Goudsche Courant, donderdag 28 april 1921

BINNENLAKö GemecnteraadiTeridezinKen te AmatenUm De uitslag Gisteren heeft de gemeenteraadsverkiezing te Amsterdam plaaits gehad waaraan voor de eerste maal de vrouwen deelnamen De voorloopige uitslag die ona hedenmorgen werd geseind is de volgende Vrüheidsbond 5 zetels S D A P 14 zetels Communisten 3 zetels Christeiyk Historischen 4 zetels Christen Democraten 1 zetel AmBterd Neutrale Party 1 zetel Groep de Gelder 2 zetels Vryz Democraten 2 zetels Comité den Hertog 1 zetel AntiRevolu tionnairen 4 zetels Roomsch Katholieken 8 zetels De bekende atraattypen Hadt je me maar en Zuurbier z j n dus gekozen De vrouwen bij de stembus Uit alle berichten bl kt tiat de vrouwen druk aan de stemming hebben deelgenomen Grappige en opmerkelijke soms roerende tooneeitjes deden zich daarbij voor zoo veitelt Ie Tel o a In een anden stembureau trekken langzaam en giebelend een reeku oude gebrekkige vrouwtjes uit een of ander gesticht het lokaal binnen Het is een optocht van geruite omslagdooekén en zwarte mutsjes Er is een nonnetje by wier instructies aan duideiykheid niets te wenschen over laten De oudjes moeten wachten lang wachten tot ze aan de beurt zijn £ n zitten kunnen ze nergens De bok van riet gymnastieklokaal i hoog voor haar dien leunen ze er maar tegen aan En het nonnetje gaat weer de rij langs en herhaalt de fluisterende opmerkingen waarop de bestjes knikken Eindelijk na een moeilijk half uurtj Vertrekken de oudjes te voet Weineen Voor de deur staat een glimmende Pathfinder met een chauffeur in livrei De motor bromt ongeduldig De non is behulpzaam bij het instügen de chauffeur helpt een beatje op de plaats naast hem Hij trekt haar omslagdoek wat hooger op Dan zoemt de wagen weg om nieuwe vrouwen uit het gesticht te halen De wet verbiedt dat behoudens forcemejeure zooals daar zijn blindheid verlamming enz twee pc rsonen tegelijk in het stemhokje gaat Toch js dit verbod vooral ir de volkswijken herhaaldelijk overtreden En wel Goop kmderen die door de moeders op den drm mee naar het ieasenaartje genomen wenden Natuurlek dacht niemand er aan hierop aanmerking te maken Wel boo l de vorrzittcr het waa aan een ander bureau ook in den Jordaan vriendelijk aan het kind zoolang even op den arm te houden Onregelmatigheden Het Hbld en de N R Ct vertellen van andere ongeregeldheden die van ernstiger aard z jn Het Hbld trekt de geruchten daarover in twijfel de N II Ct constateert evenwel dat er degelyk sprake ii van gebeurtenissen In etryd met de wet t w het verleenen van by stand door den man aan zijn vrouw bij het invullen van haar stembiljet Telkens zag men man en vrouw te zamen het stemhokje binnengaan Het waa meent de N R Ct een overtreding van de Kieswet die de voorzitters van de betrokken stembureaux hadden moeten tegengaan als zynde in stryd met het geheime karakter van de stemming Ook in andere o zichten is dat geheim van ie stemming niet voldoende gehandhaafd In het stembureau op het Jonas Daniël Meyerpiein bijv heeft zich het geval voorgedaan dat de voorzitter aan een propagandist van een der partyen in dit geval de S D A P heeft toegestaan een kiezfircs die hem weliswaar vooraf had meegedeeld op wien zij wilde stemmen n l p den heer De Miranda maar niet wist hoe ze dat moest doen te helpen bjj de invulling van haar stembiljet hiewel die kiezers lichameHjk zeer wel in staat was die taak zelf te doen En toch staat de wet alleen bij liehamelük niet geschikt zyn a8si stentie do r anderen toe Dienovereenkomstig weigerden dan ook de voorzitter en de leden van verschillende stembureaux aan onbeholpen kiezeressen bystand te verleenen Niet echter aldus de voorzitter van het stebureau op het Jonas Daniël Meyerpiein Deswege is van de zijde van den Wyheidsbond een protest ingediend en het lykt ons zegt de R Ct ook wel noodzakelijk dat ovec deze en dergelijke kwesties klaarheid opga zoodat de voor Drie inaandsn schooier door C DE BLU 12 Op dinertyd meldden we ons in het Palace Hotel vroegen of we voor de gasten wat mochten musiceeren Het wewi ons toegestaan en stom verbaast keken ons de tafelenden aan We speelden en men was een en a oort Daar kwam een kellner met een flesch wifn en twee glazen ons door een oude dame aangeboden l Doch er zou nog meer komen Een jong meisje kwam naar ons toe met een bord vol visch en aardappelen Ze had het uit haar mond gespaard Ik keek haar aan O achriki Het was een vriendinnetje van een m ner nichtjea Gelukkig herkende zy mü niet Nooit had ik vermoed dat de schynbaar wufte door het leven steppende flirtende tennissende Heby zoo n warm hartje had voor arme stumpers Van het chique Palace Hotel kwamen we terecht op een Proletarische BruiloftI We werden daar gehuurd voor ƒ 2 60 de man Het kwam zoo We wandelden door een achterbuurt toen we door een werkmanstype deftig werden aangesproken met Bent u ook hinztkanten Joa zeker binne we dati W kunne effetief tof spcule Nou dan kan u wat verdiene I r is daar en bruiloft hy wees met z n duim welke in de rouw was naar een huisje in de buurt en verviel daarna in de volkstaal met t Orregel is kepot gegoan en by een grampaan kunne we geen keet moake Wat zitters van de stemburaux zich b volgende verkiezingen in dit opzicht aan de letter van de wet houden en geen twijfel mogelijk is Hadt je me maar Hadt je me maar is Juist gisteren op den dag die wel de meest gedenkwaardige van z n leven zal z n wegen herhaalde dronkenschap veroordeeld tot 2 maal 2 v ken hechtenis veroordeeld bovendien werd hij hedennacht om half drie onder ibvloed van sterken drank gearresteerd Hooge Raad van Arbeid De Hooge Raad van Arheid zal in een op 13 Mei a s te houden vergadering zyn advies vaststellen betreffende de wetsontwerpen inzake de ratificatie van de op de Internationale Arbeidsconferentie te Washington gesloten verdragen In dezelfde vergadering zal de Raad een advies vaststellen over de wenscheiykheid in de Arbeidswet 1919 een bepaling op te nemen waardoor de mogelykheid zou wonlen geopend in door den minister van Arbeid goedgekeurde collectieve contracten van enkele voorschriften van die wet af te wijken Eenige maanden geleden had de minister van Arbeid bericht dat by overeenkomstig het advies van den Raad zou wachten tot April 1921 met het nemen van een beslissing over de vraag of het wenschelyk is tot invoering van de Ziektewct Talma over te gasn Thans heeft de minister het advies