Goudsche Courant, maandag 18 april 1921

No 14600 600 Jaarg ang I VERSTOEP Aannemer Goudarak VBRHUISD 1 naar Woerden Terstond gevraagd ScliJlilerslineclits Loon f 1 par uur bij J van Wijnen P Jz Krimpen a d IJssel T OEVRAAOD Tegen 1 Augartng a cl mogelijk vroeRer een Burgerwoonhuis op netten ati fid Hunrprgs 3 a 400 galden per jaar Brieven onder No 2017 Borean Goadaohe Oonrant 11 ureeat dat 411 ioardour precies te wstsa souden zun gekioinen wvlke waan ie t hechten wa aan heft wuibod van ds aige naren om voor een IikI van aUe wiostas af ts tien n om de poaitw van de sleehlst bdtaalde munweidoetib te vertwterea Da btade bUiveo tchtttr vol hoop en aha met da batte vepwaohtioven voor de eon Carentie vab Vrt lag beaieid Ze mmm daa ook hun leedtvttzen te keonen over het feg dat het bestuur Ier miInweiiumffadenMw geen vroogeren tatum heeft vasWesteU foor de natuooale vergadermr dsr gedele geerden Met het oog op te wuïiging dif dl UM tand ile vonige Peek heeft onder gaan u men van meening dat een mawtt voor lie I l n ke B ais voor d mttnaigsr naars bevi ei tiffende oplosaing gemaidmUBl sou kuiwen worden geiwnden on de baiik van het voorstel van Hodures aan de 1 g rhuusleden en het nieuwe aanftiail d r eigenuarh De bladen vragen Waara treft nu n t ums g en wdiikking Het a te hopen dat de beanrekillff v a d n toe tanil dw tihanu m de diatrictsa wonk fwvoerd tut nwultaat sal hahlMn dat de mtinmerkerv overtnilgd worden va ri noodwtkeliikhead wtvztginv ta b wn m lie hantnelokire houding van het fiMkM tebestuur t n opaichtc van en aatioaaif fK nregel ng en een mutKmaJe nool Nog II ien loop deaer week verwacht mMi m KsnNtiRtr oniwikkebng von den toevfeand l eze v rwachtJntf wonH alleen aftreMd uit t feit dat enkele districtpn vow bW longing van t conflict zitn en op het Mt uit ie poaitie lei rugeerintr sterk b dank zj het RToott sanUl vrivi ilMrer dat atdl h i eft auitK meliI Bu de indien ng der sop plementfldre legenNStrooting welke nood ateluk k geworden loor de imrtellint VB n wferbaarheiidekoTOsen en andars nood nwatrcwWen zeide Womhlnbon mM iM hljna alle veriofigmaigeni lie warm onge v epen hieraan gevolg huxltlen gfffevss Df oproep om weeitaaHieid Dnieea fis vopmen was on mericwasurdure wtot ka antwoord Vi fcn zeventur duiz nd ohik Maren ingedeeld waarop san het reenita ren een emdc was gemaakt hoewel htH uantal gagadtwden nog aanxienitfk wae IVit hi t ontbonden dezer komnen sa morden overgegaan soodm de twlttisk hemel voldDen4e sal xiin ooeAlaaid voorsorgwiuuitregelen met laurer neoite kellrit zullen liln In Klein A i duurt de Gnatsch Twfetehe oorlog voort De oorrasnondcntsn vaa ke Grudcschc bisden te Smvma insklni lat de On J en etm TurkBchen aanval aa Huusan Ttw lushben afoesla en Bsft Grieksche iieschut dreef de vlhuuMHk luiteri uit elkaar De Turken werden saat de Kara Dagh teruggedreven I e Gnekflche Htellingen hi den ïoklsllftoen sector worden met den da verstertA 2ïondeT opbouden komen er venrtenkInaMi aan De paasen tljn steeds meter im da Hand van onxe troeoen dte vol naahlim itn aJduü Ie Grieloiche corr es poadsai Zte Inde van da Grieken in de stusdk vaa Kaa Het Geluk wac it U 22 APRIL a a trakking der Partjsche ItMten met een hoofdpr s van fr 200 000 verder prezen van 100 000 60 00010 000 6000 en vele pruzen van 1000 Na toezending van slechts ƒ 1 20 zenden Wij U een nummer waarmede gii aan deze trekking deelneemt en rechthebt op den pr js welke er op valt 8 stukf f 3 6 stuka ƒ 4 76 10 stuka ƒ 8 en 20 stuks ƒ 16 Bu deze trekkingen zyn geen meten daar elk lotmoet uitlotenWg betaaiden reedsduizenden prezen uit Neemt dus deelaan deze trekking Onmiddellijke toezending volgt franco na ontvangstpostwissel door 2036 40 m È ü ÈÈÉm KItvarlun 6 Haarlim De trekkingelIjBl zenden