Goudsche Courant, vrijdag 8 april 1921

Jaargang INOBZONDEN MBDEDEELWOENt 1 4 ragaU ƒ 2 06 alka tagal maar M Op da roorpaglnn 60 koogar Gewone adrertentlte en Ingeaonden medadeeUngao bü eontniet tot Mar gatadttcaarden prUa Groote lettere en randen worden barakaad naar plaaterulmta AdTertaBtUB kttnn a worden ingeaonden éow tuaachankomat van aoUade Bnakha delnrea Adrertentieburaaaz en onaa Agenten Admiiilfltratie T kf Int rc 8S Ierland waai aim mtt een onvei4 iwekelilk Ifund en lU fttem dat hikM rlH vert nden on lragetük lititl beteAent Ik tien teruggekwrd omdat ik overtuigtl b n dat het zwaar beproefde land oadar Mding van zyn lechunatig gekroonden kfflüag de votiptüg tMniM nlandsche runt W4rtteHfl i onle en welvaart iterug kan krijgen De rampzalige gebeurtenisnen van lOlft on 1919 waren in gelijke mate tegen de c mHtitutio en de wetten des landa evenala tegen den gekroonden koning gericht Even wel de trouw aan de grondwet en de nufh terheid van het Hongaarache volk laten zldi niet lang op een dwaalopoor voensib en Ut zie met voldoening dat Hongarije op weg i aar de wedergeboorte Tengevolge van d elementaire gabeurtenuaen eimbgrien de bepalingen van t vatvt lU it van IMT alwneile cic pfbrmatleke sm ct e botiTffendo de omtc VbaaJbeid en ooWUbindbaarheid van het rijk en Hongarije volledige staatkundige onafhankoiykheid went hersteld waarvan de vrrdetUgmg ook mtjn voornaamste streven ia Hierdoor verkraag het leven en de ontwikkeling der naties nieuwe grondslagen Mijn hait bloedt dat ik van de medewerking aan den wederop bouw van de zwaar beproefde natie hen u1t gesloten Daar een rustig gecunaolidoerd sterk en onafhankelijk Hongarije een gemeenachappel jk Europeesch baluig en een der vooi naamnte waarborgen voor den vrede la kon ik niet veronderstellen dat het buil miin Htieven dat uitsluitead ia garicht heratet en verzekering van vrede oide duuriame i ust zou willen verhinderen Nadat ik my echter overtuigde dal dl hervatting der heerschersrechten door d apofltoliKchen koning de natie aan zware ondraaglijke beproevingen aoa hlootatellaitV rn ik dit voor mijn geweten met kan veratttwoorden ga ik weer heen ik zal echter ook ver van Hongarije aan ile natie al mijv krachten en indien noodig miJn hloed aan het vaderland wijden waaraan ik nimnmontrouw zal worden Ik vertrouw op de goddelijke gereclrtlgheld dat het oogenbhk lal komen waarup ik weer in het geliefde vaderland mag ver toeven in gezamelijken arbeid mot de natie vereenigd Tut dat oogenbük aanbreekt ver zoek ik de Hongnarschp natie ook mynw zijdn den man tp steunen die op grond 1l ui het vertrouwen der Nationale Vergadering thanN de zware en ve rant woo nlelijke taak van staatshoofd veWult en van wlen 4 ok ik met vertrouwen de behartiging der belan gen verwacht welke volgens de oeroude wvt ten van Hongarije de harmontMhe mmm weriting van koning dn natie elachen De proclamatie draagt naast da ondei tpokening van Karl ook die van Zita GEVRAAGD voop s direct Behanger Stoffeerder Vast iwapk iwao IB W V d PAVOORDT L Tiendeweg 10 NaV Wessanen s Koninklijke Fabrieken WOEME fEER OPGERICHT lSt65 15382 Voedert uw Vee mot 34 Mupwe Lijnzaadkqeken merk ster en w i uitmnntendo door hoog vetgehalte L l J N PM EEL merk STER in geplombeerde zakkenGrootste voedingswaarde Alles gegarandeerd Zuiver ill Gere DIpkimB Parijt 1900 Bestel Uw Drukwerk bij A Brinkman Zoon van uw hoed 19 ik vnag er ti i s voor terug tenzy te ib gr jj n wat erin mijn