Goudsche Courant, dinsdag 12 april 1921

13 AJ rU 1921 35g 60e Jaargang t L J MULLER GOUDA Lange Tiendeweg 74 VBRSCHUNÏ DAGBLUfiS BBHALTK ZON £ N FBBSTDAGEN ABONNEMENTSPRUSi pa kwartaal i 2 Z6 p r Mk 17 cent mét ZondaCiblld par kwartaal f2 90 par waak SS oent ov waar da Iwiorginf par toopar saaöhiadt Franco per post per kwartaal ƒ 8 16 met iondagrablad ƒ 3 80 Abonnemantan worden dagalljka aangeaomoo Ud na BoraM Markt SI OOUDA bQ ome agenten den boekhandel en de poitkantMMtt ADVERTENTIEPRIJS t Uit Gouda an otnatnk bahoerwide tot dan bexiuskrlac i6 regels ƒ 1 80 elke regel meer f OM Vna bnltea Gonda a dan baa gklli l fi regele ƒ 1 66 elke raffel maar ƒ 0 80 AdwtentiSa in het Zatanla niimaer K r btiilag op dan pilja INOaZONDBïf MKDfiDBIUNOlNi Op da Toorpagiaa M hoogar Oawoaa adwtaatWtt an lataMSdan uadedeaUngan t eoatraat tot Mar gaiadnMante pi a Groota latten aa raiulan worden berekend naar plaataralnata AdnrteBtWB knaaan woidaa tagawadaa oor tnaerhanknwit van aoUada Boakkaaddaran AdTartantiabaraMu an eaia A eatU 1 4 rafftU 2 0fi Ute reget maar lUO Redactie Telef Interc 645 Adninlatratki Talaf Iiitw 83 De mijnwerkersstaking twijfel dat de Entente oüa voJletiw ruiiittt ren kan maar ik ben vast ervan ovurtoigd dat iTankruK cbui in ieoer geval ook geruineenl zaï worden besioot bcheldiMiiauii Schrale troobtl De Duitschers worden nu de Joefpausing der sancties al weer naast jtev oon wordt w rkeiij k angstig te meer daar i Mei nadert en ie n dien datum nog veel scJierpere maatrogelen wo l n voai4 ercid De atem men die ut i nankrijk wonien gehooi d wekaien te iken aanzien weinig optiiniMne iBü da beraadalagimg in de Fraoiche Kamer over hot ontwero tot vaatateiiing voor den dienst 1921 van een speciaal budget van uitgaven waarvan de terugbeitaiing lean worden verkregen uit de imgevoige het vredesverdrag te ontvangen stoitingen zeide de piaatavervaiurende algemeene ramwrteur de Lauiteyric o a Wü staan aan den vooravond van den vervaltermün van den leit Mei wü willen betaald wonden Lev toej op alle bantken Ik htii geenerlei vertrouwen in de iwoorden van Duitaohland en in de papieren éie het ten ooswn behoeve xou teeiïenen Wü moeten waarboiven hebben AJs DuJtachland ons niet wil betalen moeten wü ons zelven betale n DujtisahJaiki moet betalen dat is voor one een kwestie van leven of dood Lev toej op alle banken Dr Simons is ovenbaaat naar Berlijn terugg ceerd en nog s nuddaffs had een zitting van t kahonet plaats WaarschijnUik is de minister van buitenlandsche zaken door zün oolJega s ter veranftwoording geroepen over zÜn ultJatiingen aan het initerview dat hii Saueiwien heeft toegestaan en waarover in diplomatieke kringen eenig misnoegen bestaat Officieel wordt te Berliin medeawleeki idat de tekst van dit interview den mJtusinèt niet vmraf ter ioooige i egaven en er komen dan ook venwhüJende oasaages in voor die met geheel juist zij n Intusfichen werd de belaiwrrükste pa eage n l doe waarin Simons te kennen gaf dat hij een nieuw aailbod zou doen niet bestreden Mien neemt aan dat Simons dezer dajren uitvoeiTiger mededeelingen oontrent zün aanbod zal doen De Petit Parisien verneemt uH GenMre dat Simons bü de Zwitaersche bondsrececrjing TKtu hedïbon aangedrongen om als bemiddelaarster oo te treden ten einde aJdue het hervatten der te Londen afgebroken onderhandelingen mabkelüker te maken Het Wad heeft ook vernomen dat Simons te Lugano met een zeer invloedritke persoon uat ItaJiaaneche kat wtieke kringen geconfereerd heeft die hem volkomen op de hoogte stekie van den