Goudsche Courant, dinsdag 26 april 1921

ü 14806 inrLUtMz K veflhPUPMe ptn EADWCKTEpiCt OCfTTOWn Tc Gouda by ANTON COOPS Wijd tnUlt 81 1930 30 swiijfkeurig nch ben zich z sehi dsn naar de bniy waar hu g t tsMmavond met loooiteachtDjr verlangen naar WbuttnV komai hMl uitbenen H ginv If nen muurtje zitten Vóór hem slbwei e de beek van Gnu idoch sjch lan Biaaan door da veU voi nar c sitsn Omler den brug was bet dnnkm Wat zou hu loen Natuwlbk moettt fatJ naar luliribuJt 0 an om sdn vadei te spreken maar het wat van neig meer be tang dat hf eerst Wmnie tag HU moent utscheèt wan haar nemen en haar wintBn dat hy ging werken voor haar HJ srelwif de ttollw lat de leeraaririaats vtOK Un MW ere school nog open was even tMi alj hii aan Kinnies liefde geloofde Nu d en hulpkieet in de vallei van GnMUM h wa H hu daar zeker vm fiemklaob hoonir hti een stem onder de bni 4l0adMef Rsiph Pedent Ralph viel van üohnk btina n het muuntje Het mm ih onnoosele Jocjt Gs idont Goddank hetifasn de vefdM achiars hem nM ge pakt Ze lijn niet in de fcuuot ffstuUcfft Waai ben je daipfwre Jsek vawv RaJph f Onder het ffswelf vsn de tamg waat ik sliep aU M het een nauw bed maar Mb i met ileaba op het keiWiof vwn DiiUaiw lat ook nid t breed z n l n iruniits al 9 dra anne Jock niet vindie n en hem op 23 April 2 Mei Bloemententoonstelling Terrem Van Beveminghlaan Geopend 5 en 7 11 uur 28 Apnl 8 uur Soeieteit De Reuaie OpeBbara bgeenkotnatder Piaktiieha Uea listen Aaaoctatie B 1 M vaiaoakan wV nrtutti tgdig madadaaüBC te motne oatvaacaa vaa var aaa K daia la oaaa aaaadatavoelan Eleotrisdie Drakkeril A BBINKMA ê ZOON Q0I7DA ADVBRTBNTUN HeduD overleed na o n Ung dung Ijjden in den ouderdom van 06 jaar ooee lieve Moeder Behuwd en Ornotmoeder PatroiMlIi OIna Hakkanbarg Ui F J HAKKKNBEBQ 1 F HAKKKNBEBO Glabhiuufn en Kinderen Hautrecht A Apnl 1921 Vraafft conditie voor het iiica Hceren uwer AchtcrstalliKC en Iletwiste Vorderingen ra ii k Inif Cl Aodcnxc r Sacco Costume in pnma geheel Wollen Kamgsren en Gbbamine atoffen Alle moderne kleu ren Jkl RotUrdom Blauw kamgaren Costuums Blauw kamgaren ManttI Coituuma met zyde gevoerd f Aanbevelend a VLAQ 1775 16 Dam s KI rMaliar TEL 592 KülPERSTRAAT 41 43 V BEDWATEREN m Spoedige radicale genexuig door de kende plUen 237 12 uiiiK a ook by veroadenle gevallen ƒ 2 60 N V Mij 8ANITAS GOin A Korte TKwkm 10 DOTrEHtMiM Kpite HoontreX 37 irraECHT VoomtreM 10 KUSTmtDtM Bembmialtniciii 44 MnMkiipjitü Tri nil Subede SaJon en Huiskamermeub en als Tafeln Stoeten LinoenlrMten SpiesreU Scluldf yen Ttwetaf B F ikenhoute Buffel ten BodutiloLsteo Clubfotiteuilf i Atin plooheAmeubiementeD IjeerameublemeBton Ki KdcmAtrasMa WoUea en BaxSiu defcoBs StrooDiatrasKn enz etts 89 SPOTKOOPJESII 20 BESTE ADRES VOOR JONGELUI vast HüWELUKSPLANNKN UWRIUT4llfemiliitii iiUIÉirti ROTTER0AA1 Telefoon 1 00 Adverteert in dit Kad HUffHAIttTSr naAirttBormHl AdvcrteatÜB ca booaeneBtcn dit Uad wordca unaeaoiMa n Berkeawoode DMv door A BOOH BettiawMda ar BeiteawMde Aehtortawk di J NOOHBN Nierziekte No tcmakkeiük te Dcsea lodiiB g ij aan de een of soder nierzi ctf pijn in den rug jicfat nier esi blaaKBteenen Rpit in den rug heupjicht of pun in de lede maten lijdt of er doen ïich andere kentee kenen an nierziekte voot zooaJs hoofdpgn betinkael in de uHne onaangename smaak m den mond by het opstaan of wallMi on der de oogden gaat dan onmiddelijk naar Uwen drogiirt en vraagt hem om een dooo l e Witt Nier en BlaaapUlen Deze kleine pillen doen wonderen zu remigen spoedig de