Goudsche Courant, donderdag 24 maart 1921

BiARKTBERICHTEN s ooMend kun j een lea wonien KOReven betweken dMü lAej iiiwen in groep n van ZOO de btuocooi don bcdioeft eeit B iie aiechts dne hoofrattou vier damn t duren ié maal s maand Dit sweft nM a l en beaparimr van tokaail uur fümhuur etc doch t ie duKleiyk dat R eo directeui op een solaria van f 400Ü e laar behoeft te worden uanifeBrteld Hy lou gvén mende tien maantlen hoombeoi een weeAt peomaand weiden en bovenMen no twee maanden vacantie genieten Zou het met nwge y k jiin Hunen te werken met enkele aiuier kleine Bremeenten die reeda een fichoottNoecoop heflDbeu en geeamentiik een daiecteur aan tL stallen fc n is het deuk beeld een oyereenkomat te ftlulten met een bwwiooop vCaoirtioor men althans 1 of 2 t gen gratia beschikking over oen lokaal krygt met te venveoienllsken Zeker zul leffi vele in reaeitenen dio hiet van dramas e d houden graag © en awwid waaww we tenschaipïieliike filme vertoend worden bu wonen z oodat de bioecoop ondememinx 6tc U4C geen schade zou ondervunden Intuitechen het onderwerp is uiw 4iou den en er 16 natuurJ k nM r tajreo om wanneer men zekerheid neeft dat de i lannen van lien Ondetwiisraad spoediug erecd lullen zijn de zaak voorioopig uiA te fitellen B en W zullen daarnaar LnformcO ren I hticr Wiikt het nirt duideliii dat de Onderwyaraad in afzienbare toekomst mei zn piannen gereed zal zhn dan hopen we dat B en W oWuw tullen overweaen of eu tets kan watden gedaan in afwachfamff va n de RukareReluKt pventueele contrec ten bcihoeyn toch niet voor langen termiln te worden gesloten Uefat zajren we dat Ae heer Yaji Staveren werd u tcetwoduid een demonstratie te komen geven wodat lodeo van het atandipunt van dezen auton telt kcMi kennia nemen Skit ln tjolg i d nmnm r Em lee duurt IH uur Uit den Goudschen Raad Een rumoerig littint H t werkloozendebtt De KhoolHoacoop Het heeft Dinsdag in den Raad weer ge spannen Het was een zitting waarin de woordvoerderH der verschillende groepen het duchtig met elkaar aan d n stok hrtiben gehad bytende woorden vlogen over eb weer en of de Voorzitter al hamerde en oP matiging aandrong het baatte niet vert Lr is ook veel in het lawaai verloren g gaan Do eerste aanleiding tot een heftige discussie bood het schrijven van den Goudschen Bestuurde rsbond betreffende werkverschaf fing aan werkloozen van gemeentewege en vaststelling van de steunregeling De woor ivoerder der soc dem fractie de heer Sanders en ook de a r heer Kolyn het ben den wethouder van sociale aangelegenheden Dr Hoffman op felle wijze geattaqueenl Hun groote gnef tegen dezen vwithouder was dat er van hem geen imtiatlMf IS uitgegaan om het vraagstuk der weük loozenzorg tot oplossing te brengen Dr Hoffman heeft daartegen aangevowd dat er arbeiders te werk zijn gesteld by den womngbouw van St Joseph en dat er thsèa plannen bestaan om 80 menschen aan het werk te zetten by het dempen van slootm Maar en dat was het cardmale punt Hner verdediging de minister moet go6akeuren wat in deze wordt gedaan en dex 18 door den buigemeester dd 7 Maart il aangevraagd Feitelijk noemde wethouder Hoffman zich onmachtig tot uitvoering van j hetgeen gebeuren moet Het komt ons voor en er is ook door den heer van der Want op gewezen dat wethouder Hoffman zich er hier we heel makkelyk heeft afgemaakt Ongetw feld Ia het Uiterst moeilyk een zoodanige werkverschaffing te ontdekken waardoor de werk loozen zulk productief werk kunnM verrichten dat de gemeenschap daardoor geen groote lasten worden opgelegd Maar daar staat tegenover dat waar de steunregeling toch ook geld koat alles moet wor den nagegaan om te trachten productieven arbeid te vinden De wethouder had moeten komen met bepaalde afgeronde plann i met kostenberekeningen of wel moeten zeggen het is my niet mogelijk ik weet er geen laad op In dat geval had het dan aan hen die zoo heftig m den Raad opponeeK den gestaan om wèl met een plan voor dn dag te komen Dan zou gebleken z jn dat de wethouder Hoffman op een plaats ilt waar hy met behoort en vanwaar zyn bestryders hem willen wegdnngen Het IS zeer gemakkelyk te cntiseeren maar om practisch werk te doen ls wel ieta moeilyker Wethouder Hoffman s bestryders hebben hem een onaangenamen middag bezorgd Bij dit debat is nog eens even de oude wethouders kwestie naar voren gebi acht en den sociaal democraten gewezen op de co sequentie van het toen door hen ingenomen standpunt STADSNIEUWS OOUDA S4 lUitn 1921 KAAS Aju revMnl U p rtit i hMaOtü flauw U kW ƒ 8 e RUkMa 2è kw f 74 79 ao lfcm Gnwte AUkToer UmmW fUurw Oooboter 1 0 4 80 WtUwter f M l Vlli KI lARKT Melkvee groot Mivoer Handel vlu f fiW 6üa Vette m im groote aanvoer Handal vUur O ü tQ per Vi KvO M ere Varken aroote Mn voer Handel redoldk 1 0 06 0 70 per H K 0 Maffere Uiffgen groote aanvoer Ham del flauw f 3 6U 4 60 per week Nuchtere kalveren groote aanvoer Handel fl uwf 1 J0 MIOIU N RcdL aanvoer UnM vUw l er 100 frtuke f 10 12 tiRANKN Goed prüjalvoudend Tarwe ƒ Zi 6 Rome ƒ 19 21 Oemt f 18 49 1 chev 21 22 Haver f 16 47 Eiw ten ƒ 21 23 BnunebooneB f 22 60 fi NiBÜWERiERK a d IJSSEL 83 Mrt Coop I uinbouiwveiliUW Nieuw6rket4c mA Üsoel en Omstreken Sla f 6 90 lO JSe Aoort ff 6 80 per 100 sLavelleo f OM iwr ki t rabarber f 64O 60 radUe f 8A0 per 100 boe postelein f 9A opmaile t laöU 1 80 per 100 KjG OUDEWATER Coöp VellinKiver Ondewater en Omitr Kliveieren f ft dO Elandeieren f 10 11 per 100 Boter f 116 1 26 p o Aanvowruim 6000 eieren en 700 eeodeieren Baadej vlu CX UDA 24 Maart IÖ21 Sped ah tel ten gezelMhap ZondaiK 1 en Maandag 28 Maait nal Stroober B bedumd aoecuUitoiteiweieUchAP m den Nieuwen Schouiburg voorstellingen geven tn A een eerste klasHgozeJschap VooT byzonderheden raadplewe men d advertienitaen en groofce bilietten Ongeval Gisteren liep een onbestuurd paard op de Nieuwe Markt tegen een handwagen be stuurd door zekere v d S met het dioevig gevolg dat V d S bekneld geraakte tus schen de handwagen en de muur van de woning van de r wielhandelaar L Dr Rups verleende het slachtoffer by L binnenge dragen de eerste hulp en constateerde een bloedatorting in de liesatreek Per brancard van de F H B O werd hy naar z n wo ning getransporteerd Door een ruit Gisteravond schrok het paard voor den wagen van den heer Kloosterman uit Ze venhuizen van een stoomfluit van een der passeerende booten op den Turfsingel waar door de wagen door de gioote apiegelruit van den r wielhandelaar S aan den Turf singel kwam De ruit van circa ƒ 800 was verzekerd Tentoonstellmg Ambach savondschool De tentoonstelling van teeken en boetseer