hart omgaat en er niet door te Ijn beleodiigd Ik ben heel vroeg opgealaan om u deae wotaxlcn te hchrijvan Zw ik ze u zanden Ik eet hat niet A t woord 4r milt op Wïnnte maar laat aleehts stU doordringen bot uw hart looals een waterdruppel zich verHiwt in le zee Zult ge er ontevrmlen over tin Ik weet het ntett Haar om u de waar heid te zeggen mijn i cfMte de gedaohtxvenmtnuit mij weinig Zouals ik u gr xegd heb zal tk op Craig KonaLii koman om uw grootmoeder te bacoekien ea ti ook aN ge h t toee uat Voor dat ge een v oond gtufgd hHot aat 3t weten oifmijn liefde u heeft mürha gd of niet Maar ik bid u denk een waut aaa hem dio u lief heeft meer daxx d i ld die u Itef heeft aU ware r ia Ui ie wereld ndeta andera dan God g eo hi Ralpfa IVdM Jeas la en herlat don brief Tbuu geBicht had een vreenwle uittiroMclng Olf hiJ IS heelemaal doj op kaïar mi xe i best weten ala ze maar zoo sltm Jess KMaook Maar woe een mneW liefheèben kun een aimkr nog mei nuinen ea het zal me g makkeidk vn en ae te fwheiden Ht hel hem het eerat gn Aen en hü iheeft met mij het anwt gmm ken ft wil hem hehben Je mag ndet aan hem denkaai hMi t moeder ge egd W nk verrotgd Vêrkr fgbaar t Gouda bff ANTON COOPS Wüd trut en te Sehoonhoroi bfl A N VAN ZBSSSaf ADVERTKNTHN Ondertrouwd ANNIE E DE WILDE n aaL KAHLE 7 April 1921 Gouda Amsterdam I De Heer en MevK uw VAN BEEKUM Jr Iwtuigèlk bu deze hun hartelijken dajik ook namens wederzijdsche familie voor da vele en hartelUke bevijxan van belangstelling bij gelegenheid van hun huwelijk ondervonden ouda 6 April 1921 lau u OANKBETUieiNB j Langs dezen weg betuigt ndergeVoeakende zgn hartelyken dank aan allen die hem by den brand Dinsdag j l op ztxf lofwaardige wyze hebben bijgestaan is ii Gouderak C OOMS Czn OEVRAAOD een R K Dienstbode met beneden de 20 jaar Goed kunnendewerken Loon ƒ 300 Adrea Maaakade 172 beneden Rotterdam 1824 8 Schoonnaik Schnniiak Hoeden Koord Trekkers Foelies Rolyzers Koordhouders SteUngzers Duimen Ixx rpemnen Traproeden Roeinsluiters Schilderijhaken Stoelrollen Deurstuiters Koperdraad Gordijnringen Glünagelsl Glazen Waschtafelrekjes enz Alles v OoV t glas geprysd zichtbaar Spotprijzen Alles mb weg de Meubelen Bedden Tapyten enz maai ook dit kleine goed rm k G DE RAADT voorh Geb de Raadt Ptperstraat 14 18 Gouda A antel Gobardirvé t IsJcKte en donker I Kleuren i i Ap rt geborduurd Jampe 1 23 4S Ondergeteekende beveelt zich beleeft aan voor het maken van liesteklieD teikiningea in bigrootiiigiui van bouwwirken znnila arbeiderswoningen mid denstandswoningen landhuizen villa s fabriéksbouw enz Blllllfc oondltlas l T C KOOT Juhlor Bouwkuadige STOLWIJK Het Tabaksblad WEEKBLAD VOOR WINKELIERS GROSSIERS EN AANVERWANTEN IN TABAK SIGAREN en SIGARETTEN Meeat verspreide lezenswaardig vakblad Hin 20 pagiina a Ruim 8000 leseri Laag abonnement Belanghebbenden Eenden hun adres aanden uitgever J C SCHOEMEIJIJR Amaterdam en sij ontvangen gratis 2 weken a B proafeiemplaar stu 14 GOUDERAK Advcrtentlin en aboniwmenteB op dit blad worden aancnomMi door L VLSOGUBBT fflnrnlMO pe prijzen van VAN NELLE S PAKJES KOFFIE zijn thans per Vi pondspakje Boonen en Gemalen ROODMERK 70 Ct PAARSMERK 60 ZWARTMERK 50 GEELMERK 45 GROENMERK 40 Vraagt Uwen Winkelier Pr Ohl Oh Oh Wat heb ik en Jeuk De Wooderzalf DE WALVISCH geneest ditect Huiduitslag Brandigheid Kingworni Puistjes jeukende wonden open beenen baardschurft ƒ 1 25 N V Mij SANITAS GO UDA Korte Tüendewesr 10 ROTPEMMlM Korte