Goudsche Courant, maandag 11 april 1921

No 14594 60e Jaargang MBsdag 12 AprU 1921 ADVERTENTUN Nieuwe Schouwburg lOe Voorstelling in het Abonnement DONDERDAG 14 APRIL S uur HET SCHOUWTOONEEL Directie van der HOR ST en MURCH Vadertje Langbeen Vroolijk HpeJ in 4 bedrUv n Entree voor Leden der Sociëteit Loge en SUlles ƒ 2 50 Balcon ƒ 1 75 voor Niet lieden Loge en Stalles ƒ 3 Balcon f 2 26 Galer voor Led i en Niet Leden 0 7S Alles met 10 auteursrechten en 10 sted yke belasting Plutflbespreking by loting en kaartverkoop Woensdag IS April b avonds 1695 8 unr 25 Ondergeteekendfi verklaart hiermede dat de door hem aangekochte runderen van GEBR3 DEN BRAVEN te Stoiwijk in een uitstekende conditie verkeei en Dit in afwijking van het verspreide gerucht als zou dit vee lijdende zijn aan een besmettelijke ziekte iBt7 14 J DE GROOT Jacz Berkenwoude 11 April 1921 Sdiilderskneclits Loon 7e ets per uur bij J van Wijnen P Jz Krimpen a d IJssel T ABONNEHBNTSraUSi pn kmrtul ƒ 2 21 per week 17 e it net ad t liil per kwartaal ƒ 2 0 per week 22 cent overal waar da bworglllc per loiqw laadliedt Franco per post per kwartaal ƒ 3 16 met Zondagsblad ƒ 8 80 Aboimeiiieiiteii worden dagel ke aaagenoneii aas eni InreaD Markt I OOUDA bU onze agenten den boekhandel en da poatkiatoren ADVERTËNTIEPttUS Uit Gouda en onutretwi behoorenda tot dan beiorikrlac i 1 I regels tlM elke regel meur ƒ D tS Van buiten Gouda en den beaergkriag 1 e regels ƒ l es elke regel meel ƒ 0 80 Adverteatliin in hel ZaterAwnnmmer 10 H btialag op den pr fs t MIRMEN M mriXtnf A MIJNMABOT 2 W J Steller dezer annonce voornemens zijnde zich te Gouda te vestigen zag zich gaarne opgenomen als Compagnon in bestaande zaak Ook niet ongenegen zaak over te nepien Brieven onder no 297 aan K Wessels y Advertent Bureau Gouda 1919 12 Redactie Tdef Interc MS Nieuwe Duitsche voorstellen Merkwaardige uitlating van dr Simons Zal Ouitschland nieuwe voorstellen doen De commissie voor Buitenlandsche Zaken bijeengeroepen Het overlijden der ex keizerin Motie van sympathie aancenomen Verzet der uiterst linkschen Verklaring van ex keizer Karl De mUnwerkersstaking loopt ten einde Oplossing van t arbeidsconflict In Denemarken ONS OVERZICHT COHEN i Co ARtiHKIW FABdlEK yjia Markiezen Zonneschermen Jalouzieën Rolluiken le Tenten enz Agent voor Gouda en omstreken H J VAN SCHALEN WUDSTRAAT 21 GOUDA Ter Drukkerij van A BRINKMAN ZOON kan geplaatst worden een 2e klas Drukker van goede getuigen voorzien Aanmelding Kantoor Markt 31 ifiven na den tea uiKikeer van de OuJt che tlelegMitie uit Londen wiaaa ie aoo lealiiic dt taauü op den kotp Kekreoren heeft wau er sproke van dr SiiiDDon s aftreden de beijpredungen in den RÜHLadair echter evenals iW hiouding van de oommdiflisie voor buitentondische aanigöleiirertheden gaven hem reden toch maar aan te Möcven doch owiieuiw d rken gemditen oip over hert heenfraon van dïii niii i ter voor buitenlamlsohe laben toen hü omlamgs naar ZwisePland vertrok oim daar na de zenuwaDannende dag n op z n verfhaal te boonen Irebuiasöhen dm Sdmons denkt ap t oogienbliik er n t aan de portefeuille neer te lewgen Hü ij weer opifaknaflrt de overspanmiintfr schijnt iKii te boiven te zijn en de verÜKwidine bot de entente hee£t nogr zün volle aandacht en beJaaiR stelJiiwr Gr a wü hij het oonCjct dot te Londetn is onAistaan en dat tengevoJjiie der toetfpegJBfite sancties voor IJuitschland in z n geiheel en w or de nieuw bezeitte gebieden in t biiizonder auike on aangenaane govolfcen heeft tot een roed Dplossaiyr breneren l aarvan getuigde al he joaiRisibe mennorajwluim dat ten doel hjad naar dr Sianons toft den bekeaiien verteicenwoowlfliger van de Matin in Zwitseo Jan Sauenwein vetidatirdie het DuitE he standpunt uiteen te zetten teeenowr dat der giet Allieenten dat im de rede van LJowl Georg waa i eiwefl effd Wat mü botreft zei d imniater verder suit u zich h ïiinn ren dat ik in Sipa op dundielijke wijze uitdnikjdnit heb gegeven aan izen wü om de verVoeate gebieden van Noord d rajifcriik te herstellen ü handeide toen iïi volkomen overeematemmMur met miine te voren m d n Rijksdag en eJders afigelagde vei4cl ringen Doch er is niet alleen aprake van kien wederopbouw der verwwste eebiedea PranKrijik wil zonder twiife geld hebben Dit is veel nwieleilHfeer want wii