oostliaven 24 GOUDA Tel Int 143 m Huiduitslag genezen Ja De beroemde nieuwe uitvinding D D D geeft U onmlddelltik verlichting en geneest volkomen Huiduitslag Zeere beenen Ringworm en Branding Insecten beeten uitslag puisten Psoriasis en alle huidziekten Onmiddellijk na het gebrwk van het waschmiddel neemt de genezing een aanvang Reeds de eerste druppels van deze reinigende verzachtende vloeiatof brengen verlichting aan en doen de jeuk verdwüneD D D D HET Waichmfddal voor Hufdzliktoa FzÜs van een proefA ƒ 0 75 Groote fl inh 5 maal zooveel veel voordeeliger dus ƒ 2 60 De behandeling met D D P wordt ondersteund door het gebruik van D D D zeep ƒ D D D Scheerzeep ƒ 1 26 D D D crème i ƒ 1 50 Gratia brochure op aanvr hQ de hoofdvertegenw Fa B Heindersms Den Baag Amaterdam Sneek Depots te Gouda bij ANTON COOPS Wüdatimat 81 en Uej VANLOONt Markt en verder bü alle goede Drogiaten 100 Bestel Uw Drukwerk bij A Brinkman Zoon AfiTOMfSOOP Dre iil Wlldztreat 31 Tal Mu wmtaipwe Plia ilioi bi i ll iU ndaod Sanguinose versterkt verrukt en zuivert uw bloed 7Ai geeft u daardoor eene tri ache gelaatskleur een helderen ooe opslag en die aantrekkelijke sehoonheid die onafscheidelijk van eeae krachtige goede gezondheid ia SANOUJNOSB kost r ten j 2 8 fl ƒ ll 12 n ƒ Ji WACHT U VOOR NAMAAK VerkcUgbaar bjj Apotheken ea Di ogisten VAN DAM Co I eaKaii A De Rlemeratraal Zc 4 Met heiaannemea van DRUKWERKKN in elke gewenschto uitveerinK Mai zich te HAASTRECHT de heer J STHEKR N V DETIJDGEEST Trt ng van 750 nummer ten everetast van Notaria A Q MUL I Dinedaf 22 Maart 1921 p iJ v B 5000 T4835 1900 3804 1000 JIOI 8071 400 9010 20O 20250 100 m iiie 42 13134 14046 19771 9 v 190 d i9eW f M 77 101 n IH 99 8 13041 66 rtz Ktt4 ffl m 41 nm 74 7718 10G6S 8B 89 fi U m nrt 97 XM w MIV 32 81 13110 19404 B fV 38 106Z4 18 47 61 33 30 67 3131 69 71 rt4 WM 7843 91 13302 S6 lAOl 42 ff 79 10736 8 I I4 ï M mr 7922 70 08 K m IA OT 10645 13305 19S07 n 41 ifl 99 76 6 14 ff B m WH W OH nfin 99 30 41 m 41 W 96 38 43 72 78 TB UK M14 ff 15 w 8218 83 23 isin 3 W s 95 86 43 11 M t4uii 8414 93 13520 1 WH Sn H B W W aK 4 90 30 13674 36 m 7b Ti 47 53 80 4 43 m 10 IfWB M 20 H 8541 ra 15 19067 igooii 79 fa 9082 90 11237 40 4 1 m w 89 8036 41 96 imu H m m 37 ti 13009 36 m 61 62 94 61 ai w 4S Aim 8711 91 70 ft m ffilV W 8 illH 91 28 8B 14012 90 n ItHh K4 i 47 11439 15 87 92 iiwr ü HH 7 8811 66 73 76 W tW R fsm 13 90 14146 IKNn n 24 fi t7 m 60 22 14303 10422 w M MM 64 70 7 Iflftttt u m IQ 2T 4001 IMK vm i 4i 13 73 92 6i 1 i i Wtttt 51 11808 69 m 2D H 4t 56 34 84 74 lUII w m 0104 99 m in7i IM 80 70 CT 14309 W Hl S3 11912 80 SI IffMU fS tJti 9212 16 W 10802 W A7 7 65 54 18 14408 23 52 44 I 3t r i J ewa 13 1 0T 33 4 iH w 44 97 41 OB W WI 7 Km Wi 940S 63 4 10012 j2 W1 44 66 82 28 IKH 7 ai 35 m kl 42 9602 12108 14625 68 l J Ift 3 17036 tf l t ffl S9 wno 9612 12215 14751 74 J 41 i i S2 n ni TH 9736 42 96 M 4H 63 80 140 6 17134 7 57 74 12306 10 w 7 9889 33 3S 