Goudsche Courant, zaterdag 30 april 1921

ïttS 4 I ftf ïfn zoo verrassend laeig dakll zich voor woinig gekl modem en goed kunÉ kleetksi Onzie enorme coIledieinaakkU klipiaitJi dekeuz zeergemakkf t v DrouiatoriJ MARKT 8 Borsisiroop Thilmsiroop Vwkrticbur btl 8 H VAN LOON n T k WOLF o Abonneert U op dit Blad Da OposalapdariJ van loUelDiao s looklaliiit en de tekeode i l i in IC BERLIJN St Anthoniestraatie Tel Int 589 Tavana Oroaalap In da bakende mepken Cigapetten PRIMA KORT 16 cent per half pond iii ONTVAHQEN In DE GOEDKOOPE WINKEL Heepen Dames en Kindep BRUIN SCHOENWERK ILLIÜKB PIIMZKN miMA KWALITUT KLEIWEG No I hoek Tupfmapki OUDSCHE GOUmillT ZATERDAG 30 APRIL 1921 TWEEDE BLAD Medische Brieven TOEVALLEN Zonder twyfel zijn er velen onder u die onder hunne viïenden en kennissen lydera aan bovengenoemde aanUoenins hebben en zich vaak hebben af evraaffd wat voor een merkwaaitiige ziekte t it wel 1 4 Immers het typische kenmerk i s het plotselinff ineenzakken van den patiënt met al de kenmeiken die later ter sprake zullen worden gebracht om na korteren of langeren tijd wederom Reheel en al hersteld te zyn Alvorens verder op deze aangelegenheid in te gaan willen wy allei eerst opmerken dat wij dezelfde verschijnselen ook kunnen aantreffen bij verschillende ziekten van de heiBcnen welke categorie wij ditmaal geheel buiten beschouwing willen laten Spreekt men over toevallen dan betloelt men daarmede een plotseling optredende bewijstzijns stoornis bij een even te voren volkomen gezond imtividu Tevens wil ik hier de opmerking aan vaHtknoopen dat het op den hedendaagschfn stond onzer wetenschap nog met gelukt is eenige afwijking in het zenuwstelsel te ontdekken Tal van momenten schijnen evenwel niet zonder mvloed te zijn op het ontstaan van een toeval Zoo kunnen wij allereerst va ststellen dat een belangriik pei centage erfelyk belast is d w z in hun familie één of andere ziekte ooi het zenuwstelsel voorkomt Onder deze laatste aanduiding dienen wy ook op te nemen de buitengewone zenuwachtigheid waarmede sommige menschen in het dagelijk ich leven te kampen hebben Ook de leefwijze van ouders en grootouders is bü deze aandoening een niet te vei waartoozen grootheid en oefenen de uitspattingen op allerlei gebied een groote invloed uit De alcohol speelt ook hierbij wederom de cer te viool en heeft men in vele gevallen kunnen vantstellen dat kinderen voortgesproten uit dergelyke belaste ouders later leden aan toevallen Voorts kon iedere lichamelyke en geestelijke uitputting een aanval te voorschijn roepen vooral wanneer wij te doen hebben met daarvoor vatbare personen Wi i willen thans overgaan tot de bespreking van het verloop van een aanval Voordat de pajiént neervalt heeft zich doorgaans tets afgespeeld dat voor de meeste patiënten niet onbekend is en zich op verschillende manieren kon toedragen Het is datgene wat de eigenlijke aanval aankondigt Zoo zyn er die b v een bepaalde reuk in den neus krijgen weer anderen zien plotseling eigenaardige kleuren of lichtschakeeringen of krijgen een vreemdsoortige smaak m den mond Ook stoornissen in het gehoor komen nu en dan voot en neemt de lyder merkwaardige geluiden waar Zoo kan op velerlei wijze de aanval zich aankondigen In de meeste gevallen duurt dit slechts een ondeelbaar oogenbTik doch het komt ook wel eens voor dat dit voorstadium zooveel tijd in beslag neemt dat de patiënt gelegenheid heeft