Goudsche Courant, zaterdag 2 april 1921

2 3 April 7 06 iLnL 01 v m 3 4 7 07 ZocmerttJd e O 4 6 H 8 09 S 67 6 6 8 10 64 t l 8 12 6 62 7 8 8 13 6 60 8 9 8 1B 6 48 9 10 8 17 6 46 10 U 8 18 6 48 4 tosophie in hun antwoord en zoo worden fg menschen van groot gezond verstand misleid Alles wat onze grof zinnelyke zintuigen niet kunnen bevatten wil men van sonunl jre zÜ I ® wetenschappelijk kunnen verklaren 2oo wordt b v de tafeldans volgens sommi Licht op Motor en wielrijders worden er aan herinnerd dat xy tuBschen de volgmde uiwB hun licht op moeten hebboB verklaard als het resultaat van een gen sijde I e premier heeft nu a radvtien de arbeddera met meer te prikikelen de aAmosfieeir in de Lafaour Bartdi i zeer tespannen De mUnwNiceriMttaiónic iis iteluk Kisteren xemeld een feit xewoorlen en Be is naar de Tei uut l nden veraeenvt algemeen Dit pleit voor de dascipüne van de ruim driekwart mUUoen mJjnwerlLeirs die bij de Nationale Federabie ujn aaiwèfllotien Met leer woindic udAzondwrinaen aven zU aüs één man gehoor aan den oproen van het XederaÜebesbuur om vandaair niet aan het weric te TBAn op de nieiuiwe loowvoorwaarden door de vereenwinur van mijaeixenaren geet d De stakinz is daardoor automatisch uwretreden en m deze omstandifcheden was het voor de Natwnale Federatio niet nooda r om ovareemkxnnstair d statuten de froedkeuruur hairer leden voot een stalóu eerst door een rtemmin te vrajren Niu er ireen fonneele stakansr werd aftrekowidiïdw doch de münwerker slechts weiKeren op de Tiaberen iivretraine nieuwe V Mnn 1aarden dat ie loonsvermdnderinir te blijven werlken laten zii ziiöh alu werkloos bü de Plaatselüke arbeid i eurzen inschrijven in de hooip de we te iike onderateuniniK te zuJlen ontvaniren Het valit venwei te betwijfelen of hun die uitkeer ng zal worden verleendt want reohtene sljn zU niet weridooa naar de oovattinK vaik de verxekenncrswet Aiüleen de pompers hebben den onnroep met ail emeen opffeivol d Alleen uit Lancaahire en Hamilton Schotland komt bericht dat de pompers hun poet verlaten hebben Ken verdere on wi kkelinff van den strijd deed zich niet voor De fectoratiie van tranaporbarbeiders zal Dkisdag haar houdinir vaststellen en den da r daarop heeft de foededeKeerdenvervcaderinfir van de apioorweK at Kiders plaats De aJdeelinffen van dezen bond venraderen elm van deze week om haar Rededeceerden een mamdaat te ipeveo Het Ujkt vrii zeker dat de tranaport en spoorwiesEarbeaders luJlen besluiten de münwerkers difcmaail actief bij te sprinjren iMen verwacht dat de miinwerkeirsstakinfT rmieatens twee of dirie weken ssd worden voJjKlhoaiden Het is wel te verwachten dat het andermaal oip een comipromiis zal uitioopen doch lïeen enikele partti toont daarvooi non de Kerindste Keneieenheitt Fenixe noK alhier vertoevemde verteKeovwoordiA erB van de mijneurenarenvereenifnnA hielden riiateren eeii samcnikomat Na afloop werd alleen verkdaard dat de verfraderinit voldaan was o ver de penicnnen maattretfrelem om de miinen in ffoeden atai te houden Uót Ierland komen meer berichten over het verlanaen vredieaonderhandeloimiren mei Enffetand te beginnen Naar Reuters particuliere dienst uit Londen aan de N R Ct meldt heeft het Dni FHireann hailf Maaat een ziitjtiinjr jfehoiuien waaraan alle noa VriJe leden deelnamen De vertpaderinur bealoot een commissie te benoemen onder voorzitterschap van den lerschen minister van Buiitei Zaken met opdracht onderhiandeljniKen aan te knoopen met viiande tiike land p met 4iame Groot BirittannSë De commissie werd betast met de keuze vap de onderhandelaars In Duitschland waar men ide rust al teruitofrekeerd waande steekt Spatiacus den itop weer op Te Alsleben in de kreit Ëisleben zijn nieuwe onlusten udtiteba oken Het eebouw vaoi den Londjiaad heeft men in de lucht laten vHeïren en een jirendarme is door communistische benden doodiüteschoten Te Eislében wordt een tói lipactie voor Alldeben op touw fcezet De toestand in het bruinkolewrebiied van den kreits Lielbenwerda ia sedert dsteren slechter jrewotrden De led l van een nieuw revormd rood ie er doen huiszoekinjren vooral om zich van wapens meester te maken De communistifichc leider SvU die Donderdoifravond bii ziJn poKiiW tot ontvluchten srawond werd is iristemacht orerieden Gistermorgen hebben de bestuurdeir vande edectriciteitsaTibeidere machinisten enstokers vertraderd om naar aanleidiorur van tint voo rvaJ hun steodpunt te benalen De communisten zien in ddt ireval een daadvan politieke wraak en drinjren krachtivop aJiRemeene staking aan doch de meerderheidsiwciaiisten en een iredeelte der onafihankelijken fadijven teurenstend bieden Misschien zal het tot een demonstratScst