Goudsche Courant, donderdag 7 april 1921

Vüeegeert wriden dtspeiuabe voch 1 iau 1 De Vwpritóer w et mot of het we korter kon dan 5 laar waarna Se Secretaris eeh Mvk voorlas waaniit blitkit dat de dia pensatoe voor ten hoogste 5 laar kan wor den gegeven Het voonatal van B en W werd aangeïiomen met J teeen 1 Oma Ken achruven van Ged Staten wiiugang te hB gen in het leenuMWbeshwt Besloten werd de oude pont ook m gebruik te houden als reaeorve in de hoop dat Ged Staten dtt goed zullen keuren De heer Viesigeert vroeff het de voorzitter bekend iitdat de veerbooten zeer t ecl zijn De heerBoer wilde de tarieven van het veer verhoogen De Voorziitter bnwht thana in hetnudden dat B en W tfeea kasgeld moarenopnemen zomter den Raad eerat te hooren en stelde voor f faöOO aan te vra en H t beilaatinageld vloeit siecht binnen Bosio ten werd mot aUtemeene stemmen een kasgeld aan te vraAen van f 6600 i Bii de rondvraag bracht de heer Vle r geert het heerachen v n tvi ua m onze gemeente ter sprake en stelde voor door dt gemeente bawchurea te laten vrspreiden evenals te Oudei erk a Uasel ia go schied De VoorzUter moende dat het met op den w ligt van de gemeente maar dat dit het werit ifl voor t Groene Khias Het koöt de gemeente ook maar weer geld en wu moeten auimg zun zewte de voor iitber En t Groene KruM heeft geid ge noeg Na eemtpe besprelkingen werd be sloten inlichtingen te vragen en als het niet te duur ifi zullen brochut s verspieul I worden m de gemeente op hun koeten Hierna vroeg de heer Vüeggeert de mode I wenkmg van den voorzittelH om de avond I vergadenngen een haJf uur later te doen aanvangen Ook de heer Boer wenschte in d g de tegemoetkoming van den voorzat ter waarna de voorzitter de toe e ging deed met de opgewoiTpen bezwaren reke mng te zullen tuwden Naets meer aan de orde nlnde werd dt I vergaderang met dankzeoging gesloten STADSNIEUWS Hotel restaurant De Zalm kent waar deert h t ook Het zij gaarne gezegd dat de tegenwoordige eigenaar uitnemend de kunst verstaat het yn gasten zoo aangenaam mogelyk te maken en aan zyn inrichting te geven het cachet van voornaamheid en gezelligheid tevens Het IS Zondag voor De Zalm en den tegenwoordigen eigenaar een heugeiyke dag Het zeldzame feit van het 250 jarig bestaan mag dan ook niet ongemerkt voorbygaan Daarom houdt De Zalm Zonda a s In haar feesteiyk getooide zalen van 3 5 pen huis INGEZONDEN MEDFDEfiUNGEN GOUDA 7 April 1921 1 Salanuen der vakonderwuzers by het I Lager Onderwys I De nieuwe Ryksregelmg van de salaris I sen der onderwyzers by het Lager Onder wys heeft het B en W wen ehetyk doen I blyken de salarissen van de vakonderwy I zers aan de openbare lagere scholen m deze 1 gemeente te herzien en te trachten deze 1 zooveel dit mogelyk is m overeenstemming I met de KykBregcling te brengen Ook van I de zyde van eenige der belanghebbende on I derwyskrachten werd op verbetenng aan 1 gedrongen ji I B en W hebben dientengevolge de ee I den Baad ter vaststelUng aim te bieden I een conceptbesluit tot intrekking van de be I staande verordening en vaststelling van een I njeuvVe De toeneming der kosten aan dez i sfilansiegehng verbonden bedraagt onge I veer ƒ 2J0ü per jaar I Verkregen wordt hierdoor evenwel een billyker en met die aan de overige onder I wuzera tocgektncie ovtieenkomende bezoldi I ging van de vakonderwyzers dezer ge meente I Artikel 1 van de concept ver ordening be I paalt dat tie onderwyzci belast met he g ven van omleiwys in het Jianlteekenen I aan een of meei der inrichtingen van lage j 1 onderwys in deze gemeente zal genieten 1 een jaai wedde berekend naar ƒ 90 pe 1 wekelyksch lesuui welke vier malen tel 1 kens nil twee dienstjaren met ƒ 10 pe 1 wekelyksch lesuur zal worden veihoogd Be I doelde jaarwedde wordt indien de onderwy zer n het bezit is van een akte M O voor I het betrekkelyk vak verhoogd met ƒ 600 I per jaar 1 Volgens artikel 2 zal de onderwijzer be last met het geven van onderwys in d gymnastiek aan éen of meer inrichtingen van lager onderwys n deze gemeenten ge nieten eene jaarwedde berekend naar ƒ 60 per wekelyksch lesuur welke vier malen telkens na twee jaren dienst met ƒ 5 pe wekelyksch lesuur wordt verh jpgd Deze Taaiwedde woixit mdien de onderrwuzer in heft bezat h van eene akte M OVTOor het beitrekkeltik vak vei ioo d met f ZOO per iaar Artikel 3 zeigt De onderwil er beiast met het geven van onder t is in de begm selein der HandeJ kenms aan een of meei der mruchfltnigen van lasrer onderwiiB m deze gemeente gen ert eene wanve ide be rekend naar f 90 per weikeliikaoh les uur undien hu niet van f 110 pei we keUllkach lesuur indien hii wel m het be ait van die akte M O Boddiouden is wel ike wedde vier mailen telkens na bwee laren éienat meft f 10 pea wekelitksch ksuur wioTdt verlwoind Artikel 4 De onderwiizereesen belast imet het geven van on lerwns m de nutt ge handwerken aan een of meer der mrach langen voor lager onderwiie in deze ge meente genieten eene laarwedde bere kend naar ƒ 60 per wekeUik Soh lesuur welke wedde vier malen telkens nA twee jaren dnenat met f 5 per wekeliiksch Ifïiuur wordit veiihoogd terwiil de onder wyxereawfli belasA met het geven van on derwiïs m de fraaie handwerken aan die ondfsrwiieannohtingen eene laarwedde ee njeten berekend naar f 90 per weke Ulifsch iesüur welke wedde eveneens voer malen telkens nk twee laren daenst met f 7 60 per wekeliiksch lesuur wiordt ver hoogd Aatikfii 5 Bii de berekeniiMr van de jaarwedden m deze verordening genoem 1 worden dienstjaren kraolitens vaste aan fetellinig aan andere inr chtinaren voor la ger onderwys zoowel m ala buiten de are meente mits in het bezït der betrekke iijke akte doo rebractut ten volle mede eeUAd Artikel 6 De bepalingen bii Aigemee nen maatresrel van bestuur als bedoeld in art 30 3e lul der Lager Onderwmuwct 1920 voor de ovcnge 0TwierwT l ers bit het Lager Onderwxis vastgesteld ten opzichte van het uitbetalen der laarwed den en wedden het verlof tot afwezigiheid en de inhouding van laarwedde of wedde bil dat Forlof zim op de m de voorgaande airf kelen genoemde onderwiiaerfc en onderwn feereesen van tocfpafisdnB 21000 B n Llch m Faillissement uitgesproken De Rechtbank te Rotterdam heeft het faillissement uugesproken van B J van Maaren koopman en rywielhandelaar al hier en heeft tot curator benoemd Mr H F C M de Witt Wynen advocaat en procureur alhier