Goudsche Courant, maandag 25 april 1921

mmmmmmm MANTEL6 COSTUMES W M VAN HU1 ZEN mmmtr mm mr oorjoi Qrootst jiesortserd Magazijn in ll loderneJ2anifi$ iHi Kiodsr Conlactie arao JUIST OMTVAMPj Kir mA m BAMES MIIKmS Hl asiiHi Terra Cntla w fk KWNPEflJlMRKEN BLOUSeé 1 ÜmIï STROOBER 8 Specialiteit wéf i i fKa tTTEpr jn JlamefalNutaMUn Li i rj s j tXf a rki6 1 yu 10 fi d u f i i ci I 3 Drima MiaillUO firnole 1 Baroemde Acolus Fabnek f 140 riimd nieuwe tirgltlS menkaansohe Orsele met Harp 1290 DUITSCHB PIANO 7 Octjiaf Kroissnang bizondere mooi afgewerkte toon f 450 B125 20 Steeds groote voorraad verschillende modellen en geluidea voQch jiden enworden tegen ongekende lage prqzen verkocht Vraagt mhohtmgen ommn KooM aoakoop Abonneert U p dit Rl d OiwHilatyrlJ WHtJT B Siamppfliaciar Vukijtfbaar Ml 8t Br VAN UHaCH U fAiWOUaCa Ruime Bijverdienste 1 i m Zie etalage 1 fzi ptalage Uimca o Haorcn met veel vrijco lijd on otdc relatiea wordea door Mi VBrlagvN raordlfllno a a boll n Brie ei onder No 2111 l ureau OUUDSCIIe COURANT M rkl 3l Gouda 10 POSITIE aangeboclen fwu zelfttandigpürfuoii ripresfntabe hmn bewoD nde in centrum van60UDA beschikkende over reel vrt in tqd en genegen om op te treden iili Vertegenwoordl r vu deSociiléi des Auteurs et Compositeurs Mnzieken Tooneel Antenrsreoiit Br m aitv inl aan PEDRO OLIONETÏ Bnysi hstraat 12 AMSTERDAM 2100 18 lilfleiBeniiiaia zlia JozeÉst Kleiweg 38 OOUOA BLOEMENTENTOONSTELLINB === aOUOA Foto s en Briefkaarten in Velour Lakein Gabardime ErSGEbSCHE fAKlASlESTOFFEh CV hlirvan varkrflibaar tk 0 i hst tsrrsln Til TUKKER aouoA ACHTER DE WAAB TSI Peaps Trttnspapant Zee Scheepzeep 2 2 li Taloum poedepi BALT A DE JONG OOSTHAVEN 21 T l lil MUOA Engros Sn OetaU ZEEHLEDElt 43a6 ZKEMDOEKEN 20 SPONSEN DWEILEN C0C08 WEKKBOKSTELSCüCOS feTOJFKKSBNGELSCHE BEZEMSEnz Enz J T ANDERS PIBMA WtD P IIITÜNDAAI Bezem en lioivtelfabilkanl Kuiperatrul tS en Klelvegitrait 15 StroobedeoYeriiJs in ela kUuran hij Aciv rift l H In dit M ANTON COOPS Drs lit Wijdstrsat 31 Sproeten koj ca yfoei in t vgoijiar Koop bijUjda een p i Sj fti TOL VaiifiUbw bil alia dnij EEMEENTE LICHTFJIitllEIIEII GOilDH 1 1 T mriiiiiiiiiiiiiiCTi iiPi 4 Ald ellng GAS Met ingang van MAAIIVAG 25 APRIL 1921 worden de col esprijzen verlaagd en vastgesteld op n I I Afgehaald van de fabriek Geklopte Cokes f 1 50 per H L Grove W40 Parel 1 25 Loket verkoop ulialulten van dee v m IS uur Cokesgruis O èo a a l M rk 4d T was lAlvorens man een rijwiel aansctiéft wer de men g zich erst tot i T S S DoAlensIrail tl lifilae f S Door eigen fajprilfaat Vge prijien 3 jaar gai in tie n elke geMlJNischte uitvoeriijg i Stoomwasscherij en Bleekerij HET WAPEN VAN AMSTERDAM J V J I I I M PIETERS QXIUtA Bloakt met OZON absoluut onschadehik PV Voor belansstallenden d gelijk i te bezichtigen gv HQqI lN n DE JONG 1 ïiMgt pcyi ant M beste adres L voor 1 9 0 Terrazzo Houtgraniet en Betonvloe en Granietgoptsteenen en Aanrech bladen is b j 4 OfHHS fliddep van Catswcg II i INDIAN M OTQ jR IJWIIilLBN TtWHU it TWUr lf lererba IMI AN 7 9 F K eleotrisoh licht 7 r9 qi t l etus b WOIAN SqOVC 5 7 J f Isctfu h lüfilit S 7 nie ele trinoh JmpeYQ99f AD N9fRB6EI EN MKEORHBHSTELPIAATS It jwl I ia a i J ï Ul jfc SMAN wmmÊmmmÊmÊmmmmmmmmmmÊmmmm mmmmmimmé s BÖKJaargaiig r605 ffaandag 26 April 1921 60 Ji wmm mvm 3 ieTX W s ©aa J d ©i t©3a tieBlfflLcL