Goudsche Courant, maandag 18 april 1921

W M vAiiM ULZENi MODERNE DAMESKLEEDING Markt 56 57 Telefoon 240 Opeflbare Verkooping op VRIJOAe 22 APRIL i i m 9 uur In dt SOCIËTEIT OMS aENOEIEN t Oouda door den Deniwaardw J J P DEN BOER aldaar van diverse Miubilaire m aoilere Goeilirai Hieronder bevindt zioh o m de Inventaris van het kantoor der BrandstoffenCommissie bestaande nit Schrijlbureaux Schrijfinachine Uranm Brandkaat b ton diverse Tafels Stoelen Bascule met Gewichten Kachels enz enz Tevens is in dezt verkooping begrepen het gedeelte van den Inboedel uit de Van Bevernmghlaan welke door notaris Montijn zon worden verkocht doch welke verkooping tot later werd uitgesteld Brockhaus Lexikon 17 din geb in goeden staat K kdag DONDERDAG 21 APRIL van 9 12 en 2 4 uur 2üU 38 BOELHUIS te STOLWIJK Notaris MAHLSTEDE te Bergambacht 13 voornemens op WOENSDAG 20 APRIL 1921 des voormiddajrs 10 uur Zomertyd aan de Bouwmanswoning get D 16 bewoond door den heer M van der Wolf m Benederhenl om contant geld in het openbaar te verkoopen 20 kalf dragende of gekalfd hebbende Koelen 5 Vaarkoelen 4 Pinken 1 Pinkstier I aftandsch bruin Merria paard mak in lila tulgen Voorts tentwagen kaasbrlk boe ienwagen hooischudder hooihark bietenmaidiine waschmachine twee handharken kniiwacena Bouwerij in MelkgsreidsGlnppin waaronder Bascule met gewichten kaaspers kaasvaten van verschillende grootten kaasplanken schragen kajisstanders 4 wrmgtobben waarvan 1 teakhout kuipen staren kamstaaremmers hekken palen boomen 2 minnebruggen vlonders 2 groote schouwen en melkschouw brandhout en eenig Huisraad Morgens voor den verkoopdag aflïenommerd te zien Op de woning geen gelegenheid to uitspanning usg u OroglsteriJ MARKT R Levertraan en Scott s Emulsion VarknlKbau kt S B VAN LOON 11 T k WOLF 4 Co Advert ert in dit Riad orMÉDsIJilliel Vertrek MORGEN I iedere DONDFRDAGI uur nnar Den Haag en Delft Ligplaats GOUWE blJ deGroenendaal Minzaam aanbevelend isas ir P hm w Laeuwen ft Oo Houlmansgiaoht 23 GOUDA Engros En Detail ZEEMLEDER 43d6 ZEEMDOEKEN 20 SPONSEN DWEILEN COCOS WEKKBOHSTELb COCOS SïOrPERS BNGELSCHE BEZEMS Enz Enz krachtens art 1223 B W T ANDERS FIBHA WED r VrnSNDAAL Bezemen Borstelfabrikant Kuiperatrait 81 en Kleiwegstraat IS HuisenTuinland TE GOUDA Notaris G VOS te Waddinxveen ml op DONDERDAGEN 21 en 28 APRIL telkens des voorjniddags 11 uur in Het Schaakbord kan den Kleiweg te Gouda publiek verkoopen de volgende aan M VAN GAALEN toehohooi ende onroerende goederen Perceel I De TUIN waarop LOODS m de VoorwiUens te Gouda kadaster Sectie K nummers 1366 168S en 1684 groot 1 06 13 H A Perceel II Het WOONHUIS met SCHUUR en ERF aan de Vierde Kade te Gouda kadaster Sectie A nummers 8981 en 4407 groot 02 67 Aren Aanvaaiding van het huis 1 Juni 1921 en de tuin bi de betaling vóór of op 15 Juni 1921 Beiichtiging alle werkdagen t bevragen bu den eigenaar Inlichtingen ten kantore van genoemden Notaris ini u 30 Geen grijs haar meeri Haaphsrstvller Royal London Geeft uw faur de oatuurli ke kleur teru 1010 Been haarverf 15 BaltA deJong 32 Sn 3 belooft dat je met zult trachten mij weer te zien voegr a ze er by een btetje teleurgesteld toen ze zag hoe ge makkelek hü zyn woord gaf Ralph beloofde het en hy zou nog heel wat meer beloofid hebben