Goudsche Courant, vrijdag 22 april 1921

No 14603 ijjdag 22 April I92t Rheumatiek en Jicht genezen Na twintig jaar van onuitsprekeljk l den heb ik mijzelf genezen Sindsdien heb ik het als nUjn levenstaak beschouwd te tracli tefk ook anderen te genezen Ik weet wat het beteekent te moetep I den maar Ue k n ookyde vreugde v n terugB pr tot gezondheid en kracht lU heb mgzelf genezen maar ook daizeadan anderen Tal vun attesten zou ik U kunnen toonen van lieden die reeds velt geneebmiddelen vruchteloos hebben gttbrulkt en ten slotto door Gloria Tonic zyn gentzen Zij zjjn nu weder gezond en sterk en ziJ GLORIA TONIC iB verkr gbaar in dou zen il f 2 no Te GOUDA bj ANTO OOOPS Wjjdatraat 29 en verder bü ie vpomaamsto Drogisten Vraagt eveneens de GLORIA I XEERP1LLEN k ƒ 0 75 per dooü Waar met verkr gbaar volgt toezending lyi ontvangst van postwiasel plus 0 2M vy or porto door John A Smith N Z VoorIvirgwal Arasterdam 9071 4R De premiers van Bnnwiand en rranfcnik flaait hun wat de i mnsohea beitreft over geievenle neyriwr Dot omJerooeies w er botvieren Ciemenceau en IjJovd Geonee jVtUlerand en Llovd Georde Levirueb en Kiem iedere I lmnscii Bmiitieehe comlwinatic leeilt er buusDnder o irebrand om de be laftgniloste zaken de in t leven van de ire mwttrJyik onderlinjT te bespreiem zondjer dat de bulitöiataöiïder te ihfloren krees wat er wae aöreèaispeid tennil heel vaatk Italië siich maar bij t ftut accomvli moesten neer l K en al of met ter gelarenheid van een tatere officieeile confereiitae t Gaat nu er zoo groot beloamr op t speJ staat aJa dti lïigedinig der scho elooesteUoiuc weer t aelfde ganureitje JK n wiferentie van den Oipperaten Raad Ho moAr Liyvd GeoiWo en BrJiaad zubUen Zaterda if een onderhoud lebben dat een persooniiik kaaiakter aal idiaijfen looint een I ar ische berichtatever hans verzeiteren mdet eerat was srozc d Lat oak Beliirie en Iitalie in deee affaire ouden wonden jreiaid Ieder der nremiems zal wowlen biieestaan dioor een enkelen medewerker I DuJiiroe iBeirtÜieloit is het die Brmnd veiuFezeiIt woens vertrek uit Potub bepaald bhift op Zater zullen de verscMiende oaneoten van dien toestand beaprakan benevens de maojta enwlen die met Zioo mm moffehik koslieai vooi de Geallieerden DuitschJand zullen dwiMrwi alin verBJichitmiireai na te komen welke het steeds bMt wewrereai te aamvoariden hl het N rJeanien t heeft Llovd treowe dit bevestiiKid eridareod dort er Been In ter ffeaUieende conferentie ter beanrekiiwr van het vraodrstuik van nieuwe sancties tetren DmtBcihaand zal etoouden worden Echter zaïS een niet offlicieele bueenkomst met den Fmnflchen premier oJaats hebben m het eande van de week voor een voorloooiare ffedachtennrasseluitfr aawgaamde dme Icwe be In geïa h€bbende knniren wojtit ver klaard tiai er geen sprake kan znn van een AmienikaianBche vertaireniwioordMdnK op dese niet ioiffioiieele biieenkxmiHt dei BntecaW en F moBche premiers te Lvtnune Biiiand en Llovid Geonre zullen d s onüeTlivK tnachitan het eene te worden over de sancties waarin naar ovdanigfi werd BTmeld Llovd Geoiwe den Franschen boodffenoot wel moreel wiJ steunen doch met rioodiweAeJiTik wiJ helpen EenasTMans geraat lend vwor Dmtechland Is het fedt dat Bnaiid de maamschalken ïVwh en Wilson aJ thuis loten wat wel een mteonde ANTON COOPS Dro lit WllJitr iit 81 4 Wqbertublctten Valdapnitillea j Likerolpauillei WADDINXVEEN Advertentiin ea alioniiementen opnut Uad