Goudsche Courant, donderdag 14 april 1921

Jaargang No 14596 INOEZONDEM HBOBDBEUNOBN 1 4 tagaU t 06 alka l l maat OJO Op da voorpagina 60 hoogar Gewone sdTertentiën an ingaaonden madedaalingan bfj contract tot zaar garadaCaardan pr a Groota lattara an randan worden barakand naar plaataniimta Advartenttta knnnan worden ingaaonden door tuaschenkomst van aotiada Boakha dalaraa Advartentieburaaux en onia Agenten Administratie Telef Interc 8Z op de myn en nyverhekludiatricten welfc Ixft groote Poulsche blok vormen Duitschland dient intus schen voortlehtte tt z n en op te pa en de entente niet te unstenunen teneinde de cHHheff ng der sancties met te bemoeilyken OnternamKidag heeft de Kabinetaaitibiw plaats gehati die feitelijk reeds voor Dins dag aangtkonnügd wm Het Kabinet be liandalde in de eerste plaats het vraagstuk van het herstel Simons heeft zich giMar Doiyen reeds m verbinidiiu gesti Ld met d loiükunduren en hun werzoclit verslar uit tt brengen over de plannen zooals die hem voor den geest zwoven Naar de a rmama verm e nt zou de ltU k8rf4geenng k leiders dtr regeeriniw partyen naar Berlyn hebben ontboden on hen te i aacïp legen onvtrent de aanstaanrie nieuwe onderhandel tn n met de Ji ltteDts over het vnuw tuk van het henstel Croi naris heeft bii de Orieksche Kamei een wet in ge ljend nopens de afkondiginc van don statu van beleg welke na een temgiazms stormachtig dobat id goedoe keurd Goonarl ienLge loel daarbii was het opleggen der censuur Moet deze dM iwn om de bencnten ovt r de mislukte ooe laties van t mokache leger m Jdlein AiiU U onderdruikken t tiaat den Gr en daai uiles behalve goad Naar N 1 A draalloM uit Berllln seint zyn daar berichten uit Konstuntmo pel ontvallen volgens welke het iritk rtche lager op den terugtocht UOOÜ man verloor en veel artillene I e Tutlwn h ibben ventterkJnven uit den Kaukaaus r kregen en d terugtrekkfiulc iK veginff d i Grieken zou volirenB deze berichten nau KiÉldjiin Stnrin Kiirsenfiliriek G OUD A JaarlIJkschi Algemtene Vergadering van AaaitecthoiMlers op WOENS OAQ 27 APRIL 1B21 des namiddags 2 uur In Hotel De Zaln Marltt Gouda D agenda de notulen der vonge Algemeene Vergadermg van Aandeel houders de Balans en Winst en Vei hesrekening 1920 alsmede de in de artikelen S7 en 44 der Statuten bedoelde stukken liggen van 19 Apnl a 8 af voor Aandeelhouders tei inzage ten kantore der Vennootschap Ingevolge Art 28 der Statuten moeten eigenaars van Aandeelen aanToonder om toegang tot de Vergadering te hebben deze Aandeelen voor 20 Apnl a s tegen re u deponeerenten kantore der Vennootschap te Gouda of by de Meeren R MEES Zoonen te Rotterdam of by de ROTTERDAMSCHË BANKVEREENIGING te Amsterdam of bg de N V BROEKMAN s ADMINISTRATIE KANTOOR Heerongracht 444 te Amsterdam 192 1 48 Komnklyke Stearine Kaaisenfabnek Gouda DÈ COMMISSARISSEN jrixwtsite aiibeiidsoonfLict dat het oort heeft meegemaakt en dan nnsachwn eenotfr laml heeft beleeftl Giefterochtend hetoben de transwrtapbedriers en aDoorheden öonden besloten Vriidattravond om 10 mir t werk neer te ieswen wiarmee alle verkeer en t na t jpdheeJe ecooiortiiBohe leven wordien atopKea t l ectelijk had deze aluremeene sta kjnK der Tnple AUiantie reed s DuoBdair mioeiten bemnnen doch ze werd toen voor LoopifC afKelasit onid t er kans was oo bifleffRantr van t oonflict ecliter nu de onider handelingen mnalukit zun ib tre repen naar het laatste strtidimdidel een xeliiktiiditre dtakmir van de drie ttroote landeU ike fe deraities Niet zonder eemire aarzetinic b ukbaar en m de sitnJle hoon dat het toch met no4 diK zal ojn trébmiik te nmken van een wapwi dat ook de cmen klassearenooten zal raken Uut het feit dat eerst teeen Vrydaffavond het neenlasMren van den ar beid ra aanweionidwid moet men concludee i en dat de leideiG der Tnple Alhanitie de rejfeennjT nio een kana willen eeven den miinwerker aaniwmeli iike