Goudsche Courant, vrijdag 15 april 1921

Jaargang i r I I I i d v ertean ti© bla 4 voor G otxd SL eara Oanö s txeIk anL AGELUK8 A i BBHALVK ZON EN FBBSTDAGBN fU g INOBZONOBN MBDBOBBUNOiENt 1 4 ng ls 1 2 06 nf l Op dt voorpagina 80 hoogw 3 woM sdverUntUbi m ingMondflii mededeaUagw bU contract tot iMr Ittiwlttceudw piija GnxM Uttan an nukdan wordm b knd naar plMtuulmta AdvurtetttHD kwuwi wordw ingwondui door tuwoheakdmit vao oU i B MkAMd Unn AdvirtcntlatiaTMHa m m Agentan BURGEMEESTER EN WETHOUDERS van GOUDA brengen ter openbare kennis dat in verband met het braëUetlBch Paaschfeest ALLE winkels op Donderdag 21 April 1921 tot des avonds elf uur geopend mogen blijvan t Burgemeester en Wethoudersvoornoemd ULBO J MIJS De Secretaris o G J J POT Admlntatratle Tdcf latere SS Dit nunmer bntaat nit twn bhden EERSTE BLAD Voorjaarswaside Op mijn achrüftafel geuren in een lioht tear vaasje wat rose voorjaarabloesems Voor m n open raam licht als een reuzebouquet een groote pereboom in eerste bloeseniing Ginds langs den weg staan roerloos onder een goud doorschoten lucht de nog bladerlooze boomen roerloos in een vreemd waas van uitbottende knoppen En in de vredige stilte van den dalenden avond kwettert van overal het geluid der vogels Hoc komt het dat dit alles mg zoo gelukkig maakt Het is een dier zeldzame avonden van het vroege voorjaar waardoor al de zoele adem van den naderenden zon r schünt te huiveren en waann het licht aehijnt te aarzelen als wilde de dag niet ieheiden van de nog schuchter bloeiende aarde Maar waarom wekken deze vreemde aarzelende sc emerstilte waarin het leven lelf Bchgnt stil te staan deze luwe lenteadem en zachte bloesenujeuren in mijn hart een ongewoon gevoel vmi weelde en wonderen lust van ongekend behagen als was mij en bizonder geluk te beurt gevallen Het leven myn leven zgn toch als gisteren en eergisteren Mijn levenstoeatand ts niet anders en mijn tevensuitsichten z jn niet gewryzigd Geen enkel biionder geluk dat ik zou kunnen noemen geen enkel voordeel geen enkele nieuwe hoop heelt m miju leven of in mijn vooruitzichten een aanwijsbare verandering gebracht En toch is daar dat nieuwe geluksgevoel als een bizonder welbehagen alleen omdat de avondlucht zqo wonderlijk kleurt en de vogels zingen en de bloesems g iren Waarom Want als by my is het bh anderen Hier ginds overal zitten menschen jonge en oude en staren m de wondere schenherstilte van dezen geurigen lenteavond en in hun hart stijgt dat wonder weeldegevoel dat de wereld nieuw doet schijnen en het leven anders Daar zijn er wien droefheid de keel toeschroefde wanhoop een vervloeking op de lippen bracht wien het leven donker scheen en zomier verMthiet En nu is het plotseling of een nieuwe lust een nieuwe hoop hen doet glimlachen tegen den vredigen lenteavond ofschoon toch alles gebleven is als het was en geen enkele reden var droefheid of wanliDop is weggenomen Wonderlijk niet Maar bewijst het niet dat niet in de dingen of gebeurtenissen buiten ons maar in ons zelven de oorzaak ligt van ons geluksgevoel en ons welbehagen Want een simpele lenteavond die geurt doet ons anders ademen en veel treurnis en leed en zorg vergeten Maar die lenteavond brengt ons geen tastbaar geluk kan op zichzelf van het gewekte geluksgevoel niet de ooi zaak zijn in dien zin als van een beantwoorde liefde het is of een verlies de ooraaak is van