werk Dinsdag en Woensdagavond in het gebouw der Ambachtaavondschool gehou den heeft gelukkig een flinke belangstel ling getrokken En terecht Hier lagen en hingen in de boven en benedenlokalen de getuigen van degelyk onderricht van hard en nauwkeung werken van initiatief ten slotte Willen is kunnen deze dne zoo be teekenisvoUe woorden prykten by de deur der eerste zaal wy moesten er wel aan denken toen wy de tallooze lyn en figuur teekemngen de constructien de ontwerpen en de boetBeermodellen bezichtigden Beneden meest de eenvoudige de resultaten van lagere klasse onderwys boven moeilyke op gaven waarmee de vervaardigers goede vaklieden beloofden te worden r lag boet seerweik als een hyraldische leeuw een mannenkop uit de middeleeuwen dïfe ons dadelyk deden denken dit wyst op een kun stenaarshand er lagen modellen voor emids werk als hekken en zilversmidspatronen er hingen plattegronden van architecten in den dop Het was alles zeer precies afge werkt en hield den naam van de Ambachts Avondschool weer hoog Dergelyke jaailyk sche tentoonstellingen zyn wel de beste be wyzen van quantiteit en qualiteit dat deze school voortbrengt Steeds meei en beter zy de leuze I ONZE KOLONlëN Peet Op Java BUilteos en ui NederiandkAi Ittkië onU van gen tetlegram bedroeg het aantal neat gevallen op Java in de maand FohtwH ia Soeraiwi 4 Uunongan L SotnitmU 7 BojolaU 40 Semarang 2 Salaitixa 69 Kim dal 71 KHc em 44 Tonannroenff 1 WOTKMobo 90 alle met doodetÜdtiHi afloop PREDIKBEURTEN Goede Vritdag 26 Maart GOUDA Kemonstr Kerk 7 n m MeJ H Eelman I R Avondmaal St Janekerk ld u v m Ds J D de Lint vWijngaarden l te De Bilt Bevestiging nieuwe leden én voorbereiding H Avond maal 6 u nm Ds Verheul H Avondmaal Luthersche Kerk 7 u nm Ds Scharten H Avondmaal BERKENWOUDE Ned Herv Kerk 9 uurvm Ds v d Hey den Bevestiging van nieuwe lidmaten 6Mi u nm Ds V d Heyden H Avond maal BERGAMBACHT Ned Herv Kerk 6H u n m Ds Zandt te Delft GOUDERAK Ned Herv Kerk 10 u vm en 6H n m Ds Verkerk HAASTRECHT Ned Herv Kerk 10 uur v m Ds v d Broek Geref Kerk 7 u n m Ds Ankers te Delft MOORDRECHT Ned Herv Kerk 10 u v m en 7 u n m Ds Kniphuizen OUDEWATFR Ned Herv Kerk OH u nm Da Bulskool Geref Kerk 6 u n m Ds de Bruin STOLWUK Ned Herv Kerk 10 u v m en 7 u n ra Ds Kanis Evangel isatiegebouw 7 u n m de heer De Vnes G O WADDINXVEEN Neti Herv Kerk 6 u n m Da Steenbeek ZEVENHUIZEN Ned Herv Kerk 9H u v m Ds K jne Be vestiging nieuwe lidmaten 6H u nm Ds K ine H Avondmaal HPORT VOETBAL Goede Vrijdag 25 Maart Vnendsohappelijk Oiyuwit UmlaiMmÜ Sparta Aanvaag 2 uur Zaterdag 26 Maart Gouda Combuuutoe Dnilbo Kaatooi elftal van Rottdrdam D wedstritd Amsterdam Esecn Naar de Courant verneemt aal b da wedstrijd Amsterdam Lssen die Zatardaff a B in het Stadion gespeeld wordt de heer W Eymers Jr als scheidsrechter optreden Het bestuur van den Amsterdamache Voetbaltxind heeft besloten aan d ruim 2000 spelers van de schoolwedstryden afd O an D vrijen toegug b desc ontmevtlttff te geven Het Duitsche elftal bestaat evawdsAnuterdamache alleen uit U s pelers LAATSTE B 1RICHTEN Onlusten n l ultaeUaad HAMBUHG 24 Masrt VD Tei evolt van de bezetting van de werfbedriJven dcwr de communisten kwam het Woensdagnamiddag en s avonds in de haven en by Millernthor tot botsingen met de veiligheklq oU tie 19 personen werden gedood en 42 wond die allen naar het siekenhuis bU de haven gebracht werden Officieel wordt door den chef der VeillgheidspoliÜe meegedeeld omstreed half vier namiddag trachtten ongeveer 1500 arbeiders van de Vulcanwerf in de st d t komen Het bevel der met de afzetting betaste poliUe in kleine groepen de haven te passeercn werd niet opgevolgd E n opruier spoorde de menigte aan in gesloten colonne door te breken Toen ze zich daartoe liet verleiden maakte de politie van haar vuurwapenen gebruik waardoor vier der demonstranten gedood en tien gewond werden fc en deri hunner brak van Wilhelmsburg in de stad Na vier uur namid iag werd de werf van Blum en Voss gezuivetd van oproerige elementen Verscheidene van hen werdea daarby gewond BU de HiDem thor werd een wachtmeester der veiligheidspolitie vanuit een huls door een schot tn den rug gedood De politie maakte toen van de wa y penen gebruik De menigte bood weerstand en leed een verlies van 16 i 0 doo len en gewonden By het paleis van Justitie had avenectts een botsing plaaU Hier hadden de demonstranten 6 gewonden Van de werven hebben die van Blum en Vom en de Vulcanwerf de bedrUvea gesloten en de arbei ders ontslagen By de Duitsche werf U Itet bedryf op Finkenswirder eveneens gestaakt en de daar werkzame arbeiders ontslagML Thans ia weer rust in de stad en de haven ingetreden Mjjnwerkcrsaetie Mten meldt ons uit Heerlen Naar aanleiding van een mededeeling der myndirectle on de contract commissie omtrent een met 2 April in te voeren loonsverlaging voor de mijnwerkers hebben gisteravond en hedenmorgen de besturen van de Algemeene Christeiyke R K en Neutrale MUnwerkersbonden vergaderd om een beslissing te nemen over het in te nemen standpunt Wy vernemen dat de hoofdbesturen daarna besloten hebben oen adres aan den minister van Landbouw Nijverheid en Handel te zenden bevattende een protest tegendeze loonsverlaging Voorts verxoeken deorganisaties den minister een audiëntiete staan too mogelijk nog v6ör ZondagVerder hebben de hoofdbesturen be3oide mynwerkers a s Maandag in twee congrsaim b ecn te roepen Een congresden R K bond en een andere van de drieoverige orgoniaaties Na afloop zullen de monstraties worden gehouden BURGEKUJKB 8TANP OOUDA GmOHEM 21 Xurl Bernuxli l t J J a TU VU en A A Hora WDhelama LeooanU d T W Bctt m C Varlimil 22 Oanwu Tbudoni Antoaia i T J M BuKMianl n H H U no d Gnirff OBTflOUWD 9 Haut C W OmtI HAASTRECHT Dinsdagavond hield de Vereeniiginig tot bevopdenng van het Teekenonderwns al hier een tenfcoonatelkng van teekemniren door de leerlingen van de Avonditeetken sphooil vervaardigd ui het af reloopen sei tw en Een groot aantal teokennnaren verisierde de wanden van het sohoolokaal De cursajs werd dit war beomddad met 20 leerlangen Voor vldt en trouw beaoek werden pril zen uitgereikit Ds J L V d Wolf pred bu de Geref Kerk alhier heeft bedankt wwr het beroöp naar Radderkedt iMl Tevoren erd reeds een kprte discuagie gevoerd tusschen de heeren Lafeber ad ap en wethoudei Knuttel over le school bioscoop naar aanleiding van het desbe treffend schryven van B en W aan den Raad Het Hociaal demooratisch gemeenteraadslid bleek onze bezwwen ontvouwd in ons artikel van Zaterdag vry wel te dee len ook hy drong aan cyfers te mogen hooren