Goudsche Courant, woensdag 30 maart 1921

No 14683 ABONNEMENISPBUS pu kwartaal 2 2 pm week 17 cent met ZosdiKablad per kwartaal ƒ 2 B0 per week 22 cent overal waar da baiorgisi per loopar geaiiliiedt franco per post per kwartaal ƒ 2 76 met Zondagablad MO Abonnementen worden dagelyks aangenomen aan oni Bnraau Maikt SI GOUDA by onze agenten den boekhandel en de poetkantoren ADVbBUNT PRIJS I Uit Gouda en omstreken behoorende tot den beaorgkriag 1 i regele ilM elke regal meer fOM Vu buiten Gouda dea baaergkiiac 1 6 regels ƒ 166 elke regel meer ƒ 080 Advertaiiti8n in het ZatenlanumMat 10 bijslag op den prUa Redactie Tdef Intfrc 645 Monarchistische beweging h koning Kaïl in Hongarije fie entente tegen zyn terugkeer Maatregelen van Oostenrqk De Volkenbond neemt de hulp actie ter hand Beroering m Duitschland Kans op onderdrukking der beweging Sum Fein relletjes Amerikaanach Relieffonds voor leriand ONS OVERZIOIT We Leveu nouc in den tiid vao verrassin Ken voortdurend hooren we van oavoor titine of no liieit verwachte irebeuiit nm sen de het voUrcn dei buiteinilianidbche var jkjk£it nKon belianncHeiükeiiid tmaken lekfxr zoo mtereis saiït ais de buiiitenlaroJsohe poik tiek tJiidens d a ooyHok wibb oo k voor hen h vroe rar jde kjiaot nauvralukH inea ften m ze bhana met naeer maiar tiiph ver kent het jreien tn t buatenleind reach edit aox de voJle aandiaoht Voift Weenen luMnit uit Berlim een op Euenwek eiulie niiodeideediniir nJ dot ex kouinfc Karl in HonufBriie ls teTiuiweJïe Kl Men weet dat er in Hjoüioanie a 1 Lane een beuk nu iaixïfaiiistLschie atrooiniafr is wc hebben da ir m pnact k de uasllhea l e men van de stelknjr dat een actie reoctit ftiCkt Gödwrende een korten tiid heeft Hon arye het ovje4 rewime Riekend en iiufit ir dien tiid heeft de monarchiatische bewe Kiii aan krachit Kewormen Nisdat de nw den verdreven wairen is er een eterke etrooïnmur jreiWevon voor den termpkeer van t Habshiiiwsche Huaa waarvan echter üe entente naei ve wjiL weten l Loitselm 1 1 ex Jceizer Ki nu Flaaisch Zondoe te Boetllap ist aaunKieilooiinen Oon 2 uur b mul diuffö arnveerde hn in een anit me vier peraotian voor het naileiiö van den manister 4 resident vanwaar het eiezedsclubo zdch imsü de komiiik U e buircht betraif Twee van de heeren beRiaven such naar den vleu tfreS adï dKat van den refrent en dteelden hem mede dat ex Qcei zer Kard den resient ncnschte te t i ken lAianvanJcelylk meende de adiudant met giaippenmakers te doen te hebben Fenaire minuitCTi later verscheen echter ex ke zot Karl met den vroesreren luitenanbkolonl Hunviede De ex fceazer bleef 2 uut Mi den re rent Om kiwart voor vuven vertroik hii weer naar SteiaamaMrer Oip het Weensohe dcDartement van Buo tenlandBche Zaken pe BenhiTi is het vo l Rende teleupram on bvaMren Ex keoizer Karl ia Za terdiae te Sterna manjrer aanjreQcoanen en heeft ziin intrek penomen bu den haaschop De mimsiteT rore endent werd naar Steanamanaier ontlbodten H i jvoorwel aile koiionel Leèar raadden den ex keizer af naar Boedapest te iraan Nietteman vertpolk d ex lkeoaer Zondaar naar Bo edaa est In een tweede auto zat tcirejaf Telickv De rejrent waa zeer verwO ndeTd Na een laiwrdurijr ondeTÏwnd eelnfete het hem den ex fcemzer tot dan terujrreiB te bewoKea 2 o ndiajpavofid vertrolt ex Jceizer uit Boedapest Tiidens de reis besloot hii echter bmnen Honifrainje te bUiven Te Stevna manurer staakte die ex keuEer ziin reas Aanvankedi k wias veriklaard dat de Fran sche rGweewntfc formeel toesbemimnjr tot den tenupkeer van exkeazei Karl had bc FEUILLETON DE LILA HOED Naar het Sohoteeh van S R CROCKETT Vartaald door I P WiBSSEONTi ROSSUM Nadm verboden 16 Hij vloog naar