Goudsche Courant, vrijdag 1 april 1921

1913 gestegen tot 24 1 millioen lö het JMr 1919 Het personeel werd van 256 000 vermeerderd tot 385 000 De zakelijke ultf v B namen toe van 221 tot 1400 millioen De BtaklsjC nltgebrakan UaMDiHN l Axaê VJ O IridM der tnymraidurs ia htóm t km ma mwden l e art eideM IwniaB wvinur en ft o m toi im a ttan den dm de pompers der meeata nu oen biuven aan t werft ondanflcs hsA verbod van de leiding dér i FINANCXEELE BERICHTEN wu er aan de hand Gfngen we niet s iieef Opeens doorechoot me te hebben foboord hoe moeilyk de aviateur liet stuur kim houden wanneer een krachtige windvlaag onder den vleugel komt Daar had je t nu Onder ons lagen de smalle strooltjes grcoid in onpeilbare diepte Dan statig zwenkte de machine den kop t Was om het uit te schateren die seconde van noodelooze vrees Hatl k met honderd maal of meer van den beganen grond af de zwenking gevolgd en de vertraagde beweging van den schroef gezien Dan m vlug ge vaart met zekere doelbewuste beweging ging t huis toe geleidelyk daalden wc reeds kon je t feestterrein duidelyk onder scheiden de langs t vliegveld opgedron gen menigte den hangar Hè at afgeloop n Juist nu iwt echt prettig werd Nee geiukkigl Weer boorde de machine den neus in de lucht n maals stegen we t Was nu enkel genot Onder ons wazig de grijze plassen met miniatuur eilandjes als mols hoopen Och wat leek alles metig Achter me wist ik den aviator met vaste hand de machine besturend maar t was of je daar héél aUeen in de hoogte was oi je daar m evenwicht gehouden werd door wie weet welke onzichtbare macht die Je even zien het het kleine van t aardsche gedoe Alle beslommeringen en zorgen die je anders nooit gehéél van je kunt afzetten vielen weg Je dacht aan mets je d cht niet je wist maar één ding dat je vloog en dat t verrukkelyk was Wonderlyk geen spoor van duizeligheid was er De fnssche bries die langs je woei zonder je kou te bezorgen daarvoor worden de passagiers te warm ingebakerd de zachte glybeweging het kleine gedoe onder je t gaf je de ahgste sensatie een gevoel van bevryding en ook van nietigheid Tenslotte weer een wending die nu na tuurlijk geen angatwekkenae verrassing bracht en weer zetten we koers naar t vliegveld Daar was het terrein al thans werkelyk het eindpunt van den tocht Met zekere zachte glybeweging streek het vliegtuig neer even hobbelde het over den grond dan greep een mecanieien den vleu gel de madóine stond Een iielpende haiul werd toegestoken en de inzittende klau terde uit t schuitje De tocht was afge loopeiL Helaas Ëen jongmensch gewapend met camera vol moed foto s te nemen uit de hoogte stond al gereed in te stygen en vyf minuten later ging de Albatros weer de lucht in Be nijdens aardige passagier De vliegsport pftkt je om de iel opeenvolgende en ellcaar afwisselende indrukken om t geweldig emotioneerende En als je eens de lucht m geweest bent wèi dan kun je niet andeis dan verlangen naar de volgende vlucht die nog genotvoller moet zyn STADSNIEUWS GOUDA 1 Apnl 1921 Kon goedkeuring taata Crt no 60 bevat de Kon goeda eurde statuten der ver tot behartiging de belangen van weridcrachten der juuoniooze vennootschap de Goudsehe Madilnale Garenspinnerij gevestigd alhier Examens Pcmtschool Bij de door de Pontschoien afgemmien examens zyn geslaagd van de Afdeeling Gouda Voor diploma typist e de dames M M Bomhof M W V d Steen G J v Vliet G M V d Draau J C Jue te Gouda C Boer te Oudewater A G Uitenbroekt te Beeuwyk N v d Hek te Ameide de heeren P V Nleukerlt H v Soest W van I Mse A Versluis te Gouda J van Wens veen te Reeuwijk P van Duren te Boa koop K Batelaan te Bodegraven Voor kantoorstenograaf 130 lettergrepen per minuut de Dames K Koeijtnan P J C Guzenij P F van Vliet J Heosdens te Gouda K Gvd Stam te Boskoop de Jieeren S H Tuinstra te Gouda G Tee keuk A Oskam te Bodegraven J P Rui tMilnirg te Reeuwyk Voor Stenotypist e de Dames J Heus dens te Gouda de heeren J P Ruitenburg Wte Heeuwijk G Teekens A Oskam te Bodegraven Voor Nederl Handelscorrespondentie de Dames A W Hoogendyk te Gouda E J Aartsen te Stolw jk de heeren G H Derkxen R v Nes H Vermeulen te Gouda J Lunnemann te Boskoop J P Rui tenburg te Reeuwyk G Teekens en A Os kam te Bodegraven Met lof worden de uitslagen vermeld vanden heer G Teekens diploma Steno typist t Bodegraven den heer J P Ruitenburg diploma Nederl Handelscorrespondentie te Reeuwyk den heer G H Derkxen dipl Ned Handelscorr te Gouda Mej J Heusdens dipI Steno typiste te Gouda den heer S H Tuinstra dipl Kantoorstenograaf te Qouda den heer J P Ruitenburg dipl antoorsten raaf te Re iwyk WISSELKOERSEN Officiëele notecring te Anuttrdam 1 Apnl 1921 31 Maart Offic 1 AprÜ niet Offic 1136 463H 20 26 2116 0 77 11 87 4 62H 25 16 60 30 0 77 52 76 68 47 2 89 Londen Berlyn Parijs Brussel Zwitserland Weenen Kopenhagen Stockholm ChrLstiania New York De ultiluUing 1 de klMdinirtnda He Uen seukt ons uit AtIlrLS riaiU AM Dwor de Federatie der WerkgeverriKilir df in het kleoAiKrtwiruif wwdft ld dat de Wcrknenierehonden door een achriiven dat lii Mn d fad wtk mai de mlegeaheid hehhen geopend om noawiaal besprekutgen te houden Die hosiprekingen hebben bot e rsiUiAaat geleid d i r da warttnemenftwndMi ftile vachea hefcAen gehMdhAaM De Federatie dor Wierfüceverabonden 1 hienkwr in de noodzakeliHtheid om waJde fctakittgen te Rotterdam den Haag Utrecht en Ziwolle be hrdten de ultaluitiMT met alle kmcht door tte sebten a s Maanda jnoiwem zuilen dus Ue at li i gesloten De R Wtortown ora od heeft towrezeod de voorstedleo der weriweven no eens te auUen o v rwe eB n iHn bwindin igen daarover heden Vrwlag sciiriAeUtk inwie te deeUsn ile Chr Bond heeft bliik g wven over de voöwrtehlen nis woo oa Tunirtagr te ooatleelen l de dirie miÜBn bonden D gnmdiratfhsrtteidng In Tooraansbaande pu l nenbalra knnna wordt a Is va hrtaand iweclwuwk dat da dezer dagen lngedï ide regeewniBswoor telltt batreffta ds S ning een loodannr tlW Wp van bAandslte aooweJ in de aectie als ui le ooenhare vergademngen der Staten Generaal zulJen ttor len ge ven dat le Kasnerontbindiüig welke het gevol van d bot atand kotnen dor gromlweb eraüemwt wordt sal kunnen samenvallen met d atosineene