ons ongeluk Hjj is enkel de oorzaak van een stemming En die stemming doet in ons dat wonderlijk weeldegevoel ontstaan dat we met kunnen definieeren maar dat we toch als geluk ervaren H maakt ons gelukkig met om iets dat we blyketi tu Zijn en wuiinctT kellmlr a na eerst op deze wyze een zi ér HjanziemuK toons vt rhoogtng verkiegen te hebben net vernederende plotseling niet meotj zuhen gevoelen en opnieuw op fooien gaan oaen Want dan ontwikkelt zich in zéér versneld tempo proci i dezelfde geschiedenis alü Oic van het ontstaan en den gioei r woordige fooien en tal beuslotte 1 publiek de dupe zyn dat dan èn ptüzen èn fuuien moet betalen Op reis door Duitschiand heb punt merkwaardige waanieminge 1 gemoaal üie uuk voor ons leerryk kuuntn zyn li ÉJuitschland is wat ik aun ttDlielijk niet wist sttdcrt Juni 1919 het ftmensteiaei afgeschaft ieder ontvungt nu loon of aandeel m de opbrengst ener 1 om de fooien te kunnen misseo In sommige hotels wordt den gast nog een bepaald per contage zyner verteringen m rekening ge bracht m estal 15 k 20 A m andara hotelfa en in alle restautrants zijn de priJMfi zooveel verhoogd dat de be icmng er in den prys begrepen is Ook iikkv zal als hoofdmotief gegolden hebben dat het aannemen van fooien ver neilereiul is Hoe is nu de practijk nog nan 2 jaren na de invoering van deze wyiigmg Niet alleen neemt het personeel weer e i donkbaai en gracU Us ls vroeger de veme derende fooien aan maar het begint w zelfs wedt op te azen Aunsankelijk onb kend mut dt radicale atschoffing der fooien gaf ik ei nog geregeld en die werden öven geregeld geempucheerd Sterker na lat ik bemerkt hail iiat te Hamburg hüt foolflostelsel was afgeschaft maar nog niet wist dat dit voor geheel Duitschlond gokl vroeg ik bü de betaling in e u restaurant in een aiiitere sta I d n kellner hue het er dé r mee stond O neen was het bescheid hier zyn m nog met afgeschaft Waarop natuuridk een behuorlük drinkgeld volgde Üü t verlaten van dat restaurant vicl echter myn oog op een kaart waarop na do vermelding van htt afschaffen det Trinkgelder nog eens mot koeien van lat ters stond gedrukt dat niemand fooien m o c 11 t oannement Het toekende treuzelen met t teruggeven van geld vindt eveneens w eer toepassing en zelfs begint men weer ontevreden kellnei gezichten te zien wanneer do toch verboden foil uitblyft Ik hub dan ook mecrmaUin wuurgcmmifn dat ook ondere bozoeke r den kelinui nog l ns extra tiedochten Ik zt lf ieod dat latei niet nieer tenzü de man mü ot nigen eitra iiienst bewezen hatl En toch ligt ook in dit laatste weer het begin un t fooien stelsel als normaal g hruik uls een sooit recht waartegen de af schaffing op lün duur niets zal vei mogen Ik heb dit voorgaande e ei willen vastleggen om twee redenen lu all ook in Nederlind de fooie wm den afgeschaft laten we ons dan ook strikt daaraan houtlen en van e bedienden lotte en goe le bediening eischcn zondet daarvoor fxtra toeslag te betalen 2o desmettemm zy geprofeteerd dat onwel van de lUdc der kellnt rs als van de arfde van het publiek van den aanvang af woi izal worden aangestuunl op geleidelijke we derinvoonng der toch zoo vemedereóda I fooien HANS let togaiialleen nrt verhoogde ik op du voldoand Scliililerskfleclits Loon f 1 per uur bij J van Wijnen P Jz Krimpen a d IJssel T gelofte algelegd Hier zweeg ze en keek Ralph ecnigszlati uittartend aan