wil U gratie haar volk heeft edeeld waar ze tsdacht had tot t emd v d haar leven te zullen vïrtioeven doch wajir ze de laatste teren vefl van moest hi ven Er is iets traawdh LH dezen teruftdceer te traiKiischer uu men overal in Duitschland bMnertó hoe bemind lie bAnnelmgre was Allerwcuren heeft men zjch gereed emaaJtt om de ex vorstan ao en wuze Harer waardix naar d a t3te ruKbpiaaits te ireleaden mi Jle oorden des lands ztjn belantistelleradein naar Potsdam gestroomd a r weer aia voor de revoJu tie bet miliiaire berweag TO dt waanrfeao men Botadam w voor enkele dadpen uvt den slaap oïrtwaakit het is weei nesiidenitoe en t heeft het oude cachet van aarmioenb pii aibs herkregen deon reurament of het iieeft zyn vert penMToor lurers naar de vroefcene m oonipLaats óes ke zers atgesvaAr tiwd en vele rCT ejvKü nneerden heiben hun umfonn nofr eens te voorsohim rethsnald Guaterenmongen heeft de rwiwtrem do Duttsche grens bii EIten overschreden Wiaar de bunsemeeater doer pdoats den stoei heurnoette en een krena neerlegde op de kksit Ka een langie leia stoomdie de trem gistenavood om 12 nunuten voor elf xacht ïas hfit station WjiIrijwuTk ba Beriiin bmneo De wajTon met het stoiffeliik o vensohat en ie aalonwflifrens waann de nnosen Oskar en Adalbert zioh bevonden hieven iuaist tu3 M ihen twee hagen van dennea nioen ttaao Diwpvoor atooiden m riien in irala uni fionnen de offtcierien van het PaasewaLder kttrawers ranmirait De nlechtiKiheid was u tenat eenvouditr Achtereenvoligens trin Ren de leden van het k oninailnk Hui den HBffoa binnen om den laatsten trroei te bra en Pruia Odkar droe r het hagelwiitte IcurBSSiers umfonn Prins AuKUiSt wais in zwaren rouw evenxoo de hertKwnn van finuiswtik de eeniure dochter van de kei Berm de krooiiOTinses Cecilie en onneea Hemrich VervoljwfflB kwamen de veldmaanschal ken en de andere genioodiKpdon aan de beurt waaronder graaf Ftoaadowsiatv en Helffe rjch Von Drvander jde bofforediiker leodde de plfichtiglheod Hiermede was ongeveer 1 Wur swnoeid Ben vwxr een begaven de genooitiaden zich weer naar hun nvbuwwn Daaro traden officieren van het kuraSBuera figument de htkwawen bannen om diaar de waohit te Iroudien De ki3t zou in den waiaron tJilven staan tot hedenoöhtend Vamnorgen kwart voor elf zou de be gmfenisplecSitiRtoeKl aanvangen en ze be FEUILLETON N V DE TIJDGEEST Trakking van 600 nummers tan ovarataan van Notans A G MULIE MiiindM 18 Apnl 1931 2173 161W 537 183 7S67 18737 3890 Un 142M l ll wonderltjfc Als Éi tegen den a M da plaats rondga noepsn de Jtm ens mU M tijd toe Ktflc toch niet zoo mijn kant OM Saunders men sou zeeven dat Je je af Toe of ik een 8UKt van zeven voet aood heb of dat zes votdoeade sou sijnl J at is op den duur vervelend ngetvvfekl z f alph jmmr boe kan bet huwelijk hier een k k nkM s tecen zjjn Nu mttnlheer het luiwelük maakt tm man om soo te ssggen meer sAanlosiPb Veronders tcJ bÜTOorbe W dat mm stki dag he ft ooivsbracht met weriten op bm kerkhof en dat w som een l rd wetk L kunt me geloOiVen veronderstel dat mea om waf moed te Vrygen ern glas of Bw e L gaan drmhen m den MZwartca Sttsr Dan den biu warm keen ge tagan b t vallen vfu den avond naar huis tenig f opent de deur en zegt vroo4t c oadaa avond vrouw goedenavond lies ltnc ta ds d goed weest Denkt u dat ae ok maar noodig heeft lieh om te draaien atn t w rten dat ge uit den Zwarten Stiei komt Neen neen c heeft het gendas door het tawiai van uw sb ipen op de plute Blisschten it u beug iets om te roeren ui den kookpot Ze keert iteh n den lepel in de ha d Ik sal Ja leann t Jj vetiii tt mannetje sant et en kDk voor dat Je tot je iel f bent gekmaMii heb J den lepel ook al op ie hoofd Ik il Je lecren met Je J ftveUng te gaan anf pen van hst geM soo zuur TtaUlfwlI JUê