Goudsche Courant, maandag 25 april 1921

met 660 Mer owhiibbolïinniige owiracht geR aan MJn daar anders oen onderhoud met de Valera onmogcMik gwveeat zou zim Van bu zon lerhcden bluft het bataiiiiMtcJlend toekiikond publi k Intusxdien venrtoken BUITENL ANDSCH NIEUWS DUITSCHLAND EmHtiff mUnongeluk In de FMinïten PleBz SchIctten achacht te Lchimwasser Heeft een gaaontpJoffmtc plAats gehad waardoor 11 munwerkers omk wamon Uiiken zl n reeds g evoiuien BELGIË Actie van spoorwegmannen Hoden zal de mi mater van apoorwewen de afgevaardj tle der sDOorwe mmitnen ontvangen Deze dreacen met ataking als de duurtetoealag lje 100 frank per maand bedraagt wordt vermmderdi Tlheoini de mmisfter van financiën verklaart echter waarbu hu zich plaatst op de ovorecnkonnst die in Juni 1920 is gesloten dat er reden is om die toealair met een derde te vennmderen Ala er dus geen middenweg wordt gevonden looïrt het op takinig mt De nwuster zal echter no r eem bespretantfir houen met Van der Velde en waarschuoHit xaJ men het eens worden NOORWEGEN De drooglegging De geneoaheereu in Noorwearen hebben voigeais de DajJv Ohronicte simds de inRteiimig van een drankverbod in Noorwegen goede zaken gemaaJct door recepten tl achruven met behulp Waarvain hun a tienten zich m de apotheken van spiritu alien ais medicun konden voorzien Deze jnotihode had zulk een omvang aangenomen dat de regeenng eenvre maanden geleden een commiseie moest benoemen om hneraan paal en perit te stellen Deze com missie heeft thans bepaald dat ieder per soon die den leeftud van 23 mar reed Iheef bereikt de bevoetrdihead heeft om ledefe maand in de aootiieefc een haJve flesc brandewun of een flesch witte wiin te koopen Tevens wordt echter het recht Ier artsen om apaintualiénreceiDten te sdhniven beperkt BINNENLAND Tweede Kamer Het lid van de Tweede Kamef de heei P Otto moet op meilisch advies eenigen tyd rust nemen en zal zich daarom voorloopig van alle werkzaamheden onthouden De opheffing van het Rij ksgraan bureau Het Ryksgraanbureau voor de distributie van graan en meel wordt gelyk reedt ge meld 18 op 1 Juni a s opgeheven waarme de een van de belangrykste en grootste en sisorganisaties verdwijnt Men zal zich misschien afvragen waarom het Graanbureau tot midden 1921 gehaml haafd moest blyven Htt antwoord ligt voor de hand met de ontspanning was de normale toestand nog met teruggekeerd Aileieoist moest de inlevenng van den inland schen oogst 1919 waarvoor garantiepiyzen waren vastgesteld zijn afgeloopen Meende men lanvankelyk dat daannede het einde zou gekomen zyn het duurtejaar 19 0 bracht nieuwe verrassingen de tarwepry zen liepen met sprongen omhoog en bedioegen in September van dat jaar zelfs onge veer 36 gulden per 100 K G tegen 20 gul den een jaar tevoien Fen herstel van den graanhandel wat ondei deze omstandighe den met te verwachten iedereen had een vaag vermoeden dat na deze hau se een ineenstorting vroeg of iaat met kon uitbtij ven Die IS ook gekomen spoediger dan velt n hadden verwacht op hot oogenblik zyn de tarwepryzen reeds tot ongeveei ƒ 17 50 per 100 k g teruggevallen en op dit verlaagde peil ia zich thans we ler een tarwehandel aan het ontwikkelen die het der regeering mogehjk maakt zich terug te trekken Ik heb by den brigadier opgegeven zonder beroep te yn maar zie hier en ik haalde m n perskaart en identiteitbkaart te voorschyn Nu gelast ik je my oogen blikkelyk bij den inspecteur te brengen Myn collega is de heer Fehrenbach lui tenant ter zee 1ste klasse in Duitschen dienst vliegenier Haal hem ook even uit z n ce 1 De agent was geheel beduusd en zeide nu zeer nederig Wilt u me dan maar vol gen Fehrenbach lag heerlyk te slapen Hy vond het heelemaal niet prettig gewekt te worden en was nydig dat ik nu reeds bekend gemaakt had wie we waren t Werd nou pas interessant beweerdehy maai h y was met met de gummistokbedreigd Den Inspecteur vertelde ik alles wat er voorgevallen wab De betrokkenen kregen een schrobbeeimg ons werd verzocht geen j ruchtbaarheid te geven en wy gingen naai het hotel een ondervinding rykei Juist toen we binnentraden kwam een vroolyke troep officieren ons omringen Hé muzikanten er is daai oor jullie mks te verdienen ga maai met ons mee We hebben juist muziek noodig Wat mot juUie er voor hebben vroeg é n hunnei wan neer je vannacht tot een uur of drie doorspeelt Dat hangt er vanaf meneer zei ik quasi ge ft tig Hebben we er vry drinken by atuurluk jongens zooveel als je lust Nou laten we dan zeggen dat we om de due nummertjes met den hoed rond mo gen gaan Dit werd goed gevonden en mee gingen we naar een kegelclub De hoeren bleken scheutig te zyn zoowel met hun gel delyke offers als met hun rondjes Van kegelen kwam met veel Het was een uur of twee toen Fehren bach de onvoorzichtigheid beging me by myn naam te noemen He zei een majoor De Blij dan ben je ook geen echte schooier Ben jy soms familie van Ontkennen hielp met Het werd een algemeene hand schudding Ik moet echter toegeven dat de heeren officieren die eerst m de veronder bielling waren met echte straatmuzikanten te doen te hebben oni zeer aardig behandeld hadden Den volgenden dag kwamen we in Woerden Permissie om te spelen werd ons door den welwillenden burgemeester direct ge OiuniidiltiUtik na de InU rnationale bespre kluiten niüt Brraml moest hii vajviaiur ajcfl weti bosclinklMiur Htt M n voor een onderhoud inH t hoünliboatiuur dei iminwerütTB hoop liat een verdeHik uu worden ge WHUUui Ji d kotencrmu ut herieeld Uf ficiwl wonit bekon l loemaAlct Ottt lc ViiltiuiC 8 ti eviiii ren conloretttie tosschen munwemer e n ek e iuuLrc venUiMKxl iit tot Mauuuuuc Uiti ttUHle de voorateUmi der eaire paai ineer m bumnéovbeth a Ui onder KoeKSn Ue oificieeiË conierentie werd re voi id door met otlicie ie en huj hou ieliiKe i eiit iiekJii n die echter wauJiicluwUiik veel l eiaiwrukei W4tiren dan de oillicicelv xmieronue Cromeld wordt dat Llovd Cieor ige wel Keen vtuit omltind pJao aan de luuui hieeft etiaan maar toch vooratetlen UX et n verKeiuK htcit iredaan ten aanzaeu van de j eitcti lwuiniten waarvan hu zoidc te ho pe dat zu uden kunnen woivlen uit KtVkerlct tot een piiui iat voor De IMilv tóxprew eohruft Uut er reden u te hapea dat een corapromu betielten de de nationale samenfimeltiwr ot een hclt inifr van do protluctae waardoor miaaciuen c a Mieele nieuwe politiek ui