van den Raad gevraagd over een hem door dr Pbsthuma e a toegezonden proeve van een Ziektewet overeenkomstig de denkbeelden van de heeren Posthuma en Kupers De zomert yd Schriftelyk beantwoordde vragen Op de vragen van den heer Braat betreffende den zomertijd antwoordde de minister van Binnenlandsche Zaken lo De vaststelling van het tydperk voor hetwelk ter invoering van de wet van 23 Maart 1918 in 1921 de zomertyd geldt is geschied na overieg met de ministers van Landbouw en van Waterstaat Tot inkrimping van den zomertyd is niet besloten omdat het economisch belang der tijdsvervroeging ook in verband met den dienst op de spoorwegen den doorslag moest geven 2o Een maatregel om te bevorderen dat de plaatselijke autoriteiten de publieke klokken op zonnetijd doen loopen ware niet in overeenstemming met de wet van 23 Maart 1918 Ben millioen voor R K jropaganda Op de agenda der algemeene vergadering van den Algem Bond van R K Rijkskieskringorganisaties in Nederland te houden op Zaterdag 28 Mei te Utrecht Komt naar de Dordreehtsche Courant meldt o m nok voor een voorstel van den R K Kieskring Dordrecht om een propagandafonds te crëeeren in navolging van hetgeen de AntiRevolytionnaire Staatspartij ti acht te doen Het Hoogoven bedrij f Aan liet Kon Ne i Hoogovenbedrijf is vergunning verleend tot het bouwen van een jonggezelIcnhuiB en een casinogebouw op haar terreinen aan de Tuindersiaan te Velsen Staatscommissie voor eJectriciteitsvoorziening Naar het Corr Bur meldt is thans in voorbereiding de instelling van een staatscommissie voof de electnciteitsvoorziening ter uitvoering van de door de Tweede Kamer aangenomen motie van BerestejTiMarchant TWEEDE KAMER Vergaderhig van 27 April 1921 Voorz Mr Dr Kooien De ontginning van de aardotievelden De Voorzitter deelde mede dat ingekomen la een brief van den ministor van Koloniën vergezeld van een schrijven van de Bataafsche Petroleum maatschappij houdende verklaring dat zij volkomen accoord gaat met de schrapping uit de akte van oprichting der Nederlandsch Indische aardoliemaatschappu van het artikel betreffende de ontginning van andere olievelden dan die in Djambi welk artikel bij vergissing bleef staan in het geteekende exemplaar dat ter griffie werd neergelegd Ook heeft de minister medegedeeld geen bezwaar te hebben tegen publicatie der akte van oprichting motte ge verdiene we binne zelf ook moar werrekminse dus kunne niet te veul besjommele Alzoo werd ons ƒ 5 geaccordeerd Ons binnentreden werd met gejuich begroet men zat aan tafel Het bleek al ras dat de meesten eenigszins boven hun theewater waren Vooruit Jongea riep de bruidegom die z n arm om het schuchtere bruidje geslagen had meziek x Geef die minae nou eerst een gloassie wat lus Je Brandewien met of zonder avekaat bier of boerejonges Dit bleken de dranken die by het huwelijkadiner gepresenteerd werden Een heerlyke combinatie Boerenjongens met groentensoepÜI En dat men daardoor in zoo n vroolijke stemming komen kan We hadden een uurtje gespeeld toen de Vader van de bruid een woordje wilde zegge Helaas kon ik deze speech niet stenografisch opnemen Een manspersoon stond op snoot vervaarlijk z n neus in een futuristisch rood gebloemde zakdoek Hy veegde met een puntje z n oogen uit en begon Beste kindere femilie van de bruid femilie van de bruidegom bure en vrindell Op dit oogenblik dat we hier alle zoo gezellig byeen zitte voel ik behoefte om jullie alle te sjegge hoe t me imdoet m n Voaderhart beroert dat m n dMhter nu voor goed van me is weggenome Eerste traan Ze is alt d een trouwe dochter van me geweest en nou goat ze weg I Tweede traanl Snikkende interrumpeert de bruid Och Voader De schoonzoon biykbaar gepikeerd werkt een glaasje boereitjongens Na deze mededeeUng werd de motie M rchant betreffende uitstel der behandeling aJs vervallen beschouwd De heer Treub v b achtte de ontginning door staatsexploitatie te stroef en meende dat de door den heer Albarda gewenschte naamlooze vennootschap van een publiekrechterlyk lichai tot vertraging by beslissingen aanleiding zou kunnen geven Spr zou de voorkeur vgn aui het doen uitvoeren der werken door f en maatschappij in dienst van den staat aan wien dan de olie zou blyven De regeering heeft evenwel de betreffende aanbiedingen van de combinatie Kerkhoven en van den heer Deen afgewezen de laatste zonder dat zij voldoende werd onderzocht de eerste naar spreker s meening terecht omdat de winstbepaling onereus was Nu acht spr op zich zelf den voorge stelden vorm van gemengd bedryf ook niet zoo kwaad t Is evenwel gevaarlyk uit wandelen te gaan met de Bataafsche een integreerend onderdeel van de Konïnklyke waarvan de hoofdlei ling in Engeland berust en die practisch beschikking zou krygen over alle Indische olievelden Beter is het dat wij ons niet scharen aan de zyde van een der twee groote petroleummachten Daarom wil spr aan de Bataafsche slechts de helft van Djambi geven met de bedoeling dat de Standard Gil de andere helft zal kunnen bekomen De heer de Monté Verloren a r acht staatsexploitatie niet in het belang van Indië Hy gevoelt iets voor de redeneering in het adres van de Standard Oil Company doch de toon in het adres maakte het moeilijk om met de maatschappij zaken te doen Bovendien vond hy dat splitsing van het terrein schade zou doen aan de uitkomsten der exploitetie Daarom vn hy als de opbrengst voldoende blykt ook de Standard Oi opnemen onder de afnemers De heer Van Bijckevorssel r k acht staatsexploitatie verkeerd in dit geval In het tegenwoortlige stadium kan niet worden voldaan aan het verzoek van do Standai fl Otl Het zou den schyn hebben alsof we handelen onder de pressie van die maatschappy Wel wilde spr aan de Standard Oil andei e Indische terreinen geven De heer Van Raveste yn c p noemde het voorstel on vaderlandslievend strydig met de belangen va nlndië Spr diende een motie in waarin wordt uitgesproken dat Djambi onontgonnen moet worden gelaten tetoat Indië zelfbestuur zal hebben erlangd De minister van Koloniën de heer D e G r a a f f achtte het vraagstuk der Staatsexploitatie uitgeput ook de heer Albarda heeft er niete nieuws over gezegd Spr betoogde dat by Staatsexploitetie het bedryf niet zou kunnen concurreeren op de wereldmarkt Detailverkoop in Indië zou slechts ten deele oplossing brengen en is bovendien niet goed mogelyk pmdat de Indische regeering commercieel daarvoor niet voldoende is ingericht Een