conceaaieiS te doen waarom haar eemiten tud tcelaiten S No c leeft in t hart van ieder Emrelsch man de heimeUike hixxp dat op t aller laatste mwnent do aJasr zaA wonden a pewend Want een aiaK zou de aljremeene staJoinjT der Tnipile Aihantie zeker znn I n denlöbeeld van den omvanjr van den etr d die drrngt mt te breken jreven de vokende d ifers I e Njuti XLale Bond van Sptwrweurperso ne 4 de OTKaniaatie van Thomas heeft thans meer dan een half müllioen leden De federatie bestaat uit 3ö afzonderlijke vaWwmden van transportarbeiders onder Wiue al de dofewerkers 60 000 man tram personeel SOjOOO voerlieden en eenure tax echauffeurs In he4 e eel heet de fe deratie een half miUioen arbeiders te can vatten Het ranedie leRer van het dn voudiisr venbond beataat uit onjreveer 2 millioen arbeiders allen onmisbaar voor het wublie ke leven iNu zullen onK etwiifeld al die 2 miUioen mensoiien t weric me neerlesKen want liaar we vroejfer al hebben meejrodeeld be staat er een stroommjr dde zich tesren de directe actie verze Zoo schnift de I ai Jv Telcjcraph dat zeer emsture moemiwrs xersöhililen onder het spoorweippeiisoneel bestaan over de doebnaitjtfheid van een sta kinjar ten behoeve der münwerfters Men twiifelt er ze ts aan of m vele centra meer dan 50 7 van de leden van den bond de itakinjrwrder opvoljren z£ J De spoorwejr BUrrËNLANDStH NIEUW FRANKRIJK Misstanden in de gevangenissen In den ï enuat heeft tlidens de behandr Ldv der iustitiebegiooting de rapporteur Jénouvrier uen en andir mee edeel l over de strafinrichtingen m tVtuiknik VVat mtn te hooren iu eeg was tfteer dan enmrlyk Hy had afgaande op een bcnoek uat hl aan enkele innchttngen had gebracht den indruk mcwenomen dat een tcracntü e kiddng ovtrai ontoran Overal heeraontf vanoixle in dt orgunisatit Ie Renoes bv htbben de vrouiwcn een nachtruH van lii uren loen den d recleur gevraagd wenl aX de reden wan deze lange rust wmwerd de schuld op dtn 8 urigen werkdag geschoven I De rapporte ir vestigde vooral de aan lacht ziin r collega s ap den toestand in d Ktvangems Saint Lazare te Pariis D f M terutgistootLtvl van vuilheul Orp de slaap zalen waar geen licht is lanren honderrf matrassen op den grond In de ateker Ijurnaufwemood ruimte voor le stoelea Over dez vrouwen waken enxele zuartem Ie een re ti B in deze inrichting de wet rm kn t ur1Jfên wenkxUwr niet kennen Over d recidivisten tot verbanning veroordeeld leide Jénoftirrier dat ong v T Notans J v KRANENBURG te Gouda zal op MAANDAG 25 APRIL 1921 des avonds 7 uur in hotel DE ZALM aldaar publiek verkoopen de volgende alle te Gouda gelegen ooroerende goederen HEERENHUIS Gouwe 153 met 7 kamers 2 keukens zolder en vlienng In 2 ged bewoonbaar en terstond ontruimd te aanvaarden WINKEL en WOONHUIS metafz bovenwoning Dubbele buurt 9 11 uitkomende Achtei de Kerk en metaparte kelder onder het geheele pand Boven verhuurd tot 1 Aug a s en beneden tot 1 Sept as 3 HEERENHUIS Kleiweg 112 met 4 kamers keuken binnenplaats kelder en zolde zoomede aangrenzende uitbouw met serre en bergplaats Terstond en ontruimd te aanvaarden 4 WINKEL en WOONHUIS L Tiendeweg 88 6 RUIM FABRIEKSGEBOUW voor allerlei doeleinden geschikt Raam 180 Terstond en ontruimd te 617 Twee WOONHUIZEN Raam 1 2 hoek Nonnenwater No 2 is ontruimd te aanvaarden WOONHUIS met af z bovenwoning Kuiperstraat 36 38 Boven en beneden verhuurd elk voor ƒ 2 pw oude huur GEBOUW Korte Noodgodsteeg 10 Verhuurd voor ƒ 7 p w WOONHUIS met afz bovenwoning Pejaorstraat 30132 Verhuurd p w beneden voor ƒ 8 10 en bovenvoor ƒ 2 25 11 15 V f WOONHUIZEN Boschweg 8 10 12 14 en 16 Elk verhuurd voor ƒ 2 70 p w Op gewone dagen en uren te zien perc 1 en 2 op toegangsbewus verkrijgbaar b d notaris Aanvaarding op den betaaMag der kooppenningen 26 Hei a a nasi Wegens omstandigheden voor direct GEVRAAGD eeofliflbUM Adres Mej v d VEER Turf markt 112 lasi lo heen