Goudsche Courant, woensdag 20 april 1921

No 14601 Woensdag 2Ö April 1921 M GUMIMIWAREN Patent Geneesmlddelan Injectie oor neua en oogapttitjea EUatieke Kousen Warmwaterflesaeheo Windkuaaena Buikbanden ens N V Mij SANITAS GOUDA Knute IXendmnx 10 KOTTEBnAiM Korte Hoosnt nuit 37 UTKECHT Voaratrant IM AiUSTBRDAH RembnuiltDleU 44 S42 IS HEVIGE PVNEN Met een enkel wwwid heeflt Llovïl G or dezer daffen een nieuwe conilerentie der jrealiiieerden ter beanreikinjr van de schade loosfltellJinijr wwesitJe in uitzicht irestetd Nu de praimer dJt eenouhal heeft lowrelaten komt Heuiter met nadere benciiiten waaruit blükt 4at op t tKwenbiii tuasdien Londen en Parijs diruik van edaehten iwordit jfewiseeW over een samenlkonist De TTaaff 18 waar di moet wordien ehouden men nioemt zoowel HvitSie als Boulomie als ip a ta der interxeaJü eerde biieenÜKMnst iwaaraaai waanschümliifc oök vertewenwoordijïcra van Italië en BeWë zuilen deelnemen t Li tt voor de hand diat Lloyd George deeen keer Hytdie verloieat boven Boul ne aanffeueoi het met het oojr ot den bmijenJaiidachen toeaftand minder ewenacht is dat de premier Enarelsöh rond ebied verlaat en t KanaaJ onremteekt Ziin aanwezJKheid in t I nd won nu de irniawerkier stakinKr voortduurt onanhoudeJirft veroischt de redenen moeten dus al heei drinjfend ziin wilden ze hem noodzaken n iar Pmnkriik te jpaaaa Te Pariiis verMticht men dat wanneer de crniferentie aan t eind dezer week bijeenkomt ze dsdelUk flreJ enheid zal hebben nieuwe Ihutache voorstellen te ondersoeken Havas Qeen3 t n l aan dat ze Woenadiajir of ï oniderdsjT zullen worden oveiwebracht hebzü ddrect aam de Keallieeirden hetzij indirect taan de conunis le van herstel Dudtschland ttou tewfeTOJlKe van het echec bij de reireenurwen te Bern Praaiff en Waahinjrton er defimtief van höböen afeeaien een tuaischMjjpersoon te vinden voor het overiiandwen der voorstiellen die aldus de inlichtorwren van HavAa een nieuwe uitjpave zijn van die welke 7 Maart ip Londen werden ireoppeid en dde de jpeallieerden toen zelfö nset wilden overwejren De uitirave zaJ droa leker ook een in de oo ren der entente veel verbeterde moeten ziin willen ze in de o ïeo van Uoyd Geoiwe en vooml van iBnand jrenade kunnen vinden fo afwaohtiiyr der liieuwe voorstellen efWÜurt de commissie van herstel haar berekeniniKen van het bediraar der definitieve echadeverjroediinijr on 1 Mei van r uit9chliand te vorderen terwiiJ Fnansche deskundajpen TOortRiaan met de bestudeerimr der econohiische en mildtiadre sancties toe te nasaen ate Duitfichland zich aan ziin ven lichtinir i onttrekt Het eventueel nieuw te bezetten irebied schttttt naar de Echo de Paris verneemt vrijwel omflchreven te zijn H omvat het BuhrdSatrict befliaJve het eebied van itaman in het N O en Iserlohn in het O maar het omvat het ebied van Elberfeld m het Z en zaJ een zone beslaan van 75 KJ lengte m 25 KjM breedte met © en Lvolje heumatiek jicht spit VERKOUmeiD enï GEMCE T U VOLKOMEN DOOCi r en lAO D lestk H H APOTMEKECSenOOOGISTCM F Ad RiCMTEc icïaorreaDAMTe Gouda bU ANTON COOPS Wydstraat 31 a M8 so J Holland geteisterd d r doodelijke Nierziekton Bijna iedereen kUui t Het aantal lyder aan nierziekte breidt zich voortdurend uit Duizende en duiiende mensehen in bUna iüle steden a dorpen van ons land verkeeren doot de e doodel ke ziekte in groot gevaar Deze verraderiyke kwaal dring al lUeper en dieper door totdat de arme lijder ontdekt dat hü ernstig ziek is maar dan is het te laat Hebt U een nierkwaal T Kunt U constateeren of U aan deze kwaal l dt of niet Hier volgen eenige kenteekenen van nierziekte Pijnen in verschillende deelen van bet lichaam onaang iame smaak in den mond bij het opstaan hardly vigheid troebele en ongewoon gekleurde urine algemeen gevoel van zwakte en prikkelbaarheid waaien onder de oogen enz enz