Zeker zou hü nu op meesterochtigen toon spreken en verklaren dat hü zich niets om haar geloften of be tuit n wkommerde Maar Ralph bezat nog niet genoeg xtoutmoedigheid en nam de minste van haa woorden veel te ernstig op Hü stelde ich tevreden met naar haar te küken as deir beslissing af te wachten met even vetd aogvt alsof het lot van het heelal er van afhtlig Toen sprak Winnie dien almiden volsui uit zoo dikwüU herhaald en die den eom bersten mensch dort glimlachen Ik heb besloten om niet te tnmwon Een ander man wUzer of venlor eaei zou gelachen heb Msn de woanle van een dar gelü k bestuit kennende maar Ralph had nog volstrekt geen ondervinding Htf booe het hoofd als voor een uitspraak van he noodlot Als Winnie s grootmoeder er bü geweest was lou ze hem d ooren gewat Bchen hebben over zooveel domheid Haar dat belet nog niet je lief te hebbevi Wmnie lei hü zacht O Ja zeker wel je moogt zelfs niet vtit t om mü denken Je moeL vertrekken Ik zal vertrekken als jü het mü beveelt Wmnie Maar geloof niet dat dat v niaoe ife is om mü je t doen vergeten Toch sul je vertrekken Ja xel Ralph dia er aieta gean plaa op hw Wordt vervolgd 31 Dit lachen bracht hen ntwier tot elikaai Hun VPOoHüeheid soheen zoo natuurUi k in den stralenden vrede van dien sdioonen omewUw Boven uit een beikenlboom liet fen roode eéfchoom chiiHetjes van denneappels op hen neervallen en keek uit zyn rfiitterende ooyjea strak naar de twee geliefden Ik vond het prettig u straks over uw vader te hooren sprïikenj zei Winnie Wat een geluflc een vader te hebben aan wien men ryn hant kan uitstorten Ik kan m mijn ouders zelfs reiert herinneren Hiaar blik verJoor zich in de ruimte de n epe teedere smart daarin sprak redit trefiiks tot het hart van Ralph Die tak was weritelyk afschuweltfk We t u hernam Wiinme ik vraag me af of uw vader destyds m n moeder ïKet het een o f andere verdnet heeft aan waan Grootmoeder was er eens me mü wr begoonen maar plotseling brak se gesprek af en wilde het met voorUettw Dt geloof dat het was omdat giwrtvader naar haar keek Jk wtM niet dait myn vader ooit uw ailHHl l d wtmoRkik lUlvk De smakelijkste Drank voor Jong en Oud is en blijft van Vollenhoven s Stout l Schoone Buste ia 2 maanden door de Pllulas Hongpol s Het middel ter verkrijging eeaer flink ontwikkelde buBto ƒ 3 EROS TOILETCBEME goeft een fluweaUacht lluid ƒ 1 20 N V Hiq SANITAS GOUDA Korte Tiendeweg 10 KOTTERDAM Korte Hoogitmtt 37 UTRECHT Zndelrtraat 87 id Potterrtriat 8 29918 Als gij ongesteld zijt neem dan s morgens s middags en des avonds een weinig van de van ouds beroemde geneeskrachtige Wortelboer s Kruiden of 1 a 2 Wortelboer s Pillen en gij ziJt spoedig hersteld Beter en goedkooper huismiddelen bestaan er niet Duizenden hebben er reeds baat door gevonden en zij zullen ook U helpen De Wortelboer s Kruiden en Wortelboer s Pillen verdrijven gal slijm koortsigheid maag en hoofdpijn wekken den eetlust op bevorderen de spijsvertering regelen den stoelgang zuiveren het bloed maag en ingewanden enz Wortelboer s Kruiden 60 cent per pakje Wortelboer s Pillen 60 cent per doos drie doozen ƒ 1 70 Overal verkrijgbaar of direct van OVERAL VERKRIJGBAA R Ir LI HOOQSTRAAT 242 S huis v a d HooMstaag ROTTERDAM vraasl bsiMfd Uw aandacht voor de navolgende artikelen Mantelcostumes Mantels Blouses Japonnen Rokken Regenmantels == en Zijden Tricotmantels === U