maatregelen te nemen waardoor ongelukken voorkomen kunnen worden Dit laatste is evenwel geen regel en duurt het voorstadium tekort om voorbereid te zijn Ook doet zich het geval voor dat het voorspel geheel en al uitblijft en de persoon in kwestie plotseling neorvalt Hoe t ook zij Ie zieke stort plots ter aarde niettegenstaande hij te voren goed gezond was en in staat om te werken Het bewustzyn is geheel en al opgeheven en de patiënt reageert op geen enkele prikkel van buiten Tijdens het neerstorten maakt de patiënt niet zelden een typisch geluid een eigenaardige niet te miskennen kreet Het is duidelijk dat dit allet groote gevaren met zich medebrengt en een dergelüken val buitengemeen noodlottig kan worden Zoo herinner ik mij hoe iemand op het perron op den trein wachtende plotseling door een toeval getroffen werd van het perron op de rails stortte juist op het moment dat de trein naderde De afloop kunt u zelf wel nagaan Uit een en ander blijkt dus dat deze menschen steeds aan een groot gevaar blootstaan en zelve zooveel mogelijk maatregelen dienen te nemen om het risico althans zoo gering mogelijk te maken Wy willen nu den volgenden keer met el Drie maanden schooier door C DE BLU y y s 14 Den gaten Januan arriveerden w ete TiU burg Het verwekte een enormen toeloop toen we op den hoek van de Stationsstraat ons eerste nummertje ten beste gaven In de verte zag ik met rassche schreaen een politieagent naar ons toekomen We speelden echter kalm door We wisten ons veilig het permissiebiljet lag in myn hoed Hy baant zich een weg door de menigte hpgend van het harde loopen brengt hij uit Heb je permissie Ik speelde lustig door wees met myn voet naar myn flambard welke op den grond lag Ik kon aan zijn gezicht zien dat hy hevig teleurgesteld was en zijn aftocht door het lachend publiek scheen hem nog zwaarder dan zijn komst Er zyn verschillende soorten dienaren van den Heiligen Hermandad Ik heb dit het beste op mijn tournee kunnen merken Er zyn dienstkloppers di t er werkelyk in groeien wanneer ze je kunnen bekeuren maar er zijn er ook die het beter vinden om de kwaal te voorkomen dan om hem te genezen Dit laatste ondervonden we op den Heuvel Onder de groote linde stonden we te spelen toen iemand in burg rkleediilg naar me toekwam en me toefluisterde Ik ben rechercheur Jullie hebt nu genoeg verdiend das maak het ons nu niet verder lastig anders zou ik je moeten bekeuren Toen hy echter ons permissiebiljet zag v ront8chuIdigde hy zich Zie dat en ch begreep hoe MM ne idwoien moet omgooi kander nagaan hoe het doorgaans met onzen patient afloopt die door een toeval getroffen neergestort is MODEPRAATJE Zomer japonnetjes Myn idcG it u ditmaal een klein overzicht te geven van de modellen die het mecflt gezien worden om een Volgende keer meer in bijzimderheden te treden Vooreerst heb ik het goefle nieuws dat rokken niet meer nauw zijn maar 2 3 el ja sommige zeer dunne voilen japonnetjes brengen het zelfs tot 5 el Dit laatste levert geen enkel bezwaar op want om luchtig en vlug te vallen moet een voilen japonnetje wÜd x n Maar ik wilde u liever eerst wat vertellen over linnen japonnetjes en over andere artikelen die ge veel eerder noodig hebt dan uw Voilen japonnetjes Indien ge nog niet alles wat ge van andere jaren aan zomergarderobe bezit voor den dag hebt gehaald en gekeurd doet het dan zoo spoedig mogelykl En als ge het u eenigazins kunt veroorloven