Faillissement geëindigd Het faillissement van M C Kreeuwen is door de Rotteitlamsche Rechtbank voor ge eindigd verklaard Verkiezingen coHeges Ned Herv Kerk T r voorziening m de vacature ontstaan in het college van Kerkvoogden van de Ned Herv Kerk door het overlyden van den heer P W Kamphuyzen en het vertrek vd n den heer N F Cambier van Nooten en het bedanken van den heer J de Jong Hzn zal op 20 Apnl een verkiezing plaats heb ben levens zal op dïen dag de verkiezing plaats hebben voor het coHege van Notabe len door de periodieke aftreding van de heeren W Kromhout Dr S S Hoogstr J L van Eyk O van Veen Azn en N A van der Ree en voor het colltge van opper toezicht in de vacatuies ortstaan ooor het vertrek van den heer J v d Meer en het bedanken van den heer A Goedewaagen Vliegen We hetoben een spoorgids tramgids di verajB bootgïdsen en daertwi is nu ook ge komen oen Juchitwuds m Jw een iaWSf uge ing van het luchtverkeg iler Kon Luchtvaart Maatachappii raoT Ne lerland en KiOilon en Het boekia pralttisch en zakelyk ingeraoht Het vmddenblad bevat een overaiohteluite tahed van de uren uran aankomst en van vertrek der toeetellenop lit luchtlunen Amsterdam Pariiib Ajmster dam iLoindcn en Rotterdam Kiooenihagen mot de ziiUin Bremen Berlim De dienst Itotterdam Doitmund is nog met opge n men daar deze pas 17 Mei begi nt In het boekie v nden wu voorts over I zchtehjk opgenoemd alles wat voor een I T thtvaartrenziiger van belang is te weten j Lp tapjeven de wuze van het nemen van paraagabiiljetiten het vervoer naar het V legvekl verzelkenng van penaonon en ibagagc de bepaJingen voor het verzenden vaij gioederen de luchtpoattaneven de ge li ireniheid tot poedTeiaen en plmzder vluchten Heöl handag is ooT een kleine taibe van adressen noodjiur voor de ia poopten voor de verechillende anden van bt stemm ng met daarbii vermeld de duur van geldagheid der viea De d enstroigeljnig is in een Ide n for I maat met duidd fifteen letter op gianepapier I gedrukt De omslag vertoont het heKentW I plaatje van den vlwiger d e met een Vo j kndammer longetie en een Javaan ch I jiieisie staat te praten I Oip de achterziide staat het bekende I motto van de K L M J e zakenAiafl I reiBt verzendt onitvant per Expres I De boekles ayn in aile reiÈ4 urcaux ver I knigbaar waex men ook nadere mlichtin I gen kan nemen en plaatsen bespreken I MOORDRECHT I Mej Hoogtrvorst onderwyzerea aan de 1 Byz School alhier heeft tegen 1 Juli a s Keervol ontslag gevraagd aiX haar betrek 1 King J Het ligt m de bedoeling van het Sport I comité om het sportterrein met 1 Mei a s I feestelyk te openen WADDINXVEEN I Vanwege het gemeefStebestuur is aanbe I steed het bouwen van een ambtswoning I voor den burgemeester met bykomendp I werken I I aagste inschrijver was de firma G I in I denburg en 7n tt Hazerswoude voor ƒ 17 945 I Hoogste mschryver was de heer G J van I Wingerden te Gouda voor ƒ 20 800 I Het werk is aan den laagsten inschrijver gegund De heer P A Troost burgemeester de zer gemeente is benoemd tot lid der ge westelijke Ijandstormcommissie in Zuid Holland verband Gouda en Omstreken WlftSELKOEH EN Niet ofCicieelc noteerlng to Anuterdam 6 April 7 Apnl offic niet offic Londen 1182 1132 è Berlyn 4 72H 4 68 Partis 20 4S 20 57H Brussel 21 SO 2t42H Zwitserland 5010 Weencn O 77 O 77 Kopenhagen 5186 Stockholm 07 90 hristianla 46 30 NfewYork 2 89 2 88 4 Kindervoeding Naar men ons mededeelt heeft het be stuur der vereenigmg Tot Heil des Volks besloten niet deel te nemen aan de samen werking welke de vereeniging Neutrale jvindervoedmg beoogt Deze samenwerking zou ten doel hebben het vormen van een gemeenschappelyk be stuur Uit de vereemgingen die zich met kindervoeding belasten en het treffen van legelen inzake de te verstrekken voeding opdat er in dat opzicht geen verschil zou bestaan L t de door de gemeente verstrekte subsidie zou dan voor elk kind een zelfde bedrag kunnen worden besteed Uit het besluit van Tot Heil des Volks blykt dat een g neene samenwerking althans niet verkregen is MARKTBERICHTEN GOUDA 7 Apiit 1921 KAAS Aangevoenl 64 partyen Handelmatig Ie kwal ƒ 72 5 2e kwal ƒ 68 1 met Kyksmerk ƒ 83 I BOfLR Re i aanvoer handel matig I Goebotei ƒ 1 15 1 80 Wciboter ƒ 1 05 115 VbLMARKT Goede aahvoer hamiel ma tig ƒ 600 800 Vette vftrkens red aanvoer handel vlug ƒ O 65 O 67 per half K G Ma gere varkens groote aanvoer handel reil ƒ 0 65 0 70 per half KG Magere biggen groote aanvoer handel flanw ƒ 3 3 50 per week Vette schapen red aanvoer handel flauw ƒ 40 50 Nuchtere kalveren groote aanvcr handel flauw ƒ 14 20 PIEREN Groote aanvoer handtl flauw per 100 stuks ƒ 8 60 9 50 GRANLN Kalm maar pr jshou lend voorde goede kwaliteiten Tarwe ƒ 23 25 50 Rogge ƒ 19 5 21 Gerst ƒ 18 19 id Chev ƒ 20 22 Haver ƒ 16 6 17 50 Erwten ƒ 20 23 Br boenen ƒ 22 24 j Codp Tuiniersvereemging Gouda en Omstrekm Grorntenvetlinff v Veitiiig van 6 Apnl 1921 Spinazie ƒ 4 90 9 80 Sjalotton ƒ 4 20 per I 100 KG Rabarber ƒ l50 590 Peen ƒ 21 Radys ƒ 4 5 60 Selderie ƒ 5 10 Prei ƒ 1 4a 4 70 per 100 bos Kropsla Ie soort ƒ 5 50 9 id 2e soort ƒ 130 5 60 Lieren ƒ 8 20 per 100 stuks Slavellen ƒ 0 41 0 Ö5 per kist NimJWERKEBKa d ÏJSEL 6 April Veilingbencht der Coöperatieve Tuinb veiling Nieuwerkerk a d IJsel en Om tre ken Bloemkool Ie soort ƒ 17 19 dito 2e soort ƒ 7 8 uitschot ƒ 1 70 2 90 sla Ie soort ƒ 6S0 830 dito 2e soort ƒ 26 4 alles per loo sla vejlen ƒ 0 30 65 per fcist rabarber ƒ 4 70 per 100 bos spinazie ƒ 460 6 ped 100 KG De aanvoer was 67 046 kroppen sla en 2100 K G spinazie OUDEWATER 6 April 1921 Veilmgabeneht Codp Veillngsvereeniging Oudewater en Omstreken Kipeieren ƒ 8 60 9 25 eendeieren ƒ 9 50 10 per 100 stuks i Welbeter ƒ 1 0 1 25 per pond Aanvoer 15 000 kipeieren 1000 ee deleren 500 K G boter Handel vlug Op de Kalvwwunarkt waren aangavoerd 40 stuks Prijzen ƒ 12 17 per stuk Han I del flauw Hotel De Zalm 250 jaren bestaan Het 18 Zondag 10 Apnl as voor het Hotel De Zalm een gedenkwaardige dag De Gemeente archivant Dr J Huges heeft in Goudas histonebladen ontdekt dat het hotel De Zalm van welks bestaan reeds i UI 1594 wordt gewaagd na herbouw op den lOden Apnl 1671 door de schepenen plech tig werd overgedragen aan Anthony Wit hols die eigenaar werd van de nieuwe Oude Salm Het IS dus Zondag as 250 jaar geleden dat het Hotel De Zalm aan de Markt hier werd gevestigd Omtrent de geschiedenis van dit hotel ia slechts