binnendandachen toestand in de Entente landen Haniig s eerste boodschap aan t Congres is verschenen Ben belangrijke boodschap D nieuwe president keurt de beëindiging van den teohnischen oorlogstoestand met de centrale m irendheden van Europa goed door midüei van oen motdc van het oongnee welke oorzien zal xün van öitsentieele waarboJWen voor de bosoheeming vun alle rcohten der Ver Staten De president verkliaajt ten alott dat de Ver Staten geen Ud suUen K ordon vw den b Maandon volkenbond maar voag aan toe nu wij deoe verklaring aan d w reLd doen inoeten wU er bÜ zegtron du wü er teenazlns aan denken ons doel uit M ogit t verlieten nJ een aaaoeiaiie voor de bavordening van den vr de Wil zouden ons daar met vreugde bii aaaaluaten Hü hoopt in ataait te sün het plan voor zulk een associatie uit te werken De boodschap eindigt met de veifclartixi dat de Ver Suten gaame met de aodatw nnties willen samenwerken voor de vermindering van de bewapening maar vomuchtigheid verbiedt len Ver SUten ÊÜmm U ontwapenen Het p eit la dus bealitt Amerika wordt gten lid van den Volkenbond Weer op t dood pont RegeeringBsvoorsteUen De conferentie uit eengegaan De stemming by de ÏHpIe alliantie Sinn Fein bew irin Brandstichting te Portsmouth Sctieidemann over TJ i r Simons te Berlyn aangekomen Vergeefach beroep op ZwitUriand s bemiddeling HaMing tegen AmeTika a toetreding tot den Volkenbond ONS OVERZICHT MÜthJr f corwaoondeat va i cié flaiuïfte ter Crtianduan veraeeint nu dat oe spwiw ewarbeiders reeiminfl zijn genim Het fedt is bedroen end maai waar deonderihandelingen met de Britscflie mumr ¥ierkers staan weer o t doode piunt al te vpoeg is men oveml en In alle krinuen teüptLmiaÖBicii fceweest het ffoede be in derböspreknugem belooftte naar irobleken iageen K o d re ultaait althans ifreen sfjoedifcRioed resultaat het eenige dat tot hedenweid bereikit is dat de tranap rtapbeidensen spoorwewstaknng die in andere omatandiifflheden gdateren zou ziJn betfronnen qo niet is iKrproolameerd terwiil men ziidivtedt dat van dit uitstel afstel zaS komen hypewel de onderfxandelingen der miinwerkers niet xm meegevallen Eveneene hooütmen dat de poanpers met hun taak zullenvioortigaan Berat deden jrerucJiten de ronde en diaama werd officieel bevestiard datde miinyeiikerB de omderttiandelinKen heibben afirebroacen daar ze zioh niet kondenvei eenlsen met de retfPoeriiwsvoorsteJlen I e2e ziin ffiisterenawnd Repuibliceerd Na Ie beonvaren oiPKeeomd te h bi en teven eennabionalen winatpot en een nationale regelaryr der loonen stel de reKeeriiar voior een staadaaidiLoon vwor iedeo district Debewinselen voljtens welike die standaard zalbepaald worden sullen nationaal wordenvaatjresteld en zuJlen door de tewrentwooidijre conferentie woirden besnroken KiacJiten uit één of ander diistrict zullen naareen natóonale oojnmifieie worden veiiwezen iwaarin evenvetü miinewenmairs aiUk münwei iB ziibtititfr heftiben Verder 2al de teifrenwwwiiijïe conferentie beipalen in weJiteverhoudiimfT de winsten dier etjrenaars totde loonen zuillen staan Wanneer oip zoodaniire wijze een gdhiikk kinir tot stand komt waaribii de loonen o een econoimaschen rromdslaifr irebaseenl ziin zial de re eerin r f diurenide korten tiid finanoieeiai steun verleenen ten einde een BueLle venninderint der loonen in de het meest beitrokken diistricten te verzachten Over den loop der onderhandel imren hebfeen we Keen bericht ontvaniren wel s uit verschÜienide Densartemmen op te maken dat de miinarf 6ider met eeni vooraaideel ter conferentie ïiin