gooide De eerete dien hy alduc 8XKii ie kwam tegen de ang van Ralph tere t tot groote onbtetting van dezen rew ntp jnm nog een met Itevreilen gezicht Maar Andrfw asj druk bezig om te luisteren IWh de ziQtuig van den vuMchet an hun scherpte Winnie tn Ralph zich mft genoeg gehaa t hadilen om de niooii gevlekte f rellen die geheel ve baai d op het groen gras artelden te pakken deden en of twee er van een gevaarleken spronc en flo Q viden ze weer in de beek te ruf Andrew erheen het niet op te meriuR maar eenige uogenblikken later hief hti zich op een forel in de hand met een Trr ontw8anlig l gezicht waarbij het ymh achtjige water uut ujn haar en hccnd stroomde V laat ze ontsnappon riet h wee demi de forel tbekykeod die hU m de hutl luekt Dat is de tweede keer dat Ik d ie farap mtt zyn wrat f den staart DeiAt u mmschuen dat ik z vannWoor mijn plezier of om ie verandenng van lucht t geven zooals de mooie meneeren doen dj an Enbro Iromen Andrew k wil niet meer bevoa Wihime die voelde dat op het gfOued van Crai Ronald de gaat van haar grootmo der geëerd moest wonlen Miaar voor ze bad kunnen spreken w Andrew weer onder gedoken en de forel len begonnen weer op het gras te r rtiM EhndelDk richtte Andrww ikh mst mi tnomfantellik gesichi op WwU v Pn t d AOVESlISNTim Gebaren ADRIANA JOBANNA Dochter van G J VAN PER VALKen L VAN DEK VALK HOGENDOOSN Gouda 18 Apnl 1921 Getrouwd Mr A J W ARSAen GRETHA E SCHOLTEN die ook namens wedei zydflche famikehartelijk dank ze ffen voor de bttjkett van belangstelling bij hun huw U k ondervondsn mg u Den Haas 12 April 1S21 Vandaag vestig ik Uw aandacht op niiqn best Lancaster WindowHolland voor rolgordunen m diverse breedten verkrijgbaar veeren en kapok bedstellen matrassen en beddetjjken Alles tegen veel verlaagde pnjzen Om misverstand te voorkomen leg ik er byzonder den nadruk op dat men met van de veronderstelling moet uitgaan dat nu de zaak toch geheel weggaat met de kwaliteit der koopwaar de hand is gelicht Integendeel bUjf ik na tot t laatst erop toeleggen mun reputatie van 1S72 te handhaven en degelyk werk af te leveren Voor alle mogelijke werkzaamheden mu in die jaren opgedragen kan men tot t laatst by my terecht Alles loopt nog als gewoon Myn panden zyn verkocht en moeten ontruimd worden zoodat de geheele voorraad wordt uitverkocht Vrye toegang men kan komen en gaan zoo vaak men verkiest en wordt uitsluitend op verziek te wooid gestaan PrachtcoUectie AxnBnsterkarpetten tafel en divankleeden op de tweede en derde étage Alles ia zichtbaar geprijsd Doe Uw voordeel met ijzer en koperwerk voor Uw gordijnen Alles ligt voor t glas Traproeden trekkers koord rotljzers enz 1962 61 G OE RAADT voorheen Gebr de Raadt Peperstraat 14 18 Gouda gavraagd aan de N V Stoomtimmerfabriek De Concurrent te Bergambacht Zich aan te melden bu J P DESWART Bergstoep 19 11 Soudsclie mia tirieiiiiiii Haatscliappii JAARLIJKSCHK ALOEMEENEVERBADERING van Aandeelhouders op ZATERDAG JO APRIL a ten kantore der Maatachappi Turfmarkt 36 te Gouda n m 2 uur Aandeelhouders hebben toegang op vertoon hunner aandeelen De punten van behandeling balans winst en verliesrekening en jaarverslag over 1920 liggen votjr hen ter inzage ten kantore der maatschappij vanaf 23 Apnl i i6 X DE DIRECTIE ilpineene Jaanergaieripg van AANDEELHOUDERS van de y liieliiDiilaM ilelloUeli8lM v h de Jongh Co te Oudewater op VRUDAG 29 APRIL 1921 des middags te twaalf uur ten kantore der Vennootschap te Oudewater De punten van behandeling liggen ten kantore dei Vennootschap voor aandeelhoudeiB tei inzage Houders van aandeelen aan toonder worden hennerd aan de bepalmg van Artikel 31 der Statuten 1960 27 DB COMMISSARISSEN GOUDERAK Advertcntiln en abonnemcntea op dit blad worden aangoioBMB door L VLEGGKSKT Goadank i iiiMi i I I J 11 111 11 in i l ii J l l i liHl i I H 1 HM II llll H H BI IP yiasoHBRSDMK sa NOOIIOSLAAK Sl SS