70 H ITffO 6042 24 n fl 67 4St 44 12904 30 93 n 4R 17 1 78 63 73 fl Ai W 17444 I7SI6 vat M W 4 B til 74 12610 99 77 me 83 74 38 48 83 68 67 28 W l n 45 mr 98 I02I2 7S IÖ20K 64 261 ƒ 48 gs 23 I78T6 jam lai ffi 63 I27M 3 K M 7 a7 13 42 91 7949 45 S S § MIfi M 9T IBM W THOI 81 e ia ts3 waa 6 I0aO9 13822 90 uooo w ao f 13 S 59 VoriB i IM 3028 m 5082 5907 Mt 198 57 1 BLtt l 90 mv Ji Me m j 6048 8 57 t 6191 8168 M T 8108 6IU a 6176 6198 8181 0 6236 V I a2Q2 8211 8308 8218 AGENDA 22 Maarte 8 uur Sociëteit De lUiime I raal avond apMtisehe Vereeniglag Hanu nia 22 Maart nut Vergadering van de Ve eeniging AinbachtBschool voc Gonda en Omatreken 24 Maart 8 uur Nieuwe Schouwburg i Abonnementsvoorstelling BOSKOOP 24 Haart 7 uur Raadhuia Oemeenleiaaii B leaftl Tanoaken Ij gerenald tt madedeeUnc te mann ontraacw m yf mm aótmlmt EieoMaefae Dnkkerij BUMKHAN ft ZOON lïTieTx ws eaa éi d v exteXLtie blsk d voox G o ccd SL exL Oaao stxeicLoaa VERSCHUNT DAGELUKS 1 BEHALVE ZON BN FEESTDAGEN INGEZONDEN HKDBDEKUNOBNi 1 4 legela ƒ 8 06 elke regel meer ƒ O M Op lie voorpagina 60 hooger Oewoaa advertentiën eo Ingeaondan mededeellngea bj eontraet tot leer t r Uceerdaol pifla GrooU lettere en randen worden berekend naar plaatoruimte Adverteatlin kuaaas werdv ingeaonden door tnaaclienkomat vu solieda Boekhaadalann Advertentlebiireaiu en oaae Agenten ABONNBMEKISPBUS per kwartaal 2 25 per eek 17 eest met ZondagaUad per kwartaal ƒ 2 0 per week 22 cent overal waar de beioixliig per looper geadiiedt Fralco per poat per kwartaal ƒ 2 7 met Zondagsblad ƒ 8 40 Abonnementen worden dagelyka aangenomen aan ona fiureaa Harkt 81 GOUDA by ooie agenten den boekhandel en de postkantorcoL ADVBETKNTIEPBIJSi Uit Gonda en omatreken behooiende tot den beaoigkring l S regels ilM elke regel meer ƒ 0 25 Van buiten Gouda en den baaergkilng I 6 regels 1 6S elke legel meec ƒ 0 80 Advertentiën hi bet Zaterdajnituninar 80 btlalag op den prija Administratie Telef Interc 81 SI GOVDA Borno HAK mtm Redactie Tdef Interc 64S f iieaatoren 7 setnatomen die voor 12 iaar iVHorden gokoiien en voor wie evenal s voor den vooraLtiter geen wettelijke verphobting tot aftreden bestaat als de V rikadtwr dat nat den Senite nJ t een is In dui feiit kiert de Voikcnbond een evsar voor de Venter ontwükketing der vrije Ataid en wewcht bli veranderinii in di n sin dat de zii 1ititurstermijn diler duaitste senatoren nvordt temKWebiijurht tot 4 aar en diit het parleoneDit ihet recM zal hebben ile eaatonm naar huis te sturen Vei ler wenacht de Raad van den V toenbowK dat er wn nieuw parlement isai wonion mvonnd om de conatitiitte te herzaen De Volkenbond wnJ echtiei m deze aangelegenheid nog geen teeen defmiUcf beajuit nemen voor hii de meening van de Dantzurftchc bevolkmt hwft gehoord Natuiui liik uiLs le ODwinding over den btJef gixrat De Volikiïduifr beeft ziin houding noK mei benaalfl De Bntschc politici beleven spanvonde ilwKen lord Roibert Oecd is twt de opt eutie