etopipen en dat men onder de spooiilieden en transDOitmen schen er verre van erust od was dat de bui was overspedreven en de Bit fciinrsmoReliiikheid voor hem voorbM was Men weet dat de leider dezer catejrorieën van arbeiders voonal daarom voor fftakiiwr te vinden waren omdat ze vreesden dat over enkele maanden wanneer hun ovweenkümsten met de re peotieve directies aflooa n ze eveneens souden komen te staan voor © em poffiBff tot loomffveriandaïT vonden h t al oo sreraden de strtid nu maar ineens uit te vechten voor de Triole Alüantie in haar wheel BUITENL ANDSCH NlfiUWS UUlTSUlLAiNa Ëmatige mUnraniP In de mün KiunstüvtjQ der Groaae tal uaseldorf tuui gisteren door het ineiiwnvan den bliitsem op 400 meter diepte eeai zwaix ontplcxt fing plaatis De knal van oe untpiofiing werd xeU s buiten de mivn petuTord De giftige müingastien beitaiutiier len het werk der ruddingsmunsctiaopMi die met gasnukskers en zuurstot aupartiAeain den ineenge itorte müngaog trooatteBtloor Ui dringen Tot een uur s nmnaowaren vüftien dooden en vlif swaar a Aonden geborgen Er bevinden lioh eoklernog mijnwerkers in de soliaoht dia waarBchünlük ooic gedood zün loodat de rampin totaal 2b siachtoffera heeft geiiiooöt iairüike doktoren trachtten oo d buuHUi plaats van de mlJn de levonageeaten d igestikte münwerkers op tn wekiten echterzoiuier resultaat Het bedrüf stond gisteren stil doch het zal vandaag wordwi hervat RUSUND Bolsjewistisofae geeatlghekL De Tines verneem uit Warschau dat aldaar blijkbaar van bolsiewistisohe siida de volgende grap Ls uitgehaald De dagbladen aldaar ontvingen een getypte mededoeiing die van de Üritache legatie te Wurscliau afkomatig heette te süa dat in Fjigelaml een radenregeering wae uitgeroepen met den tüdelüken setei te GlawQW AUSTRALIË Tegen drooglegging Uit Axieiakie woidt gemeld AlW candidaten die voor de droogegging zün war den in Zuid iAuatraJlë venslaaren De Ifbarale regeering aal in de vergadering die 46 personen telt over een meenierheid van 6 of 6 penionen beschikken FEUILLETON DE LILA HOED Naar het Sdwrtwd van S R OHOOKETT Veoliaald door I P WBSSHLINK ROSSUM Nadrufk vereen KiJBMck in de hoogwte toooen mat gcjcag verkondigen JJeen probeer me niets wü te maken Je hebt je morgen verleuterd Genoeg getreuzeld met die bloememnand bom oa direct in de melkerü helpen en je gaat den heeten dag niet meer uit Op bet oogenbJik sloeg Ralph er in het geheel geen acht oip maar het vms te danken aan die nuttiffe beai hefd die hü de al te verleidelÜke Jeas niet weer op ün Keg vond want ondanks haar brutaUteit was Je s bang voor Meg Ralph vertrok een beetje gesterkt hü kon het grillige humMir van Winnie verstrekt niet verklaren maar het onderhoud met de grooKwudeiw had hem moed g gereau Toen hü de beek oventtak bü de drenk plaats der paarden en een b waerp In het da onderscheidde hü een lichte Japon door de berken en v iert oomen roet hun groene Iw sen lange den oever Hü betóom duR de groenende hellinff van het tegenover liggende heuv and en spoedig bemerkte hii beneden xioh de hekÜn der geduchiten en züner verliefde verzen Deze sprong nu eens vrooiÜk van den ecnen steen op den anderen dan weer boog ae zdcih voorxichtig over de be k en dompelde daaibU haar beide handen in het water Andrew Kiesock nddeipag aooder hoed of schonen was bÜ haar n baiden ganran Dch over aan het gemit wan de forellenvanget Andrew vervolgde de lüimme toraUan met de zwügende bloeddorsfcigiwW tmn een apeurhoftd Toch hidd hü difewtJU abi om Winnie met den vincer hu celMkooa de steenen aan te