veiduertngen in 1922 2 89 Hamburg Am 4ka Unie £ bet iMfltaur d r HambolK iAatterfl Liiue besleot aan de midden AdwI te houden aandeeUhouderaverwadenng voor tS stellen over de boeklaren 191 en 1920 eUt 8 dmdenrd uit te keeren Kon Weat Indiflchf M Ildl st Ktaar het Hbld verneemt nal oc de a i vergadenng van aandeeihouders van dt Ktoojikl Weat Indiache Maaldaenat woird a vooïwesteld over het af eloopen boekiaaé een dflvid md uit te keeren van 6 v 1 15 è MARKTBERICHTEN Coop Tuimersvereenigmg Gouda en Omstreken Groentenvsdhng Veiling van 1 Apnl 1921 Spinazie ƒ 10 20 17 90 Zunng ƒ 10 Sjalotten ƒ 5 60 6 per 100 KG Peen ƒ 18 24 Babaiter ƒ 1 30 4 90 Badys ƒ 2 804 80 Raapstelen ƒ 2 10 1 50 Selderie ƒ 4 4 50 Prei ƒ 1 70 4 80 per 100 bos Kropri Ie soort ƒ 6 60 9 90 id 26 soort ƒ 0 50 6 30 Eieren ƒ 8 30 50 per 100 stuks Met inganff van Maaadif April worden de veilingen gehouden op Maandagvm 11 uur en Woensdag en Vrödag vmm 10 uur SCHEEPVAARTBERÏCHTEN Verkooplng gebouw Raad van Arbeid By de heden in de B K Leesvereemging door Notans J van Kranenburg gehouden openbare verkooping van het pand en erf aan de Crabethstraat 66 waarin thans de Raad van Arbeid is gehuisvest is dit per eeel ingezet op ƒ 38 000 Hoogste bieder was de heer J A Donker alhier By afslag is dit bod met verhoogd TELEGRAFISCH W8EKBERICHT HoogBte Uml 773 U ValentlaLaiw te stand 750 6 te SeydiafjontVerwachting tot dm volgemlen Atg Aanvankeliik zwakie tot matige wind ttltWentoHJke nchtingoA nevtUg lot licht ofhalfbewolkt aaricht nluk droog we r kana op nachtvorat lolfde temperatuur overdag Stv Mit Nederland Celebes uitr arr 28 8 te Sabang Fnggano vertr 29 3 v Maöassar il Fre mantW Roepat uitr arr 27 8 te Sabang Kon Westlnd Maild Van Rensselaer arr 31 3 v West Indaé te Amsterdam Kon Holt Lloyd Kennemerland arr 80 8 V Amsterdam te New York Rott Lloyd Djocja thuisr paaa 31 3 Eastbourne Kedin v Australië n Rotterdam vertrok 30 3 V Dakar Pfttna thuisr pass 30 8 Perira WUis uitr pass 31 3 Ouessant Een vliegtocht Emdelyk t Is gebeurd k heb gevlogen Nu Tc weer dood nuchter achter m n schrijf tafel zit als lederen dag is t h st met meer te gelöoven dat het werkelykheid ia Wekenlang heb ik er tegen aangekeken m zalige byna landerlyk blyde spanmng dat nu eindelyk een wensch van tydenlang in vervulling zou gaan Vliegenl Is t niet t heerlijkste wat je je ter wereld denken kunt Telkens wanneer zoo n groote vogel hoog boven de stad zweefde betrapte ik me op t onzinnige verlangen Als hy nu eens kulde op de Markt en ons raeévroeg Eilacie altijd weer verdween het ding in de yle verte De wensch eoheen onvervulbaar tot t oogenbtik waarop de vliegdemonatraties TVerden aangekondigd Van dat moment af was er de heimelyke hoop dat het er dan nu toch wel eens van komen zou Als die verschnkkelyke regen en wind den boel maar met in de war stuurden Gelukkig de Goden waren me genadig en gistermiddag wanneer de Albatros voor t eerst omhoog gmg mocht ik méé O jeetje toen k daar by het groote razende ronkende gevaarte stond was op eenmaal alle vheg enthousiasme verdwenen Angst O neen absoluut met Integendeel Als je daar de mecamciens bezig zag met de voorl ereidingen hun zakelijke kere beweging volgde waarmee ze t voor hen vertrouwde ding opstelden de vlieger op t eerste dek stapte dan leek het je ineens zoo hopeloos gewö n iets om je heelonaal met druk over te maken Tc Herinnerde me de smalende woorden van een hienn ervaren collega Wil je vliegen och hé wat ouwerwetsch wie doét dat nu DOgI Was t eigeiüyk geen zotte vertooning ten aanschouwe van honderden toesAouwers op te stygen Dit eéne was k me fel bewust dat ieder naar me kèèk en dat ik o vanitas met die strak over t hoofd getrokken vliegmuts den monater chtigen bnl en den styf aan den hals dichtgeknoopten vliegjekker die elke i ewegmg zoo goed als onmogelyk maakte er allerpotsierlykst uit moest zien Daar reikte Herr Fink zyn passagier de hand Langs t opstapje over den vleugel klauterde ik ganschelyk niet elegant m t schuitje De ïitplaats was ruim een gemak kelyke fauteuil die je t vertrouwde veilige i i gevoel gaf of er n tam auto tochtje begin 31 nen zou De motor werd aangezet n gepuf gdmetter dan losl de machine schoot vooruit nog had ze vasten grond dan hup opeens daar zweefden we De grond zonk weg nog dieper dieper Ai waarom was er geen voorvaderlyke held m nie gereïncarneerd tWas griezelig inte res Muit Stellig kwam er een duizeling Even kneep ik de oogen toe Ach wat Verbeelding aanatellery Toen ik t volgende oogenblik om me heen keek en ver ver onder me zag de groene vlakte door rechte blauwachtige lÜntjes keurig verdeeld in peutenge kleine Vierkantjes alsof er allemaal volkstuintjes taneengerijd lagen toen k me heel hoog m de oneindige ruimte wist had k maar één enaatie overwridigendl Rustig zat ik op t stoeltje de wmd blies me om de oorm de oiotor ronkte de schroef draaide maar t w B of de machine kalm haast onbewogen ei iens onmetelyk hoog boven de aarde lag n de weiden de velden de slooten en boo racn langzaam onder ons wegtrekken Op snoten afstand onwëzeniyk smal n vaarïWier zeker de Gouwe Dan iets grauwigs dat de stad moet zyn geweest want ineens onderscheidde ik duidelyk de fel roode in de heldere zon glimaiereiide daken van de WMBngen ra Kort Haarlran Dwn hoep opeens zakten we een onverwachte beweging die onmiddellijk haar reflex m je maagBtreek vond Natuurlyk t beruchte bum irinr Maar wat was dat t Gesnor ver icwftkte ging over m schril snerpend geluid de achroef di kqo lustig g raald had vertraagde de beweging Lieve help wat ADVERtENTIIN Mallegatsluis Scheepvaartbewegiog door de MaU fatsluis gedurende de mand Maart Schepen 980 inhoud 88 766 M3 stoom sehepen 2035 mhoud 144 530 M3 Totaal vaartuigen 3015 inhoud 233 296 M3 en 9 houtvlotten uitmakende 52 koppola De ondergeteekenden Adrianua Johannea Grendel Johanoe Matheua Henricn Naber Dirk KaaT verklaren b daie de Vennootachap onder de Firma O Haat ft Oo aangegaan bij acte op 4 Oetoher 1919 verleden voor Notarl R W H PiUo t Gouda te hebben ONTBONDEN met innng vanheden en met benoeming van Oodergeteekende J M H Naber tot UquldateurD KAAY A J GRENDELJ U H NABER Gouda 81 UtMtl 1921 2 15 Postkantoor