werden wuveaomen door A NOTEBOOH iBmkhandel WadiliD Teen FEUILLETON DE LILA HOED Noor het Sühetedi van S R CROCKETT Verboold door I P WfiSSBUNK T BOSSUM Nadrok wrtwden 36 De dodt viel op de sohoudere v o het jon e misje dat bevend het hoofd ophief et was Je B Kooaock die Raii h Peden m lm haar den kua ge v n dien ze ge J n stond RaJ hs hart stil 4iet Woed sma J bnigdewLine en xfe tw armen om J hal geslagen i met hadden tegen n d n In de duoBterm onderacheidae hq otleen het hleefce ezicht van het ymge Séld f Z 7JI veroirtwaardi8 d zou hü zich V heftben vrÖKeraaeJrt maar de blik en w annen van Je hieiden hem vaneen SSL 1 n ewe Ja Halph Pedeo j K ook ter L A T k mde w ifti dkt je me haat emdat flt Mer i S r aa iwt te andera Je haOt TLTÜS temen iMi t ifc je liefheb Heb N V DE TIJ DG Trekking van 100 nuinmers ten o erataan v n Nolans A G MUUEf Donderdag 21 April 1921 I I 40 ISSTt 14IM 10008 14242 mi 7717 9635 JO 10042 8242 10123 12t 68 10520 13lbl 1S 64 KflöJ 8374 10745 70 15811 o S 8508 11040 73 NsQ J vesa 11241 1t f9 16 2 ÜBlJ 52 I3J52 16801 l 91 nS i 17360 90 12293 7l 17BB5 8334 45 7503 9400 12S85 14040 18107 Vmtg ktatitoiul KH e 077 16013 i 6059 11611 i v dL IITTO vafvaU 1U77 ai ItUI Il9l7x a im wnilalM 1S9 1 m i lS9 3 22 J rlt 2 M i Bloement ntoonate lng fcein Van Beveniinghlean Geopend It ö en 7 11 uur 9 èM Tenwekea w4 t r i l l t HK nWjMeeltng te nmna ovfenMMnn tu W A BBINKliAM ft ZOON QOUDA Bezoekt k BosfcooDscliB I WNTERTiillllMLLHIt te mtüt m l Mei 1 N V A6NNEMERSBEBRIJF veorhaan W BOKHOVEN t Oouda HeBOTfl ROTTERDAM Visscharsdijk 89 Algemeens Vergadering van Aandeelhouders op DINSDAG 3 MEI 1921 dea namiddaga 7 uur ÈiiMt tM Kantera dar Vanmottohap tn prlm woHan ttaffan Mat kawiga sttkkarQan Oak In groota matan PanCen van behandeling liggen ter tneage ten Kantore der VennootRchap ËAóM mtmm Mantelcostumes Volgens art 22 der Statnten kunnen hoadxra van aandeeleu aan toonder van ban atemreoht gebruik maken ind en zy uiterlijk op 29 Apnl a i hunne aandeelen ten kantore der Vennootjohap hebben gedeponeerd In iHa prQtligan tos m DK DIRECTIE Rtma Icwattteft afwerking en vódr alles zéér voordeelige prijzen Wagani da faattdagan lal anza zaak iiii lis GESLOTEN zijn van VRMDABMORaEN 22 APRIL tat an mat ZATERDAB 30 APRIL a k an zal dia dagan aok gaan brood bazorgd werdan Braon s Soheimiii la vali klairan varkrfikMr kl ANTON COOPS Dr lat Wqdalraat 31 i MP de l nste kwaliteit geven U Maggi s Soepen zij zijn uit de beate grondatoffen vervaardigd en bevatten He be nddeelan der zeifbereide soepen Yerkfijgbaar in meer dan i2 soorten Patisserie Joderfle A SAMUEL Z WIJdttraat 7 Talafaon 267 m UITSTEKEND MIDDEL efen BUaBMndoeninien l rinkwatËrr dat van Blechte hoedamffheid is veroorzaakt dikwijla een blaasziektt ledere ï der die onder deze kwellende en randende pÜn aU een Bevotg van een ontsteking der blaas gebukt gaat moet fnet en onaehadeiyk middel dat in 9 voa do 100 gevallen verlichting geeft eena 1 een proef nemen Deze ptjn wordt door kiemen m het bloed veroorzaakt DE WÏTT s Nier en Blaaapillen bevatten een zeer sterk en toch btizonder verzachtend middel dat tot de ziekte teweefsels doordringt de kiemen aantast en vernietigt de urine na zekeren tijd licht en helder maakt en een wonderlijk vlag gevoel van opluchting en kalmte met zich brengt Moeht u van rheumatiek Jicht Bier en blaasflteenen p jn in den rug moeheid waterzucht hatdUjvigheld troebele urine