ROTTBRDAM Daar wj door onze b p rM Milas l ulmt slechts iMr weinig kannen laten u n nuken wg nogmaals attent op onie HÜsabPaide SOrtaarilIB Qabardinss Kamgaren Serges Zomerlakens m prima kw ni IMn tegen x p lag prifxan FROTTE S Stalen worden op aanvraag direct toegezonden A C COSim in AnurantiBD SOIIIU 30 1938 T l loaii No ai Verzekering van Reisbagage tegen alle schaden TWEE MILLIOEN Wu lezen in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 12 Apnl 1921 Avondblad C In een hotel te Essen zyn twee kooplieden uit Rechhnghausen die lUim 200 g heime lecepten van de bekende kleurstoffabnek Braun te Quedlinburg voor twmtig miluoen mark m het buitenland wilden verkoopen ingerekend De recepten waren afkomstig van iemand die in de fabriek had gewerkt en ze had weten af te schryven Tot zoovel het bencht Hieiuit kan de Hollandsche lezer zien welke waarde de geheime recepten van deze Fabriek vertegenwoordigen Het is dan ook niet te verwonderen dit de kleui stoffen dezer Firma inbyna de geheele wereld met groot succes verkocht worden Speciaal aan de Goudsche lezei s essen z in hennnenng gebracht dat de stoffenverven van de Firma Braun te GOUDA al sinds jaren in groote veischeidenheid van kleui en verkrijgbaar zun alléén en uitsluitend by de Firma C C KROM HOEST verkoudheid heescbheid gebruikt Angat bonbonö Pnjï per doos 60 en dOcl bij öpoih en arogi ten msB A MUriHARDT mst I Waschknecht OEVRAAOD Zelf8taDd g kun nende werken Hoofdzakelijk voor de waschmachine Zonder goede getuigen onnoodig te reflectefircn Br oi der B 594 ARAB SUjfveld 3 Rdam Abonneert U op dit Blad Openbare Vrijwiillge Verl ooping K SANGU1NOSE BtsUtt batta nIMtl tegen Bloidiriiuadt an ZinuwzwakU SanguiDoseis een suiver plant aardig totiicum en e n degel k rer sterkmguniddel voor zwakken en her stfllleDden Het wordt met vrucht toegepast b j bloedarmen b zenuw hoefdp n en zenuwzwakte bq jonge moeders b klteraohti e kinderen bij herstellenden van typheuse koortsen en iB alle die gevallen waar de normale bloedvorftiin geleden heeft Z l werkt degelijk en geleid ijk éo zon der schad vke bewerking De Sanguinose ia het middel voor alle gevallen van uitputting en alg ne w verdappingfltoestudok Prys per flescti met gebnükasa wyiing ƒ 2 6 fl ƒ 11 ii fl ƒ 21 VerkrJjffhaav bij AiMtlwInM Drogiatan VAN DAM A Co De IUem ratr at 2c 4 Dn lha Notaris VAN DER LEEDEN te Ouderkerk a d IJssel is voornemens b Inzet en Afslag op VRIJDAGEN 15 en 22 APRIL 1921 des moigens ten 11 ure zomertQd m het koffiehuis van P STOPPELENBURG te STOLWIJK m het openbaar te verkoopen de Kouffiiianswofliflg geteekend F nr 7 met schuur hooi berg en erf benevens eenige perceelen Wei en Hooilandy staande en gelegen ondei de gemeente STOLWIJK in Lang Schonauwen groot 11 hectaren 16 aren 96 centiaren Te aanvaavden bu de toewgzmg Breeder omschreven m veihngsboekjes die verkrygbaar zyn bij den Notans terwyl desverlangd aanwijzing wordt gedaan door den heer A VAN WIJNGAARDEN m Benedfii heul onder Stolwijk isn u BOELHUIS Notans VAN DER LEEDEN tp Ouderkerk a d ITssel is voornemen op DINSDAG don 26 APRIL 1921 deh morgens ten 10 ore zomertyd aan de bouwmdnswonmg D nr 37 m Benedei heul onder Stolwük in het open baar te verkoopen 20 Kalf koeien 2 Vaarkoaien I guista Vaars 2 Pinken I Pink tIaPi i wlarjarig Ruin j paard en eemge KALVEREN Terschilleiule BOUW in MElKGEREEDSlililPPEii waaronder kam wnngtobben kaas pers en toebehooren staren kuipen emmers pekelbak drankkuip kaas vaten kaasplanken en schragen waterfomuis 3 schouwen eenige var kenshokken Lindhekken menbrug gen vlondeis palen en planken veen gereedschap eene party brandhout en vele andere goederen s Morgens vóór de verkooping af genummerd te bezichtigen im De node fi Sacco Costumes 1 In Gabardine I In Kamgoren Alle moderne kleu Hren Ü Msm Moogsbvjat 343 349 1 Rotterdam 1944 45 BBN1 II KKN BOOKEBT Koopt dan osza