Goudsche Courant, zaterdag 30 april 1921

MANTELS COSTUMES W lil VAN HULZEN QOUDA Grootst iesorteerd Magazijii in MoilerRe lames ui Mf tonfectia Bijzondere aanbieding in JAfüMEN Prima WOL KAMBAREN JAPON IiiMHi mlnr bliuw ai 7fs Eelangfijke Lezing f DINSDAB 3 MEI te 8 uur In da iMMiiual nn lnt Het Schaaicborii KIsIwag Qauda Onderwerp IkKlrolaaia n de Bijbal f vAt is de waariieid Watansehap an Religie één Spreker SAGITTARIUS VMuittir Prapaginëlrt AatroTkeoi Beiiatltohip Aquiriut 9317 K t Hljiiiigin i O ets T ANDERS FIBMA WED P CITENDAAL Bezemen Borstelfabrikant KulpwBtrut 39 en Kleiwegstrast 15 44 Oilibert Peden was een knap man met veel grooter maar breeder dan zyn zoon H j droeg een donkertiauwe ya met lange panden een enorme witte das waarop John Bairdieson iedere week zyn stryk talent oefende Hy yeieek op zyn aoon de aelfde re lmatige itrefltken maar al kon hy soms enthouaiaat wjn toch verrieden CUD koude bJak en vastigeknepen dunne iappen een bekrompen eest RalpJi ginir naar zyn vader boe maar deze wenkte hem Btd te bleven staaa rJlerst moet ak de reden wetra rayn won vraarom je werd we geisoDden uo het hnaa van hem dje je tot Jidmaat kou oplei den Antwoord me waarom heb je het hui VBn Allan Wlelslh v rlaten als een dief in den nacht nViBdra antwoordde Ralpt iiat kan ik u au met uitle jgen Daar zit een geheim ohter dut A met ma verklappen maar Icuirt Tl green vertirouiwen in my stellen bUc iou u myn leven en al wat jk bezit Ajnren tocvertrowwen bm zyn vader om dai allemaal van u jb MaM op tilt ooecmJüdik Kaat het om unr aanstaand ambt JIJTENBURffS PLfttriiüRS prima teteflen smSfjHiaf liaml MfUPSTBnnT 4a Tabak i Slflar6nmafla fln de Meitter iha k sssnssÉS Het taite adras vöor pHmi TlëêfcNfrtM Utent 4 rwf WHJW £ BANBE Mt i r m BLOUSES Prima donker Miuw WOL CHEVIOT JAPON ia 7s Handelsregister voor Gooda en Onistrekeii De Commissie bedoeld bft art 26 Ie hd dei Wet op de Kamers van Koophandel maakt alle Wmkehers Kooplieden Industneelen m één woord alle Handelszaken m hun eigen belang andermaal opmerkxaam op hunne WETTELIJKE VERPLICHTING tot eigen aangifte Verzuim wordt ingevolge artikel 25 der Handelsregisterwet strafbaar teld met een geldboete van ten hoogste ƒ 2000 Ook zii die reeds de formuheren aanvroegen worden dringend verzocht deze spoedigst ingevuld in te leveren ten kantore der Commissie BleekerMingel 5S Gonda waar alle gewoischte mhchtmgen ion te bekomen Handleiding wordt op aanvraag grabs toegeianiten De Commissie voomoeBid L USSEL DE SCdEPPEE Voorntt J VAN KRANENBURG Secrttans GOUDA April 1921 m Slavenburg Go s Bank g v s gcl t SCHIBDAM Kantoren Schiedam Rotterdam Den HaagLeiden Gouda en Oud Beijeriand im Behandeling van alle Bankzaken A C CDSIlll in Anyrantiis GOVDi 30 216B T l loon No ai Sluit ALLE verzekeringen voor particulieren handel scheepvaart en indn strie Stoorawasscherij eo Bleekerij HET WAPEN VAN AMSTERDAM S OOUDJI M PEETER8 Bleekt met OZON absoluut onschadelijk HV Voor beiangttelleoden dageUllu te bezIchUeen Mttvmrfmmrt tn flH totod INDIAN M OTORR IJWIELEN Thani uit Toorraad lavcrbaari INDIAN 7 9 P K Blaotriwh Inht 7 9 nict ekotriiak INDIAN SCOUT 5 7 PX eleotri ch Uoht 5 7 niet eleotriaeli RUIME VoÖiwAADONOERIWELBN MOTORHERSTELPLAATS Kijwielmagazijn J HULLEMAN LANGE TIENDEWEG 5 GOUDA T I 350 KINDERJURKEN Eerste