keurt dan alles af wat ge niet erg aardig vindt en neemt daar nieuwe moitemere dingen voor Anders blyven ze toch den heelen zomer in de kast hangen Of gij draagt ze uit een soort plicht sgevoei en vindt u zelf misschien zeer iJegelyk maar minder goed gekleed En dat ia toch niet het doel wat we beoogen Waar ge het allereerst voor te zorgen hebt ifl een 7omfrmaiitcl Ik vcrtoMe u reeds één en ander ovei de modetien er zijn wyde lange jassen met een ceintuur er om been en korte sportjasjes Ook zijn er getailleerde modellen met aangeknipte ruimte die in dunne stof zeer voldoen Kragen en manchetten ziin over bet algemeen zeer groot terwijl knoopen schitteren door afwezigheid Er zyn Ook mantels die van achteren ruimte hebben loor een ceintuur of een schuif bijeengebonden en van voren glad zy n Over het algemeen kunt ge u thuis beter bepalen bü een gezellige wielde jas om van succes verzekerd te zyn Te ingewikkelde of origineele modellen mislukken toch gewoonlijk Nadat ge voor een zomermantel hebt gezorgd laat dan uw zomerhoeden opknappen en koopt er een nieuwe by Dan kunt ge aan een linnen japonnetje beginnen Ge zult misschien vin len at ge deze zeer eenvoudige raad niet noodig hebt maar ik geof hem u alleen omdat twee van inyn vriendinnen hardnekkig met veel iJver witte voilen japonnetjes aan het vervaardigen zyn terwijl zy eerst een zomormantel en een linnen japonnetje noodig hebben zoodat zy by een vroege echte zomerdag een van de weinigen zouden zyn die konden pronken met een nieuw wit japonnetje maar met dit koude weer genoodzaakt zijn zoolang mogelijk in haar winteticlceren door te loopen Wat ik u dus zou aanraden is koopt voor een japonnetje het allerbeste gekleurde waschechte linnen wat ge krijgen kunt Het is met zoo erg duur en in uitstekende qualiteit te krygen in teere kleuren blauw rose groen geel en terracotta Inplaats van een japonnetje aaneen zou ik er een rok en een blouse van maken dan hebt ge een stevige zomerrok waar gij sportblousea en Ook andere by kunt dragen terwyl het geheel met de blouse een aardig zomerjaponnetje vormt De kleuren die hier voor het beste geschikt zyn zyn groen en terracotta met een witte grijze of beige sportblouse met een das in groen of terracotta Het groote voordeel van deze dracht is dat hy buitengewoon solide is en bovendien zeer lang schoon blijft zoodat men heel wat aan wasch uitspaart Bovendien staat het uHpnrt correct Waschecht linnen is de eenige itflff die geschikt is voor een dergelyk doel bü andere stoffen die verschieten ziet men heel gauw het verscM tusschen rok en blouse als zy veel apart Worden gedragen De rokken voor deze japonnetjes zijn vrij nauw en glad gemaakt of met zeer weinig i uimte daar linnen te dik en te stijf is om te rimpelen Een aansluitende rok met eenige doorgestikte plooien of iiuiien er een streepje doorloopt gegarneerd met een haan met een dwars streepje of met zakken met een dwars streepje is zeer om aan te raden Weest vooral voorzichtig met het gebruik van verschillend loopende streepjes want waar het keurig is als ge het met smaak en eenvoud varieert wordt het gauw druk en leelyk als er te ingewikklede figuurtjes of strepen ztjn gfebruikt Voor de blouse valt een sportblouse met een groote toaag het meest aan te raden Gelooft my dat ge aan een dergelijk linnen japonnetje Het was namiddag t Begon te schemeren We staan met z n tweeën met hongerig gezicht