de kolen luduatrie zal woixlon ineevoerd zaJ wor den bereukt Op teiejtraftuch veraoek van de atakende Unxeuche muiniw riterb heeft de mterDatiormle federatie van iransportarbeidt is 1 beaiotun zioh te vei T tten teic n het laden en tran sportecren van buiteniandache ko len nitar li n reiiand ten einde de Hteikiinfi te doen irelukken Ook aan de opiossinar der lersohe kwes tie wordt gewevkA Heeds eiiUre dajceh ilmstert men te Lionden over de t dae een hoojrKe pJaat t politicus namenèi de reKeenn miar lerlojid remaaikt 7ou hebben Violjfcna de correNOon ient van de Manches tei Guardian te Raittlm is het Lord Derbv die lïiet de Valera een ondechoiud arehart zou höbben Men heeft hem des middairs m feaelschap v in twee pensonen die m nau we relatie staan tot den mUeniAten krinic van Sinn Keaiu zxm hote zien verlaten waar hu vooj ciwtow teruir kiwam I at Derby na zun rode ovei Liovd Oeonee een laojt reaprerfc niet dezen Pehad heeUt iis bekeittl De vna jr ri ist cws wat de PwdoeImik van deze conferentie o sogit de Londensche con eapKwiident van de N R Ot Mea leest de laatste dasren veel over den aandransr van bepaaJde ziidc om de verkje aanar ui uid Ierland Uit te rt llen Zoowe een knushtijTe over idiuiia van Smn Feiin ala uwbstel der vciikiezinur zou een onweeilefrbaar ffotuiirems z n dat de polubiek der rcwreerimjr die iin November a zewte dat ZU de moojxlenaars bu de kee had en dat de diwanK met tejran het voJk maar tesren en kleune moopdenaarabewie fcvtot hopeloos maslufct I De kwestie is maar oü welke wuste het tuijrenii der feiten voor de resreermff het mmat onaarwrenaam is In Ultrtei ziet het er treurMf ait De als speciaal piohtiecorps officieel jreoniramseer de vmiwiiliiirers van de rebellie van Carbon ZU dadehik bcKonnen met de verkteQiniin jrenten en iiteratuur der aiidere partii m te rekenen Beweerd wordt dat men er te vens beziK is met de trouw bevolkjmBr tot fiiioiKrom te piikkeJen Hoe dii zti deneeJbke jrewïJddaden der i opublikemen zim niet evfc waarschiinUik daar die bii de atemmmff alleen nadeel kunnen opleveien Men verwacht dat een derde van Ulster republiktwnem of national laten zal kiezen dit zich van zjfttuunwmen onflhoudcn auJ laa De fmaticieele vooruitzichten zim ook aJlé hatve rooï eumr al zun de jreruch ten daA Cra toonadennjr tot de Valera Ifeaooht heeft overdreven Erjr runfitur ötaat er de zaak van Home Rule ook daar met voor Het meeort hoopjrevenel x m het ziiJi wanneer Derby s bezoek een po mp betee kende om voor een der openlnke nederla gm plaats rrijpt een oplossmfir vooi te bereiden Volisrens de Goiardian moet Dejibv Drie maanden schooier dooi C DE BLIJ 9 Wb werden na voor den dienstdoen I den agent te zyn gebracht en voorloopig verhoord te zyn naar een cel gebiacht Ik vroeg nog of ik met direct by den Inapccteur kon worden voorgeleid doch kreeg tenantwoord Daar hebben wu qvi r te com mandeeren Dat nu lezer waB geheel batten hunne voorschi iften wy waren geen misdadigers met bebchonken en hadden ons alleen schul dig gemaakt aan overtreding der pohtiever oixienmg Vreemd keek ik dus op toen ons later ten laste werd gelegd dat wy met al leen gebedeld haaiden doch ook in ven e gaand en t taat an dronkenschap hadden verkeenl Het zal ongeveer s avonds 10 uur geweest zün toen ik na htvig op mijn deur gebonst te hebben het vieikante luikje zag open gaan Wat mot je werd me toegesnauwd Mot ik hier den heelen nacht bluven zit ten Weet ik het wab het antwoord Nou JU kunt het andera beter weten dan ik antwoordde ik ik lig te verrekken van de kou kan je me niet een paar dekens bezorgen Zoo Wou meneer de zuiplap ook t oma een donzen peluwtje Z n flauwiteit ncgeerende vervolgde ik Nou kPijK ik een deken ja of nee Hou je bedaard anders kon je wel eens wat anders krygen brutaal stuk schooier En nou je smoel houe Anders kan je met den gummistok kennis make isplaats van een dekentje Heo t lef is voegde ik hem toe en De deurging open Een breed geschouderde politieman kwam binnen Nu achtte ik het geraden om me bekend te maken wie ik werkel ik was K k eens agent Ik maak je myn com pljment over je verregaande onbeschoftheid en onhebbelijk optrmlen Direct merkte ik dat de man m kwestie verbaasd was door mün veranderd stemgeluid en persoonlijkheid WettelUke wlnkeÜüiting Do Middenstandsbond bevat den tekst van het wetsontwerp op de winkelsluiting dat de Middenstandsbond aan den mlmirter van Ijmdbouw Ngverheid en Handel heeft aangcbo len Blijkens de artikelen is in het algemeen veiboden een winkel voor het publiek geopend te hebben of m een wmkelhuis iemand te bedienen tusschen het uur waarop het ingevolge deze wet verboden zal zyn een winkel des Zattrdagsavonds geopend te hebben en Maandagmorgen 5 uur en overigens tusschen s avonds 8 uur en s morgens 6 uur Degenen die by het sluiten van den winkel daarin reeds aanwezig zyn mogen nog bedien i worden Deze bepalingen zijn met toepasselyk op a apotheken voor zoover betreft de uit oefening van de artscny bei eidkunst b inrichtingen waar spyzen en dianken voor gebruik ter plaatse orden bereid of verkocht Het iti echter verboden m de inrichtingen genoemd onder b ware anders dan vooi verbruik ter plaatse te verkoopen op de uren waatop winkels volgens de bepalingen de ei wet of krachtens op deze wet steu nende verordening moeten gesloten zijn De wettelUke regelmg van het levensver zekenngsbedrijf Een proteat van De Unie De Unie veroeniging van Nederlandsche Levensver zekermg maatschappy en heeft het volgende adres gericht tot den minister van Binnenlandbche Zaken De Unie Vereeniging van Nedeiland sche Levensverzekenngs maatschappyen in haie algemeene vergadering op 19 April i 1 te Amsterdam gehouden heeft besloten aan uwe excellentie kenbaar te maken hare bevreemding dat het mede door uwe excel lentie ingediende en door de Tweede Kamer aangenomen wetsontweip geheeten de zg noodwet is samengesteld zonder daarin ook maar in eeniger maté te kennen de beide bestaande Vereenigmgen op het gebied van I evensv erzekering omvattende het mee rendeel van de Nederlandsche bestaande maatschappyen van levenaverzekenng zynde de Veieemging van Levensverzeke rmg en de Unie en teekent hiertegen aan een zeer onomwonden protest m tyden waarin ook op economisch gebied de wet gever nimmer verzuimt werkgeveis en nog minder werknemers over hunne belangen te hooren en