TrooxGI o ucd SL © xl Oaaa ©tr©3 C©an ABONNEMENTSFlB Si pn kwartaal ƒ£ par week 17 ent met ZomankUdper kwartaal 2go pfffwaek 21 oant overal waar de baioigliit par loepar naeklMltFranco per post per Mllrtaal ƒ 8 16 met Zondagsblad ƒ 8 80 Aboimemeiiten wotmU dageltfka aangenomeii aan ons Bnraau Harkt 1 GOUDA Vi oma agenten de Ukhaadel en de poatkanloran 1 ApVBRTENTip L Uit Gouda en omstreken behoorond tot den beiorgkrln il ngels flJO alW mser 0 2e Vin buiten Gouda n den besoiwkitagJr regels ƒ iK alt f ial mser OÏO AdveitentMSn in hefzatenlagsdmmer 20 bijslag op den prtjs nJHSCHUNT ÖAOBLUKS f BEHALVE ZON EN FKKSTDAGBN 1 ratels 206 alka regel meer OM INOBZONDEN MEDEDSELINOBNi Op da voorpagina 60 hoogar Oewona advertantiëa sa iagesondes mededeelingeo bU contract tot saer gered oeardan prtjs Groote letters en raadaa worden barakend naar plaatsruimte A4vartentU knaaea wordia iagaaeadea door tuseohenkomat van soUade Boakba dfhim AdvsrtaaUebunaui sa oaaa Agenten 4 Redactie Telef Iiit 646 Adnlnlatratle Telef Interc 82 iland sivoorsteilen j Wvermoödel l e grommlé ï der voorstellen nand ei I loyd Geor namen jreen definiti ve bf en en aibciders tej Bciiais Tj jVti pt tepen ip inRen Jfïet De Valei joN $ over ightI Borcan HARKT 11 GOUDA 5 Duits mGB7 0 0 FN MtOBDEffiilNOGN Npg geen eker ieiilf Nota ovei het herstl beshssing BHts de Kancties Verhelen invoer Gehelnte venacihen te ïieri pPoductifve en betroufw itwre onderrwmiwron te noemen waaarocite zij de volleduge ouwt lanaen en knurten ram mg kunnen vastntellen De Duit ühc regeennnr u bereid fUe koaten vtwr den w ton pl onw tflgen crititóennar ftp re keciifig van de BchadtflreiiniKURg op zleh te tio e leeiruur bliiJct nt t ven torwiit I aitadiland o 4 de idee dttt het © n deel kanMowen m atul lieéa Jiertwuw va het ver achtec ter ihand doen ie 4 rachiÜÉi wat ook Jbenf heï herstiel lie lin tot de commt iKle hbM Dezeiiwta ls m al5 een voorlouPHr van M uitvoerwre lamL dotfr bemi lde lOCRrt teilmrtften doen l en wotxl o a geoegd Duiischliand Aerklaart zicll itofcmaals ten f tell gate beflfid mét fllle b techifct ire imd dl Ion en krai hten Inee te lyppjlflen tot het htrstel en bu de lutvoeimg iflaénvan elkenft cnfioh vai de b troj ken lno rendhe k n tot u buaonderheden vooi zoovei aulks maar cng KiiiTLs moigeluk ra m acht te namen Nopend Ie rtyze van leelnemuntg aan het herstel veroèirlooft de Dmtsche regeering z c i met m tand houdintf van al haar s mU 191 J gedane aanlbied ngen kort sa ireng eva t op ile voUrende mogehïkiheden te fzen I Dutt schiand zou 1 et herstel vuji bfpuaUle atcden dorpen of gehpUcHten ot vajioepaaldt een geheel vormende geileeltenvan het geined dat herbouwd moet wor kn mat betalawr van alle fcostan zelf op L ch nemen of dit laten jreschieden loor eon latematuioale ondememuur DuitMhUnd zaet er voor het oogenblik van af ditvoortitel nader te verblareu daar de beg nselcn waarop het rust tot dusver bil V geaJIiieerde regeenngen op bedenanagen g stuat z in II Dujt hl an l lij verdei berreid onaf I ankeUik van de voongesbeide regeling vi oedig voor den wederopbouu van de ver eoatc göbieden in Noord i TraJiia uk en Idgie aiie huipnuddelen ter beschiikkiiw t sitelien De Duïtsche viakvereeiuiflimBren ifbben besloten onmiddel luk na beikend niakin van de nadere went chen der freal I oenle regwrmg met het opruunmgswerk t bcK nnen