nieren en de blaaa en brengen dene in een door en door gezonden tocBtand Als de nieren sterk z jn zal de pyn spoedig verdwynen Reeds 24 uur na het gebruik xan deze pillen IS hun heilzame uitwerking op de nieren tn de blaas bemerkbaar Om xan een nierziekte te genexen moet men IwnUat de oorzaak het vergiftige un nezuur verwijderen E n werkelyk afdoend middel moet zoowel door de nieren al door de blaafc v orden opgenomen en niet zooals by de roeeHtc merpillen het ge al ih door de ingewanden lAanneer men de unne een truebede blauwachtig kleur ziet aannemen een eigenaardt eid die de De WittsFitltsi MOi aUe andere tioortes oodersebeldt dat Btaat iMrt xairt dat m hare beiluune j in £ up de juiMte plaatti nJ de uermee de hlaab hebben uit eoeftmd Zq zm ereB best bloed ledtre Iwwr xan l se euunuA dw aan pyB J des rug rt um twfc mw n tóaa KLeejoe Bprt jgb d n röK jnArt of aan andej blaft of niwzidcte ï éL mwett middelflk drt bej roef le mrildel n pro ity iedere drogint b t e Wittfc en Blaanpillen eitr ar Vrat f 1 75 ƒ 2 75 per dooK ijÊMt Aigt u m6t Avm V oür leehger Men moet er eAter z k vaa vu to m n de edite De WitTc Pillen ontvangt m docztn xooixien xmi Wau met goudgeH fuiket en een speciaal lilau z jp Av kui Mocht men eenige OToeilqW de by het xt Hkrijgen xan tW echte De Witt N er en litaaapillen onderv nde zendt dan hft grid aan E C DE WIlT C LA4 Den Haag vaama u onn uldelyk een flacon wordt to gezund a PrhB ƒ 1 75 t n ƒ 75 per dooh fcr ba r te GOl DA bii ANTON fXK PS Wödatrwt 81 eu Mej h VASLOON Hukt SftSfe W BUNT V KKN OOIU5Br tLoopt dw OU gtmiie NAPOLl K N ea l g DM kwartier voor lechte 7 centl Aia ïlamwnerk TIP I i 4 cent Het Tabaksblad wtauujiM vuojf wuousuiuts caoMnaw km aaitïiwwamw 1 c BCHoaaojiaL tw l a t iaa g aa cxMta m TABAX mCAllSM MOiuwncN Acconntantskantoor H SPARRÏÜS IM N laat vu Accoaatanta HANOU8BEB0UW KaaiaraSanB Tataf nat 3I3 38S VLAARDINBFN 5974 30 Controle Inrichting Adviezen Belastingzaken Regelmatige buhouding van kleme boekhoudingen Alle overige accountantswerkzaamheden ANTON COOPS COHEN Gt AltNHBM PMUIIKS VAfl Markiezen Zonneschermen Jalouziefin Rolluiken 1 Tenten enz Agent roor Gtimm en emalrcken H J VAN SCHALEN WUDSTRAAT 21 GOUp Onilit W d tnrt 31 Uroialisclie Staal I I Heerlijk verzachtend slumoplossend en genezend is de be proefde Abdijsiroop Advertentibi en abonnementen ep dit Uad voor BOSKOOP worden aangenomen door D SPAARHAN Achterkade 2S3 Ihet xeel geroemde middel b hoest verkoudheid catarrh griep influenza bronchitis aathma kinkhoest 1 irsa Alom xerkrugbaar Pei flacon ƒ 190 ƒ 360 en e Eischt hand tee ning L I AiCkER Rotterdam lodischc Geneenniddelen GALSTEENEN NIEEBLAASZIEETElir TEMOE LA WAK afdoend middel te gen galateenen p b l 76 6b 9 als ik Uw middel niet g bnukt had was een operatie onvermvdet k Igeweest DAON REMOEOiOENG tegen nier undoeDiBgeB ueratcen gmia pei 8 22fi 6 b 12 suida het p ruik xan Uw R tnoedjoeng gevoel ik m een heel an der menach DAON HENIRAN UaauicUea ateeseB ptJnlQke drnwelagewUic urinelMiisr P b 225 b ƒ 12 50 De nntie ktmit thans in grootere hoeveelheden dan vroeger terw I het met meer zoo troebel Is Bovenstaande aanhalingen weïtien ons toegesMiden door de g niikers an Ind Geneeamiddelcn Hen eiache op eUce bus de naam THE SINBER IMPORT COMP GROBIIBEa Poatbaa 10 Verkrqgbaar bl Apothekers enDrogisten waar niet geiie e men zichte wenden tot THE IMP COMPGRONINGEN 44 6 37 Worm poeders 99 Fermitan VM Jacoba Maria Wortelboei werken beter dan alle andere wonnmiddelen en mogen