vertrouwt dat by het door uwe excellentie te zyner tyd m te dienen wetsontwerp van levensverzekering waarvan de samenstelling is toeveitrouwd aan een dooi uwe excellentie benoemde commis sie met deze bovenstaande bemerking zal wolden rekemng gehouden Ver V NederI Gemeenten De heeien mr dr A van üoormnck griffiei der Staten van Utrecht en A Jongbloed burgemeester van Sleen zullen by het op 16 en 17 juni a s te Maastrichtte houden congies van de Vereemgmg vanNederlandsche Gemeenten als prae adviseurs optreden voor zooveel betreft het financieel beheer voorgesteld door deStaatscommissie tot herziening der Gemeentewet i Het gedenkteeken voor wylen Burgemeester Tellegen De Fe lerat e van Amsterdamsche Wo ningbouvA ereeiiigingen besloot m haar be btuursvergadenng dat de womngbouwver eenigingen te zamen ter nagedachtenis aan den ovoile ien burgemeester J W C Telle gen m een nader te bepalen vorm een ge denkteeken zouden stichten De federatie verklaarde zich voorts bereid met andere corporatien of groepen vooi deze zaak saam te werken Middenstandsraad Het veislag van de wei kzaamheden van den Middenstandsbond ovtr 1920 opgesteld door den heer L Buckman becretanS heeft het licht gezien geven Tegen den avond stonden we voor een groot huis De deui ging open en m de schitterend verlichte hal stond mevrouw met haar vier alleiliefste kinderen Ieder hunner had van mama uit hun spaarpot een dubbeltje gekregen óm aan die arme straat muzikanten te geven Hun oogjes blonken van vreugde hun kinderhartjes waren bly gestemd dien bedelaars iets van eigen geld te mogen afstaan Doch nog aangenamer werden we verrast toen mevrouw ons uitnoodigfle in de keuken by de meid een stuk je te eten De oude gedienbtige was vol zorg Heerlyk smaakte de boerekool met worst Toe maar stakkeis Eet er maar flmk van t is je van harte gegund en het oudje schepte ons nog eens op Toen we weggingen zei ik tegen haar Wilt u deze kaaltjes aan mevrouw geven We hadden er op geschreven De twte Vagebonden danken Mevrouw ten zeerste vooi haar allercharmantste ontvangst We spoedden ons weg doch waren het tuinhek nog met uit toen de oude gèdien stige ons na kwam schommelen vragend om nog even terug te komen Ofschoon eerst tegenstribbelend voldeden we aan haar verzoek Weer kwam mevrouw ons in de hal tegemoet eenigszins met haar figuur verlegen Maar heeren Waarom heeft u zich met eerder bekend gemaakt Dan hadden we u toch met m de keuken laten eten Pardon Mevrouw zoo was het veel aar diger U heeft getoond een warm hart voor arme menschen te bezitten s Avonds kwamen we in een volkskroeg terecht waar zwaar aan politiek werd gedaan En ik zeg je dat die Wynkoop toch maar een reuzenknul is Die heeft léf om by al die groote kappitoaliste z n bek te durve roere Ja zeg wel groote bek t Binne niks an ders dan oproeritraaiers wetverkrachters Dat ke jy zeggen Jy met je geloovige kameroade As jullie moaer eerst mee wilden doen Dan zouden we de heele maat schappy varandere Geen kappitoal meer Twee uur werreke per dag Geen uitzuige ry van de ai me werkman die t geld ver dient as nou Joa moat Dat zie je m Rusland on derbrak de Chnstelijke arbeider Doar hebbe ze nou wat ze hebbe wilde Moar jy heb makkelek proatef Jy weirekt nou nog De vrouw en het notarlMmbt Het hoofdbestuur der Broederschap van Candidaat Notariaaeh in Nederland en zijne Kolomen heeft naar het Weekbl v Pnvaatrecht Notarisambt en Registratie meldt de volgende motie aangenomen Het hoofdbestuur enz kennis genomen hebbende van het wetsontwerp strekkende tot het toelaten van vrouwen als getuigen bij akten overwegende lat indien dit w ontwerp mocht worden aangenomen hier mede het laatste mogel jke motief dat aan de tegenwoordige wet op het Notansambt zou kunnen worden ontleend om de be noembaarheid van ie vrouw tot notaris te betwisten wordt opgeheven spreekt als zyn meening uit dat het thans gewenscht Is dat de regeering zich omtrent de benoembaarheid van de vrouw tot notaris uitspreekt en dat mocht de regeering de opvatting van het hoofdbestuur met deelen een voorstel tot wyzigmg van de wet op het Notansambt worde inge diend waarby uitdrukkelyk wordt bepaald tiat de vrouw tot notaris benoembaar zal zyn en dat wat het wetsontwerp tot toelating van de vrouw als getuige betreft het indienen daarvan is toe te juichen doch dat overigens daaraan zou kunnen worden vastgeknoopt een beperking van het insti tuut van getuigen by notaneele akten in het algemeen met behoud van dit instituut by het verlyden van akten van uiterste wilsbeschikking van akten welke door een of meer der partijen niet kunnen worden onderteekend en van akten waarby par tyen of de notaris de tegenwoordigheid van getuigen verlangem Deze motie zal ter kennis worden ge bracht van den miifister van justitie en van de Tweede en de Eerste Kamer De bedril f sorganisatie op het R K program Naar het Centr meldt heeft het be stuui van den Algemeenen Bond van R K Rykskieskringorganisaties zich vereenigd met het Bossche voorstel in zake de publiekrechtelyke bedryfsorganisatie en het Ka tholiek Staatsprogram Het bedoelde voorstel luidt als volgt De algemeene vergadenng van den Algemeenen Bohd van R K Rykskieskrmgorganisaties in Nederland stelt voor te beslui ten dat het program der R K Staatsparty voor de Kamerverkiezingen van 1922 zal worden gewyzigd en aangevuld en dat liaarby byzondere aandacht zal worden gev yd aan de publiekrechtelyke bedryfsorga mesatiea als middel om de voortbrenging en verdeehng der stoffelyke goederen méér dienstbaar te maken aan het algemeen be lang Economisch gemeentebeheer Het bestuur der Vereeniging van Nederlandsche gemeenten heeft een commissie ingesteld om te adviseeren ove maatrege len welke door de gemeenten zyn te treffen om te strekken tot een economisch beheer by de gemeenten m het algemeen en haar bedryven en diensten in het byzonder In deze commissie hebben zitting als voorzitter prof mr M W F Treub en als leden ir V W van Goch dir orgamsatie adviesbu reau te Amsterdam ir E Hymans direc teur van bet centraal normahsabebureau te Delft mr A van der Hoeven lid van den Raad dei gemeente Rotterdam Th M Ketelaar lid van de Tweede Kamer en van Gedeputeerde Staten van Noord Holland mr dr M S Koster buigemeester van Hilversum C L M Lambrechtsen van Rit them directeur Dordtsche Petroleum mdu striemaatschappy dr L F van Os gem