hebben geen geld Wii moeten onb d it verschaffen Jifltween groote moeiliikheden met zich ttreagt Wii kunnen het vraaigiaftiuk alechte opJofisen door een vergeUvk met FrankrÜJt BÜ het schadevergoedungsvraagstuik is Frankrijk de ovepheerschende mogendhend het geeft den geallieerden leiding Ik ben er voJkoonen van overtaiied dat reen enkde zijner bondigenooten Frankrijk zal tegcmverken wnnneer het liin zaïken in eiigen hand wil nemen en steeds scherDere dtwanjïmftaftreflfelen toepaesen Wanwer het ons wïl neerdru en fean heit dat Ik heb nooit otp offleenigheid onder de gealilieenden gerekend Meai moet dus met iPrankriJik onderfcandeleai doch ik geloof niet voilgens de msrtJbiode van Parijs en Ijoiwlcn Men moet nieuwe basis zoeken en nieuwe meiÖwdes van onderhandeling KOSTHUIS aangeboden in een net burgergezin met vrü Itamertje geen Iwroepskosthuis 10 Brieven onder no 1907 Bureau GOUDSCHE COURANT Marltt 31 lenuuid BIEDT ZICH AAN om WASSCHEN by haAi thuii te behandelen Brieven ondel no 1916 Bureau GOUDSCHE COURANT Mkrkt 31 6 TE KOOP of TE HUUR GEVRAAGD een zaakje ef zaak of WONING daarvoor in te richten t zü in of buiten Gouda Brieven onder No 1908 Bureau GOUDSCHE COURANT Mart 31 8 Verpleegster VRAAGT Zit Slaapkamep zonder pension Brieven met prijs onder No 1911 BuicauGOUDSCHH COURANT Markt 31 6 BF NT U KEN ROOKEB Koopt dan onze groote NAPOLEON en U geniet 7 kwartier voor siechta 7 centl Al Reclamemerk TIP POP 4 cent Turfmarkt S4 TE HUUR centrum stad na 15 April een lü Bovenwoning bevattende voorkamer slaapkamer keuken en overdekt plat met gebruik van Gas Watei leiding en Electrisch licht Voorwaarden een jaai huur vooruit en gas en licht maandelijks Brieven onder no 1916 Bureau GOUDSCHE COURANT Markt 31 FEUILLETON DE LELA HOED Naar bet Schotsch van S R OROCKSTT Vertaald door I P WBaSBLINK v ROSSUM Nadruk verboden 27 Wm een dopwor die John Dne heeft a vSsKT gieioerd voor de mooie jomgie meisjes vag te loopen plaagde de oude dame Groortmoeder zcd Winnie die er kreg van wewl irlheer Peden is gekoinen om u te vraigen hoe u het vandaag maakt Mnx nu dat is moKelijifc niaAr miJDheer Peden heeft zeif een tong en h j kan lif twïdschaiKpcn wel zelf doent Wat lüu di iwige meisjes befleefd hè aei ze mch tot Ralph wendend met een geziciït aJaof Ee een bedorven kiud moest verornt huiidiigwi Wfimnde giing m de kamer ernaast en terwij l ae eeniere bloemen oipiraapte da Je had laten vallen wierp zü ze met een verachtetyic gieaidit naar buiten Dat gebaar had haar goed giodaan Wat Ralph reft die een matig giewieten had ea wn gevoel van floha imt behauden had over de kleine voonuBgngane scème hÜ wa eniffsïins veitwtmcieiid haar aldiuB te zden ai telCDStum in pnma geheel wolle Kamgaren I a tet met z ijdcn voenng mod tressen q mecring M 7rnodernc kloujreix HtaarmahersvcrK Sftoo alecKCA il J mpc Moc9sfcvjatJ43 3A9sï5h rRotUrdom 14 April m uur Soc de JWuni Vel ïm Jj Comité voor de HnisvUttentoon m t i M na OBtTHweB nu wrmOmiti toll nmukaUiUiedHi n MI dHa ki ann araida te 1 Vraagt condities voor het inca seeren owcr AchtergtalUge en BetwlBte Vorderingen ïii iir mi i Cl £ 1 Hö keek zün beminnelilto ondeirraaff aiaa om te zien af htt voort moeiit laan I e ude daput knikte bctn welwtil Eleotrbohe DrukkerQ A BRINKMAN ZOON QOODA mCBZONDEN Buiten vwwntwom flmkbeM d r R l Tot a il de Volks Geachte Stadgenooten Ais commissie der Kindervoedii der vt i eenipng Tot Heil des Volks gevoelon wö bdioefte u het een en ander mede te leielen Op onze vergaderinR van 4 April 1921 is met aijreineene tttemmen bealoten dat onze vereeniginK niet wenw ht mede te werken met do pas opgerichte neutrale Vereeniging van Kindervoeding lo Dat zij door medewerking haar beKin el niet pry wU g ven 2e Dat zij reedn 38 jaar tang getoond heeft op echt neutrale wiJie kindervoeding t houden nooit vragende naar godadienst i f party maar haar wtuihtwoord waa is hat noodig Zoo ja dan w a z j alt d tot iiolpen gereed ie Dat zij niet wil en kan medeweriEen ilat alles uit de gedwongen gemieenachap liai is uit de gemeentekas moet worden betaaUd Want dit i s leker of men dit erkennen wil of niet dat elke subaidJe voor welk doel ook gegeven tenslotte balastlu erhuoging tengevolge beeft 4e Zy acht op t oogenblik den tijd nag niet gekomen om ook des zomers kindervoeding