ontsteking der blaaa of andere l nteekenen last hebben neemt daa onmiddelijk eens met dit uitstekende geneeamiddel een proef Het geeft byna altijd een spoedige verlichting en een lekere genezing volgt in d meeste gevallen Wacht echter niet tot het t laat is Gaat onmiddelök naar uwen drogist en vraagt hem om een doos DE WÏTT s Nier en Blaaapillen die vdtiluitend voor nier en blaasKiekten zyn samengesteld Men moet er echter op letten dat men de echte DE WITT a Pillc oatvanft fn doozeo voorzien van blauw met goudgeel eti t en een epedaal blauw zegel op de knrk Mocht men eeni fè mocllHkheden bij het verkrijgen van de echte DE WTTT s Nter tm Blaaspillen ondervinden zendt dan het eld aan E C DE WITT A Co Ltd DEN ÜAAG waarna u onmiddelijk een flacon wordt toegexoBden Prü ƒ 175 en ƒ 2 75 per doos Verkrtigbaar te GOUDA bij AKTON COOPS Wydatraat 81 eo MeJ S VAN LOON Uarkt S0S6 60 i i n 1111 1 I i i 1 m ini i t Ht L J MULLBR aOUDA WEET GIJ N V Wesfanen s Konlnldijke F44irJeken WORMERVEER rflf GERICHT 1715 5382 Voederf Vee met M dat de Sangumose zulk en voortreffeiyk middel is Voor allen die E vak en moede zyp die lusteloos en zonder energie die gedurig vermoeid zijn of ItJden aan pijn m het hoofd in den mg of in de lenden die te moe z jn rm te eten ofte zwak om te slapen IS de Sangui Me een opwekki n versterkend middel waarvan df uitwcrkmg snel en verrassend is WACHT U VOOR NAMAAK VAN DAM Co De Biemerstpftt 2c 4 Den Haag Sangumose kost per fl ƒ 2 6 fl ƒ 11 12 fl ƒ 21 Verkrjigbaar bb alle Apothekers en Drof sten Mui ire LiJnkaaHitoeicen merk ster en w l uitmuntende door hoog vetgehalte L l J N Mi B E merk STER in geplombeerde lakken Q rootste voedingswaarde Alles gegarandeerd Zmirtr f eie OipIoma Pailja 1900 Na eB Qoadcn ediüUea ONTVANBEN Nliuwt Zinilliig OAMESHOEOEN N 5 j i Oh Ohl Oil Waf hab ik n J uk De Wondenalf DE WALVISCH lenaeit direct Huiduitilai KrancUgheid Rmgworm Pufstjefl jeukende wondon open heenen baardKhurf t ƒ 1 45 N V Mij SANITAS GOUDA Korte TMndirnee lO IC TTEIU A M Kx rt HooOTtmat S7 UTRECHT Vooratnurt 10 AJtlSTEIRD AM RembtvndtDlein 44 S43 If p ris Adverteert in dit ftlud Hoogt Pr ica GEBNE Prttaaa wm 1 W i t rug KOKQ atn tulnn haldm n nl R vloel ef hevocdm d n ha i roci tnfeikt Uknn n faan MtoK Tootfcoait het tpbittn en attvalleB lis 419 30U 5173 S3 3387 5S02 548 3437 5345 668 3833 ase 848 3842 6374 inS 4012 BK tWl 4310 672 S5 6917 HaeHutr en foot verd IJnn nadH ra MMOl na pur l n lictft Mbnilil nwn iprtnkclt ttnveu ilt kOKO np bel bur dan wr f Bin h aaokt la krnartackt rkblini n borslell Itok Verwa4loo nooit Uw Heul Mnlillgipjii Triuiip Soliede Salon en HuiBkamenneubeien Tafela Stoelen Linneakaaten Splegeli S diilderi en Theetafels Eikenhouten Bunettan Boekenkaeten Clubfouteuila Z den pluche Ameublementen Leerameubtemanteo Kapokmatraiaan Wollen en Sat i dekene StroomatrasHS cnx ena 63M SPOTKOOPJESllI 0 BESTE ADRES VOOR JONGELUI MET HUWEUIK8PLANNEN tlini TIUTUttiniWi a iildMiii Rtyrt KRDAM Teltfoon gp k ttetttn leJi dwaie ot DninO cl k kekn aan KOKO Kaar 1 HMcn en heeden vob i ieni aader R tarut KOKO mtt aea nlllniHMllIll veoa liet Hau I4n evenaren WkARSCHUWmCI I op ondeMuM Han4elttietk vaer Mm4e pi cHc fleKb KOKO wordt eioott los xöndcr verso lde buKenntpaUlnc me4 naaidaawk aeiteilil Prga rtniMne l MiaM ea I IO re lallesdi AGENDA GOUDBRAK AdvertentlCn en aboanenMAten op dit Mad worden aangenoaien door L VUtGfiSKST KOKO ahaavoo PMaata