bezuimgingsinspecteur te Amsterdam P Sikkes gemeentesecretaris Sneek mr dr W G A van Sonsbeeck burgemeester van Breda J J L M Verwiel id te Beaoyen en mr J A de Wilde lid der Tweede Ka mer wetboudei van s Gravenhage Dr A Kuyper stchtmg De Stand deelt mede dat 20 Apnl te s Gravenhage de akte van oprichting is verleden van de Doctor Abrtnam Kuyper met eens twee uur per dag Hoe lang bin je nu al werrekeloos Vyf moande krepeer k al van den honger I Joa behalve dat toen je verleje week vier en twintig guide loon kon kryge je t niet angenommen hept Da s je zeker ook door meheer Wynkoop angeroaje Nee manneke We binne nog lang met rep vooi een idioale moatschappy D r mot gewerrekt en met gewerreketoo sd worde De oproerkraaier kreeg ons m het vizier He jongens Geef ris n moppie Toen we met de pet rondgingen gaf de half verhongerde een kwartje en offreerde ons een straffe catz als we nog wat spe n wilden Hy en zyn gezelschap maakte op ons den indruk dat er meer aan dorst dan aan honger geleden werd Tegen een uur of acht stonden we te spelen voor het huis van een notaris Op ons i ellen hoorde we achter de deur een zware mannenstem vragen Wie is daar Och meneer We binne twee muzikanten Heeft u met een klemigheidje voor ons Nee Ik gaf het niet op en vroeg verder We hebbe zoo n honger meneer heeft u dan niet een boterham vooi ons We hoorden de mannenstem ons verzoek waarschynlyk aan zyn ega overbrengen Zy stond ook achter de gesloten deur en voegde ons toe Komen juIUe morgen maar terug Maar juffrouw zei ik we hebben nou honger Daar kan ik mets aan doen man Morgen kan je een boterham krygen We hebben begnjpelykerwyze geen gebruik gemaakt van het edele aanbod der notansvrouw Natuurlyk wist H Ed niet dat onze maag vol was door de van harte ge gunde boerekool met worst van de wet houdersvrouw Onze weg leidde nu naar Gouda Om 12 uur s middags kwamen we aan en sjokten regelrecht naar t politiebureau De Commissaris van politie was juist gaan lunchen en kwam eerst tegen half dne terug We gingen een eindje wandelen een stuk je eten en vijf minuten voor haJf dne deelde Fehrenbach me in het volste ver trouwen mede dat hy vreeselyk noodig most Tevergeefs zochten we naar zoo n nuttige mnchting ook wel eens groen lustoord genoemd I We gingen door den gang van het poli Stichting die te s Gravoihage gev M tigd is Omtrent het doel lezen wij in art 2 Op het voetspoor van Groen van Prinaterer en doctor A Kuyper de kennis dei eeuwige beginselen naar Gods Woord die de AntiRevolutionaire PartÜ op staatkutdig terrein belijdt door wetenschappelijken arbeid te verdiepen die doorwerking en toepasaing dier beginselen op het gebied van het staatkundig en maatschappelijk leven te bevorderen en den invloed dier beginselen onder de antirevolutions ren van Nederland m het bijzonder en op het geheele Nederlandsche volk in het algemeen te doen toenemen De stichting tracht dit doel te bereiken door a het mnchten en onderhouden van een Centraal Bureau met bibliotheek en leeszaal teneinde studie te maken van en desgevraagd of eigener beweging voorlich ting te verschaffen omtrent de beteckemg der A R beginselen en de taak der A R Party b het openen van de gelegenheid voor daartoe geschikte wetenschappelyke personen om zich te wijden aan de historische en wysgeennge bestudeenng en ver klaring der anti revolutionaire beginselen c het verspreiden van geschriften Indien ter uitvoenng van sub b kan worden overgegaan tot de vestiging van een leerstoel zal deze den naam dragen van Kuyper leerstoel GEMENGDE BERICHTEN Het conflict in de venen Zaterdagmiddag werd door den secretaris van de federatie Emmen van den modernen bond van landbouw tuinbouw en zmv larbeiders medegedeeld dat de orgamsaties besloten hadden de loonactie verder plaatselyk te doen plaats hebben Volgens den secretans is er alle kans dat deze actte zal slagen en men spoedig de werkzaamheden zal aanvangen Dubbele moord b j de grens In het dorp Weiden 2 uur van Aken ie Vrydagnacht mgebroken by den herbergier M Billes De herbergier en zyn vrouw wer den beiden vermoord De lijken zyn naar Aken overgebracht Een der vermoedelyke moordenaars is daar later gearresteerd Geen overwerk De directie van de Hollandsche Beton maa Bchappy verkreeg voor den bouw van de electnsche centrale te Hengelo vergun ning voor overwerken De arbeiders weigeren het overwerk vooral ook omdat de ar beidsinsp ctie geen advies vroeg aan de betrokken arbeidersorganisatie De werktjjd blyft nu 8 uur per dag Vlot gebracht De op den Hinder gestrande stoomtrawler H 174 is door L Smit en Co vlot gebracht en te Hoek van Holland binnaigeloopen om te bunkeren Wynhuistoren In bet gemeentehuis te Zutphen zyn thans de lestauratieteekemngen voor den WiJnhuistoren tentoongesteld van den architect den heer de Clerq uit den Haag eén m ertz volgens eigen inzicht van den heer de Clerq de andere geeft den ouden toestand weer Melk en lucht Op de voorjaarsveemartot te AiSomBar hieef5t sacih deee week een buzonder geval van be NW voongediaan dat veel verontwaaidofirmg heeft teweeg gel racht Een veelhandelaar kocht op ds marftt van een veehouder uit dem BeeijKster een koe welke ootfpenscbynluk veel ffteljk axm geven ook voiligens verfolarimig vn den verkoone Toen later echter de k jfe gemolken werd bleedt dajt de groote uio sleohts dne iter melk bemfite De reó was Ucht welke kuarin was gepK in t met het keamelyk doeJ om de koe voor oen hoogeren pnis te kunnen verkooi en De koopman heefit daarop den boer thuis oveeaxxhit en syn geld te tiebureau kwamen op een plaatsje met een deur waarop toegang tot de wacht Maar myn in hoogen nood verkeerende vnend zag op genoemd binnenplaatsje nog een deur waaruit een zeer artistiek hartje gesneden was Fehrenbach rukt deze open en verdwynt in de mystieke duisterms schamel verlicht door genoemde hartjes ope1 mng Ik treedt de wacht binnen en werd daar verwelkomd met Wat mot die andere daar Ik denk iets dat we allemaal wel eens moeten doen Zoo zegt de agent t is fraai Is dat schooiers mamer Dat is met voor voor t publiek Ik trachtte het geval komisch op te vat1 ten en zeide Nou ja ik heb toch met be weerd dat het een publieke vernudtelijkheid is Nu werd de agent kwaad en Fehrenbach die juist met een verlucht gezicht binnenkwam kreeg het volgende naar zyn hoofd Jy bent een brutale kerel het is impertinent