Goudsche Courant, maandag 2 mei 1921

STADSNIEUWS GOUDA 2 Mei 1921 De Boskoopsche BloemAiten toonstelling te Gouda De enoime belangstelling voor de Bos koopsche Bloemententoonstelling heeft de Commiriflie doen besluiten den duur der tentoonstelling te verlengen tot en met Hemel V aartsdag Dat 1 een goed idee Want het blykt alle dagen dat er velen zyn ilie telkens weer opnieuw hot tentoonstellingsterrein betreden om daal telkens weer nieuwe indrukken op te doen Zaterdagavond was ter eere van den ver jaardag van Pnnses Ji iana den voortuin fantastisch verlicht Het wa i bladstil en daardooi kwam de verlichting volkomen tot haar recht Dg paden waien omzoomd met flikkeiende lichtjei en langs de spylen der brug stonden ze eveneens en wierpen m het watei hun wondeilyken schyn Het was werkelyk imposant Het aantal bezoekers wan Zaterdag vooral des avonds zeer groot De dag van gisteren heeft wat het be zoek tangaat ongetwyfeld het record geslagen Wat een drukte van auto s en lywie Icn m de stad overal getoeter en gebel Op de Van Beveminghlaan stonden de auto s in lange rij achter elkaar te wachten Op de tentoonstelling was het zeer druk Dani schuifelden de bezoekers voetje voor s Avonds was het bezoek voor de bloemen met zoo groot in het jestaurant en daarvoor was het daarentegen des te voller Daar wai het een ert al gezelligheid met mu7iek en dans Nu de tentoonstelling tot en met Hemelvaartsdag geopend blyft belooft vooral deze laatste dag de uitgaansdag by uitnemendheid vooi velen nog heel wat bezoekers te zullen brengen Waar het noodig was zyn versche planten aangebracht zoodat het geheel zijn schoon en aanblik behoudt Wy vernemen zoo iuist dat het aantal bezoekers Zondag de 2000 heeft overschreden het totaal aantal is daarmede tot on gcveer 16000 gestogen geleverd op het feit dat de SDAP In kwantiteit achteruit is gegaan maar in kwaliteit IS toegenomen Dit Is voor de S D A P en haar leiders verblijdend Hierna begon hy z n Meirede en behandelde achtereenvolgens De internationale l Meiviering Impenalisme en Socialisme Internationaal is de eisch van ontwapening gesteld Het militarisme van 1814 is niet verslagen doch eenvoudig verplaatst van Berlin naar Parys T e militaire godheilen z n niet meer Himlenburg en I udendorff doch Mitlerand Bnand en Moyd George Om een herhaling van 1914 te voorkomen ifl dan dat deel der denkende menschheid lat met meer wil de menschenalathting die nog zoo Brsch in het geheugen ligt de eisch van internationale ontwapening gesteld fn het ÏVV met zijn 25 millioen leden is en kan een geweldige spaak in het wiel zlin van het karretje van het Fransche militansme dat geheel West Europa ten verderve voert Bij het laatste onderdeel van zyn Mei rctle komend concludeerde hlJ dat den socialisten modern georganiseerden en vooral hun vrouwen aan wie de dagen van strijd door hun echtgenooten gestreden met zonder sporen zijn voorbj gegaan n groot ohe ideale en harde strl d wacht tot volbrenging van de eisch de eenige redding in tleze wereld van venierf greïiienlooze te genstetlingen en de grootste reactie n 1 de eisch van socialisatie De Pionier Hennequin e a wisselden het verdere gedeelte van den avond nog wat af I waarna de voorzitter met een opwekking I sloot INGEZONDIEN MËDËDEELINGKN Ook namens het Muziekkorps wenscht spr den jubilaris gt luk Het muziekkorps bestaat nagenoeg geheel uit oud leerlingen der school Dat liorps heeft zich gedrongen gevoeld op heden b j deze huldiging tegenWüonlig te zyn als bewijs hoezeer het z n dirigent waardeert Spr is er an overtuigd dat de jubilaris met groote ambitie zijn korps zal blyven leiden doch spreekt daarby den wensch uit dat zvjn t Jd om van de rust te genieten met te lang meer zal uitblyven Daar de Voorzitter der Commissie voor het Muziekkorps den heer van Ree lt Dort land ongesteld is heeft de heei Van Veen ook gaarne de taak op zich genomen om namens die Commissie den jubilaris te com plimenteeren De Commissie heeft met den dingent getracht van het korps te maken wat er van te maken is Wat de jubilaris voor het korps heeft gedaan deed h J feitelyk uit liefhebberij want de geldelijke be looning daaraan verbonden was zeer onvol doende Die beloomng heeft de jubilaris gevonden in de hartelijke waardcering van z jn korps Spr hoopt dat dit muziekkorps door den krachtigen steun van de gemeente en de burgerij tot een korps zal kunnen worden gemaakt waarop wij in Gouda trots kunnen zyn Namens vele ingezetenen die hunne be langstelling op dezen gedenkdag wenschen te toonen bood spr den jubilans een geschenk in couvert aan met een album