Goudsche Courant, zaterdag 2 april 1921

60e Jaargang No 14586 IKOBZONDEN HEDEDKKUNOBNi 1 4 ngeU ƒ 2 06 elka regd meer ƒ 0 60 Op da ToDipagiaa 60 fe hoogar Oawoaa adTwtentlta aa lageuodaa mededeellagla bV eontraet tot laar geredncenden prifs Oioota letters en raadaa worden barakaad aaar plaatimiuta AdTertwtiln kaaaaD wontesi Ingasoadaa door taissfkankomat van soUade Boakkaadalarea Adnrteatiabunaai m oua Agsaitea AAnintatrati T M Intwc 8S feUl zullen velttn daarvan gaarne gebiniik maken Of de fiscus al gearriveerd is mi van lederen gulden twintig cMittt te stelen hebben wij nog niet vernomen maar hee KOU ons niets verwonderen altt het zoo was Dat het vrcemticlingenverkeer een gnxrf gemeentebelang is is ht laas altyd aan to aandacht van het gomeentel stuur ontgaan en ook thans zal dat wel hrt gevul sijn Het denkbeeld van deae toer wagms is niet nieuw alleen komt ons lamt er wat mee achteraan Do okn to s zijn overat bekend behalve hier waar tie aftttanden niet groot genoeg z n om een zeer vlug verkeer nootlzakel ik te maken Op eens heeft twk bet denkbeeld ingang gevonden om wr vrachtautomobie uitntapjes te organiaeeren Op den twcinlen Paaüchtlag zagen wij een sleep van twee vrachtauto s elk met tvn volgwagen vol met opgeschoten Jongens tlie blijkbaar een club vormtlen welke een uitstapje maakte naar Scheveningen Op dieW zelfden dag zijn tal van vrachtauto s Mtar Amstenlam gereden beladen met wedstritti belusten Imterdaad kan men op het oogenbllk met een ge l chapje betar per auto rijden dan per trein die veel te dwgr is geworden De Paaschttagen zijn helaas niet zoo geweest zoo als duizenden ze verlangd hadden en gehoopt zooals tie daaraan voorafgaande dagen ze ms hadden voorgespiegeld In plaats van lente zonneschijn en heldere lucht kwamen grijze wolken en hagelbuien orui verrashen Desondanks wat het druk In den Haag zoowel al B Scheveningen Kr heeft op lulke tiagen een ultwisseljng van gasten plaats Of men heeft zelf logé s of men gaat uit logeeren slecht weinige gezmnen zullen op tieac tiagen hun gewone aanzien hebWn Het gevolg ia na tuuHijk dat men zijn gasten eens rondleidt otdc al is het weer niet al te fnta Er Is Utijd noff wei iet to si n in de nuieea ook al staan die maar bij weinigen in goeden geur wat betreft hun gezelllghekl MiaschTen vindt de postxegelvcrzameling aftrek of de tentoonstelling van tandheelkunde waarvan de laatste nu niet bijtonder opwekkend is voor den buitenstaander die in een tandarts min of meer een beul pleegt te zien Toch is dtt een zeer intereK santé exptMitie die tluidelijk doet zien tot welk een hoogte de techniek i opgevoerti en in welke gelukkige onutandighetlen daardoor dit ondenleel van de wetenschap is komen te verkeeren Het gemeentebestuur stond voor dexe tenttmnstelling eenige lokaliteiten af het eenige waardoor het zyn tMjtangHtellmg toomte Hiermetle keeren we op bet begin van onzen brief terug Wil men oischen tlat meer belangstelling worde getoond in tie publieke zaak tian mocht de overiwid wet beginnen met up amiere wyze haar belangstelling te toonen in de ontwikkeling van het maatschappelijk leven dan door hot zenden vui een ambtenaar van den fiscus Het zal dringend noodig zijn tlat daarin verandering wordt gebracht wil niet hoe langer hoe meer het 8ta4lhulshouden gaan lijden onder gemis aan