Goudsche Courant, dinsdag 26 april 1921

Mn 14607 ADVBRTBNTIïN S SRAVEimUH 40 Maai veiivoJgd hy vnooiyk ze zuilen nuj hier niet aoeken En dit it nog iniaai een van mijm schu Iplaatüen en ik t en er veel Ik heb hier m deze holte wel patryzen en fazanten en tteigschui len de ja geis t n honden vonden ze n et ant het watci neemt de reuk weff KiMn je er met uit Jeck vroeg Ralpfli Mlissclii6n imeJ ei J k 1 ben je kwaad op me Kiom eens hier zea Ralph je kunt me een groeten dit nst bewyzen Ik was grsite itaiavond t ch goed voor jel O ja zek r je hebt me losgerukt van tLen ellendlelinig van het kasteel Of te daar eoed aan deed v eet ik notg oo zeker niet Al brommaid Wam Jock boven op de Ijrug H € kon hem met bcJielen met zyoi gescheiLrde biwk em zyoie bloote voeten door het water te plaseen Jiock zei Raiplh ik ga te voet naar linbuiWii en moot noy dezen nMxrgen wrtrekken fJW hebt geld genoeg zea Jock die pnactaach was R ph voelde in zyn zakken GerwoonJyk tud hg daar gaen s ld m en z n beun met Midfl na 11 f 3S0 Modil no 10 kMm kuitMmacliiMl f 2 0 Coram tt baita kW SehrltfmKktn voor particulltr gabriilk tn P h f 175 Vortogonwoordlgd door DRUKKERIJ A BRrHKMAN l ZOON Mirkt 31 eOUDA Tolof 82 Vrugt demonstratie zonder verplichting ANTON COOPS Drogltt wqdotroat 31 Kunstkalk helder wit geeft niet Bf bladdert niet Prijs 15 cta per pnli mr GUMMiWARËN Patent Geneesmiddelen InjActfe oor EluUrin Ki WlndkttffiSns neus en oogspuitjea WarmwaterfleBschen uden enz N V lWij MNITAS RHCSlWlkK inrLUE riz K veasouDHocn EMinomDiciE oammn Te Goud hu ANTON COOPS Wad straat 11 imo 8o i GOUDA Korte Tiendewït 10 BOnWBDuUa Korte HoArstraat r UTBBCHT VfflorstraM IK AdtSTfIBI AIM RombisndWein 44 Rheu atiek en Jicht genezen I Ka iwmtii Jaar van oouitsprekelUk lodenneb k mijzelf genezen Sindsdien heb iktiet ala mijn Itvenstank heRchouwd te traehten ook anderen tegenezen Ik weet wathet beteekent te moeten lijden maar ikken ook de vreugdevan terugkeer tot geKondheld fu kraditIk heb mezelf genezen maar ook duizenden anderen Talvan attesten zou ik V kannen toonen vanlieden die reeds ve1 geneesmiddelen vnichtelooB hebben gebruikt en ten nlot te door Gloria Toni r n genezen Zy z n nu weder gezond en sterk n tii vertellen een ieder wat OIoHa Tonic voor hen heeft gedaan Na veel studie is het miJ gelukt dit geneesnijddel samen te stellen foor de genezing van Rheumatlek Jicht Spit en Heupjicht Indien Uwe ziekte behoort tot de z g ongeneeslijke gevallen zal étn doos waarsch nf k niet voldoende zijn om U a geheele genezing te brengen maar toch zal II reeds na de eerste doos bl jken dat raUnel eweringen waarheid bevatten GLORIA TONIC is verkrUgbur in dooten k f2JSn Te GOUDA bij ANTON COOPS WÜdatrant 29 en verder bï de voomaamsto Drogiaten Vraairt eveneenB de GLORIA LAXEERPILLEN ft ƒ 0 75 per doos Waar Étet verkrijgbaar volgt toezendingna ontvangst van postwissel plns 0 20voor porto door John A Smith N Z Voofbavffml AButacdMB M71 tf Earst Kki9S0 Varzekering Mij Branohaai Brandy Transport y Ongeluiikan anz wenscht voor GOUDA tm omgeving actiflf goed geinttodTicoRrd perBOon offirma op nader te regelen rondi lëi aan to Btellm ais 21 V ÜO VERTÊQENlMfOORDIGER Soltic woidep 1 jewaolit onder nuinmpr 215 bat Goud rh ournnt Mtukt Jl AGENT BODE De IHREfTIE dm Algem Veraelcerlng Mij HOLLANDIA van 1880 te Dein VRAAUT vooi en bustaand agei t cbap ti GOUDA en AGENT BODE Sol aan de Directie voornoemd 2156 24 GOUDA THALIA THEATER Vanaf Moroanavond Het bezoeic van H M de Koningin en Z K H Prins Hendriic aan de Bloemententoonstellinq Spaolaal ala n opnama Thalla Thaatar Denk aan den Winter nu de nieuwe groenten weer in aantocht zijn en zorg voor den INIHAAK met liet Echte Wech Steriliseertoestel deze zijn met alle onderdeelen weer in afwerliing en kwaliteit als voor de oorlog voor handen in de Magozynen van P ROND Pz Zeugestraat GOUDA De nog voorhanden andere glazen enz worden opgeruimd 2157 tot vermmderde prQzen n6 Waarborg voop de fijnste kwaliteit geven U Maggi s