te hMuten omdat daarin het groote gevaar schuilt dat velo ouders hun plicht zullen venaken om voor bun kinderen te zorgen velen daardoor te licht met hun werk omspringen wetende daar wordt toch voor myn kinderen gezorgd Deze gedacht mag niet worden opgewekt Daar kunnen gevallen zich voordoen dat hulp noodig is dan is de vereeniging Tot Heil des Volks zooveel als in haar vermogen is wel tot helpen bereid Geachte stadgenooten wü wenschen zooata wij dit altyd gedaan hebben reeds 33 jaar lang met dit werk der kindlÉvoedinK door te gaan Het een biddend opzien tot onzen God steeds vragende of Hy ons lust en kracht wil chenken tot dezen arbeid der liefde De ondervinding heeft ons geleerd dat Gouda vele kindervrienden en vriendinnen bezit d ons gaarne willen helpen en hun gaven voor dit doel ons willen toewrtrouwen wetende dat het goed wordt besteed en beheerd Ons vertrouwen Is op God en dit vertrouwen is nog nooit beschaamd uitgekomen Nooit kan het geloof te veel verwachten Onie trommelslager wil ons graag helpen om tot geven op te wekken en onze geachte stadgenooten zullen weder beleid zün om de Kindervoeding Tot Heil des Volks te steunen met hun gewaardeerde gaven Dan is het dan blijft het enkel een weric der liefde Allep mag veranderen niets blijft bestaan alleen wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus dit alleen blgft hpstaan Geachte Redactie harteiyk dank voor hetIilaatwn van bovenstaande regelen Hoogachtend J J BIK Secr Penningm der Kindervoeding der Vereeniging Tot Heil des Volks ffpiarintfstraat 83 Teleph 199 LAMP EN TUWBOUW Nfcttwe RiiodadendronB te Boskoon Woenadaff U bracht het hoofdbestuur der Nederiandsche Maatschauwif voor iTuanftxymv en Haotikiuwie eem beaoek aan de kweekerüen d r fiflroa C B van Nes Zonea te Boskoop ter bezichtutiing der njeuiwe Rlhxjdodemdhms door deze ftirma aieiwonnen Dat zün er in het reheel een 240ftal maar daarnibt is een keuze van dfc beste gedaan die laiter zuilen benaamd en KL den handel gabnacht woiiden Eem coJiecbie van ocweveer 100 Ddanten in dii meest uiteenloopemke kleuren was in d e kas in bloei getroikken en tientoonfKstedd en dftcbelüdc vied op dte bijzondere roobte den hioeansii em de orpvaillende hedderiiedd der kleuren De fimui us uitbgeguan van die Itlhododendiroo Griffiiiihianuim een soort uit de Hfimalaya met bijzonder rnoote en welrneüoende bloamen doie echiber in ons land aiet wiintorhiaind en dius voor ons kümaat ongeschikt Deze pmachtiare soort nu kruiste die firma met ver schJHende winterfian Rhodortendmon en reed in de eerste eneratie kwamen daaruit zeer beJanarrdke voi men 04U de KxMunirin Wiilhelminiai met jrixxirte klokvonnige zocht rozenroode blLoeraen diBe echter nour niet göheeJ winteiihaïid wias V ooptg zette kpiLiiainjren hiet de oianten der eerate generatJe en winterhaircle vormen brachitcn weer nieuwe verHchoidenïupden welke eon grcKitere wlniterhardheld t ezaten en zoo ifn er reeda tail van voo nwn die voor de miJdere streken en in Enfreland te gebnuiJcen zHn En daarmede heeft te fiirma het aosortiment Rlhododendpons bellanigrijk TcrrJIkt Vooral in het rood n prachtsige voorudteaiven te coq taiteemen De beate roodie Hhiododendron iWHB tot nu toe de RhododendnHi Doncaster maar bdj de nLeu we vormen is het rood lAeper warmer sprekender De vorm Mlad J H van Nes is roizeroodi nvet Dracthturen lans en dan zijn er holpoode karmiinroode en gevtamd roode verscheidentbeden ook rose lila en witte vormen w arvan lU hyliride G offry Mullais met zeer groote w iWe gekartelde btoemen de Rchoooüte i Voor veinrroejriiWsdoeleaiMien liin er Kfen schooner houtgewassen denkbaar Boo kleurenriik en zoo weelderig van bloementooi wnarmede ze de Indiaohe Axalea is naar de kroon steken In dot oDxicht needs moKen de nieuwe Rihod odenri inB veritragen na een 20 iariKWi arbedd een beJaogriJta aanwinst erekenit wwdeo Ook buiten OD het veld onder de beBchu Jting van wandkoerinafen waren reeds tal van deze Rhododendrons tot be nnentlen Moet ekomon en konden die waim aoode tinten der bloenkeD bewonderd worden Heel duidelijk waa hier te am boeook het loof en de habËtus der ptuaben inkleur en vorm van eUoaoder wrachülen Ml hoe daaruit naar voren kunt dwt vele KSiockxtendmonfrormen bü de kzulainseneen J hebben geapeeld y GOUDEBAK