Electr Terrazzotabriek Talafoon 613 Telateon 613 i GOU DA TKRRA2ZOVLOMRBN iOQTSTEBMEN AANRECHTEN TOONBANKBLADEN IN ELK MODEL KLEUR EN MAAT JOH C VAN WINGERDEN Bleekerssingel GOUDERAK AdvertcBtlèn en abonnementen of dit Idad warden aangenomen door L VLKGGEKBT Gosdcrsik Bogroe En Detail ZEBMLEDEK 4Ji 6 ZEEHDOEKEN 20 SPONSEN DWEILEN COCOS WERKBOBSTEL S COCOS STOFFERS ENGELSCHE BEZEMS Enz Enz Denk aan den Winter nn de nieuwe groenten weer In aantocht t n en zorg voor den INMAAK net iMt ¥ IUItBEiCHOOR Echte Weeks SterilisMiteestel MoM aa II f tM MRdil no 19 titiiii JiMkwnMliim f 2S0 Caraai ttwtitlitai deze zyn net alle onderdeden weer in afwerklag en kwaliteit als voor de oorlog voor handen In de Magazlfnen van HHInHtr Mbralk n i n t f 17S V rt anw ardl d door DItliKKEIIIJ A BRIIIKMAN A ZOON MarttSI aOUDA Talif 82 P RONO Pz Zeugtstnat GfilM De nsg TOOfhanden andere glazen enz warden pgiiuhad 2157 tot venalnderde prezen 56 Sproeten I Vraagt demonalratia zoadar MrplMrtlag Kiflderw sdiaal lHMi a Tro ia t root imtt Ko p b tijds pot ffnvroL 2305 Vwfcrijib f bij alle dfOjitrta TE HUUR bü ANTON COO Drttitt W4 ttmt II U 14611 60e Jaargang Kaandag 2 lei 1921 60ÜMHE GÖIMM 3Srie cc ws eanL d Tre3 texi tïe bla ca ttoox Gro czd SL © ant OxM stxelceaa VE SCHUNT DAGELUES BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN INGEZONDEN MEDEDEEUNQENt Op de voorpagina 60 hoogar Gewone advertenüën n ingezonden medadeelingw by contract tot xmt g i d eeerdea pry Groot letten en randui worden bwakud naar plaatsmlmta Advarteatün knuwn worden ingazondoi door tuisehenkoaut van mUad Boekhanddarea AdvvrtentlebvrMU i oua Xgeatu 1 4 tw ls 206 Ik Mfll AB0NNEMENT8PHUS pw kvutul ƒ 2 26 per week 17 cent met Zondlisblad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorging per looper geKhledt Franco per post per kwartaal ƒ 3 15 met Zondagsblad ƒ 3 80 Abonneraenten worden dageljjka aangenomen aan ons Bai wi Harkt 81 GOUDA by onze agenten den boekhandel en de postkantoren ADVEKTENTIEPRUS Uit Gouda en ometrekon behoorende tot den bezorgkrlng 1 6 regels f 180 elke regel nuer ƒ 0 26 Van buiten Gouda en den bezorgknng 1 6 regels ƒ 156 elke reifel meer ƒ O 80 Advertentién in het Zaterdagnununer 20 beslag op den prijs Bnrean HARKT 31 GOUDA Administratie Tdef Interc 82 Redactie Telef Interc S46 sdhen dt geaLüoerden wegneemt In plaats dibt de geallieerden fiomiddeijyk naar iiei li hweibied oprukkdk sal een kort ultima titm aan I uiti dhland worden jresteld Wan nder de termyn üsarvan is af eloopen zillien by weigenntf van DiutBchJand om aan de gestedde voorwaarden tp voldoen de aanctieh met jTBWeid worden doonrc voerd teidagavood hliaben de deakunditoen beraattsiLaaiod over het Britsohe voorste aajngaande de schadMoosMeliling in dit bcnema wonden in vtote annuïteiten van i miUlnard ffoudma tlk voorgesteld bene vehfe een tax van 201 on den uitvoer Ook de beslisainifl Ihwover it nott m t bc J Jiaituurlyik bewindt men zich m t Ruhir gebied in een staat van es pannen wacifl leri op dt komende disuren Vülgen oen bericht van de Tkwlidi Ruindbchau uiit i hext hebben de mnmver kcns in de ItuhistrooAc bealoten aan aile vakvereenjtfnigen en art 6idti onden In hed buitcnJaml een pJechtig proteBt tegen do voorgestelde veidere beïüttmur te ncJi ttn tn tevens het verzoek om er bn fU geallieerd