Soepen zij zijn uit de t este grond stoffen vervaardigd en bevatten alle bestanddeelen der zelfbereide soepen Verkrijgbaar in meer dan 12 soorten kVOOR 1 HET sfM i mwa KOKO cc zuivere heldere co ntet ette vloeistof bevordert dcO hurgroei versterkt Itllcrcn co faur odrb voorkomt het ipltilen ra uitvallen HooCiIieer CD roos verdwijnen nadst mcB KOKO J ces PMT malen heeft gebruikt men sprenlcclt ecnvou f dif KOKO op het haar dan wnjH men hel ucht Id ocdcrvaaitKbfe rlcTillnft en bontelt flink Verwaarloos nooit Uw Haarl WH itellen ccn dwace of onmogelijke cbchcn aan KOKO naar wU zeggen en houden vol dM een ander preparaat KOKO aU een iniv r geaétSBladel voor bet Haar kan evenaren WAARSCHUWINGI Let op onderstaand Handelsmerk voorkomende op elke flesch KOKO wordt nooit loi zónder venc gelde buJtcnverpakklog met Handebmcrk verkocht PfUa lDBkl lna 2 20iiiltfdwi 3Mflr otaflwcb KOKO Shampoo Poeder f 0 16 per pakje I Verkrögbaar te Goada hd ANTON COOPS Wödjafraftt n tf SckoonhOTen hK A N VAN ZUSSEN Abonneert ü op dit Blad N V Wessanen s Koninklijke Fabrieken WORMERVEER OPGERICHT 17 S 5382 Voedert uw vt met 14 Mupwe Lijnaeaadicoeken mok sifr enwi nitninntondn do i Imn VHtp flliithH L l N M IE E L Hit nit Ti MPlmiit fM U k 1 Orootste t diu i vu ifde Allo tf fH a df eirJ wivei hete Diploma Pur X900 N ffen Gouden McdaiHPH Jareolang was ik zwak ea ziek door OE WITT s pillen werd ik veer een sterk mensoh In Makrt 1912 kreeg hy iheumatiBchc koortHen po hevig tlat er geen hoop op herstel wasSJun schoonzoon hoorend van DE WITl H Pihw kocht een proefdoosje voor hem lot ied ra verbazing liet de koorts na twee dagenT e en eenige weken la tei kon hy weei met zqh werk beginnen en vanaf dat oogenblik geregeld voortzetten b jaren later schreef de heer Jaivis Ik ben nu 69 jaai en voel me verwondeilyk jong en sterk Sinds de laatste keer dat Ik U hch eef heb ik geen dag dijp werk behoe en te erzuimen Deze wonderbaarlijke ge ne smj dank ik aan DE WlTT s Nier en Blaaspillen oudt f e na hU lezen van ulk pcn schit teiende veiklarmg kunnen blyven lyden n nder een proef te nemen met DF WITT h Nitr en Blaaapiilen Ongeëvenaard voor rheumatiek jicht spit heupjicht blaasaan doening on ontsteking nierstcenen en mei ziekte len nooit falend geneesmiddel Binnen 24 uui toonen verlichting van pyn en een blauwachtige tint dei urine aan dat het geneesmiddel rechtstreeks tot de nieren IS doorgedrongen en zyn genezende wei king 18 begonnen Wordt ge a morgens wakker met een zwaar en moe gevoel st f in de gewrichten en een leelijfcen smaak in den mond Hebt ge knagend stekende pijnen in dt led ma ten of rug Voelt ge U loom en zenuwach tig Ge hebt dan een behoorlyke behande hng noodig voor uw nier aandoening de me ren werken met zooals het moet en daar door blyft het vei iftige urine 7uur in het t loed aanwezig DF WITT 8 Nier en BlaasplUen hebben leeds m duizende gevallen algeheele gene zinR gpli acht en De heei Aithur Jarvie Francesstreet 52 Batter ea vertelt dat hy na 40 jaai geheel hersteld is van een accuut nier Igden Gu moogt iedereen naar my verwgzen en vnj gebruik maken van myn verklaring Ruim 60 jaai zijnde was de heei J naar hy vertelt in de laatste 20 jaar met m staat lanRei te werken tlan eenige dagen na el kaar met groote tusschenpoozen Telkens weer werd hij door pijn overval len en eens zelfs werd hem opname m een ziekenhuis als zijnde ongeneeslijk gewei gerd DE WITT s NIER EN BLAASPILLEN Wanneer Gy de pillen koopt overtuigt U dan dat het de echte DP WITT s pillen zyn in doosjes bedrukt met blauw en goud me t een blauw zegel op het fleschje Neemt een flinke proef en overtuigt U va n de uitwerking Wenscht ge nadere inlichtingen wendt U dan tot The laboi atones Crovdon Enge land onder vermelding van dit blad DE WITT 8 Nier en Blaaspillen wor ie n veikocht door alle apothekeia en diogis ten in alle werelddeelen Kunt ge de FCHTF pillen met het blauwe zegel niet veikiygen nchryf dan on mlddellyk naar F C DF WITT Co Ltd Westerbaeiistraat 154 156 