HooBBtmat 87 UTRBXJHT Voorstraat IM AMSTBBDAM Remfcramtelein 44 S42 15 Kenteekenen van Nierziekte Verkeert U in gevaar door onwetenheid P irti l NcRcn Gouden Medailles Büna al onze lezera liïdea op zekere t den aan de een of andere p n die dikwü een voorteeken van een nierziekte is Hardlijvigheid pijn in den rug onvoldoentle werking van de ingewanden pyn in de spieren en gewrichten onaangename smaak m den mond ij het opstaan gezwollen voeten troebele urme een algemeen gevoel van zwakte en prikkelbaarheid z jn alle kenteekenen van een nierziekte Zy worden veroorzaakt door het vergiftige zuur in het bloed tlat door de nieren verwijderd moet worden maar die tengevolge van hun verzwakten toestand hiertoe met m staat zyn HET Om an een nierziekte te genezen moet men beslist de oorzaak het vergiftige urinezuur verwijderen Een werkeluk afdoend middel moet zoowel door de nieren als door de blaas worden opgenomen en niet zooals bij de meeste nierpillen het geval is door de ingewanden Wanneer men de urine een troebele blauwachtige kleur ziet aannemen een eigenaardigheid die het gebruik van D £ WITT b Pillen van alle andere onderscheidt dan staat het vast dat tij hare heilzame werking op de juiste plaats n 1 de nieren en de blaas hebben uitgeoefend Door hare rechtstreeksche werking op de nieren geven DE WITT b Pillen oogcnblikkeiykc verlichting Een blijvende genezing vplgt in byna ieder geval Gaat dan ook onmiddelyk naar Uwen drogist om een doos DE WITT s Nier en BlaaHpillen en U zult zien dat binnen 24 uur hare heilzame werking reeds bemerkbaar is Stel het niet uit aangezien zwakke nieren zeer dikwijls ziekte met doodeiyken afloop tengevolge hebben KOKO MD tnlverc heldere en nlet vcttc vlocUtof bevordert den hiargroet versterkt klieren en hur ortrb Toorfcoint het tpliiten en ailvaltcn Hoofdtccf en rooi verdwijnen nidat men KOKO MO pur malen heeft gebruikt oen iprcnkelt ecnvotw dlf KOKO op hel biar dan wnjfi men het uchl In cderwaartscht rlcbtlnfi ta bontell flink Verwaarloos nooit Uw Haarl Wh iteUcn geen dwaie of ontnoMlykc bcbcn tan KOKO maar wj tenen en houden vol dit cecn ander preparaat KOKO Mi tolver gnMNiiddcl voor Mt Haar kan evenaren WAARSCHUVPINCI Lel op ondentaand Handelsmerk voorfcomeoda op elke fleicb KOKO wordt noott los EÖndcr verzc fcldc buitenverpakking met Handelsmerk verkocht Pin fiM kltli 2 20 mitfdm S BO grooti fltwli KOKO SluuBpo o Po Jf 0 i pet pakje VwMMtaw kQ AyvilMkM Dtc Mm m Men moet er zich van vergewissen de echte DE WITT a Pillen te ontvangen in doozen voorzien van blauw met goudgeel etiket en een speciaal zegel op de kurk Mocht men eenige moeilijkheden bü het verkrijgen van de echte DE WITT b Nieren Blaaspillen ondervinden zendt dan het geld aan E C DE WITT £ Co Ltd Den Haag waarna U onmiddeljjk een flacon wordt toegezonden Prüs ƒ 1 75 en ƒ 2 75 per doos Verkrijgbaar te GOUDA bU ANTONCOOPS Wijdatraat 81 en Mej S VANLOON Markt 5056 70 Meubilkiepjiiü Troiwin Soliede Salon en Huiskomermeubelen all Tafelt Stoelen TiinTiwUrtiiten SpiaxeU SchUdwgan Thaatafda EOcanhoutw Bnifettaa Boekmkastan ClubfoutauÜR ZUdan pluche Ameuble ment en Leenuneiiblementen Knpokmntnuo Wollen en Satyndakou Stroomntnaaan au ans 589S SPOTKOOPJESIll O BESTE ADBBS VOOR JONOSLUI f wttDOJsnoK HBT HUWEUnUPLAMNXN HiainUlTWlniiUi ii liiilttiii ROTTERDAM Taltfoni 12800 j M i j H H i H i + H +4 i Oamat m Klndarhoeden 1 L J MULLER Lingt TItiidiwag 74 tSs Souili Os J H W H M M H + + 4 M ++ f Rheumatiek