wemig bekend Van een halve eeuw geleden kunnen ouden van dagen nog verhalen van de groo te verbouwing die het hotel in de jaren 1873 4 heeft ondergaan Het hotel wat toen maar een smal gebouw met een winkel ter imkeizyde De toenmalige eigenaar de heer P Vos het zich door zyn schoonzoon den architect en aannemei C Krulder uit den Haag overhalen dat naastaangelegen wm kelhuis aan te koopen om het af te breken en het hotel daarna te verbouwen op de dubbele breedte die het voor 1873 had De heer Vos liet zich overreden op voorwaarde dat tydens de verbouwing het hotel met zou Whoeven te worden gesloten Eh zoo ge achiedde dat in de plaats van het oude smalle hotel na een grondige verbouwing die twee jaren vorderde een nieuw flink hotel IS verrezen met het front zooals het thans 18 Later is aan de voorzyde nog een balcon bygebpuwd De toenmalige eigenaar heeft van zynnieuwe hotel met lang geprofiteerd hijoverleed in 1876 Het hotel is daarna overgegaan m handen van den heer Peeters envervolgens in die van den heer Vermaat diehet by zyn vertrek naar s Gravenhage verkocht aan den tegcnwoordlgcn eigenaarden heer H H van Heuveln Heeft het hotel m alle tyden eeS renom mé gehad als hotel m de latere jaren voor al heeft het daarnaast in byzondere mate naam verworven als uitnemend restaurant Stadgenoot zoowel als vreemdelii die het Jubileum De heer I de Bruin vierde heden z jn 25 jarig jubileum als correspondent by de bankiersfirma Knox en Dortland welk feit niet onopgemerkt voorbygmg GOUDLRaE Gastel enavond vengadende alhier de ge meenteraad regenwoord r waren behalve de vxMMTZLtter de leden Rook Boer van Kiersbeiïfen en Vlegspeert afwez Tom V d ülyk en de Joncr Na opemng met gebed wenden de notu len der vonge vergadering voorgelezen en onveranderd gioedffekeurd Magedeeld wenf dat ka opneamnic m ge daan en alles ut goede orde werd bevon den Het bleek dot m kas wiae f 06 14 Hjema deelde de voorzitter mede diat de brand gisteren hoewel goed afigeloopen de gemeente odk weer geld kost Naar de voorEitter aeide af oe spuit goed water waaoxw de heer Bo fcr opmerkte dat dit in rtrud IS met de vroeger geuite beziwaren tegen de spuit Verschil lefilie inireiumien stukken wer den voor kcnnunennff aangenomen Hoema kwam m béhondeloinir een schrilven van deti heer L ScheiMnxmd met de mededeling dat hn zal bedanken aJ corirespondent der arbirid lvfudideling mdien hem geen hoogere veixoedling voor ziin ar beid wordt boegiekend Besdoten werd aan het verzoek te voldoen Len schryven van den heer VoadDaUen m t verzoek om Hit slag als gemeenteKteurwaarder Hot ontslag ward eervol ontleend Eem achniven Tan de gezondheidscoTOmissie increkonien aai circuleeren onder de l den Hieme kmnam de belasting ter wrnke Dk VoooidMxir at Ue voor 6 faar duoensfitu te muen voor het imwi der heiao trngen w t hif wüde gaama b a MHiw m dgea huia De heenoi v Kenitenraa em BINNENLAND Het nienwe Kamerlid ZooaJg stèren gemeld zal in de plaats van het overleden hd de heer Jhr mr W Th C van Doom thans van de lijst der U berale Unie als hd der Tweede Kamer moeten worden aangewezen de heer M ï W J Bijleveld te s Gr venhage Het Volgens de Tel zou de heer Bijleveld reefis gerulmen tud geleden z0n overge gaan naar den Economfschen Bond Deze party is echter ree ls opgeheven Zal de toetreding tot den Vrijheidsbond nu de op losamg van deze moell jkheld moeten bren gen Het geval kan nog eigenaardiger worden dun het al is Indien ie heer Biileiveld znn zetel met aanvaardt zou daarvoor in aan merking komen de oud voorzitter der Li berale Unie Prof Mr J E Heeres die ech ter ook de Liberale Unie heeft verlaten Wat dan Neemt ook Prof Heeres den zetel met aan don z de heer J S Hoi lander lid van den gemeenteraad van Rot terdam de man moeten z jn die mr Van Doom m de Kaïner opvolgt Mtnister Ruys de Beerenbrouck hersteld Do tydelykfi voorzitter van den ManiBter raad en minister van Binnenlandsche Zaken Jhr mr Kuya de Beerenbrouck die om ge aondheldsredenen buiten de stad vertoefde heeft gisteren hersteld de werkzaamhe den aan zyn Departement hervat Bentezegels werkzaamheden veeziekten De ministei van Landbouw Nyverheid on Handel heeft aan de burgemeesters me degedeeld dat mgeval by het uitbreken van besmettetyke veeziekten wachtdiensten of andere werkzaamheden worden verncht personen voor wie naar het oordeet van den Raad van Arbeid premien verschuldigd zyn de noodige rcntezegejs kunnen worden aangebracht en aan zijn departement in rekening worden gebracht Geen zegel behoeft te worden geplakt in dien uit anderen hoofde voor den betrokke ne reedu een weekzegel verschuldigd is ter wyi indien de dienstvemchting korter dan twee dagen duurt of met onderbreking mm der dan 4 dagen per kalenderweek m be slag neemt geen t eekz gel doch voor el ken dag een d a gzegel moet worden gebe zigd Electriciteitsvoorziening van het land De minister van Waterstaat heeft thans het wetsontwerp inzake de electriciteits voorziening van hej land ingetrokken Het permanente Hof van InteraatlaDale Justitie Bii de Tweede Kamer is ingekomen een ontwerp van wet met bylagen nopens de gDe euHng van het protocol opgemaakt overeenkomstig het besluit van de vergade ring van den Volkenbond van 18 December 1920 betreffende het statuut van het Per manente Hof van Internationale Justitie Samenroegmg van Gemeenten SU Ged Staten van Zuid Holland zyn plannen aanhangig om deze gemeente by Naald yk te voegen Daarbg wordt tevens overwogen om den polder Groeneveld b de opheffing van Hof van Delft by fechip luiden gevoegd eveneens b Naaldwyk tje brengen De mrikvoorziening der grootc steden Verschenen is het aan den Minister van Landbouw Nijverheid en Handel uitgebracht verslag van de Commissie voor de Melkvoorziening aan welke by beschikking van 10 Januan 1921 was opgedragen den MinJster voor te lichten omtrent de vraag in hoeverre in de toekonutt de voorziening der groote steden met voldoende hoeveel heden aan het particulier imtiatie of aan de gemeentebesturen kan worden overge laten en wel ia hoeverre de Staat hieib regelend zal hebben op te treden De Commissie heeft in haar verslag ach tereenvolgens nagegaan de melkvoorzie ning vóór de crisis de melkvoorziemng ty dens de cnsis de melkvoorziemng ia de toekomst en de toekomstige hygiënische maatregelen en kwam daarna tot de vol gende conclusies De melkproductie ten onzent is ookin de