Goudsche Courant, dinsdag 19 april 1921

toAótL laat zich steeds educ r vorien Alk TuriEflche aamnaUeu welke ten doel hacUleti e i swek Dunt in odkc VMdetËifddUC te vinden lün ov oaz fi weerstand adgt Sen meldt uit Snuma dat er zicit reeds 16 000 nütwiUdffen heUioi aaiwciboden Voor aUea zün aplutitittmieuwe müfonacQ en een voUedófK uitnMtiH ooriündMi De voedKhrooratQuitK ia uitotekeod Men verwacht dat er xich de Toinende weeik vw 10 000 TTÜiwilbK ers zullen aanbieden i e mio4 iliaajtie LoDpft Dott sJadder van ata pei dan in de BaJJoan oorlcMWo de endradit cmder het Gnielcsdie volk ia nauwer dan oKHt Be opoositiebJaden enkennen volmondig dat de vorifK receeriur niet xooreel kane oo succes bood IV Eleftheroe Typoe het voomBamste blad van de venizeli en keert zich teireii de andere ocfMflótseb en weJke den wensch te kennen hadden effeven dai koniiwr Kxxnatantüii afatajid zou doen ten minat van den hertrit van Sparta De eenwe censuur t dusver weJke bcperjot blijft tot militauie inlachibiRKen en dioor de volkwverbetfmnmxKtrdiieinv K ed werd kenird wordt note niet toettwpest BlflTENLANDSCH NIEUWS DUITSCHLANa Late aanklacht Een vrli zoadciUjfQifr iieei moet de Fraok frrber aüvocaaft iï beneu zitn Hij heeft het Diïenlbuar nuniuj er e verzocht tenen omu M x van Baden hJbert ScheKien atui en de andere votik iremaobtutdien een aanuiaoUt in te daenen wie rena hot dnjuft aweld veranderuiK brenftan in de troofi0CNQnincW rinKl j ins Max heetfit tn zM n officieel com niqué van f Nov 19 18 beweerd dai d Wi cerlunCtur afistand had iredaigmji Bii den troon Uit was oiet ixust ewtLaArfm heeti df f uikïdcanacJier zich scttuldiir wraaakt aan het miacjinif dat de heer Ëbenau hem ten ia te wilde doen l tvran De vrooiffvixr iKa rual heeft echiter afwijMrad OD het vera dt beaohikt UOSTBNSUK De nood JOe Bnisaeilache Sifaandaard heeft met den heer tbji BuifDrenhout die het inrtembtionaal coiwrree van de chriËteluke miinwaricera te Sakbuiy heeft biijioAOond een orjderÜioud chad en hem oo4l nevraaitrd ho zltn iiuiiuk van den toestand diaar waH en ll oe de menschen er uit ziaa Het ant word luidde nBHendijr De menaehen sterven ust De liiöderen ziin uilHeanettweld Alle i ut u M de menecdien Het leven is verschrikkelijk r Melk is er niet te viiuten Ik heb i driemaal overnacht daarvoor betaalde ik aS8 kronen Twee eieren kosten 700 kronen Het onltibitt kofitte mü 71 kronen Voorts deelde de heer van Bu wrenhoue o een vraaiC naar de kranen mee dat een weeelwJold ailiewler een iDoed vakman 8000 kronen ji de maand TCrdient d i 200 franken in BeJiriHCih areld wJïcn redacteur van een daffblad rinK v B voopt verddent iOOd kronen dJ 76 fr n r maand Ketten eens uit een Daa adioemm kofit reed 3 600 kronen VJeeech wondt er door het werkvolk niet reneten Dten UtfdterlKMwer Daar heib ik revoeUl dat men onfrelük Jieeft er teiren op te koenen wanneer men de hulj der Jüit tirtelaisden ten voonleele van de OoeiUtnriikache kinderen inrowrt BINNJENLAND Koniagin WUhelmina en Prinies Juliana naar Londen Da Daily Chronicle van j l Vrijda moi n meldt dat volgens geruchten Koningin WUhelmina dezen zomer een bezoek aan Londm zou brengen en daarbij vermoedelUk vergezeld zou wonien van Prinsea ttna Het blad herinnert hiethU aan vroegere particuliere bezoeken van onze Koningin aan Londen die daarbij vergezeld was van haar Moeder destijds Koningin Regenteü De beide vorstinnen waren toen afge ta ia MD matig gelegen hotel n Weat Mr G W baron Van der Feltz Mt G W baron Van der Feltz lid van de Eerfate Kwner heeft naar de Asaer Ct 0rl8 maanden schooier door J TUA l lHj Vn Mad 8h 1 Vol moed b D3on tfc voor flet hui Uiau an een vroollliken marsch afV AïaAien Hat Dat hielp Overal verschenen ezichten voor de ruiten Meewarige blikken werden oo ons fferichtt Ja ik meende zelfs iets van muitIcaal vuur te otvtidekken in de ooeen van een keukenmekl achter de traJies vaii ëeÜ s uaterrain Ik heft haar JO Sole taw toege peeM Dat hart was voer me ceiwoniien ciftt voelde ik maar we moeeieo meer wlimea geld centen dubbel tjea En 7 Ja lezer ze kwamen Overvloedig Er was zelfs een kwartje bij We stonden voor het huis van een slager Nooit had ik eletrantie gezien in een liJ JtTtt maat en ik bleken van dezeJide oedachibe en wii verol rl ofden ona de luxe om nu decte noooi volprezen lekkernij ieder één ons te koopen Jctn een stufckie ofgeoneidenl jin en sbukkiel En Ie hoeft het niet in te vtidtxtK we eten t zoo wel on 2 tir zetiten we onze tanden in het innAddele ontfvddc atukkae leverworst Wie waren door dezen maaltijd gejnapjnerd en aan onaa instnunenten wenden like hartroerende wijzen ep melodieën bnüokt dat zelfa een oude hiffroww in vervoering j raakitet jAeji Bt ra krtmt er toch In hier faeor I heb een I 3tker baikfcie aukkla voor lie klaar teeitr W ikuirten dien godendrank na T bmnenr Raiend van de kwude Wat hmdenle OM de combtnatöe met leverworst V wanntB priktoelde onze iwrewaadea meldt bedankt als lid van den Vr zDe mocratizchen Bond De volger van Jhr ma W Th C ran Pootn In de Maandag fthoodtn zitting van het Centraal Steranareau voor de verkiezing van leden van de Tweede Kamer ia tot Ud dier Kamer in de plaata van wjjlen jhr mr W Th C van Doom benoemd vulaard de hMr M 1 W i B jleveld industrieel te s ravenhag De VolkatelUng De Staatscourant van gisteren bevat het voorloopig resultaat der jongste volkstelling Daaruit biykt dat de bevolking des Rijka op 31 December j l 6 841 15B personen omvatte tegen B 847 949 op 31 Dec 1909 De bevolkingstoeneming bedroeg in het afgeloopen 11 jarig tydvtó 1 42 De procentueele toeneming is nooit zoo groot geweest Zij bedroeg ia het tijdvak 1830 1840 0 91 in het tijdvak 1840 1849 0 67 en in de daarop volgende tijdvakken tot 1909 resp 0 79 0 80 1 14 1 18 1 24 en 1 39 De volgende vergelijkende cijfers geven een goed overzicht 81 Dec 09 31 Dec 20 N Brabant totaal 623 079 732 035 s HertogenboBch 34 928 38 217 Gelderland 639 602 727 636 Arnhem 64 019 70 714 Z Holland 1 890 744 1 670 170 Rotteniam 417 989 10 538 s Gravenhage 271 280 853 286 N Holland 1 107 693 1 290 723 Amsterdam 566 131 642 162 Zeeland 232 516 24S 437 Middelburg 19 664 lg 606 UtP cht prov 288 614 341 793 Utrecht stad 119 006 140 189 Friesland 369 662 382 891 Leeuwarden 36 522 42 978 Ov rüa l 382 880 437 320 Zwolle 34 066 35 619 Groningen prov 398 04S 363 589 Groningen stad 74 613 89 895 Drente 178 318 208 71 Aasen 12 926 16 680 Limburg 332 007 440 843 Maastricht 43 179 54 012 Maatschappij tot Nut van t Algemeen