een strmk en beifon zijn veertje gflad te Btryken verward m de engte van zjjn iiachitel jik verblyf Nu zat h i 8 odoken op den hooffsten tak em Win niet lag z n klean zwarte sdhouet te en den horizon aüateScieai die mch m het oosten dtmkiepder Txwd be cai te kleuren PQiotsohng verihief ayn hooge fluitstem zich uiit het boechje Woniue lujiateitde er naar zooa fl xe noff nowt reilwaterd had Wat wa er voor vreenufaioete m dot eeamwdtg voffcdatem raetief WaaWm kleurde het rooe morden Wit haar gdaaib ievendiijei en venRulde haar haar meer dan anders Van den top an den laurierboom by de poort Wonkhet antwoord van de Igster Hier hier bier TWeJierelier Hiet was de liefde die die die HMr Had genoiHMi taioe tajo tajl l TiereUenüer iHoor hooar kom luer Siiie tn tH tajowt ADVERTENTIëN Voor de vele bewigzen van deelneming ondervonden bij het ffverluden onzer lieve Moeder Behuwd Grooten Oversrrootmoeder betuigen wu on zen hartelyken dank Uit aller naam W J ENDENBURG Gouda 29 Maart 1921 1674 12 Voor de vele bewuien van deelnemiDgr ondervonden tqdena de ziekteCD m het overlqden van onzen gelief tea Klemxoon 1675 13 GERBIT VAN DER WAL bet ig n wu onzen harteluken dank 1 VAN DER WAL Sr B VAN DER WAU ANKER Aan do K i WiilÉiviiiisclie iDrkiareMik Th L VERMEULEN Ca te Wadflinxvaan kunnen voor directe indiensttreding oette Meisjes geplaatst wordenAanmelding persoonlijk unao Een Meisje GEVRAAGD veor haele of halve dagen RegenteaieplantBoen 21 1672 6 TERSTOND GEVRAAGD een Kleermakersknecht of Halfwas bg W DONKER Oouderak Heerenhuis TE KOOP op mooisten stand te BoskOOp Voonien van na regen en waterlaiding enz enz Gedeelte hypotheekvooi handen Brieven onder no 1523 bureau Gondaohe Gonrant 11 Vnuur iMrcn Betwist Vorderingen Vnuct conditiea to b het iacuawer AchtcptaUig en lering A dam R dtm V k draaf Ci DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van RIJNLAND brengen ter kennia aan de Ingelanden dat de v rkl slna n van Hootd naaiend Q Hoof dlng land plaaisvorv ns zultuD plaats hebben op Donderdag 7 April a s in de distrioten op de plaatsen en oren breeder by aaDplakbiljetten bekend gemaakt Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rynland PUNACKER DykgraafC W VAN DER POT Bzn 1670 25 Seeretane Adverteert in dit Blad Het Tabaksblad WbEKBLAD VOOR WINKELIEES GKOaSIEKS LN AANVERWANTEN IN TABAK SJGAKLN en SIGARETTEN Meest verspreide leienswamrdig vakblad Min 20 pagina b Ruim 6000 lezera Laag abonnement ÜelBDghebbenden zanden bun adres aand n nitgever J C SCHOEMEI R Am terdam en z mtvaagen gratis 2 weken en proafaxemplaar 5183 14 wr BEDWATEREN Spoadiaa radicale genesing door de ba kanda pUlen 237 12 URIB m ook bü verouderde gevallen 260 NV MU SANITAS GOUDA Korte Tiendeweg 10 KOTTLRDAM Korte Hoogstraat 87 UTBECHT Voorstraat IM AMSTERDAM Rembrandtplain 4 Met hei aannemen van DRUKWERKEN io elke gewenschte nltvoering belaat 7Hh te HAASTRECHT de heer J SCHERK Een Costuum kost nog altijd veel geld Kijk daarom uw zomer garderobe eeo na en stuur n costuum om te STOOMEN of te VERVEN naar ons Qe zult er schik in hebben en Uw portemonnaie bclioeft maar even open Uw portefeuille kunt ge m Uw zak houden DE PELIKAIIN GOUDA MT GUMMIWAREN Patent Goneesmiddelsn Injectie oor neus eu oogspuitjes Elastieke Kousen Warmwaterflesschen Windkussens Buikbaaden enz N V Mij SANITAS GOUDA Korte TiendBireir 10 BOninüDlAIM Koite Haoaailaiii S7 UTHBCET VKwrstraat 106 AIMSTHBlCAM RendinaiiditDlem 44 BBKT U KEN KOOKEBT Koopt daa onze groote NAPOLEON tn ü geniet 7 kwartier voor slechts 7 oenti Als Reclaraenierk TIP POP 4 cent Turfmarkt S4I COHEN COa ARNHKM Markiezen Zonneschermen Jalouzieën Rolluiken 36 Tenten enz Agent