vindt bij mij de Erootste sorteering de allernieuwste modellen en betaald de laagste prijzen WITTE BIOSCOOP In de sinds 1872 als solide be kende zaak der Firma G DE RAADT Vanaf VRIJDAG 15 APRIL tot en met DONDERDAG 21 APRIL Hat Slandaapd Programma oor Medarland ALS HOOFNUMMER DE VONDELING DRAMA IN 4 ACTEN naar de roman FRECKLESS van Marton Fairfax met Jack Pickford en Louise Huff in de hoofdroL FRECKLESS is de naam van een arme vondeling opgevoed in eenweeshuis zonder naam of familie en mismaakt H j wordt bespot omdat hij geen naam heeft en één hand maar hij bewijst dat in één vuist kracht vdor twee kan schuilen 1999 50 te Oudepekela Zending geschiedt franco na ontvangst van het bedi ag 5765 46 voorheer Gebr DE RAADT welker panden in de Peperstraat te GOUDA verkocht zijn en ontruimd worden koopt U de beste VEEREN en KAPOKBEDDEN tegen den laagsten prijs KAPOK MATRASSEN in elke gewenschte maat Leverancier voor de Paleizen van H M de Koningin t aoo7 ai h Terstond gevraagd bskwann Het Tabaksblad WEEKBLAD VOOR WINKEUEKS GROSSIERS EN AANVERWANTEN IN TABAK SIGAREN en SIGARETTEN Meest verspreide lezenswaardig vakblad Min 20 pagina s Ruim 8000 lezers Uax abonnement Helanghebbendei zenden hun adres aafl don uitgever J C SCHOEMEDEU Ainsterdam en zij ontvangen gratiB 2 wrke en proefexeraplBBT S183 14 BENT U KKN BOOKEB Koopt dan unie groote NAPOLEÜN eii L neniet 7 kwartier voor lecbts 7 cent AlB Recimemerk HP POP 4 cent Turfmarkt SAa gewpaaad aan de N V Stoomtimmerfabriek De Concurrent te Bergambacht Zich aan te melden bij J P DE SWART Bergstoep ibm n Advertentiën en abonnementen oa dit blad worden aangenomen vonr BerkenwondeDorp do r ZATERDAÖAVONl kwart voor negen opening onzer zaak ANNANASGEBAKJES 10 CFNT SCHTJIMMACRONEN 7 CENT Patissarie Jokne l SAMÜEL Wijtat Talef 261 9000 16 A BOOM Berkenwonde vanx Berkenwoude Achterbroek door NOOMEN Beiererhe SlolwHk i Dr DE HAAS KRUIOENGENEZINQ l aa Maardarvaart S50 OH HA a 4 au aohrlHalilk Tal au tfaakbatulglasaa I 1707 N V Wessanen s Koninklijke Fabrieken WORMERVEER OPGERICHT 17 5 5382 Voedert uw Vee met 34 üupwe Lijnzaadicoeken merk steren w l uitmuntende door hoog vetgehalte L iw N Ml EEL merk STER in geplombeerde zakken Holland geteisterd door doodelijke Nierziekteo Bijna iedereen klaagt Het aantal lyder aan niKrziekte bretdt zich voortdurend uit Duizende en duiiande menschen in b na alle steden en dorpen van ons land verkeeren door deze doodelijke ziekte in groot gevaar Vraagt condities voor hot incas seeren uwer Achterstallige en Betwiste Vorderingen n I I Grootste vojedingBwaarde Alles gegarandeerd Zuiver V der Braaf ijijj Negen Gooden HedaUIcR Eet Diplonia Part 1900 Heerlijk verzachtend siymoploBsend n genezend is d beproefde Abdijsiroop I Deze verraderlijke kwaal dring al dieper en dieper door totdat de arme lijder ontdekt dat hü ernstig ziek is maar dan is het te laat Hebt U een nierkwaal Kunt U constateeren of U aan deze kwaal Itjdt of niet I Hier volgen eenige kenteekeaen van nierziekte Pijnen in verschillende deelen van l t lichaam onaangename smaak in den mond bU het opstaan PHIJilPS De grootc AVode het veel geroemde middel bi hoest verkoudheid catarrh griep influenza bronchitis asthma kinkhoest Alom verkrijgbaar Per flacon 1 1 90 ƒ 3 60 en ƒ 6 Eischt handteekening L I AKKER Rotterdam I hardlijvigheid troebele en ongewoon gekleurde urine algemeen