pannebakkernen kalk en ce tnenitfiabr eken in het verwoeste gebied te buuwen de nooduge maohmes en gereed schappen te leveren omrnddelltib met den bouw van tenminate 260 000 houiten woon huinaen te batrtimen daarvoor de meubelen kachel B en fornuizen enz te leveren est volgens de plannen der FrMïsche autorttea ten al het werk te laitwn doen onder en boven den gpond III Diuaitschlanid veritlaBrt zieh bereidonmiddelHik en tot een verdere reurelinartot stand IS g comen dencrenen die huovn woe te bmzen en dergelnke heriiouwd open Ste fi c liadf d at in rle eittüUv Ikn d e U Wiaah VOK le Keall n wwrden m letti ixKlfij U nir S ► keniL I ilit Iti daart aii i lV i 1 y iwfttbnkü Mt 4 la rmi l mee dat M re ie J iji fle ttterezewde inntfr niei kaa ilfiyncen Matai d yiwJJis itn hos jt in HiijlimrH honden kiondi EMU Nötuuridk Ivekte tUt t tiencht IxroibetM tni de mdicfrle onafihanneliiken tii comrauuLstea en ide meerderheul soc ailjat Muller atfrJdta vooir desnooAs nathto of SfemlttR te veiwad aen om oo lïpoedMr iwo iroluik Ie veiscliillenrie opinies ovei de Duit clit vooist llen bot uiting tt bi eneen De leireiruwr wilde hiervan nietfe ten Di mon s veizooht not in te jraan op liet Unkbeel l van Htimann Muilci De nota aan de VeneeiiMpde Staten zou aiteinlae avond verzonden worden en wojrens den oniWsd enat T as het niet zeker of de noita eed Amdtwc in bet bezit van het Aniertkiyanöche depantement van ataat aou komui Heit is Itiarom crewenscht lat lie Jit ei Uiur haai veikJarin met voor D ns U jfüflefft eïi dat ïan ook het debat dat ot Ie rrensloWe is de nota noe lertw later ver oatlen dun de be ioe jiMr wa i Zaterdaar avond oim 11 lö kwetn het nik kabtnet noir maals bueen voor de dpfinitieve fomiyieo THW van de voonatellen m zake de sehade veTKoe bnjT Ine aan de AmerilaianschL re Reermtf worden ffeaonden De ztttini zal ttaarsdhijinUiik den jwheoten naclit duren Niaai m parlementftixe trmffen verluidt 30U aan tie nota heit voljren Ie ten gronde Ie Het tU r Duutschlaaid jrenoemidc be draft als wfliadeloosstc ll nar ls hoo per dan het aaribod van de Duitsche vMitosrenwoor dteera op de I ndeniflohe confei entie 2c Ben vooratei in taike een nteroatio nale leemnar om de eersrte anuitent te kun nen betaJen Se De oivememaiif van dt E a lieerde RChulden aan Arnienika ie Leverfflur van Duiteche nnxlwten Uit deze enkele pointen natuurlijk nosr ceen condyle te trebken tocl doen ze vtnvacMen dat Duitachland den leeall eer öen letB teRemoet irekamen is Het plan FEUILLETON DE LILA HOED Naar het Scbotech van S R CROCKETT Vertsald door I P WESfeSUNK V ROSSUM Ni4Mi verboden IV liKhen de ff Li 4 rweeruwen vvmiche d de mMtewefVImr der Duit 4ie reffeanoÜg ia aen ielderonbouw oo ndei e djtti de hpvan a ng gewn wijize woitH verieead tM ii de JI uitAcne losree i ng bepctd f elke jiipoi dd nealUeaixlfi fe Beei in n g fevtn kanuiiimg en elk ge ytaan voorstel diepnugotl n conwiencieus t onderzot ken Iw Duitfche reireenng Veizoek ten gealliedrdea regeertaMren dt noodtge beaprekinireni onKi fft de bil zon i rh leA van de te treffen iWc uui zoo nioweip onmidttelliikJ in te leiden Cbai Uv kinderen toch apelcn Dat i goed voor cel Qöuw vuile klcertjefi OcK met Simlight ze p zyn re in n oogenWilyc zonder Aiutoge wecr jchooni jiehier Uia een Untat mogelijkfliedeé de zich voordoen om I uit ch and m rtaat t stellen praktusdi