Goudsche Courant, zaterdag 26 maart 1921

openbare monumenten bezitten ter verheerlyking van ons gansche voorgeslacht Als we ons niet vergissen zyn er nog drie monumenten in de maak of in bespreking u l één voor Huygens één ter herinnering aan de onafhankelykheidsfeesten m 1913 te Öchevemngen en één voor leger en vloot gedurende de oorlogsjaren Het eerste is al vele jaren in behandeling van het tweede hooren we niets meer en het derde schijnt inderdaad spoedig te verrazen Dit laatste komt dicht by het strand achter het Kurhaus Volgens sommigen die het ontwerp er van zagen is het maar matig fraai te noe f SPECIAAL ZAAK ZATBBDAG 26 MA UtT ig21 DERDE BLAD BRIEVEN UIT DE HOFSTAD Kniler Confectie DXLIX Het standbeeld van Koning Willem II op het Buitenhof verheugt zich niet in een reputatie van aeathetisch te zyn en al vele jaren zijn er stemmen opgegaan om het te vervangen door een beter en fraaier Het toeval wil dat het in verband met de nieuwe verkeerswegen in den Veg komt te staan en dus 6f verplaatst öf geheel op zij gezet moet worden Deze gelegenheid wordt aangegrepen om nu het weimg sierlijke beeld te vervangen Het streven is lofwaardig maar of het gelukken zal zooveel sympathie voor dit denkbeeld te wekken dat de gelden er voor bij elkaar zullen komen is nog aan tw fel onderhevig Over het algemeen gevoelt het Nederlandsche publiek met veel voor de metalen huldiging van groote mannen en by het onderhavige geval zullen er nog wel zijn die oordeelen dat het bestaande standbeeld zoo heel leelyk niet is of het wettigt niet een verbetering Het zal ook niet gemakkelijk vallen eenige geestdrift te wekken voor de huldiging van de nagedachtenis van dezen oranjevorst uit wiens levensperiode niet zulke geweldige gebeurtenissen zijn te vermelden Den Haag is niet rijk aan monumenten en standbeelden Het kan met het oog op de vacanties die straks weer komen niet ondienstig zijn ze nog eens alle te releveeren en de revue te laten passeeren Van de standbeelden zy allereerst genoemd het ruiterstandbeeld van Prins Willem I voor het paleis in het Noordeinde Deze zelfde vorst heeft een standbeeld op het Plein Sinds eenige jaren staat dit in de bloemen Koning WJHem I heeft geen eigen standbeeld maar is vereeuwigd in het monument 1813 op het Plein van denzelfden naam WUlem U heeft zyn niet altijd even zeer geprezen I beeld op het Buitenhof Op het Binnenhof vinden we de fontein met het standbeeldje van Graaf Willem II den Roomschen Koning Deze monumenten liggen onmiddellijk bij elkaar in het Centrum van de stad Noemen wy in één adem Jan de Witt s beeld op de Plaats dan ia dat alleen uit topografisch oogpunt Zelden of nooit vindt bekijks het monument van den hertog Van SaxenWeimar op het Toumooiveld vlak tegenover den Koninklijken Schouwburg Fraai is het niet maar het mag niet vergeten worden Monumenten in verband met het Vorstenhuis en deszelfs voorvaderen zijn nog de Gedenknaald 1813 op den Boulevard te Scheveningen het standbeeld van Prins Frederik Hendrik vóór het Huis ten Bosch aan het eind van het Haagsche Bosch het monument ter herinnering aan de regeering van de Koningin Regentes op het Regentesseplein en ten plotte het monument voor Prinses Juliana op het plein dat naar haar peettante Juliana van Stolberg is