groalt NAPOLBON m U uremet 7 kw rtier toot alechta 7 rentl aIj Beclamenierli TIP POP 4 cent Turfmarkt SMk Als gij ongesteld zijt neem dan s morgens s middags en des avonds een weinig van de van ouds beroemde geneeskrachtige Wortelboer s Kruiden ofl a 2 Wortelboer s Pillen en gq ztjt spoedig hersteld Beter en goedkooper huismiddelen bestaan er niet Duizenden hebben er reeds baat door gevonden en zy zullen ook U helpen De Wortelboer s Kruiden en Wortelboer s Pillen verdreven gal slqm koortsigheid maai en hoofdpBn wekken den eetlust op bevorderen de spvjsvertenng regelen den stoelgang zuiveren het bloed maag en ingewanden enz Wortelboer s Krmden 60 cent per pakje Wortelboer s Pillen 60 cent per doos dne doozen ƒ 1 70 Overal verkrijgbaar of direct van te Oadepekela Zending geschiedt franco na ontvangst van het bedrag W66 46 AGENDA 14 Apnl SH uur Soc de Béume Verg vu het Comité voor de Hoisvl ttentooa teUliic B l elit Tenoakan wil mraNld Ui H medadeelliic t mono Mtnnnn tcs t i awlerinireo oonewten rennakaljildieftea eiMb osn dMe lal ma teaaM te ram ileii Eleelrlaohe Drukkeri A BRINKMAN k ZOON GOUDA Sondardag 14 April 1921 OVMHE mRANT VERSCHUNT DA6ELUKS BEHALVE ZON EN FEESTDAGBN ABONNEMENTSPBUSi p i kmrtul t2l per wMk 17 eeat met ZoidagiUlul per kwartaal ƒ 2 90 per weak 22 eent ovenl waar da ba rglii par loopar aaeUadt traaco per post per kwartaal ƒ 3 Ifi met Zondagsblad ƒ 3 80 AbonnemeDten worden dagamka aangenomen aan ona Baraw Harkt SI GOUDA bti onze agenten den boekhandel en de poatkantoren ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omatreken behoorende tot den baaorgkring 1 6 regels ƒ 180 elke regel meer ƒ O ZS Vu baiten Gouda an den baiorgkring l i i gel ƒ 1 66 alka regel meer O 80 Advartantiei in het Zaterdagnommer 0 bijslag op den prfja Bonaa MARKT SI GOUDA Redactie Telef Interc 645 dan zouden in bepaalde streken oo vele vnyiiwerkers moh voor dianstnemitw aan melden Doen zU d nu omdat zij tiiden dr staking toch nog wel wat wilien veixlie tken of osndat zif door de stenunen der ineeiderheid bot wetikiaoaheul zim gedwon gen en nu 00 deie witse w4iiton protestee ren Jn de daarvoor geaoluli te centra worden voor de vriiwiwllwew kantpen uwericht Ook vrouwen helipen mee en reeds 3O00 hetA en zuh ais reaerv ter beacdutüiajiK van de regeenng gieoteLd Zn helbbtn zkh voomameluik voor transport dlensten aan JCemeld doch zuh oo4c bereid zich op andere wyize nuttig te maiken Dweehomleixtvnftig hebben haar edgen autos ter beschikking fceateld de meesten hebben vnMMrer oor iogsmetik vemobt Helaas xyn weer eidtele ongereueid heden voorgevallen Dünadavavond overvie Jen 000 mnnwerkeps negen semhuLzen te Thornton in I fe Aiire aan de spoorlim iOdunburgh iDundee en gelasten aan de Beunvachiers om te staken Dienterarc wrige IS de l n tgdelUik gesloten Het goe derenvervoer is ernstig gestremd De aan vallen plunderen versclhaidene treinen en rwertoplaatsen Marinetroepen ziin naar het toneel der opatoottea gieiondtn en verfoe gen de plunderaars De treindienst weH fruBtereamongen hervat In verttand haei mee werden 21 personen gearresteerd Ondei da stsiters wordt een geweldere Imitatie gevoerd twen de werving van ivTUWtUitfters en daarï u is geen enkel mul del hun te mki Zoo hebben msteren te Londen wilde genichten de ronde ipedaan omtrent een opstand weUce m het b etite Rungebied zou zim ucbtarebrolcen Het zou er reede tot gevechibega ztm gekomen en zelfs waren r efÉ soo wist men te ver tellen tremen ijipt gewonden uat Duitach land onderweg welke fttodawr in den nacht vsn het vermeende slagveld waren vertrokken Achteraf is gebleken dat deze aeiwih ten afkomsftnx ziJn van per onen die op deze wxiEe getracht hebben de vrynmUigers af te houden van dienstnennnig voor de Defence Units welke de regeeniwr met het oog op den bonnenlandachen toeetand had otweroepen De regeenng heelt Dinsdag reeds