Goudsche Courant, zaterdag 26 maart 1921

Expositie der NlodelhSlllen Laatste Nouveaute s in alle afdeelingen STALEN STOFFEN MOUSSELiNS VOILE ZIJDE etc voorradig voor onze maatafdeellng Eenigst aifrei voor Mantels en Mantel Costuums naar maat onder leiding van Dame8 Coupeur j 4fr l p Gez V DANTZIG Hoogstraat 9 11 Tel 385 Gouda T Sproeten CÖSTUUMS CADEAU geven gaat met maar toch zun wy in staat een ieder te laten profltwren van onze reuzengoedkoopeaanbieding in Blauwe en Zwarte Drapé Kamgaren Diagonaal en Cheviot Coetuums Pnma EngeUcheFantasiecostuums alles gemaakt van de fqnste stoffen en geheel bewerkt mat paardmÉaiur Ook vestigen wy Uwe aandacht op onze geweldige sorteenng ƒ Heerenpantalons en Jongenscostuums Profiteer van deze extia gelegenheid en bezoek ons bekend staand 2e hands HEf REilKLEEDIIlBiyill6 ZIJM Korte Goudsche Wagensti i t 10 4e huis vanaf de Hoogstraat ROTTERDAM IC Ons Magazijn is 2e Paaschdag geopend van s morgens 8i j tot s middac 4 uur Vepzuitn vooral toch niet wan daza extra gr l aenh id gebruik ta niakan komeD vroeC lO t TOOrjair Koop bllliids een pot 8PRUTOL Veftriltb bi 11 Dro iiien r e3 er i e der t Be heer v KI eel lucht zim voonstei nader toe D heer v Gelderen voelt mote voor uitstel van behamicilaiiie JDe heer v Boven heeft suc voJdoenide mttfrefiorokeo Uoit Btel k n aileen leuden to t vertrMCuttr van het Kaheet Het vooj sted KiJeef widixilt z h at aanfceiunnen HlvjeA van B en W oo een verzoek van de Boaltoapsohe Wwmn bowvvL eeni injc om bouwterrein van haar over te nemen B en W heblbeii roen beaw ar tetiren xeheeJe of s eeiliteil lke oveimame van het terrein aan de ludlsaxle I e beftiandeluw van dit adïes wordt tevens ifflt eateid AlaM eduiv door B en W ter vaaitotal hag van cottCopt woiTwaaiden o welk bouwAerrean beschulkibaar kon wonlen aesteld voor den hom door Dartacuiieren De voorwaainden ma Ke iooen volgens het model dat te Hotfwrdam is aawreuomen Wordt eveneens uitKestetd Voorstel van B en W met betrekJuJwr rtwt de heffhnft van een laat elnke dorecte belaotuiwr naar het inkomen en d witze van uivordennor daai van B en W fiteJien voor Ie de heffuuc van een plaataelyke di recte bedaahinK naar het inkomen tot 1 Me 192J te doen tesciueden voiiïrenB de be Btaande verordenunK 2e met inrfran van 1 Mei 1922 de hef Ing eai invordering dner bejasbuiK oo te diajTcn aan de rtiJcsadimiiuiatratie 3e ben te machitiijren daartoe een ver Oïxlenun te ontwerpen of proKiresaje vai grand BK en daarf m bahandeiuwr te n iren de ter sake door den heer Verkade ïnxedende voorateJJen 4e voar het duenstiaar ISiSl het venne n vuldü inKiscufer voor den hooifdethken omfilaisr te bepaJen op 160 5e de heffingr der ofpcenten cm de hot 1 der vennoKen9bela tiJi te doen latman 1 Mea 19 2 De raad jcxtik hierop over m een lanv iiuraKe jreheune mötinjr De heer Verikade atelit voor aanne nunar van het vooratel zooals het daar liirt Be heer Brand w4 znn stem aan hei ivoonstel van B en W reven hoewel hu betireurt dat de kindieraftrek zoo lane moet wi4chten Be vonrateiaen wonden z h 9t aaoire nomen Aanbodinur door B en W ter vaststel hm van plannen met kostenberekemne voor verfwiuwjnsr der Oipenbare School De heer v K T e e f kan zich met met het voorsftel vereenawen Spr nioemt de ver bouwBndr aLs is voooweateldi DrutHWcrft en v€rzoe4tt dca © Dlomnen terajr te nemen en te kiemen met andere pkwien die beter rekenanR houden met de wenschen van beide paatden Twee