kinir v an één dajr komen BÜITENLANDSCH NIEUWS 1 lichi n STADSNIEUWS GOUDA 2 April 1921 De 8t wzetting der Kaarsenfabriek Geen overeenstemming veritregen Volgens de Voorwaarts werd Donderdag weer opnieuw geconfereerd tusschen de directie van de Kaarsenfabriek en de hoofdbesturen der betrokken vakorganisatis over de door eerstgenoemde krachtens door haar gedane toezegging ter conferentie van 19 Maart j l ing iende voorstellen Ook nu werd weder geen overeenstemming verkregen In de daarna gehouden huishoudelijke vergaderingen der christelijke en modeïne vakorganisaties waarin de hoofdbesturen verslag deden van de gevoerde besprekingen en de voorstellen der directie in stemming werden gebracht werden deze met algemeene stemmen verworpen De situatie is dus nog precies zoo als bij den aanvang van het conflict Het blad teekent hierbij aan dat waar de directie met geen verder gaande voorstellen kon komen de hoofdbestuurders der organisaties mi contact zullen zoeken met de Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers waarbij de Kaarsenfabriek js aangesloten Het blijkt ons bü informatie dat dit laatste niet juist is weergegeven De Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers staat geheel en al buit i deze aangelegenheid Nu de besprekingen op het doode punt zijn gekomeit zal het de Algemeene Werkgeversvereeniging tev Amsterdam ziJn met Welker bestuur e v verdere omderhandeilngen door de omraaisatieis kunnen wordeii gevoerd Examen L O lAls deakundiiren ihij het examui voor oniderwÜ2er es te Uitredit zal ojn funReeren voor Nedeiiandsche teal de heer C J de Ruiwe alhier Diploma Handenarbeid Te Amsterdam is geslaagd voor diploma A Handenarbeid Mej C J Meyer te Berkenwoude leerling van den heer H C German alhier Plaatselijk Arbeidssecretariaat Het Plaatselijk Arbeidssecretariaat alhier heeft tegen Maandagavond a a in HoUandia een openbare vergadering belegd Waarin de a B wetten van Minister de Visser tet onderwerp der besprekingen zullen die Besmetteltjke ziekten Gedurende de periode van 20 Maart Z April zijn in deze gemeente 4 gevallen van scabies en 3 van diphteritia voorgekomen 4 5e Roomsefae dUtrict dag De 5e Roomieche DiieitTictadair zal alhier wordbn gehouden op Donderdac 5 Meó Hemelvaartsdag des namiidda B 4 uur in de Zaal Gcmconliia Zwicrtttd We herinneren er onze lemers aan dot jn den nacht van 3 op 4 Aprij de zomertijd ingaat Mihi zette dus Zondiaxavond voor men uch ter ruste beireeft de wiiaers van de klok een uur vooruit FRANKRIJK Het Kamerlid Galmot vearrMteenL Het Kamerlid voor Guvana GsJmot is reaiTeateerd onder beSchuldajdnjr van otTaflljopp fedten ten nadeele van de Societé Centrale des benques de nnmnce betreffende den verkoop van ram De Kamer heeft zijn pairlem itaire immuniteit opffobeven DUITSCHLAND Ontploffinx van Kranatm iDe iMasdebuPfper Zeiituiiwr verneemt uit Bunc bü MasKtlenibutnfr Gisteren ts te Rote Miihle in de buurt van Burv een aantal trranaten von eroot kalibeir ontploft waamloor een meiaje tredood werd en vijf andere personen swaar mfwond werden Ter beschikking gesteld Onze oudstadgenoot de heer P den Hetteg te s irravenhage is ter beschikking gesteld van den gouverneur generaal van Nederlandsch Indfë om daar te lande voor dm tijd van vier jaren als onderwijzer weikzaam te worden gesteld bij het meer uitgebreid lager onderwijs Paard te water Vanmorgen omstreeks elf uur schrok juist bij de brug voor de rijtuigfabriek van L van Zevenhoven aan dftn Spoorstraat een paard gespannen voor een wagen van den Kjaash MaatBch Gouda voor een passeerende aute Het dier maakte een zijsprong waardoor het in t water geraakte terwijl de wagen op den kant bleef staan Onmiddellijk werd een groot aantel helpende handen toegestoken men leidde het paard onder de brug door naar een laag gedeelte aan de zijde van het terrein behoorend bij het restaurant Koenderink Doordat de aehterpooten van het paard telkens weipzaktoi in den f genomen thans definitief te besluiten medete werken tet de oprichting van de nieuweparty en de verkiezing van 14 leden in iethoofdbestuur der nieuwe partij AGENDA l s ril Nieuwe Sehouwbunr Film Wütte Bioscoop Shockleitiw s Z poolExpeditte Ex keizer Karl s avontuur Bueenkomst der Nationale Vergadering Motie tegen Kaï r terugkeer H rttiy als vertegenwoordiger van t wettig gezag erkend Maatregelen van t transport naar Zwitserland Nieuwe conferentie der geallieerden De mijnwerkersstaking een feit Het meerendeel der pompers bUiven op post Sinn Fein wenscht vrede Nieuwe onlusten in Duitschland Een leider der communistra overleden ONS OVERZICHT Jk ben ilt Uiif tkcht ex teücr lUrl Ja e rbuds Mac Miaihon nadat hii