belangstelling waarmede bet leven ten slotte gemoeid in zoowel van den Staat als van het fndivudu HAGENAAR 1 Vraagt condities voor het incas seeren uwer Achterstallige en Betwiste Vorderingen Van lier riaf S Co l dain LUISIER Borst en Asthmalijders Qij kant genessen wauiiBt r gij niet eigenwi 8 zijt Schenk vertrouwen aan Ho borotimdo Abrlijsiroop die reods vele iJuizor den lijders tot daukbaio f ünoKeneii einflakt höefl Volgt hun voorboüld guhruikt ook de bepioefde ABÜIJSIROOP veelgeprezen bü asthma hijgingen heeschheid keelpijn bronchitis influenza griep hoest verkoudheid kink en slijmhoest Hoestslilirnd slijmoplossend zuiverend verzachtend genetend en altijd onschadelijk FUcooa vio f 1 90 r3 60 en f 6ËiKbt OD handteckenin L I AKKEK Rollardim Alom verknifbur 1708 $ 0 WW Schoone Buste in 2 maanden door de Pllulee Hongrolsee Het middel ter verkrüging eenet XUnk ontwikkelde buste ƒ 3 EROS TOILfaXREME geeft een fUiweelzacht huid ƒ 1 20 N V M SANITAS GOUDA Korto Tiendewo 10 KOTTERDAM Korte Hoogstraat 37 UTRECHT Zadelstraat 37 id Potterstraat 6 29918 0 u hebt hem vernield zei ze maar Bonder boosheid Ik ben e bdij om el Rolpb boao n derende met een blik tüe ze nog ntetvan hem kende Wdnnie liet het lint vollen greep tien hoeii en begon den heuvel ooo snel êih een onge gedt te beklimmen Toen ze boven w a hi dd ze tÜi geheet buiten adem Ralph IVdon had het Imt opgeraapt iHy liet bert ala twn trofee n de lucht wapperen De voegende woorden verotcmd Wcnme duitieiijk Ik ben erg Uij het te hebben aAgetmidien en ik oa uw grtKttmoetier opzoc enl Zoo n Winnie Hield cp ze vtmd seen woorden om luiar verontwaardiging uit t drukken Zoo n onbeKha mde en afschuwelüke Ze vottooitW bjttr ain en juMk üea mbbandddon hoed op baar krullen zmipruiilig bet ovetgefateven lint tmder den bol verbergende Toen ie uch mntkrtakle waa Rolith bez het amktre Imt voorziehrtóg op te venwen en in zijii portefetülle te bergen Moolt in mijn leven reek ik weer tegen hem zei ze de lippen zoo nt tultemle dat een atuiltje tlat Reilpb nooit geeien batl in de hoeken van haar mond verscheen XM maiÜLte aaii lükduk san i lob een einde Toch voegde ze er met een pcMueml Bf ht bij HÜ ia toch een kna f ie jongen en ik geloof dat hü van nu af rechtop zat toepen Verder beeft datnlafes t beteekeoen 4k prmA wet meer nwfe beml Wonit vervolgtl WADDINXVEEN Advertentiën en alwnnenienten ii dit blad worden aangenomen d or A NOTEBOOH Infkhfndul WaddlMveen I J WITTE BIOSCOOP HEDEN en volgende dagen tot en met 3 Afiril in den NIEUWEN SCHOUWBURG SHACKLETON S ZUIDPOOL EXPEDITIE Nétuur Historisoh filmwerk Levend dooumeDt tn ware reproductie van een roemrijk gebeuren Aanvang 8 uur Zondag a voorstellingen van S 7 en 8 10 uur miMZBN DBII rLAATSKNi Leden Soc O G 2faal f 0 7S Balcon f LSBi Niet Leden Zaal 11 Balcon f LSD Galerij f 0 40 Verhoogd met 10 Sted Belasting en 10 Auteursrechten Plaatabaspreking dagelijks in O G van 10 12 en van 2 4 uur 1744 100 Te Huur gevraagd Een Woning TK HUDB GEVRAAGD voor klein Kali Brieven met ooaditiëa ouder no 17S9 Boreati Gk ad che Courant Uarkt 31 13 IfT LJ MULLER GOUDA Lang Tiendeweg 74 H C WERNING Markt 4Uel 553 GOUDA Te Huup gevraagd ruimte w Werkplaats circa ISO vierk Meter Br met cood onder no 1737 Bureau Goadicha Courant Markt 31 12 ZATERDAG en ZONDAG l EXPOSITIE onzer