regeenngBn op aan te dringen dat zy te elfder ure itutlen afzien van dtge ceweitklaatl Usagen het Duatsche prok tarliaat Niaar men aan d Munohen Aui tbumer AWiUflaeitutig meidt treikken lt seden twee ttagen voortdiwettwl öroeipentranitiior ten door de Paltz die bestaan uit Marok kanen benegaleozen Madegassei en an dere zwarte troepen en die naar de j ran sch officieien zegjcen beateand zyn m i poedig binnen te njUcen in het deel van JBeieren dat rechta tan de Kim is areilegen by AschaffenltM De geruchten ovegt nnfilirediLng van ntki kan belier Fehrenbach en de mmii r van buitienlandoche zaken dr Somons wegene de cntiök of kun emanoenKvreer nemen vaateren vorm aan Wolff vemeeant van bevoegde zyde het voUrende Hot IS jui at dat de miniKter van Umtep landlache Zaken voor eemgen ttid aan den ryiktvpresddent een verzttek tut ontslaic h eft doett toekomen De voornaamste reden tot dat beölujt van den numster was ziln dndnik omtrent de openbare meemnur ten opzichte zyner politiek JMet het oog op de door hem met Ame nka Kevoerde onderhandelmgen had de minjister zich bereid verklaanl aim functie vooiioopig te blyrven waarnemen De riikapresident willigde het verzoek met in aan geai n de voorstellen van den minister in zake de voorzettuur der dooi ham met Amelrikia aangeknoopte onderhandelingen door het kabinet waren gebiiiykt en teven by lie debatiten in den Ryksdag was ge e ken dat de groote meerderheid der volkevertegenwoonligers zu4k een voortzetting wenaohten In poditieke knngen rdt reede naar opvoligers uitgecaen voor den mkekanee lier en voor dien minister van buitenlandsohe zaken vemeenU de N R Ct Em wordt alfi opvoUer van Fehrenbach gesproken over dr Schwander den laat cn atadhouder ven Elzas Lothanngen tl ie ffok presadent van Heiïsen Na sau was Hy faat voor een knap man door en ge BINNENLANü n et vet i vertrouwen De coahtieHpartyen zu len hem zaker weJktmi heuten on de uangn nzendt partüen a len niet tegen hem ztni Alb mogeiuka opvolgers vwr Simonn wonden genoemd dr Wietfeldt tlirectellr van de Krupp fabnekwi een behendig en koel niAn die de b ransche itdigelache en Amerikaansüie economische toeataiubn goed kent vervoJgens dr Melchwr medt eigenaar van het bankierrfhuis Warbunr te Hiaartburg die een belangrijke roJ ge peeld heett m de ectwumuwshp omlerhandcJingen bil btL veidrag van Vcrsaüles en de v r dirt bt preiimgen met d entente Onder lit diplomaten wx rden genoemd dr Roewn gezant m iXn iiaug en tMiron von Rouan tot ig gezant te Weenen OvireenkoiinBtig artakel i60 van het vre Icavenirag heeft de Coranuasat van H r fU besloten dat Duitschland alt i vht n eji belanden lAt lke dt Duitfeche regeenng f I uitsche ojWerdanen hebben in onder nfnungen van aigemeen nut of concensies jii RuHlan 1 Ooeteniyk Bulgame Tur kije en de ingewoJge het vrotiesverdrair o eiigedraigen gebieden aan de OommJhBie moeit overdragen in it ren telhng met de restrictieve uat IcRgmg dooi Duitsehland betreffende de cciiiesMt op petroiewmtoronnen en mimen 7i ilen de rechten en belangen niet slechts mioottn om vatten de aamleelen doth ook fit ffbiigivtieis De fondsen zullen ttr boi chiikkinil wor dtn geetold van de geoJiieerde mt irenidibeden die ze in haat bezjt wensthtn te heb ben Oommjiii e van Her 4el eai aoiB dragen voor het behf T der nitt omnidi Wl lyk dooi