en Jicht genezen Na twintig jaar van onuitsprekelijk lijden heb ik mijzelf genezen Sindsdien heb ik het als mün levenstaak beschouwd te trachten ook anderen te genezen Ik weet wat het beteekent te moeten lijden maar ik ken ook de vreugde van terugkeer tot gezoitdheid en kracht Ik eh mijzelf gene zen maar ook ilaizcnden anderen Tal Man attesten zou ik U kannen toonen van lieden die reeds vele geneesmiddelen vruchteloos hebben gebruikt en ten ilotte dour Gloria Tonic z jn genezen Zy ï jn nu weder gezond en sterk en zy vertell n oen ieder wat Gloria Tonic voor hen heeft gedaan a veel studie ia het my gelukt dit geneesmiddel amen t stellen four de genezing van Rheumatiek Jicht Spit en Heupjieht Indien Uwe ziekte behoort tot de z g ongeneeslijke gevallen zal één doos waarachijnlÜk met voldoende zjjn om U algeheele genezmg te brengen maar toch zut U reeds na de eerste doos b jkeTi dat mjjne beweringen waarheid bevatten GLORIA TONIC is verkrijgbaar in doezen h ƒ 2 50 Te GOUDA bij ANTONCOOPS Wijdstraat 29 ea verder bij devoornaamste Drogisten Vraagt eveneens de GLORIA LAXEERPILLEN k ƒ 0 75 per doos Waar niet verkrijgbaar volgt toezendingna ontvangst van postwissel plus f0 26voor porto door John A Smith N 7 Voorbiirgwfi Amdterdnm 907 iH N V DETIJDGEESr Trekking van 100 numïnars tam wralun van Notaria A G MULIE Donderdat 6 April 1921 300 5223 OC 17 t rl fl V B Itt Mgca mU 238 ifl Ö3M S3 9 33 11320 i6ioa 14 i i 6B 7 S212 SQT2 10 n4lJ 39 76 10112 12372 16503 aoooi ïe 52 B30S 60 13565 17036 ae 5283 7021 Il 10214 7b mn 10738 I473 d 50 97 m 3 niDH 14832 7Ö 3650 1811 ar 11322 19 8630 AQ 15062 16417 20 U8T4 i 16146 laSTS B8 70 8914 1U47 73 1871 Vorlfle Uttt itond 5291 mt 5201 7919 m x T9I0 I9U4 o I 1 H54 20047 20 H7 AGENDA 7 April 8 uur Het Schaatóbord Lfl denvergadering afd Gouda van den Volksbond tegen Drankmoabruik 8 April Sociëteit De Réunie Liederavond Afd Gouda van de Mij tot Nut van t Algemeen 10 April 10 uur Clubsrebouw Reeuwijk Ledenvergadering Roeien Zellvereeniging Gouda Beleefd vNvoflken wJi inmtéM ttjdijji m ded li iuc te inog n ontvanireti ran rerCttderingeca otmcwten TermaJniUUMden UL otn dM in onie asrandia ta vwnaetden Electrische Drukkerij A BRINKMAN Jb ZOON QOUOA So i l Vrpag S April tSZL I i 1 1 1 1 1 I I I I I SüB g BBB l I I 1 1 IJl 60VM1HE XTi VERSCHUNT DAOELUKS M BEHALVE ZON EN FKESTOAttEN ABONNKMEMTSPBUBi par kwutaal flM pv mak 17 aaat mat Zauinfridtd nar kwartaal ƒ 2 M par waak 22 eaat orenl waar de beiorflii par loopar gaiehladt l nwKo per post per kwartaal f 8 16 nwt Zondagsblad f 3 80 Abo niwman tan worden degal ka Bangenomeii aaa ODa Buraaa Harkt 31 GOUDA by mue agenten den boekhandel en de poatkamtoren ADVBBTEXnEPRUS Uit Gouda en omatrakel behoonnde tot den baaorikting l t regala ƒ 1 S0 alke ngal meer f OSi Van bulten Ooadi en den beaergkrlng 1 6 regele ƒ 1 5S elke ngal meer ƒ OJO Adnrtentiin in ket Zaterdegnianmer 20 bttaUaJ op den prUa Bnnaa KARET SI GOHDA 4 Bedactie Tclef Interc MS en eenige mpldy fan de mijn wenlen daaitiij gewond Op het oogenhHk bevinden zich nog deitis pDMuen in ds mijn doch het u mmovdïtk om hun voedsel t l rengen daar de pompen geheel ttU itaan on hot water in de löjjupoUen li nteagevolfe iiti ft met Mo anefheid van 4Ó0U liter per minuut HcC kit van de o paurrlen n an ook reedvi baidM Het bericht dat d Bntd hc troepen uit Oppai SUlezii Boud D ü n te nigg n i epen ld niet bevestigd Ho nooilMr de llrittche icigeerijiff ze moaMéjjen