overeenkomst met de Bataafsche heeft de voordeden dat de Bataafsche ook PMémbang exploiteert zoodat gebi uik kan worden gemaakt an inrichtingen en leidingen aldaar dat de Bataafsche een krachtig lichaam is in hoofdzaak Nederlandsch waarin de staat zonder politieke moeilijkheden overwicht kan doen gelden Andere terreinen blyven beschikbaar voor gelyke of dergelijke overeenkomsten met anderen Een monopolie wordt niet bedoeld Spr betoogt dat de Koninklyke een uitgesproken Nederlandsch karaktei heeft Het aanbod van Kerkhoven kwam te Iaat om nog ernstig in aanmerking te kunnen komen doch was toch niet te aanvaarden om de buiteapporige winstbed ingingen en omdat het laiigdurig uitstel van ontginning zou beteekenen Staatsexploitatie zou meer gevaar opleveren voor internationale verwikkelingen omdat by den voorgestelden vorm het product het productieland verlaat onder hoede van derden Beschikbaarstelling van stookolie voor het Indische gouvernement is van de exploitetie niet te wachten dit is voor het eigen tedrijf noodig De Bataafsche kan die voorwaarde onmogelyk aanvaarden Eindelyk wees de minister nog op het groote belang om de Indische geldmiddelen te versterken Spr drong aan op medewerking van de Kamer en handhaafde zyn voorstel in algemeene trekken De Voorzitter deelde mede dat Vrydag met de besprekingen zal worden voortgegaan de spreektyd vrwr de replieken werd op een half uur gesteld De vergadering werd daarop verdaagd tot heden 1 uur t Is d r dan toch van gekomme Deze dag 18 vol vreugd voor u allen vooral voor u belde Plechtig naar t bruidspaar wijzend Maarrr ik wil alleen moar egge als dat t m n Voaderhart zéér doet Ik hoop dat m n dochter altijd goed d r brood zal hebbe Schoonzoon ketk nu bepaald verontwaardigd Je Moeder zoaliger beste kind is d r niet by teugenwoordig Ze ligt nu al 24 joar n t graf Bruid begint wanhopig to snikken Zeker weet ik niet of je Moeder z aliget je keus angestoan zou hebbe Bruigom wordt nu vuurrood en kykt al een getergde leeuw Ik zal d r in beru8te moar ik hoop da jullie in je huweiyk net zoo gelukkig mag worre as ik met je Moeder zoaliger gewees bin Een der vrouweiyke gasten fluistert De vuilik heit t goeie mins doodgèpest Nou dan kinders beste vrinde en bure myn pemoed schiet vol Ik weet ook nietmeer Vergeet nooit wat venmorrege in de kerrik gezeit is Heb elkander lief Ik hoop dat het jullie nooit berouwe sail Proost Dat laatste sloeg als een tang op een varken De ceremoniemeester fluisterde me toe Speulel I ng zulle ze leve De bruigom waa vervaarlyk uit z n humeur Telkens wierp hy vyandige blikken naar zyn schoonvader Moak nou geen heibel hoorde ik de bruid tegen m zeggen Ik wenschte de gemoederen te bedaren door wat te spelen en kwam op de onzalige gedachte om Sous les ponts de Paris ten beste te geven AJ de gasten brulden nu de HolU dache GEMENGDE BERICHTEN Staking van veenarbeiders De veenarbeiders te Vroomshoop hebben het werk Maandag neergelegd De verveners wenschen een loonsvemundering van 20 de arbeiders willen met een vermindering van 20 niet accoord gaan De staking is geschied zonder raadpleging van de hoofdbesturen der organisaties die echter na de gevallen beslissing met het besluit in kennis zjjn gesteld Zuinig zjjn Naar wy vernemen heeft tie minister aan Directeuren van Ryksonderwysinrichtingen een schryven gericht by de schoonmaak van de gebouwen de noodige zuinigheid te betrachten Inbreker doodeiyk getroffen Men meldt aan het Hbld Gisternacht trachtte een Duitscher in to breken by de familie Boomkamp op de Haart gem Aalten Door het geraas dat hy maakte begaven zich twee der bewoners gewapeid naar buiten waarna de dief de vlucht nam Nadat hy eindelijk was ingehaald ontstond er een worsteling waarby de inbreker zich hevig verzette Plotseling ging by ongeluk het geweer af het schot trof den dief in den rug waarna de dood spoedig intrad Nieuwe veenbranden Gistei middag zijn weer nieuwe veenbranden uitgebroken naby de gemeente Odoom Er staat een volle oostenwind De omvang is biykens een bericht van Vaz Dias niet te overzien 0 jk in het Exloër en Weerdingerveen is gisteien opnieuw brand uitgebroken Een boerdery van Zwikker te Exlo is mede een prooi der vlammen geworden Huis en inboedel waren verzekerd Antieke kruikjes Te Deventer zyn bij den aanleg der nieuwe haven een 10 tal antieke kruikjes gevonden Deze zyn voor een nader onderzoek aan den directeur van t Rijksmuseum van oudheden te Leiden gezonden KERKNIEUWS Dat had geholpen De N H Ct schrilft Vtoor eenjjfen tyd is in dit blad meLding Kemaakt van een predikanit die om win Btoffeliiken nood te demonstreeren aan zune gemieente van den kansel bekend maakte dat hii daar voor haar stond met een jreleende Ixpoek aan Deze bedienaair des Wloords had reeds horhaalde malen ailn nood aan den Kerfceraad gekJaa ri doch zonder Vevola Z er gedcbtyr an het Bjjbelwwoid ze het der giL meente am hij hovewresnoemd kxachtnuvidel te baat en nJet zionder resuiltaat Bannen korten tiid wus het tratóement van f2600 op f 3000 gebmacM Waarmee wi i voktrefct niet zegfiren wSlten dat dit desDorafcie middel door eiLken predikant m nood dient toeirepast te worden RECHTZAKEN Kindermoord DknBdair stond vooo de rechtibanik te Almelo terecht de 18 ari re H H wonende te Almelo terzake dat hii in den namiddatr van den 256ten Decennber 1920 opzetteliik de 5iari re J Ch S te Almelo van het leven heeft berwifd door haar terwijl hii met genoemd meisje lanjrs het deatiids sterk Sitroomeiide liviertie de Aa lieo een izoo n krachti ren duw in de richtinsr van het wTater te geven dat zü daann jrevablea en verdronken is Bekl aaKde bekende De p vchiaters dr J L C G A Ie Bütte te Deventer e n dr D J Beek te Enschedé lewden verfclarinjpen af omtrent het psychologisch onderzoek b beid gehouden zii kómen tot de conclusde dat beikl 9iidt aan een erjistixe storing zülner verstandelijke vermosrens Naar hun raeeninu zou het plaatsen van bek in een kranflcamndgengesticht het beste ziin Het O M edsohte weipens ontoerekenbaaüiheld dQ opzjendins van beküaaKde naar een kranltzinnigervgesticht voor een wroeftiiï van KooigBtens één jaar De verdedlKTor mt G J Svbrandv betoogde dat het gtrondige bewiis voor den moord nJct arelevemi is Na de rapfporten nxoet men ov Juradiscliipfychiiiche irronden overeaan tot de toepa ïsinig van art 37 2e lid tekst mede En was ik maar nooit getrouwd Aan die mogelykheid had ik niet ge dacht