Wethouder Knuttel gaf die en noemde voor de totale kosten het ontstellend hooge betlraig ƒ 8600 als volgt gespecificeerd salaris directeur ƒ 4000 idem operateur ƒ 500 lokaalhuur ƒ 1000 huur van films f2iK 0 clectnsche stroom ƒ 500 en diversen ƒ 800 De berekening is er op gebaseerd 2000 kinderen van de lessen te laten profiteeren en iedere maand twee programma s te geven D lessen duren 1 uur en kunnen door 2 Q kinderen tegeiyk worden bygewooml en als we den heer Knuttel goed verstaan hebben wilde hy de film lederen dag voor twee groepen van kindeten laten draaien zootlat elke serie vyf dagen zou moeten loopen Uit de ver dere toelichting die Ie heer Knuttel gaf bemerkten we en tot ona byzonder genoe gen dat de wethouder van Onderwys nOg even sympathiek als vioeger staat tegen ovei het vioagstuk der schoolbioscoop mocht darofen eenigen twyfel hebben be staan dan is die zeker geheel weggeno men Als we daarom m enkele details van meening verschillen met het gemeentebe stuur dan bedoelen we daarmee geenszins iets onvriendelijks te zeggen ten opzichte van het college van B en W in t algemeen of van den wethoudei van Onderwys m t byzonder we hebben de volle overtuiging dat hier voor do stichting van een school bioscoop inderdaad iis gewerkt waarudt ech tel nie t voligit dut vie tot de z i c n s w u z e van B en W znn beifceerd In ons ewthou siasme mogen we iets te optimistisoh heb ben gedficht over de kosten verbondefi aan de stichtuig dieaer imateliing m de bereke nung düc we Dinsdag gehoord hebben zi n ze toch zeker te zwaar wewowen De bedoeling zou zyn do kinderen een jnaal in de veertien dagen de schoolbios coop te doen bezoeken waaruit blijkt d it de wethouder staat aan de zyde van hen die meenen dat het oi erwys door de ülm met vruchtdragend kan zijn wanneer de kinderen niet om de andere week in de schoolbioscoop zien wat i j in de vorige week in de klas hebben behandeld Deze meening moeten we natuurlyk respecteeren al deelen we ze niet We gaan af op de mededeelingen die de directeur der Haag sche schoolbioscoop ons enkele maanden ge leden in een mondeling onderhoud heeft gedaan en we erkennen den beer van Staveren als autontBit omdat hfl voor zoover we weten de eenige in ons land is die jarenlange practische ervaring heeft op t gebied der schoolbioscoop terwyl hy bovendien als oud onderwyzer paedagoog is De he6i Van Staveren a ht één film lea © er maaJiid ruim voldoende en noemde veelvuldiger bezoek aan de bioscoop storend voor t onderwifs met weUke Hiensw ze we tot nu toe geheel meearaan Het ie OW er wericctltik ndet om te éom Jielttk te hcfcben We geven ons inaioht in deu graa r voor een betert Maar zodansr we het tot heden iagenoroen stanchDuirt huldi pen moeten we van daaruit rodcneeren en dan komen we tot de conclusie dat men hier J bescheiden we een schoolbdos coop kunnen fcnjgen voor een veel eennger bedrw dan bat ia den BMd OUDEWATER T n den kocrpman H B alhier is door ÓE Rotterdamsche Rechtbank f 20 boete of 20 dia en hechitenois geeascht wegens mis handeling van zun schoonzoon Aan de kalverenmarkt werden 37 stuks aangervoeïFd Pnizen van f 12 18 per stuk Handel flanw KUNST De Nationale Opera te Pai4is De voorstellingen van Tristan en laot de die de Nationale Opera daartoe uit entooduflpd in het rhéfttre des CBuanps JBjlys es to Pariijji zal geven jn voatjre Steld ot 18 20 en 22 Apnl eJc In nuenwe decors doo de directie van voorneeond theateg onbworpen en daarginds vervaardigd uU Henry Engelen het vwrk I enscéneeren Aie orkest zei me fw rkm dat van het Ihéatre d s ChanapB iLlysées h t heel fitaat onder leldiuur van Albert van Kaalte De hoofdportyen voorden vervuld door de heeren Jat ürlus Ambon Diiks Hendrik uv ubbinxa LouLs vsn IHilder en Aindré Svan en d dameci Ijioabetlh Pootmaiv CSdeiasner en Grtta Santlhagarons Manders De vtKirsitelhngen zuUen plaatfi vinden in Nederiandsohe taai In soover men dele vertaling Jfedertandech noemen kan Een brooet is voegt het Hbld hieraan toe dat de Panizenaara het toch met venet aan STOLWIJK De heer B Klenn Pz bolmakle te 8 Gra venhatfre heft diploma teiwjrrafie svsiteem Groatos WADDINXVEEN De gemeenteraad heeft benoetnd tot on derwHzeies met hoofdakte aan de operib lagere school alhier Mei A M Houdnk te HazeTfiwoude en tot leden van d commia 9ie cot wenng van sohoolurerzuim tie hee ren A Breediik en H Hoek Naar aanüeadinig van het verzoek deeer commasfiie om hooger subsidie werd door den raad f 150 te hareir beschakkmg ge Bteld en f 25 voor haar secretarri Af wiizend werd beschikt op het verzoek van den heer BuateJaar om suibsadie voor den autodienst van hier op Rotterdam vv ZWAMMERDAM By de Ned Herv Kerk aalhier is beroe pen Ds W G G Beekenkamp te Oudeira Het Concettffeboaw Orkeat met naar Madnd Naar de Tel verneemt gaan de conccr ten die het Ameterdamsche Concertgebouworkest onder leulaiw van Wiliem Men telbe rg gedurende de door de vereem ging Nederland In den vreemde te Ua dnd georganiseerde HoUandeche Weti n et door daar het betreffende comité met de vereemging van orkestleden met tot overeensbenMmwr is kunnen komen betr fnde de aeioUT k we6tifc LAND EN ZEEMACHT Vrtjw Landstormkorps Lnehtwaehtdi n t Bi Legerorder wordt bekend geanaakt dat een vruwillig landetormkonps lucht veartdaeaist wnnlt opftericht yiiék korp naar behoefite in een staf en onderdeelen Wordt gaspliitiat te regelen door den m pcteur van den vniwilJigen landstorm m owerJeg mot den chef van den generalen Staf Alls conunandiant van het koros treedt op een oifficier toegervoegd aan den cOief van den generalen staf Als M van het konpe kunnen worden toegelaten i ersoaeu op wae geen thenatpUdut raeL die met ais TrywiUiger beiiooren tot de land of zee roaoht de reserve hieronder baamepeBi en die een vruwilbge verbintenis by den ooge wapenden landstorm aangaan D leden van het korps zun verplicfet tot het deelnemen aan oefemnjren den lurfit maitdlenst beiÈzeCfende fredurendb ten hoogste 20 oefenuwsuren per tear Cor Ru7s bÜ Vetkade Naar de Tel mededeelt tal Cor Kuvsnet naar Indie vertrekken daar hÜ hetkomend seizoen verbonden ls aan het c zelschan dat ïklunnd Varkade ben is te ormen SCHEEPVAARTBLWCU I tH STV MLÏ NBDiHRiJWD Konuirin der Nederlanden uitr 23 Haart r SoottemptOB Orante boisr vertr 2S lUaH r braètar KlON HOLL LLOYD Gelri thuisr veatr 28 Uaart t VWro KON WBSTIND MAILD OonwMnvyne uitr arr 19 Maart t Mn dm Nickeric thujer HOLLAND A Notaey Atifeey vertr dam n DuitMU vertr Keunngsraden voor de lichting 1921 De Staatscourant van gister bevat de benoemingen bijn Kon Besl der opper en