genoemd De groote mannen zyn niet sterk vertegenwoordigd We noemen hier in d eerste plaats het standbeeld van Spinoza en tegelijkertijd dat van Cartesiua De wetenschap is hier mede afgedaan wanneer we nog even noemen het Huygens monument dat ergens langs den ouden Scheveningachen weg in het groen verborgen staat Gebroeders Maria vertegenwoordigen de gansche schilderkunst Richard Hol de muziek Thomson het leger Dan blijft er nog over een naald voor Jhr Gevers Devnoot die zich voor den tuinbouw zeer verdienstelijk heeft gemaakt Ten slotte hebben wij nog één bron voor den heer van Kamebeek en twee banken één voor Cremer en één voor Alexander Verheul Ziedaar alles wat we in den Haag aan men We zullen er ons wel voor wachten om namen te noemen van hen die misschien meer dan het grootste deel der thans gemonumenteerden in aanmerking zouden komen voor een metalen herinnering maar ieder zal wel toegeven dat het alles bij elkaar povertjes is gesteld met de Haagsche monumenten Er zyn nog wel ander monumenten maar die zijn van bizonderen aard Het Vredespaleis en de Visschershaven bijvoorbeeld die beide niet aan hun doel beantwoorden de Gevangenpoort en de Koninklyke schouwburg en nog meer dergelijke monumenten die niet altyd de aangenaamste herinnering levendig houden Van de Visschershaven gesproken wie Scheveningen bezoekt verzuime niet den boulevard eens af te wandelen zuidwaarsaan het eind komt hy dan bij de haven waar vooral als het laag water is iets inteïessanta valt te zien Men ziet dan hetsucces onzer ingenieurs die kans zagen eenhaven aan te leggen die even snel dichtslibt als men moeite heeft de geul open tehouden Het wekte in de oorlogsjaren altijdweer de hilariteit van ieder die het aanschouwde dat recht tegenover den ingangvan deze haven twee kanonnen heuschetjchte kanonnen waren opgesteld achter eenzandheuvel knus huisel k gecamoufleerd Waarschijnlyk waren deze bestemd voor het tegengaan van een landing in deze haven Wie dat bedenkt en deze haven by laag water 2iet wanneer het een roeiboot moeitekost om niet aan den grond te raken kanslechts pret hebben om die kanonnen Behalve die kanonnen lagen er vele zwarezinkstukken gereed die eventueel ter versperring zouden worden geworpen Er liggen nu plannen voor een tweede binnenhaven Maar men begr pt toch dat het te mal is om daarover te praten zoolang deze eerste zoo slecht is Om de Scheveningera zoet te houden zal de Raad er wel toe besluiten maar eerst wacht men af tot het Rijk de pieren van de bestaande haven zal hebben verlengd hetgeen heet te zyn het afdoende middel om de verzanding tegen te gaan Dat alles duurt nog wel een stijf kwartiertje Het is zelfs nog aardig dat er een wetsontwerp voor verschynt Nu we toch aan zee zyn even de mededeeling van het nieuwste besluit over het strandleven Gedurende bepaalde uren van den dag zal s zomers een deel van het h flstrand afgesloten zijn voor het publiek Het zal dan speciaal bestemd zyn voor hen die gaan baden en die van hun badkoetsiea naar zee loopen in plaats van te rijden Eindelijk wordt hier ingevoerd wat in alle badplaatsen al lang bestaat Alleen wordt het nu nog afgpsloten voor het publiek Hier mag dus nog niet wat aan het stille strand bij tienduizenden pleegt te geschieden Het kost kracht los te