AdvertentlCn en abonnementtn op dit blad worden aangenomen door L VLKGGSEKT G md ak Blauw kamgarenCostuums Btauw icamgaren Mantel Coituums met zijde gevoerdf SS Aanb velen i I VLAQ II H rsB D ma KI riii ik r TEL 592 KUIPERSTRAAT 41 43 Indische Geneeimiddelen GALSTEENEK NIEBBLAASZIEETEK T£MOE LAWAK afdoend nOddel tegen galatvenen p b ƒ 1 7S 6 b ƒ S0 als ik Uw middel niet g bruikt had waa een operatie onvermÜdel k bij k nili r i voiwasaarn i vBrdrauvn doorl geweest DAON REMOKDJTOENG tegen nieraandoeningen nierateen grula pei bus ƒ 2 26 6 b ƒ 12 50 sinda het gebruik van Uw Re moedjoeng gevoel ik mij een heel ander mensdi DAON MËNIRAN blaaszïekten ateenen pünlijke druppetagewUze urineloozing P b f 2 26 6 b ƒ 12 60 1779 2 De urine komt thans in grootere hoeveelheden dan vroeger terwijl het niet meer zoo troebel te Bovenstaande aanhalingen werden ona toegezonden door de gebruikers van Ind Geneesmiddeten Men eische op eUce bus de naam THE SINSER IMPORT COMP anoaiiiGEa Poaibus lot Verkrijgbaar bU ApotlielcerB on Drogisten waar niet gelieve men zicllte wenden tot THE IMF COMP GRONINGEN 4456 37 Adverteert in dit Blad VBEDWATEREN M Spoedige radicale genezing door de bekende pillen 237 12 MRiB a ook bij verouderde gevallen ƒ 2 50 N V Jttij SANITAS GOUDA Korte Tiendesnieir 10 HOTPBBD1A M Korte Hoomtraat 37 UTREXJHT Vooratraait 106 AiMSTBRDAM BembnandtBlein 44 AdvertentlCn en abonnementen ep dit blad warden aanKenomen roor BerkenwoadeDorp door A BOOM B rlwnwQHde rnor ISeikenwoade Achterbroek dw TNOOMRN Ti imfhr Stnlnfik G O R D I J N E Fijne Toiletten en Blouses kan men in den regel niet wasucften Toch in het zoo prettig tetx frisch aan Ie hebben Laat ze stoomeni zooals dit heet want eigenlijk IS het diemisch reinigen Ook kunt ge u in een kleur vergist hebhen Laat za dan varven DE PELIKAAN QOUDA 8T00 OM ERISPELIJKE AFLEVERING I Waarborg woop de fijnste kwaliteit geven U Maggl s Soepen zij zijn uit de beate grondstoffen vervaardigd en bevatten alle bestanddeelen der zelfberelde soepen Verkrijgbaar In meer dan 12 soorten t Het Tabaksblad WBEKBLAD VOOR WINKELIERS GROSSIERS EM AANVERWANTEN IN TABAK SIGAREN en SIGARETTEN Meest verapreide lezenswaardig vakblad Min 20 pagina a Rnim 8000 lcz r Lai Bltonnement i Belangbebbendeti aendan hun adres aunden uitgever J C SCHOËHEUBR Amsterdam en zti ontTugen gratis 2 wekcu eeD proefexemplaar 5183 14 Een UITSTEKEND MIDDEL tegen Blaa aandoeningen Drinkwater dat van slechte hoedanigheid is veroorzaakt dikw ls e n blaaaziekte Iedere lijder die onder deze kwellende es brandende pijn als een irevolg van een ontsteking der blaas gebukt gaat moet met een onschadelijk middel dat in 99 van d 100 gevallen verlichting geeft eens een proef nemen Deze pün wordt door kiemen in het bloed veroorzaakt DE WITT s Nier en Blaaspillen bevatten een zeer sterk en toch byzonder verzachtend middel dat tot de ziekte teweefsels dooi dringt de kiemen aantast en vernietigt de urine na zekeren tijd licht en helder mankt en een wonderlijk vlug gevoel v n opluchting en kalmte met zich brengt Mocht u van rheumatiek jicht nlev en blaassteenen pün in den rug moeheid waterzucht hardiyvigheld troebele urine ont steking der blaas of andere kenteekenen last hebben neemt dan onmiddelijk eens met dit uitstekende geneesmiddel een proef Het geeft bijna altijd een spoedige verlichting en een zekere genezing volgt in de meeste gevallen Wacht échter niet tot het te laat is Gaat onmiddelijk naar uwen drogist en vraagt hem om een doos DE WITT s Nier en Blaaspillen die uitsluitend voor nier en blaasziekten zy n samengesteld Men moet er echter op letten dat men de echte DE WITT s Pillen ontvangt in doezen voorzien van blauw met goudgeel etiket en een speciaal blauw zegel op de kurk Mocht men eenige moeilijkheden bij het verkrijgen van de echte DE WITT s Nieren Blaaspillen ondei vinden zendt dan het geld aan E C DE WITT Co Ltd DEN HAAG waarna u onmiddelijk een flacon wordt toegezonden Prijs ƒ 1 75 en ƒ 2 75 per doos Verkrijgbaar te GOUDA bif ANTONCOOPS Wijdatraat 81 en Mej S VAN LOON Markt 5056 60 Voordeelen van de Sanguinose Voor uw ge ondheid is het beate niet te goed De SANGUINOSE bleek oor vele zwakken overwerkten oververmoeiden het beste Waarom De SANGUINOSE wekt uw eetlust zij bevordert een goede spüsveite ling en