wüzen Dan traobtta het jonge meisje vol üver handig de mooie roofifl vlekte dieren te bemaohtEgen Plotselii toen ze het hooN ophief om de haren die over haar rood gezicht gevallen waren wpg te atrükcn bemerkte m Ralph die haar van de hoogte af atnilxwifgend gadesloeg lEerst wa Wünnie bepaald geërgerd ae was naar de bede gegaan om een nknxw ondei mud met RaJph te vermüden en nt daar hü was haar gevolgd Maar ie hoefde geen twee keer te küken mri te constateeren dat hÜ oneindig meer verlegen was dan ly met een g 6aar jral lewnifloghetd dat aan haar grootmoeder kerfnnerde riep z dan ook den JMi t A man toe Kom hier en h ona een paar reïlc vangen voor het avondeten Terwül hü resoluut zUn kielen drukte In het steenachtige terrein van de steïite heli ng daalde Ralph tot de stroombeddinr af Daar keek hü Winnie vragend aan Htj had di soort vi hTai t noo bedreveii in de rivier van Leeth Andrew Kiaaock wierp ham een vreeslüken blik toe waarin een di 5 e verachting gemengd waa met d woeste tmverschilligheid dde op het gelaat van den jongen wilde gewoonlük te leien was Het effect ervan werd een wemig bedorven door den streep van xwarte modder die zün go I t verborg van don eenan mondhoek tot de haarwortels Naar dew uitdrukking van zÜn gezicht veponderstelde Ralph dat de vangst nn forrilcn Mider die omsUntyghoden niet naar lüa sin waa en hü bood Winnie aan Andrvw ta w 28 Je bent een kkdne onriaitkbare zei ze het hoofd schuddend Jtaar binnenkort zai men je aan de deur Mrtiten jH A genoeg van die onaftuuükeiyjce dames onder m n kennissen ge iadf dw op een goeden dag zJch de vleugria geknipt en een draadje om den ï ootgebonden zagen met em doaün kleinebengel By deze voorspelling stond Winnie open ging de kamejc uit met een Uilfteriyic van beleedigde wawidiigiheid De oude dame begon hartelyk te lacien eöhter zooider dat Ralpih er mee inatamde Toen ze oordéelende naar het w stervend geduid van de voetataippen Winnie buiten gehoor waande hemaan ze op geheel anderen toon Maar weet ge jonigemjan men zou in bwdntlg gemeenten bunnen zoeken Kmder en meisje ak myn kleijjdocftïtertje te vin ien Ën vetiweld u maar niet dat de baas en ik niet gernden hebben wat u naar Craig Ronald Toert Het ie alles w t we maar het UefMe wenadten kanneo oandat e de xoon van uw T d r t en we w wiKhen u bedden g ml gatnk Jk dank u Ttn isnKher karto i Woidt Ternd t ADVBRTBNTON Nette Dienstbode GEVRAAGD in een klein gerin v g g V Zich aan te melden ook schriftelijk tusschen 6 en 9 uur Mevr WUliehn Aert van Nesstraat 140 A Rotterdftm Ha Ean nat MEISJE Adres Mej t d STARRE Se Kade 66 In beschaafd kinderloos gezin wonende op goeden rustigen stand vlak bU de RUks H a S te Gouda wordt tegen billijke nader overeen te komen vergoeding voor één of twee meisjes gelegenheid aangeboden het TWAALFUURTJE TE GEBRUIKEN en tusschen de schooltijden te verblij vm 1 Brievffii onder No 1929 aan Bureau Goudsche Courant Markt 31 Gouda GEVRAAGD door Heer en Dama eene OCRlsubl PHime Zit m Slaapkamer met of onder PENSION Brieven oniet No 1922 bureau GondtchaCourant Markt 31 15 TE HUIfRi leElqeJKamiDelIeÉD f 35 per maand isn lo AdiM BLEEKERSINGEL 26 KLOMPEN Ca 4000 pau prima ho e Qeldersche Schosnklompen populieren liandwerk voor lagen priji TE KOOP mi Cl AAI 0ER8 Tarbot bihUlke Steirine KaïrsiDhIiriik G OUDA Jaarlijksche AlgemMne Vergadarlng van Aandeelhouders op WOENSDAG Zt APRIL 1921 In Hotel De Zalm Markt Oottda De agenda de notulen der vorige Algemeene Vergadering van Aandeelhouders de Balans en Winsi en Verliesrekening 