mderdaad alles wat Winnie hom zou kunnen vraeren ter w J ze hem met die oogen aanikeek Toen ze q de aonniKe vlalkte waren ut dDomea ib nnen e adnaduwen ztcb op den iMPdibodean reeds te verleiden Het Gpannockmeer nam een parelgrijTC bnt an on ter den avondwind die van de hen is woei Aan den voet va de oude brujr onderscheidde men onduideiyk het voet tuk van den waterketel R iplh wees er ar met zyn vmger Wumie zag de iwaiite elc op het ïioen toen viOBflr e de oagen at hem opheffend KuB je me leggen waarom je dien dar IWlwfct beot lp Peden waa de oprechtibeul zelf ndat z L hj dacht dat ie keulam wüdet mttreatkeB I nmt van twar sombere vooiwevoeMu Iwniani Winnk s na uurlt fa vrooljik M4 du faav wwdt lMt9 T rii t hamr Het Tabaksblad WHasaSBlAD VOOE WINKBUKBS GROSSIERS EN AANVERWANTEN IN TABAK SIGAREN ea SIOABETTEN Haest verspnida leiennnaidig vakblad Kin 20 pagiu a Rnim 8008 luera Uaf alwiuument Bdaaghebbeiideii nndui hun adni aandui uitgever J C SCHOEHEUKR Amstnrdui en i4 mtvangoi gratia 2 wekeeeu pnafaieinplaar S1S3 14 Rollflx AsQfct psnat oor Qileti M M Ponen Seli nB p Scheerk wastwi T Balt A de ntttkmn M MUDA Advcrtentifn en aboanementen dit blad worden aangeBonien va BerkenwoodeDorp door A BOOM Berkenwoode TOOT Barkeawoode Achtatbraak 4a I NOCWSN Jong De Etalages zijn gereed Openbare Vrijwillige Verkooping Notans MAHLSTEDE te Bergambacht IS voornemens op DONDERDAGEN 21 en 28 APRIL 1921 telkens des voormiddags 11 uur Zomertijd in het Café DE HARMONIE op de Markt te Gouda m het opcnbaai te veilen en te verkoopen De Oouwmanswoning get F 5 njet VARKENSSCHUUR WAGENSCHUUR en HOOIBERG en diverse perceelen Wel Hooi en Bouwland WEG en WATERING staande en gelegen in Schoonouwen onder de gemeente STOLWIJK Tezamen groot 13 40 11 Hectaren Te aan vaal den de womng met getimmerten en erf 1 Mei 1921 de landeryen dadelyk bij de toewijzing De voorjaarswerkzaamheden op de lunderuen zyn allen verricht Betaling der kooppenningen 27 Juni 1921 1789 48 Nadere mhchtingen geeft genoemde Notans bjj wien tevens tydig veilingboekjes verkrqgbaar zqn Terstond gevraagd bainwame Schilderskflechls Loon f 1 per uur bij J van Wijnen P Jz Krimpen a d IJssel INDIAN M OTORR IJWIELEN Than uit Toorraad leverbaar w INDIAN 7 9 P K electritoh lioht 7 9 niet clectrisch INDIAN SCOUT 5 7 P K electriuib licht 5 7 niet eleotriioh RUIME VOORRAAD ONDERDEELEN IWOTORHERSTELPLAATS Rijwielwiagazijn J HULLEMAN LANGE TIENDEWEG 5 GOUDA Tal 350 A E CDSIJX in Assürantièn 1938 T l foon No 1 Verzekering van Reisbagage tegen alle schaden g lenshjm besllgeti tong I geUabkleur en hagen J onrugehniligen sbelging qtèrui ff hiertegen MiJriHARDT I LAXEER TABLETTEtl I Slavenburg Go s Banic govesllsd te SCHIEDAM KantorenSchiedam Rotterdam Oen HaagLeiden Gouda en Oud Beijerlandi aas Behandeling van alle Bankzaken Electro Techniscli Bureau J F W Tl LABQE TIEHOEWEO 24 KLOMPEN Ca 4000 pur prima hoo a Beidersche Schoenklompen populierco baadwark voor laten prqt TE KOOP tm a a JUUACM TarMrg Aanleg van Licht en Krachtinstallaties ReparBeren en Onderhoudsn van Electromotoren Speciaal adres voor Fabrieksinstallaties otpomotopan uit voorraad J F W TURION TeL No i16 OBDirUIMBBBO BIXCTBOTSCBNU 0 14599 E 60e Jaargang Maandag 18 April 1921 G0VD8CHË COURANT 3iTx© cr w © exi d v ©xt©3a tie bla d v oox G oxcd st © aa 03ML©t3 ©lc©3au VEBSCHUNT OAOELUKS BKBALVK ZON HN FKEaTDAGBN INCEZONDBN HIDKDSEUNGEN 1 t n l LOt like l l nmr f 010 Op U Toonwdae H kootat Oewone advartutlin u bvaondu medcdMlintan bü eontraet lot iMr emla ewrd a priJM Orvote lettert en lendaa wordan berekend omu plMbiniimte Adrattantltn knanea wmdm Inieeoaden door toaiehaakomit vu loliide BoekkaadeUnai Ad ert atiebuHu m m ABOKNEMENTBPRUS m kwntaal ti per wMk 17 ent met ZndxriilMl pet kwartaal 2I 0 p weelc 22 cent mvl waar da baaorgint par laoper gaaddadt Franco per post per kwartaal ƒ 3 16 met Zondagsblad ƒ 8 80 Abonnamniten worden dagelfiks aangeaomen aan oni Bnnaa Markt II OOUOA bH onze agenten den boekhandel ao da poatlcantoren ADVEBTENTIErBUS Uit Gouda an omatrekan babooreada tot den baaoffkllw i 1 i regala f 1 80 alka ngal ma i 2f Van bultoi Gouda ea dan baaoigkriag li regels ƒ 166 alka ngel meer ƒ OJOt AdvartanUIn in het Zatardagmimmar 20 bijalag op den prüa n GOB0A uMMt MARK Bedaetle Xelef latere 545 D mijnwerkersstaking De leiders dei munwerkers nemen noobhoogte In enkele geUedea geneigdheid tot hervatting van den ai beid Elders vóór dooratting van den strud Vrvidag conferentie da gedelegeerden Hodge afgetreden Krtigaiaad op t Elysée Vemiaedelijk ook bezetting van t Wcatfaalsch Industrie gebied Oojtschland zoekt een bemiddelaar Van Washington de besUsslng verwacht Hdlz gearresteerd De Ooatenryksche Natioiuiie Vergadering over de nota der entente ONS OVEKZICHT tianapont mairiiiapntnieel Ut bal l wvifc in d mtiiMni eehter nov niat vok oaAreta munen die vol ven lokomen hoewel zd Jndten a tot Uiterste CAVeven zal Kwtvoend De Bk t n wana met h t iii ic tmim ymxém f htit uwhv veraterJu t b nciiten nweo bill riik 2tm d r iieiNeruix KWVlff KOltJt intone worden anMB die e 00 feilt d t ceocm voor de in echter t ir l niw ortaiibeidera Ariiiiteixn weer re Adailiü8tnitl Tdef Utorc 81 iMiddch belang want bet u voor trankni k iaak to Roltien die het van Duitsehlantl moet OüUvanKon buuwn te krlfRon llr rDa tHchiaml ov 1 Mei het d f 1 ziimer schuUi dal het voor dien datum iiweat vewffenen net voJKlaan dan sullen meuwe ilrwatur mAatrafreien moeten worden toeflona tt en wei xulke maaitre elen dat ze l YankniX geen moeiltitkheden besorReo doch in ataat Bl llen te namen wat Duitwhluncl n t ICoedeofajiu toezendt Over deze oenïbele uangelegcenheid is Vni LaR op het Elv en aoort van Krimsraad Rehouden waar bti Foch een militair en Loucheur een ecooonuaph rapport uitbracht l ch b n rak m hot aiinc tie hoevoelheul troeoen die hii nootliiR zou hebben om tien beoooden dwaORmaatreircJ d betrttiwr van het Ku fheklcen uit te voeren Um de aanvan keiuke beaettiwr te bewerkatelliRWi en een aitiïd nvOKoUflten nfachoon onwaarachim lüken weei stand van Duitache tiide te ovetwdnnen u noodng en vt doemdto dat de bchttiwen 1918 en IfUt onder de waoenen ireroopen worden I eenmaaJ de beieettmR geachied dan zbn otn die te onderhouden Atel mulder Tnanbcha4 pen noodwr naar Foch beciifert sledfete vuftur procent van die weUce tot duairei den linker RÜnoever be zet houden Daarom kan over tine maan den de lichtone 1921 dit werit overnemen en de liobttiur 1 18 w er naar htti Reaon t en worden Wiat de Rrenoen van het te beaetten