gepoesnde motpundheden verlang de fondsen De Opperste Raad bijeen H t werktlldenlwnlint voo winkele Van den Hoogen liaad van Arbeid hoeft d Mtiddenatajuiaraad am advie ontvangen het voorsurtwerp van eou algemeeoti maatregel van best iur ala betloeld m art 44 n 47 dar ArbBukMet kitiü I We k tudenbeHluit voor win aai üe M ideaatandifenaad heeft ten aanxien van en werktydenbe luit in het algtuuae n het vol geod stawlipunt mgenorrun 1 De Arbuidswet 1U1 ken m het al meen uen 8 urendadi voi r arbeid in fabne ken en een lt urendag ji arboic in win keJs Aan dezen lO ureihldg voor wiakrle t hooit niet te wuMxlen getontd xoodat hut werktyderibesluit voor arbed in wjnkel tfcen korter arbeiaaauar dan K lur eou hebben voor te schrliven Üet u ondoenluk voor wiak s onder scheid te maken ituMichtin niannitn en vrou wen 3 £ r mag geen aprake E n vaj mvoe ring van eeaig werktydenbceluit voor wjn keda tenay dit gepaani gaat met gelUk tydige mvoenng van een wet op de win ktlaiiuting In verband met een en antier beeloot de Raaid bh den ndnUter van Liandbowv NU £ m geliikaoovti riehrHvea bealmrt de RjuLtt te zewlen aan den mitiartstr van Ar bekl Briand vert voor toepassing der sancties Vermoedelyk een ultimatum naar Duitschland Bntsch voorstel aangraande de schadevergoeding Het Ruhrgebied m afwachting Zwarte troepen naar BeierenT Geruchten over t ontslag van Fehi enbach en dr Simons Ëventueele opvolgers Overdracht van Duitsche rechten Lenm naar Engeland Rust in Fiume ONS OVERZICHT voer as van het verdiadr van VersaiJlt en ihaaj d sancties mede te deelen die door de ea lUeeiiden noodzakeUlk w rden ze acht Jaspar deelde eveneerja voJilcoinen het t lariscJie standipunit betreffende le nood zakeUmheid van onmuWelliike banctiefc Llo d George echter wdde bliikens het vers laui van Havai kalmtr te werk iraar Hy jïaf ab zyn meenimsr te kennen diat men Lkuitschland eerst op zyn teicortkjü iiiinKen moeat wyzen alvorems de ötUictae toe tp pusben en mdien Duitschland in zyn lioudaiiijï volihardde zouden de irealkeer tien tot de operatiea ovenKaan die ten op £ chte van htt Ruihrsrebjed waren overwo ren Hierait bearyipen we dat de Brutsohe p eniit r dti l uiit scherö een soort uJ tama turn wil toezenden en m sschien denkt hii we tyd jtertonnen v jrewonnen want inmanUiel ia er dan misscthien een conuiro mis t bereiken door middel van Amenka vaai mtn Duitsohldml met wlecht scezmd ia Dit hlykit wel uit de aanneminE der mo tit i inox door den feenaat om den oor logsitoestand met Dniat ohlanid als jfeeindiKncl U veikJao en Bnand moet evenwel van dit luitsittl niet s hebben en in een pereoonhik ondeiihoud heeft hy den i nsreLBchen eer Jïten immstor jpisteren de bezwaren ver bondftn aan het zenden van een ultimatum onxiei t OOK Kebrac iA Lloyd jeorure wees er van zyn kaat op dat zekere Bntsche financ eole krmiffen en de arbeiders a ant zyn tejten elk opitreden van de ireaUieer den n Weötfalen en zich naet kunnen vèr eenijren met het bedraw van 132 malUoen tldjt tic OommiiBbie voor Herstel aan Duit Lih land heeft opirejreven Ht tt l iansohe f tandv unt is dat onafhan kclyk van de kwestie der schadeloossteJ üruf Ie talryke Ln reèrek©blyviniren van DuitsfJijland om zyn verphchtmiren te ver Het Bmtsche Reuter airentsohap hoopte echter ofp zewevneren van hot ïlniwfl iche Btandipunt of