in t binnenland ti hebben kan lihth tarn niet ontveinzen Jat hot wel een eeer gevaarlijk tijdstip te om de ButfaUchon in hei volksstemmiDcngchrad doMMr Franiicihen te vervangen Al ia het pleineeiai i iodigd d gcwirhtigate bqridiBung hio het re ttaat moet worden waitlaar kt roff tuut govailen eo KDC lans men dtMover ge n xcAce eid hfefU sijn er ui 0p9aa füler i nieu vt bcroeringen te veifi aeMcn To BcrUin wordt men ongeduldig en oek ongeixnist omdat zuoaU we destijct hehben uiteengezet wanneer de w tóch der Rolen hm Frankrijk op bun haikd hebben wordt doargevoorri en Opperfiïlazie di tri4tisg wijze wordt toegiewazcn de beüanvil kste gebieden voor Dtutaohland verloren faan Nu heeft de OuitKhe regeenng aa t de latengealtteer dp üomnÜMale te Oppat i iu V l J leerde reigeenngen te Jjondeft Rome en l arije een ooitia orver t Opper SiJezi che vraagstuk doen orvcaAaadigvn waarvan d iiAottd aaB jn t ia epnliHceenl aa Adhijniijk bepilegt nog eoa Duititchland ti geod recht op Opiper SU Elë Teg JiJ i t U d hebben DuJite dcakundigen een uiteenzetting aan de I BerlijnscheUaden venrtrakt u aarin wxtfdt betoogd lat van het Sileziisch Poalit lfe kolenbekken Ket graotate de nu meóa binnen dePooktche giKJOlen ligt lyT Eil 76 tevenin OjvperSiteKiti 32 M9 m Tsjeiidë ihJ30 j Mat Duutsch kapótaai Dtaatsche vakJae den en xoo noodiig Duitsche ai Mnders izcuden dus in PoSen naijnem kunpen ffor en aangeJegd düe fainnèn drie of viJf jaaf i len tot een kolen itvoerland kunnen Maken Opper SiJezië en in het aJgemeea Duitachland aouden uch ngvitiwiijtfeld annzienliilke offers voor doun mijnaonieg fuiikm iettaontisa bünldicn hun de mtegTilteit vao Oprper Sdlezië werd giemmarborgd De coatununMen ia Riji and hdhben aan de imtevgealllieerde on mi e te Koblens een telegram genicht waiarin zif afs vertegenwtxndigieirs van naas hun zeggien 16 000 artieiders uit het inducctnegëÜed van Meun de hulp dar mbergeailieerdf orDcpen tegen da Pruisiachp react en het vermomde mQltariMne Zii aesgen dat aij voorabanden zijn van le tSiJnrepubliek vciriangen vrijikutïng van bij de staking m hechtenis gienomen pei sanen en verklaren dat rü by vrySating van de gearresteerden den arbmd In vollen omvang niiJen heovatten Het stormpje in Hongaiije en oannngende tanden evenal In ZwétHpriand omtatoken door ex loonóng Karl s onverwmeMe verwOiiJTiiag i geluwd waatvnee echter hot wateroppwvlak niet ineww weer effen eii rimpeUooe geworden is Hier en daar bespeurt men de nawaricdng van t roemloo geihnriiigde avontuui Sommige be mmeTH van Ztwdt rland zijn er over ontïtemd dait Karl van Haïtéburg nu weer maar kalm onder de hoede hunner rc ieering terugkeert vooral daar Servië op een ceaJg ainti Mmmatagemtan toon t Ken dp weder toelatnng hee t gieprot teerd ttiwuJ ook maar op nunder acherpen toon lc tV je hoSliov akiBche legwtie probeet heeft aangwtee kend Van Zwurtaertche lijfie a aan Servif geantwoord dat de bftschikkdig over Zfvntsensch gebSed uitsluitend ït zaak der ZwT t er6 is dat overigen het gevaar voor Servië veei gennger ut wanneer de ex keiaer uch m Zwitsei liuMl be ndt dan in Heoganüe Ken en ander heeft in Zwitserland ontutemining verooriaaJct en tegvnnn doen ontstaan om iich nog langer met de kwestie van Kari bnzig tf hjorwicn Ook de ïkMuiHrawi verUwt lan xamcrhand het g eduld en hee£t dan uok r eda h i het ontvangen dei merledeelinig dat aan de tenitfreie viin K rl techni sche moeiigkhedea vertxmden waren de Hongaar sche