Re bied betreft ontwaaokelde Fooh het denk teeid dat men zitih bit W vaabateUiOR d arvan nut alleen door mtütaire maar vooral ook door ecOTWnische oiveinroRjiuten moet l atan teuten omdat een atreek die uit militair oomwrtt verwaarloosd kan worden uit cconomnsoh oojfpunt tei ver kiugmic van een deti dti schadpveipDedin gen zeer balangruk kan t ïlet emlg van de hierover Revoerde betuorekmicen in de bueenJcomat aou san dat het te bezet ten Rcbied nitrt aMeen het Ruhraebied zelf zou omvatten maar lach ook jredoetóohik over het Weatfaalat e induatnesebied n uitat reflcken Ixiucheur had van Ziin kant de vraaR be handeUl op welke w rnze ala eenmaal de be icottuig geschied ia daarvan het be t partti fcetrakiken kan morden om zictuelf te beta Hen aaufpezien diit toch imnwra ooJc het AoomaaJiiste doei vun de betetCimr i i Daarvoor voorziet hii een plan van heffJOR jn een belaatuw 04 teenkoot en oo in duBtrieele producten die uit het bezette gt tnetl zouden worden mtRevoerd De som Alien tlie aUjii m de kaa van de conwnisaie van hendei zouden vloeien worden door htm eachat op drie nulliard Rwwlmarken per iaar In heA altRomeen vereenurde tk verffadennR zich met dese Dlannen the echter in volgende vervadennRen in detaiJ nat er zulten worden uitROwerkt Daar ov i wordt oo t oovron lik met de dcundi gen beraadfiJaaiRd De Jilatin zevt dat men uit al dece tocbereidaelen met moet concludeeren dat deze nkaatreeetcn al Duitachland met met ttewve vooratelJen komt dfluielltk aan den avond van den eersten M i zuilen worden tee w ilfth ssét feoegopaat Mtu inoet wet bedenken dat êii mun eenmaal beRonnen m men niet meei tenue kun on daaruin liavar acht cNureci Uuwer alle moet vtkorbemultw om zaker tr Kijn dat men het onder de bonbreiwoto nehet eens ia itmkeiimmmm wJüi tm Tjtwimikeii en afwachten luidt het na iXMt mi E niK eland De toe iand inzake de lujniwenkerjiatalcijw n onverandepd de tmnaport en aipoorwewiaitlbeidens doen Hun laK liJ kibche beziKlheidea of er trees mXl asn de lucht 18 en alsof er nwit apralce van slaJten treweest ls en tte miinwerfllierfi sicu wal wat teleuiw ateld dooh tot heden immt i 8t besloten tot dooraetitein nwt over el kaar ekruuate amien toe VoorLoapw za an UxderïiAiKletiniKen met de reffeenne oi nwt de directües ooit oitet veel kxNnen de raijivwerkersteiider z ii aUe naar de kolen dgstïucten vertrokken teneinde zièh ner sooniUik van den ataiuj van sajten te ovet tuoiren en z zmjUeh met voor Vrhda iwar Umden teiuKtkeeren Dan aal een conferen tie met de edeleireerden ïjJaate hefctoen ViDor dien td d kan dlius met aan toenadennji hroixien dacht V n de stemimmir diie e onder de atakenden heerscht za m hoofd vaak d verdere houdintr van t federatie beBbuur moeten afhaiwiieD m het er niet van oveittutard aUe mam achter zioh te heb 6en dan moet natUuriiiik het betoonen van liaRcimioebkiomeiuiiieul tefreoover de voor tellen der darecta wonden overwoffen Een Btafcin FapaPOol doen opvolgen is ndeft 2M o moeiUik de menschen tot volhomden htmtvvi IS moeiltriter In de eerste daaren men y A tom men beeit fn tem een ai oflferuvr oiver voor de kams een betere Posaftse te krijRen of een Roede te bewaren echter wanneer het werik ianiren tnd atil b er IjuiffKaTnerhaiMi nood m de treem nen bcurint