voor een banketbakkerswinkel Otto zei ik wat een reuzen worstebïodjes Zo ééntje zou ik er wel lu61 n Móje zien dat je r ewi op den kop kunt tikken antwoordde m n maat Een vriendelijke juffrouw had dat blijkbaar gehoord Heel ondeugend begon ik voor haar te i pelen het bekende liedje van IMrk Witte Het meisje van dai winlter Hier ging als in het be loeIde coupletje t gordyntje niet toe Het juffie gii assistentie halen bü een dame en den bakker det z n drieën lachten ze ons toe met n echten gullen Brabantschen lach De baas kwam naar buiten Speul maar door zei hy We lieten ons 4it geen tweenuuU zeggen en gaven het Ave llaria Dit mMXte zoo n indink dat hy ons byinen noodigde en ons tot belooning n schaal vol heerlijke worstebroodjes genaamd Ze zyn er aanbood Nu ik het toch over deze lel iernü heb wil ik u vertellen van een verkooping van worstebroodjes by opbod en afslag t Wae geen alledaagsch geval te meer daar wil deze verkooping muzikaal illustreerden Men had ons aangeraden naar café Broekhoven te gaan t Was maar een kwartiertje loopen Natuurlijk een Brabantsch kwartiertje 1 We kyramffn het café binaes en met een hoeratje welben we ingehaaldl Er Was daar een feestvergaderiag vmi een of andere vereenifiing De voorzitter gaf van zyn ingenomenheid met onze komst blijk door ons een verviarM ke pot bier aan te bieden We begonnen te spelen en de toch al mmoerifre feestvierenden begonnen te hosaen en te Bprionoi dat le vlow er van daverde Het meeste eaeoes had met een Iomq rok het meest zult hebben In luster of ziJpiqué Is dit Idee ook zeer goed uit te voeren maar het is duurder en verschiet soms Voilen japonnetjea De rokken van deze japonnetjes zifn wijd en dikwijls gegarneerd mat borduursel of met één drie opnaaien De blooscs sljn zoowel gladde lijfjes als die van het kleed van een burchtvrouw alle wijd met groote kragen fichus revers enz Ik voor my vind in voile wijde blouses mooier Men ziet elke halsafwerking van lond tot o vaal vierkant puntig enz Er is een groote verscheidenheid van modellen waar ik u in xaiik volgend artikel meer bijzonderheden vaa hoop te vertellen MADDY BRAND LAND EN TUINBOUW Verg Ned Mij voor Tuinbouw en Plantkunde De jaarlyksche vergadering van voorzitters en aecretariaaen tier afdeelmgen van de Ned My voor Tuinbouw en Plantkunde xal dit jaar plaats hebben op Dinsdag 10 Üei a s te Amsterdam De stand der gewauen iDe stand der gewassen onder glas ou Zb Ajprtl 1921 was naai m de Staatscourant woixlt ineegedeeJd Op cnkeile piLaatsen hebben weorwnvioal en Plukten nadeel aat het gewas to rcIbracht de aandbeden leden un eommise lütreken iwaar van de nachtvort ten oiodat de eerste bloei werd vejrnietiird de onder giUs gelfiweekte aardbeien die met door de voret getroffen werden htdubem m ZuitlGelderlaml njxleeJ ondei vorwLen van le etensrelaalties vele © lanten vielen daardoor weg De bloemkoo l werd m sommi atretken aangetast door de Porenospora ïJiarasiiitica en in het aligemeen wonlit ge kiaaffd over het veelvuldig voorkomfn vaa Jboorders In het We tland vertoont zich oi vde plaaifcien vuiui in de komkommere Aardbciien veatoonen een zeea ewaricn stand in de omnwevitug van Groninffcn iiet iiyk van Nymeigen en te Vinkeveen e o Te Jjeeuwarden e o is de staiifi roed tot zeer goed Een mMHW tanni ortlt Ji ngertroffen te Vleuten e o te Itoelofarendflyeen in R$HtI nd m te Vvvrr en Vv asbenuar In iiet We stlund en overal