penode van de kleinste productie vol doeAde om de noodige hoeveelheden con ftmptlemelk beschikbaar te doen zijn ookde unvoer dier melk naar de plaats vanconsumptie levert onder de huidige omitandigheden by een goede regeling geenoverwegende moeilijkheden op Het is wenscheiyk de ten aanzien vanzuivel en melkproducten verleende dispensaties van de desbetreffende uitvoerverboden te behouden en overigens met 1 April 1921 alle ten aanzien van de voorzieningva melk en zuivel nog bestaande RegeerSngsbemoeilngen op te heffen met dienveratande dat vooralsnog geen onbelemmerdfl uitvoer van melk ÏA zoodanig b hoort te worden toegestaan een amende ment om na het woord wenschelijk in denaanvang van deze conclusie t lezen bywijze van proef ie verworpen met 12 tegen 9 stemmen 8 De beantuoording der vraag of ook m de toekomst Regeenngsbemoelmg ach terwege Jcan blyven waar het geldt de voorziemng met voldoende hoeveelheden meUt 18 eerst mogelijk wanneer krachtens de bepalingen der Warenvtet eischen ten aanzien der melkhygiene z n vastgesteld Fr zyn 7 stemmen uitgebracht voor een vierde conclusie luidende Het zal gewenscht zyn een commissie te benoemen bestaande uit vertegenwoordigers van con sumenten producenten en melkhandelaren die Uw Lxceilentie ten alle tijde adviezen kan en mag geven T gen deze conclusie z n uitgebracht 11 atemmen terwyl 8 stemmen blanco waren De ftialalae in de Drmtiche tarfindnatrie De minister van Arbeid zou hedenmid dag om halfdne op het Departement van Landbouw een conferentie hebben welke smi worden hygewoond door den minister van Ijuidboiiw Nyverheid en Handel met vertegenwoordigers vwi vereemgingen van veenarbeiders en van verveners naar aanleiding van de malaise w da Dr ntMhe turfindustne Bij deze conferentie waren tegenwoordig de directeur v d dieiut der werkloo idBvenekenng en arbeid mid deling de heer Volmer en de directeur ge neraal v i den Ari eid de heer Zaalberg OprichtuiRSTergaéeriBC VriJhetddMHid Gelijk bekend zal op Zaterdag 16 April a s ten half dne in het Concertgebouw te Amsterdam de oprichtingsvergadering van den Vrtjheidsbond plaats vinden voorts ligt het m het voornemen des avonds te half zeven een grpoten gemeenschappelyken maaltijd te houden Toegang tot de stdchtingvergadenng nonit uitsluitend verleend op kaarten wel ke na aanvraag worden uitgereikt vanwe ge de centi ale regel mgscommissie te Am sterdam Aan de leden van de fusioneerende groepen worden formulieren rondgezonden na welker invulling en inzending de toegangs kaart vanwege de regel mgscommissie wordt toegezonden TWEEDE KAMER Zitting van Woensdag 6 April Afdeelmgen De Voorzitter deelt mede dat de af deelmgen tot voorzitters gekozen hebben de heeren Arts Nolens de Monté Verloren SchcA kmg en Kolkman en tot onder voor zitters de heeren Rutgers van der Molen Fniytier Bongaerts en Van der Voort van De gisteren gedane interpellatie aanvra gen ajn toegestaan die van den heer Rutgers betreffende de uitvoering der L O wet met 69 tegen 4 stemmen nadat de heer Os sendorp bezwaar had gemaakt tegen de va ge omschryving der interpellatie Voortgegaan werd met de behandeling van het Buskruit ontwerp Het amendement Treub om den invoer en verkoop van buskruit en springstoffen vry te laten werd verworpen met 50 tegen 22 stemmen Het amendement van de commissie van rapporteurs om ook de veranderingen in de overeenkomst met de vennootschap h de wet te vragen wordt aangenomen met 66 tegen 18 stemmen Het amendement Haazevoet om alleen de fabricage van buskruit en andere springstoffen toe te staan wordt verworpen met 40 tegen 34 stemmen Het amendement der commissie van rappor teurs om de le en van de Staten Generaal uit te sluiten van het commissaris hap met tractement en de regeeringscommissar ssen te doen betalen door het rijk wordt z h s aangenomen De heer De Jonge sdap licht een amendement toe om voor het personeel een scheidsgerecht in te stellen De minister van Financien de heer Do Vries meent dat het bedoelde personeel stellig zal moeten worden gebracht onder de werking van de wet op de rechtstoestand der ambtenaren Het amendement is daarop voorloopig in getrokken Het amendement van de commissie van rapporteurs tot het instellen van een com missie van beroep voor geschillen tusschen vennootschap en afnemers wordt overge nomen De heer Marchant vd ontwikkelt bezwaren tegen de strafbepalingen in het ontwerp De heer De Jonge B dap komt te rug met het voorstel betreffende een scheidsgerecht voor het personeel Het amendement wonlt verworpen met 89 tegen 23 stemmen Het voorstel Teenstra om eindstcmnung morgen te houden wordt verworpen met 27 tegen 25 stemmen Het ontwerp wordt aangenomen met 34 tegen 28 stemmen Aan de orde komt De wUziging der SuccesiUewet De heer De W kerslooth 4rk be toogt dat de voorgestelde heffing neerkomt op heffing van kapitaal Daarom is hij er tegen en zou hij aan heffing in eens de voorkeur geven Ten half zes werden de beraadslagingen verdaagd tot heden 1 uur POST EN VERKEEIL Rlfwielvervoer op de Spoorwegen De Directie der Spoorwegen is gelyk wy reeds meldden voornemens dezen zomer spe eialc treinen te laten loopen uitsluitend be stemd voor het vervoer van rijwielen Het is de bedoeling m den aanstaanden zomer op enkele lynen waar op somnuge dagen bijvoorbeeld des Zondags buiten gewoon veel fietsen ten vervoer worden aangegeven als een dier lijnen zou men het traject Amsterdam Baam kunnen noemen enkele der voornaamste tremen van rywielvervoer uit te stuiten om deze treinen dan te doen volgen door een specia len rywieltrein die niet anders dan fietsen meeneemt Vooral op de lyn naar het Gooi via Hilversum is dat rywielvervoer op som ftiige dagen buitengewoon groot zoodat de gewone tremen door dit fietsvervoer in ver traging kunnen komen dat hoopt men nu door rywieltreinen te kunnen voorko men Ben maatregel die misschien ook op andere lynen toepassmt zal kunnen vinden op dagen die daarvoor in het byzonder in aanmerking komen Inmiddels heeft de apoordirectie ook proeven genomen met en Tcele ba agewagens die speciaal voor fiets vervoer waren ingericht Het looiwn van rywieltreinen is natuurlyk van groot belang voor een geregelden loop der gewone treinen die ontlast worden met 600 k 600 rijwielen maar de wielrjjders die met den gewonen trem zijn voomitgereisd zullen op de plaats hunner bestemming natuurlek de aankomst van