Goudsche Courant, donderdag 24 maart 1921

keu LomiiivuiiwliBii is jwbiokui itatt p U d n Vnjiia t Uenu üu Kii ute U TOuit tk cho actuij iUMi btwmntn 1 cojruiiunia tön waren overeoagökwnen höt IwiuUiburoiiiU van wolitit hot rttaaftUM de ioiqi 2oove l niMgeiitlk Uuwlbttelilrti in do biögüüttilüe m a M vt U nio feli iK ok cunununuiuiu liti datfbiladbiu eiujx oo ts uJaxcn Ué ovorheui wihs dauuwn om lUMK hoede Stonke afdeallnigen noJ botroepen 8 taxnulleenien vootUiurend tioor de aüwi Allo pubiieike gebwïwuu waren doot iiwJJ tairedi beae4 oau hut keuttuluk Mlot hAt PH eis van dtn ttroonprwio kat Uit uuuMiUdii lA uucericht en de vervchUiende devArU inuntoiL Ook d biewBriaJlec en de baeuvw uule stonden omlcr krachture imiiuui w beachemuuK De datf verliep echter ruatur tai ge a uikede inm behoefdon de ttoupeu in te girijpen Wel werd een inanifoitt verapiT id omdev teekend ioor een aantal comjuunnatiache tKMKkjn wordt het alwjende ikn iiin aaa gcujipoonl oin tydt Uh dt fecsUtatfen liel spoorwwverkeer te ont iM htün lu bot oea j gewo wiwlen oipst nd o er tu muui De hul I dige Aryd wortlt daarm de beuliiaemlv swag gepoemd Ut stryd ui AtkUkn DuitwLii land zou maai een vooi i oR4iL itfuv cht xiin Van het Duitschv proletariaat moet de ak genweno aanval uitéraoi Vt rder worat m hot nwnifeH gozegd J t eaoMien m hut ryk beginnen reedu op te nUuken hex I front koopi reeds vua t wickau tüt Üruni I wyk Httinburg fiiilevie het lUtlingebtiea sdujten Zdch aan SleoivU Ikrliin HlMot no I Op zich If stAande pogin n van aiedrk I loozen dje zich ver ndtl liwkbn oun m I verschillende bedriiven de arbeid r8 aul I mpufthchen zun vruthttlon aableven De I uvorweldubrande meerdeiheui der beriUa I sohe Hjibedeitf it adt K ihoot aan de uitaM dij iitg lt i mmr krhuida miciiultiaten n on I afihankelyken om zwh met Ie laten mMbrui iken en hun kalmte te bewaren Alt en in de faUi icuiett van Iau1iwj Lw AG te BierUia geiuktt hot t i tomnni L niatischen opmierH de aitbeidt rB xA een yjitpathiebetui rmg voor de itbeideni ifi het MiddeniUuvUieht indutttruMKbiod ta brengen la besloten daarop het waxk neer te lagiKQiL Dit seachj dt tvenMwl ttlerht m ei onktlo bodmvon Ohl Oh Oh Wat h b ik an Jauk De Wonaerxalf DE WALVISCH geneert ilnct Huiduitslag Brandlgheld Ringworm Puistjes Jeukende wonden open keenen baardschurft ƒ 126 N V M4 SANiTAS GOUDA Korte Tiendeweg 10 KOTTERDAM Korte Hoogstraat 37 ERO S TOII ErCRFME geeft een fluweehachte huid ƒ 1 20 S42 15 In FranKriJk worden de rebeurteniBMti in DuitAchland met scluiiniMrb oog gerotgd De iVmjw geeft van t uprorr en iwtvoerixt vcrklarijw welke hit nw neerkom dat ie Itootien in Moukou en de reireerinK te BoibAdam aauienu erken Men kan sr ai lt aan twylelen bealubt de Ie w jj dat Moakou er belanar t y heeft de revolutie buitao aan te stoiten en venwhewlene retlenen neeft om te aAoeren m l uitsi hland Maai ook de reaclionnairen van INjtadiiim heb ben er belanir by de ontiwapeninif van dr Orgeach te vt rhmd ujt vóói 1 Jum don door dt Uealhoerde vaAtaoatewlen datu Hetgeen er gobeurt behoetft ttaarom nie maiul t