ovettratliaan waarvoor hii motieven JiLul die hu ZondaiK m een radnvoerinit uitvoerig heeft uitoengezet en lk nar Law 1 uit de politiek teruiRWebreden aooalA mon weet Aanvankeluik reloofdo meil aan et n politieke ziekte maar Bonair Law i indeixlaad overwerkt Men meemle lat Lloyid George met ziin trouvMm medewerker van meening veiwchilde over de tpeenover Ierland te voeren polrtiek mrai mi endü da t de premiej lie ondenhandolinirea met IcrlatKl fteer wUde aanknoopen Dit ia ociïter niet t geval met t geivola dat de toestand in Ierland onveranderd l i ndag hebben weer gevechten plaat gehad We ma cten reetia meldins Hiet officioale MppoH vaa het hoofdkwartacr te Duiblim meldt dat toen Zondö iocht nd om aeht uur afdeëlingen van eenige revpunanten neiccn küometei ten Noordoosten van Baroion bezig waren met vefemngen Jwin tmnaport dat zich od luwten afiïtand van hen bevond door een groote bende opstandelingen wenl aangevftllen De Idaine aftleeliiwr die het tiransport bcnvaakte bood hevigen terenatand maar voorda t de anderen t Kuln konden komen waien sea soildaten en een bestuurder geiiood en het transport verbranil Na de aankomst van de hoofd iiacM en verateikingen van de politie en huJopolitie die de rebeUen krachtig te liif gingen vloden dezen met achtei atimr van zes dooden Zeven lewoaden werden door hun kameraden waggedmgen De troepen namen zes ongewonde op rt nd©hn r n gevangen en vermeestertien een rrootP hoeverihoid wapens mimftie en bommen Bif dit laatste gevecht zitn twee offioieren twee soldaten en een ohauffeur arewond De toekomst I van Opper Siteziê Nog onzekerheid Frankrijk vèdr verdeeling Perwtcmnen Korfanty acht verdeeUns mogelük Dr Simons liewhoawt de OTenHnninR aan Duitschland Offieieek cijfers Dantzig in r n Ti hdd getast De Engelsche poütiek Gevechten in lerhnd OtKtnaA i China ONS OVERZICHT Wel ia de dav dèr voflliBatemminir ia Od pearSüozóe matdg voortiügesraan een Italmte Beede worden nii AIÖtt tie ïnaatre eLon aan de Rooiache waatwrWS gesi naleepd In natoonaUfltieehti jBool chc knntnen verwacht men een cdiffaimachtiis optreden van een at ander PocAscb Vroneraal m den iree t van ïteligDWÜcy a vmasamg van Wiloa artüen wellke op aUe bchuUeiuie aamenateJjkiK ziin i e Duitvdie bladen eischen echter d t men r ktea ae 7 ai houden met Opver iSiillarfë als edi ho inogeen ondeeUbaar jKfaael Het blad bedluit met te awgen i it dit geenscuns het gevaJ moet ziin dook dat men eventueel de senieeaten van edikaar beÈooTt te Bcheitten Voorts vaateB d Teompfi de aandadht op óen udwmd der betKeffende aiukielen van het vrediOBverdratg hierboven aanxehiaald wiaaaTran de takut geen enkele andeare intemuKetaihle duildit döclh vaatatelit dat OrxoeT Saleme in een Diutsch en een Boolfich ftdouó moat wowlen verdeeid Diit zal vril aardiig de meening weergeven die Briianicl in den OppenAea R ad fleuikit te venkuradigeai waimeer de toewüzimg ter sprake wiondit gebmdbt Ztker zabl Bolen nieits