regeenng doen weten dat iöwitserland l j nog langei dralen de vergunning an den ex konif om terug te kf ereo i ou intrekken De itsersohe Uondsiwul heeft den exkoning don ook ïJechtM een verttlijf vun ze i Meken toegestaan Nu afloop van dezen termijn zaJ hi naa r een sodeie woonp aats buiten 7 Wtitserland moeten omoen alduji verneemt de Kóln Zeitumg uit Zurch KervpirtDigmtg van dit bericht dient afigewacht Moch Zwitserland den ex konLng LSiwhtB voor dw korte spanne tijd wdlen logeeren dan zoudem zich grootc moeilükheden voordten en t iü de vraag of le entC3nte geen dwang op Zwuttierland nou uitoefenen om het bebLmt van den Bond nraatt ongedaan te nlaken Inttueschen meldt de Hongaarsohe perb dat exkonmg Karl den mini8ter pre sident Teleky voor zijn vertrek verzocht over te gaan tot de pviUicotie der vnigende chriftvl ke verklaringen Ek ben op Hongarije geiegendCTi bo lem terugg ke rel daar elk oogeiri Lik van aft enigfheid buDten het vurig gcJietde va De mijnwerkersstaking Conferentie van Lloyd George met de mijnwerkers Regeerinfrabemiddeling mislukt Smith eiscttt hervatting van t werk t t oude lo m Uitbreiding van t conflict mogelijk Ernstige gebeurtenissen op tü Nota betreffende Opper Silezië Vóór een RijnrepubUek Protesten bU de Zwitsersche regeering Karl s afscheidsmanifest D Grieksche operktiefl ONS OVBRZICHT mijnbedrijf en een versatnaling van alle miintwiinsten la dit ingiewiiUigd dan eerat zullen wij ower tte pompen spirelten zeilde Smith Xiloyd G opg e noenule dat een veel erger uJtimatnim Hodcras Om de imaaifMéd te zeigfren dat m hat be liUDt van de federatie Lloyd George 4 art doet miJ leed De maniBteiiB troAdcen i ch daarop een poosje tarog Uoyd Geoive zeide Unt je veiUtantnff van mr Smitti leid ïk thans af dat de fuderatie onidex g eneded oonabandlRiheid er toe zaJ bmAuiten de mijnen tegvn verMoe tinjg t beftioeden tenzij van tervoren het grondbegmael van een natkntalen looni aad en een natwxnale wdnstverzameling v ordit ngwwüUgid Ik ue niet in hoe dat inoigielijk Ls w ml r staatbscontrole Bulimdde Ik zou daarom bereid zijn ojviunenten aan tti hooren doch in geen geval kunnen wij nistenunen met een permaneJite auasidie ot controle Geen regeernng zou evenwel m kunnen gaan op den eiach om alvorens d i mijnen wvuden giefcKt de hoofdpunten van dft MtUtaden tn te wlH Igcn Dat U een emsbigw bedrtoginBi die ik ni t had Op de vraag of het SederaticibaBtuur aoc afizomderlijk wilde beiwkn antwoordde ï lmiiith Mijn hieer de premier ivü heUien n ts meer te zegigen Hwrmee wan het vruchtelooze onderfioud gieëindiigd D zaak beeft hiermee een ematiige wending genomen N t oomogelük is het tat als gevoeg van de miisliilddnig de transportartïeiders en de Bpoorweglieden vandaag de sympathie iataking sullen afkondigen Het land ataat dan V4M r een urbejidM rj s als het iMjfr nooit beleefd eeft Zal ie stryd Bonder bLoedrergieteo v iorttien ui1 gieMiiedem De voorte ceiken dioen t engwte vreeEBen en de regwrmg ia up odles vaortiereéd In verschillende deelen ven lAnaikahlre heeft men bet nMX diig geoordeeld £ liltiBafdeelintren naar de nnijndojpeii te aenden Simall één van de vevtagenwoonÜRieirs vaa de nii nw r4ier v a aenic f Lanarfcühure moeet beJEenoen dat de wAmtrstor mg te West Betdiar Oo4liery ia den afIgeloopeiv naoht veel vivg had van een algvoneenen opstand De inijniingang n werden gieöieel verwweat vier poJitiemannen Uoyd GwKVge f laatste poginff is vruchteloos gebleiven die