hoofdofficieren tot voorzitters van de keu nngsraden en tot hun plaatsvervangers Toor de hehtinff IMl B1U inuurtiirei te sbsnnwn voor de Soviet rt roenbK t komt voora4meliik daar d or dat de bolsjem tsten voorteaan met het requireeren van enorme voorraden Ie venanuddeJen uit dexe arme bermtreiken waar de bevolkiiv aini ar gonoeK heoft otn zelf het teven te houden Zoo moeat het kleime distnct Kanutis iaief UOOO minderen en 300 Daanlen Ie v n n In Oasetué moest de bevolkirat BbOXXX poed maïs leveren 1 poed i on Keveer 16 KG 330000 poed raan en 56Ü0O0 poed aanlappelen In haaa w an hoop heetft de daar wonende kooaUwnibc volikJiw de doipen verlaten en de wnk kc nomeai naar de aftrcdoiren beiwdalen tn boaaoheii met medemwnins van hun ee zinnen en hun vee Lloyd Gooiwe heeft ter rele rettheid van een ntHiStmaal heon m t La rerhuiB aanare iMdeai dooir een nieuwe SToep van ruam iDOwJerd unioniflUsche en Ijibeo ale afeevaai diKd n een redevoennfc frehotideai een nhi lijjpica te en de Labotir Party die jteJiik stsübt met een uubdaAiiuc t e premier verklaawle o a Mijn h€M i ke indruk yan deae venra derintir ia dat de coalitie met uiteen is ire vallen Wn leden door het heeaitrajm van fconar Law een revoelwr verbas doch wii bJllven vereeniKïl voor nationale doelein den Nadat Uoyd Goorate herinnerd had aan du vHoesrere veete buaschen beade paHiien djie ze hebben oiweafeven in t belan der natie zeide gpr Frankruk en En re1ami hadden eeaimoai ook een veete dae eeui en Jan r duurde en Buropa stroomen bloods iKwtte Doch twen beude een ïemeensdiao peluke zaak te verdedwen kreiren ver ooakiteH ai die oude veeten en tnuktp e meenachappellik tefcen het nieuwe iravaar op Toen dat evaar was overwonnen ham haaftlen beide landen hun enleaite I eire nen echter die kier te lande zich kanten iett a deie ewtente van poJitiedce portiicn doen daaqijjor hun beat om de entente tus jschen Enitetand en I rankrilk te venueti en Zu moeten mete van de entente heib Iben en verknecsen de oude veeteoi Het zou onverstandig zyn wanneer beide staalfcun aifpe partxien hun oude ireschillen zoütlxixi bliTven handhaven ondanks het meoiWe se vaar dat volgens sommwen met bestaat doch het bestaat wei dcKeUik en het is de jtK t opkomst van de nleuwï partri Zvl noemt zich de partu van den aPbeod doch in wezcu is xtl ociaJistisch Het werke iuke Kmaaa daarvan wordit met voldoende bevrropeh Wii kunnen ons nu eesunaal moetillik het Kevaar indenken Hiat IS hetuelfde ireweeet meit het Duit fiche evaar dat door velen van otiB en ik helyd hier mun achuJd indertiid denk beeldwf wend Rovondon en zeilfs na het uit brekea van den oorloe beschouwen noir velen hot Tovaar aj van vieaiiur beteekeme Zx die Iwt bestaan van het nieuiwe Grevaar in twufel trekken raad ik aan de socia iistische en aa beiderskrantesL al Js het maai een week lan r te eaan Jezan Wat deze kranten vertellen wordt vanaf de preefetmbunea duizendvoudur herfiaaJd voor duizenden ja mllUoenen van arbei TO die fir teo sjotte aan Kaan ewlooven ï Ou zult uit düe kranten kunnen leeren dat heA socialbsme iivert voor die vemieti tnp Van al hetwoen m den loop der laren door de leiders van de conservatoevo en li beraJe paiit ien iredurende mensobeawre elachten is opgebouwd Laat m n toch de oosren met sluitai tot dat het te laat zal zim Oordeel enkel naar uk tuaj hoitudscho verkiezmsren Bi de ali remeene verkieiziMren van 1918 kreejT de meuwe partii slechts de helft vao het aantaj stemmen dat de coalitie partiien bphaalden Ga ik echter de in 1920 en 1921 p Jiou den tUBSchemtiidsche verkieïuniren na dan kom ik tot orelheel andere resuitaten Bii doe verkiezinjren kreae de coalitie 226 000 stemmen de Labotur Partv 201 000 stem ijien de onafhankeliik kberalen 86 OOD atemmen en de andere onaffiiankednken 34 000 stemmen Deze cnfers bieden twee merkiwiaardiiiflre TMMchiinaelcn In de erste plaats dut dat de oiutflt idceUJk liberalen slechts één zevende vam alie uitjretnachte steanmen krc Iton l aze les kunnui zii zich dus ter hait nuQMi üJ bliikt at dat de natie hen niet ilaiifie r a 3 de Hanuuoener van een levende fjjmt boschouwi ifet tweoOe veraohunsel waarop ik de aunuocht wii veauiceai iü da t een sLoimnen vermeerderinur van 4 percent dter uitire btachtc sAamxaeoi de aocial aten ui Ue fneeixlerheud zou brenjpen iïai wat iM ei Tebouren met al deae a euiwe edaohte bu dut corps v in nieuwe kiezei s dat notr over onvoldoende venkuezinK SP ractute be chikt 3u deze ituöschenmdiache vepkiezimtrci Wven li 20 v der kiezers van de stem hua weflT Wanneer de sociakuten en de Lahoui Part den ateun van de tw ntMr procent OTllen krijffen ml dit al swoediui tot eeu triomf van deze part leiden JDe onaihankeUik ttibeiralen hebben met met de sociai isten emeen Niotteanin he pen ze de revolutionnadren dooidai zii Cweedraöht zaaien en het puWiek tearen de ruteerinïT oiweWea Ik be volstrekt met banjr dat het volk ven dut land ewic uiien zal wo rden door de alles omverRoouende denkbeeldcai vam Kar Atarx Deze deujren me voor het i n rel lKh vobk ze zun beter roschikt voor de J tache dan voor de Britsche 2d 1 tOaX 1 het Kcvaar met maar wat is het eevaar dan wel De rroote oorlow liet over de jraiieole wereld zware lasten ach ter Er jfl een roote verstopuwr van hande n orediet er ia w rtdoofiiheid en er zim allcriea moeaJillöheden en onder zulke om stenduffhedeo i het jcemakkeUik de volke maisa tot KiManK te breoxen De sociaJiB ton maken eir retoruik van verzekeren zich den steun van het voik en als lii het win nen snilien ai aan de neven op hun wnae tejfemoetkomen Het trevolw daarvan za3 zun dat de onafhankelllkhad ora houdt te beabaan Als de aocialiaten de aleemeraie veitaezinKen wannen cullen h vnf iairen iMyr in het eennwachtershaasie aatben de nuwiaufce en evaarluke wi sel i van han deJ crediet en nnverheid overiiaien en de R he le spoorfiaan opbreken Sommi en ouHen MBW m Dat is alecWtó de rmichten van de extremisten weenre ÏJn en ze v w i Jïoe stoirti het dan met Olynes of met TlbomAB Ik ireloot met dat wi h t zeif weten In dese nieuwe politueue partu komt het met zooizeer od iJ leaders aan Ik h ii vni wat ervarjiw wat betreft de apOAsauwT VBn airb udK eBchüien 1 letiden leveren jreen moeiink fted i op moeulukihoden komen van de ach ter lien aitaanue peiibanen due men met zuet en waannoe men njot m aanrakuw komi maar dce de werkelijke macht uotoefeneo IHt ia het fundaniöïteole verschil tu Hchen de meuwe porti en te oude politie kfc partyen Do laat te hebben altiid be pLX fde leidora me t njke ervaring op het Ktöied der staatkunde tehad en de