scholen boven elkaar ds dwaa Oieid Be heer Verkade kan zaeh eiheel met hét eezoKide van de heer v KJeef ver eenifren De heer S p r im t zou hedenavond reeds hot bealiut wiilen nemen om noe een lo caiUteit op dat achoolKeiboiivw te plaatsep Be heer Brand bemleit wachten tot hot voliffend laar De heer Jonnreian noemt het voot stel van B en W niet ideaal Het iwt od onaen wcisr de apdossinir zoo Roed moipeiyk te doen Spr zal zyn stem eeven aan het VOO ratel IV Kleef Be heer v Gelderen kan zich oven eens mat het vooirfitel Kileef vereeniitfen De heer v Kleef eeeft de voopkeur aan het voorstel fipruut Hwt cojleffe van B en W neemt M voor stee over he lween aaimrenomen wordit z n fit IHet suppletoor kohier hondenbolaistanar wordt z h at aSianjpcnoimen Bij de rondvmasT woixit de meuwe tak Van daenst de sibortone en ophaaldenst beaprolkert Orpuremenkt wordt dat slechte We nujFen zich daartoe hébben aanisremeld tANü tti TUlNBUt W De Aardappelcnwratztekte in 1916 werd de Zdekte vaötjreatcld in 4 Kcmeenten aA Winsolioben Madwol la bchoeanda en Wiedde Vniw el alle tot nu toi jfeconstiLteeirde jievajlen van wi tzaek te m denoemde jremeenten znn waarweno onen oip frronden die bi i pantaculieiren imeesbal apbeadera in jrebrouik ziin Jecihts in zeer enkele KevalJen bleek pootiroed van besmiette perceeion voordat deze als zoodbniiR waren hetrikead verkxMtit te ziin De oonsproiwr van de alekite in one land ts niet frevondem Oip de erRet aaniretas te perceelen Wiiaschoten Zandpad Ueeik de Blekte m 1916 reeds minstens 8 Uar voor te komen maar het JuiaCe tudstip van het eerste optreden wcia met bekend £ ven mm kan dat op de meeste perceelen waar de mekte in mindere mate en dius waar chuml ik ook ainds korter tiid voofrfcwam meer worden naxettaan Sleohtis m enkeQe KeraMen kon waar het nieuw m cultuur Kebnachten irnond betrof de oonspronjK der aeklto woerden vaertwe teld en bleek dan dat het pootwoed u t een besraettte omiire VUMT was bebpokkien Het verbod tot het verbooiwrai van aardapipelen op met wrat Buelote besmet vei kiiaarde perceelen heeft daaraan echter zoodm een perceel besmet wtta bevo dcoi ononiddaliluik een eande ge niaekt BestrOtUns Geen enkeJe metlhodie dqe ter directe be Btrlidonjt van do aaaidapipelwratwefcWi is be inroefd is doeltreffend jrebloken In vni wed aUe landen waar de aiekte voorkomt heeft men meer of minder uitfpeibrejde fpteeven jrenomon oon den srond te ont smetten maar nerveiu is het resuJtaat zoo KEUWAiK rerweest dat men daanw een ze Itere bostriidiiiwcsmethode heeft kunnen ba Beeren In Zrweden tnaf aanvaxAceJudc een formaüinebehandakinar van den rond Rnin stifre nnultaten maar op den duur la dit middel ook owvoildoende rrebleken In ons Sond zun beproefd fotrmaiine carbotineum i Icreobne kopenvitmool l atst renoenid mid del af eemg maar no r zeer onvoldoend resuitoiat Hetzelfde ia n het buitenHard wel eeiM het jrevaJ gwreeet met zwavel maar ook ddt mjickld heeft ireen Unvend ftmnaiiiffe ujt9comstein fiWKeven Als het bes te bewïte éftt van een rrondbehandeliMT meii hedS 1 te venvwwrhiten kan dienen i dat in het Uuid WBar de wratadatotiB den KTootaten omvan r heeft verkirefren en wiaar zu tot de meest arnatiffe aardappeiziekten behoort nJ in hinjfoland een enkel Ifcrondontamettinfrsimiddel meer wondt tioe epoM maar dat nien ziich bepaalt óf tot het staken van den aardappeibouw öf ajechto voor wivitziekie onnrat iare vane teiten beeit Om verdere vearapTeathjvc