el ler3 s de frtand oe l Tomaten In het Weistland en in d omgevinig van Groningen ih de tand zeer jiToeii in het Iliik van Nymewen en m Rim and vru goed overal elder 10 de stand oe l Kemltominers t aa sroc i tot aeei gK ed te Leeuwarden e a en te Gouda e o vry goed m hot WesüaiKl de Amsteniamhche hlatumen ily inlawk te Rotterdam e o op do ZiUiKUHoUanchwPle eilanden en te Maastricht Te Vimkeveen e o Veur Voor cho ten en Wlaêvseoaar ja de aiand matiir Eldors L de stand wed Wortelen dreven een sJechten stand Ite zien te Fredernksooond e fi In het Westland te Gouda e o enjbe Maastricht e o ij de bsami maiiiff te V D3o e o en xn de OveinBetuwe vru goed en elders gioeti Bloemikoiol staat zeer Bwed te Berlicum e o Vleuten e o i8 G rave and e o en Zaandam e o vni goed in NoordWes toiyk G niiïg n te i eu Wanlen e o in het Kyït van Niymeigen ioip de Kl HoHandBche eilanden en te Venio e o De stand is matig in het Westland te Veuu Voorschoten en Wa£flenaaj te Sloteroolder en fioerenwetering AiuBteidansche slatuinen m de streek tusschen Westenroort en Zutphen en in Nioord Oosteliik Gronmtgen Te Maiaafcnciht e o in Riimlajwi en te Frederikaoord is de stand vrii slecht Ellders 7 rdit een goede stand aangetroffen S I a De i tand der ela is goed met uitaondei inig van Berlmkium e o VJeuten e o s GTavelM l en Zaandam e o waar een seer goed geiWDia refvonden wordt Gouda e o waar de stand goed tot zeer gwed i de OverBetuwe en Rotterdam e o waai do stand vrii ffoed en Maastricht e o en FVeder kisoord waar deze sleohts matig is BINNENLAN0 De Zondagswet IDe Henorle mn Axbrnmed op het ve wywiigd ontwerp Zoni a ï wet is verschenen Hierm wordt ojin gezegd dat de Dag des Heeren in een ctiristelijlie amenleving m UBEl L JJ ii lU i l i Jlll Dat we toffe jongens zijn dat wille we wete De geheele gemeente brulde mee Ik speelde het wel vyf en twintig keer achtereen Het leek het gebed zonder einde Men had Riet in de gaten dat ik ze op deze manier een beetje in de maling nam Doch plotseling werd deze vreugde onderbroken door de komst van een heetschap met een groote mand vol worsiMbrodjes Het gezang verstomde Wy dachten natuurlj dat ieder één meer van die lekkere broodjes zou aaJlffrboden worden maar o neen hier was i gen het anders gewend De voorzitter ging boven op een f toei staan De veriioopinff aam een aanvang Met een zekere elegance hield hy telkens twee broodjes in de hoogte fri ch en lan begon het lawaai Ze werden bi opbod verkocht Eén der leden kwam deon opwinding zeo in vervoering dat hÜ al maar hooger bood m t vuur van den strijd dikwijls vergetend dat hy de laatste bieder geweest wa Zijn zakken zaten vol en met verwondering vr oeg ik me af wat de man toch met al die heerlijkheden doen wilde Met een rood gezicht van agitatie kuam hy ten slotte naar ons toe schreeuwende Ik heb nou geen cente meer speel noU maar weer Dat we Inffe jomrons zy n Achter de bedoeling van deze verkooping ben ik nooit gf omen Jl enmin hebben we kunnen uitvinden waar de hartptochte yke kooper al zijn koopwaar gelaten heeft Hier vandun ginten ve naar de Sociëteit De KonfnklQke Harmonie Vorstelijk werden we ontvangen dooi een gegalonneerden suypoteti die op den naam van Bron ieikg Wfc wUding ntoel vinden en dat de overheid bii oen en anrter het ede voo beeW moet ireven Van dez beginselen jraat het wetyontwerp uit dat iwel veïTe van iemand te dwnmgen tot hamleltngcn met zijn overtui