Den Haag en ze worden U direct gezonden Pnjs per doos f 1 75 of f 2 75 voor een doos van 2 4 X meei inhoud deze groote zyn dus veel voordeel iger Verkrygbaar te Gouda bti ANTON COOPS W dstraat 31 en Mej S I VANlOON Markt 176 MeuliillioopJBsI Treywsii Sohede Salon en Huiskamermeubeien als Tafels Stoelen Linnenkaaten Spiegels Schilderyen Theetafels Eikenhouten Buffetten Boekenkasten Clubfouteuils Zyden plucheAmeublementen LeerameublementenKapokmatrassen Wollen en Satijndekens Stroomatrasqen enz enz 6396 SPOTKOOPJESIM ZO BESTE ADRES VOOR JONGELUI MET HUWELIJKSPLANNEN SiMBKTeUT44klimDlBlt BH SeUiktii ROTTERDAM Telefoon 12800 Worm poeders genaamd Fermitan van Jacoba Maria Wortelboer werken beter dan alle andere wormmiddelen en mogen niet gelyk gesteld worden met woimpatronen koekjes torentjes bonbons enz daar deie midde len niet die kracht beiitten die er van verwacht wordt Advertentiën en abonnementen ep dit blad voor BOSKOOr worden aangrenomen door D SPAARMAN Achterk adc 2 AGENDA 22 A nl 2 Mei Bloemententoonatelling Terrein Van Beveminghlaau Geopend 9 5 en 7 11 uur 26 April 8 uur Sociëteit De Réunie Open bare byeenkomstder Praktische Idea listen Associatie 28 Apnl 9 uur Sociëteit De Réunie Le denvergadenng Goudsche Ver voor Gezondheid akol omen 2 Mei 8 uur e Harmome Buitenge wone Verg Gottiiche Winkeliersver eenigmg B lieefd Tago ett vtl g r ii ld ttMig nwdedoeKoff te mama ontvwMmi tm w gwiermgflin oooMiten TorBMÜtai Mkh w t w ens OD dv in obh acaoda t TttmaMiB Eleotrieche Drukkerij A BRINKMAN ft ZOON OOUPA Wormpoeders genaamd Fermitan bezitten een byionder vindingrijke samenstelling verdrijven zeker spoel made maag n andere ingewandswormen zoowel by volwassenen als bv kinderen 85 cent per doos drie doozen ƒ 2 40 Overal verktvjg baar of direct van Jacobs Maria Wortelboer te OUDE PEKELA Fenratan wordt door de Nederlandsche wet bescliermd Wormpoeders niet voorzien van het woord Fermitan worden als namaak beschouwd 5622 40 Men wa hte zkh dos voor oomaak GOUDERAK AdvertentHn en elionnementen op dit blad worten U VUBOSWBKr Geirimk Woensdag 27 April 1921 60e im f m t fiOMGHE COIIMNT XT3 exE w © ©apa i d v exte3a ti©Dlsuci v oor 3 otxa a oxx Oaaa stx©DsC ea x Redactie Telef Interc 545 Adniiiiitrati TeW latere 82 Borean UABST SI GOUDA Duitschland s voorstellen HaidingH poging tot kecien van een onheisteïbare i amp De inhoud dei nieuwe voorstellen Simon s toelichting In RÖkadaffkringen is mei hoc vol gestemd Frankrijk tegen opheffing dei sancties Amenkaansch et tegen woordigei in den Oppeisten Raad Vervolging 4ei Duiteche oorlogsmisdadigers Veikiezingen in Fiume ONb OVERZICHI t i iiic gaan t L icJuJi dttt üuitisèhe arbeldera aan de wettkaaainheden nweteu mede Hel pen IM vrye vaJpvere e ia a iiJMPMi en ook ket kvtemationale ViakrrartMtud hebbai dten Uank der réheele wefelé rerdieocL voor hun opOireden m deoe anravpeleffanfaÉlB J g zen diank brensr jdc hun iten ook fmi deae over l ejiiat nAien Die Dulf 3Che regeeiing heett met se draaid der jKronddenUieelden Ueser raad gevjing n m de note oip te nemen MUn ootnd over de PAniecht betila ten aldus de Duutache mini têi eeft xich sedeirt Uonden nuet gvwyaiffd Het HU Txiixsr het be tie aiwi aroweeat dadlelvk met I nuidcr tk tot een schikkuna i £ komen nuiair vin die ziixie lilonken ic stemmen met zoo diat men een zoot jnfeo ihoap WW kunnen voeden hr i slechts éen mos endftiead welke ndht neubraaJ d en tuet tot de GeallieerdSein beihKM rt dat iS keniui van once bondvenoMen 0 Xvril suJlen onzet bondigem oten ïcii voor onze jbeisJissingen gepi latisit men Uu t loeit op de een kom t van den Oc ptirsUm Kaad die ateiila am sol wordum gehouden In homnuge knnKen ve motMlit men dat d a kort zaJ ihiren can dii l dt defimtzreve beoliuten in overtasr met Amoi ka nulJen wortten iremomen Vol gens een bericht van de New York Herald la het hoogBtiWa ir ciiUnlyk dnt Nhfrmaa Davi tmax iiAtirofwl zul wimlen ceaxmdett om de iberaadsliUiKUiUFen dar Oeitilieefdea ibt te wonen WtuarsehyitlDik