verwachtte althans dat de Keallieenle experfe t tot een acooord zouden komen tiat het verschn van opvattirar bu S Uit Moskou woirdt bericht dat Tahtwfe nn KniAsm zou hebben owedragen het terrein te Londen te verkenntn of daar het bezoek van Lenin eventueel welvevaJliK LQU 7yn Lenin zou nl voomeraenB sain zich naar l ionden te begeven teneind de off cttelt kringen aldaar te mterobüceren voor 7yn 81 001 poIitiek etonomi ch ulan tot RiUi land s herstel waarbil volgene Kra in het Brrtaoh kapitaal en de Bntathe in t ustne ten bflangiyke rol zouden iptli n Vo gens een beritht in le Gorriire d Hal a iiebben de fa scihtcn tn de le riion nji en tt luine er In toegeRtemwl om de macht weder aan de bevoegde autoriteiten in handen tt gevwi en heWwn zu Faim verlate TL De Alg vergadering en het BondaeBngreii van den Middenstand Op de algemeene vergadering en h t Bondnconxires van den Middenstandaboiid dJG gehouden sullen worden tu Rotterdam op 20 en 1 Juli a s komen behalve de behandeling van tie ree i vermelde onder Vbcrptn nJ OvorheldM moeiiiig en Hidrltnstaul en J e Virouw In den Middenstand i prae advieeurfc Dr E Poethu ma oudmuuster van Landbouw Niiv rheid en Handel an Mevr M Wynaewlte fVancken aan da orde de verkiming vu ö kden van het Uondübtiutuur Uflredend doch lierkiesbaair zun de heoren A A Col Icnttur te Rot tdam J J Korff te Am Bterdam en H J I ttier te Leevwaidcn terwijl de Iweren J I a8 Dzn te Utre t en P W M Hoegen van HoogeJaBde tu schentyds bet nkt hebben en de verkie Kmg van vier luien voor den Mdddenitaodfl raad thane hebben zittuw tie heeiien A A Collenteur tt Rottewkjn H Bern J Corns U Aaneterdam H Kcttpel Jr te Ad doom en Er G Sditimiann te Rotterdem die allen een venUieele heihenoenumr Menyrhen te aanvaarden iNo jreeii nieuwa oiHier ile zon ni va aanaiaat DuiihchJand en de bestiaifinir ó t Iheit vaji ile jrtialLieerden te duchten heeft Te lioniden iis kuik benaatldaa l van een tiefimtief besluit hebben we echter nop naeta ifrehoord en voor aoovei bekend is Ajmenkai jj antiwicHml ooit new met te Berlyn aansreittomen WacM men te Wa ih3iwlx i misschien af wat er m de verwa deimiig van len oppersten Raad wordt br sloten JVlaar dirt aou tooh ireheel in striid a n met de bedoelinisren die DuitschUrRl iieeft irehad met de toözenidiaar van de nnoorstellein aan itreisidjent Haiiiinfi Zooa s de gtanc van zaken tdians m haid het even Koed de nota clii eot daji de fireal iLcroen Scunnen toezenden Wat nojr het voaidetl tuxa hebben Kehad dat de kans od mi vei ftand Kennjrer was Te Londen wiunit nu beraadslaaifcd alsof er nooit sorake van Amienika s bemiddelinfr ns K eweo8t men bc ftitoWelt er it nota of ze rechtistreeks nat iCerUm onbvaniKcn in De nattere mlithtin en die ze wemschten zim met uat Wa hiniKton irekömen doch uit Duitschland hoofdfiitad door middel van den Brit scli€n Ifeizant lord d Albernon die opzettduk vooi de byeenkomst van den Oppersten Itaai ittjdei ijk naar zyn lanid is teruwjrekeerd EÏjreinilHk hoopte men in stiiite dat hu een rnoK weer verbeterde odatie van het Duit Eche aanbod zou meebreiuren echter d it n tegenjïevallen Aiieen heeft hy duwieluk remaalct lat airt 1 van de voorstellen ie naar Ameuka wenden sreseinid wecens verkeeixle verbalms oniuisit is Hierdooi staait het vast dat de voornaamste aan hiodinia van de