verwonderen Moskou en Folmlam werken hand in hand Mtt andere woorden Duitschland behfiotl nu werkelyk de laatste gebeurtenissen niet te gebruijfen uls een argument oor t behoud der Burgerwachten want ze heeft de onlusten opeettel k uitgelokt Het is wel echt de tronsche gezindheid tegcnovpi Duitschland die hieruit spreekt Inzake de schadeloosstelling heeft Duitschland naai men weet evenmin iets te wachten De com missie van herstel heeft de nota onderzocht waarin Duitschland protcsttt rdc tegtti da utuniiklilUtke betalinc van 1 mdlianl souden mark Het protest wordt eenvoudig niet de sukkel met levendigheid Hier m her Mmg ik wou er zelfe myn pup nwe aan atekeai i Saunders stak haar ï Miroii wen papiertje toe waarvan men in het duister vaaig de witte kleair onderscheidde I De hand van Meg loot zich om hot ï at ei I en men zag het met weer I JOe vergaxJering verUep Jc b was zuy I gend verdienen IiKm I arnnh waa er ootc I met meer Jock Forrest had zich stil ver I wytlertL Meg en Saunders bleven alteen I Het was de dutterendste g le f rtheld Hü I boog rich tot haar over tfan blauwe jw t I wias op den grond gevallen en een vet I lucht ging van hfem uit I Mee ei hy je bent biisiar nwoi en I tk hou zoovee van je dat ifc er des M 1 lu door erlies Mag echat ik denk al 1 s mongene vroeg aan je voor het irelMd I ik ben r bang van ik bcArap me er nA I vp dat ik me afvra of Ik je dien dag I zal zien alvorens te denken aui de graven I dat ik to graven h b en aan len haver voor I Bersi O Me Megl Ik ben aoo dol op jou d t ik een poot van dat teeJ beeet die Beime gegrepen heb terwijl ik vol vun ie liefde dacht aan au Hoeveel verdien je m de week wet Meg die tot de xaolk wou komen Een pond zei Saunders vlug die voor een SuklCnl de nieAtemin een pra3ctiach man was laarenboven heb ik een bttlaje naot drie kamer nwt een prachtig uitoebt oowei voor ala achter Eliiw KifliirBii Costumes t rs Bliuw Kamgirm MiHtil CostHim Zuiver Wellen Stoffen Aanbeveleod J VLAG Hecren en Oamesklcermak r KUIPERSTRAAT 41 43 Tal 591 P S Kurwapk feaa MommlMl aM wopriaa aaH0 Boniaa 16M 20 Adverteert in dit Blad H t Tabaksblad WEEKBLAD VOOR WINKBUEK8 GBOSSIKBS EN AANVBHWANTEN IN TABAK SIGAREN en SIGARETTEN Meeet verspreide leienawurdif kbtad Min 20 pagina s Ruim 8000 leien Laaf abonnement Belanghebbenden zenden hun adrea aanden uitgever J C SCHOSUBIJEB Amsterdam en zQ ontvangen gratia 2 wekeneen proefexemplaair 5183 14 AGENDA 24 Maart 8 uur Nieuwe Schouwburg 9e Abonnementsvoorstellmg BOSKOOP 24 Maai t 7 uur Raadhuis Gemeenteraad BelleoM Teiaoekeo nu geremld tW medadeetiiw te moaaB imtraiwea na Ter nAtiBgm ae r en wisalnUikMea Bk n doe ia aan aciaila tol Wordt vermltd Electrlsche Drukkerij BRINKMAN ZOON GOüOA Verloofd NIEUW E SCHOU WBURG riirinit U Puiskdagti THRE SMELT en l V L 3TRAATEN Sohlttar Variété Voorstallingan onder directie van 8TR00BER 90 Zie bUjattoa en verdere dvertentien 1611 Ih e ltia ISM 14 iSendac 27 Maart te Valp Zuld ParalalwflK 61 3 6 u 3 April te Gouda FIitwoelMUIliirel 38 3 S u Ondertrouwd ARIE VAN BEEKIJM 1566 9 MAfilE ROND Goud S4 Maart 1921 