herstelt die waar ziJ verstoord werd De SANGUINOSE zuivert verrukt en versterkt het bloed De SANGUINOSE versterkt uw of SANGUINOSE veretei kt uw zenuwen Zij voedt de hersenen xü overwint de hardnekkigste hoofdpijn geneest de slapeloosheid zij geeft nieuwe kracht en energie Honderden bij honderden hebben dit óndervomlen Neemt er de proef van SANGUINOSE kost per flacon ƒ 2 6 fl ƒ 11 12 fl ƒ 21 Te verkrijgen bü Apothekers en Drogisten Icnuwf itBJw WAAB PA rat 6171 13 A6BNDA VAN DAM Co De Riemerstraat 2x A Den Haag VBRSCHUNT DA6BLUK8 BKHALTI ZOK tlN FSBSTDAOIN IKOBZONDSN mDaDUUNOlCNi 1 1 ngale S M aUn regal meer ifa Op 4 Toorpagüu M heof OewoM adwteatlli ea iM 8o l i mededeeliagea bt aontraet lot laer iw l ee d B prVe Oioete leMan ea nadM worden benkand naar plaalamlmleL Adnrtwtil kuaan wontan lannoadea door toaaetankomat vaa aoUada Boakkaaddaiaa AdwteatWwnanx ea oaaa A itan Bnmn MARKT 31 G06DA Admiiitatnitie Tdef Intere Si daoken De veiklitnag Iweft d n ook in ipoJnfeieke en diplemaitiieke kriivren te Oirlün we eenifT opzien ewokt a be voeKdec pdwtee verkicwnie nten volgens het Acht Ulhr Abeodblfttt ent I na den teniirkeer van den minister te Bert lim in staat te zuiden zün nadere mededeeUngea te doen ointi iit de vnwisf t hü met AÜo tDeapcldngffl op nleuiwe Duitaebie voomteüen m zake de kwestie der achwtolo wteilitanfr heeft bedoeld N ar van Ander züde vsrhudt abmt bet tvmat dat op het mimataoip van Buitenr Landsohe Saken op het oogenbUiuk geen nieuwe voor teUen wwrden uitgewerkt iHioe t sij de uóUatmg van dr Simons Uiitt me Mk ardiig en ze zal nieft nalaten ook in krtiÉren der xeallieenlen verondersteUuKgoi fii venmoedeoa te widtken dd inijschien nAet zoo onjui zün aJs de be ivotKTde plaats te Benliln meent Binnenkort suilen we er liieeï Van hioonen iNaar het HoUaadech Ni uw bu t au uit Beihin verneemt zaJ Dr Stre Hnaon tet atend na den teructkeer van dr Siinontfde Kiïkfcoomnuiesie voor bttitenlamlache zaken hüeen roepen In hooftfaawJt geldt dit de ibehandedoncr van het vraaarstuk der 9cha 6vengoedinjr BiJ alle p rtii n bestaat de wenach dat de reireerW Kan tijdjig oo de fliooftte zal stedden van de nieuwe voomteJien en dr SdnuHifi aan de commissie zijn txiannen zal mededeelen Hpc belangrük deze zaak ook tooh heeft het meeremloel der DuMische bevoTkiiitg grootere belangatallliur van een andere aanffeleKeaheiiid n i het overltiiden der ex fce aenn wier herHuienng in svimip atihie m blUnreu voortleven SteohiU de Uitemt lonkechen wdlen nlete meer weten van de vrouw die tot vopr enkele fau en naast den keizer aaan t hoofd van t rijk toad Zij hebben zich in den Rijkwiatfr ook verzot tegen geen mati van vmpathie met de overleden keizerin die dea ondank wend Rwedigekeund daar het hier geen monarchistDische betooguv geldt de kedzerin Ununers heeft zich ninuner in de poJdtlek ffemenicd osaar zU heeft bekend ge taan ais een goede moeder en een goede vrouw swodat de sympatfliie haar oenMMm g dt In Potadam was de uitweikiiMr van hert Ibericiht buitengewoKHi steik dee middngiB begonnen de klokken van alle ketken te iuiden en hielden dot eeo heet uur voi faeriwiji de Prulaiische en Duitache vlamren ihailfotok wiaren geheaohen aan bijna alle huizen en zelfb op somimkiw politieke gebouwen Er waren gala unifiwinen van zulk een venieheidenhedd en adUMeriug aU edert de daoren van W iBielm niet meer iwiaren gezien Ken onofidetibixiken atoet rijtuigen reeds on naar het manner p r ileis waar evenwel de kroonnmiweB niet aanweoJig wbs Dergelijke tooneelen kon imen ook wBAmeonen Hj het iraJeis van Eitel l Vitz en van andere imikaen De conservatieve en monarohistiBche bl deii zün gistermiddag verschenen met anvaite rouwrandra en groote letters Onae Joedzerin ie overleden zU weiden uit oror de tragecUe van haar leven welke eindigde dn het buitenland Haar de bladen van uitei dt iinJuj lAibhcccren een medetieeling Q de Innnenpajcina eu tioau die volgen door een waiu üchuwiur teuren de mooarcbiisten die waamchtinluk door den doo4 der keizerin een t o ung zullen wactwa om de reigeeruur omver te weiipen De Voruarte de ptyriAjNii om de kedzenn tot een ilmartelaara en een heUlin te maken moeten mialuldten aangezien haar gedrag met in heeft dat haar aanHoraak geeft op meel comudemtae dan eenure andem Duitache moeder De