1920 alsmede de in de artikelen 87 en 44 der Statuten bedoelde stukken liggen van 19 April a s af voor Aandeelhouders ter inzage ten kantore der Vennootschap Ingevolge Art 28 der Statutenmoeten eigenaars van Aandeelen aanToonder om toegang tot de Vergadering te hebben deze Aandeelen voor 20 April a s tegen re u deponeerenten kantore der Vennootschap teGouda of bii de Heeren R MEES Zoonen te Rotterdam of bi de BOTTERDAMSCHE BANKVEREENIGING te Amsterdam of b i de N V BROEKMAN s ADMINISTRATIEKANTOOR Heerengracht 444 te Amsterdam 1928 47 Koninklijke Stearine KaarsenfabriekGouda eDE COMMISSARISSEN Aanbesteding Het Bestuur van de WoningbouwVereentging WADDINXVEEN te Waddlnxveen zal op 22 APRIL ajs des voormiddags ten 11 i uur ten Raadhuize in het openbaar trachten aan te besteden het bouwen van 20 Woningen Bestek en teekeningen è f 20 perstel restitutie ƒ 15 bij P D enD STUURMAN architecten Waddinxveen ue Advertentibi en abonnemntcn ep dit Uad wordtn aaogaBomea voor Bcrkanwoade Dorp door A BOOM Barkemroada nw Barkenwonde AcliteTknMk door J NOOMEN Beiencke Btatwük ONTVANBEN aleawt iindlai eegarneenle Hoaden APARTE MODELLEN Dijkgraaf sn Hoogheemraden van Rijnland brengen bij dezen ter kennis van ingelanden Ie dat bij de op 7 April 1921 gehouden verkiezing van hoofdingelanden en hoofdingeland plaatsvervangers gekozen zvjn de volgende heeren alt Hoofdingalanden in het 8e district de heer H Straatkot Azn 9e A N Straathof 12 A J de jong ISe r D DorrepMl Il HsotdlAgfllMid pMItmrvangars in het 2e diirtrict de heer L G Prin 8e De 10e 12e 13e P F Noordam W Nieuwenhui zen Czn C J Stoop L Noordam A B Verkleii 2e dat aangezien bij de verkiezing van een Hoofdingeland in het 11e district geen volstrekte meerderheid van stemmen verkregen is een herstemming zal plaats hebben op Donderdag 21 April 1921 tusschen de heeren W Vis en J G W Naber 3e dat de herstemming zal plaats hebben op de plaatsen en uren breeder by aanplakbiljetten bekend gemaakt Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland PIJNACKER Dijkgraaf C W VAN DER POT Bzn Secretaris Leiden 9 April 1921 HolorloolÉflsIJhliniDa Vertrek iedere DONDERDAGMORGEN UUf n ar Den Haag en Delft Ligplaats GOUWE bij d60roen ndaal Minasam aanbevelend is iis P A Leeuwen A Co CflB WO Houtmansgraoht 23 GOUDA £ i 8 K OHÖ inruue M£A VEOKOUDHCPCn EWJRiCHTEJJtCIE nOITODW Te Gouda bij ANTON COOPS WSd traat 3L iMO k i Het Tabai sblad WBEKBLAD VOOB WINKELIERS GROaSIEBS EN AANVERWANTEN IN TAEAK SIGAREN m alGAKETTBN Mwrt ymntlda lataunaidig nkUad Hia 0 paelDs i Rataa 80M leiwa Lu bMMKint Bduchebheiidui mdm haa adraa aandn oltKTm J C SCHOEHEIJGR Aniterdam oi sg ontvaai a i ntla 2 mkn M iiMtonnplaar SIU H N V Wessanen s Koninklijke Fabrieken WOBMEBVEER OPGERICHT 1718 6889 Voedert Uw Vee met S4 Mupwe LIjnzaadkneken merk ster en w l uitmuntende door hoog vetgehalte L l f N M EEL merk STER in geplombeerde zakken Grootste voedingswaarde Alles gegarandeerd Zuiver Eere Dlploina Partla 1900 Negen Gouden Medaffles Bestel Uw Drukwerk bij A Brinkman Zooue Waarborg vonp de fijnste kwaliteit geven U Maggi s Soepen zij zijn uit de beste grpndatoffen vervaardigd en bevatten alle bestanddeelen der zelfbereide soepen Verkrijgbaar In meer dan 12 soorten Adverteert in dit BM BOELHUIS e STOLWilK Notaris MAllLSTEDE te Bergambacht is voomemenB op WOENSDAC 20 APRIL 1921 des voormiddags 10 uur Zomertijd aan de Bouwmanswoning get D 15 bewoond door den heer M van der Wolf in Benederheul om contant geld in het openheaite verkoopen 20 Icalfdragende of gekalfd liebbende