mede tf werken om de Iferolgen van den oorlog onzichtbaar te niaken Vermoeileltik zal doaU kweatat bi de geallieettlen m behaodelinir koni iD te gellrtt met de totaal voorirtelleii betreffen d de schadelooaatelliMc Sunlight Zeep 2150 96 kunnen wu de hoop op een vreedduAni toestand n oiw bedrjitfsteven wvd voor wed apigevön Wu wenschen dat de bfitreidkia MD met onze bondgenooten stewli hart i k zuilen blurvin maa lit mag n et gic beurtn ten ko t van de iJigelsthe beliUt g4 n boinmurc onzer bondigenooten bitnnen etonoinjMh vniwei gehoct op x chaelf I4 vtn ie achtiniitgang van itin uiternat ii nalen hande 1 eft voor hun met oi n j iK t belang Mnu hngeloml U nitt zich tn e n hei I Ure stuute nn iotstan 1 van tbronl t hen oorJoK op h t va itetund zou on liH ben gronde brengen Onige v ufeld heeft Movd George dt in bespi ek ngen te Hythe laten twt oinfn en hij zal i X nader kunnen tloen m V rgaiderng van lUn OTuwrtrten Paiad di ligtn8 de N K Crt te Osten e zul wo I n gelhouden I loyti reorge ts beladen met Mvfn u t EJi 1 n van Bi and plannen O i heel luiKt zit de liibtiale WesAiiunstti jazetlt tnare landti belang n de uitetn wanneei 1 i t op iiet miuwo vei l uiui bussel tn Ie sciiadeveigoediinigiakjweste en de b nnen hmirtche crwis n Fngeland Die tti fis het onrnjiidelluke gevolg van cltn i conomi Mrhen chaos waaiui l niooa nog wtootr verkeeit Het Lonfjict in t kolenjiiimbe diuf s slechts he t gevoUr van den achtti uitgang van onzen Uiitvoei I lovd t eor3rf moet nu beslissen oi hi een oolstiek aal voortzetten welke Ie ci si chronisch ma t Het bolenmimbctlriif staat ovt i tns wat H betreft net alleen Dt heele handel van FnirelamI en de niogelii kheid van ons eigen conomisch henstel hangt af van het herirtel der noi male eeonomi sche toestanden op het vasteland Als wii vflortigtaan met een politiek die steels meu we hindeipalen vooj het economuichc leven schopt en alle moerte en enenrie op miji ta ondememangen concenti eert dan Brwnd en Lolyd Geonre heU en hier ovei en mecr itpeciaal ovei de reprewulU want dit zon toch de maati ogelen met don mooien naam van sancties I de dienen te wonlen toegepast vvanneei Daitaehland m g 4 rok Wiift i ooi 1 M het te voren beniiakle deetd Iti sdhul i al te doen Zaterdag heet rmoegli k en eenj i gezind beraadaiaiwrd Reutei v commun iué althans geMwagtl van de een stemmiig held waarmee de tranache voort telien wetidien goedccekieuitL Bruiid zou zelft een overwuuung hébben be iaald Naar ver lujdt zal als Iwt io it bewtitiiMr van t Hiuhrgehied komt de Bnteche deolne m ng zich tjeptalen tot eenure cavalene en tartfcs tennil aanvankeiiik Eageland B vaifte voornemen was die bezetting goed ta keuren zooder daaraan mee te doen Intu schen definaUeve besluditen zim met genomen daanraee xaJ worden gewacht tot een biieenkonut van dien Onoersten Haad op 30 AcoiL Dit s alles wat we er dan no wet oifKieel gehoord höbben over de confe lenrbie waarvan on zekeren zin t wel en V e van Europa aflhaugt want m dit tête i tete moest de belangruke bealiijsmg vallen ol zou worden overgegaan tot bezetting lui t I uhrgebied al of n et Nu beweert Reuter dat de bealmïing met gevallen w doch terzelfder tild laait het Hnbsche agent Bfhap doorschomeiren dat deze kwestie nnet van de baan iis Zou Llovd Geonge mdeir daad bekeerd ziio tot de Fran che zionfi w i ze of moet t