maat regelen genomen om deze pnopasranda te en de recruteenn r den kov in te drukken en de staatssecretans voor Ooiiofr Sir L Worthungton Ewans heeft de voigende v r fclanng afgeletrd Het bencht dat de oproepiiw der re er Visten en der vruwiUigers voor de zg De fence Umts alleen sou ziio geschied om een Duiftachen opstand tn het Rlingelbied t dempen of om deze troepen te gebrui ken bu een invordering met geweld van de schadeloofistelbng is de reinste onzin en daarvan is geen woord waar Beide maat regelen ztjn genomen ten einde het burgerlijk gezag te ondersteunen de aan He wet gehoorzame burgers ttt beschermen n Üo voornaamste keneten gaamle te houden zooals de voedseWoorziemnv waarvan het welisun der geheele burgeni afhankeliik ie Voor zoover bedtend m er van een on fetand m het lU n rebued geen sprake en ile LogeUche bezettungstroepen aan len Hyn zyn normen in botring geAomtn i lI Le inwoners UnilanKs de aJlee beheerschenJe hinoen lundsche moeiUvkheden schenkt Ie Brit sctie regeenng toch nog nan ich aan bLitonJandsohe kuosties In het Hoo erhui heafl Lun in een ver klannti algelegU met bei aki lur tot üv ttiiippcn die gedaan zyn om OuMvtirJtk te hulp te komen 4y bru nt het besluit in l ennnerio door de v er geal i onle ltc a lieewte leweenngen op ie laaute confe icii te Londen g ncm i voor een aan u taren af te ztnn van ue uandrechten olkf ziJ volgens net v nltxj sn St C r mm op de Oostenruk ctiu f nunc èn heb ben Hii zeidc da dv a lieei If leiriu 1 r£ren een vettzoot tiiitci gendit tot de dige inogandhMri x j e bo ds tauk be ir hebben om hun oestemnung en m n tan overeeis i i oi it Dam w it vericPBgen hoaptt hy dat het mogolyk zou syn op Oofftonryk het plan iar Meu len vun ten Volkenbond toe te oaseen Do mlustneen in Oostennik kunnem raet worden herbt Ut ioiMler een b ioorllike be voorratling met kolen en stsanpen waren edaan om aan Ooiitenryksche behoeften in dit opoueht to Voldoen ben conferentie lei succeasie ïtaiten is byeengeroepen wel ke zal wordtn bihgewoond dOor vertegen wioordigera van de b ngelsohe en transche legceringen Zy zal alle vraagstukken be i anxielen Ik betrekking hebben o het transport louane rechten en den handel tuhschen Oostonryk en de siuïcesateMaten Uu Digenda die de Italuaaniiche regeenng heeft voorberewl welke de conferentae bU ti n riep zal in beaprekinir worden gebracht en hU hoopAe dat de conferentie in het begin van Mei zou soreed komen Anzake Opper Sil nac heefi het officieele Londen zyn tftandgnint nog met bepaald maar naar t achynt zul Lngeland aicti verzetten tetgen de verdeeling van Üvperbilezae waar tVankryk v66r i en waar vw r van FOolsche ziKle een krachtige aci tutie nordt gevoerd In een openbare vergaderinff te War Viarschiau lu een motie aangenomen dat het fVxklsche volk op eigen verantwoorde lykheid Opper Silezie zal bezetten als het I dsche geiieelte niet vóór 1 Mei aan Ro Cl ordt toegekend In een motie aan de t ntt tiite eiiHcht Polen de verdeeling van Opper faileziè Men zou dus een herhaling krligen van Zeligowskt s avontuur en eenvoudig nemen V ut m n met kryigt wat de receenng te Warsohau dan oogluikend toelaat Duitsch Ijnd laat dit met oip zich zittenl Het Or ent agentschap meldt uit Soeno lts dat volgens benchten van den corres pondent der Kurjer Porannv een koorts ichtige verzametlng van Duitsche troepen meifebaar ts iangis den geheelen linker oever van de Oder m Silesié De steden ÏVudn tz Lanadorf en Neuaa worden gehru kt als concentrattepunten van Duitsche burgerlijke benden die od een gegeven o genbiik gesteund door de troepen voor uuts kunnen rukken of een aanvat doen Het arbeidsconflict Het besluit dei Triple Aluantie Twee miUioen arbeiders in de staking betroldten Andere vakbonden sluiten zich aan Uitbreiding van t leger Actie tegen de dienstneming dei vnjwilMgers De hulp aan Oostenrijk Engeland tegen verdeebng