en o jé daar had je de poppen aan het dansen De bruigom kwam naar me toe blies me z n drakadem in het gezicht Wie heit jou gezeit om d a t te speule Die dear en hy wees naar z n schoonvader Wtfl nee man Houdt je gemaki Doch de lont was In het kruid gestoken Hy waggel l naar z n schoonpapa pakte dien by z n chomlers en riep Hei jy nog en weer van die geintjesl La me lo vird Wat heb ik edoanl Het eerst zoo schucbtc rw bruidje vloog op de twee af dj wilkaa nitevig vast hadden fn trachtte ze U rhciden Alle gasten wen n nu ojigfiitnan en het was als of alle oudeveeton nu moesten worden afgeknokt Het was een hel Iensch rumoerl Schelden razen n tieren Sommigen wertlen handgemeen De vrouwen begtmnen te jammeren Plotseling hoorde ik gooi m d r u t Wie zou dat nu zÜn vroeg ik me af Het was een kerel die absoluut lüet opgevallen was Later bleek hy het defecte orgel gerecommandeerd te hebben Toen hy verdween was de aJgemeene vechtzucht uit gewoed en werd tusschen de verschillende partyen afgedronken De ceremoniemeester Fluisterde nu in t oor Speul moar weer van Lang sulle se leven Ze zaten nu genoegelyk by elkaar en ik hoorde het lieve bruidje zeggen Ik heb toch een goeie party edoan want als tie sterreft kryg ik ƒ 15 In de week pensioen Het wu kerstBToiidl Buiten koude en STADSNIEUWS GOUDA 28 Anril 1921 De Boakoopflciie BloemententoonatelUng te Gouda De Bo oofieche BloemententoonatelliiMt miw zddi in een steeds toenemeod b uek vemheugen zoowel des daasn ais des avotkds H Ia ook geen wonder daar ieder beaoekor een prorMwranddst woadt voor de töitoonsteliliDiig door bü thuiskombt van aj het achoone te vonhatlen dat deze teutoonstóling biedt waajdoor anderen tot een mzoek ft HMden op rewekt T Het aanta bez Deikers dat de eerste Aeen gemliddeld 700 è 800 per dag be ü fc iloQpit tlhans reeds sterk naar de 2000 p daig En ongetiwyfeld zal dit aantal nog belangiriiik worden overschreden Eiken avond is het danlk zij o het uiAaiemend Hiongaarsche strijkje voi in het restaurant waar velen van de jr eeeniheid tot dansen gehruük nuaketn Het is er bdjzoinder gezeffiar De groote belansBatellinig doet de Commissie reeds overweiren om de tentoonstelLng oog eenige dagen langer open te stellen opdat nog meerderen van hare schoonheu i zulJon kunnen trenieten Het ligt in het voornemen der Ooanmia sie om Zaterdag 30 April a s den v riaair daff van Priinses Jiiioaiia den voortudn de Bvooids op fantaistiische wijize te verlichten De tentoonstellinar woidt ook in de vakfcringen uitnemend beoordeeld Dat is voor de inzenders een biizonder irroote voldoening De pers is een en al bewMiderinig voor between deze tentoonsteUtwr biedt en noemt deze expositie het bewiiiSi dat de Boskooubche culturen hun plaats hebben betoonden en tot lie besten mogen worden ceerekenlil Jubileum De heer W Koninlks onranist van de St jK sephkerk aan de Gouwe ailhier heordeidtt 1 Meri den daig wiaaroD hii voor 50 iaar in die functie weid benoemd Ter beschikking ge teld Bii resolutie van den Miindster van Koloniën is de heer A Terlouw alhier ter beschikking gesteld van den Gomvemeuir GeTieraal van Ned ImdJë om daar te lande te wiorden benoemd tot aut Mm nteur hdi den dienst der Staatsapoor en Tramwegen Goudsche Burgerwacht De uitslag van den schietwedstrijd welken gedurende het afgeloopen winterseizoen is gehouden is aldus Personeele Baan afd A Ie pr A Ruyglok 54 p 2e pr A de Mol 64 p Se pr M Binnendijk 52 p 4e pr A Groos 51 p 6e pr J C Wagner 51 p Personeele Baan afd B Ie pr C van Krimpen 52 p 2e pr A Nederhoff 49 p 3e pr J K Begeer 48 p 4e pr H H Verhoef 48 p 5e pr J W Luyerink 48 p 6e pr A F Jaspers 47 p Presentie wedstrijd Ie pr A Ruygrok 554 p 2e pr J C Wagner 649 p 3e pr A J Vermeulen 532 p 4e pr J K Begeer 518 p 5e pr M Binnendö 512 p De pryzen bestaande mt kunstvoorwerpen zullen Maandagavond 2 Mei in het schietlokaal der Goudsche Burgerwacht worden uitgereikt P I A Dinsdagavond hield de afdeeling der P ractiache I dealisten A ssociatie inde Sociëteit de Réuiye alhier een openbare vergadering waar als spreker optrad de heer D Hos lid van het hoofdbestuur van den Vegeteriërsbond met het onderwerp Het vegetarisme een eisch der toekomst Na een inleiding van den leider namde spreker van dezen avond het woord Hetvegetarisme is een eisch van idealisme aldus Spr Wanneer de practische idealisten goed over de zaak nadenken moeten zij toegeven dat het vegeterisme in hun bewegingligt Tegenwoordig ontmoet je in eiken knng menschen die vegetarisch leven o a om hun gezondheid Dit is eigenlijk niet de echtevegetariër want het komt niet voort uit eeninnerigken drang Men ziet het ook als meneen vegeteriach hotel binnenkomt De inhoud van het begrip vegetariër is voor velen iets onbekende Velen beseffen niet dat het voortgekomen is uit een zekeren drang Spr verhaalt hoe hy zelve vegetariër is geworden Hy is zelve een der eerste vegetariërs geweest Na hemishet neerstroomende regen binnen warmte envroolijk licht Twee bedelaarsschooiers straatmuzixan ten stonden voor een groote villa in Bussum Achter de opengeschoven gordijnen zagen we een helverlichte kerstboom De honderden kaarsjes flikkerden enstraalden ons tegemoet vertellend vanvreugde daar binnen Als betooverd keken we er naar der de portiek van de groote deur pakten we onze instrumenten uit en begonnen te spelen Stille nacht heilige nacht Plotseling werd de deur opengerukt Onze stemming werd wreed gestoord door een barsch Wat motten Jullie hier Ach meneer lamenteerde ik t iszulk een verschrikkelijk weer Hebt u nieteen kleinigheid voor ons Scheer je weg Dèt was tegen ons Tegen den hond Binnen blijven hola t Is voor jou veel te nat buiten Moraal Twee menschen mogen wel nnasr een hond maf niet krepeeren van ellende Een eindje verder werd het achoone In de Menschen een Welbehagen als volgt m praktijk gebracht Op ons bellen Verscheen een meid Zoodra ze ons zag deed ze de deur zoo ver als t kon dicht Och meisje vroag is an raeheer of mefrouw offe we niet op Kerstoavend eenstukkie nwge apeule De deur gaat dich en we staan in den regen te klappertanden van de kou Door een kiertje klinkt heel bedeert Manne mynheer geeft eiken Zondag in de kerkl Commentaar is hier overbodi I Woidt vervolgd langzamerhand in ona land een gewone zaak 4 geworden Wees een half jaar vegetariër en ge verandert innerlijk geheel Ge krygt een geheel andere levensbeschouwing Schrijf eens iets voor je vegetarischen