Goudsche Courant, zaterdag 30 april 1921

Ko 14610 Zaterdag 30 April 1921 60e Jaaiifang De smakeliikste Drank voor Jong en Oud I is en blijft van Voiieniioven s Stout WÊÊ B B H OVERAL VERKRUGBAAR H Hl tM AANBESTEDING Ue Firma C SCHOUTEN ft ZOON te Bergambacht lal op WOENSDAG 11 MEI a a des voorm te 11 ure in het openbaar trachten aan te bestedent Het bouwen eeoer Gfaanmaalileni Bestek en teekeniag a flO per stel reititatie f7 bijP D D STUURMAN S Architecten Waddinxveen Wasoht uwe stroo en Panama boeden met = STROBIN = Verkrijgbaar bij ANTON COOPS Dreilst Wljdstrut 31 Adverteert in dit Rlnrt DE LILA HOED Naar het Sdiotsch van S K CROCKETT Vertaald door I f WESSBLINK T ROSSUM Nadrut verboden 43 Ralp Jette er in het hegin niet op maar onwilekeunig stemde het sohoone landschap hem kalmer en zelfs was de uitwerking er van ihü hem zóó groot d at hü al weer beoïig was plannen voor de toekomst te maken toen Wnninle nog h f versuft van smart op thaar hed lag in haar kamertje te Cra Ronald Aa denkend be n hy te fkmten en ver nelde aün pas W Jock Gordon aangaat deae Mep als een trouwe hond naast hem voort H t WBfi bijna donker toen zü döi top ran den LeatBüIls beredikten en het dotm fan Wandockad aan den voet za en een waaj de lachten in het halfduister flikkenlen Ralph stelde voor dfi r den nadit door w brengen maar Jock had een ander Pka Waarom geld uitgeven voor slapen nMnde Mj JjJ wlt aal je van de hei net n lekker w maken aJs je in de paafcorie hadt Jock braciit hem naar een besohirt plekje E i rotsen em sneed em poote diplanten waarvan hij een wichte rftaïa maakte w t wat hrem er bü daar Slapen 4iwi zal ik een deken WITTK BIOSCOOP GOUDA V 1 VRIJDAG 29 APRIL lot o nM DONDERDAG S MEI n Spveiaal Kunst Ppocipatnina 2213 50 ALS HOOPDNUMMER Alladin en de Wonderlamp OROOTSCH CINEMATOORAPWSCH SCHOUWSPEL in 7 acten Hel bekende iprookic uit ée Dnicend en n nacht wordt door dete film icliitterend wecrfcceven ier i l de antrekkelijkbeid aog wordt verboo d door het aardite ipe van de S boofdperionen de liekende LEE CHILDREN die leiamen aog ea 40 jaar oud xrjn V r€l p ons SpsoUil VarlAlA Attpacll N V Wessanen s Koninklijke Fabrieken W0RMBRVEï 1 opgericht 1785 5382 Voedert uw Vee niet 3 Mupwe Lijnzaadkoeken me k stkk en w l aitmantende door hoog vetgeh alte m 1 1 N RM EEL merk STER in geplombeerde zakken Orootite voedingswaarde Alles ireganuideerd Zuiver Fjera BiflDaia Partia 1900 Negen GoDden MedaiUes 1 11 EflELMAII Laim Ereeflenilaal 33 Ruime Sorteering jm DAIVIES en KINDERHOEDEN in de Nieuwste Modellen B ie id a nk i d De Groote Gebeurtenis Onze Geschenl en Auto staat in GOUDA op 2 Mei van 12 tot 1 uur op de Marlet op 2 Mei van 4 tot 5 uur in de Bockenbergstraat en komt verder regelmatig in Gouda om ledige doozen van ERA Schoencreme tegen aardige verrassingen in te ruilen Laat dus Uwe kinderen op een dezer dagen en uren op een dezer standplaatsen komen om de in Uw bezit z nde ledige doozen van ERA Schoencreme tegen aardige verrassingen in te ruilen Denk er aan dat dfl doozen geheel compleet en onbeschadigd moeten zijn EXTRA RECLAME Ten einde reeds thans een ieder in de gelegenheid te stellen een aardige verrassing te ontvangen hebben wö besloten de kleinste verrassing reeds uit te reiken