Gouda Lyst van onbestelbare brieven en brief kaarten van welke de afzewiers onbekend zijn Terugontvangen in de 2e hflft der maand Maart 1921 Bneven Binnenland Deji Hoed A P Ouderkerk IJsel Lakerveld A zonder pl V bestemmbig Misaet S De Boerderij Doetmchem Phihp Bros Ltd Rotterdam Bnefkaarten Binnenland Dam A van Utrecht Da gi v Utrecht Poatem A Rotterdam Gr S t A de Deventer Kippenhuis W den Haag Koops H Spakenburg Pannak Berta Gouda Ravent waay v Amsterdam Btruik Rotterdam Tempelman G Gouda Fynagcl P Utrecht Briefkaarten Buitenland Braun P Dusseldorf Vtrikagaarkenken im I41 ü Gedurende de maand Maart 1921 leerden m de volksgaarlceuken alhier verlcocht in de zaal 2632 portien afgehaald 688 portien tezamen 8820 portien 1i Spaar en Hulpbank Gedurende de maand Maart zijn ingelegd en terugbetaald de navolgende beilragen Inleg in 371 posten ƒ 28306 65 b geschreven rente ƒ 28 44 totaal ƒ 28 335 09 Terug betaling in 109 posten 14 634 53 meer mgelegd dan terugbetaald ƒ 13 700 56 Aan het einde der maand Februan was ten name der mleggers ingeschreven ƒ 872 03134 zoodat hun tegoetl ultimo Maart bedroeg ƒ 885 731 90 In den loop der maand Maart zyn 18 nieuwe boekje afgegeven 6 afgeloopen boekjes opnieuw in gebruik gesteld en 22 boekjes geheel afbetaald zoodat aan het einde der maand Maart 2616 boekjes In omloop waren WONINGRUIL cmnnd dia in R dam een warkmanswoDing in huur heeft wensoht te ruilen m t huurwoning In Goud Biiev n onder no 1728 BoreiiS Soiulaohe Conrant H TE HUUR diPistHiiJirliiiliini 6iieiil wan Ammarstol Conditiat t beTragen bfl don Re i ADR DE JONO J prei Kerkvoo VeteiuH happelUk e Berichten De EaropflOBclie MimA kU GeÖieimrad proiesBor Georg Klemperer Ischrijft in de tefliiner lagöblatt dat de lAïloipeesche alaapaiokie oen nieuw veraChynse is dat aieta uutsUande heefft met de Afiiikaansche sLaa nneikibe die door den tMik der leebse vlieff veroorzaakt wordt en ook met geheel andere verschijnselen gtijpmaird gaat Onze alaapsiekte heet dan ook meddsch enCLphalibis tihargica d i 4fl pveplekkende hersenontcteking De epidemie is beix rkt opjwtreden en jo den aitjseloopen wioiber zun r te Bei4y2i een t tad met vier muillioen invranere lAar echattinig 300 ito t 400 gevail i vooivfidco men De yterfte bedroesr oagweer lU Vc VerreweK het grootste deel der patiënten fOeneest vodkomen Besmetteliikiheid is u vresloten I at men er niettemin ver sdirikkeluk bang voor ts lurt voor ds dtaiKi want esmts oiverrompelt de Aethar gica den volkomen gez nide mvt een ver ibiuiterende macht en doodt hem m enke dMen In deoe acute gevaiUen mrordt de rpftbent pHotsehng bewueteloofi en komt met meer bil Veelvuadïgeo zyn echter de geviülen die K ileidelyk met hoofdpyn en vormoeidhmo hymnen en dan met matoee koorts in den eatenaardiifren slapenden tioeetttod over fljawi waaruut de zaeke zich voor enliele nuauten laait fwekken om daarna weer tn lethaügTe te verziinken Zeer k i r a kt eni t te v or daze alaan is de af iaselende toestand van zwakte en ovenpnkkelinsr der verschillende ST ea en veroorzaakt door kleine ontatekjnxehaarden lo de hersenen Men 2 it verlamnung van de oogwiiswn borioBen van de spraak en in den slokdarm zwakte m armen en i eenen ipen aaet aak epiertiriilm en eo krwiptoswegiB vaa veraehilknde soort Teelvuldwc komt hik voort mt kram m hot middenrif Deze hik ie vaak het voornaamste ymptoom der siekte Mot versch eode verschnneden van overpnkkaiing en wiianiraiwr 1 alaapboeetend weflten m4És iwajidsB Ju ren om dan Jan rzaam te hersteüen De looD der zaekte kan echter ook steeds com plicatM m het buaon ier or iowpontate kiwc ond rt rok worden en het Wfcn van den pataent bedrearen Vooral moet ftwewn wofdm oo de wer lichte gevallen wTaarmede de liidera vaak Wyven rtHidloopen zwh oïienbarend In matihead sneJle vermoeidheid n apraak voretoniwen Ook W d e Uchte Mv Ueti bltfft de twMéM wtak turn Uagw t d lU HoUandsche Maatschappv van Landbouw De algemeene vergadering van bovenge noemde MaatachappO gisteren te Amsterdam gehouden benoemde den heer H N aickenier de Greve alhier tot lid van het hoofdbestuur Be weg Rotterdam Goudit De miiuater van Waterstaat Ir Konig heeft gisteren in de vergadering van deEerste Kamer verklaard dat hy ook denweg Rotterdam Gouda steun hoopte te verleenen gg W Dr DE HAAl KRUiOEHBEHEZIIlQ BODEGRAVEN Door de Rederijkerskamer H K Poot werd Woensdagavond een uitvoenng gegeven van De Vrybuiter van Hans Martin Het meest heeft ons ie rol van Rudolf voldaan die inderdaad best werd gespeeld Ook Annie en Bram Verburg waren m goede handen Loelcie had meerraaien ereede momenten evenals Jan De kleine rollen van Dominé iCees en Mina werden gespeeld zooals men van goede dillettanten mag ver wachten Het geheel mag als goed geslaagd beschouwd worden Alles liep vlot zoowel het lel als de vry belangrijke tooneeiverandeiïngcn De zaal was geheel met belangstellenden gevuld Ëen gezellig bal onder leiding van den heer Davids was het slot van den avond Indiiobe Gcnecimiddelcn GALSTEENEU mERBLAASZIEZTM TEMOE LAWAt afdoand middel tegen galaMMa p b 176 b ƒ 60 ala ik Uw middel niet gabruikt had waa een operatie oaventttjdalijk FaON RÏMOKDilOENG tagaa ai aandaaalagaa aiaisMailgnla ft bu ƒ 2 b 12 60 sinds het gebruik van Uw Re uadjoaag gwoal Ik a l mb haa der menMh DAON MBNIKAN Uaaaatektm taenea ftaHke nnMlatw w nitnelonriag pl ƒ IW 6 b ƒ U 10 De urine komt thans in grooteia hoeveelheden daa vroeger tenrljl kat niet meer xoo troebel la n laaad aanhalingen werdes taa toegeaondaa door da gebruiken van Ind Geneesmiddelen Men eiMhe op elke bua de naam THE SINSER IMPORT COMP ac PsatlHBa IBS Verkrijgbaar by Apothekers enDrogisten waar met gelieve men tick te wenden tot THE IMP COMF GRONINGEN 6 HAASTRECHT Hiermede geven wy kennis dat met jngang van 1 April 1921 aan onzen agent den heer J SCHEER op diens verzoek eervol ontslag is verteend en dat met ingAng van denzelfden datum als onze vertegenwoordiger optreedt de heer L Groenendijk tot wien men zich voor advertentien en abonnementen gelieve te wenden DE DIRECTIE Gondft l April 1921 Met ingang V an 1 April ia tot nadere aankondiging dispensatie verleend van het uit voerverbod van melk en alle producten van