fing in atrijd ieder vrd laat zuch te gedragi n als h j paö sfn i acht alleen hem belet datgene t en wat t r n het pt stelde postulaat xou kannen uu I rUiechen Geneel onjuist is de oumerkiitf ilat allt ne listriid n op Zoiulag onmogt Iijk if ma4ikt zouden woi Hlen UuëiU in ziin uor uii otkktilyke ledMtle opende art l gelefreiOMÜnt 4 lil alie gemeenten waar daartoe aanleiding beataat vryMol alle weilatriiden te doen bluata vinden In het ewiiaMrdo art O urdt dr mageUtkheiil tfroopenitl om voor bti algenieenen muafcregpl van bestour aaa te wijzen vermukolukhcdeii aan de jremieentobeaturen gelegenheid te laten voor de nwiwenuren dispensatie van hot verbod te verieenen De bedoeling i enküte wedstriiden die de tichüamsoefeniatf kunnen bevorderen en die ook lf moiigeiiuren in beslair moeten nemen niiQgeluk te maken Voor de uren den móidaar zuilen voorts openbare verm küUikheden zim toege taan behoudeos bevotigdlhei i van den gemcenteratul sommige iniirvan te verbioiten ÜRSTËKAAm Veiïradei injr van 29 A ortl Viooiv Üdixm van Voorst tot Voop t Het wetsontwerp betreffende de duinwa tertuwlmg van s Giavenliage tterd van de uigendu afgevoerd nadat een voorstel mui den heer van der Feitz was uingenomen met 14 togen 13 stemmen om tot mtatel van behaniipinig oevr te e iian en een onderzuülc m te tollen naar arte isoh water lil le luinstreek De motie Vliegen uitsorekende dat de Ki rste Kamer mot gobteJd od het behoud van de militaire macht van het Kamengebouw MGtrd wQgiens ongeateldhoid van den heer Vliegen van de agemla afgevoerd iH t wetsontwerp Herziemng Ongevallenwet wen iz h st aiuurenomen eveneons een aantal kleinere wetson twemien GEMENGDE BERICHTEN Kosten levenHonderhoud arbeiderMgezinnen Verschenen is ederonl van het Bureau van atatifitiek een overzicht van de kosten van het levensonderhoud by arbeidersgezinnen te Amsterdam De daling welke zich de belasting wederom niet meegerekend m December j l voordeed zette zich over Maart 1921 voort De levenskosten ziJn thans zelfs lager hoewel met veel dan in Maart 1920 welke maand als grondslag dient voor de berekening De daling bedroeg n l sedert die maand 1 H pet Jerwy er in December 1920 nog een stijging van 8 7 inA viel waar te nemen De daling sedert laatstgenoemde maand bedroeg dan ook fi 3 pet In Septemtier 1920 werd met een styging van 6 8 pet het hoogste punt bereikt waarna een gelefdelyke daling intrad Wat de voeding afzonderlijk betreft hoewel hier insgelijks sedert December 1920 een algemeene vermindering ia aan te wijzen blijft het cyfer toch nog een styging vei toonen sedert Maart 1920 en wel van 4 8 pet tegen 10 pet in December 1930 Ook hifer i niettémi een progroadovt doling waar te nemen n l U 4 pet in September 10 6 pet in December en 4 8 pet in Maart Het verschijnsel waarop in de vorige byIflge gawemen wenl n I dat er geen algemeene lyn geen gelyksoortige beweging in den loop der prijzen te constateewn is kon thans weei waargenomen wor len Zoo heeft bijv de groep gruutterswSren die reeds in Pee 1920 met 4 8 pet gedabd was een verdere daling ondergaan tot 25 4 pet beneden het peil van Maart 1920 terwijl bij een andere groep de groep kaas n 1 de daling in Def van 34 0 pot op 26 9 pet weer plaats maakte voor een belangrijke stÖghiK n l 43 4 pet in Maart 1921 Een viertal andere groepen zijn nu iiugeHilcs gedaald tot beneden het peil van Maart 1920 brt od eieren visch en vetten De