Koeien 5 Vaarlcoeian 4Plnlien 1 Pinicstier I aftandscli bruin Merrie paard mtU in tlla tulgm Voorts tentwagen kaasbrik boerenwagen hoolachudder hooUiark bietenmachine waschmachine twee handharken kruiwagens Bouwerij u MilkneremliiclMppiii waaronder Bascule met gewichten kaaspers kaasvaten van verschillende grootten kaasplanken schragen kaasstanders 4 wringtobben waarvan 1 teakhout kuipen staren kamstaaremmers hekken palen boomen 2 mimiebruggen vlonders 2 groote schouwen en melkschouw brandhout en eenig Huispaad s Morgens voor den verkoopdag afgenommerd te zien Op de woning geen gelegenheid totuitspanning m GUMMiWAREN Patent Geneesmiddelen Injectie oor neuB en oogspuitjea Slastieke Kousen Warmwaterfleascbeu Windkussens Buikbanden enz N V Mij SANITAS GOUDA Korte Ttenden es 10 BOTTBBDiAM Kort Hoo ratMu t 31 UTREOHT Voorstraat 106 AMSTtaiKAM RembmndtBlein 44 542 15 Een UITSTEKEND IVilDDEL tegen Blaaaaandoenintfen Drinkwater liat van slechte hoedanigheid is veioüizüakt dikwüls een blaaaziu kte ledere lyder die under deze kwellende en brandende pijn ats een gevolg van een ontsteking der blaas gebukt gaat moet met een onschadelüfc middel dat ie i9 van de 100 gevallen verlichting geeft eens een proef nemen Deze pijn wordt door kiemen in het bloed veroorzaakt DE WITT s Nier en Bla spillen bevatten een zeer sterk en toch bijzonder verzachtejiitd middel dat tot de ziekte teweefsels loordringt de kiemen aantast en vernietigt de urine na zekeren tiJd licht en helder maakt en een wonderlijk vlug gevoel van opluchting en kalmte met zich brengt Mocht u va n rhaum atiek jicht nier en blaaBsteenen irrtnfV en rug moeheid waterzucht hardly vighebfl troebele urine ontsteking der blaas ot andere kenteekenen last hebben neem dan onmiddelijk eens met dit uitstekende geneesmiddel een proef Het geeft byna altyd een spoedige verlichting en een zekere genezing volgt in de meeste gevallen Wacht echter niet tot het te laat is kat onmiddelyk naar uwen drogist en vraagt hem om een doos DE WITT e Nier n Blaaapillen die uitsluitend voor nier W blaasziekten zijn samengesteld Men moet er echter op letten dat a W de echte DE WITT a Pillen ontvangt in dooV zen voorzien van blauw met goudgeel rt ket en een speciaal blauw zegel op de karit Mocht men eenige moeilijkheden bü het verkrijgen van de echte DE WlTT i Nieten BlaaapiUen ondervinden zendt dan het geld aan E C DE WITT ft Co Ltd DBN HAAG waarna u onmiddelyk een flMsa wordt toegezonden Pr js ƒ 1 75 en ƒ 2 75 per dooe Verkrijgbaar te GOöDA bg ANTONCOOPS Wödatraat 31 en Mej S VANLOON Markt S0S6 60 WADDINXVEBN AdvertentiCn en abonnementen ap dit blad worden aangenomen door A NOTEBOOH Roekhawdel Waddtoxveen AGKNPA 12 April 8 uur Gebouw Dwüël Ledeaver ffadering Afd Gouda v d Alffem Ned Werkmeestersbond 14 April 8 uur Soc de Béunie Verg van het Comité voor de HüiBvlött t KteUing Beliesfd TenMkan wtU icritéid l dls m d deelJnir ta maffen antvaiMMa TM f r Kadeirinffcia ooDcarten TeimakiUilAMlaB eas om de in oaxa atranda ta wwwW Eleotriache Drukkerij A BRINKMAN ft ZOON GOUDA ver atierf dan het geld al te gerroi met pT aMrpa iie 9 naar de nvaUers wiero diie er dsaroi vandoor gin en iDe kriJKti Bad heelDt ien verpl w ter tot blan Js ar dwajurarbeid teroordeeid om dat lÜ een au to chauffeeidp die verscljeidene generen en een gAxtte hoeveelheidmunitie beyatte X e drie mannen dje in d Auto zaten werden iedar iKit veertien aar TOPoordeeUL gesteiti iktpr de verkLarmeen die de verschoiilende ajKwrweiKinaatschapwfen hebben uitg fpeven en belieizende dat