melk Deze dispensatie geldt niet voor rauwe of gepasteuriseerde volle melk zoowel als voor geheel of gedeeltelijk afgeroomOa melk ai of niet gepasteuriseerd fixput van elermi Het Ned Weekblad voor den handel in Kruidenierswaren meidt dat m de week van 23 tot 30 Maart door Nederlandache eierhandelaren in totaal naar Engeland lÜn geëxporteerd 1197 kisten eieren waarvan 1069 naar Londen en 128 naar Huil Het getal exporteerde eieren bedrüwt 1 439 400 Het toeUten van vrouwen ala getuigm bU akten In i jn memone van antwoord op het voorloopig verslag der Tweede Kamer nopens het wetsontwerp tot wyziging van de artikelen 20 131 en 991 van het Burgerl jk Wetboek en van artikel 868 van het Wetboek van Burgerlyke RechtBvordenng zoomede van artikel 23 der Wet op het Notanaambt strekkende tot het toelaten van vrwwen als getuigen b j akten verklaart de mimster van Justitie dat het hem aan genaam was uit het voorloopig verslag te vernemen dat vele leden konden instemmen met de mdiemng van dit v sontwerp Voor zoover de minister kan nJB aan be vat het ontwerp alle aitikelen die voor het toelaten van rouwen als getuigen by ak ten gewyzigd moeten worden De mimster meent met nader te moeten Ingaan op de overigens belang ke gedach tenwissehng dei verschillende leden die eensdeels pleitten voor afschaffing van ge tuigen bvj notaneele akten anderdeels op het behoud der bestaande regeling oiiveran derd dan wd met eenige v zlgmg bleken prijs te stellen Immers afschaffing van rcspectfevelÖfc wü iging in de ter zake geldende bepalingen ligt bulten het kader van het onderha vig ontwerp Nederlandsehe Dag te Frankfort a d Main De Nederlandsehe Kamei van Koophan del voor Duitschland deelt mede dat ter gelegenheid van den Nederland schen Dag te Prankfprt a d Main op 22 en 23 April 8 s aldaar door het Holland Instituut dat zich de verbreiding van kennis over Netier land en Koloniën ten doel stelt de oud mi nister van Koloniën mr Pleyte op 22 April een voordracht zal houden over de ontwik keling van Nederland wh Oost Indiè als Neoerlandsche Kolome Zakelyke bedrij fsbelasting te Rotterdam Gebruik makende van de gelegerdieid geboden door w ziging der gemeentewet stel ten B en W van Rotterdam voor over te gaan tot de heffing van een zakel ke be drüfsbelasting op het bedrijf en deze te stellen op het maximum zynde ƒ 12 per arbeid r De voorstellers hopen op een spoe dige invoenng opdat nog dit jaar de baten deier belasting m de gemeentekas zullen vloeien Keb wethoüderscrisis te Amsterdam De Amsterdamsche Gemeenteraad heeft Sristerenmiddag de motie van de wethou ders Wibaut en De Miranda om de 8 Juni stakers met te straffen verworpen met 19 tegen 17 stemmen en eveneens de motie van de wethouders De Vlugt on Wierdels om alle stakers te strafl n met 21 tegen 16 stemmen Naar aanleiding van dJt raadabealuit zullen de sociaal democratische wethouders Wibaut en De Miranda hun betrekkingen neerleggen Zu blUven echter in functie ttrt hun opvolgers benoemd zjjn Volgens de Gemeentewet moet dit binjien 14 dagen geschieden UIT DE PERa De naam der Koningin op de kiezeralijst Naar aanJeiduniBr van wat mr J H Caro heeflt feschrevtn in het Weekblad vap het Recht over Ji t voorttointn oo de kiezerb töst te i t ruvi n liaKe van den jiaam der hjoiwnjrin aciinilt het VVeeioblad voor de iJUiTgerl AdmimsitmtiL oiat men eik uooid van zun betoog ittan omkrsdirliveji en toch van meeninig ztin da t de door hom uangevaJten hajuleling van het ïremeoate Ibestuur van a Uraveniiaire m aJJe aozuch tea luiet en door de wet geUxJen ia Wai mr ÜaaiD conbequent ziin dan fbeiioort hu voor te i te lien om m het derde hd van aait 80 der Orondi iet on der hen dae van de uitoefemmr van het kuesreoht zun uiimslKiiten de Jiimtttrai op te nemen wat ooi hem wel niet aob kt en gewenfioht zat voorkomen Zoo lang dit eohter met ia geschied m met in te zien waaraan het go eentebtsaluur vae 8 inavcnihfl e het r rht Km ontlei ien den naam der Kx miurin van du kieizersluat we te laten Una staiatii recht en onze burgerliilke wetigeviing onderscheiden duwleliik den ttersoon vun de KxHuogin an het sttaafts hoofd dat m baar behchaaimd is Het in 188 wegxevailen art 161 der von see Grondwet erkende UiitdruldcediKk de moffelukiieid om den Koning aile persoon bumgerrechtelijk in een xedmg te betrekken ca een strafrechteluke onfiohendbaaidieiid van den Koninr voor zUn peiwoonluke daden hoewed veirdedagt tal wel door niemand uut art 64 der GTMidwet worden afgeleid De re lieele deaxle afdeoLing van het tueede Ihoofdabuk der Grondw stelt tegenover die vierde afdeetut van hetzelfde hoofdtAnik den persoon dce Komngs tegen over den Konmc aU tAatsho d en art der Grondwet maakt uitdrukkeJiik van den persoon dee Kcnunigs metdjng Aait 4 No 1 en art 6 van het Wet Burger Rechtsv veronde rstedl n ineex IvkB een optreden van den oersoon des KlonincTB d t van zun functie alA taatehoofd geecheiden ia Violfiens het Weekblad is het eemcre dat uit Bchruver e betoog met groote helder held biutet de wenacheUiioheid dat de Ko ningin van haar Üesrecht geen ehruik Ea maiken maar luist daarom en omdat dit ooik met zekortiend n ur worden ver macht Bchyrat het blad de voorgestelde aanviiUuMt der Kiesiwet om de iedeti van hot KoninWiik Hms van den frtenw hcht vni te Jrtdien een wer verstandig nuuutreffel EERSTE KAMER Zfttint van Donderdag 31 Maart Aan da orde is d Supi toire OMiAg Afrootkig IfU 22 millloMi De iam VanEmbden vd lleht een motie toe mede onderteekend door de heeren Polak en Wittert van Hoogland vragende om uitstel van behandeling totdat de resultaten van de enquête der Tweede Kamer naar het besteden der gelden bekend zal zijn De heer VanLanschot r k acht de geoefende cntiek grootendeela juist doch meent dat het ontwerp moet worden aan genomen nu de gelden toch eenmaal zun uitgegeven én het reaultaat der enquête daaraan toch niets veranderen kan Minister Pop erkent dat de overschryding aanzienlek is op zichzelf doch wyst er op dat 22 millioen toch steeds 6 2 pet van de totale uitgaven bedraagt Dat er opzet in t spel zou zyn ten aanzien der late indiening ontkent spr ten stelliifste De heer V a n d e r F e 1 1 z r k la het eens met den heer Van