gevoel van Ewakte en prikkelbaarheid waiylen onder de oogen enz enz En de menschen die ilan pün in den rag rheumatiek jicht heupjicht nier en W msteenen of pijn in de blaas spieren M gewrichten lijden gaan hieronder gebukt alfl een gevolg van den toestand hunner iwikke en zieke nieren inass Al deze verschijnselen beteekenen d t o nieren zwak en ziek zijn Zij moeten versterkt en genezen worden Wacht niet tot het te laat is Gaat onmiddelyk naar Uwen drogist en vraagt hem een doos DE WITT S Nier en Blaaspiltea die uitsluitend voor nier en blaasalelrtaD zijn samengesteld Japon mat Marvtel Het practlache Klee dirvgstuk i VbordceliqeïVtjzciv Zy zullen iedereen volkomen genezen cmverschillig hoe lang men door deze xiekte is aai tast Maar men moet er vooral op letten dat men de echte DE WITT s pillen ontvangt in dooien voorzien van blauw met goudgeel etiket en een speciaal blauw zege op de kurk J mp MoMstreiat iVrVS 5pïh Rotterdam Bestel Uw Drukwerk bij A Brinkman Zoon Mocht men eenige moeilükheden bij het verkrijgen van de echte DE WITT s Nieren BlaaspUlen ondervinden zendt dan het geld awi E C de Witt Co Ltd Den Bm wuma U onmiddelijk een flacon wordt totgezonden Prijg f 1 75 en f 2 75 per doos Verkrijgbaar te Gouda b ANTOK COOPS W datraat St en MeJ S L VANLOON Hukt i 1048 27 Adverteert in dit Blad Electrisehe Drukfcurii A BRINKMAN ZOON 0001 + U 14598 60e Zaterdag 16 April 1921 HiTie cc Txrs GOpOIË mRAIVT CHUKT D ABONNBHENTSFBUSi pur kwutiud V 2 2S pw wMk 7 wat mat Mrtüf nl p r kwBrtasl ƒ 2 90 per week 22 cent overal wav da basorging par loopar gaanhlattt Pnmco per post per kwartaal ƒ 3 16 met ZundigibUd ƒ 3 80 AboimementaD worden dageiyki aangenomeD aan oa Bunan Harkt tl GOUDA bQ onae agenten deo boekhandel cm de postkantoren ADVEKTENTIEPRUS Uit Gooda en omstreken beheorende tot dan bal iiEllng i l regala f 1 80 elke regel meer ƒ 0 2 1 Van buiten Gonda den banr riagi 1 6 regels ƒ IJW elke regel meer ƒ OJIO AdTertentUn In het Zaterdagammer M b slag op dan prS BMH t MABfy 81 60VDA Bcdactie Tdef Interc S16 krUgen maar doordat er in ons ieti gabeoren gaat Wat dat iets is daarvan geven we oub op dat oogenbUk geen relniudu i We zien andere lenteavonden misaehitea tkd lang geleden en onze heriniwrin dwwilt begeerig door de velden van ons veriadtn Het is of We weer zitten op deo lenteavond voor het open raam en om ons de adem geurt van een lentetuin achter het hooge hnla waar we als kind speelden We dwalen weer door de paadjes van het oude dor p waar de hagen groenen en in de kleine tuinen de vruchtboomen bloesemen We wandelen hand in hand onder een besterde lucht en terwyi om ons de lucht geurt schitteren naast ons twee glaniende sterren in een lief gelaat We staan op het kleine perron van een stationnetje en terwijl om ons een lenteadem huivert wuiven we onzen lOon of onze dochter toe wier gelukkig glimlachend gezicht zich nog uit het portierraampje buigt Of ook misschien dichtbij zoo dichtbg dat het is alsof we hem ruiken konden lien we een lenteavond der toekomst met een nieuw geluk waarvan we zoolang al droomden Herinneringen zÜn het en toekomstbeelden vaag of helder omlijnd die even voor onze starende V g n c rijzen Maar zü yn het niet niet de gebeurtenissen althans die we ons herinneren waardoor dat geluksgevoel gewekt wordt Zij verschuiven en vergiyden maar tie stemming het weeldegevoel blijft