tüd en bekijk het eens later Tot het vegetarisme behoort ook een ander denkbeeld omtrent de geneeswijze Goede vegetariërs zijn ook vaak drankbestrjjders en komt bij de geheelonthouding niet rooken Want vegetariërs trachten zoo gezond mogelijk te leven Men is al zoover dat een lacto melk vegetarisme mogelyk en goed is Als er geen dier voor gedood moet worden dan mag je die spijzen eten al zijn er lieden die dit principe strenger doorvoeren Alles wat prikkelend werkt alle genotmiddelen De marmiet en de soja kunnen prachtig de Jus vervangen Bij vegetarisme hoort ook dat een mensch zoekt naar lucht en licht Een mensch moet zijn geest frisch en helder houden dan is hij in staat tot alle geestesarbeid Een mensch die het rooken nalaat verheldert zijn geest Het is dus niet alleen het vleesch laten stean men komt van het een tot het andere De vegetariërs zijn er steeds op uit het ethische op den voorgrond te stellen De ethische vegetariër is uit consequentie ook hygiënisch vegetariër Van iemand die bouillon gebruikt krijgt het hart een snellen klop Het grys worden is een bewys dat de bloedaderen verkalken wie vegetarisch gaat leven en prikkelende stoffen uit zijn lichaam weert en veel groenten vooral rauwe groenten gebruikt die houdt tot lengte van dagen de elasticiteit van zyn bloedvaten Zoo raakt hij langzamerhand vertrouwd met geheel andere denkbeelden Zoo iemand kan werken desnoo ls voor twee Iemand die geen vleesch eet heeft ook niet dat loome drukkende gevoel na den eten zü kunnen ook dadelijk weer werken Het groote publiek is niet dadelyk ryp voor vegetarisme Dat is nog in een stadium dat het vleesch een noodzakelijk iets is Wanneer ieder zijn best doet in de maati schappij gaat hij ook naar geesteiyke dingen vragen krygt hij idealen En iemand met idealen houdt iemand Jong Een goed voorbeeld hiervan is het Kamerlid de Savomin Lohman Spr hoopt dat de menschen het vegetarisme als een onderwerp in hun denken zullen aannemen Laten zy bedenken dat vele groote mannen uit den ouden tyd vegetarisch leefden de priester Agnelius van Loyde b v Geen dier was bang voor hem Ook fn economisch oogpunt is vegetarisme een eisch der toekomst Wat een schoone toekomst op landbouwgebied Het dier zal in de toekomst verdwijnen de mensch tracht er zich hoe langer hoe meer van los te maken Spr hoopt dat zijn woorden velen tot nadenken zal stemmen Na eenig debat werd de vergadering gesloten Aig Bond van Politiepersoneel Voor de afdeeling Kring Gouda van den Algem Bond van Politiepersoneel trad gisterenmiddag de Bondssecretaris de heer Perrels op in t Geheelonthouders gebouw tot het houden van een propaganda rede Spr behandelde achtereenvolgens De eischen van algemeene ontwikkeling voor den politieman en de opleiding van Staatswege of door het Ryk gestichte opleidingsscholen Hy bepleitte de wenachelykheid van een staatsexamen na afloop der opleiding Eerst dan behoort me nte worde ntoegelaten tot het politieambt Uitdrukkelyk verIdaarde spr geen particulier diploma zooals v oor den Algem Ned Politiebond te wenschen Tenslotte wees spr op de bestrydingdie de organisatie van verschillende zyden onder indt Men noemt de leden o a onbetrouwbaar en rood In den breede werd daarvan het tegendeel aangegeven en de wijze van str jd voeren nader aangetoond Van de gelegenheid tot debat maakte niemand gebruik De burgemeester van Krimpen a d IJssel stelde eenige vragen naar aanleiding van hetgeen de heer Perrels had gezegd over de opleiding die spr beantwoordde Gisterenavond zou de heer Perrels hetzelfde onderwerp nogmaals behandelen De animo voor vergaderen bleek bü de politiemannen van wie velen juist gisteren extra dienst hadden zoo gering dat het bestour het niet de moeite waard achtte de vergadering door te laten gaan De actie tegen de verleening van hypotheek op het Ststionshotel De heer I van der Want die in de gemeenteraadsvergadering van Dinsdag zeer krachtig gestreden heeft tegen het verleenen van hypotheek aan den heer Van Geene voor de heropening van het Stationshotel heeft nu besloten is die hypotheek wel te verleenen het er niet bij laten zitten In aansluiting met ons bericht van gisteren over de actie die onder de burgerij zal worden gevoerd deelt hij ons mee gisteren over deze kwestie reeds een onderhoud te hebben gehad met den Commissaris der Koningin en met den betrokken afdeelingschef Binnenkort hopen we nadere mededeelingen over deze conferentie te kunnen dóen Motorclub Gouda In Je gisterenavond gehouden vergadering is besloten op Hemelvaartsdag een dubtocht te organiseeren naar Hilversum en terug Gereden wordt over Bodegraven Utrecht Lage en Hooge Vuursche Hilversum Retour Hilversum Utrecht Gouda GOUDËRAK Tot leden van de commissie tot plaatee ijk toeaicht op het lager oj arwijs ziinl noemd de heeren B fenalbÜ J deBruijn Jr C P Vleggeert Sk Herrk enL v d Eiik Aan den heer M VosHoiiUen is op zün verzoekt eervol ontslair verleend als deurwaarder voor de plaatselijke belasrtnmren ffezft gemeente OUDEWATER Oudewater 2 April 1921 Kipeieren 8 8 20 Eendeieren ƒ 9 per 100 stuks Boter ƒ 1 1 20 per pond Pootaardappelen ƒ 5 80 per 100 K G Aanvoer 5000 kipeieren en 500 eendeieren Handel vlug Oudewater 2 April 1921 Aangevoerd 22 kalveren ƒ 14 20 per stuk Handel traag Zaterdagmiddag zal op het terrein waar de vliegdemonstraties gehouden worden een voetbalwedstrijd plaats hebben tusschen Rohda I alhier en M V V uit Moordrecht Door de Eerste Rotterdamsche Luchtvaartonderneming wordt een zilveren medaille beschikbaar gesteld terwijl de bal door de aviateur op 500 meter hoc fte uit de vliegmachine zal worden geworpen op het terrein waarna het spel een aanvang neemt De heer K W van Goritum candidaat notaris te Biithoven is aangesteld als waarnemend notaris te dezer stede Dr Thier alhier die te Utrecht in hèt ziekenhuis een operatie ondergaat verkeert in zeer zorgwekkenden toestand Tot brugwachter aan de IJselbrug alhier is aangesteld de heer Maaijenburg uit Breukelen PAPEKOP Burgemeester en Wethouders hebben van Ged Staten bericht ontvangen dat zij geen voldoende termen aanwezig achten om een samenvoeging van deze gemeente met Oudewater te bevorderen WOERDEN Bii het te s Graveïihflge irehouden examen voor hulpkeurmeeater is geslaagd de heer A de Jonoc alhier Te s Gravenhape zyn iresJaa d voor het examen 1 o de dames E W A van Etomond M H de Gmaaf en M J T de Groot allen aühier MARKTBERICHTEN GOUDA 28 