Hatitibritk VRAAGT een AGENT vooi Gouda en Onuti eken Alleen zQdie b de bakker geïntroduceerd üin komen m aanmerking 14 Brieven met uitvoerige referenties u n hot Bureau GÜUDSCHE CÖII RANT Markt 81 onder no 1568 TE KOOP GEVRAAGD Een g ANTON CSOOPS Dro lit Wqueirait 31 Til 32 RhtumitlakwatUn Thtrmogènewattan Farmaiiwatten ti iR trkoMdheii bruikt doch in goeden staat ïönd Waschfornuis inhoudende ± 100 Uter Aanbieding met opgave van prijs en inhoud aan VERDOORN s Advertentie Bureau Tentweg 18 Stolwuk 1908 12 TIMM ERLi gDBH Bekwaam Meesterknecht gevraagd Brieven met opgave van referentie a en verlangd salans onder letter N 367 Ale Adv Bar GEBE plEVERS Winhaven 42 ROTTERDAM 1567 16 Kaas en Eieren voor Engeland Import firma te Londen VRAAGT wekalgksche leveribg van OOUDSCHE KAAS en EIEREN Inkoop geschiedt voor eigen rekening Brieven franco onder no 1537 bureau Goudsohe Courant 14 MALTA AARDAPPELEN 14 c nl pap pond A HENDRIKSEN T Tel 481 NIVA TANDI ASTA DB BESTE met NATUURLHKB iCTHERISCHE OLIEEN bereid daardoor ANTISEPTISCH en VERFRISSCHEND Groot tabon 75 OU taboa 3B oU Dr H NliaillHa IshaFm Oham Fakriak OEM HAAB Sit39 io A Gedui nde da beide Paaschdagen de winkel geopend ZATERDAGAVOND vanaf 7 05 Reunn sortesring LUXE QEBAK en BONBONS 13 PATISSERIE MODERNE A SAMUEL WIJDSTRAAT 7 Telefoon 267 N B BEIDE PAASCHDAOEN VBRSCH BROOD VERKRyOBAAR Wil leveren wederom Mooi TUINGRIND gok GmilDZIklID ZAND tn SCIIELPEII JOH DESSING Co Kantoor Oosthaven 24 GOUDA Tel Int 143 Onlwang aMn PRAOHTIOE QOU EOTIE GESPEK en SPELDEN V Zi P l qualitoit ttn bB OT4 l da i de prijsen KM 20 MifcavalaB KLEIWEG 77 Ha P V W nga pden GOUWENAARS I Als Ge profiteeren wilt van T lago pnllaeen voor Kloocllna dan is het de moeite waard hiervoor een reis te maken naar Rottopdam en te bezoelten JWr S CA7r£ fau f Hoogstraat hoek Weste Wagenstraat ROTTERDAM NERGENS VINDT GE GROOTERE KEUZE o a brengen wij eene zeer ruime keuze in Gestreepte Heeren Costuums het nieuwste voor dit seizoen VRAAGT woop de a s Faaatdagen ONZE BEKENDE SOORTEN KOEKJES zoosis GALBTTES INDIAANTJES NIKgERTJES BÜRGBRTJES PAIN d AMANDE ZOUTE DUIMPJES BOTERJANHAGEL SPECULAAS KRANSJES ALLERHANDE LBKKERBEKJES KOFFIEKRANSJES MOCCANOOTJES BANKETSOORTEN AMANDBL8TAAPJES BOKKEPOOTJES MOORTJES PISTACHJE8 MOCCA BATONS GRILLED CAKE en DIVERSE GEBAKJBS i JAPANNEBSJES 10 o flt pei stuk GEBR DE JONG TELEFOON 462 g PEPERSTIUÜT 34 36 S S VAN DAMTZIG MARKT 43 OOUDA Ruim I kausa Hooren ModAifAntllcelon vmn LdiInnibOcl ATyraA Bestel Uw Drukwerk bij is A BrinkBian Zoon 59e Jaargang No 14581 Zaterdag 26 iMrt 1921 BZ ei ai wpa iPapap H L I jr BsmÊtmmm mMBt mM t 1 MARKT SI 60VDA Administratie Telef Intcre 82 r itedactie Telcf Intcrc 545 aoort waarop een bepaald bedrtjf wordt uitgeoefend Bij overiffena ong iwyilgde ver houdingen komt het ona waarschiinlijk voor dat een pryndaling van zelfs 26 pCt beneden den normalen teruggang voor be dr jven op vruchtbaren grond gedreven nog niet b mald vertiesbrengend is te noemen Anders komen alsdan do zandboeren er voor te ataan of m t algemeen zy die in beduidende mate op den