Lanschot De motie wordt verworpen met 30 tegen 4 stemmen en het ontwerp aangenomen met 28 tegen 8 stemmen Daarna wordt voortgegaan met de Landbouwbegrocrting T e heer Diepenhorst ar dnngt aan op een krachtige uitvoer politiek ten aanzien van de landbouwproducten Hy wil dat hij de belastingregeling rekening zal worden gehouden met de boeren die hun grond duur moesten kopen tydena de crisis jaren Spr bepleit maatregelen m t belang der pachters instelling van n landbouwraad steun aan het bijzonder landbouwonderwijs volgens vaste regelen en een ruime plaats voor den landarbeider in de agrarische wet geving Na tochorsmg tot s avonds half negen wordt de vergadenng voortgezet Den heer Dojes vd spijt het dat tot uitbreiding van de Landarbeiderswet de mimater voorloopig niet wil overgaan De heer Wittert van Hoogland rk vraagt den minister maatregelen tegen de loonsverlaging met 40 van de mijnwerker a De nunister van Landbouw de heer van IJ 8 se 1 a e y n beantwoordt de verschillende sprekers Spr constateert met genoegen de tevredenheid die in landbouwkringen heeracht nu alle maatregelen die de oorlog eischte zyn opgeheven Spr steunt elke poging om den export van ons land te bevorderen Spr is overtuigd van de noodzakelijkheid van den ingestelden landbouwraad Wat betreft de landarbeiderswet betreurt epr dat uitbreiding achterwege blyft Uitbreiding van het landbouw onderwijs ondervindt moeilijkheden Gaarne overweegt spr overgangsmaatregelen ledere landbouwwmterachool kost 15 mille en het is dus noodig zuinig te zijn De begrooting wordt na nog eemge opmerkingen goedgekeurd Waterstaatsbegroothig Bü de behandeling van Hoofdstuk IX Waterstaat werd gevraagd naar verschil lende De heer v Lanschot rk klaagt over het gemis van doorgaande treinverbindingen van Noord Brabant naar Den Haag In zyn antwoord erkent de minister van Waterstaat Ir K o n i g dat de wegen om Rotterdam slecht zijn en verbetenng dnngend noodig zal zïjn Voor den weg Rotterdam Gouda hoopt spr ook steun te verleenen De begrooting wordt goedgekeurd en de veigadenng tot heden verdaagd GEMENGDE BERICHTEN Goedkoope melk Do algemeene melkprijs be lroeg in de laatste maanden te Amersfoort 23 cent per liter totdat men dezer dagen uit een der omliggende gemeenten roet in het eten van de melkslyters wierp en goede zuivere metk aanbood voor 20 cent per liter met het geVolg dat de Amersfoortsche meJk slijters nu het plan heblwn opgevat met mgang van 1 April a s den prjs der melk eveneeni te bepalen op 20 cent per liter De concurrentie uit de omgeving zal dan echter op dienselfden datum de melk gaan uitventen tegen 18 cent per liter De loonaverlaglng m de m jn induitrie De nuiiÉJorectJiee hebben besAotes dat met mgang van 1 April a a de loonen der mynwerkers niet verminderd zullen worden De verlaging der loonen zal eerst ingaan met 1 Mei en zal verder geleidelük worden toegepast Vechtpartijen Aan de HoUandsche grenzen by Bocholt hadden WoenfidB emfitofce gevechten tusschen Hollanders en Duitschers plaats w rbh van het mes duchtig werd gebruik gemaakt Van beide partyen werden verschillende personen ernstig gewond waarbij de hulp van een dokter uit Bocholt te pas kwam Een gewonde moest naar het ziekenhuis te Bocholt worden vervoeni De 100e nakomehng Te Oud Vosmeer vierde Dunadag 1 1 bet echtpaar A van den Boouraard Hde Haae zijn ÖO jange bruiloft en wel toevallur werd op dien da r de 100e itakomelinK ge boren De prils dca loete mdk In Den Haag wortft de ptM der z o te melk met 3 cents oer liter verlaagd zoodat dan de pnja 21 cent per inter woréL Het gaat nog all Uit het dagboek van een Amsterdammer in de Tel 23 Maart Wanneer ik zie dat de eenvoudige volksdichter van w jlen De Roode Duiver de heer Hermans het m de T eelde atad Arnhem gebracht heeft tot wethouder Wanneer ik zie dat de eenvoudige diamant anijder De Miran da het In de hoofdstad des Ryks gebracht heeft tot levensmiddelen dictator Wanneer ik zie dat de eenvoudige telefoon ambtenaar Zaeha I f F 1 rias Gulden het gebracht heeft tot voornaam met zyn automobiel over mi n hakken rijdend architect Wanneer ik zie dat de eenvoudige diamantbewerker Loopuit het gebracht heeft tot een der vooraanstaande aeathetici die vurigl k het Amsterdamsche schoon bemint Wanneer Ik xie dat de eenvoudige diamantklover Ptthuia tot een maarbchalk geword i is in de ajtbaiders beweging Wanneer ik zie dat de eenvoudige onderwijzeres mej Smit het gebracht heeft tot senatrice Wanneer ik zie dat de eenvoudige diamantsnijder Henn Polak het gebracht heeft tot senator Wanneer ik zie dat de eenvoudige advocaat en assuradeur TroeUtra het gebradit heeft tot een mternationale figuur die jii en jou tegen Wilhelm sprak Wanneer ik zie dat de eenvoudige letterzetter en detail handelaar in bulldog revolvera Vliegen tot een vredelievende en beminde perscoonl ikheid m het land is geworden Wanneer ik zie dat de eenvoudige A B Kleerekooper dezelfde eenvoudige Tielsche jongen is geble ven ondanks al de eerebaantjes waarmede het dankbare proletariaat hem overstrooit Wianneer ik zie dat de eenvoudige MIddelburgsche houtkoo per Wibaut geworden ia tot de Machtige dan zeg ik dat het in deze verrotte ka pitalistische maatschappij nog niet zoo heel iieroerd gaat met de kopstukken van het ladend proletariaat LUCHTVAART Lomlen Parijs Gedurende de jonigate feestdsiren is er druk tfre ruik igemaakt van den hichtdienist tueschen Londen en Parus Bail van ner fionen dae de Baiaschdiagen m Panie wii 4en dooninienjpen Ihobtoen Vrijdair de rem per liuohtschij Keaniaakt om geeai tiid ite verliezen Djnsdfwrocihtend keerden dan ook met tusschen mozen van ttwinitijr minuten dni 4ochtex praasen met faesitïrangens uit Parns m Qroydcn terug Internationaal Lmihtverkeer Mien meldit aan het iorr Baireau o a De admiiniiBitinateur van de Kmhi Lucht ia irt iMiasut cihiaipp Limt A PSesnian hee£t ons e n uiteeoKsebtiinff georeven van de piiannen aie besteian inzake de hervat tütig van de meer uittgebreulie luciitvaarldi erwten op 14 Aipnü ajs Ogj 11 AÏpnl dus vóör de officieele ene ninj woaidt reeda de liin Affneterdiam PariiB geopeodi Ook komt de Um Rdam Bremen Hamilxirig iKoipönhairen 14 April en een meuwe Uin