d i fietsentrem hebben af te wachten om hun rywiel in ontvangst te kunnen nemen of zich de moeite moeten getroosten hun fiets later te komen afhalen aan het station De directie der spoorwegen wil eens zim hoe deze maatregel van spe cuüe rywieltreinen in de praktyk zal wet ken en zal er daarom dezen zomer proeven GEMËNGDB BERICUTEN E n roofhal In den nacht van Maandag op Dinsdag werd m het perceel Nieuwe Vogelenzang 28 te Rotterdam etn koopman uit Venio die opdracht had koeien te koopen op de Dinsdagsche veemarkt beroofd van en bedrag van ƒ 2040 Veixlacht van desen diefstal werd de huurster van lat pand in bewaring gesteld Deze zelfde vrouw werd op 19 Januan aangehouden omdat men haar ver iacht de hand te hebben gehad in een berooving waarby ƒ 350 en 4000 mark verdwenen Op 1 Haart geleidde men haar naar het politiebureau wi l men een ingenieur m haar huis ƒ 150 had afhandig gemaakt en op 24 Maart vertoefde ze weer een paar dagen in het ar restontenhok wijl men een Thiitschen koop man te haren huize een portefeuille met 11 bankbiljetten van ƒ 25 had ontstolen Geen enkelen keer was er voldoende be wys om de vrouw voor de Rechtbank tebrengen En ook ditmaal zal het der politicwel niet gelukken haar voor eenigen tydachter de tralieif te brengen Over enkele dagen if ze weejfevrl en wordt de zaak op denzelfden voet Voortgezet Hbid Het 300 iarig bestaan van den Purmer In 1922 zal het 300 jaar geleden zyn dat de Purmer is drooggemaakt De besturen der afdeelmg Purmer van de Hollandsche Maatschappij van Land bouw van de vereenigmg Purmer Belang en van de commissie Purmer hebben op initiatief van eerstgenoemd bestuur verga derd n het plan van feestelyke herdenking besproken De moord op Da van den Broek Dezer dagen deelden wy op g izag van de a r Rotterdammer mede t te Boxtel de moordenaar van ds van den Broek zou zyn gearresteeid De Rsb verneemt nu van de politie dat van dit geheele bencht geen woord waar is Een OT erzoek naar den moordenaar is nooit itt steld omdat het vrijwel uitgealo ten was dat Ds van den Broek is ver moorïi Vrouw verbrand Gisterenvoormiddag is m een bovenwoning aan den Middelweg te Leiden de 75 jarige weduwe Schryver de Raaf op eenbrandend gastoestel gevallen De burenvonden het vrouwtje geheel verbrand Debrand van het woonvertrek werd gemakkel k gebluscht Op de lyst der schandel Door de caféhouders te Heerenveen s een zwarte l Jst aangelegd voor drinke broers Hun wier namen op die lyst voor komen woidt in de cafés beshst sterke drank geweigerd Een weigerachtig raadslid Gistej en is op de loerende goederen van het Raadslid N Parlevliet te Katwijk be sla gelegd omdat dit raadslid weigert zijn gemeentelyke belastingen te betalen Prijff van het brood De vergadering van werkgevers in het Bakkersbedryf te Rotterdam heeft beslo ten met mgang van Maandag 11 dezer den prijs van het melkbiood met 2 cent en dien van het watei brood met 1 cent per 800 gram te verlagen zoodat die pryzen dwi worden 35 cent en 30 cent Slapte in de textielmdustrie Het wil in Tlvente met de werkzaamhe den op do textielfabrieken nog met vlotten Op een epkele fabriek bespeurt men af en toe een kleine opleving doch op andere wordt de w erktyd weer ingekrompen Na de itwevtnjen kwamen de bontweverdBtf aan de beurt Te H ngelo O werken dËTjont weverijen gedeeltelijk vier dagen per week te Wintcrswyk heeischt by de firma Wil link en o nog voortdurend slapte terwyl ok dt v eikzaamheden op de Batavier al laar verminderen De arbeiders der firma Ten Hoopon te Neede werken wel de ge heele wtek doch op minder machines wat een belangryke loonderving beteekent Te Goor en Almelo is de toestand ook alles behalve gunstig evenmin als te Enschede Ultkeermg b ziekte Op het congres van het NVV in hel begin van November Werd het bestuur ge machtigd met de werkgeversbonden ver dere besprekingen te houden over een uitkeering b ziekte gedurende 26 weken van 80 pot van het loon zonder dat daarvoor premie behoeft te worden betaald Naar de Nieuwe Crt verneemt zyn de onderhandelingen zoo goed als afgeloopen zoodat binnenkort een beslissing hierom trent kan worden tegemoet gezien De oplossing van het mtjn conflict In de contöctcommlasie voor de mjnin dustne werd gistemy rgen door alle afge vaardigden der arbeiders organisaties ver klaard dat hun respectievelrfke leden weigerden de door de directies vooigesteide loonsverlagingen en vermindering van duurtetoeslagen te aanvaarden en weixi mededeelmg gedaan van de door hen aan genomen resolutie Naiieen kort Onderhoud hieromtrent met de myndirecties werd de vergadering tot s middags gMchorst opdat de directies na nader overleg hun eventueele nieuwe voor stellen konden mededeelen In die vergadering verklaarden de direc ties na langdurige besprekingen dat zy be sloten ha den de loonen en duurtetoeslagen zooals die sinds 1 Januari luidden dus de loonen en duurtetoeslagen volgens het met 1 Apnl afgeloopen contract te handhaven tot 1 Juni Alsdan zouden verdere onder handelingen plaats hebben om eventueele wyzigingen te bespreken Gisterenavond vergaderen de verschillende hoofdbesturen Vermoedelyk zullen de arbeiders nu het oude contract tot Juni ongewyzigd blyft hiermede accoord gaan zoodat de dreigende staking voorloopig is afgewend In verband met den toestand is de 2e di visie der marechaussee naar Heerien ontboden door deze geheel gewijzigde tltuatie zal hun hulp wel met noodtg zlJn PINANCIEELE BERICHTEN WeekoverzKht lAuideii lkar dan v u beti og ook heeft het verloop der K d euj ften saen in de och ter ons lingende bericaienperiiiode doen ztm hoc tiet naatb navi euuu beetel noK altjjd r k en onjetrouwlxiar fa en hoe iw getiee üiwnuM ie bestaan nog cegrond ve t 3 OU veiraderJyx dnifzamd dat lode ren ag der uur als t ware wuken en oiöberektnbaxe catastraphen verweitjten kan IkA confHoten van boaalen aanl met iouinnen uutJbUiven nu de economieche con ïectuur zoo schielyk en zoo radicaal gewit aagd IS btóoelt nauwelu betooa Hex loonvraagfituk is ungent twer de geheele we reJd De machten van ka itaail on arbeid die langen tud geleefd hdaben m etai eoont van oémref worden ra t e weer gerpei en ea met zeidai mengt zich in den striid een polutiek sentun it dat 20oals tèans in iiAigeland de mwluctte van onmosbare grondistolfen o geheel meawe basis wil brengen De beteeicenais van een conflict als dat der fcinurelache numwcr keis