bij inlevering van slechts EEN ledige groote doos No 2 of TWEE ledige kleine of middelsoort doozen No I en IA ERA Fabriek DEVENTER Abonneert ü op dil Blad Gebrs BEBVOETS ROTTERDAM hoek Heerenstraat Een Keuze uit onze enorme Collecties waarborgt U imiTiei een modern goed afgewerkt kleediogstuk voor den laagstan prlfs Colbert Costumes Colbert Costumes Moderne Stoffen Sterk en solide Nieuwste modes Prima afwerking 14 50 17 50 22 27 50 32 35 39 42 ColbertCostumes In de nieuwste Engelsohe Stoffen Coupe en afwerking als bij maatwerk 48 56 64 68 74 82 tot 98 Jongeh Costumes Jongeh Costuines Nieuwste modellen Nieuwste Engelsche Stoffen 12 5 16 5 19 50 23 5 29 50 34 37 tut 56 KINDERPAKJES KINDERPAKJES Sterke kwaliteiten Prima Stoffen en afwerking 2 60 3 75 4 50 7 50 11 50 15 50 18 tot 28 Bezichtigt de modellen in onze Etalages GOVDSGHË COIIRIIVT TLexxT rs j e3a A d TrexteanLtie fels cl ttoox Oro acÓLO © aa Oaaö stxelcemL VERS CHl NT DAGKLUKS A J BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN INGEZONDSN HKDEDBEUNOBNt Op d Toorpagiiw 50 hoof r G woM adTortentlla an laguoadui m cUdMliat a b j eoatnet tot mu gtnd MeTdeB prttB Groota Uttan w nudw worden baraktad buut plMtmiimt Advcrtntifo kaama mmkn lafwwdw door taamhmkimMt nm tolMt BotUuwdeUrea AdrartantUbanMui m tam Acwtu 1 4 n la ï OB Ite nd f OM ABONMEMENTSPBUS jm kwutul Z 2B pw we k 17 cant nut Zond bl i pw kwutaiU ƒ 2 90 pw week 22 cent overal waar de tuzorglag per loopw geacliiedt Franco per post per kwartaal 3 15 met Zondagablad ƒ 8 80 Abonnementen worden daielijki aangenomen aan om Bureau Harkt 31 GOUDA bU onze agenten den boekhandel en de postkantoren ADVEBTENTIEFRIJSs Uit Gouda ea omstreken behoorende tot den belorgkrlng l S ngels 1 80 elke regel meer ƒ 0 26 Van buiten Gouda en den beiorgkring l S regels l e6 elke regel meer 0 80 Advertentie in het Zaterdagnnmmer 20 beslag op den pr s uwau HARKT 31 GOUDA AdKÜüatrmtlt Tthf Iat K BS Redactie Telef Interc 645 zich in 1919 met groote meerderheid voor Staats exploitatie uitsprak over dit wetsontwerp niet kon gehoord wordenl Men weet dat de Regeenng een belangengemeenschap met de Bataafsche PetroleumMaatschappü voorstelt Haar gedachtengang iH deze de Staat is niet by machte zelf het bedry f van den put tot de pit te voeren dus is hy aangewezen op een belangengemeenschap met een der grootere lichamen die hiertoe wèl in staat ziJn Een Regeering die dit voorop atelt maakt zichzelf tot de zwakke party Mr Marchant wees hierop met groeten nadruk de Regeering zegt hier openiyk ik kan niets help me alsjeblieft en dus bindt zy zich aan handen en voeten aan de Ba afsche Er komt dus een belazigengemeenschap tuBschen de Koninklyke Bataafsche en de Nedcrlandsche Regeering Doch bestaat hier in wezen een gemeenschap van belangen De Minister is hier zeer optimistisch Z Exc ziet hier geen strijd van belangen De Staat wil een overheerschenden invloed hebben op de te stichten N V en de Bataafsche toont door zich niettemin voor dezen vorm van gemengd bedryf te laten vinden dat zij beseft dat de verandering der tijden eischt in wyden kring de overtuiging te vestigen dat het kapitaal zonder opoffering van eigen karakter aan de belangen der gemeenschap zich dienstbaar weet te maken De Koninklijke