April 1921 KAAS Aangevoei d 72 partijen Handel flauw Ie kwal ƒ 65 70 2e kwal ƒ 60 64 met Rijksmerk ƒ 75 BOTER Goeboter weinig aanvoer ƒ 1 30 1 40 Weiboter goede aanvoer ƒ 1 15 1 25 handel vlug VEEMARKT Melkvee goede aanvoer handel red ƒ 650 775 Vette varkens reii aanvoer handel vlug ƒ 0 60 0 65 per half K G Magere varkens groote aanvoer fcndel red ƒ 0 65 0 7 1 per half K G Magere biggen groote aanvoer handel red ƒ 3 3 50 per week Lammeren groote aanvoer handel vlug ƒ 27 33 Nuchtere kalveren goede aanvoer handel vlug ƒ 16 28 EIEREN Red aanvoer handel matig per 100 stuks ƒ 8 50 9 50 GRANEN Flauw onveranderd Ta we ƒ 22 25 Rogge ƒ 19 21 Gerst ƒ 17 18 id Chev ƒ 19 21 Haver ƒ 15 60 17 50 Erwten ƒ 19 23 Bruine boonen ƒ 20 23 per 100 K G Groentenveilinii NIEUWERKERK a d IJSSEL 27 April Veilinghbericht Coöperatieve TuinbouwVeiling Nieuwerkerk a d IJsael en Omstreken Eng komkommers ƒ 18 22 dito 2e soort ƒ 15 16 10 bloemkool ƒ 34 46 dito 2e soort ƒ 15 2L dito uitschot ƒ 5 12 sla ƒ 3 90 9 50 dito 2e soort ƒ 2 5 1 5 dito vellen per kist ƒ 0 55 1 15 per 100 stuks radijs ƒ 3 10 per 100 bos postelein ƒ 26 37 spinazie ƒ 4 80 7 50 per 100 K G De aanvoer was 50 200 kroppen sla FINANCIEELE BERICHTEN WISSELKOERSEN Niet officieele noteering te Amsterdam 27 April 2S AprÜ offic niet offSc Ix nden 11 28 4 11 28 Berlijn 4 50 4 45 Parys 21 50 21 55 Brussel 21 57 é 21 60 Zwitserland 49 80 Weenen 0 75 0 75 Kopenhagen 51 40 Stockholm 66 50 Christiania 44 75 New York 2 85 H 2 83 1 Slotkoeraen van heden nog niet ontvan gen Weekoverzicht Ofschoon de politieke gebeurtenissen van de afgeloopen week uiterlyk bezien hoogst ernstig van voorkomen waren is in het algemeen gesproken de beursstemming temelijk kalm gebleven waardoor het bewÜs geleverd werd dat men de dingen niet tragischer opvatte dan noodig was De krachtige maatregelen die tegen den grooten debiteur genomen zijn hebben w€ l hetgeen begrijpelijk is een verontrustenden indruk gemaakt en een onbehagelijke tendentie tot gevolg gehad d h geleidelijk is deze onrust geweken o4m laatl9 te maken voor de verwachting dat Duitschland aannemelijke voorstellen ter tefel za l brengen en voor de flauwe hoop dat op deze wyze het begin van een overeenstemiming tot stand gebracht zal worden De neiging echter om deze verwachting in daden om te zetten is begrijpelijkerwijze hoogst beperkt en uitsluitend merkbaar ift kringen der beroepsspeculatie alwaar men gewoonlijk de lust niet bedwingen kan onj de heerschende sentimenten te verdisconteeren hoe vaag ook deze sentimenten mogei zijn en hoe ver in t verschiet ook de verwezenlijking der bestaande verwachtingen moge liggen Ons komt het voor dat de huidige stand van zaken nog geen aanleiding geeft tot eenl bijzonder optimisme Immers al zou in het gunstigste geval eene toenadering tusschen de landen ontstaan en in beginsel een weg gevonden worden om de schulden last daadwerkeiyk op Duitschland s schouders af te wentelen dan zou dit niet veel meer te beteekenen hebben dan eene principieele oplossing die 6f geen feitelijke eni practisdie beteekenis heeft èf den overwennene tot e i desperado maakt en hem tot de meest ongewenschte excessen zou brengen Men is nu eenmaal geneigd een algemeen herstel te verwachten van een overeenkomt tusschen de partyen en ongetwy feld is deze overeenkomst ook de eerste en onvermydelyke stap in deze richting Wanneer ze dan ook tot stond gekomen zal zjjn zal er een algemeene herteving van optimisme wel verwacht mogen worden doch of niet daarna de oogen zullen opengaan voor een blik in de verdere toekomst en of die toekomst niet nog even donker zid blijken is een vraag die wü indien xe ons gesteld werd zeer zeker bevestigend zouden beantwoorden Men is echter nu eenmaal geneigd de bedreigingen niet te realiseeren voor dat ze zich onmiskenbaar opdringen en de jongöte geschiedenis heeft zooveel onheil zien dreigen dat nooit werkelijkheid werd dat deze neiging verklaarbaar en begrypelijk te noemen is Daar komt by dat het fondsenbezit in uiterst sterke handen verkeert en dat de interne beurspoaitie door de bestaande contramine op zich zelf al een krachtigen weerstand bootl Vandaar dan ook dat de reacties minder groot waren dan wel gewettigd zou zijn door de spanning die gedurende de afgeloopen week gehperscht heeft Cultuurwaarden werden in het bijzonder onbehagelijk gestemd door de groeiende overtoiging dat de V J S P het huidig koerspeil niet zal kunnen handhaven Een verkooprüs zooals die thans door de niet aangesloten ondernemingen gemaakt wordt nadert den kostprijs op bedenkelijke wUze Nu ligt het voor de hand dat die kostprijs met het oog op den üscxis zoo hoog mogelyk wordt opgevoerd in de boeken althans doch niettemin staat het wel vast dat de ondernemingen genoegen zullen moeten nemen met een bescheiden winst Dit inzicht komt het koerspeil niet ten goede en het bericht dat de V J S P tegen Iti dalende prijzen vergeefs bod uitlokt weni dan ook vooraf gegaan door een scherpe reactie in de koersen van suiker aandeelen Iets beter wordt de stemming in de Scheepvaart a f deel ing Hier vinden beleggers thans zooveel goedkoop materiaal dat zü de ongunstige positie van de vrachtenmarkt ten spyt de verleiding niet kunnen weerstaan er iets van op te nemen Hen zij echter op zy n hoede hier is de kans op misrekening groot en is het dubbel raadzaam met uiterste zorg na te gaan welke aandeelen de voorkeur verdienen De Oliemarkt was kalm gestemd en bewoog zich wat het hoofdfonds betreft analoog aan de fluctuaties van New York en Londen Rubbers aanvankelijk iets beter gedisponeerd reageerden weder op het bericht dat de Soengey Raya hare intrestbetalingen op de obligatieschuld moet steken Tabakken hielden zich goed en worden nog altyd vrij druk gevraagd Men spreekt van hooge dividenden terwijl ook de fusieplannen weder genoemd worden Wat de dividendverwachtingen betreft komt het ons echter voor dat teleurstellingen niet uitgesloten zyn Fa B SANDERS Ezn Amsterdam Amstenlam 25 April 1921 Koninklijke Stearine Kaarsenfabriek Gouda Aan het jaarverslag over 1920 is het volgende ontleend Reeds in ons vorig jaarverslag konden wij wijzen op den terugkeer van meer normale omstandigheden zich o a uitsprekende in meer geregelden aanvoer van grond en hulpstoffen en stijging van den uitvoer van onze producten Deze verl etering heeft zich echter wat het buitenland betreft slechts tot het einde van het 2de