ie met te overschatten en zal hoe het zich ook moige ontwikkelen van groo ten luvioed zim cup den loop der dingen m geneeil Luroipa Van veeJ miUKler belanc achten wii de communistische of Quaai conununaatii sche strubbelin en m Duitachland een zot avontiuur zonder diepe beteekenoA dat miuwiliiks eenwren indruk maakt üi de En tinte landen en waarmede men dus wie tteet ziin doei wel eene voorbii ge schoten zou kunnen hebben Ook het reifiie van den exHkeizer Karl heelt tot nog toe g en andere gevolgen gehad dan deze dat de oogen geoipend ziin voar de waarhead dat ar constant om machjten aan het werk zun om de ooide rcgeer T ten te heretellen en dat dius ook van deze ziid e een voortdurende bedreodPmg tegen d mat van Eunopa bestaat In ons Uuil moge men deze les behoor luk ter harte nemen All deze nar R heid en de vele moedllib beden ke w m ons v fn om pzxcht o somden resulteerden het is be m i De luk m een gedirukte tendentie op de oe derenmarkten en verwekten in het biaon der in Amer ka teleurstelling die zJch uiibe in een scherp dalende pniizealim ter v a de handel tot mimmalen omvanir inkromp De goederenpruzen vormen de bruK tu jischen het economisch leven en den foiMlsenhande Héél wat moeiliiktheden en bezwaren van alJerlei aard kunnen zich bii de huidige gemoedwcoste dheid opeenihoo pen zonder dat de beurs er de zichtbare levoJgeii van ertoont doch wanneer in den looip der goederenp izen een giepro r onc eerde nchtimg optreedt dan spreekt dit direct tot de harten en zelden of nooofl bluft zoon verschüinsel op de effecten beuizen zondei invloed N u was de stemimanir in Amerika in de afgeloopwi week al bueonder gedniit De industirie Iwrt voor een groot deeJ lam ge ftlagen Vele fabrieken liggen geiheel 8 i of werken slechts enkele dagen per week de handel klaasrt steen en b n en ofschoon de Fedarale Banken met creddetverleenane we iieta toeachieteUiker worden is gelu nog altyd diuur en schaarsch Geen wonder dat Wallstreet van dat al lea de gevoJgen ondervond en dat ook de overige centra steiik onder den invloed ver keerden va n de bestaande moeilnldheden Oip onze beurs vailt over de geJieele Unie een koersval te vermelden zooals in imaan den niet if vooneekomen Gulfcuuirwiaarden In het biizonder verontrust doca de hard nekkige ggruditen omtrent dalende pru zen voor Java su kca hadden de Jeidang en beleefden vooi de leidende fomdsen buna l ani£ikachti e dagen waairtoe zooals ge woonlu een groot aanibaJ gedwo n en 1 qui dat es het hunne budiroogen in hunnen val leeiptein zii Hiui bei Scheepvaart en zelfs Taba Livtondsen mede doe zonder mt zondermg emetige verliezen te boeken kregen terwut Oliewaarden zich te mud den der misère betrekkeUik goed hielden doch mettenun oip gevoeloig lager koerapeil belandden mede ais gevolg van de lagere noteeruigen door Walilftreet afarezonden Itoet tnen er goed aan zich op deze wiize onberedeneerend te laten leiden door de omstandigheden Wu gelooven het met Het wnl ons voorkomen dat men te veel bevangen is diqo een aligemeen verlMiigen tmi schoon schip te mak i en dat de zorar waarmede m da gen ais deze het kaf gescheiden moet wnor dea van het koren geheel en al op tien achtergrond is gedronsren Het is met het werk v den overzichtBcihrl tver m deze mat bepaalde uitsprakei aan te komen doch heit moet om van hethart dat in zéér veel trevailen sterk wer d even wordt en dat er onxetiwaifeld een IM zei komen waarin men het betreurenzal volwaandttg materiaal voor afbraakpryzen weg gesmeten te hebben iMen wachte zioh voor overdruving en h ude de hoofden kioel Er vallen nu reeds köopjes te halen Fa B SAJNIKEÏRS Eöi Amsterdam Amsterdam 5 Ajprü 1921 Rotterdamsche Bankvereeniging Aan het Uiarverslag van de Dank Ovef l SiO ontleenen we oa het voLgende In tuden als deae is het voorzeker de taak van de fa nken hare voJle medewer king te verieenen om hare oude relatie s m de moeiluke omistandigheden bn te staan en er m het al pemeen voor te zongen dat de verandenin wn m het economisch leven zooveel mogeUik zonder schokken of cala miteiten plaata vinden De posatie van onze eigen stolling i s krachtig genoeg om voor oTK deel dezen steun waar noodag gerust t kunnen verieenen Aangeizien de mogelukheid bestaat aj de cnsds welke de geheele wereld door maakt nog lechts in haar aanvongssta dtum IS en dus de grootste vwu zichtaehesd gwboden is zuilen wii voor teUeai ten od zichte vaA dividend uitkeeruw en reservee riw een conservatieve pahtaek te vol en In samcnwer ïing met enkele onzer hm nenlahdsehe relaties op handels en scheen vaartjrebiied en met enkele bevriende bui tentandsdhe baidcinsteUinnai werd door ons op 26 ScDtetwber 1920 opcenohe de JBaidc voor Indie Wat beftreflt onsa g affilieerde Bank uistellingien hebdien wii m de eerste t aats mekling te maken van de fusie der Zuid Mr Ze n Kedeilandsche Handelsbaok met de Nat o na lUnkvereeniging waartoe in de bui tengewone algcmeene vergadennsren van aandeeihoiulera doer insteUmgen op 1 De cember 1920 besloten werd De Hollandache Bank voor Zuid Amerika kan OP hert boekiaar 1919 19J0 met tevre dtnheid tèmgaien De Hollandsche Bank voor de Middel IfJKiflche iioe heeft het m verband mot de slï s nog zeer onzeke Politieke en ei miLsche toestanden geboden geacht de giPooiste voorzichtigheid bii hare ojjera ties te betrachten Debetzude der balans onze zamenliike ijquiditoiten wyzen de poat aandeelen m fiiiantueele ineteüilinsren van ons effecten bezit niet inibegrepen een totaalciifer aan van f dÜO 458 094 56 De jdobiteuren in rekemne ouranjt uitsluitend haadeladdbiiteuren bedragen ƒ 7 04 370 waarva m het tonnen land f 196190 606 75 en m het buitenland f 41113 761 Si CredotaiWe der Balans Ons uitgegeven kap taal bedraagt thans f fö 000X OO De reserve bedipoeg op 1 Jan IffiOf 25 000000 Hieraan weDd bii heimat vande algemeene vengadening van 5 Mei1J20 toesrevoegd f 5 000 000 te zamen ƒ OOOOOO Wil atellen voor onze reaerves dat laar wederom met een bedTac vanf 5 000000 te veiwteriten waaidoor deaeop f 35 000 OOO ww bracht uitmaiVende 46 7 pCt van het maatschanrpeUikkapitaaü Op grond van overw nn ren van comer vatief beleid m den aanvang van oms ver Rüa vernield woixit door ons voowresteld uit het beschikbare wmst ealdo een bedrag van f 4 OOO 000 als extra reserve te be stemmen Hot Pensioenfonde beachikt tflianE over een kapitaal van f 1482 960 66 waarvan f 