verliafl aag sa jip mö waart het ia eeidsr die 2 ite Stisr dl Ja U Telia kil WsvAl i W i ii iA tlTJS lUM 17211 4i I4e70 15 7 U701 iie 81 J4 86 880 11807 ae 17309 16 48 148 4j CO 41 174W 70 11931 36 31 10 W 73 17540 9038 12024 l 74 4 t 43 I 32 17682 4106 12160 97 84 23 80 15101 I77Q9 SZn I223U 10 24 g545 43 76 m 12309 I52I5 I78M 94d6 68 48 48 71 12453 a 66 9907 ISeaS 193T8 9 36 12791 15431 17917 13838 I56BS 38 61 I2SU 84 46 9633 99 19722 1B02I DE LILA HOED Naar h t ScihotBoh van 3 R OROCKETT Verbaald door I P WiHSSBLINK ROS Ull Nadnilk TOiboden 33 Z n vader boe r aieh dUowÜla oe om hem te vn en pM n BOon wat ks de juiste uitdrukking ia den oonipronkelij fcen tetet waarop Rilpb de peaaaige zonder aaraelmg her Mlde I at de£e vmac dflow il eenvoudw X iian werd om aan zl n vaderleken trots te wWoen dat was een zaak tusscJion Gdbert fai en zgn Scheiiper Is Hpgt van dttt aUes vos de werkedbke öe van het kmd geheel htteraiir De briften met venen die hö aöiter sJot B warm de eeu e dateren die hg voor ÖB vader verfjong en toen hg op een leef W kmam oon te aohryvea wartn de op dl die hg m het gelheim inaond aan de Rwrue van HWanlhuiig openluTw prwnren de ndrtang wn zyn geest RaJph peden bleef langen tyd op het bed Wn waarop h j zach had uit estrdBt om an plannen te overderflten aooals zyn gewoonte was Die rot © n ar Bdb ni tenw te keewB Mk voMnkt Mt htt na Wta 85 iSm 18214 99 BEDWATEREN m Spoedin radicale genezing door da bakende piUan 237 12 uma m ook bU verouderde gevallen ƒ 260 N V Mij SANITAS GOUDA Korte llendew 10 ROTTEBinAM Korte HoootnMt 17 UTRECHT Vooratraat 106 MUSTmOJM R n4 aiiiit lein 44 90 iOaaS 13803 16S04 47 18619 IS8 I mt 72 n X I4 3 192S ae 21 BB 43 S BINT U KBN BOOKBir Koopt dan oma groota NAPOLEON aa U naiet 7 kwartier voor laehU 7 canti AU Reclameraarli HP POP 4 Cent TupInVHHcl OM Sleetrlaiha Dnikkwii BHINKMAN ZOON QOGDA BoskoopschB Bloemententoonstalling te Bauda 22 April 2 Mil De tentoonstelling zal geopend lijn Eiken dag van 9 u v m 6 u n m en van 7 tt n m 11 u n m s Zondags van 1 u n m 11 u n m Dagelijks Concert Tocgangspruzen 22 28 oi 24 Apnl Dagkaart ƒ 1 Avondkaart ƒ 1 Volgende dagen Dagkaart ƒ 060 Avondkaart ƒ O 60 1 Doorkwpende tocgangakaarten op naam gesteld geldig gedurende den duur der Tentoonstelling i ƒ i Alle pnizen verhoogd met 10 Sted Belasting Aanvragen voor Doorloopende Toegangskaarten kunnen worden gerichttot den Secretaris der Ckimmissie tenkantore N V KaashandelMaatschap pU Gouda 2043 66 vakÓlA S portmai tel in prima Engel clw Stoffen gestreept oowel al geruit Jampc iMi sa Blauw kamgaran Costuums 17 Blauw kamgaran Mantai Coituumf met zQde gevoerd f Aanbevelend I VLAO ll r ii Damaa Klaarmakw TEL 592 KUIPERSTRAAF 41 43 Het Tabaksblad WL£KBLAD VOOB WINKELIERS OUOSHIERS bN AANVERWANTEN IN TABAK SIGAREN en SIGARETTEN Meebt verspreide leAuugwaardig vakblad Min 20 pagina s Ituim 8000 leMri Laag abimnentent Belanghebbendeb zenden hun adrei aanden uitg ver J Qi SCHOFMEIJER AmBterdam en xU ontwanRen gratii 2 weken fin urtïüJ exemplaar S183 14 Idditohc Gcnecimiddelcn GALSTEENElT NIEE BLAASZIESTEN TEMOfc LAWAK afdoend nuddal te gen galatecaea p b f 1 76 6 b 9S0 als ik Uw middel niet gebruikt had waa ean operatie onvermOdelUk geweest ÜAON REMOEDJOFNG tegen nier aandoeningen niersteen gruis pei ba 2 26 6 b ƒ 12 60 linds het gebruik van Uw Ke moedjoeng gevoel ik taij een heel an der naenw h UAON MENIRAN blaasziekten ateenen p nlijke dmppelsgewiJse Brineloozing P b Z26 b ƒ 1260 De urine komt thans in grootere hoeveelheden dao vroeger tenryi het niet meer zoo tro bd U Bovenataande aanhalingen werden ons toegezonden door de gebruiken van Ind Geneesmiddelen Men eiflche op elke bui de naam THE SiaaER IMPORT COMP aiiaaiaaca Poitkm loi Verkrijgbaar bS Apotheker