aankoop van voeder en meststoffen xijn aangewezen daMiheid b j den melkwkoop in de hand wevkea Indian de verwachtam dat de zuivelpru M vardar sultea daUn 4pa met het oog op da uUrada vi tMt MMrproductiesetzoen normaal ia Ut aobten wordt bewaarheid 00 dort ii h do vraag por of een niet looMOda uteo euttg vaa het melkerybedryf daarvan Iket noodwmdic gevolg zou zijn Het antwoord op deze vmag is grootendeelii afiiankaUik na de hoeJw eid der grond Dit nummer bestaat uit drie bladen met inbegrip van de Kindti boorant EERSTE BLAa 2e PAASCHDAG Afeandag 28 Maart 2en PaasclidaK sal deze courant niet versctiynen Advertentien roor dien datum op gegeven worden in het vdgend num mer gestat DE DIRECTIE De Zuivelcxport ia dekomende tijden 1 Nu d beperkende bepalingen ten aanzien 1 van den eoqwrt van zuivelproducten nage 1 not geheel z Jn opgeheven stelt een me 1 dewwker van In enUitvoermhe joQgite nummer van dat blad de vraag 1 3oe laten de exportkansen zich m de toe komst aanxien En hg beantwoordt deze I vraag in weinig hoopvollen iin alduB Wanneer we mogen gelooven hetgeen eaai aan de boterVoorziemng en produc tie m het binnen en buitenlajód wordt geschreven of m deskundige knngen gesproken dan ataat het er voor het a a produc tieseizoen als volgt vpor i De binnenlandsche productie beWeegt zich momenteel ob een zoodanig gunstig peil dat we naar te verwachten is in 1921 weer evenveel boter zullen produceeren als in 1915 De voor uitvoer beschilcbare hoeveel heden zullen m dit jaar derhalve grooter mn dan in 1920 Dit op zichielve kan van geen overwegende beteekems ztjn op de toekomstige wereldmarktpryzen Zoo goed als ten onzent neemt echter ook m andere landen byna allerwege de productie toe en dit geeft wel te lenken In t bijzonder de boterpositie beschouwende blijkt dat m België voor den afgeloopen winter 6 696 000 KG boter werd ingekocht en in koelhuizen opgeslagen Volgens een pas ge dane verklaring der Belgische regeenng is hiervan nog 3 776 000 K G voorradig Deze boter moet op de markt komen In Enge land hebben we iets dergelyks Op 1 Apnl a s zal de Food Controller zyn bemoeiingen staken en dus de biimpnland fche en import handel vry gelaten zgn Naar we vernemen beschikt the Butter and Cheese Comittee mtusschen nog over een voorraad van te ts ongeveer 50 000 000 K G boter overeen stemmende met ten naastenby de geheelc productie yan Nederland over een oI jaar Ook d ze boter moet aan den man gebracht Daaibu neemt de botermvoer m Cngeland uit Nieuvy Zeeland belangiijk toe Ook Ier land voert toenemende hoeveelhiHlt n mt Wenden we den bhk naar Duitschland dan kunnen we al zeer bezwaailijk d n indruk kr gen dat onze hoop op dat land ah af nemer gevestigd mag wo den Het s zonder meer duidelijk dat aldaar voor oopig de goedkoopere margarine de boter in belang rüke mate zul verdrongen houden Richten We ten slotte het oog op Denemarken den grootsten concurrent onzer boterindustrle dan komen we te meer tot het be ef dat de situatie bedenkelijk kan wordpn Al eenigen tyd was het verschil in noteering 50 cent per KG Import van Deensche