Freiheit deeat haar dood med6 Jn die i egeJs due aldus eoaduren De monarchistea zulten trachten hiei uit Dn DaR nda te sLaan maar voor one ia deze ipik van geen belang Ala dttt bil de bewraienia waannrer onder Binnenland meer maar niet tet boteingen leidt t Tenwijil te Beitlün de nawn der ex keizena Of aller lippen is komt men in Ooetnn iiiik en Hongnrije weer tot bedaren na het avvntuUT van hun ex inonardh Deïe heeft Eijn hart udtwaatert bii den Matinoorre pondent Sauerrwein Van een plan van een poli ieken slaai die zoowel Oo tenrük41iongarUe aJ Beieren zou oravaitten wUde Karl niet weten im ambaties iftrckken och niet tot en vreentd land zei Mj welke uJtuw Sauerwetn zeer prUet ovndat daaruit blijkt d t Karl heel goed inziet dat bit zulk een opJo dng Beiehen sleohtw het lekaas zou ziin bm Oastenhik tot het Du itscihe ritk te lokken Vat lof van Karl en ah bewiie van diene Pranschtfezindhekl vertelt Sauerwem verder nog dat de ionge vorat plan had zoch dra hit op den troon gekonwm waa een wedeBworstet tot F aokrilk te richteA HÜ aiprak daaiiover met Czeiwin die m dit plan ie doen mcialidcken voorstelde sieh daartoe met Caditaux m vertundbig te BtetJen Maar Karl wnlde daarvan nJete weten en iilch al leen wenden tof de manned diie inderdaad Frankrijk regeenien In een vergelüking 6u aohen Karl e Kjonatantiin van Griekenland dien hij inderdaad in dl zelfde salon te Luaern had geïnterviewd prÜ t hiJ de houditw van den eerste die niet zooftls de faweede ziln land opofferde aan z n kroon maar zün land weer verhet Boodra hii betneikte dat ziin aawwesEDigh d het zou kunnen achdiden het water stroomde met groote snelheid naar binnen en venier uitstel zou verwoe bing van de kolenvelden op groote schaal tengovolgö hebben gehad Gisterochtend is do aangekondigde conferentie tusgchen het bestuur der münwerkersfederatie en de vertegenwoordigers dei directies begonnen Lloyil George w w w t se bü en leide in een rede o a dat d regeering tet het uiteindelük besluit l gekomen dat de koTMUiijrerfaeid slet Uy vend kan wonlen gesubsidieerd In Üniueel vim men op den goeden wag Ou relukJ£agerwii e ia deze wÜee van zakelijke onderhandeiuic die buaineasiike ww niet tot het etuide voortweMt Onze deakundflgen hebben een toeateanming gekregen den gealiieerden exoertfi van anüwoord te dienen en vodgena mijn oordeel hee£t men de confederatie wuarvan hien zooveel Sfprak en welike tot aieU kon lieiden veel te haastUK voortvestum d T ifonden heJ ik ons atandwiot aooüili mii was opgedrajcen onitnvoikioeid Ik had met het reoht den te Pariis vnongeateJden verander liken factoir te aamnaanlen en ik kon tioch een anderen vooratelien noch m overweging geven het vnaagstuk aan een conferentie van dei kfUiodigen voor te leggen Anders zou men dan hebben geloofd dat ik het begiinsej der veraoderÜidïe karlüküche betaitingen zeif verwen Dit ia niet waar Volgens mijn oordeel is bet mogelijJt in korten tüd iets dengeliiJos te vincten Ik ben te Londen venJer ff paan als met miin inBtructies vereenigiwaï was omdat k een m an beu die meer gevoel iheeft voor onze verpdichtinigen dan dagenen doe hun blik hoofdizakelijik gei iicht houden oD tie binneniLandische poliitiiek De bebaiingscapacJteiten wan een land moeten nie slechts teohndBch wwden beoordeeld dooU zU zijn ook een psychologisch vraatgaUnk AVaut de aflbeidsvoorwaarden sfneüea daarbiJ een zeer belangrijke ivl Wa t Duitschland betreft ben ik in dut opzicht veel optiimiiatischei tiimiiatischeidan veJe anderen dioch de avereenkioanst welke men wil tireflen moet ooveeJ moigelüik rekemniar houden met de zen peycth lo achen factor Nauwkeunger kan ik u niet 2egigen zoolang Üc niet iTiiet miJn collega s heb itreepitoJLen Ik ypreek hier göhed oersoonliik en man of tineer onsamenhangend doch ik hoop dat u desoniitahks de gTond edachte begrijiprt door welike ik mü laat ledden Ik kan u zemgen dat ik njet mdni ter mni wiilJen WQlien blütven In een vegeeriinA welke niet en absoluten wij heeft hare venDÜchtLnigen tot aii de uiterste grenzen van het mogelijke na te kxnnetL Overiigens ben ik van oondeel dat wü Ibmnen weinige dagen op duddeUike wtÜzè bUjken zuilen geiven van onzen goeden wÜ Tot zoover de merkfwiaardüre rede va dl Sfmons die hxKwel de maniater uotr drukkelijk gezewd heeft z n