de KTea Jontroie zoo mooa vea chaiUit bij den bisBdhoip YBA SteiwmiaiKrer een astwiie ODtvam t Kevionden en sympathie ran een deel öet bevoJtawr K Ltegen had Tot de burjcertj en mulitairen richtte hii achoonIdink nde o roeTken waarin hu ewaaifiide van dc liefde tot hex volk den onverbreekbureta haïwi dft e Iiui teJ w ttc kunnen bJuven van tl©n va ierltÜKitóhen erond e L en ondertiuaschen ixiaakLs hii p4aniu om zajn famiiiUe te laten overkomen en meh deeInoodA en natuurlijk voorlooiyyr als fcewooa bupjper m lioodapeat te vestairen iJa hat nicht sollen aam wout tenvlfl tilj zAln plannen raaakite heeft de refreerimc met stdL getetea ze heeft recwifereej met d den der entewte l sjeohio ijiowakiie enamiere omnagexuki landen te wooM ireB taan en aJa t aan haiar kur nni ex lkeiter Kiari e r vandaaK dan nwawen over de Krena worden jrabracht en vealur in ZwJitBertAnd Jïpeborwefi wionden De i laascihverrasBiiiv heeft de jreimoederen sreweldiRopfförtxaiden en zooals be miipeUjk is d NatiianifUe Veivadeniuf die jfj teren bjleen kwaon IboA zich met teen antle r ondferw ewi beauK lymden dau met dit étoe roote tnint Ze WBs teffen bien uur büeeofcroepen doch werd eerut netreefcs haJf éefe èêopend j Op het laatste oojfentoJik Week naïnelüflc dat de Verschillende pairtilen het naat een hvHJpai Bove idi w nl medejcedeeid diat de reW ïzen Itomntfr höt plan zou helïben üptrevat zyn xezm nam Boeik oest te laten komen om ctaar aJs jpewoon Irarsrer te uraan leven l e boerenipartü venUuwde tlaamp dat Kaïti uiterlijk om 8 uui a avoffl uit het land zou worden verwilderd lie chrioteiiik eocialen konden ziCh niet nwt het bfijulpunt van de boerenpurtii voreMljcen waawp een conferentae kisschn d veiito renwoo li ers van beide partijen Werd Keorjraniaeerd l eze conferentie droejc de af revaardiinten Ajponvi en iaaW Gaal op een nieuwe formule te ontïweroen die met het standmint van 1 ide panden reketiiin xou houden De boeren venkiaéaxlen in areen tpevai te ïulien düIdfSi ilat de srewezen konine in het kwui bleet Zn beriepen zach on de dreiïfende nata A die zoowei de kJeune aJs de Rroote etttieaite en Zuói Sfliavië HJonuwiriie hfcbben toeireiEomlien üuiuirölavië heeft in zyn nota uitdi ulckoUlk veritlaaaxl het blilven van Kstrt m Hopfranie ais een c sm beiii te aulien beichouwen Toen eindttlijk de zJiUuwc van de Natdionale Verg adeninif kon wprdcn poofpenö daeiule de afffevaardaede HencK een motie an waarin o a werd K eze rd i Het feit dat koninur Karl omverwaohts in Hontrariie ia aanAekomen beteekent een hedrej tïn t voor de beistaande reahtsorde en de Nationale Veire afleTioa vepooixlteeit aoo Bcherp moffelüi deK veratennir van de rechLttioixfe en noodiffi de resreerfnar uit al het moffvüika te doen ten einde atui deze BterdofT een einde te maken iDe boerenaJ Ke vaapdiiDrden atenden oV vsfi hun plaatsen en zonjren het völkaJied 1M op stonden ooik de aml e afirevaairdiljnlên op en zoniren mee Met al remeene b tenimen sppUc feet warlement onder fproCft ff juich zim vertrouwen in Horthy uiit Te Berlijn heeft men vernomen datii reifiavontuur van ex 4ceizer Karl zeer ver moedeUik zün einde jrenatlerd is De terujcreis ai waarschijnUik rum heden in eWi fapeciiden Irein aanvaard worden ovuler beBchermmK van tjx epen der Entente De interne al leerde controIecoimmiiiMe ie reeds te Sbeiiuinianffor aanjrekomen wiaur de trtwn voör K ri rewte fei eed staat Het ifi moffelöi tiat een dt tii£heinent reailieerde troepeii inot den trein zal medereizen tei vennüitfil van Inciiienten In ieder val zullen twee KiweJ he utafofficJeren den exkeizer vBrflTOzellën De tenurreii araot via Weenen en Salsburg paar Z itsc laIJd ImielKtoiwl hoeft de Ooetenrijksche reKoerdng gwed pe vomlcn dat de ex keizer via haar hWwlsrebieil weer naar Z vütaeBLandreist jddtter in jrecn flreval zonder stei t eleideU Ze heeft de HjonawumscJie irrenahürmeb 9h eöIoten Ifff Ex ini ttr Karl moet er weinliir vcè lfM ien OIO transpo rt te worden eesteUf w meer 0 T hü een deel van t ler r op z n hand heeft wat hem moed iPeeft vo r xte toekonu Evenwel het eind van t arontuur sdUint nabij De JlMK ilieerden zijn het er over eens dat zUit aan eziiffheid in Honfradip onifïewenschi rls en de Ilaad v gezanten beeft eensifO ÜKi een de betreÏTemö besluit aan Vxyot 4N JJnw ie bet onverwachte avontuur DiMchdcn ireachikt nA om de 1Üeerddnv onder wlie dien laatsten tlid hoe ianjrer tx meer n verw ijderioic ontstond w er t elikaar te brenaron Ze EÜïi het nu tenmin i $ voor één keer op één PuM het xoimaj ikfri eens Wiaarschijiriiik zal mi gepoojpd Worden d rest ook weer bii te ipükseren Vo arens berichton uit BrusseJ in zéér spoedijr een nieu we conferentie