NOUVEAUTE S in Dames Mode ArtiHelen L l HOINEMANN Jr vraagt beleefd Uwe aandacht voor de navolgende artikelen HOOaSTRAAT 241 Se huia da HooMataag ROTTERDAM Mantelcostumes Mantels Blouses Japonnen Rokken Regenmantels === en Zijden Tricotmantels = plSien n Knoopei b meennq f 297 U vindt bij mij da grootste sorteering de allernieuwstemodellen en betaald de laagste prijzen J mpc w N V Wessanen s Koninklijke Fabrieken t g ttBat 0 3 5h WORMERVEER OPGERICHT 17 S 5382 Voedert uw Vee met 34 Munwé Lijnzaadkoeken merk stbr en w l aitmuiitonde door hoog vet ohalte L U N Ml EEL meek STER in geplombeerde zakken 1715 45 BBNT U HIN BOOKBBr Koopt dan onM groot NAPOLEON ao U aenict 7 kwartier toot slechts 7 centl Al Reclamonwrk TIP POP 4 cent Turfmarkt 4t Grootste voedingBwaarde Alles gegarandeerd Zuiver Ecre Dlplama Partje 1900 Negen Gonden Medailles Als gij ongesteld zijt neem dan s morgens s middags en des avonds een weinig van de van ouds beroemde geneeskrachtige Wortelboer s Kruiden of 1 è 2 Wortelboer s Pillen en gg zijt spoedig hersteld Beter en goedkooper huismiddelen bestaan er niet Duizenden hebben er reeds baat door gevonden en zij zullen ook U helpen De Wortelboer s Kruiden en Wortelboer s Pillen verdrijven gal slijm koortsigheid maag en hoofdpijn wekken den eetlust op bevorderen de spijsvertering regelen den stoelgang zuiveren het bloed maag en ingewanden enz Wortelboer s Kruiden 60 cent per pakje Wortelboer s Pillen V cent per doos drie doozen ƒ 1 70 Overal verkrijgbaar of direct van kolia Haria Meier te Oudepekela Zending geschiedt franco na ontvangst van het bedrag W65 46 Adverteert in dit Blad GROOTE GEFORCEERDE = VERKOOP Heeren en JongeheerenlcJeedlng van Ie klas Wegens liquidatie en opheffing van een der giootste fabrieken hier te lande z n w in staat gesteld de geheele voorraad bestaande in de fijnste Costuums gemaakt van 1ste klas Fransche en B ngelsche Stoffen allea gevoerd met züde en bewerkt met paardenhaar ver beneden de werkelllke waarde op te ruimen alsmede een reuzencollectie Pantalon vei schiUende dessins en modeUen in het welbekende 2e haods Kleedinginagazijn Korte Goudsclie Wagenstraat 10 4r huig vanaf de Hoogstraat Kfloit tiet en overtuigt U ROTTEKDAM zonder verplIcKUng tot koopen Verauimt vooral niet van deze gelegenheid gebruik te maken daar soo iets met het oog op de gi oote staking niet meer voor zul komen r i 1 1723 120 De smakelijkste Drank voor Jong ett Oud is en biijfl van ¥ oiienlioven s Slouf OVERJIL VERKRIJGBAAR Zaterdag 2 April 1921 G01IMHË COllMT VERSCHUNI DA6ELUKS BEHALVK ZON EN FEESTDAGEN AB0NNEMENTSPRU8 par kwartaal t25 per wMk 17 ont mti ZoadatlWd par kwartaii ƒ 2 90 par week 22 cent overd waar de booriiag par loopar gtÊMnit Franco per post per kwfirtaal ƒ 3 15 met Zontla sblad ƒ 3 80 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan oos Bnreaa Markt 81 GOUDA bü onze agenten den boekhandel en de postkantoren ADVERTENTIEPRUS Uit Gonda n omitrekm behoorHlda tot dia bantgktlac 1 S regels f 1 80 elka regel neer ƒ 0 25 Van buiten iSoida en dan baiaigkriag 1 e regels t l M elke ngel meer ƒ 0 80 Advertentilin in het Zateidaanaaanir M bUslag op den pitje Barna HARKf h GOVOA Redactie Telef Interc 546 een voortdurend en werkelQk scherp toezicht controle en verantwoording waarvan de Regeering veel verwadit is thans