Tour Gouda en omstreken H J VAN SCHALEN WIJDSTRAAT 21 GOUDA ANTON COOPS Oraflit Wpitrnt 31 Tel 328 Keopiatharnnemalapa Olyearlna SpuHIaa OOPan Nauaapultjaa pla tai an ans Advertentiln en abonnementen p dit bbd voor BOSKOOP doiir D SPAARMAN AditakaliHa TE KOOP aangeboden een Aandeel in de Goudsche Machinale Garenspinnerij Brl T a ond r ao 1676 bureau iondêolw Coaraut Markt 31 20 Vrijwillige Ouderdomsverzeicering Rente 3 4 5 of 6 gulden per week 100 gulden bij overlijden Administratie en exploitatiekosten worden door het Rijk gedragen zoodat deze verzekering is de OOBDKOOPSTE en SOLIEDSTB Spotdige aanmelding is in Uw eigen belang YraailiDliMop bij den laad vafl Arbeid of bij de Iferteoenwoordigers Dp H NANNIMG s EIWITSTAAL PEIJS f 4 p r Literflaaob f 3 40 par Va L taal flaMohaa Dr H NAWilING oUT i J TROUWE BEGELEIDER in weer en wind aijn de beroemde Wybert Tabletten Zij beschutten U tegen hoest heeschheid keelpijn Onmisbaar voor Zangers en Redenaars Vraagt ailcep Wrbarl TaMattaa Blauwe blikken doozeo é 80 ent met neveniliand fabnekimerk 53 30 Bestel Uw Drukwerk bij A Brinkman Zoon V00 HET i =sr J DEVWm KOKO een sulvcrc heidere tn nlct vcttc vloeiitof bcTordcrt den haai roet versterkt klierco en hut worteb voorkont hel splijten en ultvatleo Hoofdzeer en root verdwijnen nadat men KOKO een paai malen heeft gcbnilkt men iprcnkelt ecnvou dig KOKO op bet naar dan wrijft men hel ucht in oedcrwaarticbt richtlnft en borstelt flink Verwaarloos nooit Uw Haarl n tlcUcn geen dwaic of onmont Ixbeii aan KOK OkO maar wij leggen en houden vol dat en ander preparaat KOKO ala een lalvtr gaaMaoiiaiM voor Ml H ac kan evenaren WAARSCHUWINGI Ui op ondentaand Handelsmerk voorfcemcDdc op elke flescb KOKO wordt nooit los tonder vcrxe gelde buitenverpakking met Maodetsmcrk verkocht P r U f Ma kleine 2 20 midden 3 90 groete fieech KOKO Slunpoo Po dtn i O IB per pikic DAfMlifkw Piuhüa m taitm Verkrtiffbaar te Gouda bQ ANTON GOOFS WtfdItnat oo tfl SohoonhOTOi b i A N VAN Indiiohe Geneeamiddelen ALSTEENE1I NIEEBLAASZIEETEN 1FM0E LA WAK afdoen midd te gen galtttceiien p b ƒ 1 5 G b ƒ 9 filt als ik Uw midtiel niet gebiulkt had wafl een u oratie onvermijdeHJk pew eest UAON UEMOFDJOFNC teten mer aaudoanmiren niereteen Rruie pei bus ƒ 2 26 6 b ƒ 12 0 Binds het gebruik van Uw Remoedjoeiv gevoel ilc mij een heel au der mensch DAON MEMRAN blaaszieklen steenen pgnlijke druppelagew ze unnelooziiiK P b ƒ 2 25 6 b ƒ 12 SO De urine komt thans m grootere hoeveelheden dan vroeger terw jl het met meer zoo troebel Is Bovenataande aanhalingen iverdeD ons toegezonden door de gebruiWs van Ind Geneeamiddelen Men eische op elke biu de naam THE SINBER IMPORT COMP BliaiilMEB Poelkua IM Verkrggbaar b j Apothekers enDrogisten waar niet gelieve men ilcti te wenden tot THE IMP COMP GRONINGEN 4456 37 Kenteekenen van Nierziekte Verkeert U in gevaar door onwetenheid P Bijna al onze lezers l Uen op zekere tijden aan de een of andere pijn die dikwitjifl een voorteeken van een nierziekte is Hard lijvigheid pun in den rug onvoldoendeweiking van de ingewanden pun in de spieren en gewnchten onaangename amaak inden mond blj het opstaan gezwollen voe ten troebele urine een algemeen gevoel van zwakte en prikkelbaarheid zyjn alle kenteekenen van een nierziekte Zij wolden veroorzaakt dooi het vergif tige zuur in het bloed dat dOor de nieren verwijderd moet worden maar die tenge volge van hun vertwakten toestand hier toe met in staat zijn Om van een nierziekte te genezen moet men beslist de oorzaak het vergiftige uri nezuur verwijderen Een werkelyk afdoend middel moet zoowel door de nieren als door de blaas worden opgenomen en niet zooala bu de meeate