komen uit de voorwereldlijke conventies die onze brave voorvaderpn hebben ingestampt zoodat ze bijna tot een tweede natuur zijn geworden HAGENAAR GEMENGDE BERÏCHTËn A C COSim jo kmS 1668 Brandvepzekepingi up maatschappij polis Inbraaicvepzeiceplng Stoorawasscherij en Bleekerij HET WAPEN VAN AMSTERQAM Een 17 jarig meisje doodgeschoten Men meldt uit Barger Oosterveen Dr aan de Rott De 22 jange D te Zwartemeer heeft op hot 17jarig meisje S H geschoten dat spoedig Eian de gevolgen overleed De dader wondde zichzelf licht met de revolver Hij is gevangen genomen M PEETERS Bleekt met OZON absoluut onschadelijk t0f Voor bel ngitellenden dagtiyk te bezichtigen ADVERTENTIëN Opeflbare Verkoopiog ten overstaan van notaris R W H PITLO te Gouda op MAANDAG 4 APRIL 1921 des avonds te 7 uur in het Hotel de Zalm aldaar van het volgende te Gouda gelegen vast goed Ie een groot en sterk PAKHUIS met EEF hoek Peperstraat en Zwaansgat 124 in de onmiddellijke nabijheid van de Gouwe 2e een STAL met ERF hoek Peperstraat en Zwaansgat 122 8e een BOVEN en BENEDENHUIS Turfmarkt 87 huur ƒ 26 30 per maand 4e een BOVEN en BENEDENHUIS Raam 310 312 huur ƒ 4 50 per week Be een PAKHUIS met BOVENWONING en ERF Nieuwe Haven biJ de Gouwe 326 328 huur ƒ 9 50 per week 6e twee PAKHUIZEN met BOVENWONING LOODS en ERF gelegen alsvoren 322 324 gedeeltelijk verhuurd tegen ƒ 7 per week 7e een PAKHUIS met BOVENWONING gelegen alsvoren 235 237 huur ƒ 7 60 per week Tevens worden verkocht eenige kaasstellingen en planken Aanvaarding en betaling 15 Mei a B Te beaichtigen volgens plaatselijk gebruik 1484 62 CHR MARKT Qqeii jeuk mew SpeeiÉ aaDÉÉi Id alle soortüD larpeta Prima roodlzwart gestreepte KARPETTEN 3 X f IS O Prachtvolle TAPIS BELGE KARPETTEN 3X4 vanaf ƒ 18 90 Enorme sorteering AXMINSTEE KARPETTEN vanaf ƒ 29 Wij ontvingen deze week de nieuwe Engelsche vitrages tegen nieuwe d w z zeer lage prijzen Meer dan 100 verschillende dessins voorradig zoowel in allovemet als vitrage met rand AFGEPASTE LINNEN GORDUNEN vanaf ƒ 2 90 VLOERZEILEN vanaf ƒ 1 10 per El RIPSTOFFEN dubbel breed ƒ 1 29 Prachtvolle PLUCHETTE in alle kleuren ƒ 1 78 Prima TAPESTRY voor vaste kleeden ƒ 2 45 Prima AXMINSTER voor vaste kleeden ƒ 3 90 Buitengewoon voordeelige aanbieding prima COCOS 91 c M breed voor ƒ 1 69 per EI Zeer sterke LOOPERS in alle soorten vanaf ƒ 0 89 Enorme keuze PLUCHE TAFELKLEEDEN voor extra lage prijzen Zeer mooie TAFELKLEEDEN groote maat voor ƒ 2 90 2 PERSOONS KAPOK BEDSTELLEN vanaf ƒ 18 90 per stel 2 PERSOONS KAPOKMATRASSEN vanaf ƒ 24 LANCASTER GORDUNEN in alle kleuren zeer voordeelig BTALaOBO 100 G kunt U van di ellmdliic jeuk ten gwolge vu huidtiitilag in 2 Mcondea bcvrijdea Uat ia 4ii te mooi om w M k x au tocli ia hat zoo w at4BD er U borv voor Reeds de e rate dpppela i f 3 fiT Wiiohdiiddil rMr Haldzl l ttf M U uu waldarilga arllobtlaa Prya van een pnaM 0 7i Oiwte A ink t aUal aooveel veel ftadeeUger dua ƒ 2 10 De behandallnff mat D D D wordt onderateiMid door het gebruik vyi D D D leep i ƒ 1 O D D SelieeiMep 4 Ut D D D aHtiM l M Gratia brochure op aaii by da koofdTCtteïenT F B liebidaKBrw Den Haag Amsterdam Snaek Deptta te Gouda bt AMEON OOOPS WtldstlUt 81 Uej VANLOON Harkt en verder bt alle goede Drogiaten IM Ü ZIK 1376 Adverteert in dit Blad in UdlllCd en