nalateoi om de nw SttÉre heeren te oventuogein van de Btnxalwatfheid van het plan tot veixlaeAiiig van Sójeaaë e j dat ze m tagenotieUiag met Kax xtttó en SQeebwiik dioor geen enkele bspaUog v oivlit vei boden De Pookiche kedftr Korfoenty verklaairde tot een jwxrnmiiat dat ev dirie sroote gjv epen b o ate a n lo de Ihuftische leidema diie anroorwaardeliik aan de ondeeÉbeaitewi van OoperiS leusië vaetiimideia en bewerooa dat met een vumoBdeaMi van O tenn 4 ailfi totaal reauUiaat ees utwaHom OntMrSilezië met Aoileihznuig n DudfaBchJand de eendge opiiosennK is 2o de Feolsohe l ens die die afaoheidix der lboveiDgenoenuie döatricten dun van het transohe indiuatricigebeid wenschen en ateunen op een BooLaobe meexdetlicdd van 52 teiren 48 in deze dasteilcten 3o de voofTstandexiB van een vrliataot natiiurlitk aJlem Duitsohgezinden die als laatste middel het denddbeelld van een vrii staat propage ren en zich Opper iSileaaë als een mtemationflal gemBreerden staatmet eigen middtie denlken en ihopen dat een Deutraal lend bilv Nederiaad voor dat denkbeeld zal opkémein Een zeer kledmo giroep proipageert vetrder de gedadite van eest vriistaat beditaande uit Danbaig OFPpeir i leaiië eo Poaeik Initosachen moet worden Kieconsbateeni dat de groote miaesa der Silezilscihe beved king afkeerig is van een deeliiw en dat deze oneinddge onlusten teage vailge zou hebben t Sehijnt dat men in Polen de zaak met alle deenoods met weven geweld wil doonaetten dat men coQte Que coflte zich meester Wil makeoi van de rebdeden waarop men nu ail zoo lang den begoenlgcti en tevens hoofpvoüen bük beeft g nre9ti d dde yei tt verwoodend ea de real lieerden overtjuwpd heeft van de do traffeMlhöid der nu liitaire maaitneBPalen waaroodeo het iJilebdeiiiot plaaita had of dae vpedelievendheid ook na hert ibakend worden der atemmenverhoudinigen zal voortduren staat nio r te voorzien Hot mmiaedt m t Ootaten ailiB gevotlig vaai de onzeflccinhekl over de rvaa welke beSlisainiiir die Opperartie Raad aal nemen We hclbben t vajoer geeegzd Polen is voor vendeeiinig vpaaréoor de riiksbe ddifrtiricben Pooloch zouden worden OuitBöhland wenscht toewiizdiwr van t ftebLed in zyn geiheei waardoor het WlUikheidshialive als Duitsch zou moeten wonïen bestempeld Het haoigt er mi maar van af hoe de aympatihie van dien Owpenartjen Raad 19 wedke partii hü t liefst wil teiiPwnoet looimen Had Franltalik te besliasen dan aoa ongetwiifefld Ptoflem z n ain en dus de iniduisrbrie disibricten kriiigen i aaqganioeddxd door t snjcces diat Briand vaa heeft befhaald door de sancties door te voerein ïfelooÊt mem te Parus graag dat het Franache steundipunt ooik nu wel zal zesneivieTea HJet imimai des Debata raat zoo ver m t de lezers te aiuiKReeren diat men an BudtscMand zdf eiKon iJk ook igelooft dat t zoo Riaan ziad Jfeit Wad wüiat er oip dat detiereiD vp de Eeriijnsche heum de looen van den Poolschen kroon vrü aianzdesiiliik is gesitegen een bcwHs dat de