niet gelyk gesteld woixlen met woimpationen koekjes toren tjes bonbons enz daar deze middelen met die kraclit bezitten die ei van verwacht wordt Wormpoeders genaamd Fermitan bezitten een byzondei vmdingrtike samenstelling verdreven zekei spoel made maag en andere inge wandswormen zoowel by volwasse nen als bu kinderen 85 cent per doos dne doezen ƒ 2 40 Overal veikrvig baar of direct van Jacoba Maria Wortelhofr te OUDE PEKELA kVOOR WET Fermitan wordt dooi de Nedei landsche wet beschermd Wormpoeders niet voorzien vinhet woord Fermitan worden als namaak beschouwd 5622 4 i Hen wachte nch dos voor namaak J BOffO eca Balvefe hcidm en nletivcttc vtodrtof tiii i l 4 kurjroel nisHrkl kWerta ksaf mmA vaertum k l ipliiien en olmlln lleaMiiii ra rook verdwijnen nadat Ma KOKU ca aaw sslea Iwaft ebtulht men iprcnkcll Mnvou Ag KOKO ep bd baar dan wrijh lacn hit uchl la a 4 wsartKh4 ikhnnii In bonlell tinh I M iaa n a u H ife U T HaMHAt BWIgliJ Vtnraarioo nooit Uw Haai wa aellcB een dute of onnogf l ke ibckea aan KOKO aast a teafen en houden vol del leen f aadn peaparaal KOlCO als aea salvar fsaaaaaMdal aae aal ifaar kaa evenaren WAAKSCHUWINOI Lel p oa4enUaa l Handelimerk voorkameade op elke Acécb KOKO wordt nooit lot tonder veiw AGENDA l Mi IwRenmpakklnl au HandeUaalk nikaekl Pr e rinkWaa LMaitMMi I M raelal1aNt KOKO iliiMrnii l o m f OH pef pak e V to t aar t Good UI AMTON OOOTa itpM m to BiJwanOaw kf A VAM flH 08 SwtgvBg Dtnsilag 26 April 1921 mmm XTie cc w s eaa fiwd rr©rto3nuti©Bleud voor Q o ccd a oxx 03ao sta ©lc©a l VErJtBUNT DAGELUKS BEBALVB ZON BN FBK8TDAGIN 1 e Miela KM alka raial t M INOBZONOHN MBDBCnUNOBN i Op da vooxpaclaa 60 iieofar ABONNBMKNTBFBUSi par kwartaal 2 2S par waak 17 oaat m liar kmurtaal ƒ 2 90 par week 22 oent overai waar de basorfiiigr per laepar gaaehladt h raneo ppr post per Icwartaal ƒ S 16 met oadaf sblad ƒ 3 80 Qawoaa advartaatHin aa la nnailia adsitsallngin UI contract tot laar fat 4a w rd ia nVa Oraala laWan aa laadia wosdaa hanfeaad aaar plaatatalBKa Advmtaatlk kinal woidaa laiaaoadaa daar dalsraa AdvartaaHabanau aa aa Abonnementen worden dagelijks aanffanomen aan ona Buraaa Maflrt 31 ttOUDA by onaa aganten den boakhandel en da postkantoren ADVKBTENTIEPRUSi Uit Gouda an onisttaken behooteada tot daa haaoi kll i i t lagels f IJO alka legal meer OU Van bulten Goada aa iln kataigklin 1 6 regels 1 eS elka ragal meer O 80 Adverteutiën in het Zatardaranniaar M Ik btjslag op den prijs t t I mXBKt Hf GOUDA AtelBlrtratk lUaf Iiüttc it Redactie lelef latere Mi Duitschiand en de entente WieitH standpunt heeft gezegerietd Verklarjng van Uoyd GeM ge kt t Lafirerhuis De Duitsche voorstellen no niet gopubllceerd VoorloopiRe gegevens De RijksdagEittlng van gistren FraiduiJk eJacht storting van één nüIÜaid in de Banque de France De gemMotoraadsverkieKlngen In België Hoopvol nieuws over de mijnwerkemtaklnt Visscheiu incident in Manrftko ONS OVEttZUUT te cjschen Ktl Mü met de 4Q naderzoekeu irkuc iiui aan ru3Kt iiH tic 3kI heeft vej atMiüDunit ten ipmart ov d u ♦ VwiMche r rec Rorhoiebied na dooi Praoache weaUw dar a mi ré n arop Belitdti recht I dveaUlecnèen de WAUW door de DaitJ he i K 4iondJ ird O AetioD FnuneaMi B tKtoclte rafr erii sifih klMitl om het méIbIu vm d vrtie i RUn U dMtea kkkM ritm d 0 aiilDaien UiC i de hmtmm vnd dit i schepen lEtin laten 1 V at IS gedaan togen de vartMnddmt an Ra Slsch en Uut ch boUiewiune die bil de Maari troebeUs an het hcKt is gr ktsnen Wat X ét gedaan oan de staliUiui ic bes