ord zoo maar van de W C van Hee ren Agenten gebruik te maken Ingerukt marsch O nein zei Fehrenbach ik denk er niet over is dat nou zoo erg dat ik daar i even geweest ben Moet u daarover zoo n kabaal maken Nu spreekt myn vnend eenigszins met een Duitschen tongval en jawel de sluwe beambte denkende met een of andere boef te doen te hebben die zonder paspoort over de grens is gekomen zeide Zoo heerschap ben jj een DuitscherJ Laat jy me je identiteitskaart eens zien Waf zeide Fehrenbach wat voor eendmg bedoelt u I Juist nou zit je d r in hé Ga maar eens even mee en op onze instrumenten wyzend zeide hy Laat die rommel maar hier TVte volgden hem en werden bij den commissaris voorgeleid Hier zyn twee mannen Commisaans De een is vreemdeling zonder identiteitskaart Hy verwyderde zich ons nog eens grynslachend aankykend alsof hy zeggen wilde Dat valt met mee hé Wordt vervolgd rug geéwcht op grond iat hij opiettel lk was bedroffen Niuiat een en ander den boer op minder vnemdeUJke wivze wm verweten betaalde hy de koopsom weer teruir uraoma hu zelf de uitgemolken koe weer termg kon haleoi De ve toonlieden hebben au naar aanleiding van dit geral in de plaatselulke bladen een woarschuwMW doen plaateen Maua4ie ek aan den Paua Ven het R K geongaiufleepd apoorwe penaoneel gaat de volgende week een 400JtiU leden met hunne echtarenooten een beioek aan den Paus te Rome brengefi voor welke aanigeleigenlheid mgr Muitaaers mt Deo Bosch reeds naar den Paus 10 afgereisd Dezer dagen maakteai echter de buitenlandsohe spoorwe riUrecties bezwaar tegen het verieenen van vni vervoer on hunne Uinen aan m k een groot aaotal perwraeo te g 3i iik Hoewel de reis dataidioor ttuuTder uitfeomt giaat zy toch door Een famiheBtuk Een bewoner van de Jupiteratraat te Utrecht kreeg dezer dagen aldus het U D bezoek van een jongen man die hem met een mes dreigend veel kabaal maakte en per slot van rekening een paneel van de deur intrapte De aanleiding van deze geschiedenis was een hond De historie zou hiermee kunnen eindigen wanneer met een eemgszms ingewikkelde familieverhouding die misschien n6g in gewikkelder kan worden er mee m ver band staat de hond was oorspronkelijk van een schoondochter van den bewoner van de Jupiterstraat maar om onbekende redenen is hy op een goeden dag by den schoonvader van zyn bazm z n intrek komen nemen De opvliegende jongeling echter meende ook aanspraak te kunnen maken op den eigendom van het dier h j verklaarde namelyk dat zyn zwager de baas van den hond was waarop de schoonvader van de eigenares van het dier antwoordde dat de politie t lan maar verder uit moest zoe Dat onderzoek kan nog interessant worden Wie weet hoeveel familidaetrekkingen tusschen den bewoner van de Jupiterstraat en den zwager van den dnftigen jongeling er nog ontdekt worden Dat de schoondochter van den eersten dezelfde persoon 18 als de zwager van den tweeden zal moeilyk gaan Maar zou het met kunnen dat de bewoner van de Jupiterstraat blykt de vader te zyn van de jongelmgs zwager Zoek t maar eens uit RUk gezegend Te Hoofdplaat is m den ouderdom van 90 ymr overleden de wed Syijesal Zu was over 111 kleinJknnderen en 108 achteïWeankifldeien graortimoeder ONZE KOLONIëN Resident van Palembane Tot resadent van PolemibaKg is benoemd de heer Hens resjident der Zuider en Ooster Afdeelinir van Borneo andjer m Soekaboemi Zeer hevijre rcwens veroorzaakten een bandjir der Ttyelhad een zyrivier van de Tjunandain De brug over de Tulumgas is zeer zrwiaar beechadiigd Op de ondememmig Tjempaka zun door aardschaiimnir zestLen slachtoffers vier vemiiiaten en dne zeeir ernstig gewonden 0NDERWU8 De schooljongens willen nrtde benoemen Snige4sche bladen deelen mede dat de jongems van de Wrexham National Schooi eens weer m staking zyn getgaan om de beaoemiaiK te veiricrillgen van een der onderwiiaens tot hoofd der school n laats van een vreemde gekozen door het schoolbe stuur Twee maaosiden geloden benoemde liet befituuT een onderwnzer uit Sftratfond onAvon tot hooW en toan staaMen de leerlingen ten gunste van den oud ben on derwtjaer der school duen ze benoeand hadden willen zien Het merkwaamdiige van deze staking was dat de longena moreel en steun hadden van het Education Committee dat het sohoolbestu ur verzocht de be noenungakwestae oipnieuw te beOiandelen Maar het bestuur weagerde waarop dfe Board of Education de benoemaiw vemietigde Daarop deed het sciboolbeatuur een nieuwen omroep van soLbcitanten en beDoemide weer een ondeirwiizer van elders Heijgeen de tiweede statong tot gevolig had KUNST Het Rotterdamsch tooneel te AntwerDcn De bladen zoowel FVansche als Vlaam Bche hebben mets dan lof voor biet ofAre den van het Rotteidamseh Tooneel m Za ken zun Zaken Algemeen wordt de tnomf van Lafoche geconstateerd en de AnrtiweiPaBcdie cnrtaek pniat raiat volkooien eenatean mwfheüd het spel der andere artisten voor 9i van mevr van Eysden mevr Ohnswiin Walden en den heer Van Dalflum De voorateUiiwr werd biwreiwoond door den bumemeester en den wetJiotideir voor scboone kunstein FINANCIEELE BERICHTEN Faillissementen in Nederiand Voiligens mededeeling van het Handelmnformataebureau van Van der Graaf Co s Bureaux voor den Handel znn over de afgeloopen week emdwende 22 Ajpril m Nederland uiubgespixiken 52 faillasaementen tegen 36 faiüiesemecten m dezelfde week van het vonge laar Van 1 Januari bot en met 22 Aiomil 1921 582 faiUifisemenien teeenover 410 over hetzelfde iwdvmrk van het vonge laar TELEGRAFISCH WEERBERICHT HooKBte barometeratand 7816 te Hanamnda Laagste baiwnetaretand 757 0 te SeiwMsffcrd Vjerwiachtuig tot den volgenden dwr Aanvankelijk zwakke tot mataa wind oit noordwesteUike richtingen iwaaifcemm wellMdit eea e re n zelfde tem e STADSMKUWH OQUIDtA m Aipril 1921 De Boikoopache Bloemen tentoonstel Ing te Omida WBü Rüstereo allee bedialve aankdck 4uik weer tlonkefo lucht en telkens regen ha nuette esiistaande deze oBw unsti e omstandifflheid ui de lentoonsteliinfr druk bezocM V len diie met op de hoagite waren van het uur van oüen tellui r op A ndaig icrwamen ifl len moiven tevenreefsch maar d 2e Jmüea ongébmield m den unaiddag wel zyn weergekeerd De gaawchen d snorden de auto s en moboiTi wielen m gmoot auutaJ door de traten en deze brachten van hesmde en verre bal van btooewers naar de tentoooatelling Vanaf het uur van ooenateiluw af bewoog aich een