van de ziekite in ons Land te voorkotnen i het daarom noodzakelijk dat op besmetite irron den alileen voAstrelct onvatbare aoorten vworden verbouwd Deze re ei zal bii ons dan ook sbrenjr worden toeic epa t Het onderzoek naar de vatbaai ead van aardapï el vari6teiten voor wnatzaekte heeft dan ook in de laatste laren een srooien omvamsr jcenomeo Vooral m Iijweiand waar de ziekte de meeste beteekenia heeft verkrecren heeft men xich daarmede beaur Rehouden maar ook in Buitachland en m ons land zun talruke soorten beoraefd Ge bleken is dat er wetkeliik soorten aiia die volkomen onvatbaar ztin Er zun soorten die jaren lan op beemebten grotui ge teeld zun en nooit het jrerjjKrste apoor van eantasitinjr hebben vertoond Andere wer den aleohta m getrmge mate aawretast terwul er vele soorten ziin waaronder zeer Iffewiüde die in hevajie mate werden aan tfretaat Van de in ons land het meest veilbouwide Ceelvleeaiiire soorten is tot nu toe eeen enkele onvabbaar voor de ziekte trtiblekw Üravo h jrenhemier Zeeuwwche blauwe en Koode Star worden alle aacuretast de Roo de Star no het minst de Bravo het meest Van de vroede soorten Uiden School meesters en Anduker muizen zeer sterk Witvleezjjte soorten als Indueteoe worden eveneens aajwetastAlleen Cerefi is onvat ibaar Kebleken maar deze is als eetaard appeil niet zeer ewild Het onderzoek wordt nojf voortgezet In E nsreland heeft men een woot aan taJ soorten in cultuur die onvatbaar zaïn KeWeken voor de wratzaekte men is daar te la de de meeninR toejredaan dat een soort die onvatbaar bll ikt te zim onder alle omstandiiiK heden onvatbaar bluft Waarop ovenirens vatbaarheid of on vatbaailheid berust is nofr onbekend Volgem Diutsche onderzoekers echter kan men met spreken van voor wratziekte jabeBoJrUUt onvatiiape soorten de onvatbaar iheid bestaat sJecht bii verbouw onder normale omstandtóheden en bii gebruik van volkomen Keaond pootjïoed Wettoltike rejtehna ter beetrUdiiiK m Nederland De rejfelinKT van de bei tridiiur der aard B pipeilwjiatziielotie is in ons land reeds vroeAT ter hand Keaomen Vó6i de zaekte bn om uias wiaaiifïencmien z un in verband met den Kirooten omvanur die de zaeicte vooral 1 ï Lnieeiland en Schotland bleeic te bezirt ttin maatresreien renomen om zoo nood e de zaekite te weren In V r asland tocti rfteiden vr jrroote hoeveelheden Schoisch ipootjfpoed telken lare irurevoerd wiaarvan dp ootfïst vooiioj naar h mrelan 1 werd uat jevoerd Hoewel dit pootsroed in het aiire meen met aow weid u twekoz n is toch de wenscheUiitoheid overft ojran om den n voer dia irvan te verbaeden of met dan voorwiaardeUik toe te staan indaeoi dat voor onze kulburen rewenscht Week Het in het leven roepen van daneeiliike maat iCK len kon immers niet alleen noodijr zim tnn de mekitie met irroote zekettheid te we avn maar oofe om den handel op andere üanden in dit xevaj de Vereemede Staten iin Aimerka m stand te houden als deze ilanden het ireven van uitAroervewrunmngien van het befytaan van znilke maatreirelen laXhankeh k te maken Bu Koninitil4iJ bestluit van 2S Januan 1 14 werden bepalinieen uitwevaardwd die het imweluk maakten de aardappelwrat eiekte en de zjrn poedorsohurft te we lea Dtit Koounlkluk besluit werd vervan pen door de wet van IJ Juli 1914 toen de wetKOvende maoht mch met de voorJoo piX ui ticevaardiiode bopalitwren had ver eenoiod Be boian Tuke bepahmren uit deze wet zun Ie dat het vertioden is aardawpelem Ite