zal dus volgens den Minister meer de gemeenschap willen dienen dan haar eigen belang De overheerschende invloed welke de Regeering zich in den Raad van Beheer der N V verzekert wordt bij zulk een opvatting haast een onbegrypelijk gemis aan vertrouwen In emsti welken waarborg heeft de Regeering dat het belang der Bataafsche niet eischt Djambi niet althans voorloopig niet exploiteeren En voorts wat waarborgt dat de nieuwe belangen gemeenschap de meest gewenschte pryzen zal bedingen waar de Bataafsche slechts 30 é 40 van de winst der op te richten N Ind Aardolie My zal verkrijgen en de volle 100 van de winst als opkoopende of ten vervoer of ter verwerking aannemende partij die dus by een zoo laag mogelyken aankoopspry s en op zoo hoog mogelyken pry s voor verwerking en vervoer belang heeft Voor mr Marchant stond het zelf s vast dat de voorgenomen wüze van exploitatie géén of zeer weinig winst zal opleveren en dit terwyl het maken van een zoo hoog mogelijke winst het eenige doel is van het regeeringsontwerp Er IS een zeer uitvoerig en beJangriik debat gevoerd over dit ontwerp dat ter Linikerzyde met ppoot wantrouwen is ontvangen nog aanzienlyk vermeerderd door een vergissing welke door de Bataafeche hoch door den Minister was ongemerkt en twelke den schiin had van een poging om met alleen Diambu maar practaech geJheel Indie aan de Bataafsche te gunnen Intuasehen is deze vergissing hersteld al is er een onaangename indruk bliiven hangen Na verwerping van een motie der revoktionnairen om niet tot Mitginning over te igaan tot de lodieche bevoUünig tot zetübestjuur aal ziin gekomen met 76 Btemmen tegen 3 werd de Staatsexinl tatie amendementHtie Mairftlt verworpen met 65 tegen 24 Ook een amendement de Muralt een veniiUchte hoeveelihead tookolie ter beschikfcinar van het land vermocht geen meerderheid te beh cQ evennun als het amendementTreub om slechts een gedeelte van Diambi aan de Bataafsche te geven De awbeele coalitie stond aU één man achter den Minister evenals bii de eindatemmiug eenstemming verkregen Eén van die punten betrof den hond Mag de hond als trekdier worden gebruikt Er was een groote groep van dierenvrienden die oordeelde dat een gematigde aanwending onder gunstige omstandigheden toelaatbaar was Hiertegenover stond een krachtige groep die den hond absoluut ongeschikt achtte voor trekdier en dl met alle macht tegen dit gebruik ageerde Deze taatste groep heeft het tenslotte gewonnen en algemeen ia thans het verset tegen hc gebruik van den trekhond zoodat de verschillende vereenlgjngen thans g meenschappelijk actie voeren voor de verkrijging van een wettelijk verbod van het gebruik van den hond als trekdier Behalve voor den hond komen óé vereealglngen op voor vele andere dieren Het paard en de koe zoowel als de paUng deeleli in de sympathie Voor het paard wordt da beste bespanningswijze aangegeven voor het welzijn van de koe pleit men hèt aanbrengen van een afdak op de weide voor de pifllng heeft men een methode vao aneJdooden uitgedacht Voor de hanen kippen katten en konijnen zijn ook wijze lessen in zake opvoeding en verpleging te krijgen en een paedagoglsche afdeeling om te leeren hoe kinderen in liefde voor het dier kunnen worden opgevoed ontbreekt op deze