paaitu volitde hun naad op doch nu komt aan da macht tenzii w terstond atapqoen doen om dat te voorkomen een partu doe Keen ervariBsr heeft noch ooit tie verant wüwlelukheod voW resreerea heeft jredra Ken en ttiea streven voonreschreven worét loor nojT minder ervaren personen welke achter hen etaan Lloyd treooKte besloot zyn meriGwaardifire redcivoenntf met een oproep aan allen die het socuOistische orevaor be effan om aich aaneen te stuaten en ck kieoors voor te lichten opdat wanneer eeriowr de kie zera zich adilen uitsproken bu de stembus het lot van dit eroote en roemnike land veiiwr aan hun hamien zal kunnen worden toevertrouwd De redevoerawE tai zeker heel wat stofopjagen BINNENLAND De GnHidwetBherziening De ontwerpen beti effende de Giondwets herziening zyn thans by de Tweede Kamer ingekomen Uitvoerige algemeene beschouwingen gaan aan de artikelsgewyze behandelmg vooraf In die algemeene beschouwingen wordt verwezen naar de instelling der staatscom missies aan wie de voorbereiding van een herziening der Grondwet i s opgedragen Tot de voornaamste onderwerpen zouden m aanmerking komen de bepalingen betreffende de troonopvolging zooals deze thans m hoofdstuk II geregeld is de Sta ten Generaal hoofdstuk III het volksini tiatief het referendum en de mogelijkheid tot instelling van andere publiek rechtelijke lichamen dan de reeds door de Grondwet eikende De uitspraak der commissie ib kort sa mengevat als volgt Troonopvolging de bepalingen welke an deren dan nakomelingen van de thana re geerende vorstin kunnen roepen te schrap pen en de troonopvolging indien mannelijke uit mannen gekomen nakomelingen ontbreken te beperken tot het tweede ge slacht uit den laatsten o er e len koning ge sproten bij ontstentenis van een grondwet telyken troonopvolger door volksstemming atavorm te doen beslissen Buitenlan ÏWie betrekkingen schrapping van artikel 57 we koning heeft het opper bestuur der buit landsche betrekkingen het sluiten en opzefcgen van verdragen te doen geschieden m verleg met de Staten Generaal voor oorlogsverklaring de vooi afgaande atemmmg der Staten Generaal te eischen Staten Generaal behoud der Eerste Ka mer voortaan echter by de verkiezing door de Provinciale Staten de evenredige verte genwoordiging toe te passen by ontbinding der Ferste Kamer ook de Prov Staten te ontbinden vastlegging van het algemeen vrouwenkiesrecht in de Grondwet Volksinitiatief en referendum geen volksimtiatief en referendum slechts by ze kere omstandigheden eener Grondwets her lemng en b j beslissing over den Staatsvorm Gemeentebesturen wyziging van de bepaling die het voorzitterschap van den raad regelt zoomede van het voorschrift dat behalve de regeling ook het bestuur va n de huishouding opdraagt terwyl een nieuw artikel buiten twyfel zal moeten stellen de mogelykheid om waar noodig de gemeen ten te dwingen tot gemeenschappelyke re geiingen Voorts wilde de commissie m de Grond wet opnemen de mogelijkheid tot instelling van andere publiekrechtelyke lichamen dan de reeds door de Grondwet erkende De ovei weging van de Regeermg vergemakkelykt doordat de mimster van Binnenl Zaken het voorzitterschap van de Staats commissie had bekleed heeft geleid tot ge heel dezelfde uitkomsten voor zoover be treft de Staten Generaal de gemeentebe sturen en de mogelykheid tot instelling van andere publiekrechtelyke lichamen Ook gaat de regeering ten aanzien van de buitenlandsche betrekkingen met de conwiisfeie mede behalve dat zy schrapping van art 57 onnoodig acht In rake de troonopvolgmg staat de Re geenn met de Staatscommissie op het stamlpunt dat de monarchale staatsvorm een zegen voor ons land mag genoemd wor den zoolang althans behou i van een waar lyk nationaal koningschap mogelyk is De regeermg plaatst zich echter op een ander standpunt m het geval dat geen bevoegde troonopvolger naar de Grondwet zou bestaan In dit geval moet volgens haar een koningskeuze geschieden om de monarchie te handhaven Wordt men den weg van een anderen vorm van staatfiregc ling opgedreven dan zal met een volksstem ming maar een behoorlyk voorbereide Grondwetsherziening moeten breken met hetgeen thana tot de heilzaamste bepalin gen onzer constitutie behoort Een vinger wyzing naar een anderen staats regel ings vorm acht de regeermg in elk geval mis plaatst De regeermg stelt zich ook op een ander standpunt aangaande het referendum Met de beslissing over den Staatsvorm vervalt ook de volksstemming volgens t door de Staatscommissie voorgestelde artikel 20 en bl jft dus slechts t voorstel om bij de her zienmg van de Grondwet onder zekere om standigheden een referendum te vorderen Dit voorstel is in de regeenngsontwerpen overgenomen Behoudens eenige klemere wyzigingen kon de regeering zich overigens met hetgeen de staatscommisaie aangaf vereem gen In de Additioneele Artikelen Is gevolg gegeven aan deh wenk der commissie om uit te werken de voorstellen m zake het evenredig kiesrecht voor de Eerste Kamer on de Wijze zoomede de gevolgen van de ontbinding van de Prov Staten Wat d Koloniën betr ft de regeering meent dat zoowel wetgeving als bestuur ten aanzien van de inwendige aangelegen heden zoover mogelyk moeten worden ge legd in barMen van in Inibe z zetelende lichamen en overheden en dat dtf bevoïWhg aldaar zooveel mogelyk invloed de sa menatellmg dier lichamen me ïnebben By eiken stap in deze richting zal de grens worden bepaald door de mogelyk held om hetzy m de ontwikkeling der in Indié aanwezige klachten hetzj in de wer king van het toezicht van uit Nederland waarboigen te vinden voor een bestendig aan moderne eischen voldoend regeerings beleid De bestaande grondwettelyke bepalingen waarborgen niet dat inderdaad in die rich tmg zal worden gestuurd zoodat het de regeel mg noodig voorkomt zulk een waar borg in de Grondwet neer te leggen Zy stelt voor de act 61 en 62 der Grondwet te vervangen door een drietal artikelen oar door die waarborg wordt vastgelegd De Regeoting is het ten slotte met de Staatscomtnissfe eens dat by de uitleggin gen van bepalingen waai eischen worden gesteld voor het beklewlen van ambten of het uitoefenen van bevoegdheden of het op leggen an verplichtingen aan de ingezete nen de Grondwet gelijkelyk mannen en vrouwen op het oog moet hebben Aangaande de Artikelen der Grondwet wordt het volgende ontleend In hoofdstuk I art 1 worden de woorden en bezittingen geschrapt Voorts wordt aanbevolen om kolomen met name te noe men Hoofdstuk II Voorgesteld wordt art 13 de troonopvolging by gebreke va male par m le descendenten te beperken tot het tweede