neraoooltiike opvatting te heM en gegeven toch afkonvIstijr iB van den nuan dóe de vcran w oopém voor de fauttenilandMhe politieik draaigt en die er bovendien nog aian toegevo gd iheeft dat wanneer de rqgeering niet ni e Riaat met z n zienawljse hij maar Unret verder voor de functie van nunieter zal bej Evenmin kan de regeeringscontrole op d nüverhcid worden hernieuwd Het huidige conflict is voortgekomen uit lie actie der mUneigenaars die oordeelden dat er niet genoeg geld wus om de loonen te betalen waartoe de tubsidieH tot dusver hen In staat haiklrn gesteld weshalve zü m d deeting ha4lden godaan de contracten te beplndigen en rtc geheelé loonschaal te zullen herzien Daarom meende de premier dat t aan le münedgenaairs atond en mededeeling te doen der reden waardoor zü dat besluit wareji gekomen en de loonsvermindering te rechtvaardigen Het zou dan Win de münwerkcrs zyn hun zaak uiteen te vetten niet alteen met verzot tegen de egfers maar fUior het voorleggen van plannen ter rechtvaardiging der geheele poslUe De uiteenzettingen moesten de grondslag vormen voor het onderzoek van den geheelen toestand De Premier stolde voor dat dit onderzoek zou wurden toevertrouwd aan een klein ticbaam van niet meer dan H münelgenatir s zonder of met 2 regeeringnvertegenwoordigerö en dat dit lichaam verslag zal uitbrengen aan de volledige conferentio OfMchoon de Premier afstapt om elf met eenig concreet voorstel te komen wordt met besUstheid insommlge kringen inMtegeileeld dat de regeering benfiiti ia ftnancifwle hulp te verleenerj aan de kolennüvcrheid om die over haar vertegenwoordige moeilükheden heen te helpen Deze hulp zou voor een streng beperkte ty I U Rtemd zUn en moet niet worden btidchouwd als subsidie Het uitzicht op rageelinghulp op deze wÜ heeft gwnle hot p gegeven op een succes der confereotie Wegens de gunstigp keer in den toestand werd hot debat lat heden in het Ijwerhuls jtou hebben plaats gehad over de plaatselüke proclamatie tet oproep der reserves uitg steld Blükene de aat te berichten udt Smre land loopt de mijnwerkenuttakinr ten inde Om de eenrte aanmaneng der leiders hebben de mannen aan de pompen onmiddeilük het werk hervat en de gruotete oorzaak voor bezorgdheid dat door het overstroomen der münen ernstige schade zou worden veroorzaakt is daardoor weggenomen In het Rhonde dal in Zuid Wales het grootete productiedistrict heeft men gelukkig geen moeilijkheden ondervonden bÜ het weer in werking brengen van de machines De snelheid en vastberadenheid waarmede de mannen die de pompen bedienen weer aan het werk zü gegaan hebben waarschünlük de münen gered wast Chamberlain aanvaardde uit naam der regeering blÜde een motie van dezen aaH ingediend door de arbeiderslelder Clyne Chamberlain zeide dat de instructt gegeven door de milnwcrkersfe ieratie om h t pompe i door vrijwilliger in de mijnen U te staan algemeen werden opgevolgd IV geflchillen waren terstond In de meef t vriendschappelijke geest behandeld De conferentie der münwerkers en raüneigenaars ia hüeengekomen maar de de onderhandelingen zullen aanzieniüken tüH kosten en met groote moeilükheden gepaard gaan Daarom was het mio Iig dat df voorzorgsmaatregelen tot het oproepen d r reserves lal worden uitgevyejd totdat het gevaar voorbij i Behalve dat de vernieling der mjjnfii voorkomen ia kan als tweede en belangrük j 1 J 1 TOorhti zijn gegaan sinds hÜ Hier aan huta kwoan Wiraiic keek haar grootmoeder met verH onderde ot en aan Ja kleine meid vervodgde ze Je nwu me uanküken maar zün vader had heel goed uw vader hunnen zünl Uit de doeken die hem omwaven keerde Walter Sfcirviiig haar een streng n geergeerd gezivht toe alsof die ivoorden tUi zün vrouw hem pkili eUng ap de aar terugriepen atiate vrouw rak h4i rnüt hu4 stem Miaar juffnnrw Skirving scheen m het minst nfet bewogen Ze voi penDegde zïeh met gedurende eenige mmuten het stai awÜigen te bewaren daarna hernam ze Ik heb Giibeirt Poden zeer gbed gekend In dien tijd had hÜ even mooie zi aitte en gekrulde haren als zÜn zoon ze nu heeft W inne bekeek met veel belMWBtellii de deur Kwam hü om one te ziien grootmoeder vroeg M M Hal zeker Zoo Mker als de e jonge man komt om mü Ze hehhen het me beiden geoegd Juffrouw Sddrving hield H eer op want ze voeLde de oogen van haar echtgenoot v haar