enDrojristen waar niet gelieve men liehte wenden tot THE IMP COMPGRONINGEN 44M 37 Adverteert in dit Blad Tentoonstelling MODERNE PIANO S VLKUOKLS KN KUNSTSPBL riANO S VAN 16 30 APRIL 1921 BOVENZAAL GALAND IIOTTERDAM By akte 16 April 1921 vooi den ondergeteekenden candidaat notaris plaatsvervanger waarnemende het kantoor van Notaris J Koeman te Haastrecht verleden is ontbonden de vennootschap onder de Firma GEBROEDERS BAKKER te Ha trccht met ingang van 1 Januari JX De eenige firmanten de Heeren A Bakker en A H Bakker te Haastrecht x n met de liquidatie belast M J KOEMAM Cand notans plaatsTennui er 1 98 120 De KiesvereenigiDg KERKELIJK BEHEER stelde de volgende Heeren candidaat BlUkois akte IS Apnl 1921 voor den ondergeteekenden candidaat notans plaatsvervanger waarnemende het kantoor van Notans J Koeman te Haastrecht verleden is door de Heeren AART BAKKER ANDRIESZOON ARIE MARINUS BAKKER ANDRIES BAKKER en CORNELIS JOHANNES BAKKER aUen houtbewerkers en kooplieden te Haastrecht aangegaan eene vennootschap tot doel hebbende het f abnceeren van landbouwartikelen werktuigen en aanverwante artikelen in den ruimsten im genomen het dnjven van handel in die artikelen en hetgeen verder met gemeenschappeluk overleg zal worden goedgevonden G N KRUISHEER I Dr S S HOOGSTRA Kerkvoogd J L VAN EUK NoUbel I C VAN VEEN Ai L BOON C VAN KRIMPEN W DE MOL De vennootschap zal gevestigd zun te Haastrecht en worden gedreven onder de Firma K DE lONG JiN H VAN SCHPbVPN F MUNLIEF A STEENSMA M MOLEMAN I U BINNENDIJK St nmin sa WOENSDiMI van 10 4 uur in de Kerkvoogdenkamer Namens het Bestuur 1033 42 JAP MONTIJN Loco Voorzitter EiknUirs hkkir h Zmu Comm van Oppertoesieht Zq 18 aangegaan voor onbepaalden tyd reedé ingegaan 1 Januari 1921 Ieder der vennooten kan de vennootschap doen eindigen mits voor den eersten Juh van ledei jaar de opzegging daarvan aan de andere vennooten 13 beteekend De vennootschap zal dan eindigen op den 31 December daaraanvolgende Ieder der vennooten is bevoegd met den naam van de vennootschap te teekenen en de vennootschap te verbm den medewerking van alle vennooten wordt vereischt voor het vervreemden bezwaren verhuren of verkregen van onroerende goederen voor alle handelingen waarvoor voor de vennootschap een geldehjk belang van meer dan ƒ 5000 voortspruit voor het aangaan van rechtsgedingen schend en verweerend en het aangaan van dadingen Namens partjen aow m 3 KOEMAN Cand notans plaatsvervanger 35000 lOOO 9a larefllang was ik zwak eo ziek 560 + Sin j8H doop OE WITT S pillsn word Ik wssr son stspli msnsoh Wordt ge s morgens wakker met een zwaar en moe gevoel st f m de gewrichten en een leel ken smaak in den mond Hebt ge knagend stekende pvjnen m de ledema ten of rug Voelt ge Ü loom en zenuwach tig Ge hebt dan n behoorlijke behande ling aoodig voor uw niei aandoening de me ren wericm niet zooals het moet en daar door blijft het vergiftige unne zuur in het Uoed aanwezig DE WITT S Nier en Blaaspillen hebben reeds in duizende gevallen algeheele gene zing gebracht en verklaringen stroomen vnmiit alle deelen der wereld binnen Ite heer Arthur Jarvis Franeesstreet 32 Battersea vertelt dat hu na 40 jaar geheel hereteld ia van een accuut nier l den Gi raoogt iedereen naa mij verwezen en VT gebruik maken van m jn verklaring Ruim CO jaar zijnde was de heer J naar hy vertelt in de laatste 20 jaar met m staat langer te werken dan e ge dagen na el kaar met gtroote tusschenpoozen Telkens weer werd h j door p n overval len en eana taU werd hem opname in een nekenhttia ale zUnde ongeneesl k gewei d 00 II42I S4M 38 In Maart 1012 kreeg hij rheumatische koortsen zoo hevig dat er geen hoop op herstel was Zyn schoonzoon hoorend van DE WITTs Pillen kocht een proefdooaje voor hem Tot ieders