financieole en industrieeSe Icitimiesi die meeniimg ziin toenredfian dat een rede te van het indiustriei ebied van Opper Sdlet ië waarsrfiiinliik ami Polen zoil woipiien toegewezen ook aJ noemt de Dwitsche pers de verdeelinig van het Owperfinlezoisclhe gebied een iniweuk op heit verdrag v Voraaiiaes De inihoud van art 88 en van de paraigrafen 5 en 6 van het Annex l lBit geen iScellen twüfol over aan de wiettBi edd van een dergelijke opiLoseing raa de kwestie De Tfiomps meiik t terecht od dat de meerdeTHheddi doe de Duitsohers hébben toehffladd ndet buitengewoon veel roofcer ia dan het aiantial huiiten Ooper iSileEië wonende Dudtsche iSftemigereoh1n Kden dat in OfpperSdJezaë is wezen atommen Over het iet van de 12 000 000 inwoners van OmneirSÈleaië zoo ósas beslist of alithans veei tot deze beslisfidiiig zijn biigedragen door de stemmen van de onigeveer 200J 00 peiw nen dde niet in het land wonen Bovendoen oanfltateert het blad dat Ooper iSdl ë niet geSük is aan een £ taaf van een zekere alliage waarin de beide meta len van ihet bevrin tot het eiiide in een BelfHe veajhoiujdinig tot el kaar staan diodh dflt heft integendeel samenieeeteld ia uit FEUILLETON DE LILA HOED Naar bet Schofcsch van S R OKOCKETT VertaaUl dioor I P WHSSHLINK ROSSiUM Npdrulk veAoden IMt h t d atnict Beuthen worden al zorg wekkende PoolMhe r nda4en gemeld aJa een poielnc om het rfsuHaat van de atemming te veitrcwlbekni Te Oeutsch PieAcai iten Noorden v n 4e tad Beuthen dicht bil de Poolacbe gzwks ziin vertuclieudene Duitschers dooctoeadbMen te SchopfMnttz an de Pooifiche jp eiw ten Ooaben van iKüttowita zün huitten van Duttbchem treptuiaderd en wonit hevig Keeohoten de 2 Uitachars vKichteo Overal hebben dxeiirende safnenaohoUnCien van Floolsche benden plaats De Duitsche rageetóiur houdt intueechen vol dat haai de ofiHiwimiuur i De Kijkiiimnifirtwr van Bui fciniderfve Nadien dr Simom heamoetto giMtemiontren on het Silesiacbe station eoa aantaJ teruitlkeercndt atOemceseohtiKdien nit Oipper Sajeziè welke bun woEmiftaate in de provincie Birapdenr bui hebban met da volvende rede BINNENtAN0 £ e fliatfr m gwronnen OwperTSilezië lM Dt uch voor DuJtechland verkÜaanl Zeker er ziin ook veriiezen gelödeii doch de z£ge Is one en de grootste overwinndAg iü lat kunnen wii ei wimen wannoer wü hooren hoe onze teKensitanders deze atemnung o wa ban hoe zil ontstekl en versQagen zun dat de bevoÜcin van OpporSile liii wch in zoo gnoote meetxlerihiead vooi ih Duitsche vadeiïand heeft uxtArebpmken De bevolkiQR van Oipper Sileaië en git met deab bevolking hebt door d e atenwmng nutdmikMng gegerven aan den eiech dat OipperSHezie blÜft faü het RÜk Let MiKooderen danlk en rÉkkentclllkheBd gedeo ken wu h ai die fauibwiooxinlaaita niet verlaten en Widiunht ook verder nofr aaa Bevaren ziJn bdooltfreateld Dat ziJ met ons hioofd en hart hoofr houden m de hoop dat 4aitigene wat de 20Bte M a i t one getoond heKGt voor de toekomst zal bduven beataan