En de menschen die aan pün in den rug rheumatiek jicht heupjlcht nier en blaaasteenen of pïjn in de blaas apieren en gewrichten lieden gaan bieronder gebukt als een gevolg van den toestand bunnei zwakke en zieke nieren Al deze verach nselen beteekenen dat de nieren zwak en ziek z n Ztj moeten verRteritt en genezen worden Wacht niet tot het te laat is Gaat onmiddeiyk naar Uwen drogist en vraagt hem een doos DE WITT b Nier en Blaaipillen die uitsluitend voor nier en blaaszlekten aün samengesteld Zfj zullen iedereen volkonwn gemiHm tniversehiilig hoe tang mm door deze ziekte is aangetast Maar men moet er vooral op letUB dat men de echte DE WITT s pillen ontvangt in dooien voorzien van blauw met goudgeel etiket en een speciaal blauw zegel op de kurk Mocht men eenige moeilijkheden bt het verkrijgen van de echte DB WITT s Nieren Blaasplllen ondervinden zendt dan het geld aan E C de Witt Co Ltd Den HB g waarna U onmiddel jk een flacon wordt toegezonden Prijs f 1 75 en f 2 7S per doos Verkrijgbaar t Gouda bQ ANTON COOPS WQdstraat 81 en He S L VAN LOON MaAt FEUILLETON DE LILA HOED het Scèolsch tm S E CROOKETT Vertaald door y LP WassïIÜBfK BOSSUM Nadrult TeAoden 34 M hoe heeJt ie het tonnen raden JWnders gelooMc dat hü hem onder met het oog op de toekonat Hü hief Pl ht een vager m de hoogte ooif nooit d t u i aer de herbemt Inint Z Mider dat uw ttom hflt weet Neen met de reuk zooale men denken Ser keneeftaUetJe W = eigenschap die n en dat w alles En ie raden ook ïoed het duizelige hoofd of den roo wus van de verkoudheid Ik wwit dat llee een vrjigeïel heel Imitengewoon J iin die achttien pence Betty g mij MO Ï fS I rtien tóillinge ia rooienl Ge probeert wel den lengen C l f o bedacht l S S 5 B r n J Kw V Smddeod fehttTL oogwAlik w n de kei n ro too rt toot Bn taat d Voo Het Tabaksblad WEBKBLAD TOOB WINKELIERS GKOSSIEBS EN AAimMWANTEN IN TABAK 8I0ABEN ati SIGAKETTBN He t verspnida leieniw nlli vakblad Mn 20 pacina a Botaa M leun Laag abonnemsni BelaagfaebbendoB landan bun adres aandoi uitgever J C SCHOEMEUER Arasterdam sa iV etttvaagaii gratis t mkea ttm proafazemplaar SlU 14 Advnientiin en abomicmaaten dit Uad wordMi aaagcaoiMn ve BnfcfsiwoadeDsrp door A BOOM BsHnawwlda nm BM fcw waeda Atlitstfcesfc da I MOOHEN Adverteert in dit Blad J ADVERTENTIëN Net Dagmeisje GEVRAAGD niet onder de 17 jaar Adres J NEET R Crabethatraat 29 mi OEVRAAOD tegen 1 Angnatusai of moKelijk Troeger een Burgerwoonhuis op netten itand Uuurprjjs 3 k 400 giildon per jaar B iovan onder No 9017 Bnraau Ooadiohe Courant 11 J VERSTOEP Aannemer Goudarak VERHUISD au naar Woerden OproeptiiQ van Belanghtkbtndin Do GEDEPUTEERDE STATEN der provincie ZUIDHOLLAND roepen bU df op dfl onbekeode belanghebbende om zoo lÖ dit noodig chtea te verschynen In de nponbare vergadering van hun College welke ral gehouden worden in het gebouw van het Provinciaal Bentuur Korte Voorhout a1hi4 r op Maandag den 9 Men 1921 dea namiddftgü te P i ure en waarin verslag xal worden uitgebracht inzake het verxoêk van den Raed der gemeente Boskoop om fvo rlng van do Voorkade van den legger der Wegen en Voetpaden der gemeente Boskoop De stukken liggen tot en met den 4dan Mei lltöl lederen werkdag van des voormiddags 9 tot IS uur an van des namiddaga 2 tot IH uur ter Inxage aan het gebouw van het Pruvfnciasl Bestuur dea Zaterdags echter alleen in de voormiddaguren Rapporteur in deze aangelegenheid is Mr J Limburg Lid van Gedeputeerde Staten D Gedeputeerde SUten voornoemd SWEERTS Voorzitter DE MONCHY Griffier H GravMüwge 12 ApHl iMl aow as P jr r A at tel RrlmaZiiaenEolienrve met moderne plooien qarrseenng Ii 8 moderrvi kleure Jks p Kottepdom ANTON COOPS Orejlrt WIlditrMl 31 Sctioofimaakartikelefl Éutilkoopjisü Treyiiil Solie lp Salon pn HuiskamermeuMen als Tafele Stoelen LidnenkastcD Spiegels