Rotteindam iDoirtmund Deze laatate lym wordt op 17 Mei geapend JJaar m iruikriyk meer subsodie van de de Reigeenmg aan het vIieMweïen wordt gvigeven kan dat land goedikioopear vliegen dan Nedenland Oon te veel concurrentie te voorioomen is nu door de K L M een afzonderlijke overeenkomst met Pranknik fCetroffen Engeland vkeoBt eveoieens doiur en heeft door het tate verleenen van sub udne door de RegeetmK veel geild verdoren Ouitachtiand vaag vttn die Ehitente moe met Maegen iHet IS echter duadeliik aldue Luit Pieaman dat Niederland de concurren be te met zai kunnen volhouden indien Kngellaod de taneven mocht veri sten en XXuitBohland met zi n vlieurverkeer Jee zou bioiineu bii de smboidae due om t oosenblik oor de Ned Begeerang wordt geweven twee ton over 1920 en 1921 aamen dexe fluibadoe wiae bedoeld voor de daÜaiMr van 2 van het verlies Wiat de vlot betreft jn eagendora zim Iguana 14 toeatedlen 2 FV kker F II en 12 IVlofcer F JU waarvan er no r 44 m den maak um en vóóor 17 Mei worden afgeierenl Ten slotte knonen er noK bu 2 Fokker express en 2 D H 9 Verleden aar werd met jpahiunrde toestellen volstaan daar de meuwe nog met wapen aÜgeweiflrt Verder zim 6 automobieSen in eurendom voor het vervoer van de stad naaa het vhenpvflld Het pensoneed vootr ilen vlaecrdcictnet is Beer moeiluk te kniigen Daarom heeft de Ned RegeermjT een overeenkiomot laet de Miaatschappu gesloten w aiatibu vliegers uit iiet Ned leger m staat wvnden gesteld bu de MiaaitiBchapiPA in diLenst te treden Iedere püoot kan indoen het iiem m den luat ten dienst niet bevalt m a Auiks dienat teruigikoane i Het was een heele kunjst het teohoisch personeel by elkaar te kriwrn daar de meeste vaklui op dat gebnied bu de Miarme weriozaam Z4in en bqj de Landtnooht waar z i goed wmxlen beibaald Dit oersoneel moest warden aanseivuld met Skurelischen en Dudtscheire De aandacht wetrd in dit verband irevastigd op h t belang dat het Nederlandsehe ndiefpwezen eriiii zou liebben als on de Ambachtssoholen aparte curoosaen m de vlieg buuKkunde werden osugencht X ie K L M expioaiteert voorts veefl te dfuur Het Hoafdikantoor is te e Hiage vtliegterreinen zun te Amsterdiam en Rioitterclam In Amstenlam is het paasage kiantoor Leulische Plem en ook bu Was cnaar is een vheRterrein de Waaldnit Dut alles maakt heen en weenrereis steede noodsaJtéliik De Posterijen kunnen noc een gegarandeerde ladung geven Wel wotvlt er een bucbtpoataegei ingeeteld waiftrdoor men te ren betaling van hoogör tarief den WMiach te kennen ge t dat de bnef of het drukwerk per luchbnost wordt vetxon den Door dezen maatresel hootyt men tevens het p daliek te animeeren In den wtinter heerschte de meeniiur dat de luchtvaart aan het vexvaeen was Hiervan ie geen kwestie Men staat fahans zelfs veel stei4ter dan verleden la r Nederland ml echter moeten zonren niet te worden overrleuseid door het buitenland Onder andere wordt nu in Antiwerpen een irroot vlieanreld gebouwd welk plaats ook zeer gunstig voor het inter natbcmale luchtveriwer Ujrt Wnj staan bij onzen trifd om het luchtverkeer Kwakker éan andere l i den Het interaotionaite veriteer moet naar Neder land vcniden getrokken W cim hiervoor in vele opuchten op het buiteiitond aangiewezan daar ons tand te klein Ls om zelf het vericeer voUtoeiule te ontmikkelen FQ8T EN VERKEER 2s ierdienst Nederland Noord Daitschland via Groningen Van 1 Juni resp 1 Juli 1921 af zal er g durende len zomer wederom een dag en naehtverbinding in de spoorwegdienstrege ing tuBKhen Nederland en N W Duitschland over Groningen Nieuweschans wor den opgenomen Daarby heeft de betrok leen Duitsche spoorwegdirectie raachtigmg ontvangen om in aansluiting op de dagver binding nieuwe sneltreinen tusschen Hamburg en Bremen te doen rijden ONÜERWIJÖ Wwnig befhel rs Aian de Riukianormaalleseen te woJle hebben zach voor de ie klasse slechts can dudaten opgegeven Een Vereeniging voor lichameluke atraf De Dauly New henanert aan het be staan der jCowofPol correction Leairue opgenoht door den heer H Lee J Jonea die tot devies heeft apaar den stok be derf het kmd Mr Jomes syateem de aeketrste weg om ondeugende kinderen goed te maken w dit sla uw kinderen wet op het hoofd en de himden gebruik alteen uw handen en leg de kinderen over de knie zooals onze grootmoeder deden ze zullen dan zooweQ schaamte als pun irevoelen Jones geeft dun nog een igebnuksaanwn wng voor het doeltireffend tioedienen is het noodig dat Ihet te kaatuden kind ter bedoeilder pdaatse met door kleediiur bedekt IB Zflg voor het bwuin der stnafvoJ trekking waarvoor de latraf wooxlit toege diend maak een pauze in het midden der executie en heiihaal de aianleiduiir der straf nog eens Meisjes moeiten oip deaeJfdc wiize behandeld worden als Kngens Wait de handtuchtuigang aan ip iinw aiarde verliefit naawniate het kind ignxrter wjjrdt wordt vergoed door het toenemend sehaamitegevoel Is dat met voldoende dan kan een ipisntoffel zonder haJc of een korte breede TLcm van middelmaticre doikte aanigewend worden De heer Jones rucht izioh tot de moeden omdat h van oordeel is dat zu de aangewezen personen iz in om jongens en meisjes te kaïstiiden Hu deelt mede da t hl be3anfrstellin r ondervond voor de vdugischnftjcs door de leaigue uatgegeven uu de geSieede wereld beóievens getuig sehnflfcen voor het aucces der methode t LANDBOUW HoUandsche Mpu van Landbouw Gisteren hield de HoUandsche Mpu van Landbouw te Amsterdam een algemeene vergadenng onder leidmg van den beer i van den Koogh voorzitter der Maat schappu In zyn openingswoord wees de heer v d Koogh op de teleurstelling voor allen die hadden gedacht dat het einde van den crisistijd de geheele bedrij f svryheid ou bren gen Echter worden de arbeidsvoorwaarden aldus spr door de sociale wetgeving voor het landbouwbedrijf steeds bezwarefider De voortbrenging wordt belemmerd door den beperkten arbeidsduur en de daardoor verhoogde productiekosten E en commissie is werkzaanf geweest aldus spr om te onderzoeken en te bespreken m hoeverre een reorgamsatie der Holl Mpy van Landbouw de verzorging van de algemeene landbouwbelangen ten goede kan komen Het hoofdbestuur stelt zich voor hiervoor een buitengewone vergadering