tentoonstelling niet In de steden is het dierenvraagstuk nogal gemakkelijk Trekhonden zijn er niet of sa r weinig en het komt one voor dat de menschen in de steden meer overlast van de dieren hebben dan de dieren van den menschen In de dichtbevolkte wijken is feitelijk geen plaats meer voor huisdieren Honden zijn een ergernis voor ieder dan den eigenaar en het Is tjjd dat het verplichtend wordt de honden op straat aan de ketting te houden Afschuwelijk is de hanenplaag De hooge huizen vormen aan de achterzijde een diepen smallen kom in tal van hokjes verdeeld die stadstuintjes heeten Wanneer tn één van deze een haan zijn hiviüt heeft is hij de ongevraagde wekker voor alle bu ren Zijn gekraai ressoneert op schelle wijze in de huizenkom Wil het ongeluk dat er twee van het edele hanen ras in één zelfde kom huizen dan geeft het s morgens voor dag en dauw een soort echotisch concert dat voor velen onuitstaanbaar is Een naehteiyk katten concert is al eveomin aangenaam en menige kat heeft aan zijn of haar muzikaliteit een ontydlgen dood te wijten Sommige eigenaren van honden hebben ook de weinig lofwaardige manier van doen om s avonds hun hond alleen thuis te laten en bijvoorbeeld in den keuken op te sluiten NatuuHiik gaat het dier zich vervelen en meestal eindigt het met op jankerigen toon aan zijn misnoegen kennis te geven Meestal is het trouwens zóó dat men wel het aangaaame van het gezelschap van een huisdier wil hebben maar dat men zijn buren graag Iaat deelen in het minder aangename s Morgens stuurt men den hond op straat omdat men hem thuis wel missen kan en INGEZONDBN MBDVDBSLINGBN Dit nummer bestaat uit twee bladen EERSTE BLAD TWEEDE KAMSR Tegm de Zonda Bwet Djambi iv y M0DH ÜTABLIS8SMENT GOUDA Mtrkt 2i GOUDA Costumes ManteU Bobês Bhuêea Hosdén Pelterijen AÜê Oenree Maatwerk worden op eigen aieliera vervaardigd BRIEVEN UIT DK HOFSTAD De residentie is een inrichting rijker geworden waarop het met recht trotsch kan zijn zy heeft thans de grootste overdekte zweminrichting in Europa binnen haar veste Veleden week Is de inrichting geopend en daarom is den Haag een zwemplaats rijk geworden die het dringend noodig had Er bestaat hier ter stpde reeds een dergelijke inrichting die zelfs over twee bassins beschikt maar deze leek de laatste jaren niet 200 gelukkig te rendeeren als wel wenschely k was Aan de leiding ontbrak wel het een en ander en het scheen alsof het niet mogely k was verbetering in vele zaken te brengen Gen wonder dan ook dat de twee groote club s die den Bteun vormden van de inrichting de Polo club en de Reddingsbrigmle zijn overgegaan naar de nieuwe moderne in richting waar de leiders natuurlijk wel zoo slim zijn dat zij aan ale wenschen die in de oude inrichting werden gekoesterd tegemoet is gekomen Er komt bijvoorbeeld een middag voor familiobad hetgeen de keurige vertaing is van bain mixte Hierdoor wordt het mogelj dst leden van een zefde gezin eens gezamenlijk gaan zwemmen De tijden en de opvattingen zijn zóó zeer veranderd dat men over de oude vooroordeeen is heengestapt Het kost in ons land wel kracht om die middeleeuwsche opvattingen uit te roeien maar het gaat tenslotte toch De nieuwe badinrichting Is in alle opzichten modem ales wat de ervaring op dit gebied