verlbouwien op perceelen of jredeelten van perceelen die door den Mmieter van liandbouw z n besmet verklaard met de oardappelwratKi ekte evenzoo is het ver voeren van aardappelen vanaf zaïlke ner ceeilen verboden Dtoor wratziefcte aanwe taerte aardappelen kunnen worden in beBÏaig Renomen en on schadeU k tremaakt 2e dat aan eigenArm van n beslajr e nomen aardappeiien eoi aan hen die wecens een verbouwverbod geen aardai pe3en op hun perceelen mojfen verbouwen een scha dcvewoedmsr kan worden to rekend De Tegeiaoig dezer schadeverjcoed n is vast resteld In verbeid met de hierboven irenoomde bepaSan en is de bestrudiiw van de aard appenwmtziekte vanaf hot oojrenblik wiaanop de ziekte m ons land is waawre nomen ais volRt sreweest Alle terreanen waarop de ziekte is waar nomen ziin door den Mjnister van Landbouw besmet verklaard met aardOD ipdwinatziekte oodra de ziekte werd re constateerd zijn alle aardappelen die zich op het besmette deel van dat land bevon den in besJair jrenomen en onschadeliik pemaakt door Itokinsr De eiarenaren dezer aardappelen zun ten volle schadeloos Bteld Otr alle beernet yerVdaarde perceelen is de teelt van aardappeUm sreheel veiibodon De schade le de jcebniikerB deaer perceeJen daardoor reledem Robben is hun tel keai iare verwoed Aan hen die dit aanjrevraafld heihben HA m het vooriaar va n 1920 verjrunniTOr Keven tot hat verboL wen van de soort Ce res die onvatbaar voor de ziekte is ge Weken Met het jreven van venrunninar totftef vert ouw i van C res en andere onvatbare soorten ml wmvien dooTflresaan C B ONDEirWUS Vereen v Hoofde van scholen in Nederi and De Vereen van Hoo fden van Scholen m Nederland houdt op S3 Maart haar 228te alijempene verKadennff n De Kroon te Haarlem Op de befich njvin fsbnef komen o m de volgende punt n voor bespreking van het wetsontwerp o den leerplicht en dat van pe nri onn ee nng van ambtenaren BINNENLAND Werklooaheid Oimtrent den omvantf van de wericlooe heKl deeuit de HuksdiLeneit van de Weikloos heidtüverzekerawr en AirbeulsbeiHuddeunK mee Vorens omaven van de besturen an d Keisubatfiieenie w rkiloog rtk wen waren m de week van 7 tot en met 1 deaet tvejkioos a iuutlefwesik ioLfts teenen emz Bne kassen mert tezamen 9tK0 900 ledenAonitai weridoozen 1173 1S21 b BiamajïUndujstrie Vdf kasseai mettezamen moz imtb leden Aantai werk ioosien 7190 7218 mannen en 1 60 1297 vrouwen c BouwJbedri veia Veertien kassen met tetaamen 4i M 40 700 leden Aantal r enuoozen d4ll 3737 du Kout kurk stroolbewetkiiiiiir ens Vuf kassen met teaamea 1Ö616 16Ö32 Uden Aantal weikloozen 1798 1736 de Kehede we en 314 738 em xedeelte der week e Xfeder wasdoek enz Eén kiais met 7018 7Ü16 leden Aantal werklooaen 468 5 j9 mannen en 72 96 vrouwen de geheele week en 183 6 mannen en ld 71 vrouwen een fredeelte der week f Metaalibewerkinïr soheepsbouw zes kasaen met te zamen 47 818 47 949 leden Aastial werkiooaen 24M 601 de MheeJe week en 650 66d een tredeelte der week g TeKtielmiveilheid Brie kassen met te zamen 20 994 835 leden Aantal weridoozen 1560 1446 mannen en 418 45 vrouwen de reheele week en 306i u711 manden en 8öB 962 vixrawen een leedeelte der week h VoedanjTS en jreniotmiddelen vreiar onder de auKarenondustrie Neuren W kasaea met te ziamen 33 482 S4491 Ie den Aant a werkJoozen 6110 934 man nen en 735 4i33 vrouwen de ireheele week ei 2856 28d5 mannen en 406 219 vrou nven een redeelte der week 1 Landbouvwbedruf V f kassen met te zamen 3 1 