van de l i ler3 der areaJl enle nesreeriniiren te verwachten ofechoon de plaets der biieenkxnnfit nov niet i £ ro teesteld Zal iloyd Georfte den een poffinor wia en Pranikriik müder te rtenunen teaenover Duitsdiuuid Hii hee1 zich naar men eet wel aan r sloten Mj de dwantnnaBtreyeien doch en dat weet m i ook hierorer reer onaangename verwiitCTi moeten hooren in de eerste plaats van ai ieiders BINNENLANB De Liberale Unie De Liberale Unie zal een buitengewone algemeene vergadering houden op Zaterdag 16 dezer e Amsterdam Daarin komen aan de orde hét voorstel van het hoofdbestuur om in aaiiriuiting a n het besluit dOor de algemeene vergfcderltoff W 16 Januari j l GEMENGDE BERICHTEN Het ctmflict in het heeroikleedingbedrijf Volgens een bericht van de werknemersbonden hebben in de laatste conferentie de hoofdbesturen der werknemersbonden hun eisch inzake den duur van de overeenkomst g umdiiaafd waardoor de bwprekingen vastliepen Ta Middelburg wordt niet tot uitsluiting in de kleedingindustrie overgegaan aanvankelijk hadden twee firma s ontelagbrieven uitgegeven maar deze zijn weer ingetrokken S V MODESTASLiaSEMENT QOXfDA Tele 131 Markt 36 Wij brengen steeds de laatste Nouveavté s in COSTUMES nOBES MANTELS BLOUSES en HOEDEN Ateliers voor alle genres maatwerk PALETOTS GABARDINE en TBICOTINE 1760 alle moderne kleuren f 29 75 m modder ging de redding met groote moeilijkheden gepaard doch ten slotte gelukte het den rossinant op het droge te brengen De vliegdemonstraties E n ongelukje Prachtig vliegweer is het de laatste dagen geweest in t begin van de week hadden w e t niet durven hopen Heel wat stadgenooten hebben er van geprofiteerd en een luchttoertje gemaakt tientallen en meer zijn er eiken dag opgestegen Harry Fink had druk werk elk een beurt te geven Toch vond hij tusschendoor nog gelegenheid met den f kker omJiDojf te gaan alteen om de looping the loops te maken of vergezeld door een acrahsiat Kiraniige stukjes van durf bet Sehindler zoen hii liep over de vleugels stond op den staart of werkte terwijl de machine hoog in de lucht stond aan de trapeze die onderaan het schuitje was bevestigd t Publiek op t veld en langs de wegen was opgetogen bewonderde de koenheid Helaas gisteren is een ongeval rebeurd dat gelukkig goed is afgëloopen De magneet van de FVikker waarmee de ioopings en andere toeren worden verricht was reeds enkele dagen geleden defect eerst had men gepoogd ze te herstellen dit gelukte niet waarom een nieuwe magneet in den motor wei geplaatst Met de herstelde machine werden gisteren de evoluties die ieders bewondering wekten uitgevoerd AJles ging goed tot hi gisterenavond ongeveer kwart voor zeven weer opsteeg om de looping the loop te ipaken Stoutmoedig duikelde hy en nog eens toen tot ontzeWinir der toesahouwers plotseling de motor srtilstend en de machine met duizelin iwekkende vaart omlaag schoot en voorover neerstortte in een sloot aan die ziide van den Zwaiteweg De aviateur had zich nog bytijds weten los te naken en zich door een koenen spiTong weten te redden Vanmorgen heeft men het vliegtuig door middel van een bok op den wal gebracht De demonstraties kunnen vandaag gewoon voortgang vinden ook de parachute rong die toch van uit de Albatros moest geschieden Shackleton s Zuidpool expeditie Eigenlijk zouden we niets behoeven te verteller van deze merk en bezienswaardige film Met recht haar roep is deze film vooruitgegaan Weken geleden al heeft men er zooveel over gehoord en gelezen dat zelfs de ergste bioscoophater verlangen moest deze voor de historie waardevolle rolprent te zien Dank zij het initiatief van de directie der Witte Bioscoop is men daartoe thans in de gel enheid Gisteravond draaide ze voor ds eerste maal in den Schouwburg Mien heeft er niete te veel van gezegd de tril zoowel als de stilstaande beelden overtreffen de stoutste verwachtingen het is alleen maar te betreuren dat de kranige operateur Frank Hurley niet ever een grootere hoeveelheid film beschikte zoodat hiJ zuinig moest zijn en niete anders dan het aller belangrykflte kon opnemen En in welke omstendighedenl Met het toestel vastgebonden in den mast of in den boegspriet boven op een ijsberg moest hij opereeren maar zyn moeite is schitterend beloond want op de gevoelige plaat is uitnemend vastgelegd welk een gevaarvolle tocht de Endurance met de koene explorateurs heeft gehad terwijl de beelden genomen tijdens de overwintering in de barre pool koude li de maanden toen t schip stuk geslagen was de leden der expeditie op een ijsschots ronddreven toch wel even een indruk geeft van t ontzettende lijden dat die stoere kerels heWben doorstaan en van hun geweldig