WorcU itMHl eenige dagen GEOPEND GOUDA M arkt 56 57 W M VAN HULZEN piT Wtr UEDEJi OPENING m VAN hj t J in den rug die hardnekkige aandoeoinc der sttjjj spieren welke U hQ de minste bewigilig oac geliiko pijnen veroorxaakt moet gU onmidd dl ik behandelen met den boro inden Klooiterbala B Wacht ireen minuut Laat de iUnff an PlfyHÉNIp met d n Klooflterbalsom krachtig wrjjven Verrassend xal het res tipat zijn De Kloo$ler ialseiii verzacht xuivert ft4AHt n is XHder een onvolprezen wrjjfmiddel bU Rheumatlelc Stramhej£ Spiciverrckki iK JkM n helpt uitstekeiid bU bnwd en sn pnd i iwcren knc bigcn aambeien winterhandcn en Tocten 70 Prys per pot et 20 gnm f 0 80 ± 60 rram ƒ l flO ± 100 gram ƒ 3 n ± 260 erram ƒ 6 Alom verkrügbaAr Eiacht rw4e band met on handtMkeiiin Lrjf AKKB Rotterdam TVi PIAMO en ORGELMAGAZIJN JAGER REVET Alli uortiP Strilkinitnmantiii n banaodlgdhedaii GOUWE 28 en 30 GOUDA tttminan Ittfttwtn liruilcD Vakkwdllt Ripantli fabri ƒ 170 10 65 4 12 10 Piano s en Orgels van uitsluitend Ie klas katen Orgels waaronder Mannborg vanaf Violen en 1 1 en Alt Violen vanaf Cello s en Contrabassen vanaf Strykstokken goede kwaliteit vanaf Idem Ie kwaliteit vanaf Vormetui s bekleed vanaf Foudraals v strvjkinstrumei ten vanaf Echt Italiaansche Mandoline s vanaf Gitaren en Luiten vanaf Muziektasschen vanaf Gegarandeerd quintenreine snaren en de Elite snaren Viool Alt E 80 A 36 D 40 Zilverstaai E snaren roestvrü O OT è Aluminium P 0 4B G snaar ƒ 0 0 Echt zilver 0 75 Zwartkop Cello A ƒ O ie D ƒ 1 G ƒ 1 10 C 1 20 Mandolinesnaren vanaf 0 0714 Plectra s va f 0 10 Metronomes vanaf 7 50 Muziekstandaards opvouwbaar 2 60 16 22 4 echte Hars Sterafluitjes Stemvorken Sordines Toonwolven Vioolkleedjea Kammen Staartstukken Vioolschroeven Beharing voor strijkstokken ƒ 1 75 T l tooti Up 1G27 lU 30 Wtr Schoone Bust fM in 2 maanden door de Pilules Hongrolssi f en onder ge bak i oor de Paaichdagen h een fractahe r wanneer Tje dezjs baM vgp Het middel ter verkrijging eener fltó ontwikkelde buste ƒ 8 EROS TOILETCREME geeft een fit woelzachte huid f 1 20 N V I SANITAS aOÜDA Korte Tiendewog 10 ROTTERDAM Korte Hoogstraat 31 UTRECHT Zadelstraat 87 id Potterstraat 6 2 1 GOUilA C A i Markt 18 19 raeccoT li r Anöcrhall üi i iuiher Twee e eren fiozu ii ucacfe n ¥ n nfyn amanelm cf naar s nhah i Prima NiailUia ftmole Baroemde Acolns Fabriek f 140 rriilia IrlüllWC UryeiS Amerikaaasohe Orgel mot Harp 1290 DUITSCHK PIANO 9 7 Octaaf Kruisinarig bizondere mooi afgavarkte toon f 450 6136 20 Steeds groote voorraad verschilleDde modellen en gelaidea voorbanden envorden tegen ongekende lage prijzen verkocht Vraagt inlichtingen 1 fii Qkwmn KOPIJ Boskoo p Ontvangen een PRAOHTIQE COLLECTIE Dassen Binders Strikjes Boorden Breteis Sokhouders Sokken Overhemden Jongens ovMiamden nn If f I 9B f Sportriemen enz GESPEN en SPELDEN r N iP i i DL Wf Zia erst qualiteit an baoordeei dan de prijzen 1610 34 Mfewalaa KLEIWEG 77 H P V Wijngaarden N V Wsssanen s Koninklijke Fabriekoji b WORMERVBER OPGERICHT IWI i Voedert uw Vee met 34 upwe LijnzaadicoelKen meck stkr en w l L nitmantende door hoog vetgehalte kf N M L m rk SISB in geplaaabeanto ukken Groots voedingtwaaide Allea gegamndeerd Znlrar ijnrPifKuw Par ia ISM Nas i Oaata IMWMik MODEPRAATJE teiyk Is deie benamlas