Bn wanneer we willen trachten het te ontleden dsh glipt het als angstig weg tusschen onze tastende vingera Maar iets worden we toch gewaar en dat iets verklaart ook Mr K symptomen reflectonache vorachynselen waren Tegenwoordig hechten de meesten meer aan een vergiftiging De in ons darmkanaal vertoevende lintworm scheidt waarschijnlijk onder bepaalde omstandigheden vergiftige stoffen af en deze laatstcn zouden de bovengenoemde verschijnselen te Weeg brengen Het meest voor de liand ligt om den oru genooden gast met een laxcermKldel te verdrijven Dit lijkt eenvoudig Alteen komen wi daarmede met altijd klaar daar de lintworm zich soms zeer stevig in onzen darm windt door middel van zijn zuignoppen en kaken vasÖiecht Wy beschikken echter nog over middelen die de lintworm kunnen be fwelmen waartloor drze loslaat en op deze wijse onzen darm verlaat In sommige gevallen biedt hij een zoodanigen weerstand dat wi den patiënt op duMjt moeten stellen alvorens deïe middelen toe te passen Al deze ellende en narigheid kan hien zich besparen als men weigert ongaar rund en varkensvleesch te nuttigen Hiermede heb Ik naar ik meen een en ander voldoende over dit onderwerp toegelicht neTen Lkitfwm Fooii Reeds verscheidene jaren is ook in Kederland een treven bemerabaar om di fooien speciaal die aan hotel en restaulant persooeel af te schaffen Dit streveniH uitgegaan van dat personeel zelf onder Ie leuze dat het aannemen van fuulen vernedeiemi zou zyn maar dat die gcldge schenken eeist gemist kunnen worden wanneer aanmerkeluk beter loonebepalmgenverkregen zuilen zijn Het publiek slaatsympathiek tegenover dit sticven omdathet de belofte inhoudt van t verdwenen v neen mioverstaml in van v el last De fooi isccn bepaalde factor bu allerlei uitgaven gewortlen doch de venieeiing van het totalebedrag over een zeker aantal rochthebben len zooalh by de betaling van een hotelrekening geeft nug dikwijls moeilijkhedenen om die moeduklieden te ontgaan verhoogt men maar weer het oorspronkelijk uitgetrokken bedrag ovei de drinkgelden Ueedb een twintigtal j aren geleden kende men in enkele hotels in het buitenland hetsysteem om een bepaald percentage op de rekening te leggen dat dan een afkoopsomvoor ilc lastige fooipn wa en ter venleehng bestemd werd onder het personeel eene ver leeting waarmee de gast dus geen bemoeienis meer hofl Thans zijn er ook in Nederland enkele hotels waar deze indenlaadgoede gewoonte gevolgd wordt maar algemeen is zij nog niet en dat willen juist zoowel de gevers als de ontvangers der fooienzoo gaarne bereiken Is en b 1 ij f t het standpunt der bedienden dat het aannemen van een fooi vernederend is dan zal ieder gaarne berusten in en zelfs medewerken aan de noodiakelyke verhooging der restaurant en hutelprijzen het geldt dan slechts een verplaatsing van uitgaven die elkaar met zoovee zullen untloopen Iets anders wordt het echter wanneer de door de bedienden aangeheven leuze ook werkelijk niets anders dan een leuze zal Den vorigen kaar hAben wfj gezien welk e n groote rol de vrofW speelt bjj de berei ding van het varkeniMeesch doch daarmed TtiAg xfi niet met dfl handen in de schoot blijven xltten Waar qverwinmng behaald ia op het bereiden v n varkensvleesch zij het dan ook nog maÉlr ten deele zoo moet deze ook volgen op van het rundvleesch en ik ben er van ovwuigd dat ik h mijn lezeressen hier nItHt te