geen spoor te bekennen Ook de Rekenkamer voldoet ten deie niet Zy verricht zeer zeker nuttig werk en werkt als t ware ook prevMiüef door dé bedreiging welke van haar represdeve controle uitgaat Maar zü heeft geen invloed op het o n t3 taan der vorderingen op den Staat En juist hierop is o i drmgend toezicht noodig De Minister zelf erkent dat het julat in de onderdeelen van Departementen en Rijksinstellingen is dat de neiging bestaat om zooveel rtogeiyk uit te geven en de Rekenkamer kan hier m haar jaarverslag afkeuringen uitdeelen een jaar of langer nadat Ie afkeurenswaardige uitgaven gedaan is ongedaan maken kaja ze deze niet En wat baat af en toe een afkeuring tegenover de telkens weer aan het licht tredende nelging waartegen geen Minister blijkbaar met voldoende kracht dan reageeren om duur te doen door nieuwe posten te scheppen zich royaal te instalteeren bU aankoop van gebouwen de duurste terreinen en perceelen uit te zoeken enzoovoorts Een verbetering kan nu worden dat de Rekenkamer zich op verzoek van den llinl ter bereid verklaard heeft hem medMeeling te doen van toestanden en bedri Elngen die aan een doelmatig en zuinig beheer cler financiën niet bevorderlijk geaeht worden zoodra of althans spoedig nadat die ter kennis van de Rekenkamer zijn gekomen Bii de wet zal de Rekenkamer deie functie tot taak krügen en de op en aanmerkingen van dit college zullen dan vergezeld van een aanteekeiüng van het betrokken Departementshoofd ten spoedigste aan de Staten Generaal moeten worden medegedeeld 0 Ai de in uitzicht gwtelde statistiek der Rijksuitgaven die met de begrootingen verband zullen houden kan een verbetering worden hoewel deze wel geen directe positieve resultaten zal opleveren En ten slotte de bezuinigingsinspectie die de Minister thans reeds voorstelt in het leven te roepen Er is reeds veel de spot gedreven met dezen bezuinigingsmaatregel omdat hü begint met geld te IcosterL Toch schynt ons deze spot we wat goedkoop De ƒ 22J 00 welke de 4 bezulnigingsinspecteuis zullen kosten kunnen er gemakkelijk uit gehaald wolden en nog heel wat méér mits de zaak goed wordt opgezet Of aan deze voorwaarde voldaan wordt betwijfelen wij zeer op grond van de uiteenzetting van s Ministers plannen t a V deze inspecteurs In zijn Memorie van Toelichting Hun taak en positie wordt daar veel te weinig zelfstandig omschreven Een Minister die zelf moet erkennen waar de schoen wringt in den geheelen opzet van Overheidsbeheer en Overheidsadministraties moet het aandurven den bezuinigingsinspecteurs een groote macht en onafhankelijkheid te geven tegenover de grooten der bureaucratie Fout lijkt ons reeds de opzet om deze inspectie bij de Generale Thesaurie van het Departement van Financiën onderdak te brengen Wü zouden ze liefst buiten de at mosfeer der DepsrtamMiten zien werken Fout schijnt ons ook dit de bezuiuginguioqieetie alleen mfttg ied vinden van den betrokken Mliiister belast zal vrorden met het insteltAf van een bijzonder ondenoek m die gevalw waarin vermoeden is gerezen dat Htj eenigen tak van dienst de scuinlghsld niét voldoende in het oog wordt gehouden W t de piaetijken der bureaucratie iunt begrfot wat er dan van terecht zat komen Ntiisl De betrokken chefs zullen de zaak ÓÈ laten traineertn tot het m te stellen onderzoek te laat komt en geen