SchnderKen Theetafel Elketthouten Buffetten BoekenkastcD Clubfouteuilii Zijden pluche Ameublementen Leerameublementen KapokmatrasHB Wallenen Satijndekans Stroomatrassen enx ent 6896 SP0TK00PJE8I1I 20 BESTE ADRES VOOR JONGELUI uut HUWELIJKSPLANNEN IMHmiTitt tniiMi ü fetdMiii ROTTERDAM Tetefoon 12800 Advertentite en ibooiMmaitMi e dit blad voor BOSKOOP winden aangeaomcn door D SPAARBfAN A bUrka4e 2S3 Dempi ng Pl assen INSCHRUVING GEVRAAGD voor het we voweii van af het terrein Gemeentereiniiiotf Weerdiingel O Z 95 UTRECHT van een partij waardeloos vuil troot ± 6000 kub meter tfeiohikt voor demping Inschiüvingen moeten bevatten het bedrag dat per Meter verlangd wordt de wijze van afvoer en den tyd noodig voor de geheele opruiming Deze inschrijving wordt vóór 1 HEI a s ingewacht Inlichtingen dagelüka van 9 12 uur op het bureau GemeeBtereinigliig Weerdsincel O Z 95 Utrecht mo m PHItlPS JWJOT Bestel Uw Drukwerk bij A Brinkman Zoon N V Wessanen s Koninklijke Fabrieken WORMERVEEE OPGERICHT 17 6 5382 Voedert uw Vae met 34 Mupwe Lijnzaadkodken merk ster en w l uitmuntende door hoog vetgehalte L l l N IM EEL merk 3TER in geplombeerde zakken Grootste voeding waarde Alles gegarandeerd Zuiver Eere Dipioma Pattia 1 00 Negen Gooden Medailles DEvsaaa v KOKO cco tuivcre heldere en nict vetlc vloeistof bcvordcn deo hjergroci vcntcfkl klieren cd Iiaar M wmteb oofiowl hel splttten en uMvalleo Hooiluer ca raoe Ml ae nadat Bea KOKO Ll cea paar aulcn beeft aebffutktt Ben iprcakelt Hnvou M dlf KOKO on bel Eaar dan wri R men bel lacbl M in aederwaartKbe rlcbl n en betsteh Bhfc Verwaarloos nooit Uw Haail va HcUcn fccn dwue of onmoieltke cbcbea un KOKO naar wij icnen en houden voi dat en ander preparaat KOKO ab aas saleee t MH iBl i de l voot aal Haar kan evenaren WAAKSCHUWINQ Let op oadcniaand Handebmerk voorkomende op elke fleicb KOKO wordt nooit los ndcr venc plde buHenvcrpakklnt laet flanddsaKrk verkaeht Prga r 1l kMl s i tOaiMtol I N rssbllsasll KOKO Shaapoo Poadas t 0 11 per pak c II ad OveiM t Vartaücliaar ta Gooda bü ANTON OOOFS WO tnat en ia SdloiinhoTCa M A N VAN ZtaSMS 7 Waarborg voor de fijnste kwaliteit geven U Maggi s Soepen zij tijn uit de beste grondstoffen vervMTdigd en bevatten alle bestanddeelen der zetfbereide soepen Verkrijgbaar In meer dan 12 soortea uchhde rrmsfii en vpoUvyai getnïikt HMNHARBTIS STAAL TAiUmN I 7egsT cixntWblo daiTnaedacn wn ümn fl onclc gelBalakleup I if lïï Rheumatiek en Jicht genezen Na twintig jaar van onuitsprekelUk lydén hfb ik mijzelf genezen Sindsdien h b ik ht t ais mijn levenstaak beschouwd te trach tea ook anderen te genezen Ik weet wat bet beteekent te moeten lijden maar ik ken ook de vreugde van terugkeer tot gezondheid en kracht Ik heb mijzelf pene ztitt maar ook dui zedden anderen Ta van attesten zou ik U kunnen toonen van lieden die reeds vel geneesmiddelen vmchteloos hebben gebruikt en ten slotte door Gloria Tonic zijn genezen zy zyn nu weder gezond en sterk en zü vertellen een ieder wat Gloria Tonic voor hen haeft gedaan Na veel studie is het my gelukt dit geneesmiddel samen te stellen foor de gedezing van Rheumatiek Jicht Spit en Heapjicht Indien Uwe ziekte bebooH tot de z g engeneestyke cevallen zal één doos waarschijnlijk niet voldoende zün om U algebeele genezing te brengen maar toch zal U t dS na de eerste doos blijken dat mijne beweringen waarheid bevatten GLORIA TONIC is verkrijgbaar ia doozen i ƒ 2 50 Te GOUDA by ANTON COOPS Wijdstraat 29 en verder bij de voornaamste Drogisten Vraagt eveneens de GLORIA LAXEERPILLEN ƒ 0 75 per doos Waar niet verkrijgbaar volgt toezondingna ontvangst van postwissel plus 0 2Üvoor porto door Jobn A Smith N Z Vootbuijrwal Amst irdam 9071 46 N V DE TIJDGEEST Tnkklng van 600 nummtrs isn a4 rattui van Notaris A Q MUUlE Dinsdag 19 April 1921 f u SOOO 14199 0 1300 