436 33 22 6 leden Aantal weik ioozen 2377 2966 de eheele week en IT02 18 H een KodeeLte der week i rrajMperbbedruf Zes 5 kawen met to ziamen oO 47 64J leden Aantal werkiooaen 54J6 5406 de ireuieele weeix en 3172 3099 een gedeelte der week k Overige beroepen waaronder fa bnefcaarbeiders Neigen 11 kassen met te zamen 27 631 Z9 04i5 leden Aantal werkloozen i067 29S2 de geheeÜe weei en 207 237 een gedeelte der week In totaal werden opuraven van 72 75 kassen ontvannen met tezamen 330 798 1 2 leden van wae de g iheale week wefkloos waren 37 394 39 228 leden waarvan 34 779 36 708 mannen en 2616 2620 vrouwen en een gedeelte der week wtnkioos 14 4 1 15 3 4 leden waarvan 13 076 14 017 raannejl en 1346 1296 vrouwen Geen opgaven werd deze week om vangeai van Alg Nied Bouiwaiibeudersbond p jn 20A0O leden Ijand Fed van Bouw vakarbeiderd m Mederland pJ m 12 000 leden Ned U r lextieiarb Bond Umtas p m 40O0 leden Ned ÏUC Slagersgeaellenibond St Joras pl n 900 leden Ned lUi Ziuivel Ma gann lb©weakers bood St Amtomus van ÏHdua pJ m 2400 leden Ailg Ned Weritrtieeatersbond pl m 1200 leiim De tuasehen haakjes gepJaaitate cufers zun de igiegevens van de wedk van 28 Februari tot en met 5 diezer ChnsteUlke tehuizen voor blmden ilii9temudidag lg te Utrecht een veonraderuïg gehouden van belangstellenden in het loL van de bündien Nadit dr Schourer lid van de llweede Kamer over de chriBtehike verzorging van ée blinden gesn roken had UI tonkivr Van Venschuer van Axnhom luebs meegedeeld had over de voooistellen van de staatecommiesae voor blinden werd ovengeigaan tot de stichting van de Ver eeniffiig tot pTuchtmig en matandhouding van ch4 isteluke tehuaiHtn voor bUnden waarvan stoftuten en reglement beanroken iKerden De economische sancties Het Hbld meent dat de Nederlfliödsche regeeiutiBr thans bericht heeft ontvangenvan de Bnrteche regeemwr omtrent demaatrcigeleh dae zullen worden iremomen ter beperking fvan den mvoer van Duitsche goederen m Engeland De maatregeHentreden 31 Maart in werkuur de Bntscheconsuls ïullen worden belast met de eventueele a nfte van certificaten van her komst Het blad meent te weten dat de regee rug voornemens is voorloooig een af wachitende houding aan te nemen Wuziguig van de Kieswet voor de provm ciale Wet en van de Gemeentewet Blijkens het Voorloopig Verslag IVeede Kamei over bovengenoemd wetsontwerp werden de door de regeeiing voorgestelde wyzigmgen van de Kieswet over het alge meen m begmsel toegejuicht z eer vete leden Ktemden in met de ver hoogmg van het vereischte aantal stemmen tot 5 pCt van den kiesdeeler Verscheidene leden wilden echter nog verder gaan dan de Üegeering en achtten een verhoogmg tot 90 ot 100 pet van den kiesdeeler wensche lyk Voor de gemeenteraadsverkiezmgen zou echter naar veler meeiung de eisch van 60 pCt moeten blijven bestaan omdat m verband met den werkkring van den ge meenteraad er meer aanleiding bestaat dat de kleine belangen partyen daann zyn ver tegenwoordigd terwyl door het Regeenngs voorstel in de kleme gemeenten het stelsel van evenredige vertegenwoordigmg niet tot zyn recht zou komen Verschillende leden hielden uitvoerige beschouwingen over verschillende wyzigingen van de Kieswet die in het voorstel der Re geermg met zyn opgenomen Verscheidene leden betoogden de wenschelykheid van maatregelen ten behoeve van kiezers die op den stemming ag uit hun woonplaats afwezig z fn Sonmiige leden hoopten dat een regeling zal te vinden