daling op vitch betreft vooral ver sche visrh die op vetten hoofdzakelijk natuurboter nindvet = pek bakolie en reuzel Van al deze dalingen ts die op de groep brood veireweg de belangrijkste hoewel de prijsverlaging welke ich sedert December 1920 op de ar p fflga JB HÜ wenachte ons niet binnen te laten en met een gezicht waarop diepe minachting te lesen stom zei h j tot ons D r uit Och meheer sprak ik toe laat ons nou bmne we woue soo graag wat verdione en de heere hebbe ons self gesegd dat we mookte komrae Nee zeide de portier dat kun je nou wel seggen maar je komt er niet in Juist kwam een der heeren de societeltszaal uit Ons ziende zeide hj Wel mynheer Bron mogen de jongens niet een tituk je muziek binnen maken Ik heb er geen onlers voor dun laat ik e njet toe We deden nog een laat sten aanval op de heeren Bron s goed hart ioch dit had de bron van z n gi amschap niet veretopt Met een paar ver aarlyk rollende oogen den Koninklijken Harmonischen Portier Waanlig keek hü ons aan en sprak Voor de laatste maal gebied Ik je je te verwy deren Tfija zeide ik tot miJn maat dan ïit r niets anders op dan dat we gaan Dag mijnheer Bron zeide ik dan goabe we moar Hebt u misschien een kleinigheid voor ons De heer Bron voelde zich blikbaar veel te hoog zich met on s in te laten en achtte het aan xUn positie verplicht nogmaals te commandeeren D r uit Toen glngeii we Tien passen verder werden we aangesprokw door drie heeren met buatjassen ÏM muzikanten Kopien joltle wat op de Soos spelenl W mogen niet mQnlMipr sprak Ik van mynheer Bron Wie is dat vroeg een hunner Dat is die gmeraal aan de deur seide ik De heer die ons aangesproken had keek myn maat eens flink aan en riep ult Allemaiélitig t is FebreabaehÜ Hoe kom jij Un bi s tMfnil i m aU straatmwi tikelen die tot deze groep behuurHii heeft voorgedaan gedeeltel0k zü het voor een betrekkelyk ktem gp leelte werd te niet gedaan dooidat het rcgeeringsbruinbrood m den loop van Maart 1921 niet meer verkrijgbaar wa en de in Maart 1920 voor dit artikel gedane uitgave dus besteed mooi worden aan een andere duurdere bn od800 rt Het overige gedeelte van het budget toont insgelijks een venlere ontwikkeling van de verMchijnnelen welke zich reeds tijilenu de vorige periode i ürdeden De bienmaals gecnnstateordo daling op klee ling schoeisel wascli en poetaartikelen en instandhouding van huiHran l heeft sedert dien nog grootere afmetingen awigenomen Ook de post brandstof vertoont een daling Daar tegenover staat oen lichte verhooging Van de huishuur alsmede van den post diversen als gevolf van het verhoogde briefport en het verhoo do tarief der biwlhuizen Geld in een petroleum kachel Een familie in de Jan I uykenatraat tê Amsterdam die nu en dan een naaister op bezoek kreeg miste op zekeren dag een bedrag van ƒ 4110 aan papiergeld Daar da naaister van deze diefstal verdacht werd heeft de politie haar gearresteerd Het geld werd in haar woning in de Dapperwtraat gezocht moar de rechercheura vonden aanvankelijk niets Totdat het ontdekt wenl in het petroleum reservoir van de kachel Alle briefjes werden daar doorweekt uitgevtseht LAND KN 2EEMACHT llezuiniging bU Oorlog Het notr stee li mei voorxuen in de vaea Ijui e van Contrbleur Sc llutfaii doet in dv Kringen van de officieren lier mil aüm meer en nit er educlitpn riioen dat Uc Miuu ster vou tMriocr emi g ov rweeiit dow botrekkaftg mede in verbawi met de leKeriiL