boter door het Amsterdamsch gemeentebestuur was hiervan het gevolg deze boter kwam op ƒ 2 72 per KG franco Amsterdam Ter Wijl nu de prijs ten onzent sedert de derde week an Febr tot de tweede week van Maart reeds terugliep van ƒ 3 20 tot ƒ 2 90 trad vonge week vrij plotseling een verdere daling m tot ƒ 2 65 per KG en hiermede lullen We er nog niet zijn want de producbe gaat m dezen tyd van het jaar hier zoo wel als elders met sprongen vooruit cfF V tJKcit CtaSligsmMf Souèa Telef 131 Markt BOOX9TS KEVZM VOVYBAVTt H in Qoaium tManhU éloBee We willen venter een woord aoa de kau I wüden een op piljzeag ed ut de laat 1 Ste jaren buitengewoon laericwaardic aitl kei Terwijl n 1 voor veel goedeian da prezen daalden en met xeldeA buitengewofm sterk h ndhaaldoa de kaaipr jsen nch met alleen doch liepen den laatsten ttfd zelfü tot ongekende hoogte op Eea der vetten hiervoor is waarschijólijk dat vo v kaas geen surrogaat bestaat Een andare I oorzaak is wel dat m byoa geen enkel an der land die fijne kwaliteiten worden bereid als de Nederlandsche kaasindustne weet I voort te brengen De f ne smaak wordt I blykbaar m letterleken zin op hoogen j pï s gesteld In dit verband herinneren we I er aan dat toen m den wmter 1919 1920 de kaasuitvoer naar België ttjdelyk verl 1 den was aldaar verbazend veel Canadee I ache kaaa op de markt werd gebracht Ho wel de pnjs dezer kaas op ongeveer de betft van die der Hollandache was gesteld verdween goeddeels de vraag naar het goadkoope Amenkaanache product toen weer de veel duurdere Hollandache kaas verkr gI baar was Onlusten in Duitschland Beweging te Hamburg onderdrukt Roode terreur in Eiaieben De arbeiders tUdelÜk de baaa ËislebeA later ontzet StaltmgsbeweKing Putadtplanntii der communisten met uitgevoerd Hoe de Temps de beweging in Duitschland verklaart Duit chland s protest met ontvankeltik TcrUam d Gneksch offensief Dreigende m nweriierMtaking in Engeland ONS OVERZICHT IntusBchen willen we op vorenstaand gronden geenszins blUvend hooge kaasprijzen voorspellen nocui dat de kaaspr xaa I zich zullen instellen op oen m velbandmet de intrede van het nieuwe productieseizoen normaal verlaagd peil Daalt de boterpnjs in beduidend sterker mate dan I die der kaas zoo staat te voorzien dat 4e I tabtieken die èn boter èn kaas kunnen be I reiden zich op de bereiding van zoo groot I mogelyke hoeveelheden kaas zullen toeleggen I Een andere factor voor temggang vanden pr js is misschien de tooienMnde kaaauitvoer van Denemarken waaromtoeat we 1 vermeld vinden dat dexe bedroegIn t jaar K G In t jaar K G 299 00 1917 5 938 600 484 000 m8 3186 700 1916 4 303 000 1919 2 696 900 1916 4 460 200 1980 ± 10 000000 Verder verlieze men niet uit het oog dat I ook de toenemende belangrijke productie I van minder fyne buitenlandsche kaaHBoor jten remmend op de kaoaprijsen ten onsettt 1 kan werken 1 Zy slaagden er in in het station en bet I Moninariium waar een aasutiri barer manoen door comtmmittten belearefd werden tti ontaabten Len meauieMObool waair eren wean veiliRbeldepolJi door conummi ten wer f beioireivl kon