te heerschen dian bekoelt d Keeatid an kiüiwn de leidera wner be Bimt aanvanJoJiik met eiuich besrroet werd met zeiden hun vroeirere voljrehnieeii teiren zich en treidi n de arbeiders somtler cenwr voowleel te hebben béhaatd toch weer naar t werft Zal bn deze munwetr keiwitaikins ZoLa a Gerraina realiteit worden Uit enkele Dlaatsen komen al be j chten dat de ariwiHiers renemd znn t hou weei weer p te nemen bii velen heerscht Rebnek en de weerstandskaa die sredluren de de atakuMC vam verleden raar Beducht werd aantpeeipKdcen daaraan werd toen 2 irallioen pd 9t oivtitiioStlken is thans vni wel uatiKiaput Anderaiids komt ook uit v e distneten de verzekeniwr dat de atalters zich vaabberaden toonen om den atriid tot het uiterste door te zetten Nafbuiurlnik heeft het teru irtreWken van de beide andere leden der Triple Alliantie poote veiibBttennir gewekt voo ral m de Schoteche doetncten is de ontevredenheid root Men wreekt er wan Jiet verraad öer Triple AUaaiitie Een deel van de cri Kdc ncht Bich te n Hodsree den secreta rw der miinwerkerrfederaitie dxe den FEUILLETON DE LILA HOED Naar hot Sohotsch van S R CROCKETT Vartaald door I P WKSSHUNK ROSSXJM N dnil v 4 odeiL en afM onw rarbeiders da sel geatieui h eit jr den tteti van let atriW Looneel terox te tnekdcro maar At vofrr lUMamate oBteviBdeahekl vaidc den laitler van het HpoorwairpergoDei iVtomaa aan vjen het Reberuitl vrjjwel uftttUUtewl wiK Hd worttt m de mimwerJteribfadan m ear rioaturen op t eer hatelii ke yme behao deid £ itm verRadenmir van mlmweHcers ie Cardiff heeft iatetda een imoiabt aM npenoimen die miar het hoofdkwartier Van ae miJiiwerkerBfederaiie hb up e onden en vaaMti in zeer scherpe bewooncianaren v r untwaattUiruw en aikeurloa wonU uitm oproken over het optreden vaQ Üodvea De iVMoautte drin 4 aan ot Hadge onteicr kIa oeatuurslJd der federatie Op een conferentie van muuwerfienfti sturen m het district Aiberdarc w rd be atoten om aan de nationale federal voor ti stellen een beroep te doen od h t Üiovot waBfteiK oneöl en de transpoitartwadew om alanoK m atakmtr te gamx en om een der Redüik ben w te doen op alte valvereeni Rinwen m het land Of dit ucces zal hebben vali te bcifcwu felen Het bi tuur der nutnwenkerafedera tie heeft elk contact met de traaMport en spoorweffarbeideriibei uraa baCrikf qiidB 4 i4 kiwr verloren en rwnr een ik v ttOÈ Btaauiw die met door de leadens u ire ppoclameepcl zuilen weJ heel weinijr werflt lieden te vinden m Het contact tuuischen tie beatiuren der Iripie Ailiaatie m zake leze aanfrele nheid zou dua eerst dienen te worden herateki wat zeker met aal re hchaeden voor de mtinwerkera of de confe lentie van a a Vradax hun jredraini lun nader hetoben ujitoeabipipeld IntUisschen bltUt noK altlld een ziekere cateiKorie tier aampeslotenen bii den Dne bond aaiuïesLotenen bn den Driobood voor stakjniR ii n maasavenradennar van aooor wveRipersoneol m het beianjOTik apoorwe centrum Carlaale nam een motie aan wiaann veriansd wordt dat tevten 22 Ajpnl een nationale takinuf zaJ worden aDrekon liRid tensti tevorrai een miumeliMke sdük R njc met de münwerfcers zou iijn tfe lixtffen Ste ers te Canduff heht en noK een roMlutie aanKfenoman waarin een bepoep wordt edaan op de federatie om vaat ta houden aan haar