rUd n dai alleen DustschUual sobulil heeft aan htft uitbrekeD van den ooriuir Wat i f t gadaan otn het DuiAsobehtandvUBt aangaande den wtaUur van drvotkMrtemnsiiw m Opper Siieai te veid digen Hoe komt de rainistor er toe ia mtntarvisw mededeel mg n te dosn dis vueiïtln amibDgenooten een voUagtsi vena mg zlm Heeft Uutschitand toagegervan ilat ziJn scliattulg omts nt de reeda eleveidr 2U miltlardeD oahiiM le 0 Hoe 1 het moirellik dat ttwca hsatsn 9hnoM en t Vihrenhach1 een totals awaa Inng n d poütiek brengen zonder tiat aatfij de reflreermgitfpartllen er een flauw vet moeden van hebben U het met zoo ietb ais landwemuuldat de bemiddeling van het VatdBun j insrlukft door een WuUfrretie van de Qtrmanie Begnhrt de regjeermg nJst hoetser il e Ik verder Ihandelen van Duitsohtawlverlamt kwi de niet eens te verwachtenscheidereohterhlke beslisbuw van Hanllngonvotiwsardelnk be aanvaaidsn i HegnM de regeerkw alat kt xH zj h gebonden heeft aan een ToonM onrar Ajnernka en wauvm neemt uf aan dat sa Teohit rttree C6Ch 10 aiet lie nnxwBfftyr niet ki dat na hst ooi stel vooi het h iW el bekend geuvnlen b nergens meer uut bliikt waarom dit vooir tel met eerder kon v xmisa IVee rèbeuj temïËwen beihuirschen on t oc reribdiiik den g h len poliAieiccn toestand blfna Kond 0r u tzomdermtf houd n de bla ben zuch biiim uitolujioiul da jTi ee bezJig hjI met het lenciein der Puïtsche voorstel Ier aan Atneriiloa en iJe conferonltie te Hytlhie due ong veoi ziin Bameiturevallen en die tem natuwHte verband met elkaar houden Het is ailleein maar te bfiammtren lat de voorstellen nïet be4teml waren Vooi Tjlovd George tn firiand hiun bewot n gen HaDv ing en Jiun werk ou dan vrfl wat geniakikelultier aim gew est Beide prenueii knoeien er dan kVk teüeuiwesteki over mn lat Duaitschlantl de iiieuwi nota met recht streökis ivajir Lvmipne heeft gezonden dajti Be meemen veel te ht bbeji kunniTi bereiken dooi een n öt offJCiee e besorekimr de mcu wt DuJtscihe vooistellen tht IdiïJct duibbei Kjnrtiijt hiet cenwe doei van Brmnd met iit be2oek aan Tjondeoi was luet ondeni dan Uoyid Geange tot z n zienswiize over te halen zoodat x amiieer straJcs de Otpwerstr Raad m tn i e4ieel over Duiitschlaiwi s toe loomst te bosliasen torlfut de heele retreJinff egemÜuk ai kant on kilaai s on le andere leden de bowie toonaangevemlen zoo een stemimw vawtt dait ei met meet aan te ver nndereoi is Dit fs nxi wel iberwocahikt door de onbefcendlheid met Druntschlaml s nlan ncn UJt de berichten chaws ovef de confp rtntie is ak steeds na dergoUlfce biieen kiomisteii moeilitt op te malicn welk toi beide partiien geiuonnen heeft Nat U4lnk pulzen de I ransche Watten de atnuo feer van harteiykheid ivwlke de besprelo nrjrcn benmorfcte Ze verzekeren dat nam het eens geworden is omtrent het eventueel gebniik maiken van nieuwe dwaniaimaatre gelen en dat er igeiUiiklheixi van onvattiniF tusschen fVanücriik en Kmgeland heeqvswrht met name ten flianzen tan den xwnsch oni Amenka een nwine plaats te jreven bii tie besprekuiigen der Gealheerden Dit wjl tnacm als Aanerüoa hiertoe bereid ie en ifrt sal aJiöèn het igeval zim wanneer de naar Waahingftom gwsandeii voorstellen in de oogen van preaideait Hajiduw genajde kunnen vinden Het is met de bedo liwr dat AinenkB ze Aanneemt of jveiwenrt het ieeft mets aan te nemem of te VBsrwerpen natuurlijik Diurtschiend wiJ aJleem dat dp Vereenjgide Staten de entente auUen aid vibecren ze aan te nemen wat Aimerilca matuurhtik alleen zal doen xmnneer het ze aelf aamiemeiiik