tot tiiwiver now met woiden ontzet Gtsteren haiddai in de stra ten der stad hevMpe jrevechten nrlaaia Men schat het aantal wapenti waarover do commumfaten te Eialeben boschïkken op 40 raachmeReweiren en acht ft tiendui tend geweren De verliezen der vealwJheidHDolitae be droegen voilgenii de tot iriateravond ont vangen bencbten acht doodcn en tai van gewonden die der opetondejimren moeten echter aanaienliik grooter mn Van M annefeUi lut zad men trachten de communaaten uit het heele eeWed tot fcis ieben toe te veria ren en tteama die Ijöuaa fWerit die door ca 2000 irewiapemle ar beidera zim bezet weer te ontzetten De directie van deze ondememimr ie dOor de comïministen verdre ven en wiar Italiaanecli voorbeeld willen de radaenie arbe tei zelf het bedinif voortaotten Vvt verscbiUende piaaiteeR oa letter fe t Lauchhanwnar ea komen bw hten over ataikinigen I Feitelilk moesten de ongereKeHheden in Mhdden Durtisehland een indeldjnr beteeke nen tot een Pirtecb op rroote oidiaal of ze bedoelden dst aJtaiane te zdin Bu het vet oor dier bu den dvnamietaan Mag a de sWee ule te Berilm betrok Hot haatt er da ilaatoie da en treapooikt m Duïtachlaad G d Vrüdwc u een diw geweeat van ixmtiam en boebedloen iK d fOBTmm taiL haUbp if R dH£bt teerotrd Te IlaniiburK i de bewöunns ba treètkelJD f sipoediig ooderdrukit na zwaire talxxeiclüigo BtraatigcivecMen dae h t teven van 39 personen liebben ireeischt De be iryvem z iin door de veiaurheisDfOlitie van teiTorxBten gemuyerd Daaj ïafrcn diuurt het oproer in Madden Duitachiand nour voort met name te liiateben dat het tooneei is van ernstige gevechten en geweLddodien Duuzeuden gewatoende airbeiders hedihen een tjdlane de atad omi uMreld en een Aaar schrikbewund uitttreoefeaid de vefflligbeidispolitie beleefde anig srfsge ocurenUik ken daiar om drie uur in dien nacht van Wioensdaig op Donderdag haar miuutie was opipöbruikt Gelufctóg daaoEde er Donder dEwmuddiag hulp m en ge4it obe het 600 man der veilugheidBipolJlie BisJeben te ontaetten De arbeudersriiroepen hadiden zach Oen oosten vam do stad in loouirraven verechanat en boden hardneklkiig te ten£tand maar na faenge gevochten waarby van beade inden I tn chmegeweren en handvranatcn werden gebnukt slaaigden de troepen er iten Motte m de abad bmnen te dirïniiren Huer stuit ten zy echter op nieuwen tOBPeaatand daar de eonununJaten m de straten barricades hadden otwewotrpen Deze werden echter ma een korten stryd door de veLlutbedds pokUe stjormenderiiand genomen die daarI p met de zuivenng vaa de stad be on Ten slotte bestaat de mogelijlöieid dat de I I kaas by onze Oostelijke aAiemers van haar I I beteekems als voedlngioniddd moet inboe t I ten naarmate aldaar grMüKm hoeveelh en 1 goedkoopere vowfingtónldiJMen beschikbaar I komen n Ais mm mee Irtiia èwtedt in welk geval de daaraan gepaard gaande VDorloopig mmdete waardeering zich eveneens kiui uiten in verlaagde consumptie en piyzen In verband met het vorenstaande achten ve het dan ook waarachUnlijk dat ook de kaaspryzen een grootere lan normale daling tegemoet gaan van boven naar beneden