oorspronkeJiiike eisohen en omm verhaald met het afvallen van de andere froepen der Trapje Aifcantie terwr te koe pen tot haar oorBï ronkeUike politieflt en het werven van vrijwil litfrera aan de myn ponxpen te beletten De reReeruw heeft zich bü vooifcaait haerte on owaoend Het Hot dudeliiik too kan men hier bii K €wen dat in woerwiJ van de zorrmldiar hekt waarm € ai deze maatnnrfifn wonim vo teP8Ml men er U I ariM toch tan aew ïte tie vt orkeui aan zou Reveji indien het nM nooilw waa ze toa te rmsmm oordat Duituchlaml rodelbke voorstel n dood j de Kni ans iMcnAW heeft wc ena v r u dib jMRiidir m de awnnOm die hu vfesKvrn BÜn coueihmat hioudil rl eft moeten hoo rvn mitial uit zim funfiit bcmSdbeittnur van dtn iteeft dM oMalaff Dtt ia te wtiÊtim Ab hUttm wal MsM Oaaruit Uim m Vi epraalc die hu pl uieiMw u m tvw van hst LmïaAvu hadl nbouden ziin voonitel woonicilitft ai olvi Gonnuleerde i Wit zUa bunü tootea b overwesen nul KAi A en vertund iMait mot een narma ante ratrelinff Of een d jrictaRewnwi baisis en van tddttlittnn aard m Den volcea ocM d noMte Llovd GvouRfe een tmn m i Hodeos waann fltau dat de tfëaibtri Jm die Hoditou tcde haddM nfhidiff ot volledur de tmkdoinfr r wn ttM wat doch dat tl aiirameen ém isvln hebben behoudeè dat Hodveb tjhittw faetfl la met de et oaa de kweaUs d r HMten t bewraten onder het twnirl pui i tfa het venaaMin B Mn Wl ran d wmS aan d orde te ttrï M jÉ yfa u Mi JB vaa UndelbkAn een nadere beeorèkinff van de voorsteUen i etreffende een nataonailea wiostoot wan Qeer een peermanente reAseUiw aan tie or de komt iDe premier verklaarde zidi beneid op deoe voorwaarde eem confarentie tuaetdten belde partiiem bueen te roepen Frank HodRes kreee nadat de Federa tie van dit s ruwen kamu had Renomen optlraoht om aan dcai preomar te melden dat de eenj e vooiwaaide waaw een tii dfiltike reKebnyi kan worden verkregen ia dat een concessie moet volaren oo de twee ra bekendiveateLde beRUuelen uA eea nationale loonraad en een nationale oot en dat de Fedenriae nder dea omstan digheden meende dat en Roed doei zal worden Rcdiend heden met de mtiniauEe naara in conferentie biieen te komen op den RroodaLaiR in uw bnof vermekl Frank Hodves zou ttus iFehandold hebben Bonder voldoeode vooricenzhU van alm me debeafauurdero TeiTwi de Bntoche reawrinar vroratelt om de cnaiB te boven te komen Raat haar finansohe eolleira Reotaidvr voort met haar truLtenlandoctie bemoeiemaaen Mftuurhlk uttondertieid betaaffende Duotechland Biitenlijik geldt het ook hier en ton n ma de nuNuvericer s t m sliuytcn van Het mim ierkerabontl ti i tie verslaven iii J rechtvaardurd I Jtiodttes in de tot voiwl VOW leden In OultSihe rccoonntTHkrinRon ia inm druk bozijE nieu ve vooriiteilen te oatwer pen en naar aWv kuMcn Op d si voonrrond ittaat bii alle emstiBr overwoRinRen Iwt Rnnote pdan van een in ttmationale l eniiw Daamaaat houdt meii zwh verder beziR met het denkbeeld wtjx een orvememinR van alle of een iredw li van ie B aH n nU schulden a n Vnwntai door DurtHthland T n plotte wonll in Ö nancieele knnwtn het tmtwero van een but tenlandBcht leelnomtnff aam Dultücblaad inthistrie bospnrfion ook wanne T het ml schisn p hot ooaenbllk mot officieel woiHt Reformufoevd Hu at deze plannen dpMlt oak tie kmn tic