yMidt BUiken s de Freji flche bladen zullen de geallieerden met dit advies Pekennnig howkn en niet onmogeliik ia het dat de Vereemgide Stateii aan de besprekangen zuiUen deelnemen ImtMsechen de diverse krantenibanchten hebben liet BntflcJhe volk lanKr niet bevre digd ViamliwT diat Uoyd O omrc ïn htd l fferiiuut een aaatni vnmn zfta ntejf over ds conferentie te Hvitihe ui antwoont A aarop hli het vo ead T rid anie ik had een reeka van AieC offieieele be ipr kwiR n met Boïand op Zatündag en Zondag waann wii van ediachten wtaeel den over den toeatand met beta eddkjjur tM Duitechifliule ui In eke blitwn der echo levetiroedingfieiechen van het Vewirac v n Vciaailles na te loonken Brimid beJooAte in den loop van de voltfreswle dogen de hmrel 6che regeenng nieuW £ gedetaUleerdm m iichtingen te venschaffen betreffende de h an che plamnca en voor teilen Wanneei dieze biriKonderlheden fall de hafld xijn aal het KViheelc onderwerp in het lunb net wor ilen oveiwogen en zuJIen in tructieB wicKr icn gagewen aan de gedelairerdMi die de Ungeiltiche leigeenntr zullen verteweowoor dLgen oip d conferentie der geallieerde moffrendiheden welke tegen ajs Ztttendtwr i b Ieen geroepen om er over te bevUaaen Melke verdere maatregelen zullen wonden It aomen om het nakomen der vredeevoer waarden af te dwuwren I e regieemnir te niet voornemens af te wiiken van hatu al ticHneen atiandpunt dat ik 1 i w ik heb ndteengezet Wti vernemen dat nieBwe voor stellen door Ie Duitsche regeenng wwrden voorbereint om uan de dep voamr JiMPl zyn zal de regeemng van Ijankrink stieuinen on de a a confeBWbitilB ooi wat zhn voaratellcm betreft ter bezet t ng van het We tfiaelsehe kolendntttet toejuichingen Indien nneuiwe CCettnien Uke rtiaatregeien worden ovenwojren zui len zii aan het Hhjb worden medewedaeld alvwens ten uitvoer te worden brftoht Uit deze verklamnig zou men moeten be Kiijipen fbtt lA ov i Oeomge de oipPMitDe m Kanach len lawte ten soht Fiwnikrdk zal steunen bil de drastlBche maatreBwIea die het w l toepassen Echter Llovd ieoTwe heeft een reserve gemaakt waar het In iit geval op aankomt nj la de vooirf ellen onbevredwentd xim De meeningen over de vnaag wat fae viediiigend is kunnen nog al uiteen Icopen Inmoddeis heeft Loucheur te BTuaael be spiekmgen geivoerd waarvan de nUnister van buitenlandsche zaketi den mJnliBterraad op de hofwte heefit NHteld Vioorrtfi dwelde hu de vooratelieo mede Kvielke F rankiriik voomemeiu ia aan da tK aljieerden voor te legsren en vraUastde hii dat te óaen aanzien de geclachteiirwmeUnig voontdmiirt en dat geenerlei healuit wwd srenomen of aai worden genomen vóór de bueenicomet van den owpersten raad De ainnu erraad bevestigde den vaaten wil om T0vklanvt voor uasBluntiwr fan DujtocAiaivi WiUi a e n lacAUuaM ui de dojMeniM en een bcW4 A HUt lomasK le lAuisonei nie won ii iute f gaan waa ww 4u ci voor hen nog noop op bstM e tilden blltlt LMGte wrk aivmr wsru leur den met uuaondnnag van de seeiaiiston Htaande saaurshuoiii en mst iuktt ibrftvo ti uiKleriitreepi Uu j uwdMr aonü een tele giartNcken groet aan a lilixMei R waarin bwMu meea wondt w u rd at d gedachte van aanaMltiSN tm den huskn kufk ümt luMteui wserMiMBk wdK iDOg altiid met wuuvnee de re vooüKestcId enen otn Ja urt te atBlJen TWiistellen toch gepoibl ei a aiaterer weer an zegun ven Xle inihoud der nota officieel bekend gt geeninK ffeltlk kriW aooaki men zicéi zal Ktf kidMBlttiiwr M omdsC ve r dien ÜVt niet souden fcuniwn de Ifeikadw bMëMe b on te kKMmm Qgt wel