merpiUen het geval is dooi de ingewanden Wanneer men de urine éen troebele blauwachtige kleur ziet aannemen een eigenaardigheid die het gebruik van DE WITT s Pillen van alle andeie onderscheidt dan staat het vast dat zij hare heilisme werking op de juiste plaats n I de nieren en de blaas hebben uitgeoefend Door hwè rechtstreekache werking oph de nieren ge ven DF WITT b Pillen oogenblikkelyke vei lichting ten blijvende genezing volgt in bijna e lei geval Gaat dan ook onmiddeljk nftai Uwen drogifat om een doos DP WITTi Nier en Blaaapillen en L zult zkn dat binnen 24 uur hare heilzame werking reeds bemerkbaar is Stel het niet uit aangezien zwakke me len zeer dikwyls ziekte met doodelijken af loop tengevolge hebben Men moet er zich van voigewissen Ie echte DlWITT a Pillen te ontvangen ili doozen voorzien van blauw met goudgeel Ltiket en een speciaal zegel op de kurk Mocht men eenige moeilijkhekn bu het veikrygen van Ic echt DE WITTs Nwr en BlaaspiUen ondervinden zendt dan het geld aan F C DE WITT Co ltd Don Haag waarna U onmiddelyk een flacon w ordt toegezonden Prys ƒ 1 75 en ƒ 2 75 per doos Verkrugbaar te GOUDA b ANTONCOOPS Wydstraat 31 en Mej S VAN LOON Markt 5056 70 Sanguinose versterkt verrukt en ruivert uw bloed Zt geeft t daardoor eene fria sche gelaatskleur een helderen oog opslag en die aantrekkel ke schoon held die onafscheidelijk van eene krachtige goede gezondheid is SANGUINOSE kost iicr flacon ƒ 2 6 fl ƒ 11 12 fl ƒ 21WACHT U VOOR NAMAAK Verkrugbaai by Apothekers e Drogisten VAN DAM Co De Riemerstraat 2c 4 Den Haa AdTcrtentiën en abonneineoteD M dit blad worden aanKenonea voer Berkenwonde Dorp door A BOOM Berkenwoad voor BerkenwoudeAchterbrotk do t NOOHEN Bdenclw StolwUk AGENDA 29 Maart 816 u Beatuurakamer Bemon tnuitsche Kerk Büeenkomst P I 30 Maart 8Vi uur Boveniaal cati B ker Vcrgad Goudsche Winkehersvcreen B ImM vaixMka nu jremnM tU madedeeluic te momn tmiaml na T ff derjiiff ii oODMCieii v nnaki na dmtm o ae 4ueaad t Eleotrische Drukkerij A BBINKltAN k ZOON Q08BA 59e Jaargang Woensdag 30 laart 1921 OOVDSfflËlMMlVT VERSCHUNT DAGELIJKS EHALVK ZON EN FKËSTDAGKN mOBEONDBN MEDEDEELINGfiN 1 4 r fel 2t6 Ou i c l f OM Op da Toorpafliu 60 booger OewoM advtrUotUta bicetoadan madfdMUmgin by oontrset tot war gmwhi OMTdan prjtli Groot l tt rt b raadu worden ber and naar plaatuiUiDtt Bum UAKX pi qovDA Adwt BtUln kmuMB wordan iagMondaa door tauobrakcnut van loUada Bo kh i ddUuwn Advextei tidMUttHu m ou Agantan Administratie ï Telef Interc 82 eeimmdttf btèw r ondarauuKJ n KVtf vakaca am mm mII w b toinuen vooit vtoiden iM en overlw iMt de rweerinfftot verbetering valt baV CradH l Dit sou dua cea aoott vaa Vrttwtülhdt aanvwuKlt coobroile worden lutiffeoa nd onder het e diehik gecair en da mm tntuaK van tien wUtemibond in IkÉteohiand it b id teavn nunoe nu en bier en daar ook w6 diig toéirairftaji foch zt n er hoio Rweiuii tMkaneb de be MCffiuiK za l waaracHuolilk binnenkort on diexdiuut aun In den looo van dan p4htwid kwiamen er te HbLle aan de Saoto aaax de cm mhdmi dent van de N R X Jttaidt belanKrliiice berichten aan óm Sa m m wonlen be vef tiKd vniwied het wnfll van dË oniusteii m Mudden iDuutfichland jjuUen beteèikenen ffiet ecoiate bericht zatft dat A Rwnendorf waar de roode tiiü aeia alch Maandasroch tend hadden taruiRiniit kxen toor am tiwepen ie verove talnik nuLtena l ant lit heuylen der aoeavteQ mn KevaJlea 1 eixliien maakiten tii 146 awvantrenett Het tweede bericht dat miaschiea tam beleiifmiker is den h erate ia zant am iRUsterochtend ook d k Leuna merken bii JUleiiiseibuTvr na een loo pt gevecht waarover ibUaooderheilen no r oa breitiED door aipo troepen m beseit DM