van Opper SUezie Polen willen Opperbilezie bezetten Duitsche troepenconcentratie Beraadslagingen over nieuwe voorstellen Staat van beleg m Griekenland Terugtocht der Gneksche troepen ONS OVERZICHT ïiwtedand staaA aan den vooravond van arbeideffs van Taunton xiiai sterk tajren een stakuijt Rekant evenala de leden van de N UJi in het distnct SoaUlmur Geheel anders ts de stenvmuiE daarente pen te Manchester Leicester en Liverpool en m velschillende andere plaatsen Daar by komt en dat maaikt het voonatzicht lli el somber dat het waanaahunliiJc nie zai bluiven h een sympatSuestalkaiisr van Ie apoorweipUeden en transportmannen al leen Thomas die volKeiö de Tel biina tot tranen berwotren was toen hu het staidttfra beslmat aan de venwrnelde wumalisten JTieedeelde voe de aan zan verklawawf toe Alat vele andere vakbonden een aanbod tt t deelnemiHR aan den strud hebben fredaan De landeUike federatie van arbeiders m aJ reaneenen dienst die andertialf mülioen ibeiderb omvat waartoe ook de straatrei itiurers en aswerkers behooren sou van daatff te Londen een xodeleKeerdenveiwadeOmjT van ale aaiweeloiten vakbonden waar tde deelneminje aan den irrooten atnid over v o8 en zal worden De electnciena toonen Lveneens Jtenoiiardlheid het voor de mimwer eis op te nemen Len der leiders van de munwwrkeiB raf te kennen dat ttians het fionfliot met de WW rt m maar J if V vaddwnden QtlM wojiden oitwetost en dat verder ideriiamdeipn reen n t meer kan opleveren De bond van machanisten en stokers bil te jspoorweffen een vereemnruiK dte onaf Jiankohik is van don nationalen bond van Epoorwe personeel waarvan de houdinar tot dusver twvlfelaohtiK was heeft besloten Vr ida c eveneens in stakimr te vaan In het La eiihulB heeft Llovri Geonie over de situatie ten aanzien van de staking Pjremerkt dat de reweennaf ten zeer te het besluit van de Inple AHiantne betreur de Er was reen twiifel aan of de aldus xe schapen toestand waa er één van irrooten en toenemenden ernst Dft premiier hoopte dat wuzer raadarevinjren do bovenhand zou len kruiren doch inbuaaohen nam de reFTeering alle noodige maatreireten om den toestand het hoofd te bieden In k eerste plaats voorziet een aanvul ende beurrootinff in 2B000 officieren en Onan8ohaOT en boven het vastire telde aan taJ Voor zoowr het le er en vhestdaenst betreft hebben nog veel meer mannen zich aanioemeld nameauk 310 000 waardoor de totale sterkte oip ASl 000 ireloomen is of met de vloot erbii op 830 660 T e recruteennsr m de viertiondeni z ooveel dostncten schunt lad te verloopen en mag men de Engelsche bladen elooven FEUILLETON DE LILA HOED Naar het Schotsch van S R CROCKETT Vertaald door I P WBSSHLINK V ROSSUM N din Tuboden Hy kon aldus be chuldiigen met zyn elle boog in een scherpen hoed dreigen met et hoofd de verachtelyke aaniiuidung van zyn linfeerknie was een tnomf maar het a lermootste dat den meesten indruk maakte was z n groote teen als ultdnUc king van manaehting De tyid om de kalveren in den ataJ te brengen nadert herhaalde Wannie ter Myl Ralph zoo vung hij kon het oogenUik nsby nenschte waarop de kwajongen be sluiten zou den wog naar het veld in te slaan Maar Andrew had volstreict geen plan om zoo giaum weg te gaan Ik ga met weg voor ik u beiden getoond heb wat de echte jpicküncr Daar ut het met voor noodig om m Enbro g wec t te zijn vernchte1 ik met den elleboog naar het noorden wtlzende Ais ge denkt dat In het zand woelen met een meisje om u te helpen guddhng if Wacht maar eens en k ik toe nep An drew En voor Winnie of Ralph een woord hadden kunnen zegigen had hiJ zyn buis uitgetroldien en apte in het diepste ge deelte van het water onder den waterval Hy waadde door het water aJs een echte Ofivc eU tetkenA verdween z n hoofd on der het water Zyn bruine en door de zon veibrande handen woelden in de kiezel en vervol rden den visch tot tn de holtes on der den