in binnen en buitenland heeft geleerd ifi hier toegepast Er zyn twee rijen kleedkamertjes boven elkaar de toegang vanuit deze naar het bassin Is onmiddellijk aangezien dit laatste geen hek als afzetting heeft Het lydt geen twijfel of deze inrichting zal floreeren Er is veel behoefte aan en vooral in den winter is een uurtje zwemmen een heerlyke sport In den Dierentuin wordt een tentoonstelling gehouden waarvan wy het doel zouden kunnen omschrijven aankweeken van liefde voor het dier Het is niet nieuw wat er te bezichtigen valt want het werk der verschillende vereenigingen tot bescherming van dieren is overbekend Een tüd lang heeft er over verschillende punten ten aanzien van de vraag in hoeverre het dier ziJn krachten ter beschikking van den mensch heeft te stellen zeer veel verschil van meening bestaan maar thans is er weer meer over Er ia deze week in de Kamer een beslissing tfremanen dne de biizomlere aaailiacht verdient Een motieHDuvs uitsprekende 4at alfi rejrel het houden van ontochfen en ime tiiurs evenitueei met muziek tochten en meetings eventueel met muaiek en banieren ook op Zondaar geoorloofd moet zijn i s met 46 tejren 29 stemmen oansrenoimen Deze motfle was h t resultaat van een interpel a ie tot iMmister Ruvs de Beerenbrouck rerioM over de weiireriiw door den Chrisit iiistoriBcihen ibur mee ter van Haarlem van een orptociht der S il A P op Zwidaff 1 Mea Wy veaiheuiren oas óm biiaondere nmte over deze uitet raaik der Kanner Juist een iaar leden diende de Minister van Bmnenlandsche Zaken ziin befaamd ontwerp ZondajEswet in I 8airin wonlt aHikeJ 5 het houden van op x chten oip den o nbaren weg op Zondadr verboden behoudene openbare irodsdienstoefeninwren waar de Grondwet deze toestaat zif t dan ook dat de Geaneenteraad mor den miiddaifr udtzionderLQjren kan toestaan dan nug iedereen de overiast i van ondarvinden Tegen den tüd dat men weer pr a stelt op de gezelligheid van heer cania famdiaris roep men hem weer binnen Het paard is uit de steden büna verdwenen De trams de rüwlcten en de auto a hebben het verdrongen De koe ea het varken zün alleen In gebakken en gebnden vorm bekend en vogels sijn uiterst schaarsch Alles te samen lUkt het ons geweniehter dat ten plattenlande een dlerententooastel Ifng wordt georganiseerd dan In een groota stad Natuuriük is het van belang In da steden sympathie te wekken voor het streven der yereenigingen maar dat bereikt men ook i r lectuur verapreiding Gaarne hopen wü dat spoedig een weUgeving wordt verkregen die de dieren beschermt tegen dwlnglandil en hardvoehtigheid der menschen Wanneer men du voorde steden tegelükertijd een wet weet te verkrügen die de menschen beschermt tegen dooverlast die zü in de steden van da diereaondervinden wordt een gelukkige combinatie verkregen Men staat dan twee vliegenfn één klap zouden we kunnen zeggen indien het althans geoorioofd Is vliegen teslaan Ten aanzien van het vraagstuk derdierenbescherming Is er groot verschil tusschen de steden en het platteland Men dientdaarmede rekening te houden galÜk wijhierboven meenen te hebbea aangetoond HAGENAAR js mm a a l lu l u j ül w i iig jim i jj loihn John Zoo iet wil ik niM hebben Het is daarenboven teil in OaHoway oniwgelijk een oogntfeeat te gevaa