te houden en daarbij overleg te plegen Vervolgens deed de voorzitter mededeeImg van de machtiging hem door den Minister van Landbouw verleend tot het af leggen van de verklaring dat de Regee nng ongelimiteerden uitvoer van suikerbieten zal toestaan op bonafide contracten Uit de vergadenng werd er op aange drongen een motie van leedwezen over het wederinvoeren van den zomertyd aan te nemen en tot de Regeering te richten Aldus werd besloten Het hoofdbestuur heeft de actie van het Kon Ned Landbouw Comité tot het orgamseeren van een ziekteverzekenng door een particuliere regeling krachtig gesteund De secretaris de heer P Oly deplde voorts nog m e dat van den oogst 1920 5000 H L tarwe en 140 wagons aardappe len waren uitgevoerd terwyl aan de Regeering wyziging an de JachtMet is verzocht ten behoeve van de bestrydmg van wild door de boeren Eenige discussie ontspon zich over de vraag of de Holl Mpij van Landirouw zich tot den Minister zal s enden in verband met de opheffing van de postbestellmg op Zondag ten plattelande Besloten werd met het oog op het vastkoppelen van de politiek m de Tweede Kamer aan dit onderwerp de quaestie niet in de Maatschappu te liehandelen Het hoofdbestuur stelde voor het 75 Jang bestaan der Maatschappij in 1922 te herdenken door het houden van een Landbouwweek in Augustus of September 1922 te Den Haag Uit de vergadenng werd aan gedrongen op het houden der herdenlung in Noord Holland Met 3S7 tegen 143 stemmen werd het voorstel om de Landbouwweek te Den Haag te houden aangenomen Na de pauze werd door den heer P Hiemstra lid van Ged Staten van Fnesland voorzitter van den Modernen Landarbeidersbond uit Leeuwarden het woord gevoerd over de wettelijke regeling van den arbeidsdag Apor den landbouw Spr stelde op den voo rrond dat het landbouwbedryf niet vergeleken kan worden by de mdustne In het landbouwbedrijf moet rekening gehouden worden met de natuur Hu meende evenwel dat over het algemeen de achturige arbeisdag ook voor den land bouw mogclyk is Een afzonderlyke rege hng 18 evenwel noodig om eep praetisch resultaat te bereiken Wanneer er een regeling tot stand moet komen dwi meende spr dat bijv m den zomertyd een ariieidsduur van negen uur in den winter van zeven uur lean worden ingevoerd terw jl de gelegenheid zou kimnen worden gelaten om in den oogstt d de arbeidsdag nog iets langer te zgn Wat den aickerbouw betreft in dit onderdeel van het bedrijf wordt thans reeds niet langer dan ongeveer tien uur per dag gewerkt Ook voor inwonend jpersoneel moeten volgens spr bepaalde rustt den worden vastgesteld Spr meende dat de invoenng van den beperkten arbeidsdag voor den landbouw techmsch wel mogelyk is Vervolgens voerde de heer G Kruseman over dit onderwerp het woord Spr geloofde dat botte afwyzing van alle veriietering m den ariieidsduur de propaganda sterk m de hand werkt vooral daar volgens spr de aohturendag met gewenscht kan worden doch slechts een propag andamiddel is Spr kwam tot de conclusie dat indien de t epehkinS van den arbeidsduur zoo scherp wordt uitgevoerd dat er per arbeider minder werk wordt verncht het gevolg daarvan zal z jn dat de producten duurder worden de landpr zen bu huur en koop achteruitgaan en dat de loonen dalen Inplaats van den heer J M Vas Viaaer te Den Haag werd na tweede stemming met 267 van de 608 stemmen gekozen tot lid van het hoofdbestuur de heer H A Valckemerde Greve uit Goud a LAND EN ZEEMACHT HuweiijluverlHM onderofficieren Niaar aanleuüng van een beschikkuur van den Minnater van Oorio r waai u ia bepaald dat tben en niilitaaren beneden den i ng van officier en reserve i en9oneeL voor aoover het bu de liwhtva artafdeeQing iin oipileidang of diaariju als riiegenier ge plaatot ie met mair trouwen terwiii voor olticier vioeger een dengeiyike hemikoK Hiiet bestaat hetgeen de onderstellimr wet tigt idat vorenbedoeld verbod om te hu wen met giagnond is oip overweigingen die het Vlieigwezen betreffen heeft het Hoo Ca bestuur van On Belang vetTzodit deze Aimtateneele Beschiikkung zoodaniur te wuzigen dat daarudt het huweJiiksverbod ten atanzaien van de onderofftcieren komt te vervaiilen RKCHT AKEN Het spoorwegmiBetuk bu Breidtelen De Of£icier van Justatie te Ubrechrt heeft hooiger beroep aangeteetkend tegen het viyapirekend vonnis vian den machaniet van den sneltrein uit Röbteixiam doe oï 16 Novemiïer het ongeluk bii Breulrelen venxiirzoaAote Rechtbank te Rotterdam Sitirafdfatimg Het O M waangenomen door mr Wiinveldt heelt gasteren geeiBchit teigen J V R 24 laar huisvroiaw van A M Bondeir beroep te Kjimpen aan den Uasel wegens miahandeöing f 15 boete subs 5 ddigen hechteniis iJ V d L 33 aar metadoar te Ke uwyk weigens geluk nusdnlf alsvoxöl A V V 19 laar tuandersJmecht te Hilr ligersiberg wegens geUik masdriif te Nieu werkerk aan den Uswefl oJsvoren J die V 20 Bar los werkman te Bodegiiavon te Bodeigravan tecidunnst en gede tineerd uit anderen hooMe te Utrecht we gens diefstal tnj heUbalinjr te Reeuwuk van een ruwiel ewfendiom van H v d Bon aldaar zes maanden iRievangemisetnaf P J B 87 laar ia werkman te Oaipelle op d Us öl wegens éenvouidige bèleediiginjf van eei ambtenaaJ f 20 boete euba 10 ó ftea hechtenis Uitöpraken 7 Apnl Kunst en Artwidswet Be politae m Den Hjaaig ibalaat met het toezicht op de naleving van de arbeodawet heeft iproces verbaal opwremaiaikt tegen mejuffrouw E C v d T wejpens overtreding van ariakea 9 deaer iwiet Onder haar leidiing liS nJ in Scaia een mtvoenuw eg€ ven Wiaanbu 70 kunderen ayn omgetreden vian 7 tKxt 12 iaar De banh ljettendiefstal bU de fmna Ensohedé te Haarlem De Haarlemfiche Rechtiiank vejvKxtxIeeide giflteren De Wilde tot 1 laor en vier maanden igevangenusetnaf met aftrek der nreventaeve hechteniis en Hofstee tot een week met bevel tot m vrtiheid atelhng BekllaaKde Bchromders werd vrbtKaproken Ontoerekmbaar Een 70 jang e rentemer uit BUthoven die medepliichtig ib geweest aan een ipo ffinx tot ophchtincr ivan een baidc voor ƒ 60 000 ns ontslsjgien van rechtsivervolKBiyr Tevens bevad de reehllbank de irfaoit aintfr van den man in een krankzinnigen gestncht voor den tud van één laar LETTEREN EN KUNST Kon Zangvereeniging Ami de Oratonum Vereemgïng