verbaalng Het de koorts na twee dagen ne en eenige wdkuL later kon h weer met i wede beginnen en vanaf dat oogenblik geregeld voortzetten 96 1089 1178 1317 20 1306 H9D 6 jaren later schreef de heer Jarvis Bc ben nu 69 jaar en voel me verwonderlQk jong en sterk Sinds de laatste keer dat ik U schreef heb ik geen dag m n weric behoe ven te verzuimen Deic wWda aarlUke genezing dank ik aan DB WITN Ntor en Blaaspillen f Vraagt conditie Toor het iacaa seeren uwer Achterstallige en Betwiste Vorderingen A dia Rdim E 56 7049 I hii ilir Bmf i Ct Zoudt ge na het lezm van zulk een schitterende verklaring kunnen bleven lyden zonder een proef te nemen met DE WTTT a Nier en Blaaspillen Ongeëvenaard voor rheumatiek jicht sptt heupjicht btaasaan doemng a ontsteking niersteenen ta nierziektc Een nooit falend geneesmiddel Binnen 24 uur toonen verlichting van p n en een blauwachtige tint der urine aan dat het geneeamiddel rechtstreeks tot de nieren ia doorgedrongen en aljn genezende wei king IS begonnen 2 778S 10218 1344S DE WITT S 61 3131 7904 NIER EM BLAASPILLEN 31 10444 13839 Wanasar 0 1 de pillen koopt overtuigt U das dat het de edite DE WTTTa pillen lüs in dooijaa bedrukt met blauw en goud met aen blauw xegel op het fleuhje Neemt aen flinke proef en overtuigt U van de uitwerking 8 8 ao Wenadit ge nadere inlichtingen wendt Udaa tot The LaboratoriM Crojdoa Engeland ondar vermelding van dit blad DE WITTa Nlar en Blaaipillen worden verkocht door alle apathdtan aa dnalatan ia alle waralddaelan Kunt ge da ECBTE pillen met het blauwe legel nlat vatkrtigaa aduiif daa oamiddallttfc aaar R C DR WITT Ca LUL Waalarbaaaalraat IM t5 Daa Baag aa ia wordM U dllact laieaJwi Pr B par dooa f 1 7S of f 2 TI voor aaa dooa van 2 X naar Inkood daaa groata lilB dus vaal voordaaUgar VaakrUfbaar ta OcüSi b ANTON COOPS WtldatMt II mi h AH LOON Maifct f Dinsdag 19 April 1921 mmm liTiexcT rs V8RSCHUNT DAGELUKS t BEBALVB ZOM SN FESSTDAGBN par kwartaal ƒ 290 par waak 22 cent overal waar de beiorging p i loopar gaadiledt Franco per poet per kwartaal ƒ 8 IS mot Aialagsblad ƒ 3 80 m cBia agenten dan boekhandel ea da postkantoraa ADVEHTENTIBPRUSl Uil Gouda an omatrekaa behooraada tot daa baumkrin l ragd Uddkaragalmaar 0J 6 Van bult Goud e SSSïr U T di S Zatardag ÜSSl i 1 4 ngala 2 0ft alk ngü i INGEZONDEN MEDBOEELINOENi Op da voorpagina 60 boogar Oawona BdvurtantMa aa lagaaoadaa medadeaUagen Mf ooabrast tot wmi aeazdaa pHta Groota tattara aa nudu worden banhwad naar plaatanilmta bljalag op den prlJB Bedactie Telef Interc 646 Begrafenis der ex keizerin Aankomst van den rouwtrein te Bei l jn Verrassend veel belan te llng Monarchistische demonsti 4tiea Voorzorgsmaatregelen uit vrees voor orde verstoring De nadöiende 1 Mei daga Nieuw Pruisisch minifiterie Oppositie der sociaal lÜemocraten In afwachting der Duitsche voorstellen Engeland doöt niet daadwerltelijk mee aan uit breiding der sancties De toestand in t mingebied onveranderd Een uhikking verwacht 75000 vruwilUgers De oorlog in Klein Azië ONS OVEtCZICHT Het atofÉaililc overBchot dor ex keizenn u emdielDik igelkomien Ofp den sroml waar Auunisrta zoovele wjen hef een leed met AdverteatllB komwi wordaa iBgaaoadan door tasiebaafconut van aeUada Boefekndflacra AdivrfeantiabanBiu m oua Agantea heid van den aKx iMm n i J et Duitsche nr BtauisAt In dit eisehen g i6onniiUaKl passuw van de w t ap dB r de maattc t l a wenkloosheul de nen de besctemiiur eoa Door deae teeltf ideroehekdt het manifest mch ndet vliA i ie deweJirke documenten nmmt hot H lanif eat v n I dit Jaar rerlaivltt ba rawk 8 dat het prola toTiaat oodt m i am der 11 Nmataooye tolidntmt zal demoiH 2 erM tesen eUce genirakkbKe ê otmam van de door den oorlog onpeffDtDi vnuuMtaikken texen aiUe maaitnaralen i de Uende