zin meer tweft óf het gebeurde geheel èf gedeelteliflt is weggeadmini streei d Neen de beStinigingsinspecteur moet kunnen binnentrecMB wanneer het hem goeddunkt in welke R lbuidminiBtratle ook Wanneer de Mbtlster dn ook schrift dat het welslagen van de proef o a zal aftiangen van de medewerking welke de inspecteurs vaft het Rijkspersoneel in de onderscheidene rangen sol ondervinden en dat een eerste vereischte oor dat welslagm is dat de inspecteurs zichxeWen en anderen er van doordringen d t zü geenszins beoogen als dwarskijkers en critici werksi am te xgn doch dat zM wanschen isunen te werimn en behulpiaam te ztjn dan wrijft men zich eens de oogen ultt Hoe nu Het R kspersofieel zal verplicht moeten zün aan de inspectie ziJn medewerkingte verleenen Wie dit niet wenscht behoortna een waarschuwing uit den Rijksdienstverwijderd te worden en wanneer ministerde Vries weiketijk bevreesd is of zich dooradviseurs bevreesd heeft laten maken datde bezuiniglnK8tn pecteurs als dwarsk kersen critici zullen optreden laat Z Exc onsdan zijn mooie woorden schenken en geen oed geld naar kwaad arid gooien Zonder eer critisch gestemde oMinlcitkers lal dewortel van het kwaad dat de Mlrdster zoogoed scheen te kennen niet uit te roeienzijn en komt er slechts een nieuwe uitwasder bureaucratie nieuwe ambtenaren meerpapier en meer verkwisting gemeen en de plaatselijke in het bijzonder zich daarmee weinig inlaat In dtt opzicht zouden w de organisatie van ons gemeentelijk bestuur we gaarne anders zien Er is in i en laatstt n tgd nog at eens geklaagd over genus aan belangstelling in de publieke zaak We zullen hier niet de oontaken daarvan naspeuren maar éfin er an is wel dat de overheid te weinig aandacht wijdt $ ma veel wat de menschen meer be iighoudt en beroert dan de publieke zaak zelf Er worden vele milHoenen beschikbaar gestela voor onderwijs doelemden maar opmerkelijk is het dat voor de voortzetting van het onderwijs en de ontwikkeling van net maatiKbappciyk leven niets meei gedaan wordt HoogatenH accepteert de overheitl als vriendel ke gastvrouw de bezoekers van een congres maai daarmede houdt het ook op Van eenige werkelijke belangstelling In het leven en streven van groote groepen personen is geen spoor te ontdekken Wanneer men alleen eens let op de enorme ontwikkeling van het vereen igingslevon en dan nagaat hoe de overheid zich daartegenover gedraagt dan valt het datietijk op dat eer moeilijkheden dan faciliteiten worden bevorderd Geeft oen vereeniging een uitvoering en heeft ze het snoode plan voor de bijwoning aarvan entreegeld te heffen dan nadert de overheid en b apt de kas onder de leuze van belasting op vermaak Eén typisch staaltje Op Scheveningen staat een duur gebouw mitflloos Het is de oude electrlsche centrwR marin s zomers we eens tentoonstellmgen worden gehouden Een combinatie van ort vrienden huurt hot gebouw gedurande de wintermaanden van cle gemeente Wanneer men nu tracht de kosten er uit te halen door publiek toe te laten verschijnt de fiscus en muakt dit pogen moeilijker door het heffen van een bebelasting Van winst maken is bij deze onderoeminK geen sprake maar de overheid bemoeilykt zelfs het dekken van het tekort Een vereeniging die zich ten doel stelt drenkelingen te redden geeft een ilemonstratie voor propaganda F ntre vyf en zeventig