xeelslor alhier directeur Bernard Diamant ia het praedicaat Komnkl jke verleend De vereemging is voornemens in het volgende seizoen Wagner s Rienzi in concertvorm uit te voeren Koristenstakmg Nationale Opera opgeheven De directie der NV Nationale Opera deelt mede dat het greote deel der konaten heeft besloten uit te treden mt den bond en hunne diensten individueel der directie aan te bieden zq het grootste gedeelte der u nsten heeft teruggenomen in haren dienst en dat de voorstellingen voortaan wederom met medewerking van haar zullen plaats vinden Utreditaoh Stedeluk Oile t iNaar men weet heeft de Gemeenteraad van Utrecht onlang het subsod voor l van f 70 000 om het U S O verwopp i Het raadslid Meuer stelde daarna veor ƒ 8 000 te geven voor 19B0 1921 Daarop deeien B en W den Raad mede dat naar aanleidimjc van beaprekin ren door hen met het U S O en het bestuur van TbVoJi gevoeatk su van oordeel zun dat aannenung van het voorstel iMeiier tot geen proctisoh resultaat aal kunnen leiden althans ais men er van uitnaat dat de muzoekuatvoeruuren m lYvoLi zuUen worden gewreven Dr A Diepenbrock Naar de Tel meldt is de toestand van dr A Diepenbrock weer verergerd dso Mn eMi owneilDalük ebrek mw IntLa ticf en tnewric Deze vorm herinnert me ntgmaal lum neurasthenie en hveitenc en wonit er ook wel voor gehouden Ëen geneeamiddei tegen de lsith rfHca Is no niat KVnaAen Rat 18e Nederl Natuur i Geneeakiindlg Cengfta Gisterenmiddag Is in den Utrechtschen Schouwburg het 18e Nederlandsch Natuuren Genetslnindig Congres geopend dat van Donderdag t m Zondag S Apnl daar ter stede wordt gehouden De voortitter van het Congres prof Dr fcmst Cohen hoog leeraar aan de Rijks Universiteit aldaar heeft ter gelegenheid dezer plechtigheid een rede uitgesproken die den titel uitx hotografie of karikatuur De plechtigheid werd bijgewoond door Z K H Prins Hendrik den minister van On derwi s Dr de Visser de ctHnmisearis der Komngin mr graaf van Lynden van Sanjdenburg en de burgemeester van Utrecht mr Fockema Andreae die door prof Cohen welkom werden geheeten Ka afloop had een thee plaats in den foyer van den schouwburg aangeboden door de Vereemging voor Vreemdelingsn verkeer In de na de pauze aangevangen eerste algemeene vergadering werd besloten stappen te doen om zich het volgend Jaar te doen vertegenwoordigen op het natuurwetenschappelyk congres in Indië waartoe een verzoek was ingekomen Tot tweeden secretaris werd t aioenK de heer B K Boom te Amsterdam tot penningmeester der bibliotheek commissie prof Sissingh te Amsterdam Het Volgende congres lal in 1923 worden gehouden te Maastricht welks gemeentebestuur het congres officieel daartoe hwl uitgenoodigd Het congres besloot voor subsidie alleen in aanmerking te brettgen de vereeniging voor Thalasso therapie Medegedeeld werd dat de steenkolenhan delsvereemging ƒ 5000 aan het congres heeft geschonken voor wetenschappelijk onderzoek Gisteravond is het congres officie door B en W ten stadhu ontvangen waar de burgemeester een begroetlnysrede hietd die door prof Ct en werd beantwoonl LAATSTK ItKRlLHTKN Bx kei2er KarL Wm iON 1 Aipivi VJ Berichten uit JJitftiMiBanger weUe evenwel mei te PR biWKNmn zun deeien mede dat de trowafa iin WMttHionffarye totniw Liin geètleven MM exkwter Karl Deoe heeft een parade WH ih ud D waairbii hy verklaard zou iieiilMb tiittt hÜ aan de apdts syner troepen Uo Mi est lou binnenrukken Ja Boedapest wordit dmt liencht tamoffeapawken Vmi JoeffD Slavische ztlde veridaaii m IL dat es teriurkeer van ex keiz r Karl BMt boedlvesJt oogenihliikkeliiik beantwooid MU uorden met een opinilkken der Joego arlacite troepen die thans in Waroaditn lün geconcentreerd Aiudiraaav zou tot prenuer benoesnd sijn eu aian Uoedapest ziou een uittmatum titn wresteld mNl E N 1 AcrW VD De Preeburger Nachrichten verneemt uit Boedai eBt OntvanKOB benchten meiden dat Horthv het genff aan ex fceizer Karl heeft overgedrscn iMeenlere garm zoenen nenen kamer lUUTi tot looatnK mt i£ s troepcin die aich aan de zjide van den exkeizer hetiben geschaard rukdMB naar Boedapest oo WïlBNtiN 1 A ril VJ De H nmmBche ffezamt heeft de Ooatcnruksche ngeering rertoéA boe te staan diat de otkeizer ontrehinderd door Ooatennik k n reizen Hj deeilde mede dat keixer K r1 udb oiuniddalUik naar awnteerland begeeft Toesteirnnang kbartoe is reede geveven Be ZïwitMrsche gezant heeft het vtnoik an den Hiomraar tchen gezant gesteund Deze d e lde med dut de Z witfier iche re Iteenncr slechts onder bepaalde voomraaorden exkeuzer Kad kan toestaan om terug te keeren en hem het asvlreeht te waar borgen JÜ HenmaTBche geuat te Bromc heeft aldaar med dealii gedaan van de mm regelaa die door de Hwwaars ie raceering tegen een terugkeer van den monarch tyn genomen D Kaliiaagifhe raavwing vatiklaapd zich dasrdoor bevredted Het werk hervat HAMBURG 1 Aprd V D Op de Vulkanwerf wordt hedenmorgen het werk eveneena hervat xooilat daarmede de normale toeatand in de Hamburgache werfbedniven weder zal zyn herateld De verliezen HALLE 31 Mrt V D In het aigemeaii achrudt de zuivermgaactie en de pacificatie van Midden Duitachuuid voort Ook in het Weet Uuitacbe induatnegebied heerachte rust De veiligheidspolitie verloor tot nu toe m Midden Duitschland 3i doeden b 60 gewonden WSJENEN 81 Ma rt V D D Hamburger KorreapoBdeBc ventaamt De toeaund m Hongarije verscherpt zich In Praag Belgrado en Boedapest neemt de onrust toe tengevolge an de onduidelijke houdint van raoknjk Karl Uabsburg heeft inderdaad voor zijne afreis een Miderhoud met i ransche politici gehad De Arbeiter Zeitung deelt mede dat da actie van den ex keizer door de vereeniging van tranache royaliaten gesteund werd In Praag ia Kramarcz blykbaar de leider van de royaiistengroep Roemenië la door den moeUukejl toeatand van Zevenburgen geboadm e gekeel onder den i vlo d va Parus TsjechoSlowaWie ia niet toegereit Naar uit Boedapest wordt gemeld heeft Horthy een krggsraad bijeen geroepen en bevolen gelden beichikbaar te stallen tot mobÜjaatie van de Boodige troepeo Hongaaraek deficU BFRUJN 81 Maart V D Het deficit bij Ie RUkapost over het jaar 1920 bedraagt oneereer 3 naUiard mark De uitga fmoneel i i T n M2 adllioan ia bat ja