De iSSste algemeene vergadering van de Maatschappij tot Nut van t Algemeen zal 18 Mei a s worden gehouden in het gebouw van Ons Huis Gouvemestraat tfe Rotterdam Na de openingsrede van mr H J van Leeuwen en de behandeling van het jaarverslag zal de heer K Kazemier t oprichten van Ontwikkelingsraden bespreken waarna de algemeene secretaris de heer J Hovens Gréve het woord zal voeren over het Ons Huis werk en de ontwikkeling van volwassenen Hierop zal men de tentoonstelling betreffende het Ons Huis werk in de versrtiillende lokaliteiten van het gebouw bezichtigen Het boek van Tardieu In zijn zooeven verschenen boek La Paix zegt Andsé Tardieu over de intergeallieerde besprekingen in 1919 Eenigc onzer grootste bondgenoten hadden liever gehad dat België en Nederland rechtstreeks ondcrl andelden De 4 Juni ver kreeg ik na een lang debat van den raad van ministers van buitenlandschc naken dat de groote mogendheden met België en Nederland aan de onderhandelingen deelnamen Het met moeite gevestigde Accoord is het laatste oogenblik op losse schroeven gesteld door ongerechtvaardigde aanspraken van Nederland op de Wielingen die naar Nederiand s eigen erkenning tijdens den oorlog niet tot zijn territoriale wateren behoorden In elk geval bestrijdt niemand meer de herziening van de verdra gen van 1839 en als voomaanuste gevolg daarvan de afschaffing der Belgische neutraliteit Dat is het g oortebewijs van het Belgische leger van 600 000 man dat morgen ter verdediging van den vrede broederlijk met het onze vereenigd zou zijn In beginsel was het pleit gewonnen ten opzichte van enkele gevolgen was België minder gelukkig Te dien aanzien openbaarden zich twee stroomingen in de Belgische rcgeering De socialisten zeiden geen annexatie en de burgerlijke partijen helden er toe over om België volledige militaire en economische waarborgen te geven n 1 op het gebruik der Fiedelend en firuit rend zwaJkten we van de eene straat in de andera totdat we In een achteitkiurt terecht kwamen Ons spet weriote daar als een tooversleutel Alle deuren sprontren own en de ramen sdhoven oro i I e kindertros die ons onnstuwde werd telkens grooiter ilujtend en zingend begelendden zü oné spel Het wae een leven als een oordeel Ik kreeg een srevoel f mijn hersens los in mijn hoofd lairenl Hiuis aan Ihuis klikten de centen in mijn hoed CeiAxai van den noesten w rianan vennoeid v n den artieid veriowiaDt door deze muaiek een licjitpunit in ziin va duister bestaan Centen van menaehen die meevoeI pn In het bïtter lot van een schooier Wel vaak kregen we jden cent met lU wen spot en ongevoelicr woord maar zij gaven toch ooh die menschen van hun dMcwij l8 karir iweekJoon door hard werken verdiend We stonden voor een kro rI Een half beschonken kerel trachtte om naar binnen te troonenl Kom jongens hier heen We wilien lo en nuiziek Je kunt een lekkere borrel krÜRen en nog een paar spde on den koon toe In een meric half donker zaaltje ston den of liever hingen teiren de onuroverfde toorrtiank en hot ww biliart een twintictal kerels met lodderisre ootcen en half verwezen trekken ons aan te KPenl Het dronkemana e al en 4 ml verstomde Een otrei ik werd het doodstil Ik beKon de eerste maten van de CavaJei a te spelenl 3en te nu h ej nwal bed nwizl kant Die JkertceJijke liedjes Iu sèn we niet Hou ap Een tolldce mop een féne step of een walac ond 3 rak een der kerels het heeriiike 14ed lus te mmm eerrt een taai Toe Reef die kerels wwt Janus I De VrocRbaaa een type een ïiiteniirer Schade het kanaal van Gent Temeiizen en het kanaal Antwerpen Maas de beste oplossini was den linkeroever van de Schelde en Nederlandsch Limburg onder Belgische souvereiniteit te plaatsen Deze overdracht van souvereiniteit werd niet alleen gerechtvaardigd door historische redeaen maar ook door de uitstekende argumenten van veiligheid in meer dan 4 jaren oorlog aan en dag getreden Als de Belgische stelling ware aanvaard had Nederland vergoeding kunnen kragen aan de E ms of in de GelderschPniisische landen bewoond door een ras van Nederlandache afkomst en tradities Op 11 Februari had Wilson echter gezegd Ik zie niet hoe men Nederland kan nopen die souvereinlteitskwestie te bespreken Op 31 Maart voegde hij daar bij men vraagt dat Duitschland Duitsch gebied aan een neutrale afstaat dat is misschien billijk maar moeiljjk te motiveeren Op 1 April drong de koning der Belgen aan zich vertiazend over de bezwaren omtrent den linker Schelde oever door Ie Britsche admiraliteit geopperd Lloyd George antwoordde als u het regime der Schelde wilt wijzigen zijn we gereed als het territoriale kwesties betreft is het echter wat anders Op 16 April vroegen minister Hijmans en ik als president der commissie voor de Belgische zaken een deur open te houden en behielden we de rechten der bevolking van staats Vlaanderen en Ned ümburg Red op t en plebisciet nadrukkelijk voor Dat was te vergeefs De raad schoof eiken afstand van NederlandBch gebied aftn België en Duitsch gebied aan Nederland ter zijde Urr DE PERS Burgeoieeater TeUeaen Onder het hoofd Eer en Dank wüdt de waarnemende burgemeester de heer F M Wibaut in het Het Volk hartelijke woorden aan de nagedachtenis van den hoer Teilegen wiens democratische opvatting hij in de allereerste plaats huldigt De heer Wibaut wijst op de moeilijke jaren die de heer Tellegen als hoofd der gemeente heeft doorleefd en dan lezen wjj Nooit bü mijn weten hebben de onafgebroken moeilijkheden nooit heeft de steeds z aar blijvende taak aan burgemeester Teilegen een klacht of een verzuchting van vermoeidheid ontlokt Hü begon eiken nieuwen dag met nieuwe toewijding Met een toe A yding die deze persoonlijkheid leidde tot een krachtsin spanning grooter dan erti gemeente van een burgemeester mag vragen Tellegen zelf stelde zich geen jprens voor wat hü aan de gemeente hfttl te geven Hij kende voor zijn werk geen andere maat dan de volle maat van zyn kunnf n indien hij daarbij niet ontkwam aan het gevaar de grens van zyn kunnen te overschrijden dan was het zijn onbegrensde liefde voor de grootere en grooter wordende stad Amateixiam zijn onbefTrensde liefde voor goed democratisch gemeentcbeheer die hem tlreef Amsterdam heeft nooit gelegenheid gehad dezen burgemeester dank te brengen voor de ynjze waarop hjj de stad heeft gediend Zyn dank komt later Wanneer straks de duizende goede nieuwe woningen die er in de oorlogsjaren ziJn gebouwd zijn vermeerderd ntet de zesduizend woningen die thans in aanbouw zijn en met