conts De overheid is zoo vriendelijk daar vijftien cents van weg te graaien alweer niet van de winst maar slechts ter vergrooting van het tekort Te verwachten valt dat de wet wel tot uitbreiding van het belastinggebied der gemeenten nog meer dergelijke dwaze fiscale hefftfigcn zal brengen indien niet tjdig geaorgd wordt dat betere krachten het gemeentebestuur leiden Tegenover deze eigenaaidige wyze waarop de overheid haar belangstelling in en haar medwerking aan het maatschappelijk loven toont staat tie subsitlieering van allerlei instellingen die veel meer het individueel belang dan een algemeen maatschappelijk belang raken De grens tusschen nut en vermaak kan zeker nirt door de iverheid getrokken worden Dezer dagen is er een nieuw vervoermiddel in Den Haag verschenen n l een massaauto die pleiziertochtjes door het mooiste gedeelte van Den Haag maakt Een dertigtal personen kan daarin vervoerd worden Tegen betaling van één gulden Men rijdt dan één uur als deftig auto passagier langs s Heeren straten Voor vreemdelingen IS dit een aardig uitstapje en ongetwij Dit nummer bestaat alt twee liladen EERSTE BLAD BczÉiiifliep sliiijlsiiitoHeB Het bezüiniginggwetje bü de Tweede Kamer ingediend vestigt in zijn memorie van toelichting de aandacht op tal van punt n die de aandacht verdienen BRIEVEN UIT DB HOFSTAD DLL De lente is In t land de bloembollen bloeien en de congressen beginnen de boefjes in het bosch zijn iets meer boeverig dan anders en de huismoeders maken schoon Het aantal lenteverschijnselen zou nog meer zijn uit te breiden en nog bonter chaos ktüinen vormen In het Gymnasium zitten de tandartsen en houden er hun tentoonstelling waarop veel griezeligs valt te zien in het Volksgebtniw zijn de antimili tairisten bijéën gekomen uit alle oorden des lands Van dezen xomer zullen er weer heel wat vergaderingen en congressen komen We vernamen zelfs dat een zeer belangrijk internationaal congres hier gehouden iaiworden Het is alleen nog de vrt ag of wel van alle zijden de deelnemers zullen komen Het internationale karakter van de Residentie komt dus weer iets meer op den voorgrond Opmerkelijk is dat de overheid in het al Het ideaal ook eener financieele adminiatratie is zooveel mogelijk resultaten met zoo weinig mogeiyk opofferingen te bereiken aldus minister de Vries die echter allerminst verbloemt hoe ver de werkelijklieid van dit ideaal verw derd is De Regeering heeft te dezer zake een maatregel getroffen die de deur voor royaliteit reeds wijd openzet het beginsel is voor de Regeering dat de meerderheid van het Kabinet beslist welke maatregelen zullen genomen worden Is de Minister van Financiën van oordeel dat hij voor die beslissing niet de hiedeverantwoordelijkheid kan dragen dan 7al hy aldus laconiek mr de Vries de voor de hand liggende ctmsequentie hebben te trekken M a w niet de minister van Financiën beslist niet op hem rust in de eerste plaats de verantwoordelijkheid voor nieuwe Staatsuitgaven waarvoor h ij de nieuwe middelen zal hebben te zoeken en te verdedigen hij is slechts voor 1 10 deel mede verantwoordeHjk de Excellenties van Waterstaat Onderwye Arbeid Oorlog Marine e d beslissen feitelijk over s Lands financiën waarvan zü in den regel slechts matig op de hoogte zijn Evenmin zouden Vfii willen dat de Minister van Financiën