groote schare belawstelenden op het teotoonatelkngisterram m de öbouwen en in ilen voortuin Uit do esprelflkien bleek dat de bezoekers voi bewomiering muren voor de kleurenpracht Ven uur tot uur nam hun aantal toe zoodat omstreeks 4 uur meer dan 1200 Dersonen zich m de gebouwen bevonden Zli die gasteren de tentoon stellinx bezochten zün onipetwtifeld naar huiis geffean om daar in eitfron kring op te wekken tot een bezoek Jllet aantal beaoeObers bedroeg van Vrijdag tot en met Zondaar meer dan 2 500 iMöiwen IS het de gmoote dag van het lioninkluik bezoek Zoo ïumst wordt ons gemeld dat Z K H de Prms der Nederlanden H M de Konisuïiji hy Hiaar beooek aan de TentoomtelIwvg zal vemezellen Ook van de ziide van diem Pniu wordt dus groote beJanawteilung m deze bentoonstelLmg betoond hetg een bÜKomder op prijs wordt giesteld Het was in dan vroeigen namoddag nog ndet bekend welken weg door het KomnlklyJr Eichtipaar dat per auto wordt ver wjicht zal worden getnomeot Witi wekkeoi noig even op om overal waar dit mogelyk ia de vlag te ontpiooien opdat de stad een feeeteluk aandien zal liebben Bekroningen Zooaüis reedis eer ie medegedeeld zlln door verschallande officieele personen inetelliiwren en particulieren medailles be jchikfbaar gestedd ais befWUB van appreciatie voor de inzenders Daar de opzet der tentoonsteltuur bedoeld IS als een algemeene eKpoaatje van BoaJooopsche eultureai zim de verschiüen de inzendingen door ellkaar gegroepeerd om aan het geheel den schoonsten aarihlik te Rven By het toeikennen van medailles i aaanom bepaald dat de dames dne de wrv uitmaken met de groepen als gelheel dioch de mooiste exemplaren zouden asnwiiizen Gtteterenmowen heeft de Jurv bestaande uit Mevr IJasel de Schepuer ide Bid der den Haag Mevr van Straaten van Nes Bioakooip Mevr Hovng Bruna Mevr Heu dens Van Wuflc Mevr van iBÜk Jvan Wlmgeiiden en Mevr Korten oever iop allen uut Gouda de voJgende ibekmniniren toegekend Gouden medaille L J Endtz Co Boakoop voor nieuwe senngen en rhododendrons H den Ouden Zoon Boskoop voor een rotsgroep G Moleman Gouda voor gouden regen en Japansche kers Koster Co Boskoop voor de mooiste Japansche agalea M Koster Zonen Boskoop voor nieuwe azalea s speciaal Betsy de Bruin J Spek Boskoop voor azalea bntlant en Japansche acers Ottolander en Hooftman Boskoop voor azalea s rustica P J C OosÖwek Cc Boatoooro voor de bueuwdigiheKl Aisalea s in pvranude vonm Anth Klu3S Boskooo voor de Rhododendron Pink Pearl 00 stam Verguld zilveren medaille Ryka Tumbouwwinterschool Boskoop voor gemata en blauwe seringen Dirk van Nes Co Boskoop voor rhododendron fastu osum flora pleno Zilveren medaille Adnaan van Nes Boskoop voor blauwe hortensia s G N Bouman Boskoop voor azealea pontica m diverse kleuren Koster Co Boskoop voor azalea malvatica Luyennk Kool Gouda voor kroonlauneren Ottolander Koppeschaar Boskoop voor Japansche azalea s firma D A Koster Boskoop voor nieuwe roode rhododendrons Gebr Kers bergen Boskoop voor azalea mollis in diverse kleuren De Jury kende voorts twee gouden medailles toe aan de heeren B B C Felix te Boskoop en J J IJsselstyn te Gouda voor het arrangeeren der bloemen en planten Voor een goed doel Terwijil op de Irufitige dsnamuziiiek van het uutnemend Honira iï ch striikie velen van de gelegenheid ehntilc maaktm bot dansen voor het restaurant werden in één der b Ke bouwrt e dank zy belamrlooze nedewetib ng mericwaardure vanété oorBbelLungen gedreven die beooaren een bate te geven voor een goed doel De opbrengHt dezer voorsrtellïMwn bedroeg gosterenavond f 48 62 H weik betlmg bestemd ia voor de VereemgiMr tot bestryding der TXiberculose alhier Aan het eind der laatste voortelling Merd de medewetiomig ingeroepen voor de volgende avonden Geen sipreekuur WietihoudeT UseeJatun zal mongeii geeo spreekuur houden Gemeenteluke Hypotheek op het voormalig Ho el La Station Biuiigemeestor en Wethoudfers deelen d o RaM mede dst liet tetfreoover het station van de NederiandBohe spoorwegen gelegen voormalifT hotel Xa Statu dat eenigen t d m g nuiilc is geweest ba den Raad van Aifceid voor eene som van f40 000 is aawrefcodit door den heer TTi H van Geene allhier met de bedoejing het gcÉiouw weder z ne Troeg beetemnuiMr to gefren Onremerkt wordt daai m dat Bunremee rter on Wetihouders het indertnd hebben betreuixk dat dit gebouw aan zijne beatemnung v n hotel werd onttrokken te meer waar Godda met kan bow n 00 velt Reachücbe nar de isch des tuds incencbte Iwtels en Toldoende faotehuMnte voor een centrum ala onze gemeente van groot bdang is He gemis daarvan doet juch bit het organisceran va coo Teu en vennideringen en dergelijke ïteods evoeJen en kan aanleidiiw zim at Gouda voor het houden van dengeiluïie bueenkomsten wonte igepaaseerd Het bedioeft zoo wordt verder opdomerlct geen botoo r tlat dit het alge meen belang niet bevordierd Van veel nut IS het boivendien dat in verband met hanüeJd elangen enz m de oomdddelluke n r byheut van het sooorwegvstation geletienhewi beeta tot het houden van korte beaprekingen Ten slotte wordt nog onremerkt dat het BurgemeeHtor en Wethouders ook gewenscht wil voorkomen dat die personen dae m verband met handels en andere belangen Gouda en omstreken moe ten bezoeken voldoende geletfenhedd vin den in Gouda te overnachten en met ge noodzaakt be hoeven t zim nachtveiiiJiif UI eene naby geieffen grootere geneente te zoeken Het wordt dan ook tot den btoei van de algemeeneen handelsbelangen van het allergxoot te belang geacht dart het vroegere Sbationshotel opnieuw m exploitatie wordt irehracht Burgemeester en Webhouders vinden daaawn volle vryheid de inwiJliginjr van het door den kooper reeds vroeger gedane verzoek nJ hem de exploitatie mogeliik te maken door het ter leen verstrekken van een bednw van ƒ 16000 als 2e hvnottieeïc op g bouw en inventaris ten zeer9t bit den Baad aan te bevelen AJk terrailn van afloasmg wordt vooivresteld negen jaren en wel de eerste twee iaren betkena ten minste ƒ 1000 de volgende twee jaren telkens ten nvtiste f1500 en de daarna volgende vyf janen telkens ten nuns te f2000 Veixler wwrdt het beding ge maakt dat zoo lang de achuld niet gehee gedelgd zal zyn de Gemeente recbt van koop heeft t en door dealkundigen te betalen prya waardoor zekerheid wordt ver kregen dat het gebouw gedurende dien tud met weder van beflbennmmg verandert De