lij niet van pJan zün terug te Iweren tot de vóór den üoriog betaalde loonen ïoodra de controle IS opgeheven De spoorweigaPbeiiidina heboen er nooiiit aan iredsciit dat mes tot dez lüonen zou wiiien tenurkeei en wpit zii wenschen te weten is of s eenmaal de controle is op teheren de sipootTtfewnuuutschappüen de nstionaie overeenkomst gebloten tusiachen de regeerinifr en de vaJuuganisaties der woorwcKiieden tiiidena de perwde der controle zmilen aanvaarden Tot nog toe hebben de sipoorweKmaatachaipPÜen n l altyd ge veigerd zioh door dew overeenkomst iraboixlen te acbtetn wedikjo zit besohouiwden zuiver ails een zaak tuaBCihen de reyreenimr en de anbeddera tcrwijj ie verklaxüikgiett die de voorzitem der maaftschappüen den laaftsten tiid in de vergaderingren der onderaaheddene maatochao puen heblben afg legid alle de noodKa liÜC head beticJöden vsn groote verlaffiniren van de loonen der Bpoorwfli Farbeidei De dpoorweisratftieadeps nu meenen dat de verklaringen die thans door de maatschampijen zün gedaan geenaoiins in strijid zUu met den wénadi om de loonen sterk te veriatften tot r beneden een iwnt tot het Een en ander to it aan dat wanneer het besbuur der Trimle Alliantie de beide noig niet stakende leden ter atakdnar oproe © i oo met allen dan tooh een deel der voJgelingen daaraan g lhoor zal geven Op t ooigenbliik is daaiwer Jioz niet beslist ze heibben bevel tot nader order aan t werk te bliiven Of doe nadere order bomen zal Ddt zuUen we dan weddra moeten vernemen Eeniire hoon is er dat t conflict verder vredelievend al verioopen aoodat de regeerdnig de troepen die uit Ierland souden komen daar fcan laten Ze zijn er wel Doodte want alle vredelievende bedoelingen die den Siim Feiners wwrden toereBcèireven ten gpüt gaat het er nog erg oorlogsaühtiBT toe De bdheerater van e n nosljkantoor te Ooxk werd gisteren door zes man overvallen doe haar dreigend met revolvers om het geld vroegen Zij weiwerde en werd me een revolver on het hooöM geslagen waarof zü zéggende dat zU lie Den schrik blaat den Britten weer om t bant Ër U ieta gdbeu ck hen ch a rafiög f do t vragen of er weer Sinn Fei ners in I igeland züo dooiKedrongefl om door krachtig optreden de aandacht op hun belsAfren te vesthgen Te Portamoutfi is nA brand uotffie braken in een timmerfabriek aan de Ftathouse Quay de gnovtate aedeiu vele jaren De maohues weiden totMl vernieM doch groote hoereeUtedten timmerhout werden gered Aan boootl van den kruiser Canteifceury weid da brand het eerst ooglamarkt en ar wenden matnoven san Wal geatMAud om de brandweer te helpen dB vflainmen tft MHid in De leden van de nieuwe Teiderti haMma At met het oog op de mijmtreidKrsstaking gevonnd hiêiliMn de zedleden om de menigte tegto te houden Men vennoedt dut brandsticfiLbinK in het spel is omdat alles in orde woe toen de fabrieken geaJoten werden Alle reden dus om dit op reikejung van S nn Feiv te adbuiiren iDe koléncriiii in Engeland en de oreVentieve raaÉStregelen dia de Briteche regeering neeont in t bejaag der rust en fltoede orde met name het requireeren van troepen i koren od den molen der Duit schers dde de entente steedis hebben voor gehouden dat de republiek het niet buiten der burgerwachten kan teJlen omdat d regeenintt te Berttfa ei aUik voecUanwi op een krater leeft en ieder oAgenbliik op haar hoede moet zÜn voor een evewtweeie JPujtoh Schcidemaaa de meerdertieidwocialistiBche buiKemeeeter van Kaasel heeft daarop nog eene weer geweae in een rede doe hü te Mannhcdm beeÉt gehiouden Het is belacheUik meende hii wat