Duitschers in hun nota beteekent dat zy sleohts 50 mjlliard m aik of ZOO nu hard niiailki verdeeld wer 60 tot 80 laar willen betalen Dit tretal bluft ver benoden de Paniaohp besluaten en n vol fcomen ornnourelyk Het aanbod aou dUe n Ken poRun voor onderliandelineen kunnen zun als hei ovei oiKreveer de helft lan het aantal laren veaïleekt was vnndt men t LoïUen BUITENLANDSCH NIEUWS VMLRIKA Dreigende zeeliedenfttakinK De ieeeliedoi heèben besloten de loon verlaging van vyftien procent niet te an vaajden Er dreigde nu tegen gisteren Zondag een algemeene taking in alle AanerikaanBche haven behalve m die der Groote Meren Jtfhn hief zyn handen ten hemel Het js afschuwelyk atel hij als men a tyd z66 oprecht moet ayn Nu schiet er alleen nog maar het zojdertaunertje voor u over en ikunt ge naar buiten gaan door het achterpoortje en niemand sal u aen Ik John BaanÜM on xal wel morgen iat ge behoorlyk te eten krijgt Ge ault er zoo on gcstoopil rustig zitten aJs een matrooBJe hoog m de maat en er veilig kunnen stu daeren J ank je w 4 voor de goeiie gedachte maar ik wil met zonder medeweten van myn vailer m dien s hui blyven Ik tal myn oom Tthnepueuk op msAn zoeken N letteffpnstaande de smeekbeden van John raapte Ralph haastig allerlei Wee dngatvikken byoen en begaf rach op weg naar zyn oom he in een der buitemn uiten wx nidc met 7yne dne dochters Jemin Ke Mö en Keren H apïwch Hy wa altvid heel vriendelyk voor Raiph geweest Ht behoorde met bot de Maro ynsche koric en daarom besdioufwde i predikant hem als een voidookl schiwp Hy wa een eng geleerde en steUle veel belang in tU leer lingen en man dic onder een ruw boerwh Uiterlok e ti mmge goedheid verborg Hem wilde Ralph stlea vertWIwi HOOFIDSTUK XXXV Jemima Kena en kldne Keren Ha rptteh Ralfih vernam by zyn aankomst dat de profeesor nog met thu wab Haar hjj werd harte yk verweUiomd door de dno nichtJeH Jecotana wm groot eo macw h d haar iDiit is dius Katerdjairmijdidoir behandeiti in de veivadennsr van den Oppemten Raad Bnanid zertte bu die feleKenheid uitvoerar het Fransche sitandpunt teK nover Ihiatsch land s onwtïLhiïiheiid aoo heet immers te Paryis rhmtsöhlaiid B onvermogen te beta len uiiteöQ waajrt y hy iwees op de nood EakeUiloheid van een fHimiddellijke toe pasBinR van aancties vooral met betrek lanff tot de ontwapemnar van Diutschland een jfTOot icrevaar voor Frankryk en Belorie beitediezut Sforaa keurde de verWaruwen van Bn Euid jToed vooraJ die betreffende de ont wapenms en atelde voor om aan de Com imssae van Herstel op te drairen de Duit sche reweerinsr m kennis te stellen van e feconatateerde tekortloomniniren bn de mt viel pp het meer en hoe wazig de heuwe len In de verte geleken Voor lyn oor verrees een ander tafereel de oevers van Graninock die hem nog veel diertwapder waren Wïnnie s venster met tie kleine niatjfs Twndiom met roien begroeid 01e geda te deel hem ontroeiren Vlader zei hy ak verzeker u op md woord van eer dat ik mets heb gedaan waaffipver d my beÈoef te schamen Als het jreiheim myaelf betrof zou ik het u dadei jk vertellen Maar nu nlöet ik wach ten tot het myrtheer Welsh geflieft u alles mede te deepen De predokant aarxelde zonder dien preekistoeJ van den beroemden Hervormer Bou die gevoelaman m hem de overhamt ge had ï ebben Ik zal je van het noodige voorzien bot dat d Raad