als k t iaarm noc niet nj ia aai B Mt Umlachend J t3i kunt u aanren of u kunt het mü laten vertellen dat u te laat w art ttwls gekomen vertel alles wat u wil maaa laat het geloof er buiten Maar het ia booh niet over de gi oofsairtikelan van da Mamwymohe ketk u het wel münhear Ralph Hal iih iflv na r tijn kamar ea John vraeff hem of hÜ aou hiiateren aan aüna vaders deur Eenigfl oogeobhkken later kwnm Joha met ontstelt gelaat bÜ hem Gij moet beneden komen om ww vader te zien nxüoheer Rüplti maar ik Md u wees voormchtig want hÜ süwpt wi twaa nachten niet z 6 heefit hÜ zich anctmmden over die verfioekte ooafannlatui d e de duivel moffe halen an die hü verafeehuwt als stetken drank Ralf h gtog naar baoeden klopta aacMjes aan de deur vaa de weriduLmnr en trad Wi hetoben dit orabwerp meea als een Calvinisitiisch dian aLs een katiholiek voorstel beschouwd en dit art 6 wb een der ni ikatihoiieke diwan piieii Het Voorl Veralav der Kamer is tuw steeds naet beantwioord maar de Tweede Kameir heeft heden danflc ii de medewerking van 13 Kiatlholieken dit arbikel 5 bii voocribaat ai eBtemd Tien KaïtthoJieken fw o de leider dr Nolens hebben hun 4em aan de motie Ehjvs ontibouden een courtoisie jejrens de ptroteetantsch chtisteliike bondïpenioorten die ndet meer dan noodiff wtttis ibeihoefden ontstemd te worden Dertien KartlhoJJeken en de ireheele Linfceriiide is meer dan jrenoes om ons voor Calvinistiachen dmaniE te behoeden Ook om de andere onvriiheidialievende artikelen uit de wet van Ruvs te vetwiidcren Zoodat heden het be riinfiel van het ontwerp ZondaiSHwet fiuya zonder dat de wet aan de Oirde wsls verwonuen is Waarvan danJibaar aote Den 31n Maart 1915 diende Minister Pleüte zyn Djambi ontwerp in 15 Nov d a V verwierp de Tweede Kamer het ontwerp en werd een motie Albarda voor Staatsexploitatie aangenomen Twee jaar later verschijnt een nieuw regeeringsont werp op zijn beurt weer vervangen door het j ontwerp dat thans in behandeling ia gekomen En na zes jaar slepen is de zaak plots j i66 urgent geworden dat de Volksraad die FEUILLETON voor je maken zei hij Er was een Werine hoodsohelf met ver daar vandaan en Jock trok het bovenste eeke er af daar ddt vochtig was en dekte Railph met de rest vanhet hooi toe waarover hy noig wat heideplantjee fetrooide Mg je daar nu niet als een prins Je bed van dme ahillinig zou niet beter kunnen min RöJph was nog in diepe rust by het aanbreken van den morgen Maar toen de zon de bergtoppen vetüiohtte raaiakte Jock een dakje van hed om Ralp h te beschutten fcocn keek hy naar de lucht en mompelde Ik zal den jongen roepen ais de zon wat hooger staaA Het was dus oil klaariichte dag toen de twee reiümakkers den vreg naar Bdanbung jjisloegen die over de heuvels en door het dorp Leadihills daalt tot in de Clyderal lei Zü vervoegden hun weg over Aibin ton en BuKgas Toen zy op den Latatsten heuiveltop kwamer zagen zy de stad Bdinbuirg Iigg en Ga met me mee Jock zei Ralph k aal je Edinbujig laten zien zooals jy mil de headestreek getoond hebt een dank je wel zei Jock vind ik het heel mendedijk Miaar er ziJn daar vreemde anoeisihanen dae wat gtraa zoo n flinken kerel als ik ben zouden ranselen en desnoods met geweld meenemen op een van hun ellendige booten vóór