vergeefs aanklop Zomier uw kooUranst gering te schatten netm ik toch de vrïfreid te veronderstellen dat de meesten uwer mt onwetendheid handelen Webiu verhit uw rundvleesch gedurende 1 minuut voortaan tot een temperatuur van 60 graéln Celsius dan is het voorstadium van de Taenia Saginata zdier dood Alteen zult gij tnij vragen hoe weet ik dat het stukje vleftich aan een temperatuur van 60 gr C blootgesteld is geweest want Ik kan toch m eilyk altüd een thermometer naait mtfa biefstukje in de pan leggen Dit ih niet noodig geachte lezeies Mon laat het stukje vki sch 100 lang braden dat wanneer men het er uit neemt het blo0d dat er uit loopt donkerrood gekleurd is In dit gevol kan men er van veraekerd zUn dat de huisgeoooten gespaard zulten bleven voor infectie met lintworm Meestal wordt nu een besmetting zeer gering geteld ja er wordt niet zelden min of meer mede spot FEUILLETON DE LILA HOED Naai het Schotsch ran S R CROCKETT Vertaald door 1 P WBS BUMC ROSSUM NadruV veiiioden schunen onder een geheime smart te lyden Mijnheer Welsh van de pastorie die mij liefhad en mii zoo verwende toen ik een klein meisje was praat zelfs met meer tegen me Mèn zou zeggen dat een donkere wolk zich over mÜ uitbreidt zei Winnie droevig maar zonder zich zwak te toonen Welke die wolk kan zyn vervolgde te ik weet het met maar grootvader heeft eens gezegd dat het onweer zou losbarsten boven den man die mü zou liefhebben en ik wil niet dat het over jou zal sijn Ralph Ralph die de hand van Winnie 1 de zijne gevongen hield en wpI vrijwillig gevangen zou veel ge ven hebben als hy haar hak kunnen naderen Liefste Winnie zei hü hü geloofde misschien dat ze omdat ze weende het byvoegelük naamwoord niet zou opmerken hefste Winnie zou het niet beter zyn dat dit onweer over ons samen losliarste dan over jou alleen O neen Ralph niet over jou herhaalde ze met een vuur dat evenveel waard was als een belofte Miftar Ue diwaos van een Ratnti had het vervolg van zün toespraak al voorbereid O Winnie daar Je 100 weinig vrienden hebt om lief vo je te zijn laat mi degene zijn die Je waarlijk en voor het leven mag liefhebben Ik ben niets ongerust we zullen tezamen zün met ons beiden tunaehen de overige m tschheid lieveling Winnie werd verlegen het was da eerste maal dat men haar van tiefde sprak met sulke teedere woorden Ze trok hoor hond terug niet haaaüg maar beelfit jk heb een baatutt ganomte Ik hab ean M had geen enkele reden het u te vertellen mericte Winnie gievat qp maar grootmoeder b t een ovaal mmiatuur portretje dat uw voorstelt toen Ihü heel jong was en de naam van moeder is achter gegrift Haar meisjesDaam vroeg Raiph Z e knikte bevestigend toen zea ze plo tselantg na een stilie Is uw vader wel eens hard en beetje gekwetet richtte Ralpii zich op maar de glans van teederfieid due hü in de oogen van Winiiie zag ashdtteien kalmeerde hem onmiddellijk M n vader zei hy ls zeer ziwüjfKUun zeer geeloten zooals ik zdf waa vooa ik haer kwam hy had wiUen zegden voor ik jou kende iief te maar Mj durfde met jtoch is hü niet n staat tot hajdiheid je ns wue ook behalve misschien in datgene wat de Marowijnscha kerk betreft zyn geloof en zijn gezag Maar waartoe deze vraag juffrouw Winjiie Omdat ze zweeg terwijl ze de oogan neei loeg die zich met tranen vulden omdat gTOotyader zich eens een woord liet ontvallen toen hu zeer ziek was en sedert