bewuste zinnetie slechts kenen om DuitschJami achnk aan te ta gen Uovd George heeft een paar maan ilen geleÖMt verklaard dat het aoed en chnsteli zou zun DuitBchlanH niet on zwaarder lasten te iairen ra dot dit tevens met hot WK oip den bmnenlandBchen craw verfltandwer zou siin Nu ko men de BnrtBche liberale pers en li arbeiderfft ladein fel op tegen uitvoe üór hom vaai aandoening trilde em slecM £ ijn ijiKeren wil tot kalmte iliwonff Ralph myn kind hernam AJJan Welfjh meen met dat ik met vooizjen hab wat e z u gebeuren Toen je vatl eT my z n plannen ithreef had ik hem moöten vim gen om je te Edinbmig te houden Wat ik vreesde is op het punt te gebeuren Ik tas het gisteren op je getaat Een blik vol veroirtwaardmgiinjr wa i Ralplh is eemg antiwooni Ralpai Peden zei de dorniine m de achttien jdJ en lat ik hier woon ih et nooit ts te CraHg lïonatd gebeurd of men ver t ldt het iiiij onmidtiellijk Ik ben geen M ion maar n emantl brfioeft my te vertdlen wat ei gistei en en vandaag ge bturd Dan weet u ook muinheer dot k me aoif niets heb te verwaten Ralph k heb je nog veel te zeggen toch ik wil me niet boos maken Maar dit moet je eerst weten je zult iWKwt met Wanne Ghartens trouwen Best mogelijk murtheer maar waaiwn bemoeit u zich met mgn zaken jOmdat ik tmnntig jaar geleden in het zelfde gevaJ verkeerde als ju nu Ralph Peden Ook ik heb oogen gezien even b auw alB die van Winrne die achittenden ala ay m t ïiawen jk heb dat g uk ge kenrf en ïk heib ooik die oogen voor altyd gesloten gezien En tlaarom wil ik ie waair schuwen Ralph luLstende met gebeuren hoofd maar zijn hart was geopend De predikant vervolgde op droefgeesti en toon laof hy een oud sprocAcJe Ter JPir wairen eens lang geleden tnee stu denten ami aan geld maar ryk in eikaars vTientlschap 7u waren meer aan elkaar venknooht dan tweeUngtoroeders De oudste wat verloofd met een heel ntooi me s e en h j nani z jn vnead mee naar het doi p waar zu woonde om hem aan haar voor te stellen Reeds op h 4 eerstie gezicht voel den beirlen zich onweerstaanlbaar tot eikaai aangetrokken De minnaai moeKt plottteling naar de stad maar liet de anderen achter bly dat ze natler kennis konden maken De jongelui wandelden veel samen en spraken over alles en nog wat het meeat over Aich zelf Eens lazen au samen hetzelf ie boek en hoorden elkaar harten VUnppen uodat ze ophelden met lezen iien Uy Toen de vriend teruigOowam vonxi hu het huift verlaten en de tniders wanhop g l y jnel je en zun vneiul dien hU alis een broe der beschouwd had waren samen gevlucht 7y waien dooi den onden Joeepèi raisley van Gretna Greouw getrouwd niet in Ie berk 7u verborgvn zich m een En£edach k rpje en daar iwerkte de trouw elooze yrveté zes jaren voor zÜn vrouw tot zy b j haire bevalline stierf De pi etHkant hield op Buiten vielen zware regendroppela Ralph hoorde ze val len op de groote bladeren der platanen Dit gahud hinderde hem Het deed hcon aan vrouweirtsvnen denken Jfiaar waarom vertelde domme Web liem dat verhaal De predüuant richtte zym g eft gen hoofd op Men hoorde het knagen van den hout wvrm in het houten beachot Men noemt dit het doodsklokie Welah wenl dnft ▼ rMOK Toor iwnwj dM Kcii aoo kon be hoerschcn Ai weer dat dfer nep hy u t oms heb ik geilacht dat ik hit nu verheel Ide Ik hoor hot itoeds siwU Hen dag i t z ht erf Ik ben rei1baia d ze Ralpdi at een 7 x