de Mffen faleiKf nét Ös een we k van Ainerjka i bMl ien d fuhJjcat e uit te feteUeo Dexe wenk van ash nirton wort t te Berllm iet dit een eniruiutur teeken opgevat Imniem 3ui iatê nlaati voor d veronderataMing liat melli U Wa shinBXon celf de beapiwlang den p u oci t voor tei ha niet als lufemsloisK beschouwt De vofvrsteUiea Itn op dit eijiRianibiilc dua aog eeA diep g 9imn w t itts Met da t veiei lei veroadanilnUinfnv iver hon inhoud CKKVWel lo de bltultii als daaibuiten de roads doen Niaar de coiTeafMtatlsat der N lï rt vwa betiroAuwtAre xildca vemeenit U dl Ihiitaciiland aan 50 miUIAnl iQ goud mei interest t betalen m etn laagtkii tg tuds vsiioop vel4 M soamiiiHi i n 4 volgenil MleniB in tur I it voorste i vat t Isof vwi wautiAftaiUa bM vaaiataan maar dat zu door msddel nm ladsxcnfer binnen Bekere gi eosen gsJitlosn tred hou len met Ihet scononiyah heratel van DujtM hlaod Voorts zou DudAschilnnd voor een waarde van 1 imlloard gouden marken od atian den voet Btoit o hetzii in aandeelen hetzii W goud De som van 60 milUard wordi voarahanda dit m tegenstelling met bei igeen te Londen v mê TooMNVteild niet ver nundieaxt met heibgeen Duitschiand reede afgedaan heeft Of dit 20 nulUard i zoo iLuud xooala de iMitante bitaande boudt zi u lauKs acheidagerechtoUillceD wen kun nien worden tutgemaakt Dit ondiardeel 3peeJ t echtaigeen groote rol Het wondt slechts on overwegjixg gegeven Ten slotte mag worden aangenomen dat het nieuwe Duiitsehe voorstel geen clausule over On i er Stlezie bevat Van regeerin aziidie wmdt dut voonateJ besohouiwd als een her leite eddtie van de eisohen van Panifi Ofachoon diLu gkateren geen mteluiitisel van de regeenng te verwachten was wa ren de tnibunes en de zaal van den Riiks dag dicht bezet VoonsiUer Loe onernle de zitbng met een woord aan de Nooid Tiroleirs De uutalag der voJksetenumnur ten gunste van DuntsohJond werd gisteren onder de laatste benchten venneld Hun Uaarna is bsfttown ikat d i twnten van de agenda Ue regeermg vet ktansig en tte vwee mMiueiiatieu ovet hei tmitenjsiubcn bcmmd tMM Tegeernur te uaaen xuilLkn uet tH n banaiKKUia iJuwnann iicht de mSet nediatie vnn de wnutjHUd muen boe Ue üoÉUdag had aa LtoaUen c vi aaspd ia de gelsgannsid M wwr tien jOMteul awn lut te Hpian over ue lUVenieeae rumtiav vaa de buib e ab w lM A e paeititek Uat 18 met gebeurd IfKsgandsel tie iUiluidag m nu it sedert den JUsisa hll een en v eet nog wtetMU luetB Wi iMÉÉKa aMeen den t id men verstrwitea ea den toe Jiuiita tUwiweadei ücn worden sondes dat dti ns ge srmg uets uanem wsnscht te deen tuan zich nantu u aan de haran is trek ken Omsr het ni de rogeemsr dwi inon den tMj ihsNU ru tv bnen sterven aan de Involgen van haar eigen domheden taaar het betren hdei DustMshisnd l arliilGhaid openhai ugttieid en ook waarheui aim noo tig en vooml een vaste duideliike litn irechit docu zee Daaiifc looint de Hiureket op de nota aan de VeraenifCde Staten SdniMu staat nu met gekiniBrte anmm voor hem l edtj ei cn iktMHt m de saai tenw Men moet MMCen wtf gaaa taHoana kC veitier naaimate wij geitiwiorarsn wontea tn steeds zoo weaniR tnogalrflt of cKt kun nen wu aanhiieden wii biedm het m eeas en vt komen aan maar nu kunnen wil ook geee ttap verder gaan De regweringr hinïrt op betkle gedaeiiten Hnavoa Wi de reeb terzude Dese Hpreknr Is door hst heele Hule met roote aandacht aangehoord Onder s Uimioote stilte veridaanle daar W Sanons dat hü zdn vciUaring tot moi gen moet uttsteUen en ook liin aufesmiintl aan den mterpeUant moet