oever Dukiwyis overkwam het hem dat hij er twee tegritjfc greep Als hy ze eens gegrepen ha l had hij een onverKhil lig en losse manier om ze op den oever te werpen Bonder te kijken wmar hjj ze Chartens wier gedachten een oogenlblik afweeg waren gerweeat tZeg aan dat type uit Enïnw zei h zi n heele verachting aiunenv attend in een venueliitgenden zin seg hem dat er oen hoop kikkers in het nweras zun Laat hy daar g an vnaschen Daar ie het minder gevaarlykt In Gallorway msdcen de 4teden uit het tulk wat geest betreft voorai studie van ironie Andrew was een meester in die kun t Andrew zei Winnie boos je mag niet 0 kk bul u laat hem zegigen wat htJ wil myn onhanduglheid verdient het zei Ralph met een roerende nederigheid Ik gelgc dat je beter deed nu te ver trekken zei Winme t zal welihasM tyd zyn om de jEalveren naar den stal te brengen HcA t u genoeg forellen voor het avond eten vroeg Andrew die he l goed wist hoeveel ze er al gevangen hadden rJ e vier h jtj gevangen hebt en die welke ik zelf onder den oever gepakt hebt Geen een van de heJft van de grootte van die onder den groeten steen ontsnapt ia zei Andrew den schuldoge nog eens aanmijiend met den grooten teen van ztin Hnker voet Het zou te veel eer aan Ralph bewesen zi n als h j hem met de hand aanwees Bovendien was het een gewoonte van An drew de personen of Ungen roet det deeJ nut z n lichaam aan te wijsen dat h n op dat oog abUlt er hek beate voor schlM te men De lange dunne vingers die men onduidelijk m het bruane water ondierischetdde zich kt omipen om hun proon oen de steen waarop Ralph in labiel evennvicbt tond omkantelde en met een groote plons n de beek viel De forel schoof wieg aU een pyl en was in een oogwenk verdiwciien il het diepsAe deel der beeJE 29 iM r op dat voon tel nep deze met een tvaijnaph gehaar uit I TorelIen vangen u Dat zou ik wiilen wen u zou net uw schoenen en witte broek weten vuat te maken ffit weet niet of ik van veel nut zal jn zea Ralph nederug aar ik wd het in alle eral proèeeren Op dot oogeiïbljk boog zioh Wïnme staande op een steen over de beek aJs een najade de handen in het heldere nat Plot Khng waia er een snelle onhoorbare böwe ing in het water en eemge korreJs zand kiwwnen aan de ofipervlakte daar waar ie forel weggdudeiid den boïlem van het ater had beroerd Langzaam onmerkbaar ande WKnnre s hanid zich een doorgang onder den steen Te eJulcert d bewoojr ze het water met de vonders der andere hanxl om die lichte draaung te doen ontstaan die volgens het z igigen der ervaren vis acher de forel verdooft en haar buiten Maat maakt oan aan de haar betooverende vingeTB te ontenaippen Andrew Imek er KiMrend naar van den koogcn oever af R l ib iwdwnd ou dt ootkxMWfMaR b ter Wuuue atond op iKMd van teleurstelling en wiierp oen verwtltenden biak op den schiuldiigen Ralph die den st en gmcigd was stond tot de kmeen m het water em zag er mt alA een levend beeld van ver warnnir Op ien oever boven hen stond Andrew ais een ware diuivel te sprin fen Onder andere omstandigheden zou hj nooit tot Ralph hebben durven spreken maar ht voorval maakte de tong lo Heeft men ooit zoon sukkel gezien schreeuwde onze jonge barrevooter JIÜ woog zeker een pond En om van een tïteen te vallen als een kind van zes maan den Die radicale veroordeelinfr loJote den lach van Wannae uit Ral h stemde er mee in en dit deed de woede van Andrew noff toenemen In het geheim koesterde h een romantischen hartstocht voor de Jbtoem van Crang Ronald en het was H etwtJfflld hard om nu dat h het vooruitiacAit ff had had een heele nuniddag met haar te viaschen een groote lummel te zien aan komen die z heele plezier Icwam be derven De verontwaardiging van Andrew kende geen grenzen meer to fttfUle Ze r man nep hii tegen Raliih die naast Winnu naar het water Tteek dat over de k i6teenen vloeide 2 eff manr SdWmiv Nu Ancb ew wat er vrott WlnnU