I 0 per pat Te Oooda bt AtlTON COOPS Wïd11 imm 1 Varkillgfaiar ta Goode W ANTON OOOF Itnai m te B afcOBB toi wa bf A N VAN I 608 Jaargang cHu T o T Z AWMiKmtmpvn otm m A M BBHALVR KflW n lu aannonn BBHALVB ZON BN VBBSTOAtiBN per kwartaal fi is pe z ZIZI at ov al aj d oni jT S ABONNEMENTSPBUSi p per kwartaal ƒ 2 90 per week owit overal mal de bei INGIZONDEM KEDKOIaUNGBNi Op da vewpagiH M heogle f lanco per post per kwartaal ƒ 3 15 met Zoodasrablad ƒ 3 80 l raiela M u r ƒ Abonnementen worden dagelVka aangenomen aan ons Bunau Harkt SI GOUDA tiit onze agenten den boekkandel en de postkantoren OewoM adnrtMitMii m ia taaudm nededeeUncea btf eoatraet t4it eer ertduceHdoB prQa Groote letten eft readw warden bcrakead aeer pUeteniinitek Adnnmtm kuHMB werda lagegoKkB door tuMAMkonet vmi aeüede Inifch deUna Adverteatiebaienx u Acantea v ADVEBTDNTIEPRUSi Uit Gouda en omatreken behooraale tot deo beMi kria 1 e regels tl 30 elke regel meer 0 2i Van buiten Genda en dea besorgkring 1 e regels ƒ 1 6e elke regel meer ƒ 0 80 Advertenti a in het Zatetdagnnmmer M bijslag op dea prija Bwmni MAHgf M GOUDA Redactie Telef Intere M6 AdwtBtoIr tto TMtf iattfe M die de ru ksre eer1nir van den Amenkaon Chen gezant te Berlön en den nreoulent dei ereemgtlc üMbm heeft doen toek men Deze nota luidt Utt naam van de Dudtsche itikKreveeruur en het Duitïtche volk hebben da ondenreteedcemlen de eer m weerwil van den notf formeel bestaanden ooriotrfboestanfl aoji dea preetdent dear Vereemsde fjtaten van Agnewka het verzoek Ce nds en in de kwestie der schodelmnu teUt bemiddeJeod op te treden voor het vaateteUen van de 9om die DuitachJand aan de vedOJaeeirde moffemUieden moet betaieo levens ver xoeklt de Duitftohe regeenng dnog end de toe ennmiutfr der goaJiieenieo tot een zoodansge reffclma te verttr fren I aarbu verklaart ZM plechtw dat zu Bonder bepenkuwen f voorwendatili beredd en jreaei Rl ia aan de j eaJlieenlen de bora als MhadelooMtaUine uit te betalen dit ioor den preexlant der Vereentirde bta ten na een nauwkeurig onderaoeflt tMlIiik en rechdivaardicr nou vumka geacht Zi f vemJiobt zich hoennade uïbrlruldieltiik uin 11 besJjisamig hoe die ook luiden nuwe in Mepj buMndertieden xoofwd naar den lettei alt naar den eat te luUen uitvoeren Diep doordKnwren van de Wlnkheid ven dat verxocdc en in onmjjsdcenbare oprechthojd doet het Duiitsohe volk dit verzoek aan den prendettt der Vereenij ide Staten door tuaachetnkomet van zifn grxmdwetti re resee riag Het iDoeoKrt de hoop dat aan dit ver eoek gevolg zal ww desi geijceven en dot r volgens recht en gereebtqgheLd een lieimit eve beaiissliw mil woAlen ireveld voor ae Tervollinig van de dieiiK voetóe weoach van alle volken vooft bet aitwenden der nootüottiite gevolgen der dit i wnile dwaov maatreirelen en voor het handhanren van den were vrede iCeU g ah w i acte rt to k aiw eli er Dr Simona mmlater valt buntenLandhche zaleen Ptwuktit Hmdiea wewerde te bevestigett oif te onfikeiMien dat hu voa de DuAtdche receenng een madedeeilwr heeft ontvangen met betmkkioir tot Je MrhadeloosüteUwir Naar de fierUwacibc oorreapondent van de Tames veniewnt werd aan dr Sianoaa numster van Buiteolandeche ken Ie vewtaan getreven dat geen voonatei met betre dciujr toe de achadervetwoedilng dat lueit man tenii ireluk ia aan de flarilsche voorwaarden dioor de Geallieerden zal worden aanvaoni Een Fransche boodschap hebben daarom relaat geen nieuwe tt eJ met