Z jn die het mogelyk maakt het stembiljet elders m te leveren Andere ledan wenschten de afwezige kiezers te helpen door allen de gelegenheid te geven door middel van een gemachtigde te stemmen Eenige leden ves tigden de aandacht op vry reizen voor af wezige kiezers als in België Verscheidene andere leden konden zich met de mogelijk heid van machtigmg van kiezers met ver eenigen omdat daardoor de deur zou wor den geopend voor verkeerde praktyken Uitvoerige beachouwmgen werden gehou den over t stelsel van de voorkeurstemmen Sommige leden betreurden het dat door het voorstel der Kegeenng betrelfende de benoeming van plaatsvervangers van uitval lende leden de beteekems der voorkeurstem men wordt venmnderd Kemgc leden waren van meemng dat met het stelsel van voor keurstemmen geheel moet worden gebroken Verscheidene leden waren van meening dat algeheele afschaffing van het stelsel van voorkeurstemmen te ver gaat Zy gaven de Kegeenng m overweging aan de on derteekenaars van een lyst de bevoegdheid toe te kennen om te beslissen dat op die lyst alleen l ststemmen zullen kunnen worden mtgebracht Verscheidene leden wenschten te zien be paald dat m elk geval een candidaat ten minste de helft van den kiesdeeler moet hebben bereikt om verkozen te zyn In de afdeeling waarin de afzonderlijke nota van den heer Rutgers werd voorge lezen betuigden eemge leden hun instem ming met het daann ontwikkelde stelsel Eemge leden waren van oordeel dat de stemplicht die by de laatste Grondwetsher ziening was ingevoerd weer moet worden afgeschaft omdat het daarmede beoogde doel niet is bereikt Sommige leden merkten op dat de invoe nng van het vrouwenkiesrecht er toe zal moeten leiden aan het begnp geldige reden van verhindering een ruime uitleggmg te geven Ten slotte geeft de heer Rutgers een na dere uiteenzetting van zjn bedenkingen te gen de voorgestelde wijzigingen van art 103 der Kieswet en de hiermede samenhan gende wyzigmgen Onderzoek naar de trustvormmg Naar het Corr Bur verneemt heeft In overleg met de regeanng de Staatscommis sie tot onderzoek door welke wettelyke maatregelen de voortbrenging en verdeelmg van goederen meer dienstbaar kan worden gemaakt aan het algemeen belang aan een subcommissie opgedragen en onderzoek naar de trustvorming en de gevolgen daar van voor het econoimsch leven in te stellen GEMENGDE BERICHTEN Mag de gehuwde vrouw buitenshuis werken In een Engelsch blad komt een beschou wmg voor aangaande het werken van de gehuwde vrouw buitenshms De redactie is daar sterk vóór en vindt dat alleen de vrouw haar huishouden moet doen als er kinderen zyn die haar goede zorgen met kunnen ontberen Zyn die er met of zyn ze oud genoeg en den heelen dag op school dan er uit Het blad betoogt dat de ge huwde Zy die zich het meest tegen het arbeiden door gehuwde vrouwen verzetten zyn de jonge meisjes die geen concurrentie willen en die zelf niet trouwen omdat zy een Ie ventje van pleizier prefereeren en hun salans aan mooie japonnetjes kunnen uitge ven De gehuwde vrouw die haar man wil bystaan m den stryd om het bestaan heeft meer recht op een plaats dan al die ap pers waarvan er een heeleboel met deu gen Ontploffmg m de kachel In het politiebureau v d Veomestraat in Den Haag heeft in den afgeloopen nacht m de kachel een ontploffing plaats gehad tengevolge waarvan het deksel van de ka chef IS geslagen een scherm omsloeg en de kamer vol koolgruis kwam In de kachel zelf kwam een