vwr moetlijkftieden men ona vanwege de veiligheidspolitie maakt als men niet hoe Llovd Geoiflte zün gewiapemd leger tegen de stakende atbeidera mobiliseert en dat in een overwinnend land zonder Kappieten UitvoerJir aprak Soheèdemann voorts over de nus ie van dr SJmon es te Ixmden Ik weet zeide Scheidemann da dr Simons als eeriijk en ovreoht man in Londen onderhandeki heeft Hü heeft echter de demaigoigen van de andere zifde het werk gemakkedük gemaakt door de mogeJijkheid te scheippen van de volgende uiteenzettdng die deze gavui Wif eoschen 226 mdlliard gij echter biedt W müliard Daaxentegm heeft dr Simons van den beginne af sooiveel geboden dat hil de IBntente voor de grfieele werdd in het ongelijk had kunnen stellen Tengevolge van het miainkben van de onderfHmdei ingen te Londen zlin de sancties na in weritiiy getreden Het Ufdt geen w r het vwïgend gwlachtl öa heen en weet wei dat ik geen wword ten uwen gwnate l I zeggen Ik zal eerder het tegendeel doen hetgeen u misschien meer zou helpen Md juffronw Skirving met een füne gtimkuk Jlaar ik apieek o ok uit naam van mijo echl eooot als ik Mg dat ge onze goedkeuring faébt We denken dat ge een man lijft kmmIs uw vader wsB ofschoon een groote smart hem g ti eren heeft door ons Het zou misschien een hertAtü zün en gü xUt een goede jongen veng leken bij de jeiigd van heden iHder bracht de oude dame een mooi dun zakdoekje voor de oogen dat z henraanle ia een zwttit tasdije op de tafej Toen Ralph eetWedig opstond en haar hand kuate voor hÜ vertrok gaf Walter Skirving hem een tenten te naderen Hem Doodaaakend tiiA Ui ircUuax tot hü met een knie ji den grond matte legde hü een hand onWeeglü op het hoofd van d n jongen man en gedurende een minout die Ralph een eeuw toeecheen Hot M ayn oogen in die van RaljA maten Daarna liet hU djn hand weer vaHen keerde zich tot let raam en slaakte een IvT pü en diepen zucht R lplh Peden stond op en giag zacht de nit Kalplh vuiii ik acht het noodig u te zeegen dait ik mijn leven zou geven otn Wonnie OharteiiiB te behagen Bc heb haar lief Booalfl ik nooit gelowM zoo hebben te kunnen liefhebben en ik ben niet een van hen die venandereo Uiw vader is ook niet veranderd ofBchoon zün vader hem gedwongen heeft een GilcHuist te huwen en op m Jn woord een pracht van een meisje maar ondanks lat is hü niet veranderd O ik we t het goed dat hü niet veranderd is M r zei Ralph hii niet de mdn Bte reden om te gelooven dat Wlnnite een gedachte voor mÜ over hééft integendeel ik heb reden te vreezen dat mUn persoenhaar miahaagit en ik wilde haar niet oaaangenaam zijn Kiom kom m jn jongen wees fermi ge verwaciht toch niet dat een meieje ala ü zich u om den hals zou werpen kom loop heen jonge man wat heeft een jcmge en vurige kerel vuwr auunoedilgkig noodig Aanmocdigdn Win foei Miisscihien zou u me kunnen zeffgtxk stameJde Ralpfc Ji dacW JIk zal u niets zeggen e mot z lf vinden ik zeg u alleen slechts eea eukkel van een Whig beedwowt nee al eeoQ Bobwoordt HOOFDSTUK XXL D farellenvantat Tóén hü de met UoeuMn gatmkle kamar doorg ig waarin hÜ Jew Kaetock een unr te voren ontmoet l d hoorde Ralph geiQBdan van een twMgeiprak o Uerer om Jiriat ta 8iK kooida ktf de tem laa Maf A weet zei Ralph met iete v n de geroelige stöffiieki waarvan hü W noc oog niet heetanaal had kunnen bevrüdett dat ik uw kleindochter in geen ofnldltwaardóg ben mum woond neen antiwoonUte de oude dame nii grvt want gU xjjt ean man en het ia een z en dee hcmele dat maaneD meer geluk hebt dan g rerdieat onder dat w kat er rfeebt uitaien