geslacht Uit den laatstovetleden Konmg gesproten en Imcale opvol ging met representatie uit te sluiten Voorts v oidt voorgesteld de dochter der Koning die vermoedelyk troonopvolger is financieel en uit andeie hoofde gelyk te stellen met den Pnna van Oranje Hoofdstuk V Art 151 Het voorstel der Staatscommissie om te breken met het hui dig steliscl dat als regel een byzondere wet voor elke onteigening vordert gaat verder dan noodig gewenscht is Indien de Ige meene regel blyft bestaan maar gelegen heid woi dt geschonken om desvereischt van dien regel af te wyken met meer alleen by de onteigeningswet maar m elke ande re wet wordt aan alle redelyke v enschen voldaan Art 153bis beoogt de mogelykheid te openen om by de verdere ontwikkeling van de arbeidswetgeving aan de leekenrecht spraak een ruime plaats toe te kennen De Regeermg acht deze uitbreiding van de voorstellen der Staatscommissie gewenscht In Hoofdstuk VI Art 170 worden de woorden wordt toegelaten vervangen door IS vry Aangaande de Aditioneele Artikelen zyn de v omaamste wyzigingen vervat in de voorgestelde atnkelen XII en XIII waar door n de Kieswet en de Provmciale wet de bepalingen tullen worden ingelascht noodig om te vool z en in het geval dat ont binding van de Provinciale Staten plaats vindt en om hét stelsel van evenredig Kiesrecht voor de Eerste Kamer in toepas sing te brengen Deze laatste bepalingen zyn m hoofdzaak ontleend aan de voorstel len dor commissie voor Evenredig Kies recht mgosteld by kon besluit van 15 No vember 1913 Voor de verklezmg van de Eerste Ka mer beveelt de Commissie het personenstel sel aan Met de beschouwingen dezer Commissie kan de Regeering zich wel vereenigen be houdens de conclusie tot welke de Commis SIP kwam waar het gold de controvers op te lossen welke ontstaat doordat een Sta ten lid in de eene provincie een veel gioo ter aantal inwoners vertegenwoordigt dan in de andere Met het centi aa ïtembureau meent de Regeenng dat er geen bezwaar bestaat aan de stemmen in elke provincie verschillende waarde toe te kennen al naar ge ang van het quotient dat verkregen wordt indien met het aantal Staten leden deelt op het aantal inwoners De Regeenng meent dat afschaffing van de coUatierechten m de Grondwet moet worden uitgesproken Het spreekt van zelf dat als de voor gestelde bepalingen tot stand komen zoo spoedig mogelyk een Eerste Kamer zal zyn te kiezen op de basis van het nieuwe stelsel Intusschen is om voor de hand lig gende redenen te vermyden dat de verkie zmgen voor deze Kamer in hetzelfde jaai worden gehouden als die voor de Tweede Kamer Aangezien deze laatste naar alle waarschynlykheid zeer kort voor de twee de lezing van de Grondwetsherziening opnieuw zal zyn gekozen moet de verkiezing van de nieuwe torste Kamer een jaar woP den uitgesteld Dat de Provinciale Staten aftreden m hetzelfde jaar als de door hem te kiezen Eerste Kamer is nootlzakelyk zal met de mogelykheid bestaan dat deze Kamer wordt samengesteld door kiescolleges wel ke zeer spoedig kunnen blyken het vertrou Wen van de k ezers te hebben verloren Intusschen is het waarschynlyk dat m casu deze aftreding zal samenvallen met den gewonen afloop van het mandaat in 1923 Aan wat de Mem van Toelichting te de zer zake vermeldt zy nog in het kort het volgende ontleend Art 113b Elke stem geldt naar gelang der provincie waar zvj is uigebracht voor het volgende aantal stemmen Noord Bra bant 11 Gelderland 12 Zuid Holland 20 Noord Holland 17 Zeeland 6 Utrecht 8 friesland 8 Overysel 9 Groningen 8 Dren te 6 en Limb irg 10 De getallen m het vo rig lid genoemd worden telkens na de be kendmaking der uitkomsten eener openba re volkstelling herzien Deze cijfers zyn ontleend aan de volgende tabel Bevolkingscyfer op 1 Jan 1920 Noord Brabant heeft 64 leden op 729 011 inw is 11400 stemwaarde pi 11 Gelderiand 62 leden op 726 390 inw is 11700 stemwaarde pi 12 Zuid Holland 82 leden op 1664 284 mw IS 20 300 stemwaarde pi 20 Noord Holland 77 leden op 1 288 260 mw is 16 700 stemwaarde pi 17 Zeeland 42 leden op 246 882 mw Is 6900 stemwaarde pi 6 Utrecht 41 leden op 336 461 inw is 8200 Btemwaorde pi 6 Friesland 60 leden op Zonder eiwit geen ieyen Volgens het gezegde van Dr Dekker is het lichaam een eiwitmachine die met vet en koolhy lraten gestookt wordt Ook de menschelyke is dan slijtage onderhevig Deze siytage openbaart zich door feen ge voel van zwakte Harder stoken meer sme ren met opwekkende middelen als alcohol koffie thee helpt niet Het eenige wat baat is het herstellen der slytage door verhoog den toevoer vmi eiwit het materiaal waar van de machimHleelen gebouwd zyn Die toevoe geschiedt naar het oordeel van meer d i 21 000 artsen het best dooi het gebruik van Sanatogen Sanatogen ts dan ok het middel by uitnemendheid by bloedarmoede zenuwachtigheid uitputting na ziekten enz want zooals een van Europas beioemdste medici prof von Noorden zegt Sanatogen bevoidert krach tig de eiwitaanzetting Sanatogen is by alle apothekers en drogisten verkrygbaar in verpakkingen vanaf ƒ 1 156i 26 385 362 inw is 7700 stemwaarde pi 8 Overiisel 47 leden op 435 047 inw is 9200 stemwaanie pJ 9 Gromngen 46 leden op 363 077 inw is 8100 stemwaaide pi 8 Diente 35 leden op 206 879 mw is 5900 stemwaarde p 1 6 Limburg 45 leden op 450012 inw is 10 000 stemwaarde pi 10 De Koninkl ke familie De Koninklyke familie heeft Woensdag voor eenigen tyd het landhuis De Ruige Hoek te bchevenmgen betrokken De gemengde rechtbanken van Egypte Ingevolge koninklyke machtigmg heeft de minister van Buitenlandsche Zaken den d plomatieken agent der Nederlanden te Cairo opgediagen namens de Nedeilansche regeenng goed te keuren dat de bevoegd heden van de gemengde rechtbanken van Lgypte opmeuw zullen worden veilengd Handels en Kantoorbedienden Op 19 Maart hiold de t ederatie van Han dels en Kantooibedienden Vereenigmg m Ne lerland haar algemeene vergadering te Amsterdam Het aan le beurt van aftre ding zynde bestuurslid de heer A A v Ha mersveld werd heikozen De heer M Gee verding trad als voorzitter en bestuurslid af In mens plaats werd tot bestuurslid ge kozen de heer J Bakker Mercunus De heer G Smits tot nu toe Ie secretans werd tot voorzitter gekozen terwyl de heer H ten Have die in het afgeloopen laar als 2e secretaris het secietanaat heeft waar genomen nu tot len secretans werd be noemd De voorgestelde wyzigingen in de bo k houdexamens betrekking hebbende op de onderdeelen handelsrecht en handelskennts werden aangenomen Dr H Klinkert Dr H Klmkert een der meeSt bekende artsen m Rottei dam herdenkt heden den dag waarop hij 50 jaar