on van benetjen naar boven H kan op een ongewone nta I nier praten iMen zefft dat hij xim vader overtreffen zal aLs hy zyn examens heef I igedaan Ry beefit ook Bunie vanmonngen 1 gereden toen dat ongeluiksbeest my ak een 1 aak giaan op den igrond bad gegootd 1 Niou en wait m er dan nog voor grap I prgB vroeg Jeas Meg zd niets Ze had een tocbt gevoeld un do kï ier van Winnie en randde daardoor dat niewwigMfrig door het geaprek deze haar venster weer igao end bad Uef boog sich mover op haar utploatK acbtenover dat ze an de donkerfieid een bloiul hoofd üoon ooderachatden De Sukkel maaAote aanstalten om zyn pijp aan te fedcen Mtag Wek hem tagwi j Geen pijip hier myn Jongen Het wordt tijd je bergen weer op te zoeken Mttar ie bebt me njg met verteld wat tlie jonge man voor byzondera had WWt hy srhrjft schryft altiid door aoms op losbe Uaden oma m schmften i Daar ia niet gém aan zei Me t I dioen aèle dominé s Maar Manee B N beetft me een van flJe reechnften geireven die ae ergens in z kamer had opgerajqit Ze heeft me gtatgA dat de vdnd bet van zijn tafe had gewaand maar rk geWf er de helft met v n Je bent nog al s vot met Manse Bell en anderen voor een jongen man die tnU het bof maafct oei Mac die een achter diKbib perMWoMp mm I Hnt ia in vaiuen vMdceld als de pail I men maar bat aiet r graiipkg a abaatile I gek uit tk b b het oott ai t alABn tol Het ia duidelyk dat bij een daling der zuivelpnjzen de consumptiemelkprys de zelfde richting volgt Het feit dat de melk inkoopgebieden der producten fabneken vaak samenvallen met die van den conaumptiemelkhandel m de steden al daann in tien a s zomer wel geen verandering bren gen Voor den export van de melkproducten n 1 ziet het er al geruimen tyd zeer duister Uit De weimge vraag in het buitenland naar deze artikelen heeft reeds nu era aterk gedrukte stemming tengevolge Nog een andere oorzaak voor het besteden van getemperde melkpryjsen door laatstbedoel de industrie kan zyn dat onderscheidene productenfabrieken reeds by voorbaat gedoemd chynen om in 1921 met verhes te werken doordat zy zich m de suikercam pagne 1920 voorzagen van alle m 1921 benoodigde suiker waarvan toen de prijs ca ƒ 100 bedroeg Thans bedraagt de suiker prys ƒ 40 Dit feit zal dus wellicht evenI zeer een gedrukte productie en terughou FEUILLETON DE LILA HOED Naaf 4 StsMaoh mn S R CROCKETT Verfaaokl door I P WHBaiHLHflTC ROSSUM Admde verboden d arme iaton dood sis en dat we ona te I vreden moeiten atedten met Eboe Farnah Naliis ervan Joek ma g wel gek ztjn maar dat aal noemaind h n wysmaken Iiaar zei Efltwe FarriBh die KeUxAlc dat aiies wel bescfaouwdi het nteuwe Bvistbeem zyn ivoordieielent kon hebben jeUb er geen duivel ls oon ons te vei eldea Eal er igeen hel meer z n om ons te straffen Maar de herder was een cyvertuwd Hamwyn die tegrenwerpingen niet faooden doen twyfelen NiéUw ddt en nieitiw dat d Ihy Jxuait me met rust met éeA aAles Ik wil het mei meer zonder nnjn duivel doeo Ne n neen dat 38 te veet genrergtl van een man op mUn leeftyd Na aJdu zyn theologische meetBoireii bestendieid te hebibeD waerp