verstaiuiig en geloovig man ails U zich 70Ó hoo maakt voor een eilendi en worm e bent jong Ala je wat ouder bent mil jp botei bearopen hoe loms sohumbaar rai beteakenende tingen diepen indi uk op ntónd kunnen maken Ik zelf ben maar een metige aawtworm vervolgdië h pein ztnd lik heb dikw Jt getracht da beest te dooden Maar k hooi het al tjd altijd JCom bom mundieer Welsh zei Ralpdi meik ludcTul want hij dacht dat zun ga ït heei op hel punt tond m de war te ra ken wuarom kwelt u uzeJf met di g i8chie ilenm Mfc ssehien is er eeniiKe overeenkxwnet tus schen WAnnie Üharteris en dit veriiaal maar eff aJs tn het verre verschiet Win me en ik ooit vereeragrl Wïwden waarop ik nu nog niet hot miwrte hoop heb zou ten haar ouders mü even onverschillig zun als Ie groote nKiffol Ik heb m haar ooffen gelezen Dat k xm graioeg Ben medt ludende ti k verscheen op het Hti enge gelaat van den predikant Hu ook had vroeger alleen giehoor g gev t aan Ie nblazmgen van zun vuri r hart Ek zal Je met een paar woorden zejfgen lat iV d e je kt vertelde ik dae twmttg jaai het Evangeliie verkondigd heA en als een Plhanseeer mun zoiKieu verznveetr da ik die trouwelooze vriend raw die WMider den prwatentykn icfcti trouwde De heli I hand der U o le gedrukt dje ik n et mun V x uw kon noemen ik heli van vern iüHti k nd gadegeelagen dat k n et het mÜH luocht noemen Ik ben te vader van V nnin Charterie een la aard dw r od verstoo ten Slechts twee menschen weten van m in nusrtaad je vader de vnend dien ik be iroog en Waltir Sk rving de vader vun l e aniler W nnifer wjer ot fen ik sloot Groote droppds kletterden te pn tie rul ten tn een gewoldig onweer bisk ob lk weet alles zti Allan WeWh zeer kalm at z tt n Italph Peden k moet Mfi met je praiten Be pTcdikaiat zueeg eemge ooj enblik ken Ralplh bon hem n et oed zien tejren het hcht m maai hy voelde dat Allans Oftsren in Het diepst van zijn zei wilden 5fflien H img zitten c n hiekl zicli aan den rami van de tafel vast Jik gjjig vanidaag begon de predulmnt Mar de hnu van Gannocr en naar Ora r Rwnald waar ik een gemeentelid ïnoest opzoeken maar ik ml je t oofc wel lBge n om meteen je gangen na te gaan Met welk recht vroeg Ralph wien i bloed be iom te koken tfie t het recht dat je vader m j ver leende om je te beatudeeren eai na te gaan je wezenivjk den igoeden weg bewandelt t het recht dat mü de liefde en arfi geven dae ik voor ie boeater I e predikant wachtte even alwf h kracht wilde verwunelen voor wat h no meer wilde zagigien en steunde met ïUn hoofd op zyn luiid Balpih be efte vol dat dtee teiic re eedtalte daar Dp predikant pn de kami r uit en I et Ralplh alleen m het duivter achter met het gevoel alsof heeJ het heelal me ft tortte I e wereld lüikt zoo gemakkeHik te ver aan atji men twintig Jaar is B riten woedde de storm maar btAMn n hel kabinet van Allan We 4i ttkt e houtwoi ra zonder ophouden HOOI TDSTUK XXIX HM afKheM Toen de predikant een uur la t b nnen kwam iwn het afsreijiroken gwprek voort tr zetten zeide hy e moet wel beienkeii mijn zoon da i di Maarowu che kerk o r j t oven alle eigionbeiang en li fdie aange I genheilen moet staan AJs gu d ertaai van ie kerk wordt moet ge leven en n h t hu welyk treden om haar te dienen Zekei £ ooa U gv If dat heb jredaMi 7ei RaJptfi Mimepdoogend door zun verrfnf Hv at nog op deselfde ptaata aJu toen ominee W c i ▼ ± S jT