geletlen promoveer de tot Medicmae Doctor Dr Khnkcrt is den 3den September 1847 te Heino by Zwolle geboren als zoon van Ds D Klmkert Hy studeerde te Utrecht in de medicynen waar o a de beroemde hoogleeraren Donders en G J Mulder zyn leenneestei s waren Daarna is hy ongeveer 3Va jaar assistent geneesheer geweest aan het ziekenhuis aan den Coolsingel en ver volgens heeft hy zich daar ter stede geves t gd Jierst als gewoon praktiseerend daar na als consulteerend geneesheer heeft hy steeds een zeer dnikke praktik gehad lie hy ook thans nog uitoefent Want ondanks het stygen zyncr jaren is hem een beny lenswaardige helderheid van geest bygebleven zoodat hy als con ml teerend genee heer nog zeer p evvitd is Dr Ktinkert mag op een ryk leven terug zien Niet alleen heeft hy zich geheel en al aan de mc lische wetenschap en aan zyn patiënten gegeven maar hy heeft ook den stoot gegeven tot de oprichting van instel lingen d e zeer velen ten goe te zyn geko men en bovendien heeft hy ook buiten den knng V an zyn geneeskundig beroep zyn ga ven doen schitteren De 45 urige werkweek De Vereemging Amsterïlamsche Belan gen heeft aan den Minister van Arbeid een adres gezonden waarin adreasante te kennen geeft dat een groot deel der bui gery de gevolgen der tegenwoordige ma laise op scheepvaart handels en industn eel gebied ernstig in haar bestaan onder vmdt dat een der meest op den voorgrond tredende belemmenngen om met succes den strijd tegenover de duurte te kunnen aanbinden is de 45 unge werkweek ten gevolge waarvan de productiekosten te hoog in prys blyven dat waar de vooruit zichten voor ons land zeer zeker niet gun stig zijn het noodig is de arbeidsprestatie te verhoogen dat voor zeer zwaren licha melyken arbeid een werkweek van 45 uur te billyken kan zijn dit echter voor de meeste bedryven niet noodig en onge wenscht is redenen waarom de vereem ging vertrouwt dat zyne exellentie zal willen bevorderen dat de 4B unge werk week tydelyk zal worden ter zyde gesteld Mr E 1 Van Raalte overleden In den ou lerdom van 79 jaar is gisteren te 8 Gravenhage overleden mr Eduard El hs van Raalte oud minister van Justitie Mr van Raalte weHl 30 April 1841 te s Gravenhage goboien en studeerde aan de Ryksuniversiteit te Leiden Waar hy m 1864 promoveerde tot doctor m de rechtsv eten schap Hy vestigde zich vervolgens te Rot terdam als advocaat en werd m 1873 be noemd tot Ryksadvocaat Verscheidene ja ren was hlj lid van den gemeenteraad 1877 1897 en wethouder van financiën 1892 1897 van de stad zyner inwoning Als zoodanig heeft hy de inkomstenbelasting te Rotterdam ingevoerd In 1897 werd hy lid van de Tweede Ka mer voor het district Rotterdam V Als 200 danig was hy herhaaldelyk m de gelegen heid blyken te geven van zyn kunde op het gehied van de rechtswetenpchap Aan zjn Intiatief was te danken de wyziging van de regeling van het getuigenverhoor In burgerlyke zaken met het doel om het ideaal der rechtspleging snel en goedkoop recht weder een stapje naderbij te komen Ook op het gebied der opleiding voor con sulaire ambtènai en werden de adviezen van den heer van Raalte in de Kamer steeds o prya geöteld Van 1887 1093 was hy voorzitter in 1900 vice president der iibeiale Unie Na de stichting van den Vryzinnig De niocratiachen Bond in 1901 sloot de heer Van Raalte zich by de Vryzinnig Democra tische richting aan Tot 1905 bleef hy lid van de Tweede Ka mer Toen werd hy in het door mr Goeman Elorgesius geformeerde Kabmet De Meester benoemd tot minister van Justitie Tot hel dfti eden van dit Kabinet m 1908 bekleed de hy dit ambt De Yapkabela OfP de Vlagen van het rweede Karaerlid van Ravey teyn botrefiende het aanspraak anaken door de Nederlandsche Reeureeiing ten behoeve eener Duiitsch Nediedandache inaatschappu op den ka bel tusscilien het eiland Yap en Menado Luidt het antwoowi van tien Mimater van Buitenlandsche Za ken als volgt Het Ls oniuiist dat de Nedealandsdhelte geerunj aanspnaak heeft geonaalot ten be hoeve van een Duitsdh Nederlandische maatbchajppy op den kaïbel tusschen het eiland ap en Menado Wat den aa rd der quaesties betreft dïe met deze oanKelegenlheid aamenhanKen wordit medegedeeid dat het Nderlan he belang betrokken is hu de kabels Menado Yiaip Yb p iSIhangihai en Yaip Guam d e voor den oonlog wewl geexiplodteerH door de Duitsch Nederland oKe Teleurraaf Maaits haippii em die een kafoelverbmdnng in stand hiLeldien tusschen Ned Indie ea Nedarlond via Ohuia en Ruisland via Ameitika Bil het Vrsdeeverdirag van Versailles deed de Duitsche Reigeenng ten beihoevevan de voornaamste geallieerde en geassoc eerde Regeenngen afsitand van alle rediten titels of voorrechten van welken aardook welke het beaat op de kabels o a van de Druitech Nederlandfiche Telearaaf Maat fachapipy De RogeeniniK heeft haar aandacht bii vooirtduTing gevesitaard op de afwiklteïiing van deze beipailing van het Vrede vardrasten einde te veiUioeden dat de reöhten en belangen van Niederland die bii deze ka belveirb ndingen zun betrokken bu de meu we veriionidungen worden geschaad De m nisiter verwiist ten slotte naar hotpeen op bladz 33 en vv van het m 1920 vel schenen Orameboek over deze aange legentheid is medegedeeld GEMENGDE BERICHTEN De 9de Roode Kruistrein Gisteren zyn van Rotterdam met bestem mmg voor Weenen en Boedapest vertrok ken 7 viagons met levensmiddelen onder geleide van 2 leden der transportcolonne van het Nederlandsche Roode Kruis waar van 6 voor Weenen en 1 voor Boedapest bestemd Waar het Hoofdbestuur van het Neder landsche Roode Kruis ditmaal slechts ov€f een klein bedrag de beschikking had was het met mogelyk een specialen trein uit te rusten De wagens worden dan ook fn een gewonen goederentrein ingelascht Alles werd wedeiom aan de Lloydkada verwelkt waar de Rotterdamsche Lloyd weder kosteloos voor het opslaan en het inladen zorg droeg De geheele lading heeft een waarde van ƒ 52 000 Vervoerd worden 750 KG r st 340 KG cacao 1500 KG margarine 700 K G melkpoeder 5000 K G volmelkpoeder 200 KG boter 1000 KG tarwebloem 4 kisten beschuit 100 KG gort 100 KG lookworst 320 KG kaas 1740 el katoen een zending schoenen 1 wagon lading diverse levensmiddelen van het comité tot steun van de Oostenryksche onderwyzers te Amsterdam 2 wagons aardappelen en kleinere partytjes rogge en boonen 300 KG braadvet 20 balen koffie circa 275 K G suiker enz De wagon voor Boedapest bevat behalve verschillende goedeien die de HoIlan4lsche Consul Generaal aldaar onder de behoefti gen zal verdeelen een 100 tal pakketten voor middelen van het Scotch Hunganan Relief Fund te Fdinburgh 