IpaJiste beteokent een zware sda voor de t nunuwatibche aiibei déra van Mudden IXutKhtand die alle hoop op de duizenden ai ridlet s van de Leuna fabriedien badden fcevestied IQen derde bencht aovt dat Teutachen tel WMfu het nM 4e lei xljn laatste ihooifrIkmBjrtiier bad taedA Sondaumvooct door troepen ward iaÉMnoram Dtut ia ech ter on uat zieitC hfli wn ilt tot modder naaht in h t boafidtewatntuer V nbMcGd IMan de ovmai van het roade lecrer naar Am mendorf bcKon waren de atpotiroapen nau weiuke buiten bualeben en Sancrerïukiuten Te ÜaMe zelf word Maandair m den loop van den dair de staat van beieK nocr ver acharpt Na uevten uur tiwcht niemand op straat Gisterochtend dnorkruiBten ziwiare vracbbauboa met machineireweren de druk ke straten waar de stekers eu weikloozen wandaiden Ook het gabouw van de com munistttsohe KlaaBeaikaanipf werd bezet Hier werd Ben zesitel roode leudens met veel mioeiJuikhedien gearrflateerd De me nugto nun een dremende houding aan waarop de aiwMweoiten waanachuwdan bil het nunate incident onmnddelliik van tie wapens te zuUen treibniiik maken De vail van de Leunafabneken lieeft vrii veel apachuddtag verwekt Miaanttog nor had een Ge eimrat uit UaUe itetf iratracht de arbeiders te bewesen tot onderhandelingen teneinde bloedweiKMiteii te vemuj den Htf had xich aUeen naar de fabneken begeven wnar de leiders hem veikHaarden slechte met hem te wodlen onderhandelen lotUen ha Hoaramg zou beweffen uin troe pen mt Midden Duitschland terutr te trek ken De Geheunrat antwoordde dat daar van geen sprake k m zu Uu voetiée er aan toe dat de BtaatmacÉt tmuwens kraohtw Kenoevr was om het roode verRet te br en Deze woorden evaoaiks zun var uikvrmK d it tiet Uiau de arbLuLeri lur oi Cl HOiR m H r bUKxl i üu Ul den veruxtteu tiia iitten irrooiten uutrak loon de kü r dit merkt vloeg hu nuü zim viuat ov Uktal ep rM p Au hebt mu bot urnen leider gekioaaa w Ut gii thans een codni romia mat het kdupitaal tiiuiiteii oi Ui vutijrtnf Hiar mede warden de omleriumdi uufen aiÈÜe braken De ahoimrat leade tet een mede werker van de Stuila e itung du oo tie i eunafabnekea aJJub ruijWl Ub Men saift de werkliaden exei eeren maai zonder wiftiKpa Ytta teu rorisme viel mi a te raaf MB De atbeodMK rukendvn ou uttibredduw vaa den oiiErtand op uanwagen op baiUKg n ei reKeuiuWMgebKncnen en ov de bezetbiiut van hiüian door de entente alameite oo i Ooluche aauyail l i m Onoer Sxlezie In Ber im w hut tot nu toe ruatiw jrc Uleveeu De uoitigabnetde politiumAabrcar ea KUn zeer afdoeikde gebleken IX ipeftiaade poilttiecaAcht van Beriun w ook Ktsteren voorbduremd aiereed bu het erate alarm op te UBÜen De belanfrrUke rbks en tMNtmraboijuwcEi zun onder ven riote be wiokdng toeabeikJ De WalhelmiStnuiHe en liet giaheeie regeenngiricwartaer zun met paan BChe caiterti en draadve rvpen iiuren afge Bet De premdent van politie te Berlitn h e t wegena onmuddeiiluk dsreiorand ireva aj voor de ofkenbare veiiurheud tot nader or der a vergadenagen m ke open lucht en BtraaibdcmonNtratiea vertKNtitn Echter heeft hli zich bot een redacteur van de Vorwart zeer o xbimiaUscb uitgelaten Hit geJooift dat de bewwuag zloh niet zal uitbreiden Voor hot opsporen der mipsdadwers die den aanslag gopieegtl hebben on de poorbnig te Uharilotiteniburg heeft de pj wdent eeA bedoonintf van 3UU00 mairit uitgeloofti De ofiiiitsing bot de atarkinjr iwcrd iriaite teren te fierlUn klracblut voiwfeiKdEct Aan sLataont woiiten oniler Le ujt dt voor be k ii komentie arböulere een groot aantal rtrooj ibil letten uitfredieeild waann van aJle arbea Iers zonder oindenidi nl van partii woidt geeisciht dat zu ornnidtielluk aan de aJge meene atekong bagen