zal tot de aan komisrt nui Davis de l airilibche vesAnt Wal luct do reipeenng der Vereeitwwle Staten hy le idvtente verteaiinwoordMren re Lomlen is een aamraiw gemaakt met liet piroce te en die z g oorioff uniBdiaiilt igei d w 4 vooi tten rechter in Uow truet woixien getuiwen gehoord wier ve kluiiinigui naar hwpiax ziuJlen woudtijt xe Wndcn u aur de vt a voigung der oorlefftuniad adyteMs veixloi zai pJaats heljben Brit sche soldu boB di ureleden zouden hebbeh ontler slechte peihajuiifiing terwill zii kiryKaH vangenen tkr Duitschers warea ju bben getiugenib altt le rd voor de recht bamc di een ondei zoe i iniutelt iKutr de Duüiiöche OOIlOKAgruweleu De eerate b uhuildiiKd e wua kapitein MUlJer wieti Mreedhetd legens Bntsche gevanneneD erd ten luMe gelegd in hot kanw ï lave I MibTtel m Juni 1 1 l twee DuvUM he i eelibsiire lee rdten vertegco iwooirdüigen bij de boliandelmjr in Bow btireet ik JJioibbehe rmee iwu en twee treden op alb vei lediiirer lei beachulduoae Duii bcnerb lijt Rome wordit aan de Voeaische £ H taim iresamtl fe I uime hebben lioaómt u leKJigen vooi de eonaUtuante nloais gcliatl De aanhaiSKOiH van molla een r vtzen aljrevaardiKide van i iiumc en later ietgenHtanuor vjsi d Aiuiunxdo die txrena i4 i iing tot Zuul avie oepleut had Wiairï len oiMteveeii ItWÖ stv nmeu meer dan de 1 auitinËehc natonalisten eht zi ch zek van dt overwiinn ng waaouJien Naidait het i uiltuat van de verkiezimBf bedtend wis geworden wewl het tdtitrraafkantoar doo c de naitiomil siten bezet Oerwuil ieziocnsoJ i it n en lasciuSten een U4uai bommen wier m ii Do pol tie nioet herhaalÓteiyik van de a pem gebruik maken laln e vracht aubos met faaciHten znn onderwew naAr rmjme Ztï wlfflyn melr goweltt het neeaMmU der v trkiiezingen onKexla n maken De Italiaafi hf gevolinachtijTiiie heeft i iurae met etn torpedoboot vevlaten Aan de girenzen van den vinehaiat wor den Itai aansche troepen lumfjMpBtrukkan De voorloopKge regeeruur van 1 lume hesft re zten len lutslac van de verkioïanisren ontsikg fcenomen Zanelia s tG ireniKt aniclai l t weron lat hy mot bühuln van de Kjrou ten en connmun s en de me erdorheid hooft ibehaaltl Hn moest on den dair van le v r keoaJng owier beschemtina van kaïrabindera naai zyn Kuis ttruigkeeren l an voinimefit alpm h l me b nn eniBrörukt Mon tra t met bohiul p van de gcmatunle elementen een niouwe reweerinr te voimen t i è AMÊR Zitting san Ihnwlag 16 April Regeling der werkzaamheden De heer W e 11 k a m p c h krijgt ver lof tot het houden van een mtorpelUiUe o ei het veivoei vun vleesch naar k ngeland De ze interpellatie zal Dv nderdag wonleu g houden ViAT jaai geleden wèulji aJlu oo gen gt ijihit op pnöiil iii Wilöon dtn man van i ien m n het it il vooi Luropa verwaüit tt hy witó cCt vrede ïuenKea lm zooi uit ipcdtlung UJt d chao bieniKen en sonim gsn giniKon ztifs ioo ver in Wtlsoii te zien liegene die den weig bereidjde naair een be teie toekomist naajun de men chen v aa i lyk bioedtrs zoud en zyn Hoe deeihik Keeft anen zicii ve Igaöt ui hoe apoedj £ n W 1 Bk nis glorie tfebaanil toen het bleok dat I e hem meit geluikt was en ook n et Keluk Len ï u zj m HieaJtn in praittijik te bien en Nu wieei verwacht men alle heil van üinenka en ondaiiki de teJeunstelliner d zyn vtxmganiger heeft omleivonden uieer wjI ik pies deiït clei ea eeiuffde Staiben L n poigiiig lagen om een lechtvaai diirtD viede 6e kiyg ii Daar gaat het toch oneen Uik oim Wei lis de viede al een paai laai ireleden olficitel gesloten maar mem and aai toch Millen beweiren diat ei tuaschen Duitsch Jand en d e geaJJieerden vröie hterbcJit HaiJxluöT Ji zich de zwnai veiantwoordeh k iliciid de iiJt C P i h genomen liet ft ilioor aich bereid te verklaren tot bcmudldehng lalï DuLutachlanl niet aiumemüiike vooistel len kiomt ten volJe bewust maai al iu8 moet hy zith tot den tranachcn irezanit te V iddlhinigton Juoteiiand veUkJaiard tobben k kan niet nalaten al t m aaelii ke t doen om een onhi istelböipe lamp af te a en den Blukbaar i