99 184 m 182 lusr 100 2437 870 M97 IMM lïbOS ICbJ PH M M 9a rigwg M 2633 47 8225 39 72 16100 B4 ti 9250 32 70 134ei n 133 S2 9317 34 HOOI 73 1621 1 flO 2741 21 S9 2 81 35 lOS t 21T 97 33 8308 28 11 1C57 J fla 39 3831 38 4 IJqtS 56 1Ö748 5T 36 43 46 m M 74 19815 63 73 5423 54 11199 7y 94 J3 TO 78 M 62 11236 u 322 1 li 310 2H3 5017 S3 35 13TH 31 14 X 96 21 8410 70 13 5 16490 41 454 3103 5651 30 79 t 4 1 1342 S 901 57 3713 25 I13I5 laic i 61 13 32 30 47 11413 m 83 2O0W 3B 84 66 51 16 lojia S3 eoi 3318 96 80 91 87 10723 97 48 55 5916 8027 89 14112 ir 7 20129 81 75 8061 tteoe 44 17038 813 97 54 8 71 31 41 4T 3412 80 88l3 31 14310 41 S024I 908 89 91 39 59 71 ITIM U 90 70 6134 flO iiooa 87 27 r 1 S3 U 8719 35 I44n i 17U0 JCT03 I0S3 3091 68 78 45 46 10 75 3609 91 8837 71 KI 90 2C 110 1102 98 6333 50 11766 TH 17359 15 57 g 73 98 11846 84 r il 61 64QT 86 61 145 11 17493 7R 1384 3039 46 8947 76 Y 17507 20r j 1319 1446 4003 II 54 75 11928 34 J9 V 31 17607 it 1S15 13 89 82 47 14611 20 43 61 8875 BB 13803 14704 m 87 87 9022 12139 II 73 21 1 fil 4167 6B6S 9139 4t UK 17740 73 90 00 67 12208 44 17930 1614 08 93 64 4a 89 20 40 SB 7OTB 12328 91 18I0B ÏOT i 1708 18 84 98 87 49 axM 17 9182 80 14982 I83I9 M 36 4408 7108 003 83 15071 37 tw 46 96 13 9708 1258S 94 1QI4 73 40 37 32 13615 I5I62 30 M ë 40 54 17 38 19301 M 76 U S3 98 I00 12710 97 16037 81 4634 7314 10133 46 15314 51 94 97 10304 91 35 tM S 4771 80 S I3BI7 38 15 87 50 n 4808 39 lam 37 15501 a 81 18 52 8 S 26 3031 40 53 IMÏÏ 93 K 40 4MB 7512 14 13002 98 ö 39 700 l 7 48 15637 46 87 73 93 47 n 95 ym 2304 5025 TTW 78 13036 15716 J5 2394 57 31 10889 1311 bO M MIO 95 7808 10647 22 77 7 11 se 74 lona 24 9t 1 3 5110 aoo7 10800 13212 IS944 Hl 3M r 26 r 46 83 52 53 60 S3 8176 10910 16034 1051 VMift A nmmA 1396 n t 1 99 81 3 m 1 IM HIHb 17JK 17M6 Ml 17946 Electrlsehe Dnikkf rii A BRINKMAN ZOON 1 aOÜDA 60e Jaareraiifir G0ÜD8CHË mivm tTie cc xrs e3a d v exte3a tie bl©ud voor BBHALVE ZON BN FEESTOAGBN INGEZONDEN MEDEDBBUNGBNi Op da Tootpagina 50 boogar ABONNEMEMTSPRUS per kinrta l 2 2e PW Mk 17 ooat nut ZondaphUd per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 eest overal waar de beiorgiiig per looper geaddedt Franco per post per kwartaal ƒ 8 16 met Zoodagrafalad ƒ 8 80 1 4 regaU ƒ 8 00 elta ng 1 0J AboanemeDteii worden dagelüka aaageaomen aan oni Bureao Markt 81 GOUDA by onze agenten den boekhandel en de postkantoren Gawoaa adTertentita aa lageeeaden mededaelingea b eoatraet tot laar gal laseerdaa pi B Otw ta letten ea taadaa worden berakaad aaar plaatanümt AdTarteati a konMB wonte lagaaoHlan door taaaehankoaut na aoUada Bniirkia dalaian AdnrtaatiabanaBz m oua Ageataa Bnraao MARKT 1 GOUDA Het ontwerp hield ook in dat atet den i lnuiaohian nnuik de Franwüie eiiachen en d Fraiksche nrvoelitfiheid bn dea arbeid onder Ue ofiutendwheden rekeniiwt moeBt ivvorden ftwaiouden Louchear zest hei Berifloer Ta öbl bt week van diit pj ui af Induen het m 1919 tot uitnroerlur zou zun KeikxHnan zou reed nu een jrroot iredeelte van het verwoeate mbted weder od eboMwid ziin De FraoKdie boeren zouden wecff m jroede woniiurm wonen en Duitbchland zou op weir zun a a zun verpj jchtlniren te vokkwn Ooik h t deidobe id van hulp uit AtfnenJoa w atov r Jouhaux met generuaJ GotlhaJs heeft iBDroikea was er ev ina is door de SdKiki van 1 ranfiChe ambtenaren met tot uAW rintr mbracht ii en bnef van GoettMik aan Lonjcheur s voonganjfer Oi ïser zou BMff het BerUinache blad meenrt te weten miert z n afirezoiuien evetnals een mtnoodoarJaw van de Franachc reffeennor adUi Goetibak Derhalve vr a t aenatet de Jouvenel in de Deuvre terecht tf njuifiler Loucheur ctin bewMTivr wel ateiUMM kan houden dat in hat THNWBtDOc viui dan iieropbpuw aJlea Een welwilleod otuieno k naar deoe aannelegeMhAkl beiworC aindlfit het Berliner Ta