1202110 90 in effecten is bdegd Ten laste der rekemng bediuifonlcosten is per 31 December 1920 een bedrag van f 250 000 aan dït fonds toegevoeird De voor verdeelmig overf lilvende winst bedraatfrt f 20175 32413 Wii stellen voor deze aüs volat te verdeelen reserve f B OOO OOO extra resverve f 4 000 000 dividend 10 pOt ovw f 75OOO0O0 f 7 500 000 dmdendibelastBiiK f 678 750 tanti mefi f 2 065 978 62 waarna ter over brengjng op meMwe rekerang een saldo oveiflïUift van f 930 5 5 61 De hkwidatie der Algemeene Naar de N Fin en Kap uit goed gein formeerde bron zegt te vernemen zd de reorganisatie van de Algemeene Maat schappy van Levensverzekering en Hjf rente vermoedelyk moeten neerkomen op de likwidatie dezer maatschappij Deze i kwidatie zou dan plaats vmden door het in brengen van de op conservatieve w jze geschatte waarde der activa en passiva m een nieuwe maatschappy Men zal aldus naar wy verder m het blad o m lezen op omgekeerde wyze dan onder normale omstandigheden te werk moetei gaan en eerst het actief waardee ren om dan daaruit af te leiden tegen wel ke contante waarde men de loopende con tracten zal kunnen inbrengen m de nieuwe maatschappy Stel men schat de rentege veriile activa op bijvoorbeeld ƒ 10 milhoen wy nemen een geheel willekeung bedrag dan zal men ook de bestaande contracten tot een contante waarde van ƒ 10 mill oen moeten tei ugbrengen Zou nu le werkelijke contante waarde van die contracten op het © ogenblik stel ƒ 40 milhoen beloopen dan zou derhalve een retluctie van 76 pCt moe ten plaats vmden Men zou zoodoende op groote schaal de geheele portefeuille tot een portefeuille van premie vrye verzeke ringen maken waarop een korting wegens de geleden verhezen wordt toegepast De verzekerden zouden dan hun premie in de toekomst door kunnen blyven betalen en zieh daarvoor m de nieuwe maatschappy een nader te bepalen bedrag verzekeren op nieuwe voorwaarden 426e Nederlandsche Staatalotery 2e KI Trekking van Donderdag 7 April 21 ƒ 400 No 9578 ƒ 100 Jios 1093 18912 Pril zen van ƒ 30 78 237 269 511 632 672 944 971 1446 MW 1865 2081 2168 2842 3995 4063 4222 4 01 4672 4844 5061 5614 Ö722 6974 7102 7950 8077 8258 8384 8412 8708 9414 9418 9792 99 7 10427 10605 10808 11437 11454 12256 12567 12693 12900 13403 13755 13832 14086 14216 14625 14729 15536 15628 15842 16027 16043 16087 16097 16104 16167 16432 16655 168 4 16971 17472 17804 18303 1873S 18913 18957 19010 19070 19134 19926 19997 20002 20066 20205 203B0 20369 20430 20457 20940 21126 21245 21371 21387 21535 21582 21720 21886 21W5 22018 22136 22465 22478 22588 scheePvaartberichten Stv Ml Nederland Kangean uitr vertr 5 Apnl van Colombo Kon HtAl Lloyd Fnsia v A dam n New Orleans vertr 5 Apnl V Vera Cniz Gelna vertr 6 Apnl v Adam n Zuid Amenka Gooiland thuisr vertr 4 April v Las Palmaa Rott UojA Buitenzorg v Batavia n Djeddah paft B Apnl Penm Kon Westind Malld Berenice vertr 4 Apnl v Curasao naar Port aa Pnnce Holland Amerika Lijn ZuiderdÖk v Cuba en New Orleans n Rdam bevond zich 5 Apnl smidd 12 u 286 myl W v Lizard Zyldyk v Rdam n New Otleana vertr 5 Apnl v Havanna SPORT Biljartwcdstrljd Zaterdag 16 en Zondag 17 April a fl ud een zestal van de Biljartclub Ter Gouw een wedstryd spelen teg n een zestal van de Vereenigmg in Haarlem liet gaat om een wiaseipr s Van Ter Gouw zullen aan dit concours deelnemen de heeren A J Schilt A Mo gendorff t P Backen H M Stork G C van EUk en J A Verhoeff De kaarten Holtatid ZwitMrland I TndeGoudsehflSporttiin een v rig 1 nummer onder de offleieele mededeellngen 1 een benchlje verschenen van dezen mh ud 1 Dt vereemgingen B V V en Moordrecht 1 welke niet tydig het geld hebben ove ge 1 maakt ontvangen geen kaarten 1 Naar aanleiding van die mededeelingen 1 verweertle le Ie Secretaris van B V V ich 1 in het jongste nummer van deGoudsche I Sport aUlus I Zoo onschuldig als dit berichtje wel tjkt t 18 het toch v aarlyk niet Wat toch is het 1 geval I De vereeniging B V V ontving geen be inchtVan toewyzing en kon derhalve ook I geen geld overmaken Toen zulks wel wat 1 tt lang duur Ie werd de Secretaris van len t G V B van Tilburg door on ergetcekend I opgebeld en gevraagd om inlichtingen Toen I eerst werd ons het bedrag opgegeven et 1 welk door den Pennmgmt ester imldde l k 1 werd overgemaakt De toezending der kaar 1 ttn bleef uit tot lat wy tenslotte bercht tntvingen van den N V B dat op advies I van den G V B geen kaarten aan onze 1 vereeniging werden vorsrtekt Wy hebben 1 ns telefonisch tot den N V B gewend met htt resultaat dat wy toch nog een gennge 1 hoeveelheid kaarten ontvingen Toen wU oni 1by den heer van Tilburg vervoegden wist h I geen afdoende reden van deze daad te 1 geven Dat ook de N V B overtuigd wat I van een geheel verkeenle manier van op I treden bewijst het feit dat de kaarten voor 1 de internationale wedstrijden ons than in 1 hot vervolg wortien verstrekt rechtstreeks 1 door het Secretariaat der N V B Men aal 1 goed doen dergelijke offideele mededee in I en m het vcnolg op juiste waanle te I j schatten 1 Dit verweer was voor den len Secretaris I van den Goudschen Voetbal Bond aanleid ng 1 j tot de volgende repliek die ons ter plaats ng I wtn aangeboden I Het stukje geUtetd De kaarten Holland Zwitserland ia waarsGhiJnlük bedoeld om de I vereeniging B V V te raBubiUteeron voor 1 hetnitt tydig opztnden van het verse ut d gde bedrag 7lj tracht dit te bereiken door den sch n te verwekken alsof niet hun vereenlg ng cloeh ien Goudschen Voetbalbond hiervan de oorzaak Is lenelnde dit te weerleggen verzoek ik I nota te willen nemen van het volgende I Door ondergeteekcnde werden 4 tebruari I aan alle aangesloten v reenigingen aan I vraagformulieren verzonden voor plaatsbe I wyzen van huvengemelden wedatryd 1 Deze formulieren moesten u i t e r l Ij k I 13 t Aruarl m het bexit zijn va het BondsI secretariaat met de verschuldigde I gelden wat uitdrukkelyk op de aanvraag 1 formulieren stond vermeld I Niettegenstaande hieraan door B V V I niet werd voldaan vverden de kaarten op I gegeven blj den N V B I In het officieel orgaan wenl toen nog I maala geweien dat de vercM nigingen het I verschuldigde bedrag moeaten overmaken I daar anders geen toewyzing kon geschieden I Ook deze waurHchuwing Heef vruchteloos I Inmiddels waren do i andere vereenigin I gen de desbetreffende bedragen overge I maakt en door ondergeteekemle doorgezon I