ntot JolK relQkt de v odk Mnigailsa op een rait CwMtien Heel wat onmisbaarder dan voiles zijn echter voor d dames corsetten In de voorjaarsmodellen valt echter weinig nieuws waar te nemen Alle pogingen om een goedxlttend eonet te creëeren zyn thaiui geconcentreerd om dit ééne idee een corset dat voldoening geeft goed zit en den vereischten steun verleent zonder afbreuk te doen aan het graciease van de figuur De coraetiyn moet van boven laag zyn vele modellen reiken slechts tot 2 Mi il 6 c H boven de normale tailleiyn en de heupiyn moet lang en leeht i n en vrijheid van beweging veroorloven iets waardoor zich de corsetten van den loatsten tyd Umeiyk wel hebben onderscheiden Men beweert dat voor eeft gezette figuur het mode met aan de buitenzijde aangebrachte baleinen het meest geschikte model is Vele dames die er toe zyn overgegaan géén corset meer te dragen zullen by deze corsetten met baleinen aan den buitenkant groot gemak en werkelijk steun vinden De houding wordt er door verbeterd en het costuum Df de japon krijgt een veel gracfeuser aanzien er door BINNKNLANP Arbeidsovereenkomsten tuaschen recders en kapiteins De minister van Justitie heeft ingesteld een commissie van onderzoek in sake de arbeidaovereenkomsten tusschen reeders en kapiteins c 8 De Sutkcrvoorzienlng De minister van Landbouw Nyverheld en Handel heeft met ingang van 24 Maart tot nadere aankondiging dispensatie verleend van M veibod tot uitvoer van suiker en alle met suiker bereide goederen ingesteld by K B reiip van 7 Auguatus 1 14 en yan Maart 1916 Prov Btaten van Zuid HoUand De heer Joc den Duik W x heeft beduaddt als bid van de PzwincdAle Staten van Ziud Ioilend TOONEBU Bet Hof auid ToMeeL DasMn en ZakdMkjw De fnbrikanten zoo schrift de Msnufaetuner In dassen en aanverwante artikelen hebben bun voorjaarscoltectiea gereed gemaakt en dit op precies dezelfde wyze als ze dit gewoon zyn te doen wat de hoeveeliieden betreit in weerwil van de op het uogenblik heerschende malaise Zy rekenen op een goeden omzet in bedrukte crêpes en kleuren die eenigszins afwyken van de gewone meekraptmten Men verwacht dat er groote vraag zal zyn naar dobbelateen deasins n fraaie effecten zullen verkrijgbaar z n OndulA crêpe in effen kleuren wordt v rvi acht veel opgang te zullen maken en het moet een bizonder ryk effect maken dat meer diepte geeft dan het gewone crépe de Chine Het genre leent zich uitstekend voor het voorjaar De kleuren zyn over het algemeen zacht en er hcerscht ook nog een zekere voorkeur voor rustige bescheiden tinten Echte ruiten komen voor in schotsdi en in zakdoek dasjes werd een aanzienlijke sorteering gebracht in nieuwe dessins en kleufeo Engelsche VoUestoffen n Zonentoffen I Engelsche genrea z n voor het a s seizoen byzonder fraai en vooral de nouveauté s in voitestoffen voor japonnen munten daarby byzonder uit Ze omvatten verscheidene alleraardigsta futuristische deaams m geheel nieuwe kleurencombinaties zooala dof rose en blauw op taupekleurigen fond waarvan het geheele effect buitengewoon vlug is en Fransch van asnzim en tevenH geheel verschillend van vroegere voor hetzelfde doel bestemde patronen Men i heeft zoo min mogelijk marineblauw ge I bracht daar dit er nu reeds zoo vele seizoens achtereen is geweest en thans treedt