iedere uitgaven kan schrappen omdat hij liever zoo min mogelijk ziet uitgegeven Een andere vraag is of niet bü de ambtsaanvaarding door een Minister van Financiën d se in owerleg met den Permier de Hfnen voor de te volgen financieele politiek kan vaststellen waaraan de ambtgenooten die een portefeuille w dat Kabinet aanvaarden dan gebonden zijn Gaat men niet in deze richting waarvan wij de bezwaren gaarne erkennen dan zullen meer en meer de verschillende Departementshoofden over het hoofd van den in de eerste plaats verantwoordelijken man de Staatsuitgaven opdrijven in een tempo waartegen geen nieuwe belastingen bestand zullen blijken De Regeering wil nu de controle door de StatenGeneraal verscherpt zien Zij dient dit natuurlijk aan de Kamers zelve over te laten en geeft dit dan ook slechts in overweging in den vorm van een parlementaire commissie samengesteld uit leden die bl jk hebben gegeven hoogen prys te stellen op een economisch en zubiig beheer Hier is inderdaad het gel k aan de zyde der Regeering de wijze waarop de Staten Generaal de honderden millioenen jaarlijks voteeren is ruw en wild en kan bij een uitgebreid politiek college waarschijnlijk ook niet anders Van werkelijke controle door de Kamers is weinig of geen sprake deze bepaalt zich tot een meening veelal slechts door pölitieksociale motieven ingegeven over nieuwe posten door de Regeering voorgesteld of uit de Kamer aanbevolen Van ibleeke en üchtende bliauw ala haar oogen Hebt u ooit opigamerfct gjn Winnie voort hoe die dieren s movgena veel vriendschapipelüiker zijn Ze ziJn gndurwnde hun laap vtirgeten te heibben dat de niensch een vijand is 3fii3Bc9iien opiperde RailipSi de tbeodjoog ntrelooren ze w er im den Hof wn EUen te zijn terug ielceerdl WUnnie besdioutnnde liem nu want hü ihad op zijn beurt de ooigen ailgvrwend V nmde eer te maal zed ze tot taeAuKit dait men hem mood kon vinden Ze liepen aamen door De zon was nu heelemaal boren d i hori Exm ze sdiitteidie op de raode eÜMle om den b kenibocxm en giaf den piijojboomBtammen een tmt vao gebrande Sdenna Tïiailp h tnachitte zich te herinneren of er op dait voetipad geen aaidere heining was om orver te klimmen waarvoor se zijn hulp noodiig zou heA a en Hü had ziJn boed afgezet en liep nu UootHhoofd naast Wdnnie en dese rro zich af wtanneeT ze het wagien ki m hem te zeggen dait hü wetkelijk ibeter rechtop mceat lootten I WKnnie had ran dde vreeaide en onbedwingbare ingevingen en die dmg en doen aeggen dde men beber kon ver wügen alleen om te zien wat er gebeuren aal Dexe cevgiing had haao al meer don eens ees poets gebakken Waarom looirt u toch H gebogen ze se plotseling atolddtaanide om hem redtt in het gelaat te zien Ralpih die liep te piBinun met ziJn rug Mat krom ajf een oude geleerde vtood atUj klaaiitilijikeilijk gebeel verslagen hij me de mei goed gviwonl te hebben Dew houi ng ei rde xijn li Sk vraag u waarom u niet beter rechtop loopt het uaJde Wnanic eenigazinifi geprikkeld Ze schaamde sich een beetje en aam hem dit onpnttage gievoel kwalijk Ik weet met ik dacht niemand heeft bet mij nog gmegA stamelde Ralph op g oed giefluk veggende wat bem in de g daetiibe kwam soraJs wanneer op hetcolilege professor Ifcritpneuh hem een verwarrende VTiMg éeei Welnu don heiAtaalde WSnnie otndat tot nu tKw de heele wereld blmd