heb ik mÜ altijd afgevraagd wat er voor ernstigs gebeurd kon zjjn tusschen m jn moeder en uw vader Twee groote tranen ontsnapten aan de bruine oogharen van Winnie en liepen over haar wangen Ralph zat nu aan den anderen kant van den tak naast Winnie die het niet scheen te meiken Hij had een zakboekje in de hand met kant omzoomd dat aan x n moeder behoord had n alles wet teeder 1 ridderlijk in h m was wand optflinkt door Het valt met te ontkennen dat sranmigen weinig of geen last hebben van een lintworm die in hun maagdarmkanaat vertoeft terwyi wii toch zijn aanwezigheid kunnen aantoonen uit de eieren die in de faeces van den patiHnt voorkomen In vele gevallen echter verooAaakt öc aanwwifheid van den Taenia velerlei bezwaren Soms uiten de lijders uitsluitend vage klachten zoodat alleen de aandacht van den opmerkzamen onderzoeker gevestigd wordt op een lintworm Men klaagt sinds geruimen t d doorgaans over wat misseiykheid moeheid en matheid Men heeft geen lust tot werken en is wat kieskeuriger dan ander Slechts het onderzoek der faecaliën van onzen patiënt kan bij zulke vage klachten uitsluitsel geven op de vraag of mogelijk ook een lintworm hiervan de oorzaak ia Niet attyd wordt het ons echter zoo moeilyk gemaakt doch klaagt de patiënt vaak over vrij heftige buikpijnen terwijl de ontlasting zeer ongeregeld is De eetlust is soma buitengewoon groot doordat de lintworm veel voedsel aan het lichaam onttrekt Naast deze bezwaren die onze aandacht op het maagdarmkanaal plegen te vestigen hebben wij vaak typifiche üntwormsymptomen waarvan Ik u enkelen wil noemen Allereerst hebben wy het kietelend gevoel in den neus alsof er met een veertje in den neus gepeuterd wordt verder klaagt onze patiënt over hartkloppingen hetgeen bU nerveuse personen aanleiding geeft tot angst voor een hartgebrek Voorts wordt de lyder door heftige hoofdpijnen gekweld migraine aanvallen Wat zoo de allerbelangste verschijnselen zijn Langen tijd heeft men gemeend dat al deze i g lintwormhet gezicht van die vrouwentranen Zacht met een lichte en flinke hand veegde hü de wangen van Winnie af waarbij hij bij inistinct de lieve woordjes mompelde die ze nooit meer gehoord had sinds den dag zoo tang geleden dat haar moeder zich over haar wiegje bukte Nog een oogenblik en zonder twijfel zou Ralph haar In zijn armen genomen hebben maar het jong meisje duwde hem zacht weg O Ralph Ralph je moet ntet meer aan mij denken je moet nu gaan smeekte ie Wat wil je zeggen Winnie Ik weet zeker dat je je vergist mijn vader kan tegen niemand hard zijn geweest Maar waarom je daarover te verontrusten Winnie Hoe zoet scheen haar haar naam zoo met zachte stem uitgesprokenl Ze was opgestaan en liep nu naar de opening van het dal Winnie drong Ralph aan je weet wel dat ik van je houd nietwaar Winnie bleef zwijgen B i je boos Winnie vervolgde 1 terwijl hü zijn lange gestalte neerboog wF onder den lila hoed te kijken WüuUe aclnióde het haoté Boos niet Ralph maarzoo bedroefd Ze wendde zich tot hen Aa stok hem een hand toe die Ralph zich haastte in de zijne te nemen maar hjj voelde in dat gebaar het besluit van een slagboom tusschen hen te leggen licht maar vast Luister Ralph zei e ik wil dat je alles weet het schijnt dat ik ongeluk breng over hen die miJn liefhebben UUn moeder I stierf toen ik nog heel klein was mijn vadar heb ik moott gakawl aMfn grooWtiders