hat eenheidsfront van de bourgcKNaie zuiden deelnemen Men kan echter conatiaiteeren dat diie ophitaenf met alleen geen micces heeft maar dat iuiet lO de kiTJugen der aubeadera de irroote vert it tering en veroniwaardig Liw over het erge Ulke xptreden der commumaten voortdu r ïwt toeneemt De stemm lur m de bedril ven te BerJun was heden zoo dat ie ar beulera gwnimiesteikiken vroegen om met de communisten indien ze zouden komen aielf fliink te kiunnen airekfintm wonlt aan t H bld jTeeeitnd Sedert Maandwravonl U uur leveren de eleotncibeit w irkien te Golpa éea ahroom meer aan Borlim Op het ootrenbJik bestaat ecOirter voor tie elcctnciteits voor zien mr van le industrie de tram en de verl chbirag now geen bezwaar daar de elec triciteitBwerken t Berlim In staat ziin de ontbrekende hoevceJhad kracht door vei hooffde productne te leveren Heden wordt in Golpa door het personeel een atemminK gehouden over de vraad of de sbakinr zaJ V orden vooirt re et Van het resultaat van deze sbenumng zal het afhantren of het in k uif tvmlw mit Uuren uoudoukkeluk zal irn I ut auooinvwtirmk t Üerlim te l e toeven B i iiuCouniaitie werd dit door dec tiranachen verteixeawoorducer te fioeda peat tetf en eBproken Deoe verklaajide in en Qiffic eeie nota dat iLe Wetsteradie mogendheden zich tofren den terutfirk ea vun ex keizer Karl zouden verzetten Met dctte verkLartnfï vertrokken graaf And raasv en bedtlhlen Maandia c naar btevnamanffer om den ex kjeizer te beweuren Honaar e te verlaten Ie Boedaipe4 t zerlf heibben 9lec wenntRe personen zun bezoek opffenverkit De r ceeitiiff der Ooatenniksche repu b a k Heeft hii de ontvaiMTSt van dat bericht nverwuid aJile maatreofelen jwrnomien om een ataatanreep o Ooetenriiikech nébaeü te voorkomen Voorts heeft zn maatreiretLen j enomen bot beschenhinjf van de frrens en een onderzoek unresteld of de ex toeizer over Ooatenruksch KTondRefaaed is McdMl Zieihier dus weer alle omstaodwheden voor nieuwe veriwoiklkeliDiKen boitiilniiRn etc Uevrrufpeiiik ie het dat de Ooatenniiksche leKeemnir allies zal doen om buoten de mo naichiifitlsche bewennnE m Hx uran e te bUiveii In d e eer 9te pilaatB hee£t ze de t nnenlandeche rust wel van noode en ten JtwedHe is er aJle reden de jrealJieerden te vruend te hoiulen en ze te toooen dtait men met wil weten van het Hiabislbujwer Huis immers de nood is noK jrroort de eenijce aidoende huLp iis te wachten van de e ntente dde reeds laas delibereert over deu steun aan t uiitKWutte WieeiU3t I e Temipa veatiijct er bliikiens een ilraeditoois N T A bencht de aondlacht op dat de zaak van Oostennik nu oieit meer door den opipersten raad der real Lieerden wordt behandeld maar door ém Avolkenbond Om de uiitwifite van paipieir i eid n Ooetenriitk sto p te zetten steilt i venoi de Fransche edelejreende m de ± iiancieele comm ssie van éen voJkenbMul a d eerote maatresrel voor dfe uitfirifte eener fcii nnenlandeche leenuaK m Ooetennik mat het doel om tydoliik aan de Ooe tenrjiksche retfreemuiis de middelen te verachaiffen haar xerpiUchtinaren na te komen waairtoe de belastingen haar op het ooRenbiLik met m staat stelllen Teneande het succea dezer leemnir te veraekeren moet de aanweaiir held eeoier buatenilandBche contrdde oo het besbeden der penmmten vertirouiwen Are ven aan de Oo8tenruk he uifichnivers en Met de Ooatenroksche reneemiK dient overeenstemmmw te worden ber alkt insaJce de levenamdddelenpoliitaek en den beruskeer toit den imrticulieren handel en wat beti efï de vermundennir v n het peraonee van de OosbenrinkBche o pen bare daensben Dut piLan h t welk e en uiturabreiideir conr trole m Oostenmk veronderratelt dan een iLet ftpooi Atwveikeer