sterke kruit damp Toevallig was de bovenklep open dit heeft ongelukken voorkomen Auto ongeval Terwyl jhr mr Vap Bereateyn lid van de Tweede Kamer zich Woensdag per auto naar Rotterdam begaf om voor een verga denng van de vryz dem kiesvereemging te spreken over het onderwerp Waarom de oorlogskoffie zoo duur was reed hj ter hoogte van Overschie een jongen aan De aangeredene bekwam een emsbge schedelfractuur en beenbreuk De aute van mr Van Beresteyn was zwaar beschadigd zoodat de reis naar Rotterdam met een an dere auto moest worden voortgezet De gewonde jongett werd met dezelfde auto naar het ziekenhiue ot den CooLsanKe te Rotterdam vervoerd Honderd jaren Miej wed Fukkink Lagerwey uit den Haag die het vonge jaar op 2 Juli haar honderdsten verjaardag mocht vieren ia overleden Noodlottige grondverschuivmg Donderdagmidfiag is op een open terrem aan het Oostplem te Rotterdam waar werklieden bezig zyn met het uitgraven van fundeenngen door onbekende oorzaak een gedeelte van den grond verschoven Twee werklieden werden bedolven Een hunner de 48 jange P Blanken kreeg alechts gering letsel doch de tweede de 71 jange N den Ouden werd met een koevoet in de hand door het neerstortende zand achterover geworpen De koevoet drong hem door den mond in het gehemelte ten gevolge waarvan hy op slag werd gedood De bollenvelden De narcissen komen steeds tatryker in bloei de eerste hyacinthen beginnen te ko men en kleuren de velden reeds in afwisselende tinten Belangstellenden in onze bloemenvelden zullen met Faschen dan ook reeds heel wat kunnen genietcoi ADVERTENTIëN Op heden is ter Gnffie der Amm dissements Rechtbank te Rotterdam en ter Griffie van het kantongerecht te Gouda de eemge lutdeelings l st in het faillissement viui M C KREEUWEN te Gouda nedergelcffd om aldaar gedurende 10 dagen te hg gen ter inzage van de schuldeischers De curator Mr H C P M DE WITT WUNEN Gouda 24 Maart 1921 Oosthaven 51 1397 17 Aan do ü WadiliDneeDsclii lorkianDiiibnik h L VERMEULEN Co te Wadd I tix vaan kunnen voor directe indiensttrediog iiette Meisjes geplaatst worden AanmeldiDg per60onlr k lenso Huishoudster NETTE JUFFROUW P G m 1 biedt zich aan als Huishoudster liefst b Heer alleen V Br fr letter P Boekh HulshoflT Oud Beuerland 1660 13 Heerenhuis TE KOOP op mooisten stand te BoskOOp Voorzien van gas regen en waterleiding eoz enz Gedeelte hypotheekvüoi banden Brieven onder no 1528 bureau Gondsche Gonrant 14 STOLWMK De GEMEENTE ONTVANGER van STOLWIJK maakt bekend dat alsnog gelegenheid bestaat voor het betalen der belasting 1920 lederen Maandag tot en met 2 Mei a s Na dien datum wordt de vei volgmif voortgezet 1625 U DE GEMEENTE ONTVANGEB Dijkgraaf en Huogheemradm van Uijnland brengen bu dezen ter kennis van ingelanden Ie dat de voorloopig opgenomen rekening over het dienstjaar 1920 ter Secretarie van het Hoogheemraadschap op eiken werkdag van des morgens negen tot des namiddags 4 uur ter inzage van een ieder zal hg gen van 29 Maart tot en met 11 Apnl 1921 en aldaar tegen betaling van 50 cent in druk verkrugbaar zal zyn 2e dat de mgelanden hunne bezwaren tegen deze rekening binnen aoMail gen nadat zy ter visie heeft gïlegeiy en dus uiterluk op 19 Apnl aan dy Vereenigde Vergadenng moeten hébben ingezonden 3é dat de Vereenigde Vergadenng op Zaterdag 30 Apnl 1921 in het openbaar zal overgaan tot de behan deling van bovenbedoelde rekenmg Dukgraaf en Hoogheemradenvan Rflnland PIJNACKER DflkgraafC W