kwartaal kunnen handhaven Daarna trad tegelijk met de algemeene malaise in de industrie welke zich ook in dit jaar in nog krachtiger mate heeft doen gelden eene stegnatie in ten opzichte van contracten voor buitenland8che levering waarvan de depressie in de prijzen der grondstoffen wel als een der voornaamste oorzaken is aan te merken Het binnenlandsche debiet heeft zich nagenoeg volkomen kunnen handhaven Deze prijsdaling der grond itoffen welke even onverwacht als hevig intrad heeft bewezen dat onze politiek om extra reserves te vormpn voor buitengev one calamiteiten juist gezien is geweest Wij boekten het prijaverachil tusschen den aankoopsprys en de marktwaarde per 31 December 1 1 ten laste der extra re serve af Het is begrijpelijk dat de productiekosten welke door de geleidelijke loonsverhoogingen der laatste jaren zeer zijn gestegen in verhouding een zwaren druk hebben uitgeoefend door de vermindering van onzen buitenlandschen afzet Wy gaven in het afgeloopen boekjaar weder uitbreiding aan onze samenwerking met buitenlandsche en binnenlandsche ondernemingen wier doel met ons bedrijf in verband staat Blijkens Ie winst en verliesrekening bedroeg het ftatig saldo over het boekjaar 1920 ƒ 2 466 260 1 469 903 Aan nieuwe terreinen gebouwen alsmede geree Ischappen en werktuigen werd besteed een bedrag van ƒ 288 140 149 389 terwijl op deze activa werd afgeschrevenl ƒ 20 442 9903 Voorgesteld wordt het winstsaldo ad ƒ 2 445 817 uit te keeren over het boekjaar 1920 op cum pref winstd aand A een dividend van 7 4 op cum pref winstd aand B een dividend van 8 8 op prioriteitsaandeelen een dividend van 6 op gewone aandeelen een dividend van 20 30 waarbij in aanmerking moet worden genomen dat reeds interim dividenden over de beide soorten preferente aandeelen zijn uitgekeerd n l op 1 Augustus 1920 en 1 Februari 1921 beide malen 3 In de Jcarlijkiche TerfjidTmK van a adcethouden op 26 April 1921 werd de wimt en verli rekenin per 31 Dec 1920 stuttende met een batiü laldo van f 2 466 260 goefljekcurd ea het dividend bepaald op 20 7o j 30 Holland Canada Hypotheekbank Aan het Jaarverslag over 1920 ontleenen wij het volgende Het uitstaande bedrag aan pandbrieven bedroeg per 31 Dec 1920 5 pandbrieven ƒ 1S 245 600 6 pandbrieven ƒ 2 931 200 per 31 December 1919 resp ƒ 1 451 900 en ƒ 2 887 600 De winst en verliesrekening geeft als saldowinst ter verdeeling aan een bedrag van ƒ 251 208 3lH Cpmmiasariasen geven in overweging het dividend over 1920 vast te stellen op 23 van de op de aandeelen verplicht gestorte bedragen en het resteerende in het reservefonds te storten waardoor dit stijgt tot ƒ 369 264 en verder per oprichtersbewijs te betalen ƒ 17 25 Uit den Goudschen Raad De gemeentelüke 2e hypotherii op Hotel la Station Het Upverbod wadit op uitapraak raa flen Hoogen Raad Dure voika woningen tieen f voor e n nteuw aportterrein Wonlnirbe bedriif iniesteld iMet een enkel woord beapraken we Klateren het madsbeeJuat tot het verleenen van een tweede hypotheek op het getwuw en inventanis hoek CnÉU thi traat teneinde daarm weder het Hotel reataurlMit Ja Station te doen veabureo Dat raadii estult iieeft met onze mistemming op groBd v n onbaUülkhoid ale precedent voor de toekomst en nuet minder ook uit een flnaneieel oogmuiit Wjj begrryiïen dat het Bx neenb eetuiir uit een oogtpunt van jremeentebelanr overtuigd Ls van de wenscheüikhead om het ffcA ouw aan de Orabethstraat xiin ouile besiemmuur terug te geven Die overtuuiasK behben ook wy Heit mowe tuist zim I t de hotelnuumte op gcw ione dacen in Uouda voldoeoKle iis het reizend tnvUietk houdt ook rekemmg met de beectukbare ruioite Set Btaut daarom atleraumt vaat dut wunneer tKeen ruimere loKeerg elwenheid beatawt daarvan ook nuet door meerderen ebmüt ui WKUvlen genuaeikt Een ruimere ge le reaheni tot logies zal on etwiifeld bevonlerlt k zyn aan het vreemdelinjiei ezo èt Aiaarvan de aaiimoe diff injr me le ts een beïanjc voor de gemeente Maar naast de gpj t enh6id ads hotel vooruet dit Bebouw tevens in de bcfmaide behooflte fMUi een ea Jéresibauii ant vlak bii het atation Het ontbreken daarvan is èai door stadcpenoot JM ïloojvrefanded ing telkena en telkenmale gevoeld sinds dat irebouw tot andeo ffêbntlfc w intgericht Daiaroim verheugen Wij ea om over dat het hiatel t staurant La BiatJeb laar weer wojdit gevestigd Wy aouden fraatmé hebben gieaaen dut waar de gemeente djit ire ouw vooc huMre taurant ten allien tijde wenscht te behouden t door tie jremeente was aanawkooht met de uitdruiickelirke bedoeling het id ho telcafé aestaua anit te verpachten zooSi d t m meerdere gemieentCTi het arovai b Dan zou het bedTair dat htervoor noodÜR zou zilft peweest zuai rente hebben kunnen oobrenKcn teirwntl de wajaade bleef Het veirtteenen van een tweede hypotheek op pomi en inventaris ken met die zekerheid eeven dde een aankooD zou bieden Het sipireefct van zelf dat waar de Raad een tweede hvipotheek toestond a n den heer Vian Üeene hij onmüddelHik een g Po vp onbilliiikheid hejöijwr dooo dde aan een anderen aanvrager te weisrea wi En sa straks warneer een ander met een dewrelyk verzoek komt op dezelfde gronden ehaseerd ails van den heer Van Jeene dat kunnen worden afgewezen Het orecetient met deze tweede hyipotheek geschapen bJÜft m de toekom st bestaan voor allerlei zaken die evenzeer Jn het bdanr der emeente Icunnen worden geacht aJ een hotelrestau runt Met het afwiiaen van het ver7ioeJk de Mdnk woj lt dat precedcau niet we igenomen lilr iB in de kringen der burgerij ziooals uit een bericht awteren is gebleken onitstemminjT over dit raadsbesluit Of de actie daaMeiren jrevoerd zal kunnen leiden tot vemietiiaring van dat besluiit aal door velen met beianfCsteWing worden tosrenioet ee Hlet tapverbofi is voorioopig nog van de baan aance zden de Raa l berioot een t de bealisRiniK af te wachten van den Hoo ren iKaad die over de rechtageldaglheid van een dengeUtke verorderang uitopraak moet doen Het was het beiste wat In deze kon teeachiedem De Raad besloot ook vooralsnoir met over te aan tot stachitang van een srtMwtterrem De kosten daarvan meiten dit thans omiuweUi k De Raad heeft de huunpriJMn van de 1Ü4 gemewitelijke woningen van het tnreetie bouwblok conform hei voorstel vaateesrteki De huurpriizen bedra en f Ü ib fti tiO f7 en f 9 en vOftw de winkelhuuzen ƒ 11 50 bil dews priiaen zial de remeen to noig een beiangryik bedrajr hebben i U te passen Of deze