owchertsik si i ebben deze hem drt moeiilik rniwiatiit In afwachting van nailere beshatsn iMeft il iankriilk namen de esbtnte Unitadi iund al vast de tanden latwn seen d r mki del van een bartche nota betTvffends stM ting van Dui tnchlfnds goudvoorraad I e commusue van herstel die hierover de correenondenftie vaart zwt met piH kennis te hcèben genomen van de nwdodae ng van t iHutsch rvik djd 22 rij n van de wcigieriJiR om dsn goudroonaad der RiUktbsok naar Keulen ot Ooblanx over te bremren De conunMins betreurt 1 dat Duitschiand hliiUHar niet Kssft Inre rj n dat het varzoek betreffende dea awd Wat baduudt die ziffwg ooUiiek des r ffeestaff M n venisivike ene di quasi fiepe houding Wt bonden met dwi smeek bede aan Aimerika waartn de itchuldeBWU Eich als Het ware met gevouwen tmndeii voor de lohuideaaohers ud tie knieeo weimt hipa ekeu doet de raisMiKle oploMiingen aan de hand In l iankritx beait len nalèonaal dewuiietnent van heHM uw te worden gescduKpen dat vastateli wat ei gedaan moet woixlen en wat tlaartoe noodig w hien Bftemationaal bureau van herbouw wonde daaraan boegevoeaxl DuntHcbtaml verschaÉt al het noodwe aan materiaal en werdctaigen en het bsitaalt de ntdüaiden kn den vorm van veritkrachten waarbii de ondernemersnvinsten wonten uitgeschakeld t n en ander moet financieel woi den beheerd door een infcemataonaie leenmir M aartoe at Ie landen moeten bitdisfren daar alle landen gemeenachapiwliike belangen ibxi het herstel hahb m terwiiJ Dtti Boh Jand de rente van deze leenuiv betaait Hiertoe kan het L Ufl ohe kamtaaJ dMMie dat naar het tMUtenland tb trevlucht Duitschiand moet Iveit bwtaidand mtnood l g n dit kapitaal op te sporen De tweede swrefcer pmf dr Ho ch de bekende metlewerkor van de Uwtsch nationaJe Kreusseitung die de voJSfonde vragen stelde een rebel en tmbgestootene hoeveel ik van u 1 van mijne ttochter howd zei Allen WeJ WHk een gwot zondaar ik ook fcn toch eilten ik btfvtm uJles de eer en ö wetten van tie kerk Dwie ttoonV n deden den jongen nwin in drift owBsteken Hij raapte mfii hoed op the op den grond wss gwal en Aif u er zóó wei denikt dan gaat de nefcel maar zoo gauw mogel jk heen en zal ik u van mtjt tegenwoordigheid be vigtlen Denk voor de goeilhewl die u m bew e en hebt en voor uw gaMivi l eid v H eeibaed en liefde zag fk u vaar el G eD van beiden zei een woord meet en zonder mee te nemen wat hem teebeliooT te verlwt Ral iii Peden de paetene Buiten geknmen lAemrte de friescJie nacht hem kalmer rfodra Ralph weg was viel de predi kant op aun knieën l üir zlJn hoofd ter aartle en bad den geheelen nocht HOOÏWSTUK XXX Jack Ronton Innnoeit er sidi nmle Railiï Peden ffing weg gefaXfnl over deze onrechtvaaitlwe behanddmgr Hij had geen vaMe plannen wi t alleen maar dat hu nwt langer dtir i4de blyven waar men hem niet ras sag Waarom hemde keuB gelaten Cubschen z n aanstaand assht en zyn eei Deze gedachte was met hitt maar in on jeuffdige ortbezoimsséw d tieschoQ Kiie hÜ het zoo De dag wa nauweltJka ungfAirokea toen Ralph de pastori veriiet Wat to hö doen Hjj bad gesa avondeien liiad FEUILLETON DE LILA HOED Naar het fachotsch van S R CROCKFTT Veirfcanld door I P WESSBLINK ir ROSSUM Nadruilt nrttoden over hem wiaalote Alle leden uit Edinftnuig n Didlaiig en aalfe al de I bnaten door èeel Scho laiid verspreid zullen yp de cy mode tegenwoordiig zijn en deelnemen aan de piechtage comimuirae waar i3t met uw Maar aanom kan ik met met WSnnu troujwen zeJfa al us z uw dochitiw vnoe lialpih Wel jongmenadi kent