de nog meer duizeraie vereenigingsgebouwen en gemeentelfttóMen die in voorbereiding zijn wann raldus de ergste woningnood is te boWn gekomen dan zullen wij ons Tell en herinneren en zeggen hij is met jeugdige kracht voor woningbouw als overheidszorg opgekomen toen woningbouwverbetering door overheidsberiioeiïng nog propaganda en nog pionierswerk was Kn wanneer dan de tijd van voor 1912 terugkeert de tyd toen op initiatief van den toemaligen directeur van Bouw en Woningtoezicht Tellegen ïn Am sterdam enkele honderden krotten per jaar aan tie bewoning werden onttrokken wanneer dan krottenopniiming in sneller tempo kan worden hervat en aldus aan Amsterdam zijn faam van krottenstad allengs gaat worden ontnomen dan zullen wü ons Tellegen herinneren die voor dit gezegende werk zyn onvermoeide propaganda heeft gevoerd en het moeilijke pionierswerk heeft gedaan va nden zwiakicen werkman loerde o ns aan met haJf toegeknepen oogenl Van aijn vette lippen klonk ons tegen JieUoe jullie centen Anders tap ik metl De ne die ons o een borrel wilde fuiven werd k aad Lteg niet te zwammen Jawust W betaal J oe het dan maar eerst want er staan nog drie ouwe kJares van ïisterenavond van ie Vuile uitauiger wou ie probeere mii te neme Nooi zal ie geen Vajis hebben Geef dte kerels een iborrel I k betaal ze r ik ie Even werd de sluier opsreUcht der vuile ipraktiiicen van zoo n individu dat daareiij ks profiteert van de laasrste hanfe 5ochiten der diepKezonfcenen uit i anne zakken de laatiste ceut troEiMEelend die rechten = aan half homcerende moeders en kinderen toekomen Maar het was slechbs een beirin We zooden een hc ele reek van ellende te aanachouwen krüwen dóe ons een kijk gaven op taestandep wiaanover we wel eene iezen of hooren maar waarvan fre in a arewone daffelijksch leven niets bemeten De waard nam schouderophalend twee vette irlaasies van een plankje achiter de toonlbank een fleech jenever en schonk ons in Mei toeenzin nam i k het glaasje fier hand en probeerde het nwnnioedflK op sjappiee jmamer met één slok naar binnen te werken Nog nooit had ik zulk bocht eenroefd Met walging tegenzin en toch met meelij speelde Sc eenige steps en walsen voor cÜe diep ellendi ren die half versuft stonden te wachten op een stukje muziek De kereis lowamen lui los Een dronken wnt die zich zdf blijkbaar noe al koddiw roiwi beeon met armen en bewjen te waaien Zün oqgen puilden uit de kpssen het zweet stond hem on het eztchtlDaar Icwam hü naar ifee toe ZiJn vuile hand op mijn schouder lenrend walmde mif cijn vi M door tenever beffwwMBenIe dena in 426e Nederlandselu Staataloteri 3e KI Trekking van Dfaudag 19 ApHI 21 ƒ 1500 No 19001 ƒ 1000 Nqs 7366 904 ƒ 400 Noa 4515 15592 ƒ 200 No 6474 ƒ 100 Noa 4093 13741 17599 18498 Prijzen van ƒ 45 62 88 92 184 324 327 348 858 419 466 646 717 752 822 841 980 1012 1112 1289 1242 1277 1296 1310 1380 1333 1836 1861 1463 1492 1618 1640 1642 1667 1680 1723 1887 1944 1977 2011 2108 2111 2126 2168 2229 2317 2333 2381 2453 2530 2686 2642 2738 2743 2861 2862 292Ö 2956 3054 3066 3094 3183 3189 3218 3237 3291 3355 3386 8392 3523 3529 3532 3572 3666 3710 3715 3721 3823 3848 3896 3990 4010 4050 4118 4202 4239 4261 4316 4406 4456 4602 4612 4625 4636 4656 4664 4 43 4864 4931 6032 5068 6138 5432 5449 6 40 5548 6560 5621 5643 5714 5908 5913 5939 5966 6044 606i 6084 6095 6333 6445 6448 6696 6620 6630 6675 6676 6812 6813 6989 7002 7018 7021 7177 7181 7212 7267 7418 7454 7472 7555 7617 7618 7627 7676 7698 7741 7777 7784 7788 7845 7886 7908 7984 8006 8126 8150 8196 8254 8260 8296 8345 8378 8410 8457 8603 8528 8561 8618 8775 8792 8893 8894 8925 8927 8950 8985 9108 9110 9166 9204 9250 9251 i 252 9326 9397 9431 9454 9456 9481 9627 9733 9760 9780 9856 9879 9905 9932 9939 9957 9983 10090 100 6 10152 10171 10203 10205 10268 10278 10329 10367 10380 10417 10431 10534 10563 10699 10624 10635 10687 10644 10805 10844 10898 10929 10949 10954 11010 11066 11060 11074 U149 11159 11260 11340 11341 11362 11371 11398 11462 11514 11726 11757 11857 11868 12105 12263 12297 12467 12475 12505 12539 12563 12689 12036 12727 12795 12828 12929 12966 12968 18980 13093 18096 13120 13121 18231 13261 13269 13272 13290 13302 13360 13410 13434 13601 13621 13640 13643 13650 13681 13722 13793 13871 13876 13878 14003 14027 14058 14146 14178 14201 14264 14266 14307 14363 14460 14463 14521 14531 14532 14533 14538 14561 14565 14636 14637 14708 14722 14765 14834 14905 14968 15033 15046 15076 15102 15141 15166 1526 1 15295 15322 15463 15499 15608 16613 15629 15644 15672 15689 15742 16793 15804 15819 16878 15898 15907 15913 15927 15956 15994 16000 16009 16099 16148 16221 16380 16399 16461 16494 16503 16518 16582 J6626 16629 16701 16702 16734 16796 16846 1C936 16985 16986 16997 17001 17052 17090 17226 17252 17317 17334 17424 17432 17475 17596 17600 17677 17698 17779 17791 17798 17825 17899 17973 17979 18064 1808 18139 18179 18192 18206 18239 18372 18608 18600 18664 18655 18699 18781 18790 18838 18861 18865 18949 19052 19078 19087 19172 19241 19302 19325 19487 19501 19573 19642 19544 19694 19760 19778 19806 19808 19923 20145 20201 20236 20293 20382 20401 20510 20537 20614 20642 20756 20783 20830 20834 20934 20937 20976 210 ï2 21059 21073 21110 21129 21210 21222 21247 21248 21376 21396 21411 21420 21460 21466 21491 21619 21562 21 S83 21592 21599 21604 21648 21747 21819 21835 21843 21863 21954 22072 22140 22173 22179 22237 22306 22349 22350 22354 22378 22460 22694 2 624 22627 22684 22691 22705 22800 2280 22824 22838 22845 22888 22993 GEMENGDE BERICHTEN Niét toegelaten Te Doorn kwam Zaterdag een DuJtscher uit Keulen met de bedoeling om den ex keizer te gaan condoleeren De man had blijkbaar eèn moeilijke reis gehad n zich vele offers getroost om naar Doora te komen hy zag er zeer afgemat en verzwakt uit Toen hiJ aan het poortgebouw zijn wensch te kennen gaf om den ex keizer te spreken aldus meldt de Msb bleek dat hij niet in het bezit was van een geldigen pas Hy werd daarom aangehouden om over de grens te Worden gebracht maar zijn toestand bleek zoodanig te zijn dat hij voorloopig niet Treinbotsing Zaterdagmorgen zes uur heeft naar de Crt bericht aan het station Buinen een vry ernstige treinbotsing plaats gehad Door verkeerden wisselstand reed een locomotief met een bagagewagen van de zy de ExJo op een op het stationsemplacement staanden goederentrein die op t punt stond te vertrekken De locomotieven van beide m t gezicht teiwijl hüi zong Overal waar de meiseies sein is t bal f Dut was niet