VAN DER POT Bzn 1623 42 Secretans LEIDEN 28 Maart 1921 N V GOUDSCHE RIJ EN VOERTUIGONDERNEMING Vergaileriiig van AiDileelliioiirs op DINSDAG 5 APRIL 1921 dea avonds om 7 uur in Hotel De Zalm te Gouda De Agenda ligt vanaf 2 Apnl ter inzage ten kantore der N V Klei weg 101 H H Aandeelhouders worden herinnerd aan Art 14 der Statuten 1621 22 HET BESTUUR ANTON COOPS Droilit Wljditriit 31 Ttl 3 Kaledarma Coldoraam CrSma SlfTien MaxaHna Snow SALTER SCHRUFMACHINE W doopslissvennogea ZieErven WA BESCHOOR S SRAVENHAGE Model no 11 f 3M Model no 10 klilm kantDormich n 2 l Vertegenwoordigd door DRUKKERIJ A BRINKMAN ZOON Markt 31 aOÜDA Tolef 82 Vraagt demonstratie zonder verplichting BBNT U BBN BOOKEBt Koopt diu o gwote NAPOLEON e U niuet 7 kwMtier voor I t = iJrs l mork TIP POP 4 cent Turtmarkt SO Wormpoeders n Fermitan van Jacoba Mana Wortelboer werken beter dan alle andere wormmiddelen en mogen met gelijk gesteld worden met wormpatronen koekjes toientjes bonbons enz daar deze middei len met die kracht bezitten die er van verwacht wordt Wormpoeders Fermitan bezitten een bijzonder vindingr ke samenstelling verdrijven zeker spoel made maag en andere ingewandswonnen zoowel bu volwassenen als bu kinderen 85 cent per doos dne doozen 2 40 Overal verkrvigbaar of direct van Jacoba Maria Wortelboer t OUDE PEKELA Farmitan wordt door de Nederlandsche wet beschermd Wormpoeders met voorzien vanhet woord Fermitan worden als namaak beschouwd 56i2 45 Mm vaciito iUl dne TOK BWiHfei QORINCHEM ASSEN DORDRECHT ARONINaBN OROOTBaAST LEERDAM SCHILDWOLDB SCHOONHOVEN UITHUIÏEN ZWIJNDRBCHT GOUDA Gouwe No 79 Beharidelt ALUE BANKZAKEN Verhuurt Safe loketten vanaf f 10 per jaar en hooger Vergoedt voor è deposito geplaatste bedragen mat 1 jaar opzegging 4 X Kortere termijnen tegen nader overeen te komen voorwaarden 90S 50 No 3 Accountantskantoor H SPARRIÜS Ud Ned Ingt van Accountant HANDELSGEBOUW Kamers 5 en B Telef nos 3B3 388 VLAARDINBEN S9J4 JO Controle Inrichting AdViezen BelastingzakenRegelmatige bijhoudmg van kleine boekhoudingen Alle overige a ccountaTitswerkzaamheden ÜMiurrurnt Vri t priji Het beste adres 5449 40 Terrazzo Houtgranieten Betonvloeren Granietgootsteenen en Aanrechtbladen Bin HiMik C OOMS Ridder wan Cats weg II Gouda 1 kl Vloiran RijwielmagazijnJ HULLEMAN LANGE TIENDEWE G 5 m i GOUOA INDIAN MOTORRIJWIELEN Burgers E N R Rl irlelcm ROVER R IJ WIELEN BONDSRIUWIELHERSTKLPLAATS UNBE TIENDEWEB 37 Til 113 HEEFT IN VOORRAAD I Blauwe Druiven Tafelperen Tafelappelen Banamn i Sinaasappelen MandaitJnen Doosjes Dadels Nieuwe Vügen Doffe Kastanjes Diverse soorten Nootcn Bhkgroenten tearen scherp concurreerende prtjzen Vraagt condities voor het Incas seeren uwer Achterxtallige en Betwiste Vorderingen A dam f Um k Ernt i Cl Wie prijs steit op rwaliteit gebruiict DORLIIS 1 n mil 40 lil 16 É fanai 20 lol 6 Fa J C SIBBES GOUDA HOOGSTRAAT 1 TELEFOON 423 RUIME SORTEERINQ DAMESKOUSEN vanaf 40 nt per paAr KINDERKOUSEN HEERENSOKKEN l TRICOT ONDERGOEDEREN Haarkammen Sierspelden ZIJkammen Frlseeri zers Kapjes Crepe s Haarvlechten prima haar mooit kleuren Koko voor het haar f 1 05 Manlcup a r 4Ml ehaKpp n IIIIETDOOZEN lit nil Iirttil bi n Spii il ii lil prim QilaHa MMJas M Mnlar SahMPbahoAftoii Miolin Zeep SO teit h eliw im TiiipiiU 18 tiit BALT A DE JONG g o êuoir wm ERFPRiNS Rookt ERFPRINS prima 7 ot Sigaar AOMIRAJIL fijnste 8 ot Sigaar r K BERLIJN Sigarenfabrikant Tal Intero S89 St AatboiÜMtrMt 16 Gouda