het Handinig wei elnii emsit fajit niüt alleen hetU hu zich be leiJ vKiklaard Duuls chland s vooistelien tt ondea zoeken hy heeft ook al wevenitieve niaatiesfelen gpn men teneinde te zoiwen ddt de vüomteUtn ioo aym dat hy ze wer iely c het overwegen waaiKl kan achten Ijnfcfiile dagen gelctlen zyn n 1 vier Amer Ja aniiche hecPöti in Beriim aanffLkomeo jiJ JUafavette de Pieiae en Helm uit New 01 k MioJdenki uut New Jei sev en Lud tttch Hoeflei uit ban traixci co I e Temu Vleet te vtrfceUen dat dtzie hee en de hand licbben geJiiad m hét opstellen van de nolu en de Beriynsche con apondent van te Manche ter Guiaixlian vindt het onffehooi d Ln een bewys van DaitschJand b polibie ItL ontdetdtleuKi dat ver zaTtenmeoibchcn uit het bumtemlamd te Beïiiin een noüa op 6te len waartoy Doitscliianid zym toeïcomSt weheel afhankeilyk stelt van WLlwdlendheid Cl A nei kaansche regeeuiiur De heftuïhe d wumiTnce de Lneel cl en en ie 1 raaiiachen te keer gaan w iibt er op 3we 7e ui ivendAg koken over de Amerikaan sche bemoeumKen Zoo eis als de Man chestrii Guardliian het voorsstelt ml het toch uel n et zim aJ kan men Aich sremak fcelyk voor tcllen dat de zaakeeldMiieden eentge wenken liebiben gegeven wiaarvan Il Siniions een dianWyaar eebniiik heeft ee maakt Heit n euwe voorstel is repoibhceetrd en het ziet © i wel natu uirt dat Amenka het een voldoemien KTO ndslair voa i verdere ondertiaiideluiigein kan noemen by het vroe ger diooi Dudtschlaml te Londen aaiwrebo dene IS het een girorfte vooruitiranir Aller werst verklaart Duitschland zich berefd ooj schideloos teJiain ir een totale vei jilichtmg an 50 nuJlaaird m Koud op dit ooBeablik ap z ch te nemen DoiitichJand is ook berett l de waarde van deze som m an nu teibeJV overeetfTOmbtie zyn betalinsrs capaciteit tot een bediiasr van 200 mul i ai d mairit m roud te betalen DmtschJaad wil z n bebalinsren ofp de FEuliLL¥TON DE LILA HOED Naar het Schotsoh van S R CI10UiJi Tl Vertaald door I P WBbSULINK v ROSSUM Nadruk verboden volgeiw lo V iZL iniobiiji seeren Duitschiand Lhiyft onniü Ui eüuk etn ntematKoiia e Jt tmniK uit waaiaan het zelf a deelne uiten Het be laar Van de e leeuiiw wordt tti beachikk nKT gebteld van de ireaJlioei len Het be lnag van de som met aeiieki diuoi ilieze nt emiatiionalle leeauinir zat Duitschlanil in overeen stemminir met zyn pi estaitievermogen rent jrevend maken en luiiortthteiren Het acht op d tt ooeenbiiJt h echts öen rente van 4 c per aar müart uk Dutscliand is bereid de mo endhe ijen te Iwksn t einemen aan de verbetennE van z m lilnancitn en ecomwmschen toestand Ut het restooiend bedrajr zoo spoedjir mo gelyi af te beta n zai Dutschlanii mei al e kracht deelnemen aan den wederop Ikjuw van J t vemi elde gebed Om hetzell i itoel te bereken m Duibschiand bereid oii den ga oiwtslajT van een aui ver conuner fc tee timiaactie roediefren te leveren aan i ötnadeede staten Dujtschland Is verdei bere d üe conumasae van herstel één milli ajJ mdik in goud 6en sïweduigste ter be olwktl nig te stellen op de volipende wyee A IM mïiliuen jroudien marken m den oim van jfomi zilver en wi sels i iJ imJ loen gouden marken in nilkisbtJiiatkjsliWi s die ujberJiik bmnen rfnemaandion m wissels en boiftenlamtiscJie eff celen moeten wHWxlen inurewleseld lyventueel zou Huiitachland beresd zim met maiehtnemmir van zyn capaciteit veroiachtingen van dfe jrealliee rden ten aanzien van deschudden van deze aan de VereeiUKde Statrn op ziich te neffnen M Üuiitschland steit voor dat ovei a itl en wyze van de bertskeaunjr der Du tsche Jeveiinpen voor het herstel welkei waar e van de iireheee schudd moet worden afare tiTokken n het byaonder over de vaststel luTyr der pryaen en waantlen met medewci kxnti van deökimdigen zal warden onder handeld Dait chland oa bei eid zyn de jreldschie tei van r Liblieik eggendom en publieke in koiiT ten i n noodjigen wsarbortr te eeven ltót liet aaiwaordien van deze voonstelien r n I gen alle andere verplicht njren tem aan z en van het heirstej