geiheel boepas seliik want van het schoone geslacht was in deze lujrubere omgeving niete te ontdekken Alleen de waardm was aanwezig met bolle donune tronie waanw het troostlooae van haar bestaan en een intense vervelintfr te lezen e ondl = Maar er kwam toch no een vrouwlyk wezen noig jong iZe li6p naar den dronkenJao en zei Vader de errepeis staian te verwaoteren of je nooit konupt Jj dk UA mii wendend zeide de trotsche vader Da s nou mein dochter Lief kimL hé Krdk d r moeder Hoer zussie neem maar tön ilokkie van vaoders eJaoseie i uaarachtLK ük werd koud bi het gebeuren een kind een meiske van amper twaalf jaar sloeg met één slasr heitrestje van haar vader s rlaasip naar binnen En nou go ie mee hè vaoder Baar gingen ze HU slofte ziJn Jne vtling achterna Ach Heer Deze omgevanfi maakte e ziiek van nameloos wee Wa £ dat een nwnsoh was dat een menschwaandiig ibeataon Schreiden zulke toestanden niet ten hemel Was dan zoo n kroeg niet een stiïk hel on aarde Met een revoel van irerlichtinifir stond ik in een oowenbtik weer in God s vrije natuur Het wa we roipen regen en no eens reigen maar het was de frissche fauitenludit We wilden weg uit deze buurt en zoo gauw aÜB we kimden loopen ontvluchten we die hel We kwamen bii het h rte Witsenbunir en werden daar binnenBietikt De djretceur vroeK ons op de bownzaalf een stukje te eaan pelen Er was daar fee een groot kanrierfeest Ruim twee honderd kleuiters van viif tot tien laar zaten daar lukl babbelend bii olkaaa Ooiretopen gezichtjes en blijde lachtes vertelden ons reeds bij t binnenkomen dat in hunne kindertiartjes vreiyrde was Hoe kon treinen bekwamen groote materleele schade Het treinpersoneel p de machine sprong er tijdig af de in den bagagewagen vaa den stilstaanden goederentrein zittende remmers werden ernstig gewond De een J Gemant van Stadskanaal bekwam eea bloedende hoofdwonde splinters van eeo stuk hout en gebroken ruiten sprongen hem in ziJn gezicht terwyl de ander P Koaing van Stadskanaal met zijn hoofd door een portierruit vloog zoodat deze zich ook ernstig bezeerde De dokter in Buinen verleende de eerste hulp De patiënten zijn zonder gevaar Het materieel was te ongeveer acht uur opgeruimd Het conflict in bet heerenkleedingbedrflf Het hoofdibesituur van den Ned CSir bond m de kJeedEnuciindaistrie had djd 12 dezer een schrijven geaonden aan de Federatie van weilkgeversibponden in het kleedingbedrdf waarin verklaard werd dat genoemde bond bereid was om waar de werkgevers ten aanzien van het beLaaertjikate Vi rschilpunit anbitratfre hadden voorsesteld ztin leden te adviseeren den arbeid te her Niaaraanlieidiinir wan het bericht van de F ederatJe van werkigever bonden waaruit bleek dat van ari dtna e in eitrenlijken zilt geen sprake lsh heefit de Ned dir bond in d C kleeKiinurindtustrie aan de wetkffeversfederatie beri dit dat aan de leden niet geadviseerd kan worden weder aan den arbeid te gaan vóór deze aangelegenheid is opgelos t Zware brand te Dordrecht Zondagmorgen 3 uur werd brand ontdekt in het sigarenmagazijn van P D V aan de Voorstraat in Dordrecht Het geheele pand brandde uit De bewoner diens vrouw en drie kinderen moesten zich over de daken en door inklimming van een zolderraam van een naburig pand redden Drie slangenwagens op de waterleiding werkend twee handspuiten de rijdende stoomspuit en de handspuit van t korps Pontonniers hadden te half 6 uur het vuur bedwongen De oorzaak van den brand wortlt gezocht in vonken uit de kachel De schoenwinkelier Wegman op 305 kreeg door een begin van braad en verder door het water ettelyke duizuiden guloens schade Door het dakraam vu pand 298 waai door zich de familie V in veiligheid had gebracht waaiden vonken en deze veroorzaakten brand in beddegoed of den zokler Ook de eigenaar van dit huis de winkelier in lederwaren Merz kreeg groote schade ei nals zijn buurmati op no 301 de kleermaker Oerlemans Door de groote hitte sprongen alle ruiten aan de overzijde der Voorstraat liggende pand der firma Bisschoff en de daaraan grenzende apotheek De Rozijnkorf Alle schade wordt door verzekering gedekt Brand Gisteren is te Zwartebroek gwneaite Bameveld de hofstede met schuren en bergen van den landbouwer G Kamphorst Jr geheel afgebrand Oorzaak het spelen van kinderen met lucifers Het verbrande was laag verzekerd Inbraak In den nacht van Zaterdag op e ndaf Jbl ingebroken in den papierhandel van v K in de Wagenstraat in Den Haag De dadera die de brandkast hebben opengebroken jn verdwenen met een bedrag van ƒ 2300 en een aanzienlijk aantal marken en iranken Meiweek De afd Bussum van de Ned Vei eeniging van Huisvrouwen organiseert een z g Meiweek aie gehouden zal worden van 4 7 Mei in de zalen en op de terreinen vwi Concordia t Zal zyn één groote voorjaarsmarkt n ten doel hebbende het publiek in kennis te brengen met de nieuwste èn doeltreffendste producten door de ny verheid aan de markt gebracht Een groot aantal winkeliers van Bussum en elders verleenen hiervoor hunne medewerking Een kastekort Óe heer V directeur van de coöperatieve zuivelfabriek te Deldeneihroek is gearresteerd De boeken wijzen een tekort aan van ƒ 13 000 Hij is als directeur ontslageï ook anders Sint Nicolaas had met XÜn knecht jouat zün intrede uedaan en troofdt met groote plechtoigheid on een veshooB len zetel m den boek van de zaal Wat is het leven toch vol contraaten Wij aime schooiers stonden in den anderen hoek druipend van t nat aJa toonbeeld vu gebrek en armoede juist gevlucht uit een kroe waarvan de sta nosr aan onze plunje hing Deze rerne fnssche kinderen hier in en net hotel het arme half verwwidea reeilb lia lf bedorven kiind daar in dat draakkrot Hier reine kindervreuside D verdier Ut ikte hartstocht We beigonnen te spelen J aar nnd komt de stoomboot Van Snanje weer nl LEer t een zachibkens medeneuriën sÜlekens aanjrroeiiend tot een vurig gezolUW l ed dat uit de twee honderd kindeike© ties kloidc ajs een Marche triomnhale tet eere van den grootsten kindervriend Beneden m het café kreeen we van den d recteur een bord sioepl Wnrst chocolade foezelsoep Die combinatie wekte een gevoel van sarcasme Zeg muaikant vroesr een peda jongmensch 3ten Je ook den Barbier van Seville Ik keek den kwast verdwaasd aan nam mijn viool onder de kin en stres Kees laat je scheren De zure heid ontgdntr hem ten eenennïale Gewdueerd en in zijn mmzifcaJitest W d jwrie hij me toe JHou op zig Vj j Iranale moppen waarop ik scherp repnceende Ik dacht dat u een k d ende was U vroee toch of