en dat niü door geen macht en door veen nrecht van DuitBchkmd eacheüden ziulLen worden roedB éek xt Albartfa opv Giateravowl werd de defümtaeve uoMaiir van d ToiikBsbeinminir in Opper SUezië door de intematdoneile comnusaie bekend gemaakt Voilgens deze békendmakinig zlin AP Duatfichiand 716 460 en on Polen 471 406 stemmen uiljgebiaidiit Jn het induatitieHirabded ala geheel geiMMnen heeft snoh noir een kleine meerderheid vóór Duitschland uAtireapiioken De vrije stad Daofasifr i £ heftojr verontmaar gd nu ondekt dat de vriih die het gekregen heeflt zeer betr iiJkelijk is De correspondent van de IHmes te Pe gËg ip L iJ iL i lU iH In de vengadering van den Daatziirsohen VaikadAg is jriabèiren een brief van den VdikenAMnd voonccelezen waairin een ingrijpenle verandering van de DantziiRscbe constitutie wordt geèdBcdot Vokrens deze dooir den Volkenbond eoediKekeunle cenHtituibe staan aan 9Mt hmxDd van de retpeenw dM vrüe stad naiast 14 pa riamcntoire Ook gopfien avond aei hÜ M if gioetiende volgens de laatste mode vtui üullarg Nou en ik Ben ik er niet meer Saunders zei Jaae coquet wwit ieder aanbidder was haar goe t genoeg Saumiers spsioag in de lucht als een forel he een vlieg hapt Ja Ja Jesa meisje ik zag je we maar men kan zich niet met twee meis a tegelijk bean oeien ffc hoop dat je er niet aan deiAt om miJ het hof te komen maken aU je Meg luiaat je eerste vrouw begi ven hebt airtwiyQf iea ruw Dsse dubbele toespehng op zijn bcuintjc en zijn hoedanigiheid van weduwnaar töe een tweede vitmw zpetct kwetige Saunders erg op dat oogeiAlA D e jou zaJ zoeken Jess kan zijn vingers aflikken antwoordde hü voor een Sukkel adrem geno De stem van Meg die ruwe maakte met Jock Gonk M oonooaele van het fcerwpel brak daoe seUng van vijandclijkhoden af die onder de joagenK en meisje van het land even natuuriijk ie ai het goeien avond hoe maak fe het van de ouderen a ben ji daar Jock Gordwi toonbeeld van een laotanut Dat werritt met oveniag en dat verscbu nt maar aan h t avondeten Denk je ilat myn meester zich maar van het eene jaar ia het andere kan isten uoibnugen door zulke bioed ugeni ate jy Nik daarvan Genoeg gedijen voor vandaag Put mij een paar emmer water voor den ketei en haal turfl Hier hoorde nwn een vreemd doordriiig wt sicnuwtje de atem van een wautt Ren vooiikeur nep Saunders uat Jieker toont ze die meneer de doaniné een ivoorkeiuir dae ze fflinik getoond heeft Nog den laait ten Dinsdag toov Pinksterenheeft ze me een oorvqig giegeven die meheelemaal versuft maafcte WiJ dit mi Bchien niets zeggen Weflau Saunders zeide de dooiiné den staJ uitgaande ik weneoh je veel aucees in je aangalegeniieden van je hant Maar tracht je wat berter met Biiade te venmaan ander kon je wei eens eiigar trap krijigen dan vandaag En paa aiveiPigen wat meer op je uitdmkkiiiiigen Dank u dionBné 7 antwootdde Saunders Ik zai mijn kest doea om u te verplicJiten Bü de klappen van Meg smaakt men toch nog een zekere