der waaiborRen vvetkp ï uit ehtaftd m het RtóRoven Roval kan ht l n en belang TijiiLe lol ülMoikla het ttenkbeold an eaik uttpartiidijr M heitl wen ht ui hoofat iln ftantat ur beslechtin van ailp atriktoun ton waarvthir lanint itcn wor van welwU ndt uitcenaattiftRwi rpph oploRnmir Jean woKlen Revonden Eon kapiteal op ait zelf vonmt het har Bt l van Noord PranikrlTk Dat is ih oen lu t QR waarbmnen ile Duüsche vooratal Ifn zich kunnen b©vieR fli Deze voonttelieii zuUon binnen vnltete dajfen aan tie openbare meeninR der hef lp wereld wt rdtn voonpeloflsd Daarmeil nit t t ivreden heeft DUbtMb liiwl ook de bemuidie linir aanRentmicn Tan een onpartiidige neutrale Htetle tw hebben zeRt hot Berl Ta fAil met tffiiet d woorden neuti le rtaat en noutmlf ra Ktvrintr vemoaiïon dlo zidi heeft aaiwe boden m onder ovorl diiRbMr der nieuwe Duittchc voorstellen de rfveeniw tier Var een Staten te bewQR n tot n intcrventl m hot l etanir vaat den werekWrecte Binnenkort zal het Wiiken of d e h m d telinRacto aucre heeft of niet Overeeidmmat of üaactiefl we luid hot mivermlidelifk altemat Rf pti van n Mhinxlon komt de beallaainR St rwald la er ooa altiid met m tnhlaatRd en nieuw tod i gt te vannen Hh rechten Alnme staldker zen xe plagend je moet erg m anigst g ez0teii hetftw fi jal zea Ra met oventuifioqc fliar vervoligde hy gniottf met dat het mi noff dezelMe mlwerlEinflr op mi zou hébben Ze hepen atilzwtijgend bot waar de we r naar Craag Ronald iM pm Daar stooaden ze el tjdv stU Denk er aan zei Wtfnue dat idc nookt zaïl trouwen Myn be lurt op dat punt is oniherroejieldk Je kunt dan met toestemmen om met ra te trouwen Wannae myn lieveling antwoordde Raiph jmaar je kunt mü met beletten J üef te hebt en Qm de waarheid te zegsen totmde WHn nte volstrekt geen vüng verlangen om hem tegen te spiedeen Ze stak hom de hand toe maar zonder hem dadalyk te verlatra I Aalpb begreep liaar hu faoqg zich een voud g over de kleine hand en Icuate haar herhaalde malen Daama ging Winme heen en Raiph keak haar na toen ze ziih verwgderde onder het gewelf der hoornen tot de lichte ia pon achter de eAen a ammen verdwenen Ui ging naar z n kamer kee onbe atemd naar zu boeken en Jitelde vaat dat het hem inëiwnRing zou kosten om i i JüUpii van vroeger voor te stelten hü tbe het hoofd acbodde als hJU Luther laa onder de brematnwken aan den oever der Grau noch Een levendig berouu overvtei hem en na dat hu waa gajui z tten tuaachm zijn ver laten boeken verliet hi te niet nWer tet de dmg aanbrak Toen strekte hl zicè ein deJuk op zun bed vat na langen tijd de toppen der pynboomen beschouwd te heb ben die duideiOk tegen den ochtendhemel afteekenden en waarachlei zich Craur Boland vetbong Maar toen deail de Rehnme wnart di ziiR oachteluk wer4t voor het oogehbtdt tot wugen gebracht had wch sharper Revoolen Dus moeat ht webdra de platene van Dullatv verlaten het een voor hem bctee Vcnde vaarwel te zeggen aan de eenzame oeve op den heuvel aan den booatw ajtl üic hem hef wsa geworden aan het dier bare gevelraam door kiimrozen omgeven Zomlar geruat te hebben maar met gevoelig voor moebetd stond RaitAi ot en zette zich aan tie tafeJ van de pastorie ttc heb uw Lidvt zeer laat zien branden dezen nacht xea de predikant t rw l hii opbidd met eten om