ik een baiow kende Vian een rusta oogeriWikje gebruft mikeml telden we onae centen Tevreden over het resultaat stanten door naar Delft trotach on ons finanow sicces van den eersten dasr Wlordt vervolird STADSNlJi UW GOUDA 19 Annl 19291 Vergunning eliictrificaUe Schoonhoven Gedaputeierde Staten dezer pi o ie iwiboen if en W bti schniiven van Zi iül üAaj iiunne vergunnmsc do i toedcomen tot tiet Iegï en van den Icaibei ter eiectrificartiie der iremeeiïte Schoomtioven VoJiens articeJ b dier besch kukins us net noodjktr oat Uw Uasui teneinde te vooritomen dab zn aal geacht woi dien met treweven ie zim bmnea een maonid na hare dacteekenmir eene verklarinK aflegt lnoudende dat cUveiguonmg onder de daarbil freetelde vo rn aarden wordt aanvaard AaBBtessien B en W reeds in Febi uan dezes jaars een concefpt ivergtunniDK ter zaite Wïrd aangeboden met verzoen hjert mtrei t eventueele onmerkinjren te kennen tL gewen heeüt de Commussie van Bii tamI 111 het beheer der Gemeente licjittabiieker iiun reeds boen in oveimnwinK tnttevèn Gedeputeerde Staten metle te d ei n dat het gemeentebestuur zich met dat ont vero kan voreenyren Wiaar de thans ontvamren definitieve vergunmng geJiiJlluiidend ie aan het bedoeki concept stellen B en W den Raaid voor aan Gedemiteerdc Stoten dezer pnovincie eene verklarinir te doen toekomen houdende dat de Raad onder de dfBonbij sestelde voorwaarden wordt aanvaard de bii iiiun besluit van 21 30 Miaart j l verleende verffunning voor den aanleer en de exploitatie van een ihoogspanndnfrsdijn door mJdilel van een ooderjrrondsch leidintirsnot voor 10000 Volt met hiiibehoorendp werken uatgaanide van het bestaande net onder de irenieente Beiwambachit erf kiopende naar een ipuiït in de befbouiwde kom der aemeente Schoonhoven een en ander ten beftiocve van de leverimr van draaistroom aan die gemeente Verzorging van tdtbesitede kinderen Bii een ciroulaire van 8 rcbruan ini brengen de Gedopuiteerde Staten d er provincie ZfUutMIoiitand tei Kemti s van B ei W eene cireuiLaire vui den Mini van binnenlanüsche Zaken vaii den 1 Februari 1921 met veraoe te bevorderen dat het iRegJement voof het in deze tcemeente eevesbig d Buuigerliik Annitiestuur overeeniKomstig de aanwyizdntcen in taatbtbotloetde circulaire gegeven wordt aaoKevukt Het heeft toeh e Ministers aanictacht iretixiMken dat de badioeide rearlementen ovcv het algemeen sJeohts enkele in zeer wtax termen aamenigevatte bepaJiWfen bevatten over de wiJze waarop naai het voolkohrift vjin artikel 21 3e lid der Armenwet 19J Z het toezicht word t Kehouden op uitbestede litrsonen Wiaar hxr vooiW voor de kinderen ontlor lie bestetleJingen groobe belansren on tiet si ei slaan konut het den MmJater eeMxuischt voor dat waar noodiv in de ii tr ementen ten aanzien van de verzoriran eu het toezicht op de verzor rjn r meer uutvoei Ke bepal ingMi worden opj enomen Aanigezien in het voor het m deze ire iu ente gevestigde Burgerink Armbeabuiur bii het sedert 2 maJen stewiizifcd i aadahe li Uit viui 18 JiUiii 1918 van dat iaar vastKö st p de re tlement slechth enkele n altremeene termen samenKevaitte btipaUmren zi n oviR nouwn Waardoor de verzorjcmit der eventiueel uit te besteden mindeTiaruren met overeenkomst s Ministers wensch is verzekerd stellen B en W den Hnad voor tot aanvulling van diit pearlemient over te guan en te nemen het in onderstaand concept ontworpen besiuiit Hierom wordt voopgeateld het roglemeat voor het Bunrerlijiic Armbestuur dier gemeente vastgpcsteld bil besluit van 18 Jiuli 1913 te wijiziigen als volgt de vierde alinea van artikel 11 vervaH tusschen de apti keJen 11 en 12 frortit iOftevoegd een nieuw artikel llbif Ju denile als voijrt Indien wordt besloten dat een mimteriange zal worden uitbestwd in e iryzin dient b i e aaniwiiaing van het ge2 n waarin zoodanixe bestedeling aal wojtlen owrelymen liet navoigemie te worden in acht nomen xecii iiLibestecnj zal mc en oloatö vmtien uid en niet al vasth iaand can wüixltn aiiwen men dat oor tie ibested cling ee o behoarUi te slaapplaats m een alzionrierliik bed beschikbaar is en dat ailreqneene re nheid in het betrokken gezin heerscht Het gezin der pleewouiders zal moeten waapboiKen dat in het belanar van de maaïwrhaiprpeliiJte opvoedunig Vian het kiml een hem passend schoolonderwiis ïial worden gegeven en dat voor oudene kinderen vaüondiemciit en herhalinjrspnderwüe kan worden genoten Het gezin moet zooveel mogelijk zün van dezdfde godsdienstige eziniite als waartoe het kind of zijne ouders behooren opdat voor de zedeUike opvoedin r e i pa iüende omgeving wordt gevonden en de irelegeaheid voor god sdiensbonderrjcht verze eid 211 I e bostedeling zal wel beziaiheden moRen verrichten doch nÖmmei moiren worden Kebnuikt aJs werkkracht die jpedik zou ziin te stellen mot een Werkkracht in looutw nst Geen ui Ü eöt din in of buiten ie emeeate kan plaats halben voordat omtrent het gezin der pJeeRoudems betrouwbare inlichtingen zün verkregen waaruit bhi t dat een goede verzorginsr als boveawmschreven verwacht kan worden terwiid bovendien voorzoover het bestedinir buiten dt gemeente betreft vast moet staan dat ind n zulks noodeakeiijk mocht zijn de ge legenheid bestaat jteneeskundige verpleging te verkrügwi Bet toezicht on de armen die vamveii het BuiK rliïk Anmbeatuur oodersteuninir Jgenieten of op zyne kosten zün uitbeflteed wordt uitgeoefend door den amanuensis en wel niet alleen op daarroor door het Collage bepaalde maar ook op ontrexette tiiden Voor zoover het toemicht oo udtfcestede jnioderiariiren beÜeft omvat dit niet alleen den bestedding zelf doch Nopeoe züne bevindiwren brenirt de anMumenais in iedere voljrende veivaderimr van het CoJlage verslag uit terwH m io onitrent de bevindjmiten bii het houden van o t op de uiftibeetede nundeTJarigen verkMKen een jaariijksdi ranoort aan het BurgerJUk Armbestuur wordt uitgebracht hetv eiik ter kemw braeht word van het wmeentelbea h ittT ZitUnir centraal stembureau verkiezinR Gemeenteraad De Voorzitter van het centraal stembureau voor de varideoinr van de leden van den Genwentenaad mai bekend dat het centraal Btembureeu een zittimr z i houriien in het gemeent huis op MflamUw 26 April S des voormkldajw U uur ten eindt te voorzien in de vacature van lid van den Gejneenteraad ontstaan door het bedanken van den heer N A van der Roe Hulpkeorineeiter Voor het examen hulpkeurmeester ehouden te s GravenlhaTC van 11 tot 15 dezer m o a gealaagid onze stadeenoot de heer A A Bruvnel alhier Cioudyche