ehMt tot ie nUeiitvn van moiufiter Xjoucheur Hü kemt de vaarde van den öuitochen aitoeid en van den Duotschen arbeoder beter dan vele anderen Ujfxa Loucheur het kuai ii verantwoorden dat hii een nieuw obod zonder ondierzoek en sooder teMuanrumesDten zou verwvnpm Over de ter aarde b Mlii der ex keieerin ia frieteren noff t iremeLd ondejrde lantste btfidrien Htenu kaa noe bet velffeodb worden faooRvvowd TUdèna de AOVERTENTIEFBUS Uit Gouda en omstreken behooiende tot den beaorgkiing il t regele f 1 30 elke regel meer 0 25 Van buiten Gouda en den besorgkring 1 e regels ƒ LES elke regel meer ƒ 0 80 AdrertentiSn ia bet Zaterdagnnauaer 20 beslag op den prfjs v Ad tototr e Trief Intgrc M avoode op 18 Apnl werden nog 9B onmuniaten en 22 pKHiUoozen gekoian Tot duever w irecn enkede menaicnvidc ot m oiaalrcTohrtlonnalr ekown over een leii e van ti M imitorU Daarbti w ivi ook een der vete maniwran boeiden onivangewKuipen Vha eoitfie autie der comfiiuibutteii lib geiukluflr geen apmke geweeau In het muoweriieniooftfUct ui bkw tland IA geen vflJiaaderuw gekomen l o ntunuwonaard hebben fcietcrm inet dan awiretairuir van deo munAvenLersbond de manier beapixxken om o ver het Uoode turnt in het icuiluUiKeujcAjil heen te iconien VMkena de iirljommg poat meent men nu tSt de reice ciag e a plan sicm ktuuwn voorateljea i an ümiis paxtuen dat de voorateUen omvat üie reed door den uerstea mim ter zyn gelormuleerd Ata uu uiarenaaztt htn eens zun over oen herzienimr van de loon chaai en de rogwuimurdVoorHteiJen noneu een nationale rt9g fiindr van de diatnctaloonen ziiu aauweooman aai het mun werKem beSbuur Dondeniair ieti tiefioitiefa voor yidi hebben waarop zii hun aanbeveJiiurea kumten baneejen voor de conterentie van Vruda r due ooaa men hoopft zai leulen tot een spoediiga hervattung tier ondenhwidelmwen Jn ecauge nnioen in Ftfedure wnar jfe inunwierk£ra tot nu toe het werk aan de pompen beletten m men onder mièibaire beiichemmtg gmt ejrea met porajpen bctfonDen Ve hmeoki m ïeen abeenttool te krii en Er wowit daar alJeen voertaen w n l veratrekt op een verkiarmg van oen mt dicue dat warmte veer een Datl iat ooodKakelük ia Aan het vnsecheryibedirHf te Huil ie maar een kw rt van het normale aebruKk toegaetaan Dieotontgevoljre zun reeds tal vao ctepen opgelegde Meer dan handepd Ua gen er werloelooe in de havan en hun aanCa groeit telkens wanneer er oieuwe De sancties BINNENLAN Het huweJUk van drn heer Vaa VollenIWTMi Over de huwelüknvoltrekking op U deaer van den heer Van Vollentiuvtm met pHnaea JhriHtina de Bourbon ontvangt de Mab oen veralag uit Madrid waaraan wU hM volgende untleenen De verloving van dan ondanks zün nug Jougdigen bt ftyd reeds zou bekenuen diplomaat met de docht r lier infantes waa geruimen tijd voor xij ifficleel werd aange kondigd n groot éY nement in het leven der MadrileeDMche aristocratie en talrijk waren de granden van Hpaoje en de bulten Conferentie der geallieerden te Hytlie of te Boulogne Nieuwe Duitsche roorstellen op komst Van bemiddeling afgezien Ëischen van het Vakverbond Loucheur tegen daadwerkelijke Duitsche hulp De begrafenis der ex keizerin De münwerkersstaking in Engeland Home Rule gedeelteljtjk in werking getreden Sorjetverkiezing L ONS OVERZICHT liin zun de meuwe voorstellen uicit aoo faipoedyt op kooist ai te Panis wordt verwacht Niaar vei lujidit aftt de ztttuw vian de iporleonenitaire otmunissue vain buitenliandsche zaken due voorloopaR werd ventaainid verBnoedieJiik m het fiehieel met plaats vuvden Men zaJ de befliaajdeknir van de nieuwe DuitHch voorsteUen waarsohunhJk aan de alffemeene venffadenuwr van den RUkMUa overlaten I eze befaaudeimBr kam weldw wwrden verwacht Iintu achen wordt van verschillende ziidien dranff cfp de Duitsche rofreenuK uitire oefond om eeoive haast te makesi He Ai jjemeene Ehjiteche