betKKKdiigde fl OOO kunnen verkreven fworden van het GemeenteUik Gromdbedrijf De uit verkoop van gronden ontstane reserve IS hiertoe voldoende Volgens de bestaande veawrdeiuiwï behoort die reserve rentegeveod te wonlen gemaakt bii voorkeur door ter leen verstreiokinig aan de Ge meenbe De Gemeente leent dus van het bednif en is daarvoor tegenover iet bodnif aanaprakelyk Uut het door Brungemeeater en WeUhouders opgemaakt conce pt voorstel blhkt voorts om dat de verschuldigde rente 7 s jaars zal bedragen dat de leendng onmiddedlyk oi zeig haar zal zyn zoodra de exi toita b e van het ge bouw als hotel door van Geene voornoemd wordt gestaakt of door znn toedoen de lafik in waarde vermondert alsmede indien hu in irebreke blyft rente en aflosertiw op tiid te voldoen en dat ïoo de Ge neeaite het recht van koop wenscht uit te wfenen een van de dne deakiundjgen zal worden aangeweien door den eareftoar een door Buneemeester en We 4ioudere en de dende door den Kantonrecihter te Gouida Bevorderd Bu Kon Be lmt zim benndenl tot hoofdcommies der poabenien en telegraftc de heer W B A Stüten tkm Stroober s specialiteiten Gezel achap Bioveagenoemd gezelschap gaf gistei enBvond m den Schoutwburg voor een zeei siecht bezochte zaal wederom een voorstelling Het aantal der aununeps was in overeenstemmang met bet PubJaek klein maar over het algemeen mochten ze wel gezien worden en bleek het pirogramma wel in de smaak der aanwezigen te vallen Een voor Goiuiba nog onbokende wa £ de Immomat Tonere die op beschaafde wiiize ünkele immmers ten beste gaf Vooral m zim komnsche karukter voond raahten was hu uitstekend en oogstte hy veel applaus © laai in de zaal geen nrogramma s ver krygbaiir wanen ba 5ten we omtrent de namen der ovenge executanten in het diuneter Vermelden we dat een zangeres op verdiensteluke wuze een aanAal fnesche Duitsche liediea ten gehoore braoht w aroo een hsindiige goochelaar en memo techm ker kranwe staalties te zaen gaf terwiil eenpaar handuge acrobaten en een dito kohinwh kunatiwielmder het programma voimfiatoten BOSKOOP iDie Raad dezer gemeente zal op Donder dajc 28 Aipnl a dm namiuddags 7 uur eene openbare vengaderuigr houden Ondenwerpen ter behandeling Openung VestBtÊUini van de notulen der vergadermg van 24 Maart l J l Inge fcomen stukken MededeeLmgen Aanbieding door B en W ter vastetelllmg van een con ceptimatrucbie voor den Conciewre der Operibare School Voorstel van B en W tot het openen van reikemmg courant bu een bankmabellang AaMbteduang door B en W ter vasbstellimg van een concectbesluit tut wyizugmB der gemeente begrootuig dienst 19 Aanbiedüvr door B W van het vtrakfcg van den boe tand der remeente over 1920 Voorvtel van B en W om te beslui ten bot aanschaffiflWf van een mie Kwe coke ibreker voor de gasfabneHc Voorstel van B en W om te besJaiaten tot het aanjraMi van een leeaung van f 165 000 voor den bouw n byacmdere schodlen en tot wyziging in venband daanmede van de gemeentebe grootmg dienet 1921 Medetteeimg van B en W betreffende evenbueele gasprtiaverla wi r Mededeelmg van B en W betreffende de mogeliikheid van eventuele verlaffing der watertaneven Aaabiedmar door B en W ter vast telliwr van een concept beahiit bot voorioopuge nadca vasbBtellmg van een penawenegrondalag Voorstel van B en W met bebreddung tot de verbetemw der Volkabuasvestiwr en de nadere mededeeluw van het c ril re ter zake Aanbieding door B ec W ter vovbstelling van concept voorwaarden op welke bouwterrein beschikbaar kan wwden gestald voor den bouw door particulieren Aanbiedin door B en W ter vaatstelbiw van het eemte gedeelte van het pnmitief kohier d enst 1921 van den HoofdellJ c i OmaJag Aan bedrag door B en W ter beèiandeliiw van reclames tegen aanaloscfn in den Hoof kJyken Omslag en Schoolgeld dienet 1920 Aanbieding dooc B en W der geloofabne Bi4k T n van d a heer C J van den Bondvmag I VoIgeoH het HlbUl ts hier ec i veree gting oogerioht die zich ten do J rtelt Ie inogeluicheid eener durecte luchtvaartver bmdjng van Boakoov met de wereldsteden te ontlcntoekcn en eventueel propaganda tkaarvoor ter liand te nemen ïiet l estuvr boabaat oit zeven leden Als voonitter fuii lieert de heer J Spruijt en als secrebai a de heer W Altma reap raadalwl en hoofd ambtenaar der jremeeote OÜUBWATER lm een ledeawergadermg van het otuktf teuniiwr fonds bij ziekten afd R ï Volkdwnd bleek dat hot afgeloopen jaar en baldo had groot 360 gulden Aan lie i eeraten en tweeden ponmngmeester wor i een gratificatie van f25 en f 10 uiibn keent KaJvermaritt 23 AprU Aangevoenl etuitó Priiïcn van f 14 20 per atuik Hanhdel matur Toen Viiidagavond een viiogtuig op h stuk land waar de vliegdemonatratiee ge houtlen wonkn daalde sohix k het vee vaii den landbouwer Van Beusekom Twee koeien raakten m het tmkSceldraad en ziiij deeilyik vooral aan de uiers verwond De voetbalclub Nerva vertwnden aarj de R K Jeugdorganisatie heeft opgehou den te bestaan Naar men verneemt dooij oneeni heid met t beatuur van lenoemd orgamisatic SPORT VOETBAL Voetbalultalagen Kampioenschap van Nederland Amsterdam Ajax Go Ahead 5 2 Breda N AC Be Quick O 2 Overgangaklaase Den Haag Quick A D O 1 0 Byzondere Degradatle eom petitie 2de klasse Utrecht DOO Alcmana Vitiix 0 4 3e klasse E Vlaardingen V F C Schoonhoven 2 0 Bekerwed striiden Apeldoorn Robur et Velocitas Gouda 1 2 Overzicht In Amsterdam heeft Go Ahead gisteren getoond dit jaar geen ernstig pretendent te zyn naar den titel van nationaal kampioen Dooi een 6 2 nederlaag tegen Ajax hebben de Oostelijke kampioenen reeds 10 tegen punten van Ajax te boeken waartegenover slechts 2 maal werd tegengescoord Hun kans 18 hiermede verkeken Ze kunnen al leen Be Quick en N A C in de ontmoetin gen van 22 Mei te Deverter en 29 Mei te Groningen nog een nadeeltje bezorgen Ajax heeft gisteren haar positie verbeten h ewel den geheelen fltr d niet in kampioeftastyt IS gespoeld De ontmoeting van 22 Mei te Amsterdam tegen de Noordelijke kam pioenen die zich gisteren door een 2 O overwinning in Breda aan het hoofd hebben gesteld zal voor Ajax beslissend zyn terwijl in een gunstige uitslag op 29 Met in Breda met mag worden verloren tenzij ook Bc Quick struikelt Momenteel hebben de Noordel jken evenwel de beste kansen èn om at ze reeds een voorsprong van 2 punten op Ajax en N A C bezitten èn omdat hun spel m deze competitie gaandeweg in