Toeristenbond D V S iDe GnudnAw IVwriMenbond D V S hield Zondaig een gaefl geslaagde fietstocht nuar Utrecht on omstrelken Onderzoek van verlofxanxers De Buinemeeater van Gouda maakt bekend dat de CotiinUBsariaseii der KonJnciii iu de pnovmcién giemaohtaurd zijn om beiialve aan de verlofgtuarei dae teestemmiiig hebben ffokregen tot verbluf buitensitndft bunnen Europa dan wel tot uitoefcnins van de buitenlandsf e zeevaart of de aeeviascherü buitenslands ook aan de ovrrige verlofigangers voor wie deelneminB aan het jaarUvka in Jund te houden onderzoek beï warend ou zün weeens de uitoefeniniff van hun beroep of bedrijf dan wel wegens andere bijzondere omstandlarheden te vergunnen het ondenzock in November of Deeember van het iaar te ondergaan De verlofganorers die voor bedoelde vergunning in aammeikixur wensohen te komen moflten tijdüf vóór den aanvanir van het onderzoek een aamvraae daartoe richten aan den OommiiSisaris der Koninirin in da provincie waarin hun wooniplaats is velegen De aanvraag n et itefranike erd worden verzonden ALFEN a d RIJN De heer F M Fauls alhier ia ffe slaa r I Vioor het toeJatinKsexaimen aan de Riii tskweekschool voor onderwijzers te Haarlem MOORDRECHT I p hear R Fiin slaajrde te sGnavenha ge voor het examen van hulnkeurmeester van vee en vtèesch Olli EWATER Kalvennaifct 18 Ajoril Aonirovoerd 62 stuiks Priizen van i 15 f 18 per stuk Handel ivdelljk Onze Voettosilclub Rhoda behaalde Zoniisfr bü de seriewedatritden te IJeelstein de 2e prijis bestaande uït een zWveren medaiille Tengevolge der nach orsten van Zaterdag op Zondag en van Zondae OP Maandag zijn de vroege aardappelen alhier en Lti den omtrek aftoevroren Ook heibben de viuchtboomen die Di achta in den bloei isrtoniden zeer veeJ steleden STOLWUK De Raad dezer gemeente ia bijeengeroepen op Vrijdag 22 Aipnnl des voormiddags te 10 uur land en zeemacht Lichting 1921 De duur der eerste oefening van de dienstplichtigen der lichting 1921 is bepaald als volgt lo voor de onbereden korpsen en de onbereden manschappen der artillerie behoudens het onder 2o So en 4o vermelde op zes maanden 2o voor hen die behooren tot de infanterie of tot de onbereden vestingartillerie en het bewys van voorgeoefendheid kunnen overleggen op 4 maanden 3o voor de ho spitaai soldaten zieken erplegers op 12 maanden voor de ziekendragcrs op 6 maanden 4u voor hen die uit de onberedenen tot officier worden opgeleid op twaalf maanden 5 i voor de bereden dienstplichtigen der artillerie op 12 maanden 6o voor de cavalerie op achttien maanden De aandacht wonit er op gevestigd dat voor het bepalen van dezen dienst moet worden gerekend met kalendemiaanden lïIIKEPVAARTBERICHTEN Kon HolL Lloyd Hilversum thuiar arr 16 April te Bio Janeiro en zette 17 April de reis voort Kon We tlnd Maild Bourne vertr 15 April v Colon n Hampton Roads Stuyvesant vrtr 16 April v Colon n Colombia Urbanus arr 18 April v Batbados te Havre Holland Amerika Lijn Maartensdijk v R dam n CubajMexico vertr 17 April v Vigo Holl Br Indiï Lijn Stadsdijk uitr pass 17 April Vlisshigen n Antwerpen Vechtdijk thuïsr pass 17 April Vlisaingen n AnUverpen Holland 0 Aziï Lyn Alchiba uitr vertr 17 April v Genua Alderanyn tlyiisr arr 16 April te Honkong Verb Ameland thuiar arr 17 April te Duinkerken Brielle arr 18 April v Hamburg te Rotterdam Holland West Afrika Lijn SatumuB uitr arr 16 April te Monrovia Java NeW York Lijn Sloterdijk arr 15 April v New York te Batavia Rètt Uoyd In Unde thuiar vertr 15 April v Padang ONZR KOTONIïïN WollOtmik in de Preangn Tn het westen van de afdeeling Tandjoer zijn tengevolge van een wolkbreuk aardstortingen voorgekomen Een karapong nabij Tjireungas fa bedolven Er zjjn 24 dooden en 60 vennistm De ijzeren bras ovsr de Tji Uandiri Is waggesliwen si üUi VOETBAL OVeri Icht Na de nederlaag van vorige week tegen Gu Ahead heeft de Noordelijke kampioene zich gisteren hersteld en na zear zweren strijd van ongetwijfeld de sterkste ploeg gewonnen Ajax zoowel als Be Quick verschenen compleet onder sublieme leiding van Mr van Bisselick Hierdoor hebben de Groningers zich op de tweede plaats genesteld In Breda wisten de Zui elijke kampioenen van Go Ahead te winnen en voorloopig de eerste plaats in deze competitie in te nemen Op papier hebben de Zuidelijken vooriot ig de beste kansen op den nationalen kampioenstitel Ze hebben reeds twee zeer zware ttitwedstrüden achter den rug waarvan die in Groningen onder protest is verloren Niettegenstaande heeft Go Ahead Zondag een spel ontwikkeld die ieder bezoeker van deze ontmoeting in bekoring bracht Ook In Groningen stond het spelpeil veel booger als tot nog toe in deze competitie getoond en naarmate het einde nadert is als gunstig toeken voor HoUandsch voetbal een stijging waar te nemen Zondag waren er ten opzichte van Ie leiding in deze ontmoetingen gelukkig geen wanklanken De stand is thans N A C 8 2 1 8 4 Be Quick 3 2 1 6 7 4 Ajax 3 1 2 6 S 2 Gu Aheaii 8 1 2 5 9 2 Met een 3 4 overwinning bewees Sparta gisteren haar superioriteit over V V A waardoor lc3 te meer de i ederlaag van vorige week tegen V O C ft te betreuren Ook A F C kieeg een 2 O nederlaag te boeken zuudat het gisteren voor de hoofdstad wel cfin der slechtste voetbal Zondagen is geweest temeer daar ook Ajax In de allergrootste competitie het niet tot een ovei winning wist te brengen Hiermede is de Westelijke Ie klasse even ons uitgespeeld Voor de Overgangsklasse wisten A D O en S V V te winnen en resten hier Aog s tchts twee ontmoetingen Met de ontmoeting Velox Zeist ie door de Stichtenaren werd gewonnen is deze afdeeling uitgespoeld Indien mogelijk zullen volgende week de standen worden opgenomen Onze roodwitte stadgenooten van het Bloemendaal wi sten zich ook in de tusscheni onde van de bekerwedstrijden te handhaven en wannen verdiend met 1 0 van Fortuna uit Vlaardingen Hierdoor hebben ze Zondag a s een eendaags reisje naar Apeldoorn te maken en te spelen tegen de sterke Oostelijke 2e klasser Rnbur et Velocitas Zoowel de reis als de Oostelijke ploeg vallen niet mee en we vreezen derhalve het ergste tenzij ze ona verrassen zooals tegen A D O De wedstrijd Gouda Portuna 1 0 Heide ploegen tellen eenïge invallers en de scherpe noordenwind die van hoek tot hoek staat maakt het den toeschouwers niet aangenaam en is vOor goed spel hinderlijk Voor de rust wordt er vai beide zijden nog al eens gemist en weten de beide doelverdedigers de ongevaarlijke schoten te verwerten en hun doeien schoon te houden Na de