byemkxHnt maar ik kan met lemaBfd onder mi n dak hebben die uit t hu s ierjaagjd is van een mijner coIlega B die altte recht heeft op onzen eerlwed M dank u wd vader voor uw vriende l k alidMKl maar uk zal er geen gebruik van niaken Bn Uren Cier als faib het hui van WeUih verlaten had verliet h nu ook het huia van x ii vader Toen hy den drennpel oversrfireed stcmd xyn vader rechtop ïgi wibe wegdilk m den pred oel AJ stelt God my nogmaals op de proef nooit al ik een lienaar van de Manwryn sche kerk wvrrden vr nt hiervoor mo t men alle mjeoscheltffc gewoel afscbuóden dacht Ralph BÖ de d ir tomn hfl John B irdie m FEUILLETON DE LELA HOED Naar het Schotiscb van S R CHOCKETT Vertaald door I P WBSSBLINK V ROSSUM Nadniik verboden Hier heb ik njeits over te zeggen myn zoon als ige me dus alleen maar zegt dat uw ïT eemnff veT ohiI met hier o ver f aat dan mooigt ge uw bekentems uitstellen zoodanig ge WJlt De predjikanit za zyn zoon teeder aan a klonken zyn woorden estreng Maar Ralph zweeg I B predakanit werd doodisWeek Dut huis IS ook een pastone van de Marrowynsche kerk Ralph Peden en a zyt ge myn eigen zoon dan kunt jfe hier toch met blyven of je onschuld moet eerst bewezen worden dooi tien raad der oud J ngen Zy moeten u oordeelen Op deze Tsoorden kwam John Bairdieeon onverwachts binnen zyne gryize haren stonden steil overeind en naaat zyn lm keroog zag men diuidedyk de afdruk van het sleutelgat Ü0b medelyden domané smeekte hy goed beaien i hy tooh nog maar een kiml en mynheer W rfi heeft zyn dwaasheden te ernstig opgenomen De jewgd moet uitrazen maar op het geloof van mti nheer Ralph is mets aaax te raeAen Bc heb hem de cateohtwnus geleerd en ook de liade psalm en ook hoe een platte en een diuibbele strtk te maken en nog een hoop andere dingen Eln nu nat u ach in bot hioofd halen dat er iets haiwr aan het geloof van uw zoon alleen maar omdat die oade hrompot van John aei de dorainé streng jg onmMideMtiJt heen Je rooogt t niet mnSsxn over een geeerden faenaar van d MarrowynBf he Vetk Ralph zag cUku h t TMsttr hoe da vromA cvei hare ooren gctitrcken en kftpeel du df kleine Koren Happuch met haar ronde roze gezichtje veel beter zou hebben g staan Keua was de BohoonheKl dwr têJni he t hare zuaterH beiwtmderdMi haar met ontz Ralph waf in hare oogen aJtyd e n g ichtig personage genveeet van den tiJd af dat hy met haar verstoppertje gespeelfi had op zolders van het hum naaat hot ka ttel waar zjj vroeger woonden i waren om bevrten op h n Verliefd gtvitvst ieder op haar w ie vooral K £ tH en in hare romans was hÜ alttid d hoffdpersoon gewe t Jemima deed de tieur open Ualph Paden hob je hetuch d B we na r cHib huie kunnen vinden nep xi tt en stak hem haar wang toe Raliih gaf hMsf etn broederlykcn kus Toen Vwam Ke a en de kieine Keren Hapfnich M6 ku t je ons met vóór je vwrtawk ze Kezia di de mee ervaring op dat punt hail Ralph werd veo iegen tn rood la m pMt nT o waarover Kena doil pret had Jk wut nel dat het eens zoo T r sou komen zei ze is het een nwlkiiieiiijer Toch met de dommett dochter want je iel dat deoM een vrügezel waws Zil wajen allm blyven staan is de iR kamer g©diure nde d gesprek W t een maJi prmat Kesi scd Jemima Kom in d woonkamer isi Ked Kalph bij de hand voorttrekkend WU nulen met boe op j sijn ale ja ow tUee irneie vwMt Woidt v l 4