en Af knechtach dar Doitei i aiboidera u dezelfde mate auUeii n rrwrtan als zn voor de arbeiden dei aU re Landen een noodlo tag conourrantic sU m beteekenen tegen het nulatariame i teven ni uNPe bjcadbaden voor de vollci ie henuan ur van de vre dearverdnwen vDOr de rcweUnr vaa 0 cononusche vraaMtukken volceap da Msrlaaelsa van dn iiÜtmatioikBie solidAiMli at RwaJd de PruSU he kafaénets formateur heeft zun mia terliHrt deAni tief als voim aamenHwM StegaiTwald minifiiter inMi lent en econo nue Am Zctu wf hiatil 1 i achbeck ihandel en de ToJ iide vl r amMenaien lAittier eenate bumetaee van Kaaen tunneol zf en VfamiAtóiói awflMuw Ba rm V Rödem loaistd aiM fiuancuirn fiecker baBtssecretanaK i lKm t 0 soc detn blUmn btf om dit kabinet lodjen het Bik ministerie van woovdbsiuk en reactie Aet de sehenoefte mkUeteJ te bestriidMi Onder desa omsfaanddnitkeden ia de nieuwe regeerinjr reed san het begin barer weit Kaamlhead op de oaderBteundng der D nat looflde een pompeua en boe DBradoxaal het w küaikt een min of meer fceateliik ka iiakber te dra en De monarchisten hediben d ze gelegemheod aaofregreipen om te boonen hoe sterk ze aag zun Hoewel de ked tïenn verzocèrt had geen blo meD te zen den doch de galdesi die daarvoor ouden nweten worden besteed vat te veven voor IteMadige doeleinden zün de blocsnatukken en kransen met bu boDderden doch bh t endwsenden te teJien Op het Neue FlaUüs wnwr zü op het xrenibidt vroiiden bewaard weat men er k een raad meer mee Zaal aan aaaJ Idvt r vol mee De kransen en linten zim een ttagen lang in de btocmeawinkaU hier en t Berlun te xien gdWMst Zii troUEan steeds een dichte menlgtte toeschouwers en leze kransenlbeweirinjr Ia ais een Killende bneeuwlbaJ geurroewl HBt iiB böBKmnen mot ia m illibairen en de meobchen van de hof I oudirw Ten iJotte ts geen maiisieasohiool meer achtetig leven Te rekenen naar de vereenigingen die zich hmga den vooiweachMven weg vxrar eelnenung hetiben aAiuwneid zullen 13 000 menschen alleen al met dan stoet meeloopen om met te apvcken van de gnoote maa die zich btj de toe iikei zal hebben te charen De stoet zal als voUrt zhn samengesteld Ie de geesteJukheid 2e Von Falkeiilwvn ihe ap een kussen de inBumee van het km zeriiiflc huls en de orden van de köiaertn clraa t 3e de ltj lcwia ien de sdoippen wor en gedragen door 4 ridders van den zwar ten adelaar o w Delbruck Breitenlbach en I mokert 4e de pnnsen en nmnseasen 5e de genaodbgden en hofmaarsohalikein in het geheel 72 hoogigepiaatste personen ow de I Tin von Wied dftjtewezen Mibret yan Al ame Bu een zoo op een monarchiatafiche be Looging gelukeiide plechtiKiheid ia te rree aen dat het tot ruistverstoniMr aal komen I e Potadamache politie heeft dan ook wü hik aan de BerUinsche politie 1000 man il ulptrvjepen gevraagd Of dat enoMT aal ï in moet men afwachten Ëdhter kexzeiln Au usta Vicioifta werd oo aJgtemeen getfuJit dat eeo rustvezstprimg hU haar bijizettixw zeker 9tet4k veroor deeid aou worden ook in de kringen der roirnnunnaten zelf De comimiuniiaten zulten dus beter doen J un krachten te swami tot l Mat en iven ftueele plannen dan ten umtvoer te brvnscn De ïiYeiheit publiceert met manifest ds ihet bestuur van de Duitache onafhankeliike Bociaal democratosche partii ter elegen Laigertiuut er aan toevoegend De BritAchv regeaniwc sou voortgaan te handelen vol geas de ondorateÜing dat het Brrtsöie volk vertangead waa het venliaig v an Vei MuilM uitgevoerd te sien In weiururetKhte kinvran alhier zou men het van de DuH sche regieenng vetatamliger achten asn ikraet aanbod aan de geatlteerden te formulieren in Tilaats van wakgennapen ui te lokduMi door bemiduleling tt zuekün vut ImtaerltLod Takdw Klwakue het Vati caan Wiashuwboo of andere dwaaiwoten Men meent dat de DtutAchem