goederen die areLontrolecrU iiKwUio wonten bot te laten fot dusver zun f Ml tuk nog ajlcen pentonentreuifn gecontroleerd herfigeen zeei onibeteekeiKle bedrwren heeft opgeleverd Met dat al a aan soinmün vteliionb eea ware opitonping ontntaon Gi t rnu nniR leek het station DutweUforf wel een iroe deienpafchuia Het m tf belfwiWleleii of ondei zulke onurtandtgheden op den duur een oen geregeld voriteer nHwelUV zoJ ziin In itesltumiwe kr uu en gelooft imm dat het Utiwi spoe li voteepropt zal z n Nfti echter het onderaoek der nereonen tremen m opgeheven kunnen de douanen ïich miMchien mrt spoed door de oeile leiitreinen heenwerken I Bii letier voomtel dat FranJinik doet iyaefit het tot leiddraad het vonirlur van Veniailles moet loyaal wtmien uitgeiroeiid Of Luit schland tbtle eiaohen die daann raun vervat kon voldoen is een vnuwr die t j geMoottUik maar bulten boachouiwuur laat en wanneer het ncnr eens ok e ntaai tef sprake komt dan houdt men te larlia irtuf en strak vol dat Duitaohlaiut zich maar arm houik Zoo denken met alle onderdanen der entMitelonden er aver Kr dezer disfcen een groote bewevriiW ov touw H zet voor herzien g van bet mntaaverdrag IWrijlie mvluadrtjke Brtteche l ren sche Scandinaviache en andere peniMteji ondei wie litteratoron en rechtagejeenlen hebben een prote it geuit tetren de euthen van hat Verdrair van V r q iiJe en Myen pUJKien opigeeteld volorena w Ute dit vredea erd w h i moei werden hareien wil de wereld lanrumeThawl naar rlen vrede Coegaan Deze punten lün L Aioehaf MT vwi alle beooHiwen in het Verdraar Ae ruineeireiwie en onuit geopemt over de loonvraamnkken terwH ïte knveetie van den natwHialun likunruad en den notionaion pot lun later kunnm wor d n beHohouwd Ufitchoon uit belandrritka liitstricten berichten binncaiuimen l e wil Mn W een onveiroenluke houduw teoenovar uden wuxjKunir van U ooiMoronke iük door de miHjwegrkers inxttvkte vnor waarden zun er Uukbaar ouk jnanabavte lecnentetn ondei de mimweiwer w Xe rerlangen dat dc vcwn tellen ler oic na r at van de regeerinjf zullen wonten gehoord U yd ieoTfrc heeft ttongoduid dM nU een meuwe biieenlumist nu ht t hoofU beittuur der miinwerker zat venAtH atn n on het ie nvareJljk dat een stap uxmü gedaan voor een mimwe vereenwde conferea tit van d mtvncwenoifni de miinwerloari eii vertegwwoonüitera der reffwerlng w ai d Htaiulipunten ter ventchillende partijen kunnen wxwtlen uitteeiureMt Mm meent dut uo ulk een conferentie de nHTeenng nog nieuMe mltehtinifrén zou gaven aangttomle de uiOtreiding van de tlktedHk flnancieeie huJD uetike zit bere uü ia aitt te koJennHTerhettl te verieenen Naar de me mng zoowel van le regee nng als van het puMlek eliicht het gefcchiJ nteuw onderPBnttedingen De bladen even ultdar uu Ih verlangen en drmgeit er op aan tet ih Hrgumentan van aÜe iijtlen uUen worden xehooni en de bi izond rhetien van de rm ptttie e voorateih n der partUen zofgvul iig zullen worden onderzocht ien einde o l urtweK te VMUtem i Ite Kteenkoolnmxt wordt met den ém rritei Ue ntiverhtfld van Durham en Narthunïberland lewtt ef vooral onder met hal I v4ijg dat in lie graofachanpen onder 1 urbBid4rM veel gobrok wordt invetten Ge meld Tirdt tte in een der diatrictMn van D ftham met imnder dan een óevür van de M hi olgaandti kLnaren monreas sondei uiithtit naar school miu t n r De MeerstandakoMen der miinweik n JiUg geval 16 Tudene Miilerand s mmivbeipretiidentschap aioetc I VKh