uithoudingsvermogen Een kleine indruk krijgt men slechts de film biedt zooveel schoons leidt de toeschouwers in een onbekende sprookjesachtigschijnende wereld bij de opnamen van alles wat de moeilijkheden en gevaren betreft is bovendien een zoo groote soberiieid betracht dat je je bijna niet kunt indenken schrikkelijke werkelijkheid voor zich te zien Het meest nog vergast men zich aan de prachtige tafereelen die zich op het doek ontrollen Na een korte inleiding die evenals het overige uitstekend werd toegelicht door den explicateur brengt de film den bezoeker al spoedig in het iJs gebied Het kleine stevig gebouwde scheepje de Endurance geraakt enkele weken na den aanvang van den tocht tusschen de ijsbergen ho e gevaarten schitterend bestraald door bet reflex licht van de Zuid pool een prachtig kleurenspel van zacht rose getinte sneeuwvelden groene golven en hel witte ij rgen Men maakt het leven aan boonl mee ziet het werken van het ijs dat t scheepje beknelt om dit aan te teonen is de film acht maal versneld dan komt het moment waarop de Endurance moet worden ontruimd de trouwe honden langs een zeil overboord worden g ezet een kamp wordt betrokken Dan het leven in de eenzaamheid der eindelooze sneeuw en ijsvelden den moeitevollen tocht van eenige vrijwilligers om bg de walvisch vangers op ZuidGeorgië hulp te halen een poging die gelukkig slaagt De operateur heeft ondanks alle ellende kans gezien voor de natuurhistorie kostbare opnamen te doen van het meer intieme leven der dieren in t Zuldpool gebied o a van de grappige pingoëns die wandelen als mensdien van de zeehonden die werkeiyk nog coquet zijn op hun manier van den zee olifant e a De film is dus in hooge mate interessant en men doet zich zelf te kort wanneer men deze gelegenheid om zijn kennis op prettige wijze te vermeerderen verzuimt Vandaag en morgen wordt de film nog gegeven in den Schouwburg daarna in de Witte Bioscoop Ter vulling van den avond en ten pleiziere van hen die een afwisaelingetje niet versmaden gaan een paar andere rolprenten aan Shackleton s expeditie vooraf een journaal een natuuropmune en een komj sche film in twee acten Thalia Theater Het programma van deze week ia evengoed verzorgd als het vorige waarmede de Directie haar theater opende Een geestige comedie getiteld Een concurreerend Echtpaar en als hoofdnummer De Operazanger naar het bekende Paljas thema bewerkt vormen de voornaamste nummers van het varieerend programma Voorts biedt de Directie haar bezoekers een tweetal Variété nummers n l de heer Princello een baritonzanger van uitnemende hoedanigheid en Flik en Flok komische draadkunstenaars Verder verdient vermelding dat hethoofdnummer De Operazanger vocaal geïllustreerd wordt door den heer Princello endat zoowel explicatie als muzikale begeleiding uitstekend verzorgd zün Er is dus welreden om te verwachten dat ook Thalia deze week wederom op een druk bezoek magrekenen De verborgenheden en de gevaren van het spiritisme Gisterenavond sprak vawege de vereeniging Tot Heil des Volks Mejuffrouw M J Beth bekeerd medium van Den Haag in de groote zaal van De Réunie over bovengenoemd onderwerp Ds Scharton Luthersch predikant alhier leidde spr met een enkel woord en gebed in Het Spiritisme aldus mej Beth is wel een verschijnsel dat het beschouwen waard is Het onderzoek houdt zich niet meer bezig met de echtheid der verschijnselen De ontkenning van Ghxldelijke waarheden leidt tet dwaasheden wiJ kunnen dan ook onderzoeken of het verschijnsel der geesten de bron is van het spiritisme Het mediumschap is een aangeboren eigenschap Wat is een medium Een persoon die de geschiktheid bezit als tusschenpersoon op te treden tusschen geest en mensch Ieder mensch heeft een zeker levenamagnetiame om zich heen dat hen ook dienen moet voor bovennatuurlijke invloeden Deze vloeistof blijft bü ieder mensch om zich heen Een geest heeft een electro strooming een mensch electro magnetische strooming om zich heen Het medium kan deze in verbinding brengen Ieder mensch bezit by de natuurlyke zintuigen nog vele andere Worden die geopend dan kan men veel meer waarnemen dan met de natuurlyke £ n voorbeeld vindt spr daarvan in den bübel Daardoor werden door God bovennatuurlyke zintuigen geopend Ook spr die een zeer fijngevoelig medium is geweest heeft door haar bovennatuurlijke zintuigen de geesten getoond Op wetenschappelüke gronden is het wezen van het spiritisme erkend Doch in de oorzaak kan de wetenschap niet doordringen Spr geeft een tweetal voorbeelden van onbetrouwbare geesten en van bedriegende mediums Over de vragen op godsdienstig gebied zün de antwoorden verward en tegenstrijdig In de verschillende