Vakverbond o a heeft Iheair een aanrtaJ voorstellen voonrttlfivpd waanin blijkens publioaitie m de Vorwftrts oja wordit nejüscht dat de iHutecbe rCMceexma onverwijld aan de Fransche een ol tfw aanbod zal dioen iiüBBike het herstel van FranJirijik Door middcd van jrroote iraternationaie leenamren moet den financieelen rjood van Franflcryk en Beleie ffeleniRd v10 den Ter utubvxJeniinjr ran de besluiteo der mtemationale vakvereeruapmeaconfe nenftie moet een intematumaaJ matituut voor het herartel wiorden uwresteld waaraan de technische ojvniniaatie en het aJive imiOeine financieele bielheer van de wiu4ciiaamlhadien vxwr deo wederoobouw zullen worden over edraaren Het heratel aou met deelnemMwr van Ehuteche arfïeadakrachten moeten KeschiÊéen ZooaJs ni n weet is ddt laatste denJkbeelU n iet nieuw Van den barinne af aan is van Ihiitsche ziide op de mo ieJiikheid van een derfffiJijke afdoeninjr van een jpedeeJte dei schuld iïewezen Prankriik walde daarvan toen niets weteoi doch in den laatsten tlid 13 er ook een krachtwro atroomjnnr merkbaiar lie deze oploasin als uijtenmiate praktisch verdeddtfrt Het Serlaner TaAeeblott noemt Loucheur den sterkateii tejrenafeinder van eUcen heropbouw der verwoeste swlbieden m NoordI ankriik door middel van Duitsche werkkrachten ofBcboon die meent hot blad de eeniKe metliode zou zijn de volken van beide landen uat hun nood te redden Loadieur wt het Berliinadw blad voort heeft de Duitsche aanbiodiiwren als Schwïindel voonresfteld hoewel zeJfs de Fransche deelnemer aaa de ondeïibandelinïren m 1919 in de Reuple heeft verbeid dat de Duitecherè aan de Prftmsohie retfeerinff een pPORram voor den heroiptwuw hadden oorweJ waartejren de Fransche raareenmjT eafiienUi k slechte edschen betreffende Ie politieke orjpaiuBaties van beide landen lil Het midden had rebisdit V K wHiiin van npan en cU landHche diplomaten die door hun tagan 1 1 teUJki bevoJikinfr van ten nunate 4 nuLboen menTe oordeels naar de berichten mt Ber j p viuBLou uie uoor tiun tegenwoordigheid de mdrukwekkendi kerkeUJkt ceremonie hebben opgeluisterd De vortitflijke bruid verwekte loowej door haar schoonheid en oatuurlüke bevalligheid als door haar prachtig bruidskleed en door den diadeem van briljanten waarlangu de kostbare sluier plooide de algemeene bewondering Do hoer Van Vollenhovon droeg het bree do lint van hrt grootkruis van Isabella de katholieke over den diplomatieken uniform D © hertogin van Durcal vertegenwoordigde de koningin ie hertog haar eh enoot den koning Het huwelük werd ingezegemi door bu tinaal Ragonesi 1 wawwmi hielden de vier zoons van de keóaerm de wacht bij de klat Noaat hen abondea de hofdames van de hofdames van de overleden voratm De hofptedd iers namens plaats ibij het altaar OmmddelJlik nadat de kist ww hinneuredraigen zoniiren bwaaJf leden van het Domieoor die chfcerdn van het Hiauaoleuni fftowlen Joh weias daas raein BrIÖser lebt und er wird mich hemach aus der Erde wieder erwecken Vervolgens zongwat alle aanwesiigen twee atrqpihen van J bus mijn toeverlaat Na het gebed hield daairop hoifinrediker J ry nder de korte rouwitoeappaak Tot tedcBt had hii Kekoeen de WKwrden uit psalm 126 JMe met tranen oaaten zullen met arejuich metaien Diaarap zomren de aanweEUfPao notr trwee atropihen van het lied i Wemi leb tnmial aoU scheiden Na het Onze Vader en den M en verlieten fo familieleden n de sasten h t Mausoleum Hiet d fil der vereeo dmren dte kraneen bij de baar kwanten naerlcoBien duurde 4 uur Tot 7 miT TOnda hadden de ibesoefcers de g effenheid het HaasoJeom t bezoeken Die pleehtiisheid heefft mader ordevemtormg plaats gehad aileen onMood op een Ier temaeaen van het paric Sana Souci een igroot gedrang met het gevolg dat een balccmnuur van omreveer 80 c M breecrte De lersche criaia ia in een nieuw ate dium