geen confez ntiL over zöodat hii al den binbetweJimt adjudajit van den prenuer irekrearen had Intuflsdien bert nlon de veldheeren met naar Londen mee te nemw ia aj aile nJonnen der witeute tatbaar voor veraasderiwr In deze vöPbazen we ons over niets meer InDUischen jfeheei oMkundw van hetafeeo er te Londen behondekl wordt zal oHitiaoe Beiffie met worden geloiten Het voornemen bestaat nA dat Loncheur de imnoBter van henatel Zoiterdac naar Brussel ml tuigen om daar deoelfde boodocha over te brengen dae Bnsnd aan Uovd Geonre zai nteedeelen t Heeft er heusch wat van of het de l Vani8Che r reeruur er om te cboen is dt bowtoenooton één voor één te hewerken en voor haar denkbeelden te winnen Mii iüea nadat de Belwsche miaoster Joapar XLadat hu aterdaft Loucheur s medodeelmiXen in ontranirst heeft genomen Maandag iio r naar Londen gaan om er Braand en Lloyd Geoiwe te ontmeeten Orel den inhoud dier Kewichbw aanweluonickfgKle boodschap m begnipelukerwd Ie meufWË ieng heid gewelct Hofvoa beweert lot Bnaad aan Llovd Georsre het h ran e plan zal mededeeJen dat gevoinui lè u it een fu ie van de viif rmWQVten due er aan de versohiillende deiEA undiisren gC vraofrd ujn Het onitwenp zou een hef iur van een beJastarwr van 50 tot70 frank per ton steenkool uit de fioerrnhnen inbouden De ex pJofi atie der mimen zou aan hot Duitsche personeel worden overarelaten onder toemcht van Franache imgeMeurs Eir zullen voorts foci liteiten overwogen wonden vor de levensnuddelenvwraienüur van de t evolkin r m de bezette zone Men meesu lat de productie nog 7 pet van de vroeKere zou kunnen bedra en die laaxHIks 350 raaJlBoen twn bedroesr Bu de sbeenikoolbelaMinir en noir andere wuaen van afbetaliwr wwoögd worden 3J £ particEpatije aan ie indu tne belasting op den uitvoer teirenwaairdB in rujj van de naarVhet buotenland veHcoehte DuitBöhe steendoodi Het reheele plan zal in werkmg eset woirden onder het opnerftoezicht van een huiwerlitken civieien comnussans Men verwacht dat Llovd Georne ihet inransche pJan tot een geoombineende muliitaore en eeonomosche actie cal aanvaarden cawixMuiwen eiaohen of andere 1 De MeerstHUvlakoMen der miinweik verlammende econonwaohe voorwaarden Wen ook urtwewtit De bond van Derbv II De onnuddelldke en algemeene ver Lre betaalde dateren tac Uurdui d P Wrt nunderuitg van bewaipening Am haar leden ilit m l iblicatie en mnatmtie vos alle f I De apoeiwwgnMWtMbanPtiiai krimpn ly hft t ilr r U 1 i iwiitatie en bestaande venlruven Geen officieele conferentie der geallieerden Bnand alleen met Berthelot naar England Loucheui brengt de boodschap te Bnissel over Duttschland s verzoek om bemiddeling De toepassing der aanetlea Internationale beweging voor herziening van t vredeBverdrag De kolenensis De beslissing is aan de ni jnwerkei s gede egeerden Stagende nood in t mingebied Lloyd George tevreden over de uitvoering van t verdrag met Rusland Russisch goud in Ëngelaiid ONS OVERZICHT on overeeakom ten = wi en overeenkom tei met een bealuibe verwen n van ojle geheime overeenkomsten jW on het oogen blik nog galdïg mochten zifn ï rliJke toepa aiJnir van het nnciDe van zelibaachUddnv mat wa rborr nVoor de ethiaclu mmderheden Verleenen van gewiate credieten aan IfnKten die door den oodwr geruïneerd ztln tegelUlc met de bepaluw dat zu een sroote vrïtdom van hondelidniven hebeen Vil Onmjiklelluke toelatuur on elke notie tAk den Volkenbood on de xeiftJe voorwaarden ale