het Kopenhaagsch blauw en het taupe veel meer op den voorgrond Zwitsersch neteldoek met moezen alsmede organdies zullen druk worden gevraagd Weer wat verder lezen wy in het blad In tegenstelling met bovenstaand dat marineblauw van alle kleuren wel de meest populaire zal zyn en druk gevraagd wordt marineblauw met grys Mol zal tydens het eerste deel van het seizoen de voorkeur hebben evenals lichte tinten bruin castor erica koper en zandkleur In de wollen stoffen zyn zeer mooie gestreepte dessins die veel gevraagd worden De pryzen van prima stoffen zyn heel wat billijker dan we gewend waren en mooie lichte stoffen als frotté in geruit en gestreept worden zelfs heel voordeeHg overal geëtaleerd GepUseerde rokken zullen weer heel veel worden gedragen ook rokken met plooien ungeveer 4 è B c M breed zyn heel nieuw ze staan dunkt ons echter niet zoo elegant als de gepliscerde rok die zoo mooi slank maakt VoUe Kanten voiles in vierkante modellen en 45 C M breede gelaatsvoUes beloven zeer populair te zullen worden Voiles met kleine mazen vinden eveneene goeden aftrek en de genuanceerde sluiers die in verschillende kleuren verkrijgbaar zyn maken oategenzeggelijk een uitstekend effect Een nouveauté in sluiers genaamd Splnelli kan op drieèrlei wijzen worden gedragen Men kan hem als een gewone ronde voile over den hoed dragen of men draagt Kern als een decoratief hoofddoekje in den schouwburg Doch het meeste effect maakt de sluier wanneer hy eerst over het hoofd onder den hoed wordt geslagen en naar achteren gelegd het gezicht onbedekt latend Een lang eind wordt dan onder de kin doorgehaald De sluier is fraai met gouddraad geborduurd en heeft bepaald veel succes in de modewereld Een ander model een voor het voorjaarsseizoen bestemde aas SM in drie bedrüvea na Fnul JönKD Blljktear waren de verwacttunwm nü er hooc reapoAaan zoo slecht bococht js een obonnementirvooNteHlnjr bii ons weten n nooat geweeet Hèèl veei hebbeo de afwezi geD ook met gemwt vooraJ lueit unneer ze de trtiukAcen van Jan Fa n lub kennen Wie er met de hermnerinir aan J oUe Haiw en a e Rechte Lim Ilwl Jftrgen s apel uit het Imluche I lanter Leven heeft gerv ri d aai stetLur een irevo t van teleurstelUnc mei hoüben kunnen onderdrukken Nu ia verxeiykmff aeker niet de tuiiate wyxe om en tooneeistuk te beoorcbeeuen cjïteir S O S doet zoo sterk denken aan d tooneedwelen van tabncius hoewut doH auteur een aniier temicnz in urn werk pleefft te leKgen dan Jurgen beeft gedaaa dat veiiïelyiuaK moeJilu kan ukbbitiven en dan voeit nuin dat dit nieuwe irtuk to van inhoud ètt van bouw veel swaicker u Uedt onze ueiral Het u do noodkreet die Joniren U t sWum dw r do indiKche ambtenaren wier ziel dreirt te vWaulciken omlur amJabenar i outier 4tlicht voor aUes en to daenat eischt bei Hulde aan Prinses JulUn idabeiren hoeft m verband met de UoemenhuMe aan Pnmses Juliana o haur verji rdex een be pr kinK pleAte geiubd tusschen het beituur van de yereenurjïnft Uran boQd van welke drf hulde uittmat en g vaarda 4en van dw taJrlike de nemenKl vereenuigingen NiaAT wil vernamen zullen aan de huUleiMituMng 4000 kinderen deelnemen ondct itwelkê vyf uit geojnnen te VGxavenlhaire en Schevemnveoi dóe e deiizelfd n dag alk de Prinsei jreÉwren ziin De hloemenlhulde zal bestaan