by rawdi oog meer te zagigen zyn zachte woilen jfenuiten mantel over de adwudeni en met l jn ienge eitapf en van bergbewoner Ucbt waej gelend begon hy de sfceiJe helling te 1 stygen dde naar djn hutje leMdle mn gemakikelyk oJs liep by op een effen weg Br ontstond nu een langdung stilzwjigem daarop een kort loKilleiid luid en lïbie rolde pilotselmig van den gvamoüm dien hy daar al satplaats had been nebraebt A een uur tang hul by JUch afigonraactt wat er zou gebeuren als hy syn enn em I het middel van Jess sloeg nu wiat Mi heft Een beetje iater zag Sanndere du noff I zyn iprogTKmma nodi de aneUe viucbt der I uren vergat de eerste sterren luch aan den hemel veRitooneiL Hlj wiist dat wklde I t9 van saken bcmmkenn hd Ben tjjd mOMb v ri H L Dn Smc hS eb te ttn Dulcinea oiver en mompelde 1 MiSg myn heveliog je bent verbcbro loeJijk mooi U E n gcweUJKe udittiai tiiig van kchen volgde ten koAbe irto HbBe een lach due een echo had Komte Me berananu te meend e hoonen in de kafner van Wnnnie Je was tKKh zeker hket van plan om tot den djuaivel te fcwlöeii Jook vroesg M g op streiijKea toon waairwra zou ik nflet tot den duivel tmdriieii het m een airme duonunea tke geeo BWlulk heeft Hpt is wel goed om met opeen ünwaden vx et m t hem te zyn Niemand weet wat hem mongen waiM hield Jock fcoppVvrt Jftalkr Waet Je wefl ica John Scott de godsdiensrtiiige heiPd r dte mt zyn hutje den berg af was sefloomen om een ooigenblik met de nderen te prafteai wee je wel dai mesuev Weh oea dat er vbh die zonder longen n de aieuiwe enMitwden zoo Is nwn M noentit die beweren dat de duirti met txMtaat Op m n woord hu heeft het noK dan vDrlgen Zondag gea d Laat taa met mat John Scott en ai het kwade dat W geAama wordt dan wie ünMiMldtetetiteiT tet sea c wel ne willen weten zei Meg V oitMl UW nut w Joek Gacdan daA Deadi je de eerste te n die dat teKen me segf Troeg Meg met een bedoeling Jock Porreat de ondBbe arbeider een be daarde atüle man maar voiafcrcSct geen dwaaa bagon op een korte stlUe manlier alaof hy wel wast waanan hy er zieh buiten moest hottdm te a e i Er ontatood Weer eui atUte on toen de avondwind een fnwehe koelst bracht sloot Wmnie eachtjes haar venster Heb je ons niets anter iBanters te ver teUeiiL auldi vroer Meg mets geen nieuws m het dorp JÜKfa 101 Sanders op goed geluk een mderweoip van ffesprek zoekende dat de alg tneene betangatelHa kon opwekken laair u de joaB e vent uit Ëduibiuig dd op de pastorie i gekomen Het ts een grappog tyipe i 1AW i er voor igrapiplga aan vroeg I Meig op een wat vtjand gen toon Hbo moest met Ucht apreiken over een jongeti man die zyn vingeni voor iKaar ym ge meesteres ebrand had jOI niets m syn niideei wLs rekt met alleen dat Maiwe BeU bem met d domdné heeft hoopen pmten orer de rabouwen op den de van zyn aai iomst H y kan ze met uutotaaa beeft hü genard I Ry aal nusecbien van opime vernnde I re wwals meer dan é n vewtandjg an I Tóór hem ffedwn beeft ei Heg net be I doeling Ga door iWcel w weet ie I noï meer van dSen jongen rann I J hi is vreo eieerd Hij kan elke 1 Mov taal laui tadit en onottcfceent