den ongen man aan te en over de schaal met pw dk hun eenvoudig onöiijt uitmaakte M laa het boek van Joel voor da bwaade maal aabwoordci Ra ib J ia zft de dominee bt xmt ntad p ovar hat karakter dar kraehtlc rrauiir ujt d Spreuken v i Saiamo S miÊÊÊA rugkrwam gaf Manse BelJ hem met ge maalkte onverschiUigheid e i bnef die het postetenq el SUbiImiiv droc Mnnae Bell TWas een vrouw van veertig jaar met een kort bovenlijf de oogen te dïdït biJ elkaar en een scheive tong Ze was door het heelc land bekend om haar kookkunst en haar karaioter xoodat de eitende nwrtre eluk tveid der eerste tie omdraafdtllie kalmte van het andere deed vergeten De bnef Jowam van Ralnih a vader H j h andelde over verscheiden vra en over de voidenngvn die hö had kunnen maken n de speciale studiën waaraan hij zich ge w had daama kwamen taJriiike raad gevingen wn hem aan te bevelen oUc com promiB te veiinvden met de dwaalleer der Socimanen Eraatianen eo Pelagianen Eln delylk en ten taatete tekle hu een ge Bchifcten dy voor tot een vergadering van den Raad van Atejowunache predikanten te fklinburg voor welke Raip h z jn examen Bou afleggen By de lezB hiervan gevoelde RaMi Biidi door wroeging aangegirepen Niet al leen had hy iheel de vooilïereidmg tot z n examen nac eJaten maar bovendien was ttrt ztfn schaalde het verlangen dat hb gfrkoeatard had om het af te loRKen mei waaniig bckioekL Het beeLd der Haixnvun aehe keric had tvAi van hem venruderd aooak de aarde terugw kt van den zeeman die in ToUe zee sCe t snal en awtJarend et waa icdur voWa fct met zooals het hooide zgn verzenadinft had hem veei meer besigcehouden dan zijn examen hoewal om ariijk te sijA hU bet ene zoom ala het aadar aedatt tmigm m kMMdbad g begonnen züt by uw aanfcomfct Ik heb har nog niet hvelemaai aT Ant woonkle Ralph terwijl hü den prediJttWt wat vreemd aankeek Ge moH altO l en ondorwerp aftnakcn voor ge aan een ander begint zei ml heer Welsh op een wat gapriWceWen toow Spoedig daAvop stonl Ralph van taft op en keerde naar zun kamer t rug Daar jn de rust en KÜlte wiaAAt hu xijti tuig aa n strenge zeifbeechouwiag Hiï vroeg zich af of hu werin tfk de hoog funebün van e predikant der Ma rowMwehe kerk waardiw waa dii voor kefc beïtemd waren nntu chen was h 4 op bt dod dat tUn heele opvoed ng gericht waa gewtievi M ai de reden waarom zün vaider hem l laats gegeven had aan zijn weHctafal lutt hoogirte voorrecht dat hU twh uH xUn ar é t jwjgd kon hennneren Op die pi ate had hij in de verre dagen s ner kmddwid aün liftteM geleerd uit een Oud Testamntt had bu vervolgem vreemde en d MEtnn ge be ken ïrelf n waarvan hti nwte oattwuden haid dan de my terieuie geur die hen am zweefde HOOFDSTUK XXIV MewiBgcn van Saoadeni Mavdiewart aftr het nat der bexcnateleB Bahpli Peden hield z n belofte gedui n de Tier en twintig uur onder de gegeven oanwtandn ieden veel langer dan noan had kunnen verwachten XNw wNod tMB hji w d jMtnria te Hij was nog geen z a iaar toea hü d psalmen van a tot kend toen hii taraalf jaar w waa hij reed iterit in Gnekwh en L t tt n op dertdenjangen leeA kon hu gwnakkeluli veibaaltjes in het He breeuwaeh lezen Hy bezat eea biibet in di teal waarin hi de texten volgtle door Ön vader aangehaald tot groote bewondarl g van da hatle gamoante VonK VI