mijinverkers £ Ün niet tt bawcffen om te voldoen aan t rerdangem dör eigenaren om de potnpers aan t ii erk te doen gaan alvorens te onderfien dclmspen öe begwmeB De premnaea heeft met een afvaaiw iiig der mijnweitersletieratie geaproAcen hi heeft gtepnuit air Giceno gepleit op t gemoed der g ed iepeeiden gcwerikt aUea vemg eflil Hij vergeleek de periioide voorafgaande aan het H uitmn eener ovea taid im9t met den wa penabiletand waarin bei fe partijen de wa pfWi neerlegden Wat was er jjan tegen tt zongien dat de mijoen niet render werden vemieilid terwijJ de dii ctieH over een connpiTOttnas overlegden De mijniwerkers bleven op hun atu k staan ala er een v apenfftiiata gesloten werd zeid Herbert Smith de tydelyflce president van de m4jnwerit6rf fe ierBitie moet de e wo zijn dat if dere man naar z4Jn werik beruflrkoert AKwk hy dat 0 SI Maart verliet Wianiwer er een wapenstil tiaml moeft komen ikan dut wat de federaitie aanpraat ftlecht i geschieden op vooinwaardie diat ieder li t tak heivat op de oude Ioooul üij de verdene beapre kingen werd het aantal wenklieden noodiw om de pompen un den gang te kunnen houden oip ongeveer 25 il 30 duJsend geschat Een der leiders zeule dtkokaanigaiande tegen den minuater resKlent Uw voorsbel kom t in M ipMïi hierop neer dat u van ons verian t een v leiuerel van ona te iar te ontiwapenen Aiuleire reikers gaven te kennen dat M sti lstaan deir pom$ en wend göbniukit om dmk op de mijneigeinaren uit te oefenen voor een apoedage en bevredigienrie loonrei ing en een macht nnididel is dat de federatie niet uni wtiiUlen uit handen fevm Uoyd George weea op het gevaar dat de inyinen verwoeit Worden en dat de m nWierkieips van hun boiood beroofd Kouden wiorden en waar nuUen zU dan koet moeten verctfemen vro g hü Dan keej en wij naar het land teruig zeide een van de leidBirs Pl ertaelii namen de discussies een hee Andere wcnddng doordat Herhert Smith te kennexi gaf dat er geen sprake van kan ïijn de pomawn aan hert werfc te laten ff an voonkKt twee fundanwnteele eïschen moKlan JtiigiewiilLled n l de instdling van p i nationaien iooitraad voor het gansche waar ze uch terugicpebndcken had met het haar door den al te goe l vertrouwvnden SaMwteTR tertiandgestelde bnefje atak e dlantaarn aan die men altüd liet hangen aan lien binnenrand van een der driehoekige dakventfters die het gebouw moesten verlichten Niadat ze op den kleinen hoop hooi aa gaan zitten haalde ze het bnefje uit haar aak bekeek het opmeiAczaam en tas het eebvoudige adrea Dooi de goede wi en van Margaret Kisaock 7je oq ehde zorgvuldig de enveloppe en bracht den brief tlicht bil de lantaarn K t schrift was klein maar flink het wm wel het schrift van iemand die geweml was aeer kleine lettera van oude talen t twkcnen De brief UudcW aldua Aan Mejuffrouw Winifred Chartentt W a rde Mejuitrouwv iDat de dnraaabeLd van mijn woorden en mijn onvetviMliJk aandringen u beleedlgri hebben i een feit dat ik zeebetreur en waarvoor ik geen enkeie verontschuldifing vind brtuBBchen uwc weJntfillemlheld kennende heb ik gedadvt dat u mi miaachien beter zoudt kunnen vergeven dan ik geneigd ben hat nujz Av n te doen Wam ia het noodig u te zeggen wmt u reeds weet U te zien m mij grooAer geoot dan het lii t van den morgen G di ngt in mijn zi 4 en ml hart meltet beate en Khocnuite wat daarin in Ook ag ik u niet dat ik u bemin ooKbht f wwt dat Oc u liefteb bot aan hat Uat aaamgebmden met een nnooi geri en groen dus