een nieüw steleel besjrg zün te formuJeenan voor het TOldoen aan hun verplicht iwen en nwn ge looit algemeen dat lü genOog mzicht hebben om met te vallen in een herhaling van de fouten di zii o de Londenacihe conie rentie hebben aamaakt ftmzH een stelsel wordt voorreataM dat a t ban vfrideeBdem rronda ir voor een bespr uut b dt kan er weimg twÖ eJ aan sUn of dj at Mche maaitrerelen auUen t gen Duitschland worden toegepaMt iDe Observer zet m vei band Wermede nog uiteen dat men er m offieieale BrM ücke kmwcn H a gehesm van maakt dat EklgialaiKt Frankrhk ingeval ÏXuit chland Ejch met aan tun verpUchtuigen sou hou den zal ateunea zu het niet daadwerke iluk dan toch op moreele wiise bil de nuuit regelen die het noodw acht te mmten km voemenien lot stand komt Tot he niet doMKliweTkeliik steunen is t NCrupatuiheiTwyie op wnichil linde gron kn geb se n een daarvan ts nsAT atts M iSHcMIiiUlikhetd de toestand in de mtm liwiufltpt de ongweWcend biitft De meeste mtinwej eis houden nog hardnekkig v t aun hun eijchen van nationalen raad ea kanten ticti legen een tüdeldke regeUng van de loonen Het is nog reen tzuiji lAtuu schlinliik dat de Vriwlag te Ltmdan te Yiouden gedeUweerden vergadering een afl der be Uut zal mnnen dan het federatie bestuur verleden Vnidng g daan heeft Daar de democraten geen deel wwachen lutt te msicen van em kabdnet dat daar de tocikrm zoo bcfltir nragel uk wondt be tz tlen en door de Duotaoh ndubanalen wwtlt igesteund hdbiben zij beekten uxhien de Aituatie zich met wtiawrt Fiscihbeok teruc t nemen Ook staatoeecretana Becker zou om dezelfde reden bedanken Bli de nadetniw van 1 Hei beerscht oveml apannmff djWM in Dumfasohteod ea bil de entente Men he £t het reroel dat op dieai dag per lete göbeuren moet öa geland hoont dat het toepassen van aeher ipere sancties niet noodiw zal iijn nieuwe Duitsche voomtellen zun nog niet outran gen te Lcwden nuxshten ze komen en tot men ze eenngen grond voor hermefwinir der ondertiandeliwren dan zal Llovd Gwn allies doen om luitbreiduur der MuoctieB te vermijden Musschiien zal no voor 1 Mei een oonferenfcie der aeallieerden worden belegd om te beraadslagen over hetgeen bun verder te doen staat doch Mkei4ieid loon de wtnmr te dwn aanxien nog niet geven aldus wiidaAide hii nstereo m het Oe vereemgde milniwei rs van Zuid Watee bchotjand Uncaahiiv en ChflMriiire jbeslottn reeds om hun gedelegeerden naar de Londensehe confererttie een mandtffUt te geven om tegen een voorloopte mt hag van df loonen te tatemmen tenxli de b gmt en vcui een natwnalen raad en ool eerst wenlen aanva rtL Een wachik loeJijker houding dan tot dusverre werd aangenomen door den grooten miiower kerdbond van Nortiiumberland Deze nuin Hieriten besloten om aan hun gedeJegeer den op te draigon het Fe Lerat tdwtduur te verzoeken een samenkomst te houden met óe eigenaren en de regeenng ten oMuIe veimemen welke tüdeluke loonrecreling zij bereid zua luin te bieden met dien verstan de dat de kwestie van p n oationalen raiad en jpool nadert beeprc en zal wor den InmiddeU oefent TViaJtcr secretaris van den miinweritersboad vtai Norlftiuni6erland di deae bond in het Pederatiebeatuur ver tegenwoorcUgt een scherpe krstMk ust oo het Verledai ViijdsK aanaenomen besluit en zesjt ojm dat h t voordeel van een be spiBAing met de eigenaren xou zun g blgf ik hg die je diep en voor alt d bemint Kalph Peden Ralpdi ging naar beneden om Saondera in d n stal Jbe toAen Dese was beug het tuig van Barsie te reuugen in de zorg voor dit paard toonde hij ndt even vrerig aUnf het een echte volibloed gcweeet was Als dafetijkische weik aï oopen waa waa dp knecht van den pnedikaot alt d klaar om een brief naair Crakg Ronald te bren gen Zun peraoonJoiiDe nMging duwde hem dien kant utt evenxeer