ge boo wemi de kerk en de eenlbied voor den d en t datuw vader en ïk zouden toestaan dat iemanddje deze hcxige waardagiieid eenmaed xal bekleeden het kond uit een oewrttig huMelyk bpouiwtl Dat zou een aog erger zonde zijn dan die nste Ik zou zelf vérvoiigde hvj opgewonden a leB opibiechteri al koet h t mib miin stanri Jlaats Sedei twitttag jaren weei ik dat God mu veiwfceeld heeft G i heibt miJ agien en mehtey lang zien bictóant ndet oor myzelf aar voor de uatnreriwwen kudde wiei hendjRr verdoemÉtJa Ik hefc ook voor mun arm meiake en vóor u ffeÉ ien toen ik dit zag èaaNnien Ik heb heet © tra nen om u beiden geBdü td nBBr TWBajond imllen mijn beden vei ioord wardwi en rt lt ge mu zweren nooit meer over uwe H ite Hprellcen tegen Wsraiifred de dochter vi Allan Caiartens Welsh Bezweer mij dit ti liefde tot de Marro wonBcihe kerk uat 14ei de t t ons geloof Myiïheer Weteh zei de jonkm an ka ini elf ai wnJde ik o nie dit onmogel Eyn M n Uefde is te F ven wwMd ie mo te heilig om dit te hei ro iöa j aji mwiten w j sdietden t i de pt dAwït atrenff De hé mijn p fcht gediwn ala e niet wttt boeren xtit te SMb ware zoon van de kerk sn awt wasrd haar te dienen J nog langer haer houden zou 8Je hts Bjyn je dKvaafiheBd auvnoefü genl fiM UF waar zea fbiAvh Peden oovei etoor baar jk geloof dat ik ntet geschikt ben om de MarrowJÜOAche keik toe djeoen H t IS beter dat ik mu tenifftrek en die pJatfts aan waardugeo men chsn over Iaat 39 Neen dat is vfloar Maar zea Allan WieJfsh met eene waardiigiheid die Ralfph xerbaasde ijt ben geen w aa e Txurn van de kiei k Ik heb haar wed vyf ep ttwintig jaren trouw edieod maar bekleed mm ambt dank zl dfe edeimoedAgfeeid van je Wider en Walter Sfcirvin Geloof me zij zw en met alleen urt liefde voor m AJa l t aMean voor myn goedem naam was had den zv al lamg gesproiteeii En ook aan jouw graiade ben ik nu overgeleverd Je behoeft aanataande Zonidag maar op te staan en aan de neente te z€ Ken De pnedutoant van Dullaiig de nwin die de zMiden van nderen zoo streng Töroordeeit beeft ayn Wen haaiid onteeitl door onfwettw te nwen en omwetbi f het kind te dloo ien dat hy met wettiig erkend heeft Allan Welsh legde het hoofd oip de ta fei Bmten floddettlrai de vlcermuwien romd ni geleken wel i uaaclitve ziworte kapel len een vervol de h i lpih aanziende Mw vader heeft gezwegen ter wille van de Mr onzer keric maar ik wil met dat 2Vn ene sdiBode wdt voor de Itsric die Uc ben vei4 asd dat gu RiMAi Pedea zoon van den Berwnarden Giibnt Pedcn e zW over spreekt gÜ die coHt re hsibt feloopen op kosten vnn de luurperdiend pemtingen onzer arme broedeaTt de harg bewoners Hoe kunt ge dat verantwoorden iSk za het hun t ru i etalen zelRaliph JCftint ge hun ook de liefde êa hoop n de 8 EAMden teni beitiü i waarmee sii uw studies volerim Hun terugfaeitalen Schaam je je niet Raiph Peden Railph bevond alch in een nweieiijk par ket H j kon er met uWtomen zon kei den een of den andw te gneven ilsar ale h dacht aan Wiiuiie s kreet om hulp m d en eenzamen nacht dan wiilde h j haar trouw bivven die ui haar angst op hem vertrouwd had Ket IS alles waar wat u segt el Ralffti maar ik kan mijn lieMe en nrijn geilretMi niet opofferen aan de Marrowtlnsche keric JD t hadl ge dan maar eerder moeten bedenken zei de predUiiatit Mttcr W nk anMNKL JDe iMfde di Ged in m n hart legde m hwlic is een deel van ni goda fUeMt en fk sal de Ikkv met onreven een ttMsa het mieje te knivsn dat ik bemin tai rwa wie ftj ook noest luwden J3 wUmt ik u Ralph Pedsa vsor