van Herlim naar i ud en idweflit dlniit a hlaml ontl rviiodt U üor de onluinten in Midden Diuutohlauil vcitraguog daaj alle tiiuiiui van en naar Aud Duitechlaml duor dt vernummer van een grout auiUail dipoorUruggttn aogu om vvagvu goleid moet wonita benuddeui heb he n de tremen uiut ndnder Uui twee uur ventiagujg iln t ÜuihtKebaad waa het nateren wel i cts kalmer ie hemen waa tnabermiKldair iu r de Itmhrocho een c miminiati ctie ver gadermg opgaroupen doeh le oulutie wiat t betougers Le vempreiden zootlat de veri ud iring net duur nou icaan li ha bien verigenri K cn ncuUnten ulaata OveV bat Igatneun wai hH ti l a en gitvbtr kalmer J e whewU rH vtui do lu uuiofabneKen zi uUita volballw w ikoniOD Van de miin Werkeis blaef echter een nedadte weg O0 de mun Jacub kwam het tet ash toütwe tusoUiüii btakerü eu arb udisrw4Jiuren waaa bu le commumaten van hun vuurwaoMMUi gebruik maakten Viel waar vnrUn f d poktue de commumsten van het terreon doch de arbeHlers vcrlieben biina aJJen hun wea in het Noordel lik gedeelte van het dd trjot lioclium wonlt alieeu o de miin I r Hülent geataakt Daarentegen is de ta king aUemeeo op de munen van den iun tv Itunoeivei Te i read n un Ui personen wewena po gingen bot omverwerping van het gozair m bakiwn n he ciitón s irenmnen De overheid lil veriir n de weer om alle vebounvn te Mtttv boMwkieai Van bevoegde zude te Berliln minlt vei iclaard dat ui niet aan Eailacl wonh urh amtaie aan da owroenK camnmnisten ft vej i enen De Rukjvre reeiiiur ovtn gt t denkbeeld buzondeiru rechtbanken uo tp r chten len eind penwDen die tn beehte aiB zui graramen Kpoedltr hun lot t laeoa wotem Ook uit leriand kmnen bertehten over e nütixe gebeurteoiaaea lerai e otMttando1 Digen heuben Auuuianivoml tm drw piaat ben otn aajivai Kölaan op de miUta re wacht bt lunnbown liet vuur wertt krach i4l beant vxjoiitl en tk aiB lerh wenlen Nerdieven zooder ciehade te hobbea u Ain rtliit iuapibeun I eea dia in reffecnrarMbenat v ii b gUteimo4vnn vóór zun hotul te Du bkn doünlifreüelioten door een aantail onb kende mannen die ontéwiaot zaïn Te Duel n woixit aldua meldt een cur n i pondcnt van de VLamhtM r uorduao verwacht laj h t Ainttrikaansclie SenoaCaiwl W h Kenvon een peraooninx vrmmd van preawient ÜardiBur onverwnld een bo £ oek zal brennom aan leHund en ove r dit bezoek een raiprpmH zal mtbrcnfrwi waai schunluk tearen den tud lai het nsrrpf Tl buiteiwewonc zi ttimr biicenkomt Of H hoon dit bezoek nuar m n vememnt tan dool heeft ien prewtdent voor t Mohten H untit hot nie t als oifficieel aauramarkt Verder wordt uit New Yorti neld dat O een heelemaal verkreukeld blaadje p pi r HOOFlDerröK XI Andrew Kiaaook gaat naar aohoot De liefde m een JMigfr m iöje hart ia aU een ntemuiM rende koorta s Morgens nam Wanne het schnft eo bet gedicht en pakte se amen bu haar ttuisftiomlboek koethare venamcdiiur dLe ze buna even hoogschatte ai haar BUbei Deze prtictiflche haiwtclhng bewiel haar te ibeweest dat zij verre boven aJle beuzdaxA tg en omiooinltacht genroe atond Da ma Cpiog ze naar Ie meikeru en gedut nde antèerfialf uur kamde ze terwbl ze van tijd tot t l w ait heelt water butfoot ad naar noottig s a om de botei te iloen ofikomen DeM lichaamabewagnng ki uitatekend om aan de drwaasheden door de verbeel lang aengteiwiaaid een eoiod te maken Kamen heeft zoo lete concrorts flat heel geschikt os om elke ove rdEuui van gievoel te kal meeren voonal aX Ie boter met boven wl jkomen £ n kiu kwam Wnima Chfaitans tot dit tMatuit dat zij heel beiaebalijk g urwe we was door uch met Halph FVden b dg te houden en beeloot hem vottomen uit haar gedachten te vwdryvem Intuaachen vonö ie m dten loop ran