9 Evenals fn Januari werd ook ditmaal we der een zeer groot aantal pakketten met liefdegaven medegenomen Het was ook mogelyk een kleine zending voor Graz samen te stellen welke te Wee nen door de Femhilfe vom Roten Kreuz zal worden afgehaald Demonstratie Komende via Stadskanaal on de Pekelas waar zich werkloozen by hen aansloten hebben gihteren te Winschoten 2 è 300ü werkloozen uit Emmen gedemonstreerd om te protesteeren tegen verlaging hunner loonen Nekkramp Te Kaatsheuvel is nekkramp geconsta teerd by den iS jarigen zoon van de familie D Valsche bankbiljetten Op verzoek van eene Bankinstelling te Maastncht zyn aldaar drie yalsche bankbiljetten van ƒ 25 m beslag genomen Volgens de kenteekenen van valflchheid vermoedt men met eene nieuwe verval sching te doen te hebben Zy dragen het jaartal 1918 Loonsverlaging m de mijnindustne In Ie gisteren te Heerlen gehouden ver gadenng der contact co ifussie voor de mymndustne hebben de mVidirecties aan gezegd dat de loonen en luurte toeslagen der mynwerkers belangryk verlaagd zullen worden ingaande 1 April as in verband met de ongunstige uitkomsten in het mynbedryf De loonsverlaging zal gemiddeld ƒ 16 per week bedragen Wat de diensttyden betreft hienn komt geen verandenng De 8 unge werkdag voor ondergrond schen arbeid en de 62 unge werkweek voor bovengrondschen arbeid blyft gehandhaafd In de nieuw te regelen geschiUen com missie komen eenige verbetenngen Afgevaardigden van alle arbeideraorganl saties waren ten zeerste verbitterd over de aangezegde loonsverlaging Valiche papieren Ten huize van zekeren H koopman te Roermond heeft gisteren de justitie huiszoeking gedaan naar aanleiding van het feit dat de gemeentepolitie te Rotterdam eenigen tyd geleden twee Duitschers naar Roermond had overgebracht van wie vermoed werd dat zy door mid lel van valsche papieren over de grens waren gekomen Het m velband hiermede zoowel m Duitsch land als hier te lande ingestelde onderzoek verstrekte de justitie zoodanige gegevens omtrent den vervaardiger dier valsche bescheiden lat by bovengenoemden H met vrucht huiszoeking kon worden gedaan terwyl ook de handlanger een Duitsche po htieman uit Viersen kon aangewezen worden Deze belastte zich met het afgeven der papieren aan zyn landgenooten voor 220 mark Ten huize van H werden gevonden een stempel alsmede een groot aantal formu lieren benoodigd voor het vervaardigen van valsche bescheiden De bioscoop wil geen melkkoe zijn Het voornemen van B en W in Hilver sum om aldaar de bioscoop met een belasting van 40 der recette te belasten heeft de bioscoopkringen in heftige beroering ge bracht Naar wy vernemen is men met van plan deze aderlating te ondergaan daar zij met doodbloeden gelyk staat Men over weegt dan ook ten ernstigste de bioscopen mocht het voorstel wet worden te sluiten De ondernemers van andere veimakelyk heden zich mede zeer bedreigd achtende moeten van plan zyn door staken van het betlryf de directict der bioscopen te hulp te komen zoodat heel Hilversum in zake vermaak en ontspanning droog zou ko men te liggen LAND EN TUINBOUW Nederl Tuinbouwraad Wetteluke maatregelen op agrarisch gebied In hotel de 1 Europe in Utrecht w nl asteren een algemeene vergademig pe tioudjon van den Nederland dien IXiuubouw raad onder voorzjtiersohap pvan m H C easeiiiliuys uit Den Haaff die een uitvoe iNffi opemnigsrede hield iSiha ker schetste de geschied mis van den tdlmbouw m hot afgeloopen loar Zoo Bitem als in 19 0 voelde de taulboiuw noig nimmer de deipressae In schier alle bedni ven druikLun de productiekosten buaondet byaonder zwaai terwnl de opbrengst van het antikel nie t in evenreduïheid was aan zorg en Spr eea er op dat alzet naar het biu te land vooi den tuinbouw een leivensibe lang IS Hu vestigde de aanda irt 00 de er varmigen opgedaan by studiiereoizen dat tvet Neaeriondsche tuinbouwproduct mei tU tud het buitenland bereikt in een kwali telt welike tot voortzetüinsr van de handeilB raiaties noopt Met voldoenmig constateer de sipr dat de regeenng daarvoor de ooeen met gesloten hield em dat door den direc teur igeneraal van den Landbouw po riin gen gedaan worden daarin verbetemiur te brengen GevoJig daarvan ia dat een wotsonitwero m voorbereiding is ter reigeJinig van den uitvoer van groenten en fnoit onder merk of keur Indien het gelukt den afzet in goede ba nen te leiden dan zal dat gunstiiiren umcloed uitoefenen op de rentoibiJjiteit der bedrii ven en zal het kweoujrscrediet met meer Qoodig zun Nederland moet gereed zim v66rdaJt de toestanden m het buitenland weea wat normaler ziin geworddn Daarom 1 moeten de kweeikers volhouden en schouder I aan schouder biiiven s taan in den Tuin bouwiraaci dae thans reods meei dan 70 000 jndividneele tuanbooiw partoons bueen heeft Daaima was aan de orde het iaarver la over 19 i0 van den secretans den heer H C Valeton Wei aantal bu den raad aaneesloten ver eenigmgen bedix eig op 1 Januari 277 Door liqmdat e vermindierde dat aantal met 10 en werd op 31 December 1920 gebracht 00 267 met 70 044 individoioele leden On ver aoek van de groepen boom kweekeni en fru Iteelt w eoid een commassie benoemd dae zich zou besiigihoaiden met de vrajuc m hoe verre een veredelmg van tuiinbouwieewos sen met name fruitboomen en struiken practLsche toeipasemig zou kunnen Vinden een verslaig werd uitgebracht dat aanled dmjr gaf tot höt in boK isel aanvaarden van een werkplan dat door een te benoe men pennanente commissie ais leiddraad zal worden gebeaund De pogingen die van de ziide der boom kweekers in 1919 in het werk waren eedtetd om financieelen steun van de reiree nmg te venkrygen werden in 1920 voort gezet Met krachtute hulp van verschillende Ie den van de Tweede Kiamer met het minst door t werfczaam aandeeil dat de voorzat ter van den Tunnibauwnaad hienn nam kwam de zaak tot aitand en werd deze aan geletgenJheid wefttelyk geregpeld Aan de rgeenngiscommissae voor kwee kerscrediieft werd de uitvoeniur der cixsdiet verleening oipgedraigen en mag aan boom kweekers en tudnders dae 00 andere wn met kunnen worden geholpen onder zekeie voorwaarden credaet worden verleend tot een totaal bedrag van tan hoogste 3 mil hoen gulden Aan een irroot aantal kiweekema an turn ders werd reeds crodiet verleend FINANCIEELB BERICHTEN WISSELKOERSEN Niet offlcieele noteennK te AmBtenUm 24 Muut 1921 23 Maart 24 Haart Off Niet off Londen 113614 1186 i Berltln 4 66 4 62 sMsel 20 nM 201814 2107 2108 Zwitserland 49 20 Weenen 0 81 0 77 Kopenhagen 66 50 Stockholm 67 66 Chnstiama 46 76 New York 290 2 90 SlotkoersuD van heden nog niet optvan gen