den I Maandag 14 Maart belde de secretaris van I B V V Op en vroeg hoe het met de be I t I Ie kaarten stond Ik leelde hierop mwie I dat zy nog geen remise hadden overge I maakt dua zD vanzelf geen kaarten konden ontvangen Ik gaf tuen tevens op de gewijzigde aan viage en het tttaa bedrag hiervan De secretaris leelde hierop metle Heden avond wonlt dan het geld overgemaakt Hierop wachtte ik vergeefsch tot Donder dag 17 Maart Toen schrief ik aan den N V B dat de vereeniging B V V alsnogmet hdd gestort zoodat Ik verzocht haretoewyz ng te doen vervallen Zatcrlag 19 Maart ontving ik kennis dat het bedrag was overgemoaltt Ik deelde hief op onmuUlellyk mede dat het mu te laat was Moest de G V B dan ten koste van alle andere vereemgingen op 6 V V wachten of de kaarten zelf storten terwyl B V V toch nog een bedrag van b na ƒ 100 aan den G V B moet afdragen IS Maart kreeg ik bezoek van 2 stuursleden van B V V welke mlj vroegen waar om de toewijzing door len G V B werd ge a iviseerd te doen vervallen vvaantp ik ant woordde Dat uiterlijk 10 Maart een kleine speling wordt flen erkende homlen meestal wel toegestaan de l edragen mot sti n zijn overgemaakt en wd dus hadden moeten stor ten daar anders alle verotmi gingen de dupe zouden worden van het verzuim van B V V Is dit antwoord niet afdoend Dat de N V B haar nu nof rechtstreeks eenige kaarten toezond is m i bekeqd doch dit IS voorzeker en handeling welke de N V B had moeten nalaten n waarop dan ookdoor den G V B linmerkin za wonicngemaakt Hopende door bovenstaande het stukje In het juiste ilaglicht te hebben gesteld en U mijnheer de redacteur nogmaals dankend voor de opname Hoogachtend QoMdsebe VoHbal Bond De S erelarlB G VAN TILBURG W nemen deze repliek mtt een korteuiteeiwetting van hetgeen daaraan vooraf gmg in ons blad op laar de uitgave van deGoudsche Sport wegens gebrek aan belangstelling met no 27 is gestaakten opname in dat orgaan diis niet mogelijk is EEDACTIF LANUIKHJW LMularbaUmwat De o uMer van Landbouw HmA l r keaAw v n maentebeaturea ea nu iwr een rliilt n of atKhtingen mgevolc da lAndarbeidenrwat jnixracht dat den hypo tftwekbewaanWirs ia o reifa a o om aan hen koatelooe de lalichtiiwen ta nratrA ken uit de kadutrale stukku w Ika sU voor de uctvoerinr ditr wet noofbr ImUmNl Ten aamtien van dergelijke inliehtlnrm uil èt hypothecaüiPe rtgiaten luw uodaoi ge Qpdmcht niet wotIm wmitrelrt LETTEREN EN KUNST Willem Mengelberg Willem Mengelberg en SchmUller lya heden van hun reis naar Aimerlka t Amsterdam teruggekeerdf BjJ d ontvangat aan het entraal SUti n waren eenige peraotian uit de uciekwt reld en een groot aantal lellen voorname yk dames van Toonkunst aanwezig Met een hoera geroep U M ng lberg verwelkomd Het bestuur van Toonkunst kteft h n en krans aaogebodea Dr A DUpenbrodi JM Adn rdam mftUt nten mu h N R Crt De teraaixkAMtallliw van het attiffeüik oventchot van wiiAen dr A DuocMflibroek aal pkMtM hefcbcn op Z Oerdatr aA te 11 uur op de ric becrraaftriaabi de Budtonrel dert 9 n den Amatnlveensehewear LAATSTE BBRICHTm D ntinwerkeraataUag lONDFN 7 April V D D toeatawl Ift vtrbaml met de mynwerkerastakinf is fr 8tig gewerden De eoaferantie tuasahra ds legeering en de mynwerkcralaküng li afge broken De leiders weigeren de pompen en de machimsten dens de onderhandellngeB auB t werk te doen gaan Teterau KEimiHN 7 Amii VD VoteWH sa benuht t t Obetliauaen nenwo de BiMlr gelen tot inatellmig van oen Udrrena In de I nit rov ncie ecrn aanvang ImcvfoiKt eanr veropdemnir der bezotitiiwaoTerikaden moe ter van nu af aUe gDederestraloea 20 mi in n m Olbei4kauMn fad Uvea ttan tot jjatjgw Uervsttfac van het mt HAiLDË 7 AfpnU VD Bdl de Lsuaa Wcmke zuliUm wader 20JOOO aiixÉders worden gesteld Du eliika kuuneo er alecMi 1000 worden aaieraiftetd daar de UkUtv vui het verk Le nieuwe toemor beirUaen W ooen fototrrafie laten voomea Vol lednge hervaifataiwr van het bedril is dus eer t nu 4 wriieo te veiwmehteii Da RawfaMandUaat Uadt le ie M ar gepakt Men eeint oiu tUt Aonsterdun Hedenmorgen is wegens lanrtloopery aan gehouden de bekende Hadt Je me maar en naar t bureau t Singel overgebracht Van daar werd h op transport gesteld naar de tiuarantaine aan den Kteburgerd k om ont lulsd te worden Het conniet in de asijRindwsIrie Naar we uit Heerlen vernemen heeft de hnstelljke Mynwerkeraorganisatie de voorstellen van de mymhrecties aanvaard De Nederl Bond de F ederatleveo de Neutrale en de Proteatantsche Bood hebben gisterenavond niet vergaderd doeh de besturen der bonden komen hedenavond tn gecombineerde vergadering byeen waar een beslissing op de vooratellen der mljndireetieti een vergaande ceneessle wai Omtrent het deskun Itg onderzoek hebben Ie lirccties zich evenwel niet uitgelaten DU zal ook hedenavond een punt van besprekiuf uitmaken De slaking en uilelstttng tiC het Ueedbig bedrtir Naar wy vernemen sal hedenavond te Groningen een eonferentte plaats hebben tusschen de werkgevers en werknemers betrokken b de eerste te Groningen uitfebroken staking fn het confectiebedrijf I tracht zal worden tot overeenstemming te komen I Bij de leden vah de Patrohnsvereenlging j te Rotterdam alsmede by eenige ongeorgn ni M erde atr ns bedraagt het aantal stakers en uitgesloten manneltlke en vroiiwf IvHu arbeiders IIMTT Hierbij moeten nog gevoegd wordsii ds hulparbeiders en de thuiswerkers wier sn t l echter niet controleerbaar Is Behou lens enkele minder belangrtjiw taken hebben al de speciaal maat anUK eonfretiezaken het besluit uitgevoerd Nederland als eenlmm van het BureiMeech litclit verkeer Men meldt ons uit Amsterdam De AmI aterdamsche Film Company heeft In opI li acht een film te vervaardigen voor de Koninklijke Luchtvaart Maatschappy Het nderwerp zal betreffen Nederland I als centrum tot Furopeesch luchtverkeer TELEGRAFISCH WEERBERICHT Hoogste stand 777 6 te Skudemaea Laagste sUnd 760 6 te Seyrilsf Jord Verwachting tot den volgenden dag Matige tot krachtige N rd mstelljke tot Oostetllke wind belder tot lichtbewolkt droog weer iets achter overdag RURGERtUKR OTAND GOUDA GFBOREN 6 April Steven t T a Me er en H J ComeUsae GETROUWD April H Kman n H J de PrankrUker W i Engelhard en H J E M den Edel J de Wit en H A Stolk M Schouten en H van Leest J van Dam en R Roos J van der Hee en K Schriek C Vergeer en J Grootveïd A vnn Beekum en M J Rond OVERLEDEN 4 April Mnri Spekadlder 78 J wtd V J ZaMervtttt