zoetihedd maar de schoppen van Biraie die 4jn onaangenaam en het biengt meta in Woil je je wel eens rosteig hcwden leeifllt beest HOOIFDSTUIC DC Sannéow doet aaaMcIc Kijk daar heb je den Sukkell zei Megr Kiaaock Daar ze op bezoek ho vte had se schitterend t üet gemaakt en met een door een krachtdadige wrijving verboogde gelaatekleuT zat ze een koua te hreden onder het afdak der boerdeïiü in het roastge licht van den avoDdBcbemer Gewoonlijk nam Wpnme eoD boA zette lidi dacht voor haar twoi vaa waar se een vergeakht had dat meh uitatre de groene weiden tot de dennoBWon haC Oran noch meer waarboven Mauwige nevels aich uiIJbreidden Mf en Jeas Kianock waren gewald hun brei en verstehverft op zomeravMiden mee te nemen als ze zich op hun medikbankjea voor het hnia zetten lï Zeg eens meneer de dominee i Clraee Kieaock geen pracht neid En Jess zial met een paar jaacr oo miet kwaad zün maar van al de KiaeocklB praat mü van Meg dat sü een pmachifnge huisvrouw zijnl Wat zegt u er van meneer de dominee Hiot gewoonJiJfc srtireiiige en treurige geZ cht van donuiinee Welsfh ontspande zach hij begon te lachen het gesiprek van zijn knedit maakte dndcwijls nilke onverwachte spranKen Maiar het aciijjntt me toe dat dit jou voonul aangaaib Saunckera Qc ben het niet die er over denkt ïfeig te trmiweat 2eicer niet en Gnd zü hiervoor geprezen want als de dominé het hof ging maken aan de jonge meiisjefi wellke kana bleef er dan voor den armen kerkéknecht 3eb je al met Meg gesproken vroeg domané f N een zei Saimdars og niet Maai t ben beedoten vanavond met haar te lumten tenmJniBte ade u me vanavead nietaoodig hebt natauriijk Haar ft heb goede reden te hopen dat Meff Wta e reden heb je Saunden HeeA Meg de eene of nttdem voKfeeur voor je do n U jkw Als Wïnnie geatemd was tot babbelen Lat ze wttnig en Luisterde naar het drukke gcQintat van de dlenotboden Dvtewijls kwamen de aibeidera Jock Format en Bhie Karmdk zddt in het gesprek mengen en dan wae het Winme grootste ple ier naar de ambwoorden van Meg te luiaterea dae ntóijd vol geestige boemcne invallen waren Ben perk van wiUle Ölüto Uoeide voor Wdnnie s venster en de koeten kwamen er girazen terwijl ze sacMjes met hun neusgaten m het gMBs en den van ia w bevochbi ien kiavu souffleiden yGoerien avond meneer de sukkel riep Meg al toen Saunders haar nffg nauwelijks kon verstaan Deze kwam met zün zwaren stap nader woatbü hij de sohocóiwk die hij met hetzelfde kaarovet had inffeamaerd waarmee hü ujn haren glunnkend gemaakt hwl liep IB de wag naporen drukte Hü droeg de groote bfcauwe pet van Kdlmamock rhe uitloopt m een rand van Toode en wjtte mitjes en een Wauw pak versierd met groote paariemoeren knoopen lawt ike t 1 In Gallwvay versAaat men onder het wtoonl ukkel den grooteo rwaren lompen jragen lizdcscii en omoozel naïef waar iedeaden pot mee drijft de heeie buunt lacM hem uit d hti is het mikpunt der pingerijen vwi alle nwoacihen uit het lEvraatfe wMm teacMvro