geveataigd Ga voort met onj te vertetien over ufw vader en John B üriison zei ze et is heed amusant airdieaon verbeterde Winme Daar hü er nu zeker van waa dat c verhaal Wninie ook inteiwaaeerde ifiag SitL met meer vuur voort Wkvilc had zich naaüt haar groo noeder op den groad I lend toe Wiel nu zei Raiph mün vader is niet te overtref M jn moeder heb iJc na tiMu iJlk erg gemist Moair mijn vader Ia j wat teederfwod betreft een ware moeder voor mij geweest U w gnwtivader de oude Ralpfa Güchr rist weni zeer betreurd Men heeft gebe den voor zijn zaeüeJi eia in de g neente gedurende de drie dagien diie op zijn dood voJigden zeide de oude dame Wiinnie scheen iets te wiMen zegipen I Ihel reen haar weer een teBieóhtwijaing vaa ihaar grootmoeder op den hals haalde ul0s eens kleimtje ontving JÜ bezoek van dezen jongen man af ik Je hetrt me zelf gezeigd dat hü om mü kwam Kum Iaat ons rustig praten en zeggen wat we te z rsien hebben Mdus beriapt bleef Winme zwifeen Maar voor den eersten keer keek ze Ralpöi met een giliimaadije van venataodbouding aan dat zün hart daad opspringien En hü ant wwwdde Knp goed geluk In de volgendie aeoooden Man vader o ja m énegi aUiJd de hei i e boeken al John Büdoteoii preekt Wait zegt ge me daar zei de oude dame ontsteld Ik wilde zeogeai dat John Üaixó mm de heilifl boeken draaft als mUn vader preedot en ais hü de deur aluït Snaebeat John door het hekje JEn veriies nu odet het Umtdje met de peiadmen waUs voor dn weaten gebeund jfc of ook wel Wee voorzichtit met dezen kant van dea pmAprtoal de deur is ntet in ordel WInUDt hü heem gaat maar midden in de keik teert hy zich om om te zien of mün vader zijm inatpuctfes heeft opgevoJgd Zoo hfindeJt hü tónAs den dac waarop mÜn vader in inneriük died Tersooken rechtop in ziJn preekfltoed staan bleef zonder ieto te ziagigien zoodat de aanwezigen gelooMen dat hü in dinwte veihiading stosvl roet den Almachtige Wat heeft Jchn Bwjdieaon by die geieawnlheid tegen uw vader gieiegd vroeg Wïnnie voor het ee t dtjen dn vriendelük te n Ralph spRkend Deze wuerp haar een verrasten blik van dankbaarheiid toe en n de verwairing van izün zlW zocht hü te veiig efs naar een verVlarinff van het i ad8eliachtig gedrag der ionfiie meBgjvs Maar eindelitk antwioordde hü erf rerfegen tJcixn Bairdieson heeft gwegd John Bainüewm zei ik moei beikienDen dat dwt mi haelenuuU dmr faet faoctfd gegaan jel De oude dame wieip hem een goedkeurenden bUk toe Ge xiH een WNg ge hiftit goed hlo d in de aderen zei ze er enverwttcht O nu herinner ik het me viel Ralflh hiiar leveodog in de rede Jdm ei mtiten dominee want al ix u gereed otn naar dea hemel te n aegen er zün een beele hoop raenaohen in dese keik be heelenuuü ni t Jdaariün om u te volgen Sadiih r dart Winnie en haar groetraMder evg md belmr stalden in ci vertuul We t ge dat ie uw nuiar vneffer even owi end lub aU ik es won imd bioMD hebben hoewel eel Iipel wat iw n Iftten glüden en haar arm log op de knteëi der op de dame Ralph vroeg zich af of met de jaren WJnnie haar grootmowlep evenbeeld zou wonten en hlf n ak Uii zichzelf dat hU haar in dien tüd nog tiitl wndmaal meer zou liefhebben Jfyn vader ging hü voort M zwf bemind by zün parochianen want ze vinden een waar vader in hem Ook hebben ze een soort vereerin voor hem en hrschouwen ze hem als onfeitbaar In den tyd dat ik uw vader kerrfe xt juffrouw Skipving zowlen wat mbidm volmaaktheul en een weinig overmoed hwn geen kwawl gedaan hebben Het i mam nuttig ui dit leven JHa r groolmoecier becoo Winme Weea abil kleintje Ik zal no r aot w pden door je gebabbel Kan men don niet zeggen mder in d mie gevaUen te woovten AJs JÜ het niet bent met ït grootmoeder dan is het He andero daarginds dic je aankükt aJsof je Je stel aan aten veakooht ha lt Ik heb nooit wo n huis gezien Die kleine uitharstii scheen de oude dam te verlM rten een der achulifeiKon bewoog rich of het moMt zün dat Winnhden arm verlegde of de knie van haur grootmoeder n Haar kin met een kwiHJe op haar hand steuwU waaahÜ ze met een gelaten en tevreden uiteHU gUmdachte Ëudge oogenblikken keek de oude dame haar streng aan toen vermachtte zich haar blik en haar Hand gieeii tuMSchen de knii len van het jonge meisje Haar Ideine humeurige aanval nuMÜcte plaats voor fes gemoedelUke strenghekl Wordt rervolrd