de oorspronkeJdke of nchters VII Gepaat toezicht vfui den Volken bond on de mendaiten om de vriibMd en welvaart van de irtboorlirtren te woaHwr gen en gelegenbeod lot handeUh iiven Engeland b eeflt vandaatf een he limen rle dsMT Heden komen de gadelagecErrien van alle miindiBtncten namen om uit te maken of onderhandetin en sullen wonten Onutreut de toepaaung der soncüei en de UïtbreiidMiig van de totem wordt ge inelid dait de douane c nitrale on de personentreinen IS oflweheven De P ranBOhe douenecommiane moet aan deiDuotscbe itouane oufcoriteiten hebben medevwleekl dat de dojdoiMi controle oo de oeraooentremen aoji de douane kantoren van Duaseldorp tw Derendorf Gerrenheflm en Ratb onrvePwiiUl moet wonien omrtbeven t e ata aoae Dmendorf en Genrerfieitti ztin oTervukl in één dear hoopten zioh 600 k 700 goederenwoffens o p die on douanecontrole wfchton De deuww auAoriterten givden en omvatte tajti kaofièn Haarhaar was lo8j egaan en vieJ in dotdcere golven over haar fichmiders Rolpb dde haar aldus onduidelijk ometraaJd jsag door een vreemde gians bcheen ze een choone verechrikte eofel toe die vanuit een afgnmd tot hem smaakte iDen graten da ilat ik u zag itebt u me toegestaan mw iaat te helpen Sagen Ala ge me niet bembwen kunt Iaat me tewnlnflte u dienen Ik zal voor u werken als een slavto Kifk ik ben ateHc Mlaar op dat oogenbldt wwericionk o tden heuvel die onzichtbaar waa m den nariit de kreet van een vrouw een kreet van Eimaiit woede en onAieCtlnc Rial9di Itolpb kem hier Kche n hij te BegigBn Htl we t veierfwideo keer herhaald ednAtgde toen plotasUng ails had een haw zich gedrnkt op den mond die heim luvtatiet om dezen tot zwijgen te brangen Met een spnMtf H tMMUM üalflh Jees KiMock Hv had de atcm herkent h zoo ilwar beHcend hebben waar en wanneer ook Het waa de tem der geUeAfe die hem Ralpb Peden om hulp nep ZovÊiÈ T een gedachte aan haar wier wan hopj woorden hfe juist had aangehoord kiekte Mj wwg in de nehüi nnwaar de mep feUonkea had n venteen m de duatenuo BUna dttdelglk wend eea andere kreet uMyaetioote dec B keer g en kreM vm eea vrounv maar de tauwe en doordrmIVftde kreet van een man m doorfidgevaar Vermengd met dezen kreet kwam een fethoM dat niet meaMbolijks had en eenfer leek ov d t vaa eaea triomfeerew ver bet vtrkeer venter w De Ureat fiutam MaottfohapvU beiOoat ndwr eeiNÏUMn an en naar tie Limitensehe voofatettea t ittten rti4ten en ook den dienst oo cte hooAllunen in te kranqen Van den voorraad steonkool nabii Lomten werd vaiubuut v duJZind um naar de amw diitfricten van Londen ovenNbracht oodat de haeotkiai aldaar het einde van de week niet xondci kol n zou zitten Te Swansea werd giateren DuUsehK Mteenkaol tegen AS h $ d per ton in de De vroeiger gedane mededeelaog dat lüuitschlaiui de beauddelinr von Amerika Iheeflt verzodht wonk uit BerUita bemtftiiVd aan publicatie van de desbetffefünide nota Llovd dtmtn heeft in vraag aangoante de urtve en ng fan bet Ru9H rhe handelaventror verWaard dat voor zoovrr de I initeliKhe regeering kan nagaan er geen reden tot kbwen waa Wf ik niet evenzeer het recht lief te hebben al jü haat u met prote teenle Ralijh terwul h j probeerde zich te bevrljidon van tie armen van het jonge roeaj zonder raw t z n Maar de armen van Jeas aloeiren eich emuddelJ k va ter om iin haJa Je baat me met neen je vetvbt me filechtil deidc je dat dot meer waand laT roeg ze met een doffe en gebndcen teim Het ia waar 