gedc nen Ëcnigre bevaJingen van de Home Rule wet ztfn gasteren in werkonir getradien men verwacht dat het meuwe lersche parletneonA tegen den 3en Mei of misBohien enkeJe dagen later blieangePoe pen zal worden De beimlingtui welke thans m werJring tneden hebben betrekkmsr oo het maken van verordeawnB en door den Lordlieutc nant Verder treedt de bepaUng va weridn wBandoor aüe beetaande godadienatige hinderpalen voor de ai oefenin f ran dit ambt uit den weg wordm eruimd Volgena de benaling is dit ambt m de toekomat niet meer van voÜtMt karakter Het wordt bekleed gedurende een tiidnei van 6 aren en heeft niet te maken met eenige verandering van minBCterie De formeeie benoeminfl van Lord BdmoïKt Talbot dje katihoJiek is en de eerste Ixnvi lieutenant onder het nieuwe reeune kan nu zonder verdere moeillildifden nlaats hebben BÜ de verkieaiagwi voor da Soviet van Mnaloou on 1 16 en 17 AprU ziin 641 communisten en 43 Dartijlooaen arekozen Voigens inlichtiwren besehiJcbaar ta 8 uur AIh gt tuigen waren aanwezig voor da bruid hare uomH D Alfonso de Bourbon generaul Francisco de herteg van Santa Ktana en da bertoa van Biw a n haM neven do hertogt n van Anttola en Hpmani allen in uniform geklce l voor den heor Van Vollcnhoven A Metvill van Cambe de Ncd gezant te Ma ind en de heeren Ch van de Pull M van de Poll Hanten attaché van de NcilertandHche legatie baron A van Aerssen n A de Kuyper De hper M van de Poll droeg de uniform vnn lid van het Huih van H M de Koningin de heer A de Kuyper die van dn Maltheaef Ridders Behalve door tal van leden van ien boo Ken Spaanschen adel en andere bekenden van den heer Van Vollenhdven en zijn bruid werd fje picchtlghfid bygew wnd door baron Borchgiave gezunt van België en diens whtgenoote baronesse van Langwerth chtgerioote vatt den Duitttehfn gezant tien heer Jaeger Zwitseruch legatieraad en Jiens echtgenoote en dochtt r H m den heef Talss raakgelastigdt van Finland Na afloop van de huuelijksfnzegening bogaf het bruidHpaar zich vergezeld van den hertog en de hertogin van Durcal naar liet koninkiyk paleis om dank te z ggen aan hun j o lrino koning Alfons en dien gemalin Z M vprlcemle dp bruid bÜ de gelegenheid het lint vm dame noble de Maria Luise terwül zÜ van de koninginmoeder een hanger van robijnen en briljanten ten gesehenkp kreeg De heer Van zfenïgiheid damken als er voldoende heide onderaan zit Een vooraichtiir man zoflrt daar alt d voor Wat bebeeikent het een of twee nieuwe bezems van den loooq man te koopen die aan de deur komt aj £ ge ziet dat de oude versleten raakt Siaunc ts wbs nu klaar met het opDoet sen van aj de geepen HiJ ratite nu ziin lang geaprek aldus aamen 3 i da met den bezem m de riibben dat is prettig opwékikend ais de bezem nieufw iis en goed voorauen maar het is een Jeelüke geschiedenis den ateel p het hoofd te krijgen Wel bedankt voor den raad Saundera Ja ja manheer Peden hü oort ifc sta er vx or in Jhfaar dit alles ze me nog ndet waarom je weer taroirwen wilt Saunders Wel mijnheer Raiph om u de wuarfieid t ze i en ik ben i ag dat ik doof word als ik by mü n moeder Müf wooen Ze is erg goed voor mjj maar om ronduit te zeggen het is een vreeeelljke vrouw Ga a het u blieft niet geiooven dat ik iet tegen mijn eigen moeder un zemen Maar weet u als ik uit den 2 wttt t n Stier bhxiis kom begint ze met me te twiaten en gooit me naar het hoofd wat Huges vader een waawüg man dde in zÖn graf ligt van myn gwdirag gedarfit zou hebben n kortwm dan beigiat ze er aoms by te hwlen Nu dat is een gtapt Een man die uH don Zwarten Stier tdiuia komt maaJt er niet om wat zQn vader gedacht zou hebben hü hoodt er niet vaa te zien huilen W t hÖ noodig heeft is een flinke tong een fUolDai ann ea an haddebatam dia lüat al ta zeer vandatan ia Op tön beurt knikte Ralph jpoedkeurend met zün hooAi J u£j