landen weerspreken de geesten elkaar voortdurend In Amerika wordt zelfs op een séance het H Avondmaal gehouden reeds Christus heeft daartegen gewaarschuwd Zit iemand in het Chr spiritisme vast dan is het zeer moeilijk tot een andere overtuiging te komen Geen verstandige kritiek kan op zoo iemand meer vat hebben tenzij God zelf zooals bü spr hem of haar zelf tot andere gedachten brengt Dikwijls is de vraag gesteld Hoe komen de geesten aan al de talenkennis en wat hebben zy er aan zich aan de menschen kenbaar te maken De val der engelen noemde spr de bron van het spiritisme Dit is de sleutel van het raadsel Eerzucht was de oorzaak dat de aartsengel Lucifer SatMi werd Hy heeft zelf de gemeenschap met God verbroken en op de aarde heeft hü den stryd tegen God voortgezet door het spiritisme Deze gevallen engelen zyn de booze beheerschers der lucht Kunnen de engelen stof scheppen Neen antwoordt spr dit kan alleen God Hebben de engelen macht over de stof Ja zü kunnen de stef wüzigen Er zün echter hemelsche en aardsche lichamen Gedurende den tyd van stoffelijke belichaming kunnen zy ook physische daden verrichten maar zyn dan ook aan de stoffelüke natourwetten gebonden Na hun val heeft God de engelen de macht ontnomen zich te natundiEeeren De geestenmaterialisatie is alzoo een schynmaterialisatie De fout van velen is dat men een gevallen engel verwart met den geest van een afgestorvene Een gevallen engel heeft hoogere macht hü bewerkt de spiritistische verschijnselen hy antwoordt op de vragen van spiritistisdie afgestorvenen hy vermomt zich De mensch staat zoo tegenover zün ergste vüand want de gevallen engel is Gods schepping vÜaadig De gevallen engelMi vlechten zeJfs hun ji gnetiBche zenuwkracht Spr geeft eenige voori eelden van de geweldige krachten van den geest Zy kunnen door uitstralingen de menschen op een afgtand bewerken Deze kracht dryft door het lichaam van het medium en bewerkt de tefeldans Er bestaat dus een uitstraling van beweegkracht van den geest uitgaande en niet van den mensch Dit is geheel in stryd net de theorie der zielekrachten Met deze uitstralende kracht kan de geest leifa zware voorwerpen oplichten Ssl een 10 minuten paaxe leest Ds Schartea een brief voor van iemand die zich met het spiritisme heeft ingelaten en die zich nu in een ellendig i toestand bevindt De inspireerende geest aldus verder mej Beth suggereori het medium het medium gpreekt zooals haar gesuggereerd is Zoo heeft Saten de slang in het paradys doen spreken Spr geeft hierna eenige voorbeelden uit eijcn ondervinding Bij het medium voert de geest heerschappü over geest ziel en lichaam van den betrouten persoon Zün of ir geest is ondergeschikt aan de inge rlngen van een ander Hoeveel demonen lijn er door Christus uitgeworpen en hoeveel zyi 61 tioor de gevallen engelen in belit genomen In de Engelsche krankzinnigengestichten be inden zich 100 000 krankzinnigen door het spiritisme alzoo geworden Uitwerping van den boozen geest zou het eenig geneesmiddel zyn en niet de géneeswyze door opsluiting Zü moesten behandeld worden dooi de geloovigen Betreffende de naturalisatie zei spr o m het volgende De gevallen engel heeft geen stof om zich te vertoonen hif heeft een geesteiyk lichaam dat een duplicaat van een menschelyk lichaam is bovennatuurlijk doch de stof is noch vleesch noch been De kleeding is zoo correct mogelyk en bestaat eveneens uit een bovennatuurlyke stof Hy weet zich zoo van uiterlyk te verMideren dat hy precies gelukt op den afgestorvene die men oproept De z g materialisatie ia dus een schÜ vertooning is be drog De geest is zelfs in steat door kunsttnatige verbinding en condenseering van dementen vorm en kleur van een menschelijk lichaam te nemen Daardoor zyn ook de foto s niet te vertrouwen Ook kan een jeest daardoor bedrog plegen een beeld geven van een persoon die nog leeft maar die daardoor door het gezelschap waarvoor hy verschynt dood wordt gewaand De verschynselen van Ott hooren tot het Anymisme Zy hebben niets met het spiritisme te maken Het is alzoo gevaarlyk zich met het spiritisme in te laten want men komt in contact met de booze geesten Op een scéance is het materialisme en nog eens materialisme Doch tiod maakt ons los van de stof en duldt niet dat de geest zich verstoffelÜkt Het spiritisme zou een geestelü k godsdienstige strekking hebben zeggen de spiritisten Doch alle spiritisme is niets anders dan een openbaring tegen den Christus een z g contra Christendom Het is een nabooteing van den H Geest doch zoo dat slet ts enkelen die kunhen onderscheiden Spr geeft tenslotte een beschrüving van haar eigen stryd met een gevallen engel Deze strüd heeft 3 maanden