takje an 3em kwam terug temfijl te da stecMiea met haar zakBchaartie affluupte Ze g f het h ou iietje aan Saundera hem suAMrwlend het in een zuriqgtrlaid te wikIbden eo er den heedan w g met de vingen niet aan te laken Siaiuaders geheel veiMuft betiooverd Meg eo aUes vergiotenid belooAJe alEes wat se wilde Jeas de Zigeunerin had hem behdcst Maar wat nuet ft seggen iZeg dat het koant van haar aan wie hiJ g achreven heeft hü lal hed goed begrepen dat Heg den inval niet gehad kan hebben h m aoo ieta te aenden zei Jesa onaehuldig Saomdera wiaasehts baar goeden avond op een wijw dae zeker voor ffoed zyn kMuen taij Heg bedorven zou hebben lüa e er iijj tegMiwoonttg geweest was Daaina begaf hij xkh met wiaren stap ep w H m nog akt ver toen Jef dooieen Mselinge gndachte gotioffen hem nariep Jboig er vooaal voor dat Ja het hem adet geftflt aüa d donüuae er b W riep e Sa met de handen onder het aehatt ging xe in gedachten den weg naar hou kJMa mnn s heat gek zijn mompelde m WMrt j M in daien Meiiken vofadn haar heeSe erraring ala Bra s docliter samen HOOnDSTiOK XVXU O Matf Xoodm Jaaa ta dan wftat aiM m iSaunders beloofde aiet be zegs en mei het vaste plan de uudc ibqj de eeamte gelegenSieid te vertellen aik hi kan aair o n door deze vertrauwelijfclieid bü zijn uitverkorene in een goed blaadje s te komen Denk er aan dat als Je het Eed ik iMM it meer je voor raak voor je bü Me r zou izijn zed Jess pdechlbiig yJess nk je dnt ze wet van me houdt zuchtibe Saundeis met veretikbe atem Siaundie3 s de ben ér vatknman leker van aobwXMwdde Jeas dodeli Ze is alleen met een van tie meiisaea dae het tocmen 3etaas zuchtte Saunders pfi s e het ntaar wat minder venbcmr Maar je doet me er aan denken dat ik een brief van den on en man he b die hij me voor Meg he meegegeven Maar daar je het bent voor wi fnj komt kan ik hem even goed aan jou geven Dat zou zfldcer ven oad Kijn aai imm en een vreemd vuur lichabe diep in haar oog op filaundeib reikte haar xonder l anaflpn een papier ver en Jesa de hand nastmd op den knaadT van jaa die van Ulqf had er nog nooit tfecea bedüaMe hem op haar manier Wacht even id ze kom dadalijk terag Ze bep naar den ouden tujn nHV de reeh1Si04 cigiB perftien tot den b oomgaaw l rarfcten Ze iad apoedv bos moaiwo a gevonden waar ie een hal g opeiid kuoftle uitkiooe daarna afdalend tot den oever dar haek die het landgoed bescmMÉde vioMa w wttlfe WBanie v re taW waennw het roMJe on itf Bat FEUILLETON DE LILA HOED Naar het Sdurtech van S R CROCKETT Vertaald door I P WiBSSEUNK V BOSSUM KadrtUk vartraden rlfeffl b paail k Meg meent dat er naenwod waaxd is om aangdoaken te wonden dan zij en juffpoaw idharteris Maar dn andiRTen dde vereclulilend kondBn denl n Als meneer Peden eens naar Orauif IloQald ikw m om iemand anders te zien wat zou daar voor ikiwiaad in steJcen tJlua kioinit hJ voor lAeg in piliaaitB van voor de juffnww vixwir de doodgraver verKhrikt Knn zijn van wel kon xijn van néetl r sÜB nog andeme mooie meisijee dan Mflg voor ihen dde oogen hebben om te zien j W a JcsB Bou jiJ h t zijo riep Saundens ternvül lyn hand op de ronde Bchoud r van Jees wat vxxmiitfichoot Jeas Kvne g baaelmden Je Eult het nicsnand seg en wed Saiundnw moeK ze aiiig l Ze keek hem bod aan dat de ziel van Swinders wcgamolit Dat wws wa t anders dan aiehl Stdilwl te hooren noemen NWn Jtma mcEiï üe xog bet aan een Inende iMl fkk Biet uÜA a B Mag pw daar guwt voor Of d2w Jew mb dia voaU dat t i A Jfi M f