udit een jgnoot Uoeenkuaaon en een SiltN pr lMvattende namen desr huWetorengondé veroenarinven De oaatuedinK uU in het KonitdclUk Paleda paaataa h Uben De ambtenaren zyn dus hoo£c entoon moesten het sdthiuu zyn oo hen benoord aite tiohi te voUun Oocti au doet ucn het vewcnynBet voor en t werd wn ieritt door de beaetimch dat aoodra te tuanaer Wonders Henn ÜronOgeeHt ten tooueeie komt alie bettaajjwteiiing voor heon u In het tweede bedrtif is Wonders buna jreheei hooldpertioüii en eindaiyik poe m t derde is de hoofdrol toebedacht aan dien coQbnoJeur Urard Vrol ik Dtt denle bedrijf w oi het sterkste van hei veiweie w rk de handeUist i levendurer de ka nLktier4 eeldun8 beier en conflict uweniier en menbchulyiwr gezten De auteur Uuit den boeechouwer et i oogenblik meevoelen do geweltüge sAryd tueachen den controieur van üoogairaiten wanneer hit bei ibevei ontvangen heeft do wawena m beslag te nemen van zyn vnend den pl ant RWander die daanboor ombetwhemut sou zÜn t ren aanvallen der Inlanders Wanneer hu echter tot oen vaai beeluit arelK men wewert t bevel op te volgen zjin di i tipet den aaowtent reaulent voor de voeten werpt dan kan die scene tocii niet ontroeren Men soeuit het maakwieric bet denkbeeld dat zoo ieU lR de weriteJiikhewt gebeuren kin vmdi ie venjchrikfcolljk echter wat uch voor ie afaoeelt laat ie koud Gerard Vrolik B krachten iln hier te kort geschoten om tiot een Levend gebeuren te maken wat de auteur gobrddtig liei tt geschiUlewi Overagena heeft VroIÜt goed afpel gegeven Dr KUnkert De Coonmiflaarie der Konincm baron Sweerts de Landw Wybontjb bradit nsteren een bezoek aan den iuibileerenden dr Khokevt en ovenbandojrde hem dAai4 H het rididea kjmis van den NederJandadien Leauiw Onderaoek naar de tmstvormlnii K aar wij vemenMo heeft in overler met de reffeeriitf de Staatacommiasie tot othderKoek door Hetzelfde gal H voor de heftdjM scène Om t lot van het tweede badriif Hoewwl Brondgeest p l even fel waa ais In do bekende rollen in Fabricius etuMiwi Dolle Ham Wilko de Hondt green hei gebeuren one toch niet aan InbuatdtM ik HDrekera helden van t etuk awnoilit wat daarvan te maken was f voonuMin di el van t succes komt toe aan Heart Broncteeest die vooral In zijn ssmensMl met Robhedoee uitntekend wae Anate FMlender wae een lewoDdteft pi tóge R ibbedoea zlf teaf odk een uttnemonde uitbeelding van het goed getoekende kamkter der ioosfa vrouw He in t derde bettrilf den moed heeft ten aaeistentrefti ilent te weemtaan Neke IWdebrondt woa een Hef controieuTOTPouwile Zy oogotie een en doekje door den auwr van oen iiedje van Nötó Soerétó op muoiA geaet ck r Sodrve Pootró WADDINXVBEN Advertentiën en abonnementen iU blad worden aungenomen door A NOTKUOOM van een voor iitji ïuuij i o uvu voile heet Losange ruimodel maar fei stellen GOÜDSCHE MELHIIIIII TELEFOON No 21 KEET OOUDA TURFSINBEL 25 27 3 en 4 Wij noteercn vanaf Maandag 28 Maart 1921 voor onze 10 10 jj 22 cent per i flescli Vï V Vi Liter V2 V4 H Vo Volle Zoete Melk 20 cent per Liter Geroomde Roomkarnemelk Gepasteuriseerde Melk 1250 Slagroom 1U M I 40 OOmboter onder Rijkscontrole 290 Ct p K G Gordijnen Stoomen Earste klam inriohtino oor b t b h iid l n I niauw opmaksn ll ortaa Qordijaan Stoom en Chemische WassoheriJ De Groote Zwaan ir TKLKPOON S40