kwaliteit is toegenomen Het IS duH met onmogelyk dat ook dit sei zoen het nationale kampioenschap weer naar Groningen verhuist Ook N A C maakt nog dezelfde aanspraken als Ajax Voor beide teams is 22 Mei een beslissende dag De stryd om het kampioenschap is ditseizoen wel uiterst spannend omdat na betverstrijken van 2 3 der wedstrydeyno 3 nojï seneuze kansen heeft Quick den Haag speelde gisteren zyn laatste ontmpeting tegen de pfaatselyke zusterclub A D O en won met 1 O Voor de Overgangsklasse rest nog de ontmoeting H F C R F C welke van geen belang meer is daarmee is ook deze afdeeltng uit CPspeeld Voor de byzomlere degradatie competitie van de geheele Westelyke 2e klasse is D 0 O gisteren op eigen terrein verpletten door Alcmana Vitnx Gouda plaatste zich gisteren door een 2 1 overwinning op de stevige Oostelyke 2eklasser Robur te Apeldoorn in de vierderonde om den Holdertbeker Robur et Velocitaa Gouda 1 2 Gouda wint den toss en stelt zich op zon ler Spee en Roia Laatstgenoemde zal niet meer voor Gouda uitkomen daar hy dispensatie heeft aangevraagd voor Unitas Gorcum Dit beteekent voor onze roodwitte stadgenooten een groot verlies Robur is volledig en even half twee wordt onder een druilerigen kouden regen begonnen Het be gm IS voor Gouda en reeds binnen 10 minu ten profiteert de Knegt met een laag schot van een goeden voorzet van Walthie Hierna komt Robur m actie en krygt Boere eemge goed ingezonden schoten te verwer ken De Goudsche achterhoede werkt evenwel hard en de geheele ploeg neemt wetler om de overhand De Gruyl weet in deze pe node met een laag schot den stand op 0 2 te brengen Voor rust komt Robur wederom opzetten maar ze vmden de achterhoefle der gasten op hun post Rust O 2 In le tweede helft is Robur gesteund door den wind vrijwel voortdurend de meerdere maar treffen Boere in goeden vorm Na een kleme penode van inzinking dommeeren onze stadgenooten nogmaals maar weten die meerderheid met in doel punten uit te drukken Tien minuten voor het einde profiteert de Rtdmr linksbuiten uit een misverstand in de Goudsche achterhoede en plaatst het leer in hf t verlaten doel 1 2 Dan komen de Apeldoomsche roodwitten stevig opzetten maar hebben verder geen succes Hiermee heeft Gouda het tet de vienle ronde gebracht en is ze in deze competitie minder onfortuinlijk dan m 2 B Nederland IUIie Het Nederlandsch elftal voor de wedstrijd op 8 Mei tegen Italië is als volgt samengesteld Van Tilburg Baay Stevens Camptom Hoogstede Steeman De Natris Delmn v Gendt D Keasler Gupfert Bo l Keaaler ia dus vervangen door dan Spaartaanmldvoor van Gendt Heaervea Lietzen v d Kluft van Diermen Blauw Wit Mac Nell HVV De benoeming van Gupfert is voorloop aangezien zijn medespelen afhankelijk is gestald van het geheel herstel van een onwillige knie Da oefeningen worden gehouden op het terrein van HVV den Haag onder leiding van den HV V trainer Warburton Zondag 1 Mei zal een oefenwedatrijd to Rottentam worden gehoutlen tegen het compleet Oostel k elftal in verband met da door dit elfui in Arnhem te spelen wwtatrijd OoBt Holland Weat Duitachland LAWNTENNI8 2e klasae Gouda TIOD I Amateurs II Haag 3e klasae Gouda Goudan T I O D 2 Beide ontmoetingen werden door de slechte weersgestotdjieid gestaakt G LTC TIOD II v d Broek Tiod slaat dr Steffelaar O LTC ft3 ft 2 Mtjnlleff QLTC al Mijs Tiod 3 e 7 5 l l Mevr Becking GLTC si Laura Baart Tlod ft 8 ft 1 Dr Oostingh en Mijnlieff GLT C it Dinet en Jonker Tiod 6 4 4 6 6 4 D we fitriJd zal later wonten uttgieapeeld MARKTBERICHTEN Rotterdamachc Vaamarkt Maandag 25 April 1921 Aanvoer 606 vette runderen 263 vette en giaakalveren 9Ö8 varkeni 133 schapen en lammeren Priizen vette runderen Ie kw ƒ 2 06 2 10 2e jr I 90 2 Se f 1 70 1 80 Osaen Ie ƒ 2 2 06 2e ƒ 1 86 1 96 3o ƒ 1 66 1 75 Kalveren Ic ƒ 2 55 2 76 2e ƒ 2 05 2 26 8e 1 76 1 96 Schapen lo ƒ 1 60 1 70 2e ƒ 140 150 3e ƒ 1 20 1 30 Varken Ie f 1 82 1 38 2e ƒ 1 28 1 30 3e ƒ 1 lft 1 24 licht soort lo 1 80 1 88 Zuiglammeren ƒ 38 46 Handel redelijk Prijien lager dan vonge week Ruime aanvoer CoÖp Tuiniersvereeniging Gouda en Omstreken Groenten vailln 2 Veiling van 25 April 1921 Spinazie ƒ 60 10 Postelein ƒ 84 41 Sjalotten ƒ 3 7 60 per 100 kg Peen Ie soort ƒ 17 27 ld 2e soort ƒ 4 8 Rabarber ƒ 020 4 80 Raapstelen ƒ 140 2 30 Rad s ƒ 1 60 2 70 SeUlene ƒ 4 50 7 50 Peterselie ƒ 4 60 7 80 per 100 bos Kropsla Ie aoort ƒ 3 70 8 70 ld 2e soort ƒ 1 20 6 per lOO Stuks Slavetlen 0 4O 0 98 per kist LAATSTE BERICHTEN De Gemeenteraadsverkiezingen in Belalfl HHUSSBL 26 Apmtl De Gemeenteraadsvtnuezimren hebben tot nog toe een voor de kathokekiNi gunsttg veriooq De aocialisten verliawn stemmen I e libenaie MirtU kun ziioh waarschuntlik handhaven Ook m Antwerpen on Gent wiinnen de katholiellun ANTIWE3RPBN 2fi Avrit HUd Hond bnidiiepnacht waren van de 220 stemhureaux vaa 214 de volgende uitslagen bekend Socudmten VJ6M liberalen 37442 chria ttnarbeidens lOUÜ katholueken 41066 mtddenMand J6 fronbparUi 10317 De volkBfltemmlng in Tvrol BQQHIUJM 26 Aipdil Uit InnsbrUek wordt gemeld dftt btj de volksetenmunK In lyrol gestemd is over de vraag of aansluit ng by Dmbschland wordt verlangd Om 11 uitr b avondh waren 300694 stmmnen vóór en 13 tegen mtgebraeht MlUNCHUilN 24 Aiprd Vi De vxfltcalAemming m Nooird Tvro i overal ru t B verloopen In ÜXud Tvrol hadden treoate demontfbrabiea plaata waarop de ItaliaaoBche gouverneur aftrad De Italiaaneche reeeering heeft den atesi van beleg afgekondigd Ruaaiaehe rooverabeiiden KOHHNHAGEN 24 April VJ Busai liche bladen berichten dat de vDoonrarnrbindmgen m Zuad Rusland door roovwiibenden beiemmerd worden In Moaloou werd op klaarlochten dag uit de stajitalias 60 millioen roebel g eroofd BURGbKLiJKE STAND LANGK RUIGE WEIDE GKBOREN Gernt Jan z v W J de Roos en M van Eijk ihTROUWD Cornelia Aantjea en Trijntje Zaal Maarten Hereie en Janna Kok OUDEWATER GETROUWD G Oosterom 81 jaar en B de Ruiter 29 jaar C Boumans 36 Jaar en M E de Veen 34 ja r C van der Werf 24 jeer en E Hoogenboom 18 Jaar OVERLEDEN Johannes van Rooijen 77 jaar we luwnaar van Wilhelmina Lissenburg Abraham Dekker 3 jaar ADVERTENTIëN BoskooDsche Bloemententoonsteilinir te Goud a BRIEFKAARTEN van de mooiste gedeelten der Tentoonstelling in fraaie uitvoering Per mapje van 4 stuks ƒ 0 25 uitgave A BRINKMAN ZOON GOUDA Dinsdag verkrugbanr bti den Boekhandel en op de Tentoonstelling