dat ik een woord kon spreken Neen die oude rooketad ie niets voor mij Als ik zsn had om me te laten pakken zou ik een paard stelen maar ik wil niet met den mond val tanden staan ails ze me vrsffen ywat kom je hier doen Zoo luig er Gordcns gdeefd hebben ails gevoed m Edinburs Dtat kan el maar my dunkt er ie veel giebeuird sdnds dien Maar ga je gang en at je Jock nog een boodsdhap wilt meegeven dan kun ie me hwr morgenochtend vroeg vinden HOOFDSTUK XXXIV Voor het oude spreckseatoelte Goede genade MÜJi eer Ralpb wst moet dat beteokenen nep John BainHeson uit toen hü de deur van het huis in Sit James Court opeoide 3ioe komt u hier En w aioni hebben dominé Wel h of u ttiet geachreven dat u terug aoudt komen En w zün uw boeken n Weeren Ik ben te voet gekomen John antwooiikle Ralph 3 heb woorden ffAad met den predikant en hü heeft me d deur gewezen 3 mdiiche goedheid Ww het over de leer of over uw gedrag Donuné WeOah zed dat M 8 en gwUeloos iemand onder ijn dak wdde harbergen ij ue hebben juttde gtidkjbeid over beteetoof Wat zal ons nu gebeuren Watzal uiw vader zeogen Waa er iets aan t merken geweeM op uw gedrag dan had ditnog op rekening van uw Jeugd kunnenkomen maar over het geioof xal hü netswjllen hooren O münheor Raiph ala u ermet om wilt jokken houd dan ten minateuw mond Ik zal wwi aan uw Tadei nargen dat men u op een oocwt eect te theeft laten drinken op de geaondlheid nuiden heer van het doii en dnar u óêA nietgewoon m op ieder op hun beurt mioatens één keer in d esrevanÉ iiis geiweeat en zijn ge digd met de galg en Jock is met k diie ontrouw word t aan de regels en woonten van zijn voorvaderen Eenm gevangen en dan opgehangen Dat is m stelregel Rialpii dromg niet aan maar was iroerd toen hü afscheid van Jock nam HÜ walde hem dime goudetukjee uit Winnie s beurs geven maar Jock weigerde hardneikkfl Ik en goudfetukkenl maar vriend Ie wjlt den arme Jock toch niet ongelegenhaid brengen Wat zouden de menschen zegigen aU zij dat goud zagen Die schurkachtige Jock heeft iemand bestolen zouden ze ffveral zegjgen Bn wefr zou miJn gioede naam z n verdwenen evenals mifn laatsite glae whisky Kian ik dsn niet voor je meebrengen ajs de uit EMinbuiig terugkom vroeg Ralph die steeds aan zyn teruigkeer dacht Zün vader mt in aan stoal die roodoca cttcbt wiaa Hat wsta de pe ekMboH gowaaat van em beroemd pradoikafr tüdttoa de Hervormuw en iedere keer ala Gdlbcrt Paden hier Inaat besbond voor hem alleen de Uarrowjljnsche keric de etaóg trouw gaUareae aan het couTenaat een verband der H vormden tev a de Roomsohen en AmÜea i Omdat je het miJ zoo rechtuit vraagt ja dan zou ik wed zoo n pak sniuf willen hebben van Cotton den wiinkeliier in de Langistiraat Men zegt dat dae bijnmder goed mï Wully Eulliby heeft er wat van gekocht toen hij zijn schapen naar cte markt bracht en aei dat van één snuifje nóg wel acht dagen lang ziJn x jen traanden Dat moet heerlijk zijnl n RaLpb beloofde het blij dat hU zoo Iets goed kon malken van de groote veinpdicètingen die hy aan Jook had Woidt mvolfd Maar mijirihcer Baiph dat Bdratoufig is een vervelende s ad Ik cal hiej tot morgen bayven voor het geval dat je weer met me ten r ou wÜIen gaan M iar Jockr proAeateenle RfUnh J at behoeft heusch ndet ik ben geboren en op