Ook woQ dit daandooi iret parbicuJiere venmogen m het buatem l ind vry DuiitBcliland acht zyn voorstellen aledi ls uitvoerbaar als spoedig het stelsel der sancties ophoudt de huidiire belemonerawt an ie Daitsehe pinodiuctie met wo rdt vei ioot DutachJands handel en b driif tot vry verkt wordt toegelaten en van in p xtductreve uitRWven wioirdt bevnid Duitxh and verbindt zich een dcJkun I gie besJussmig over zyn capaciteit als bin dend te eü ennen Dujtschland varklaart p eh bereid een i uiziginig dier voorstelilen ol andere vooi steJlen der Amenkaansche i firoenoii bereidiwi Iig te ovenweiren Dr Simons heeft deze voorsttllen nadei toegeiicht in de Ryiksdiajïizittiintg vaai giste iren Hu Kerunnert aan het inialufekeai der IxtiKlensche be piek ngen en conatabeerdc dat d eatiKls meuiwe voorstellen niet kon den gedaan worden op jprond van een ver i oagunig van het Duatbchie aajilbod doch slechts dooi een verainjdleiriniflr van den grondsJatf Pirankryk moest vóór alles baar geld hebben wat imtuuirlii k den heropbouw olangiiyk duurder maakt De becïadeel tkn m de verwoeste streken den hewwilbouw ijelangiyk duurder maalkit De bCTiadeftl den in de verwoeste streken ziiii nu duade Aan de orde s het wetsontwerp in EAk Ie otglmiing van aurdolleveldeil in NederlandBch Indié De heer De Mu rat t vb dio in 1915 voor de motie Albania m zake staatiiexploi tötle sUmde in thans tot de overtuigine gekomen iMt overheidsexploitntle niet de moest gswifenschte vorm van exploitatie i iLen andere magettdheul bood zich a mom t podsen Dese buitenwenvKxm venfecosteluiie n i Kenoeg te waardeeresi bemuklelmuaactie dieiBer nwMreiullhiead m ted akttte dooi een mbeMrheidenbeiid van de DuitHctK pers ga sloord en wei dooi artikeieu ui de Gir mania en andere bdaujen Ut beb tot lwi verre een venrolariitg wegona hoorvemaad iMg met laten iraieidien nmar ik zaJ nor liaten conbtateeren hoe het Komt dut v 1 in Duatachlaiul geen poiiitlek meer kunnen voelden zontler dat men ons een apaak ui t w el Bteenrt Het wiaji dus de vcrmaledydv plicht dei liiegieeimg oin een nieuwe pofruut te on iLernemen Wu moeaten de wei ehi Uutie i yk miaken dut wy in deze aaneelegtnhtiid utotn wiUen wat mosrcly is De d ree te sntap tot Aoncuktt wma omrewuo n meat een Rnootc leidt i ttte uch vuor de irenee e ftvLiWd heeft tfietoonü ais een vaorslaniiit r van aiixitm fe kan benuddelcn te meel tliaai hy een tciroot lunsit naaHt ztch he eft vcke het Volk der Vereemirde fataten m i het htwirste i echterhlilt ajiftt beklcud file eft In de wianUelganffen van den Huk liag was nabiüurUlk de Diuiitsche nota het be langiy kiste onderwerp der geaW Akujn AJ tremieen bestond de mdiuk dut le nota een aunneemibaren irrondaliag voor ondemunde Jingien b edl Met spöiuunjr u aclït n en tl aiis OD het antwooa d van de Ajinerkaan Bdie regeenng Ëi ouwen geiuchten dat WjatdimiKton midere MJJlSillilli JC ben veniannffl doch batSouwiBare inïbrnia te s zeggen dat men op met nunistene van biutenianjdsche zaleen jooir reen nadere 11 eiiedeeiiiwen van Anienta heett ontvan Ëvn In diuiiomiatieke kiruvren dde voelmg nu eten lieuiben met de i nitrel ciie r ee r ng zou men den toesitand Kunsiturei be oordeelen dan eetnat het ai evai was Ook daaa zou men vain opvattawE zim dat de I ii tsche no a de mogeUiklheKt tot verdeir öndenhandelioiKren buedt en liiat liet daai liiooi weliioht inoKielyik aou wxmlen ook Fiankryik op het iaatete oos enbl van nieuiwe sancties af te houden Berichten uiut Piaxys wetibijren eeliter het veiTOioeden dat nuaat DiuItschJand s wenscli le sanct ed te doen otphiouden welke aan t slot der nota woatiit ireniit de vooistel len voor I ainkri k weinaar aannemelbk maaM Het is bereid de sancties uit te breidien en TOil zach daarvan ntet licht la ten afhouden geluk bleek uit een rede die Hiniand m de B ran cfae Kaïner iFeho uden heeft over de byeenikomst te HvtJhe Aan f slot van die rede zeidie hu M on se nmatireiKlen v oo den vervaldaur aaj D genomen Wy zyn irereed tot de daad over te