geduurd Een geest manifesteerde zich aan spr met de verklaring haar krankzinnig te maken Hij legde toen het masker af en vertoonde zich als demon Het leven werd spr toen ondraaglyk de angsten der hel overweldigden apr Het werden dagen van bovenaardsche foltering Een magnetische geneeswyze mocht niet baten doch het lezen van een Jjn taat gaf spr het inzicht dat God alleen haar kon redden Er kwamen zoo vreeaelyke dagen van stryd voor 8pr aan Spr is a h w door de hel heen gegaan Zelfs haar gelaat werd geschonden Dat zy dit alles heeft doorstaan zonder krankzinnig te worden is het bewys dat God steeds aan hare züde stond Na drie niaanden was de stryd volstreden en spr is daarvoor zeer dankbaar Zij is overtuigd dat allen die zich aan het spiritisme wüden hun ondergang tegemoet gaan Nadat Ds Scharten had medegedeeld dat mej Beth de volgende week Vrydag 8 April het tweede deel barer lezing zal houden werd de vergadering met gebed gesloten GOUDEKAK Op de bovenzaal van den heer Ooitaa werd gisteravond de gewone halfjaarlyksclie vergadering gehouden der afd Gouderak van de ZuMUoUandsche Vereeaigin Het Groene Kruis De voorzitter Dr T Beekenkamp opende de vergadering met de gewone klacht over de slechte opkomst der lieden Hierna werden de notulen gelezen en onveranderd goedgekeurd waarna de Secretaris het jaarverslag uitbracht hetwelk onder dankzegging door de vergyderinf werd goedgekeurd Hierna bracht de penningsmeester zyn verslag uit Daaruit bleek dat de kaa een nadeelig saldo aanwöst van ƒ 17 By de rondvraag werd op het nut van een goede drinkwatervoorziening en wljkverpleelag geweien waarna de voorzitter met wak aan de aanwezigen de vergadering loot deze gemeente is weder een geval ge Mtateerd van febris typh dea dit is na wrta het derde geval in enkele weken HA STRECHT Os J L van dar WM heeft een beroeo n naar de Oeret Kerit te Delft OUUEWATEB dwwurder der plaatielifke balastlB8e aUer is benoemd den heer A Schenk alUer WOERDEN Donderdagmiddag had aan de kalkzand nfiftriA van den heer Hofman een eni tif oBgelok plaats De 56 jarige Schoemaker die een dryfriem over de poelie zou leiden werd door dien riem gegrepen en eenige malen rondgeslingerd Beide beenen werden m van het lichaam gerukt De ongelukkige was tentoaddoed SI KT STCaWIJK VOETBAL UedatrDÏIpragraauna voor Zondag 8 April Kiamixoenechao van Nederland Deventer Go AJha d Ai ui GroiBngen Be QuKk MAjC Weateüiloe Eerete klaaae Amaterdam AFX iDJ C Sb i mi Haariem Den lüuw H V V V V A OrerirangiiWwne Schiedcon S V V 11 HD VJ3 Wmneivecr W F£ StonniTOKeJ 2e iüMM B Velex iteist uota abddl 3o kinase ID Gorium S V W rX J VJ C Schoonhoven udtKie t ld Beeerve 2e klasse D Schiedam D V S lU H B S HL O V4B ie kj sue Schoonhofl en II Olvmpda III 12 uur Ze klasM aafcigraven II lAMien UI lie küaase vjctonaan ÏI Goudenak II Schoonhoven III iüwaraBnerdam II V V Gouda ZMKtaK 3 ApriJ dee menrena 10 rar homist bovenKcnoernxle vereeniginw een zeer belartgrii ke veiwadering van Jlet SchaWdwrd A 8 Woenidag dea voormiddags te 10 uren vergadert de raad dezer gemeente Onderwerpen ter behandeling Ingekomen stukken Wyziging Gem Begrooting 1921 PREDIKBEURTEN ZONDAU 3 ApriL GOUDA Remonatr Kerk lOH b Dr J A Fetter te Rotterdam i St Janskerk 10 u v m Dr M M den Hertog te s Gravenhagre Bevestiging van Ds F G Roipen 6 u n ni Ds Hospers Intrede In beide diensten extra collecte voor de samenwerkende lendingBveieeniging en den Geref Zendingsbond Kleine Kerk 10 u v m Geen dienst Luthersche Kerk 10 u v m Ds Scharten AMMEKSTOL Ned Herv Kerk Oü u v m Ds B J Kani te Stolw k BEBKE W01IDE Ncd Herv Kerk 9 A u v m D v d Heyden in fle bovenzaal BURGERLIJKE STAND GOUDA GEBOREN 30 Maart Wilhelmlna Margaretha d v W L Kwinkeienberg en O Hoosbeek Regina Maria Elizabeth d v W F A Hendriks en G Knoop 31 Adriana Susanna d v F van Camp en M de Bruin Bomarda WiUemina d v B W van den Berg en N B Voa r Johanna Carolina d v P M de Bruijn en C Helj ONDERTROUWD L Nüenhuis en E E van Hofwegen B A Nieuwenhuizen en A van Dort H F Vreeawijk en C S van der Graaf P A Blok en A Jongeneel 0VT3RLEDEN 29 Maarts Matlje Koelewijn geh met J Maarssen 63 J 81 Hendrik Hortensius 64 j BERGAMBACHT Ned Herv Kerk 914 n v m en 6 u n ra Ds Giuming te Vuursche BOSKOOP Ned Herv Kerk 10 u v m Ds Glas Gebouw Salvatori 9 u v m en 6 u n m Ds G A den Hertog te Kethel GOUDEHAK Ned Herv Kerk S A u v m en 614 u n m Ds Verkerk HAASTRECHT Ned Herv Kerk 10 u v m Ds V d Broek Geref Kerk 91è u v m en 61è u n m Da V d Wolf MOORDRECHT Ned Herv Kerk 10 u v m Ds Kniphuizen OUDEWATER Ned Hen Kerk 9 u v m Ds Bulskool H Avondmaal 6 u n m Ds Bulskool Dankzegging Geref Kerk 914 u v m Ds de Bruyn Voorbereiding