heivatting dadelijk eenig overwicht der gasten maar spoedig domlneeren onze atadffenooten Eenige l eurige voorzetten van Walthie worden nietibenut De Gruijl scliiet voor open doel huizenhoog over Kort hierop weet de Knegt onverwacht buiten het bereik van den Fortunakeeper te scoren 1 0 HienMiH iDrrtt het spe van minder vriend schappRfBfen aard waartegen door den scheidsrechter niet voldoende wordt opgetreden In het verdere van den strijd Wordt niet meer gedoelpunt en plaatst Gouda zich door dezen uitslag in de volgende I onde 01 ymyia serie wedstrijden De Ie dag van de eriewedatrijden georganiseerd door OliTnpia voor clubs spelende in drn G V B kan vrM goed geslaagd heeten Fr werd met veel animo door de l elnemende elftallen gespeeld de opkomst van het publiek had grooter kunnen zijn maar de koude wnnd maakte het verblyf op het Sporttferrein vrü onaangenaam Mooi spel werd niet te zien gegeven de van doel tot doel xtaande wind was hiervan de oorzaak Ook de cfiin petitie wedstrijd voor de Ie klasse G V Ü tusschen Olympiu llï en T O P II kon zich niet boven het middelmatif e verheffen Even over tienen openden Olympia IV en Moordrecht I de wedstrijden De Goiiwenaars die eerst wind mee hadck n waren physlek ver de minderen doch hielden kranig vol en nog vóór de rust maakte de blauwwitte linkshalf met een keurig schot het eenige punt van den wedstrijd Na de rust kregen de Olympianen het zwaar te verantwoorden doch wisten hun doel schoon te houden en met 1 O te winnen Vervolgens zag Woerden I dat met een zeer onvolledige pleeg uitkwam kans 1 te spelen tegen G S V ï dat eveneens enkele invallers telde De verlenging leverde geen doelpunten op en bij loting kwam Woerden in de volgende ronde Er wsrd van beide zijden tamelijk ruw gespeeld Nadat Victoriaan I met 4 0 zich de meerdere had getoond van Alphia I kwamen de elftajlen van Olympia III en T O P II ifi het veld Vóór de rust waren de gastheeren sterker de kansen werden echter onvoldoen e benut Sibbes zette herhaaldelijk fraai voor maar steeds ontkwam het T O P doel aan doorboring Nadat van Kersen met een keurig schot z n club de leiding had bezorgd wisten de roodzwarten bfj onverwachtsche uftvallen tweemaal tegen te Mroren Na de rust speelde T O P met wind mee en kreeg de Olympia achterhoede handen vol werk Zij wist zich echter staand te houden en Happel liep ean goeden voorzet van Sibbes in het net daarmede de partijen weer op gelijken voet brengend Verandering in den stand kwmm er niet maer zoodat de clubs eerlijk de puntjes deelden wat een goede verhouding was Tot slot va den dafT werd een winnaarsronde gespeeld tusschen Victoriaan I en Woerdenl welke eerstgenoemde in de volgende rond bracht door een 1 O overwinning TENNISSEN Zondag j l werd vow de 2e Uw competitie N L T B t Rotterdam gssneeld Tlod I tegen Odit welke door ons met 7 O ffewnnnen werd Hieronder de vollwiijfe uitslaf i Dames Single MeJ Schortemeyer M L V Königslrtwe 2 6 1 6 Darats Doabl MeJ SehortanMjrtr n mej Schelling mej Bub en mej V KÖnigslöwe 1 6 3 Mixed Double Mej Muys en de heer W Snoep Mej Bub en de heer O Jonker 2 6 8 6 Mej Schortemeyer en de heer Daniels Mej V KÖnigsltiwe en de heer M M Schim V d Loeff 3 4 6 Heeren Single W Snoep E Grendel 4 6 1 6 Daniels Schim v d Loeff 1 6 4 6 Heeren Double Daniels en Snoep Grendel en Schim v d Loeff 4 6 4 Totaal uitstag das 7 0 voor T I O D NederlandiKhe Zwembond In Parkzicht te Amsterdam werd Zondag de jaarlijksche algemeene vergadering gehouden van den Nfderlandschen Zwer on T onder leiding van zijnen voorzitter den heer W E Bredius W Em De vergadering was vrij druk bezocht Alle bestuursleden waren aanwezig Afgevaardigden van de volgende zwemvereenigingen waren tegenwoordig Amaterdamsche Zwemclub Amst Dames Zwemcl Hollandsche Damoa Zwemcl Zwemvereeniging Het IJ Zaand Zwemcl Neptunus Zwemcl Neieua Rotterdamache Zwemcl Haarl Waterpoloclub H V G B Zwemvcresn de Maas Haagsche Zwem en Poloclub Zwemvereen De Dc fijn Gnudsche Zwemcl Rotterdamscho Dames Zwemcl Haarl Dames Zwemclub Zignua Zwemcl de Jonge Kampioen Bredasche Zwemcl Rotterd Dames Zwemclub Nymphaea I idsche Zwemcl OtrechtHche Zwemcl Amcrsf Zwem en Poloclub Amhemsche Zwemclub De volgende wedstri data werden bekend f emaakt 12 Juni Polo dag Utrechtsche wemelt 3 Juli Zwemvereen de Maas 9 Juli Rotterdamsche Zwemclub 10 Juli Leidsche Zwemclub 17 Juli HoUandsche Dames Zwemclub 24 Juli Goudsche Zwemclub 31 Juli Bredasche Zwemclttb 7 Aug Utrechtache Zwenulub 21 Aug Belflë Holland waterpolowedstrijd MARKTBERICHTEN Rotterdameche Veonafkl Dinsdag 19 April 1921 Aanyoer 160 paarden 744 magere run leren 617 vette runderen 214 vette graakalveren 1091 nuchtere kalveren 63 schapen of lammeren 46 varkens 536 biggen 6 bokken en geiten Prijzen vette k eien Ie kw ƒ 2 06 2 10 2e kw ƒ 1 8 1 96 8e kw 1 36 1 46 oiien Ie ƒ 2 2 10 2e ƒ 1 80 1 90 3e ƒ 1 60 1 60 stieren Ie ƒ 1 70 1 80 2e ƒ 1 50 1 60 Se ƒ 1 30 1 40 kalveren Ie ƒ 2 30 2 80 2e ƒ 2 20 2 40 8e ƒ J 86 2 Harvriel in alle kwaliteiten matig redelijke aanvoer Melkkoeien ƒ 350 6 0 Kalfkoelen ƒ 375 700 Stieren ƒ 200 50 Pinken ƒ 175 195 Grasksiveren ƒ 300 Werkpaanlen ƒ 260 600 Slachtpaarden ƒ 150 226 Hitten ƒ 150 300 Nuchtere kalveren ƒ 14 26 Fokkalveren 24 45 Overloopers f45 90 Biggen ƒ 28 46 Handel in melk en kalfkoelen matig Redelijke aanloop KAASMARKT OUIDEIWATER 18 ArorÜ Aangevoerd 38 partijen 1710 tuks 8G£0 K G Prijzen dr soort van f 7 Mf 76 2a soort an f 05 f08 per 60 VUQ HmmU matk BODEGRAVEN 19 April 1921 Aanvoer 147 partijen waaronder 62 mot Rijksmerk 6739 ituka gewicht 40 434 k K PrÜB Goudache Kaas Ie soort ƒ 70 76 2e soort ƒ 64 68 Ie soort met Rijksmerk ƒ 70 80 Handel matig Groenlfliirrtlin NIELWëRKËRK a d IJSEL 18 April Coöp Tuinbouwveiling NIeuworkerk a d IJael en Omstreken Eng komkommers ƒ 22 24 dito 2e soort ƒ 17 bloemkool ƒ 18 24 dito uitschot ƒ 2 90 sla ƒ 6 50 8 10 dito 2esoort ƒ 3 4 60 per 100 slavellen ƒ 0 46 0 70 per kist rabarber ƒ 3 20 5 10 selderüƒ6 10 7 per 100 bos postelein ƒ 38 40 aplnasie ƒ 8 10 9 60 per 100 K G Aangevoerd 51 334 kroppen sla FINANCIKELE BERICHTEN WIR8KLK0EHSBN Officiëele nuteerlnff te Amsterdam 19 April 1920 18 April 19 April Londen 11 32 11 31 Berlijn 4 60 4 66 Parijs 20 60 20 97 4 Brussel 21 27H 21 40 Zwitscriand 49 90 49 92H Weenen 0 82H 0 80 Kopenhagen 52J6 62 Stockholm 68 10 68 35 Christiania 46 10 46 10 New York 2 88 237 De goudvoorraad der Duitsche RUksbank naar bet bezette gsbled Naar het Hbld verneemt is door de Commissie voor Herstel aan