ki i moping oip te heffen L r Controle bureau zou tiie rnaatreffel ecne beuiinigang geven welke no al Ifltx beteekenit lillen we de iaArwedde van den luit koi contnoleur op oljn f8000 mcl bureaikottten van de twee toesreVNXMpde kapitein o f lü 00 en van één ft twee adj onderotf op übOi f AOtM dan jifeeft een evemtueeJo opheffing oer hiureiui ca fil OO k a OOO uitmaJionde vooi viür buwawx c I 000 k flÜU UUO Waur het dfn iiMrei vajdon m onze miJitaire huatdiü ittiing wel bekend xai jilin dat de rtan ct ntpoicur owfedwtgen weikzaamheden Aeer govoegolyk aan de Brig Ajilm kunnen wonlen opgedragen somier dot de di nHbbe angen daaronder maar emiigHZtfi zuiilon lyden laöir moet een langer hamliraven der Contrüle tKureaux in trml met lands gekleliiik belang worden geacht Vvel s waar zal dé toch al traah promotie by Ut dMünftt mk ei onder MkW n tot op ielfuw mocht wanten overjregaaft doch dit sti iii evstizear de amleir rtM iiitvakKern wwan bu o i de bevwWenmr toi kap toin re iamren tnd stitsttuiid INGEZONBEN jt Ua veruntwoerüeliiklwMt der Ked Ëmmabloem Cotlecte tïeBohtc Medeburgers In una klfine land tcrvon iaariykti H mo menschen atm ti reulö j i datï VerschHitt eegt e neen lat ktH K o urg itf wifct ik met Als ge hot nu met as eena Büt diwt U d évn menst eflieven van onsehatb waarde 18 denict b v dat dJt eon e het feiven is van een vader of moeder zoon ot dochttsr broeder ol siuster ian govoe l ge dat men niet jwedig te veel doet om lie voi Chziekte te besituiden Kn hoc weim eii nog nemen aan du ibestrudiait ac deöl liet be uuj der Vereennnag tot be tni Ung der tuberculose allü wiJ nu adteii weer eens één de van l t iaar de ïfelegenhGid geven svmDathu met z n airf eh te toonen Vele lowro lttme i vertóaaj den ich bcrfiUl haar vriendoliiJco medewerk ng te viTleenen bij het verk oT en ter Bmmabloem VIwifburgerB stelt z met te ij law laat uw mlver of zoo ge het beait mv owt de coUectcbueiefi Vullen V bil voortiaat dankend Het ËnunaUoem iC oiinlté uil t be tU ur d Vwr t beirtr tl tuberOllJow louda 80 Aprd iim U ü ii LW Bg J Mi kant We maakten nu verder kennis en vertelden het doel van onze tuuniée Nu hielp W mets meer aan we moesten mee naar dP Soösl Zoodra de portier ons in de gaten lave spreidde hy zyn beide armen voor tUm i gang uit Het kostte veel moeite hem aan zün V fw stand te brengen dat we nu geiutrocluceerf zouden wonlen Dat We verder een genoegelijken avoad met die Tilburgenaran bebkn dwivebrachl behoeft geen betoog Op den Heuvel badtien we mw e grappig avontuur Een klem meisje stond voor t raam naar cms te luistei en Op eena verdween se d deur ging open ze kwam naar ons toe met eenige boterhammen m haar poezelig handjes Hevig kleui ead reikte ze ons die ovet xeg eDd iet aan Manunie zeggen ik heb ze van mijn eigen bordje afgenomen In de Heuvelstraat gelieurde het volgeade Bij een slager vroeg ik de juffrouw Heeft uwes ook een stukkie worst vot ona Verwonderd over xooveel vrJUnwedigheifl sneed ze een eindje af 1 Ik brak het m tweeën en deelde het mat m n hongengen lotgenoot Tut grooto hilariteit vw ons steeds omnngende straatjeugd aten we le lekkeinii buiten op Ik was Biet weinig verbaasd toen ik en eiwtje venlcr met m n hoed rvndgawnde plotseling iets zwaars daarin voekle al len Het was een pakje dat e n heele leverworst bleek te h vatten De iroede g eefsi r waa bliJVbaar onder den ioJnik grkomfst van onze smuIpartQ INsiM v rvol l