en openbare belijdenis 6 u n m Da de Bruyn STOLWIJK Ned Herv Kerk 2 u n m Da Kanis ADVERTENTIëN Doop Evangelisatiegebouw 9 u v m en 614 u n m De heer C v Donkersgoed G O te Putten Daiir mün panden ontruimd moeten worden heb ik de prijzen mijner artikelen beduidend verluagd TapiB Belge Koehaar en Axminster karpetten Smyrna karpetten ver beneden ïabrieksprijs lappen zeil linoleum enmatten tafelen divankleeden salonen slaapkamerameublementen buffetten tafeU stoelen lappen gekleurd vitrage roeden koord trekkers en andere benoodigdheden van de behangerij Zie etalage Vrijfif toegang lira as G DE RAADT voorh Gebr de Raadt Peperstraat 14 18 Gouda WADDINXVEEN Ned Herv Kerk 914 a v m en 6 u n m Ds Steenbeek Geref Kerk 914 u v m Leesdienst 214 u n m Ds Veder te Gouda Rcmonstr Kerk 10 u v m Ds W van Griethuyzen em pred te den Haag ZEVENHUIZEN Ned Herv Kerk 914 u v m en 614 u n m Ds Kijne Doop WOENSDAG 6 April GOUDA Groote Kerk 12 u m Ds Ho spers Huwelijksinzegening MARKTBERICHTEN Groen tenveilintr Nieuwerkerk a d IJsel 1 April Veilingsbericht der Coop Tuinbouwveiling Nieuwerkerk a d IJsel en Omstreken Sla ƒ 6 30 9 40 dito 2e srt ƒ 2 80 6 80 per 100 slavellen ƒ 0 55 1 10 per kist radys ƒ 4 4 20 rabarber ƒ 3 40 4 20 per 100 bos peterselie ƒ 6 70 spinazie ƒ 11 30 16 20 per 100 K G LAATSTE BERICHTEN De communJetis he onlusten in Duitschlaand BSBQBEN 1 Awil V D Na de teraardlbeBtelling van de bii M communistiEche onJusten om het leven eeko men Doütiebeajiibten lieit iemaral in het politdebureau een handgranaat vallen vk q oiïtpio£te wiaardoor 14 beambten werden gewond De slaapziekte KEUIiEN 1 AiDril V D Van 10 ncisonen die doo r de slaajpzieictc aansetast waien zijn er in de uiniver ïiteitsklinieken 8 gestorven Barnsteen SIGAIIEII 8n SIGJKETTEIirilPEII R K Premier Waarborg voor kwaliteit 16 Aanbevelend Sigarenhandel Borneo KLEIWEG 87 T l 917 Wegens prijsdaling der grondstoffen is vanaf heden de prijs der volgende koeksoorten vaplaagd tet 9M 0 nt p p onm CUBAANTJES JANHAQEL VANILLESPRITSCITROENSPRITS ALLERHANDE N B Neemt proel met onze VANILLE BOLLEN PIJN SCHUIMQEBAKJE a c t per itnk l SO 30 Pallseeple Moderne A SAMUKL Wlldalpaat 7 Talaph aS7 Berlldt STRUISVOGEL RIJWIELEN ff C EMAILLEEREN NIKKELEN llEPARATIE INRICHTINO j fcr itM t J F W TURION LAMQE TIEHOEWEG 24 i i TELEFOON 328 JE ADRES na l8t klas geschoren en geknipt te worden Is bt KEU Gediplomeerd Kapper DUBBEU BUURT 8 GOUDA Abonnemeiiten per kaart en per maand Ontsmetting door lysoL Bediening ook aan huis Parfumeriën en Toiletartikelen UILLErSSmiillEII MTIiBIlllSFIieilEK e DELFT vraagt voor haar filiaal te GOUDA een gehuwd Chef Leeftijd niet boven 35 Jaar akeli l e borg kunnende storten Brieven franco onder motto Chef aan het HOOFDKANTOOR te DELFT u Alvoren men een rijwiel aanschaft wende men S zich eerst naar si S DcMrteni itraal 12 Qeuda 1 laar garan S SS Door eigen fabrikaat lage prijzen 3 j 3 tie en elke gewenschte uitvoering Aanbavalend 1 ff S V HOORN en DÊ JONG THALIA THBATBIt D wnk hoofdaumner De week f viriel Iracliei 1 Een Conourreerend Echtpaar Amuitel eomedie la 4 b irii n la d kixiMrol LOTTB NIUMANN 3 Optredea van de evludaa BarriUB Zao41l PKINOBLLO iMÜtlft Ie Optreden va P K 91 PLOK Komische VoUeadamme draadkuaMaaasrfl op hM slepfM kMfd LACHEN I LACHEN I LACHINI 4 De Opera Zanger Levaalbeeld la 4 bedri T met saatb l ldla va PRINCELLO Sm nli d uit PAUA8 aal tlafea 1756 xplloati LOUf AMBRIOL 0 Opslag JD kwaliteit Afslig ii pn S MEEREN ZOOLEN EN DAMES 7 60 6 60 ï HEEREN LAK VOORSCHOENEN ZOOLEN BN HAKKEN CHROOM BOXCALF DAMES LAK CHROOM f BOXCALF t S m REUZEN SORTEBRING OUD MAAKT NIEUW Aanbevaicndi W J HEESEli Jr Nieuwe Mapkl 18 hoek LemdutefMif en Prins HendrikEtraat 70 Qeopand van uhp oopm tot 10 uar naniM fl CHR KEET MARKT 9mn OOUPA Spfieiale aaihii io alk soerlii lafpÉi PRIMA ROOD ZWART KARPETTEN 8X4v n f H W PtachtvoBe TAPIS BELGE KARPETTEN 8X4 W Enorme sorteering AXMINSTER KARPETTEN ƒ 29 ƒ t 86 f I en ƒ 66 De nieuwste ENGELSCHE IttBMiES teftn nitnw d w i zeer lage prtjzcn Meer dan 100 verschillende itliinn voorradig wwel in aUortF net als vitrage met rand AFGEPASTE jUNNjBN GCHQJUNBN vanaf XW VLOERZEILEN vanaf ƒ 1 16 pw L RIPSTOFFEN dubbel bre d ƒ O JS PRACHTVOLLE PLUCHBITE in aUe klrann ƒ r 78 PRIMA TAPESTRY voor vatte kleaden ƒ U Buitengewoon voordeelige imbieding PRIMA COCOS 91 C M breed voor ƒ 1 89 ZEER STERKE LOOPERS in alle soorten vanaf ƒ 0 89 Enonna Imum PLUCHE TAFELKLEEDEN voor ztn lage Pfijzan ZEER MOOIE TAFELKIJ IH3 groot mol Mr ƒ 2 90 KAPOK BEDSTELLEN 2 pM vaaaf f OM ftt steL 2 persoons KAPOK MATRASKN vanaf 2ArLANCASTER G08DUNEN in alle klaonn ZEER VOOROIEUG ZIE RTALAGS ZDB TALAGK If