den vodgeaden moty i ale geuw ellebooig wrüfft en er op uw eenen aohouder daarbü nog iets vindt dat er niet Is op den anderen neemt ge het bealuiit dea avoods rachtfftneka naar huia te giaan Ik heb hooren praten over menseJien die men Haipoate len der mati 4ieid noemt Mijn meening mijnheer Ralph m dat dit niet Eooveej resuHiaat kan biebben aU een vrouw met een fliaAe hand en een bezem met een langen ste HOOflDffTUK XXV Jeas smeedt een aanenzwering I je g e teld s Jeas en wat tei nen van Iwfde betreft daar heb ik verstand van Maar hoe ia het met Meg Denk e dat ze w t meer voor me gwvoelt Dezen morgen nog praêtte ie over je zei Jeea vnendeHjk Ze zei dat Je een emirtig en veratand man waa en niet een van die nietsnutten op wie men nooit kan rekenen Ndet mog ijk Kt Saunders buitan ayihzelf van vreugde Zie je tot ze toch een vrouw u met gwtond verstand En waar kM ze nu wel zijn Jess wiat heel goed dat Meg fcamde ui dt meWterÜ mot behulj van Jock Forraat maar ze gaf er niets om hem atdu verkeerd m te lidtten M g is in hUis bü de owyea ntwoordde ze maar komt spoec w buiten Wacht een pooaje op baar en hetp me de koeian in te drU vwi De troep die de groene wekten om den heuvel verifiten had daalde af naar te boerderij Terwül Saunders de koeien indreef openée Jeas den bnef van Rahih laa dim en slooi hem weer Desen keer had se beaJoten om bi zondare redenen hem zün ware beatamnung te doen bereiken Ze g ng has haa ig naar binnen en bracht den brief aan Wïnnie die rat te Ifc n in de lükiuner Er la iemand iMe h t antamooid mee wfl oeman maar hü kan wel eren wachten als het nog niet kkuu is IVMnt Wimde het achitift xag dat ze feed kende ginr se naar haar kunar om er Dl sblte en afvondaring haar e r ta liaMaboodMl p te laten NaoweH a ontroawd wati de heele inhou l van len brief ala door haar oog ovenaJen voor ze er nog een regel van geltHsen h i wust ze dat het woord lieveliifig er tweemaal in voorkwam en ze had er niets aan te merken behalve misschien dat ze het er noff wel vaker in hui willen zien Zonder aarzeling zette se zioh aan haar sehrüftafet en schreef aan reget tot antwoord een enkwi want u wist tiat dde regeJ vidoende zou Jsün V mivond om tien our zal Mc bÜ het bek VM tte weide zijn Het ivart vel ontroewnar veraegekie ie haar briefje en en uut vrees zich nog t willen bedenkeen ging ie snel de kamer oit om heft aan 3tm te geven IDien avond begiaf Saunders zich om ikan het verlangen van Raljiih te voldoen vroeger dan gewoonlijk met zijn boodschap naar Cmig Ronald Aon de gniote deur bemerkte hy Jeas die toekeek terwyl de honden de koeien bijeenbrachten die naar de boenterü geroerd warden om ze te melken Hab Je ïuwrm Saanders vrMg ie terwtjil ze hem tegwAoot liep Saundettritani deze haast als een compliment A lijn oc n schitfeenlan van ger K egen I maar in werkelükheid waa Jeas Xh K toegekMqwt om te ontsnanpen de Üikken van Ebw Farririi die haar drempel van den ataJ gndeatoeg is een brief voor je Jeaa ïe gewiebtif terwül hü baar de vwwoMp VU Raipfa over1iandi de Jiü Al tk aan bMtJa o gtfwmóen toen hö ma aian g f Hen kan x fen dat Mf ai op jN V een vongen avond zou de gedaeiiKie ct n deti eiijke boNxlaehap te sturen aan aea ii na en man dien ze nog maar juw leott kende nooü in haar op sijn g lDOin i Maar dacht ic Raips Peden leedt niet et df gewone jonge lieden Hü had zich loo voorkomend betoond coo gMilenetig tegenover haar gpoofcnweder fcon ze hem zon ver weg laten gaan sonder een wooni ut aftiohewi Neon het paste haar weJ hen goedwi dag te zejjgeii al waa het aileeu ntaar om op hem te bronuncn omdat hii haar geschreven had en hem te lat n beiwven hot niet weer te doen En toch boen ze den brief ann Jeaa gegeven had had ae beroww dat se bet dKian had en een ooffenMik tar Hw w baar achterna om hem Hmt waar af te w W 4ft vamtcrf J9r