11c ben maar een boerin een dienMbode maar konmjren heUten deneiöwden benund Ja ik beken het en ben ei trotfich op ik l annen gemaakt en nachten bJaf e oc wlHtmuiht om deze ontraoetw f voor te bereiden M IaarDni zou ik je niet liefhebben anderen hebben mÜ lief gehad zondei er toeetemmuwr voor e vragen Toen de liefde tot me fretemen L den da dat ge me mw boeken hebt Ja ten dragen op den we f heeft ze mil noch u gemadpieegd Ze het haar armen van RoJpli a hob sIR ken sloeg ze voor haar g icht mi begon tivaahoiMe te snildten Men kon zich met bedriegen de toon van haar emart was echt Ale Jew Kieaook spelende begonnen woa dan bad de hartstocht pr zich m gemengd tav dien avond op de brug van de Gnumock getooftte ze waartüfc d at ha ar hart voor altijd gebroken was 40 Ralph zijn s onriandu roertf atak d banden naar haar uit Hu morapekle race trooetwoorden kmoJ men tot een fciad doet dot schreit oAdot het rich zeer gedaan heeft maar h wist niee hoe hg deae heftige aniart moeat kalmeeren HtABeluif tiet J m aieh op de imd i j ipj I ij r cheurand daer Gedurende eenige seconden évwalden dese geluiden den naoht toen ffingJIiri ze over m een doffen klaagtotm als vias een veratagen hond In zijn loop Mg RaJ Ucbten flAkeien van den kant tier boerderij Ken Migwnblik later wae hij zelf o de hewte en zoc t in koortHige haaat naar te ooruak van die plo BOIInge 41 w hnlkiwekkendp roniatent men noanmm xxvml nu het hek van h t wcJIand kwam niet bU haar op Te Cnüg ftonald waa e geheet vrtj ge weaat en liep za a t avondu laat ollMn over de hei ZU trok ka de deur oetiAti zich hcht en begaf zich op weg Qe tota deur was o iengebleven en steeg hem i weer m de scharateren Weer eene vergeetachtigheid van Jew dacht tte owlcltjke Wmnte Het waa ook wezenlek de Mhutd van Jen Winnie trok ze behoed om ducht andat het raodiMaa de vee ote de ateap horer gnoteudaii i£oa storen Dien avond was er geen vnooltjk troepje bijeen voor het venster m ft d kleme ruitjes Win e had in tie eenzaainbeid van licar kemer en vaatbeatotep het bepaalde uur afgowncht Jk saJ naar hem toegaan herbaalde tti Aetkens bU xichzeif Mi m mUn ptteht Mant hU gaat weg en heeft m nootSg Zij keek eren naar buHea h acheen een donkere nacht te sullen wonden en Winnte rilde onmetkhaar v Kaaatig gtng se xicfa klaar maken itaal te de duniw eent Mtns verUeurde blaawc ah w4 met rooden rand uit de deoa en doeg die a haar Mheaders Met haar kaar k de hand yritaep nj sa l en bUk in dan piegel de roode raad teed hare bloode baren ate een stralenkrans om haar hooM Hoe dwaas Hü kon haar aatonriVi tooh niet Kien Tocb littaa aii mat een ladUa baar kanra uit as glm Mor de daw 0 t baar e a feeaar knn HM bergpad mw teenacMtg en noal t k maar zl li m H vtugJre paa voort i raakte nauw ks den gromt NaM dien avond scheeAlij geen steencn te alm Wmnie haastte zich rdet Wnaran oo Aia men zeker te het gebtk te auUaa irt dea oan het eual An dea ogl b da beo eom niet zaliger daa de war l Ui flpoed was lU bU de beigea wier oiw lyke gt vingen zieh in de duiatemla vorb ren V6ór zfj er eieh rekanaebap van af had m het hek tte oDgaaproken plaaM b reict Ztj abond atjl m voelde xleh plotoeliag beaii at Zij hiMterde hoorde ntei en bevend en beeluiteiooe wikte xe wagloepen Maar daar zog z opeen tnt d i duw der htnnken eene gedaante te Mm ninotel getniM te vooraehbn temM £ terwtjt W nie twaebaamd n mrsehriht aarxeWe votUk zj leh i P door bwee terkc onben