gvuui wedke ons het nudidel in yianden aal gewen om ons de eeitoedjiginir louTer rechten te verzeJcoren W ii zim voor nenkeuB mets te ondeirDenwn sender voor De irJL I b a r d a s d a p verwyt deregeerinir m t veel te lang ta men met deze zaak en in het byzomlor het nret uitvoeren van zyn motie betreffowle dfStaatsgxplertaÜP Hy betoogt dat voor deonmogel kheid van afzet van productie blistaatftexploitutie niet behoeft te worden gevreesd r e distributie In desnoods over tfdragen aan een maatschappü l erscmeeismoei lijk heden en tioefheidi beawnar zyn v or een Staatsbedryf gtinakkelyk te overv innen als het beheeiniet ambtel k bureaucratisch m doch iltvorm vun naamloSze vennootachap wordtgekozen Voor de vorming eener na mlootEe ven nootRohap in voorgestekle belangenojMneen schap niet een gewenschte voi m Se Ko ninklyke beoogt natunrlOk alleen haai cigcnbdang l voorgnntelde contributie een particuliere onderneming waarin de Staat wonlt medegesleiVt met gevaar vooi gioote notieelen I r is numtlyk grond vooi het verm eden dat het l elang v m de Ko ninklyke meebiengt lat de Djambi oonees flits met wmtutgevend zullen iljn Daarbii komt nog dat medezeggenschap van den Staat vrywel iIIuiBoir in De direètie van den Koninkluke zal volledig baaa lijn Het grootste belang van de Konmktyke IS niet dat zy de Djambiveklen krygl maar ilut anderen re met krijgen ntwii te Kt lünmle Petroleum Maatsehappg noeh de eonüiinatie Kerkhoven noch voorul de StandaH Oil C mpanv die met haar Htrydt om de wereldpositie op de ol it markt Md d e wereldpositle hangt dn maritieme macht en hangen derhalve staatkundige intemii tionale belangen samen Daan m kan onrt virbintenta met d Koninklijke ons betrek ktM in iM mati altt pirtruteaaHMilQJiiKUo Spr wd naamlooie vennootaebm met uit sluiten 1 den Staat Indie en le tel Trwstw remit Indische gtwesttn aU aamleelh ders De heer Marchant vd zal tegen stemmen Het voorgestekle ia nog rgei dan een concessieivarleening Het is de ti kcnning van Staatsimpotcntie die spr met erkent Staatsexploitatie is mogelilk n veel vo rdeeligcr dan ons weerloos over tt leveren aan de Koninktyke met alle daai aan verbonden gevaren TIJDSCHRIFTEN H t ontw rp is gartseh iet anders dan I Minister m stukken het laat voork imeii een overeenkomut betreff ude de DjamI i veldin Hot is een blanro viïn acht vo i Regeenng omti ent de ontgilUung van all olievelden v an oprichting die de K gee rmg met wilde publiceeien Netscher Revue Naai d Tel vtrneemt zal t Juii a s bg de NV Dmkkeiy en Uitgevers My IV Maasstad te Rotterdam verschijnen Hot eerste nummer van Netschcr Revue ln dit Maandblafl zal le heer trans Netschei OU 1 redacteui van de Holl Kevue het weik voortzetten dat door hem gtdu rende 25 jaar m dat door hem mede opgo nchte tydathrift werd veincht Minister de Graaff deelt mede dat het bfdoelde artikel niet me r in de art van oprichting tuat en bu vergifwlng in het ter griffie gedeponeerde exemplaar is gekomen l e heer Marchant vdt telt i toi c beraadslagingen te sch riien totela Ie Miniiter de vergissingen zal hebben her steldly By de stemming 42 voor H teg i bl kt de Kamer onvoltallig aat hy naar Kdinibwrg HO wit absoluut jt jonge meesteren zien v66r Ün vertrek inaar jy zult er wet nwer van weten Meg Gia van det vonstei vandaan Jock dam zal ik opstaan zei Mog koitaf na het looien van dit gcrt achtnge bciTcht Nia eenige seconden vtas M al m W nes kamei HH grauwe moiPgenlicht scheen lintA floor het vPU ïter o p de n teUlocks chc la iwn met lila Woemet es fhe Winnie had klaiijgelegd om aan te k on nair de kerk MKg ziug haai geziehtje op het kuBsm en Winurktt dat ze geschreHt hwl in haar i laf y liad met haar wang op iets haitls ondel h t kiu en geiefper Meg haalde het e vwnuchtig oiwtcr uit Hot was ewi ge woon boeVje met vnyimd schrift Dfieht b j nnpH hoof lkuA9ï n lap de iila hoe I Me oinheMi ikte haar vrang te fcn tie van Winnie 1 ontwaakte slaapwter gaf ewi g llatje en oipendt haar betraande oogen zoo ver mogetyk Wordt