den voorzitter der Duitsche commissie voor oorlogslasten mondeling den eisch gesteld de goudvoorraden uit de Rijksbank en de overige Duitache circulatiebanken tot 1 Mei naar plaatsen in het bezette gebied d i naar Keulen of Coblenz te zenden Deze maatregelen zouden worden genomen teneinde een garantie te stellen voor de Duitsche verplichtingen ook na 1 Mei De Duitsche regeering moet zleh verplicht dat zonftor toestemming van de Commissie voor Herstel niet over dit gouo wordt beschikt ter voldoening van andere crediteuren Een schriftelijke bevestiging van deze eisch zal nog volgen De heer nesmao In feBgelaild Volgens een Rmiter te éffnun arriveerde de heer Pleunan dlrecmr van de Kontnkl ke Luchtvaart Maatschappij per vUegmadine te Londen tanatede met de BHtsche deskundigen een schema in elkaar te zrttea voor dan luchtdienst tusschen Enge land wi Holland In een interview verklaar de d heer Ptesman dat de Hollandsche zakenmenschen in de vliegerij een groote toekomst zi n n dat dezen er van overtuigd i n ebt binnen één of twee Jaren de thans femaakta koatm zijn foedgenuuüct Da vttafftackt uar ladK De bsitesant ter we GoMÜiart heeft in besloten t zijn om de vlucht naar Indlë t ondernemen n l uiterlijk 16 Mei van Amsterdam naar Marseille en verder De £ ngetsche regeering is in beginsel genegen de vlucht boven Engelsche gebieden toe te staan daar het toestel in tegenstelling met de vliegtuigen van vorige aspiranten geheel Nederlandsch fabrikaat i en gemonteerd met een Engelschcn Rolls Royre motor Luitenant Goo Ihart waM besloten gisteren naar Londen te vliegen voor officieels toestemming en verderen ateun Hij moest echter wachten op een vergunning om tn Engeland te tanden in verband met de dreigende tranaportstaking Daar deze blijkbaar niet doorgaat zal hy een nieuw poging aanwenden om d vlucht naar Londen leser dagen te ondernemen De benzinevoorraden voor de reisroute zijn reed aangeschaft Andere nuiatrtgeten itjn getroffen De departementen van marine en kolonièn hebben steun toegezegd en zijn bervki in de kosten biJ te dragen met ƒ 8000 De eenige mogolijklH id dat de vlucht niet doorgaat zat wezen gebrek aan belangstelling van particuUera personen ondernemingen of Instellingen om het tekort van ƒ 26 000 binnen drie weken te suppleeren niet als prijs bÜ welslagon doch als bijdraga in de kosti n Daar de door den tecnvtaris van de Luchtvaartvc reen ging in Do TelegraaT geopende inschrijving zonder resultaat is gebleven zal de heer Goedhart zich wonden tot groote instellingen hier te luide om spoedigen financieelen steun Dé h iei Goedhart verzocht de medewerking van Aneta in Indiè om telegrafisch oen inschrijving te openen hetgeen is tosgesegd IV directeur van het N v d D tn Ned Indi i de heer Wijbran lfl stortte gisteren f 1000 ï e heer Berotty directeur van Aneta heeft den heer Goedhart hstielld badrag overhandigd ti AATH TE ÜERICHTEN Ex keiMrin AuguiAa Vleteria f POTSIXAIM 19 Aoril VD Onder mackUu ceremonieel en groote deelnemimr t hedenmorgen keicerin AnwMtR VletaHii ten grave gedaakl Oaumver 16000 mmonen waren in het WHUoaik aanwMir Vooits waren t genwooKU r deouitetiea van Mtudenten vtPMnJiriains oa uit Sle MvUfc HoJsteda de vroegere atavUMcntarlii dr H lfferich e a Toen de klok half tden slocK zertite de rouwstoet zich in bewerinr Aan de sipits t evond zich de geenteliUchaid onder leiding van den hofprediker dr Drvaniler daarop voUfden deputaties van rtigmienten ownkkUUUk achter dm Uikvftgen Hcp ptriw Sütel FiiedricSi met sHa wmalln d4e diepen rouw droedr Daaxttn voJgden de overige prinsen kl in kiader i en andere vorateliHcs pnaonen hierachter de genfraaiadiuduitt van den x lkeiMr de Areneraal en vicugel adfudant MtrntfrmTdimdc van Turkije en wederotn de eas t w i ttklietd Aan den BPst der laatate Jtdseliwr Khreed Von HdndenÉMUig Vob M efceiiMB eu generaal LUnei nr daajrof Vog Tlriiitz Om 10 uur passeerde de UtlUiiiOM het Neue Palaat om Van tusscheii boomen van h Daric San s Souci te veiwrilnenj BH den antii ken tempel hield de ttftowfarca stil Daar w het ten regiment f nRtsld In den tempel werd fiUiBgcn weet dut mi1n verloaser leeft Begrafenis burgsracMter Tellagtn Hedenmorgen is a de btgraafptut i Westerveld de inirgemeester van Amatardam ter aarde l f ateUl Geen bloemen dekten da baar alleen een krans van de gemeente Amsterdam en enkele van familie Aanwezig waren zeer vete deputaties eil voorts o a Jhr C C Six de ministers De Vries en IJssclstijn de vloe pr faidsnt van den Raad van State mr Van Leeuwen de commiaaaria der Koningin in Noord Holland Jhr Ro ll de griffier der Provinciale Staten mr Veening Meinesz de burgemeester van RobtenUm mr Zimmerman en dl van Haarlem Maarschalk voorts de oud geiant in rfe Veraenigdo Staten Cremer de Kamerheer dar Koningin Jhr RfM e a Te Amsterdiam woct van alle gemsentegebouwen van vele consulaten en van alle particuliere woningen ile vlag halfstok Om kwart voor tien werd het stoffelijk overschot van den burgemeester uitgedragen Aan het graf werd gesproken door dan waamemenden burgemeester den hqer Wibaut Hy schetste de zware taak die tnirgemeester Tellegen hoeft gehad en d onbegrenade liefde en toewyding die hij Amsteritum heeft betoond Daarna wee fcf mt on hoe mevr Tellegen de zorgen met hem gedoeld heeft en herinnerde hü er aan dat sij zich belast heeft met de leiding der Centrale keuken Amsterdam heeft niet d gelegenhpid gehad den heer Tellegen te danken voor al hetgeen hy gedaan heeft in ty zesjarig burgemeesterschap Aan mevrouw Tellegen is het dezen dank thans te aanvaarden Vervolgens richtte apr zich tot de kinderen vanden overledene Tm slotte legdf tpr ten krans neer A J H BlUdenstOn f Tb Ji nschede is overleden de heer A J H Blüdenateln van de b kmde t xticl flnna Blydenstein en Co m R KUI iJKK STAND GOUDA GEBOREN 15 April Adrian ZwattUna d v J van den Bos en H Koopttuuii Jaeoba Johanna en Pieter d en i v K Verwaal en J J den Edel 16 Johannes Cornells z v A de Kelser en C M Mi tjn Hendricus Marinus s v P H D rckicn en H M Dercksen 17 Arina d v H Zoeteman en H E BtnanL 18 WUhalmus Pranciacus Antonlus z v N J van I e uw n en G J Vermeij OVERLEDEN 16 Apri Willem F tt r 63 J 16 WiUielmlna Boekamp geh met J Boer 81 J Cornelia G van RQiw 6 w TKLfïGRAFISrH WRERRRRICIIT Hoogbte stam 769 6 te Valentia Laagste itand 76L6 te Seydiaf jord Verwachting tot den volgenden dag Zwakke tot motige Noordw it li ka tot Zuidwrstetijke wind gedeeltelijk bewolkt weinig of gMB ng n vooral orcnUg zachter