den morgen drie keer g l enheia om naar baar kamer te u xr cm haar hurahoudboak te raadplegen dat tieh bi de vardwaeUde manuacripten bevond Eerat wilde te eo hoewaed haar txrter op de markt van CaHQ EUward bad daarna dezen pruK vergelijken m t diea van denzelfden dag van het vonge iam het ifi zeer leerzaam om aldus wuseeliiv ia Jen loop der markt te voJ n vooral aJs men zetf kamt In zulke zaken i naxew keurigheid een zeer goede gewoonte Trf kt na wanneer ae de schriften x eer taxa men voegde dacht ze V ndaag at aai Andrew Iu tM ck xe terugbrengen als hq naar school gaat Het le abaoluut noodm bat ik ze ten stuur De versen kunnen fian iemand andom toebe ooren icenand m E Unburg Bovemhm ken k ae van bu ten Wlat een heerlyk iets is dat geheugen De K tsocJcK benvooixkrn een der boerde rutjtw van Craig Ronald Hun vader waa herder op de boicnbru geiweetst bü z n dooA had Walter bk rviDg aan z n wedumr en kinderen boegeetaan in hom hma te bl ven Moeder kwaock waa een groote goeie vrouw met etm seer xaehte tem m had baar kinderen goed o gevoed maar al het heele nesivfi tea ijk aan bet piratoti was zei xe 4 Kiawckft aarden naar bun vêótT se hebben heel watt prwaba beihalvt Am drew Andrew wa haar jongste eem groote jong n tibuis buttengewoon atüswtrgend maar daartHuten zeer tiprKtkzaam Aile da n vertrok hlj naar school het voetcad TOlgenü langs fie Grannock aomei kmiam h aan bet doel maar dat vraa maar Mi uitsondering Wbnh venralgd Het waA het hefdealied van die Uiater H ct was nu zoo hoht dat Wlmme kon leneoi by het wowdere Ucht van deeen BomermoTgfen De Greksche oefeninf van Ralph luidde aldue H earlijik mondje Upf en rood Voortioofd rimpelloos en gvoaH Liefd verbond en hanc rodnik Zun belofte n van echtfcieduk Zeg me Wat hoef ik je zeegen nog meer O liefde o lie fdel BlianiliAiead dn ik vereer Lüefde liefde O morgemvod o dafl en van iwJeerl Schitterend zonlacht wUde aamHe Roode wTjn m volle g lazen Klank van g ou l en blijde toch Zeg mu of ik zwijgen mAg Zeg m j ia er nog meer liieffde o liefde blankbeid é6ib ik vereert Liefde lieiSde nu rgenraadl Dttgvn ran mtoerl HM hart peilioo ato de zee en fnvot En toegewijdheid stil een schoon Trouw tot den dood Vond tk m SdhoÜand ala in gveden ouifen itijd geiwoon Liefde o liefde Blankheid die A vereer Liefde o liefde O Morgnirood Tan mlMrl Zonder tiwyfei de een ander geschreven z n Niete m hcA g dicht dmdde aan dat het vervaaatlagd waa door den student m de thaoiogie duizend tcgeowerpii en duiund goede redenen Bchenen het tegendeel te bemruoen Haax de Ueifde die apot met slotaontakers lacht ook de logica uut het gedushtwas geschreven voor haar en voor haar alleenl en opndetvw raakte de lieflAe die vooti ging haar aan met baar vleu gels De merel zweag maar het tied voor de iijater oiverv4o iead van vreugde en harts bocht weeridonk opmeow en VWinrae het Ued tegen het hart gedpafet Iwiflterde met klo i nd h rt M n lie m baf Hij kwam voorbQ Tiareicber soo teer an aoei Ti ie teioe moo Uit Hii kwam wor müI WU ie maken dat ie wegkomi on dwigd rei WhMOde toen de aanger vogel ztJn liedje mt kadi Terwijl Winnie la had de lörter oipttf faouden te zangen Nu wu het een andere atom dde se hoorde de eerjfce roep dér lea eaa Ued voor baar but voor haar bart Ueenl Ze wië p hem zonder ham te bereAw een Urin rose sdielpre tee Dit ecbeivJe wac haar geschoolcen door een jongen knaaip die nch éne jaar geleden bad inge diaepi Nu daad het haax fcoed te denken tM aa hem onbalsd h d bij x in vertrek lit twd MB nweder om bet te doen Hü waa noodt tei wH anL K k kakr wd de oofcwnwlan lÖ ren Tioog mf IVm stnkte de gdniddca Wfande deb IV luua bed aft en sUep Ia mat de wang