idkur hartje Mcw hecflt je iets U vertellen Wsnnie keek veischrkt de kamer nayl maar zij voeWi Meg s tnouwe umen om 7iith en gliiii ftchte nawveties Bcti jy het ive Meg Toen fluiBtewIe Meg haar zachtjes de hoodsohap m het oor Terwyi zj sprak verboyg Wmme httar gezichtje steeds die pei op Megs whwider dezelfde WtakUe tie zoo flink de boarensrbeiderg k n bevelen Kom zei Meff 4e meet beidiaMn of Je hem Milt lien of niet lokeir zei Jock ik zal haar gauw opzoeiken luaiar reken er op als ie haar fcnooiwt kom ik met verder by je m huJs dan de keuken Al momipeJond Ik kaa kleine kinderen niiet lutstaan ging Jock het bergpad op naair Craiig Ronald en volgde Italpli hem op een afstanid HOOPDSfüK XXXI De ontmoeting Jock ging onmwiüeJlyiV moi iet km en 3iok diat naajit de bygebou wen van t raig Ronaild la Zoo viuig als een aap klom by ei boven op en vaiitdttiar op het dak tot h het dakvenstertje van Meg s kamer Jock leunde over de dakgoot en kloptf toen te en de ruiten Wie 18 dbar nep Meg uit laiar bed even kalm alsof ea op Tdaarlichten dag op haar deun werd geklopt Jk malle Jock Gordon zei Jock een voudnig Wil je eens maken dat je weg komt Kuai je ons met ruetae laten stopen JJeen je moet opstaan Meg i Jock waajwn dan vroeg Meg boo Vannacht is het ook al laat geworden me dunkt reu Ls welletjes JSk is een jongjnenech d ie je mee rterea bet hof wü malwo vericlaarde Jock J4onsen xei Meg 4leh Je een ande ren ongelukkige vermoord Seeal D t een brave manl Hfl woonde ln de postone mafix de domitaé die oude fji4 beeft hem de de g geVtatte w een ge sh llingts had hy ih de paatorie oip xii laten liggen Het 9pyt me zet htf miaar Ut heto myn bears vergeten Df n wa s het beter dat ik met u mee ging izei de onnoozele vlug Hoor eens Jock eeret moet ik luffi ouw Wmne zen je weet dat zy en ik goede 1 enden zyn j venals u en ik uBet waar MuMï toch aou u naar Ed mbuiiTg z Jn gegaan zonder den armen Jock gBedendiy te zeggen J at 18 met hetzelfde Jock Winnie Ohairterjs en uk zy is een meisje en ik een mjan Waai dacht je dat ik je dan voor haeW Mjaar pas op ga naeit zulke kiunöten uit hailen a s de sinjeur van het kasteel Dtui zou Jiock je ook wel eens knnnen biiten Kialpöi begon te lachen Neen neen Jock weeë maiar met hang Juffrouw WuHue en ik aaülen binmenkort tix uwen Deze bewTewng bemisitte op mets let mogtlyk ze Jock Een verstandig raensch aJs u heeft we wat beters tl doen Dan ruilrt u Jock Gondon niet meer zieo ik kan niet tegen kinderge schreeuw in een huis c ck hield Ralpih aan wil je me oiet helpen om haar mug eens te men voovdsd ik wegga yJa zeUier antwoordde Jiock ilk gAhdiai dadelyk roepen een zea Ral ph e liat met nuar roep Mag Eitssock dan kan zy ha ar mees tei s waairscliiuwea Meig flujfitorde Wunnie fic kan hen toch fi et voor goe d weg tattn gAsn zon ier iets te ze jgen Dat al Ju Vt r uet n dan ik jie Meg Het v as mj M hien beter zei Vriniur m t haie oogen vol tranen Ut ik hern nooit weer t Meg ga b n xf VMi hi hy niet m or moet komen dst hit met m er moet denken aan het meisje M ar in plaats van haar te latert uit bpre en mum Meg de tila japon oo du Vtinmi had ge Iragen toen zó Ralph vooi et eirnt Inuf geuen jOt het hem zelf tnun IcMntK nl zo droogje s Winnie stond gphoorzaaan op Me hWp t ai by het nankleeden aUof z nog een k ml was e wis zelf niet goed vrat te rad n haif be segingen waown ruw en haai stem klonk ceniffttzins heeech I Adotiik wat Winnie klaar en gerewi 1 Aiogc untlplinjT te ondernemen Me t r luJ n tMPAe l nten aan d n ouden ho tl alflpi haar km vaM ea bekeek haai toen op een e paiu en uf rtaod om liet el fcct te en Toen Ajemle w haar i m tv wnlde dat k Jou wa en ihiwh ha i zachtjes te deur uit De hemel werd ln hH OoHteti al rood g Meurtl toen Wtnnle over den voehtiffen itren pel tapte Mog keek hjar nu en ziette toen ikJum kenkloii st en grenileJde d etolddur Wmnie zag Ha p tuoschen de boctneti door lang vo mkiit hy haar lan Ky kenrle I £ eh om en snel k biiAMUir iHM kaïtr to Wordt vervolgd ï é è