is gewieeat wotnit het t d dnt men u de oogen opentl JïiaJip niditte sóch ap alis een onderofficier ibij 9iet oefenen en hi zich zoo recht dat Winnie scharde van bet lachen Aalpb Lachte ook iremdot op bet R zicht van tiwee kiutti tje die venAoppertje speelden op de bloeiende wangen van het jonge meisje Ze waren inj een andere heining gekomien en het hart van Boipb was zeer luide begonnen te kUvipen maar Wmnie be uaarde oJ haar kxMtttloedigheKl want hoe Hel haar oagi i de hefdere klaarheid hadden flle die van een 9ot kind had ce niets van en Ueto iwit lammetjje DMr i uw Mfegl vei a twwiJI ee op bet overstapje gang zitten Wat mU betreft ik gs naar Jebn Scott om de taalmeren te Ki n Het zei tl v n MiAbüten xiJn voor je iweer in de paAorie terug rijt Het luchtiBBoteel dot Rolpb pas gebouwd had éottte met étm slag ia J k zal u veogeseUen oaAr Jobn Seott zei hii levendig Volstrekt ihMI zei K nnte die ncets g 3en lust had om zeven uur h motirens bü John Scott te komen m gezelschap van een jongen man ge xult naar bui gaan en uw boelten WBer opnemen na van kousen en schoenen verwisseld te hebben zei ze als vrouw Se aan alles tlenkt liBAt me don terummrte 4ot weersiMu mo gen zeggen Wiraiie iH et werd Wiimie wiarm om het bari toen ze hem voor de eerste moa haar naam hooixie uitspr en Het wios lóat onooJWer aom en daai4 ü volstrekt mietelooe hem daarower te berwipen Ze iwilde bem de 4i ind ven toen ze iete m aijn t OKen lae Geef er als e blieft geen kus op ooals g4ist ren op die van Groove boivendtien zic ik de honden van John Scott bo en op den heuvel zei ze fiet den vinger dn fie richting wijoende De arme Ralph kon slechts een na v r4egener houtllng aannemen Zijn get hten aidus geraden te sitjn ging boven xijn begrip Het oude gezegde kwam hem un z Hf over de Ujpen Jt heb u al gezegd lat u een beetje een toovenares xijt En u bei iaalt bet vroeg Winne haar hoed bij de linten slingerend Weilnu u kunt Grootje weer komen kumen eeni liaiigsl Ik geloof telUg tot ze 4 en klein Bwak voor u heeft Maar xe bad de wijebekl van Ralpb te hoog aangeslagen hiJ greep plotoeling den ilila boeid waarvan een tier linten in de hand van het jooige meisje ocbter ef en hi drukte een kun Irwee kuwwn op de p atNte die tte zon had nangeraokt daarna op de pleli die bet hoofd vmi Wln e beroerd had FEUILLETON DE LILA HOED Naar het Schotisch ran S R CROCKETT VeotaaXd door I P W®SaBIJNK v BOSSUM Nodirulk verboden 19 Ja antwwMidicle Winmie t€iwü l ze verstroodd met de ioabangende linten vion den iila hoed apedde 4lk vroec me altijd af Mriaiamm ik op Ziondagmoangen het meer met kon zien Twoider liuet te gwvoeilen te aan schreien Hat deed my büna even veel goed naar het meer te kijken als naair de ioetfk te gaan Maar ddt moest ik niet tegen u zegigien stamelde ze zich pdotaei ng jn toelDomiatiig amibt hennnenend iRalipfh gbmtacjïte Wonnie Icon hem gerust heel wat dingen zeggen Hü ook aoo ibaar zijn indrukken meedeelen 4fóbt ge u oodit op dien hup van eeo iberg bevojióen met het gevoei van in de lucht te hangen en de a uie te zien diraajen onder u 0 jat zei Hjet if wondeiHijk joag te zijn Het is iMig WKMiderlijlcer tes lijkartsüd düchter en r1igrcniK verliefd te ajn R 3ph Peden wae dit aHes Ën h be rïtouwde Wuwóe CSiairtieri die drootneriff naar de bLauwe verton Iceek vam batifljfde