hooge huren vooc arbcoderawooiingen ou den duur zuil en kunnen würden Keha idihaa£d of dat er ao meer aan zaï moeten worden toe relegd is tfajons ook niet t voorziien Hioe het zy er ie irecn verschil van opinie dait deze bouwerij voor de be tioklkenen wel heel duur is en zdcer mot animeert om daa rmede thans verder te gaan De Raad heeüt besloten tot tnatellinir van een WonjniftA edriJf Dat was nu de gemeente in Kiort Haarlem zelf womnjren exipüoiteert te verwiachten Onder dat wonuurbedryf zal uu ook reseoirteeren het beheer de administratie en de controle op de aan w ftin ibouwivereeni ingen veratrekto voorschotten en het toezicht od den bouw en het oodet ioud vande met die voorschotten gebouwde wonuiKen De aanvaaidinjr van dit voorstel zal oniretvrijfekt een zuiverder toestond scheps en en een goed overzicht geven van het Hwheel ook wat betreft de inkomsten en uitiraven die met dezen wonuuttMMiw sammthanvefi iDat tlhans reeds zou worden besloten tot dnateliJnsr van een woraMidiesst met daaraan verbonden inspcctrice zooals de heer Ijafeber dit wiilde heeft op dit oosienbhk geen practisch nut INGEZONDEN Buiten vurantwoardetykheid der R De hooge melkprjjB tai Gouda In Gouda betaalt men nog steeds 20 ct voor een L melk terwijl in omliggende plaatsen de prijs reeds tot 15 ct gedaald is en de boeren in de Alblasserwaard 11 en 12 ct per L ontvangen Wie verrukt zich thuu op de vroeger algemeen gevolgde oortogsmknler ten omen koste De boeren uit de omstreken of de melkslijters in de stad Of misachien beide En zyn wij machteloos aan deze grove winstmakers overgeleverd Hoe t ook xij duidelijk is t dat wü hief in Oouda de melk veel te duur betalen EEN CONSUMENT LAATSTE liaOCaitfEN OnilKManêfmmhiati o h i 11 PARIJS 27 April fV Bi iM t Ictfneeoe stemmen besloot de j Wfl i f an Henrtel het totlale bedrag der WW iJtttttchiiuid ver schuldigde whadevergo MniV W Wl op 132 milliard marit IA goud De gemeenteraadeverldHfng te AmrtinUi BlUken de niet ofÖfclP liltÜiTviPE gisteren te Amsterdam gehouden verl tfng voor den gemeenteraad verloren de Communisten 3 de Iïoom ch Ka J iKekiBB wtftnm 1 gen 1 nieuwe letei de sMomlihliHinle Vklüheid bond verliezen 8 Hlt jllV Weiiirii de Vrijz Demoerateii de Sociaal Democraten innen 1 zetel de SoclalIiitiiieKe P rtil y r lieit 1 de lUzt De GeldeH Me i fWfm tmle P rtU en deJU t D n HerQlK I KiliMen ieder 1 De nieuwe Raad a rtanjfieïtWn uit S p A P S K de Mir ütVMMaiOÉtKkoopcr S J Pothuia pt W Polak W H Vliegen Mevr Pothuiii J O van Kuyklioff P L Oaaendorp W M Wibaut Jo nr k le J W im l V la De Roonnch Katholielli lP ll WWHI Von Froitag Drabbe C y nil l rtn M rl VrÜheidsbond Fre l C S iH è èoiit sevai Mevr Koek MuUien b l Htla VWJ Mej Johanna Naber j Anti Revolutionairen W uDouwes J Th Spier G BUS Comitó Den Hertog Déiif ¥ ëTt Communisten D Wi nkoo it A £iMtT Bll JCoiiy Coiiy VriJz Democraten E ff A Waham P Nolting Chr Hist Jan ter Haar A R Ophont Mr Dr Schoch Mej Mr FiWa jMtO Christen Democraten A P Staalman Neutrale Parttj A Weisa Vrije Socialistische Groeftyt ffl Mlil Fladt Je me maarl en H ljMlMlinj In de nieuwe zitting komuL ft lanuM 1 R K 1 C H 2 Vrijh Bohïf b P De afgetreden wethoudoiu I Dl MwAda Wibaut en Vliegen werden erJrtuf H l4eiW den de huidige wethou ier3 WiordeU Den Hertog De Vlugt en AWMn XéW4 eveneens herkozen M t dii idl J komen als nieuwe ledeiUfv i Baas a r i4Ir G Bnmme lyper r k Rjr Dr Schoch itz c h Me r Kdék Mula Mej Naber vttoi F L In den Raaci komen als nieuwe ledeiUfd F H Spier en G Baas en Dr J H Kuyper en Hej Mr Katz der Dr Vos en Mej Naber vtK Ossendorp en S de Wolf 8 d a p A A Staalman cd C de Gelcknten jHi Zanr bier vr s Bloedig drimi6 AfTJO Uit Arnhem wordt geseind Hedenmorgen om streeks half elf heeft in de Rappardstr bü de Catherinestraateen blcMIihndlafge speeld Hagen voerde een ëcKtscheidhuuprocedure in verband wasmtAORVmiJKmorgen naar de civiele zitting der rechtbank was geweest waar ok Jiïïi VWiivi fiie te Heemstede woont zijn HciMMéMoctlflffM zwager verschenen waren Na 4J9fop u k ttde zitting gingen de vrouw met haftrjnoKilfr en broer naar de nu leliJke woning Hfigen heeft haar daar aangevallen GewanMé Hlet en mes drong hij de woning hinn jjoHy ht H een twist en vlak voor de woninj hefeft li de schoonmoeder met een hamenqle enHins ingeslagen en met een mes aa jMvtV L BoVfl wond zoodat ze terstond dood dien wondde hU zijn vrouw en imager nie de hamer Daarna Is hü de strWt o i lrt pen waar hij zichzelf den haU lBBe d i De toestand van de vrouw ea viigey il redelijk De veenhrwid B a Men meldt ons uit Exlo De bisat toBtlo oreidt zich uit De stoomspuiten ui Qdppi en Emmen werken daar er gevaar reigfHuizen zijn tot op hetlen niet vetbp is nie t zeker of deze branden m oudere behooren of dat hét nieuwe l y AdJOf Ontslag Kamerlid A Jurgetu Ata Blijkens heden door den voorzÜlej W Eerste Kamer In de vergaderinflHflH mer gedane mefledeeling heeft deTee C Jurgens Azn afgevaardigde voor Gelderland ontslag als lid der Kamer genomen Uitsluiting van onwaardlgen Het Haagsch Correspondentie bureau seint ona Naar we meenen te wetcn ligt het In het voornemen om zeer binnenkort by de Tweede Kamer een wetsontwerp aanhangig te maken waarbij personen die onwaardig zijn verklaard om kiezer te zyn ook geen zitting kiwoen nemen In vertegenwoordigea TWEEDE KAMEa Zitting van heden De wijziging der Leerplichtwet la aangenomen met 60 tegen 16 stemmen De motie Duys betreffende het toelaten van optochten op Zondag werd aangenomen met 46 tegen 29 stemmen De motie DuiJs inzake oprichting van een commisaic voor steun aan werkToozen in iedere gemeente is verworpen met 60 tegen 26 stemmen De motie Duijs vragende dat het Rijk 90 pet van de ultkeering aan werkloozen voor zijn rekening zal nemen werd verworpen met 58 tegen 17 stemmen De motic Kruyt betreffende het niet onderzoeken van de politieke overtuiging bij aanvragen om buitenlandsche paspoorten werd ingetrokken Verschillende kleine wetsontwerpen werden daarna zonder hoofdelijke stemming aangenomen De zitting duurt voort BURGERLIJKE STAND GOUDA GEBOREN 2fi Aprl Izaak Louls a =yL Grovengoed en S Viseer GETROUWD 27 April C A de Lange en E van Loon P de Mooij en P C van Hoorn TKLKGRAFISCH WEERBERICHT Laagste stand 761 Ü te Biarritz Verwachting tot den volgenden dag Matige Oostelijke tot Noordoostelijkewind helder tot lieht bewolkt droog weer tets warmer overdag Hoogste stand 778 te Bronnoe