als de t lia dien h voor ziJn moeite ootnng XhiB dat ia de brief en tk moet hem aan desdfde persotm gewen als den vongen keer In orde en wel bwWnkt zri Saun der terwijl hü den brwf m zijn eenen sak en de shaUing 10 den anderen zak stak N3et dat het de mocéte waard wm om be taald te woiden maar een klem geldetaiik onderïMudt de viueodsehap zooals men zegt Ralph bleef even st ML Kil had wel wil len vragen wat Meg gezegd had by het laatste bemcdi van Snunder en hoe Win nu s houdin geweeat was maar de vreea nn belaeheiyk te sckifnen huHri hctn teruv De doodgraver vervoJcde Het ia toch grappig maar de heftie dw Vsott alles onwer Nu buvooiiieeld Jk heb f een vrouw gcAuid en tk heb haar beirra ven Wedno ik hdb erenmel sin om een andere weer te nemen atoof ik bddi stom pen met den bexem m de nbben gehad had Hebt u nooit Btonven jnet den bezem gehad zei hQ owt een mcand faaleht I aatoVDe Raltfh Sas gil me moest afzoen Gilbert Peden zou me bchaen een lang uutstel van hem verlangen maar luj ou Bteliig zyn toestenunnng niet ureigeren Tevei eefls hei aaJde RatfpOi ddt alles tot zichzelf z Jn sniart wilde met kal meeren Ralplh stond emdelijk op mat beeloten Bonder dralen met WInnw te spn tcn Was het met noodtg dat alj vwi zyn vertrek op de hoogte werd gesteW Bo vendten WB hïj veel te gelukkag door dit voorwendsel hij zeittie zich aan z n tafel en achreef deae reeeU neer Jiiefste Onder de talryke beloften dae ft Je gis terenavond gedaan heb herinner de mfj met die te hebben afgelegd om Je niet te zullen sdiruven In edd geval bezweer ak je met boos te zijn vóór Je dezen bnef gelecén hebt Ik mag je met komen opaoekian heb Je roe gezesd Dan Winnie zou je er niet in wallen toeatemmen tot mtf te kotnen Je begrijpt dat hei een eraobce reden moet zijn waarom ilc het wsffen durf je zulk een vraa r te doen Ek ben aan een keerpunt in m beataan gekatnen ik weet met wdken weg ik zal nemen maar ik weet zeker dat jij jij mu zult kunnen leiden ea Jouw be auong zal wonden sangenonwn ais de mgerriag van een goede en el Kon deaen smmd tot mti ik bU je wmt binnenlDart zal het noodig z n dat ik ver weg ga en he je zooveel te zcvKcn L IgIk Je kunt Saunders da boodadao toevertrouwen dw mu uur n plaats van de ontetoebng ui aaiwfauden Overtaigd dat Je me dit nnoek wK hst e te dat ik tot Jt ri 1 J rQimnel U ia ook nooit gMtrowrd geweeatr zei Saunders vol eymfiatfne roet lyn jcugtl en nePwarenheW Is men jong u en het hof gaat maken deiM men idet aan sufte dingen maar wacht tot u het voor den tweeden keer giaat doen zsjfs voor de derde maal ik h het gexks m riheer dan mlt u er wat meer aan denken 1 hem Saunders bbes op een gesp van het tug en wreef cnwer mei een pand vaa ztia buis waarna h j haar over zyn knie streek Diaama hield hu xe in het Ueht esi be chouiwde ze met een critwch oog en daar het onderzoek hem niet voldaan had blie hij er nog eens weer op Het IS wasir kon men anden verwach ten De Jeu d bemoeot lich aar niH mee Sv mynheer bk zal u eens zeggeni boen ik mijn eente het hof maakte g f ik wel dat ik haar vxwr ik haar kre ir 10U halben willen opeten zoo veel hield ik van haar m de eente weeft aog nadat domané Teena ons getrouwd had damite ifc zoo gelukkig was ik Ja maar een maanl ItUer wBa liet eerder x j die me vanloa den zou hebben en voor he Jaar om was speet het mi dat ze het met gedaan iMd Ja Ja munheer het huwelük dat u nci f erger dan een loter het rs ieti trg feheimsumigs Maar waarom verlang Je daa ipoxatr om weer te trouwen vroag Ratvfa wim dit gesprek met den Sukkel hielp t fn eiigen zorgen te veivetao Mou manheer Balph u begrijpi v r volipde ds doodcrsivar Jk ban vDonl ssn man van fcaelligtxekt en d iMd vrna m a iMiosp loaalir nnsi tnkt ds geMU hedd nSet ig aan De menadhen ztfn toe