tiat voor deze gelegenheid speciaal was ontwor pen door den Secretaris der Commissie van Toezicht den heer P A Schroot Dit album is een byzonder interessant stuk werk waann alleraardigste motieven voorkomen ontleend aan de mu7iek en passend voor dit feest Het Is voor den jubilaris zeker een waar devol geschenk waann hij zich zeei verheugt Beide geschenken werden nog vergezeld van een fraai bloemstuk dat kleur en geur gaf aan het feestelyk milieu De directeur der Muziekschool de heer J H B Spaanderman wenschte vervolgens i den jubilaris namens de leeraren leerlm i gen en oud leerlingen van harte geluk het I was hem een hoogst aangename taak dit te mogen doen omdat de collega s steeds op aangename en harmonieuse wijze hebben samengewerkt De heer Spaanderman sprak ten slotte den wensch uit dat het den jubi lans gegeven zou mogen zyn nog geruimen tyd m hun midden te arbeiden Deze wensch ging vergezeld van de aanbie iing van fraaie bloemen m ten mooien koperen bak Het Stedelyk Muziekkorps voenle daarop Weber s Fantaisie uit de Freischutz uit De jubilans dankte aan het slot dezer huldiging allflly ie daartoe hebben meege werkt Hy dankw wor de zeer waardeeren de woorden gesprokin door den burgemeester en de heeren Van Veen en Spaanderman In de 40 jaren zyner functie heeft hy veel ondervonden van deze zyn te laatste 10 jaren de meest aangename voor hem geweest Spr bracht ook dank voor de byzondere mate van welwillendheid waarmede velen hem zyn tegemoet gekomen Hy hoopt gedurende den tyd lie hem nog rest zyn taak naar allei wensch te blyven vervullen Tot het muziekkorps gevoelt de jubila ns zich byzonder aangetrokken Met velen die daann metlewerken It hy oud gewor den Hy hoopt met hen op dezelfde prettige kameraadfachappelyke wyzé te blyven ver koel en Voor de hulde hem gebracht dankt hy het korps hartelyk 7eer apprecieert hy het van Ien directeur lat deze de door het korps uitgevoertle werken heeft willen instmleeren Ten slotte beval de jubilaris zich m aller vnendschap aan Het muziekkorps voenle daarop uit Lustspiel van Keler Bela Zoowel bij dit nummei als de ovengc werd hartelyk ge applaudisepid De thee wenl londgediond en daarmede was het officieele gedeelte geëindigd Toen begon de receptie welke door velen werd bezocht I Tal van kleine verveners zyn door den loop der gebeurtenissen financieel totaal geruïneerd Deze kleine verveners hebben n 1 de laatste jaren tegen buitenspong hooge prijzen veengronden gehuurd welke door hen worden afgegraven Het veen mogen zij afgraven de turf mogen zy verkoopen doch de afgegraven grond blijft aan den oorspronkelyken eigenaar Zy zitten nu de turfprys zoo geweldig iH gedaald met den financieelen strop die voor talloozen duizenden bedraagt en voor velen den geheelen ondergang beteekent De branden hebben dien financieelen strop nog beduidend vergroot De burgemeester blijft den toestand buitengewoon zorgvol inzien Nederland en Frankrijk De Vereeniging Ne leiland in d Vreemde heeft het voornemen 200 voor drachten o ei Nederland te doen houden m alle nun of meer belangryke plaatsen van Frankryk Daarby zal de nieuwe film Nederland ter toelichting worden afgedraaid Geen spredcuur Welihouder Knuttel laJ numren veen ftpreekiuir houden De Kroonprins Ud van den A N W B De kampioen van deze week vermeldt onder de meuwe leden van den ANWB Pnnt Wilhelm von HohenzoUem AanbeKtedlng BI de Zaterdag j 1 gehouden aanbcste ding van den bovenbouw van het kflntoorge bouw der Nationale Bankvoreeniging te Gouda was laagste inschrijver de heer J H de Wilde te Gouda voor ƒ 79 742 De Rotterdamsche Handels en Landbouwbank De Haagache recherehe heeft Vrydag ten huize van mr Z Kettingstraat no 14 weder een groot aantal obligaties corres pondentie en andere bescheiden van de Rotterdamsche Handels en Landbouwbank door Welke bank in Mei a s een meuwe trekking zou worden gehouden m beslag genomen De Honingbloem Vrydagavond werd de tweede cursusavond m dit seizoen gehouden door de hier bestaande byenclub De Honingbloem In deze byecnkomnt behandelde de heer Schipper imker te Stolw jk en technisch leider der club alle details betreffende Het practlsch imkeren met de Amerikaansche Rootkasten In het laatst dezer maand zal een aanschouwelyke openluchtcursu worden gehou den Het mcident te Maam Naar de Telegr vem mt is tegen den persfotogrataf van De Courant en de Daily Mail die te Maam aanwezig was op den morgen van het vertrek van den rouvrtrein een vervolging mgesteld wegens het overschryden van de spoorbaan Een oplichter Ecnigen tyd geleden plaatste de vertegenwoordiger voor Nederland van een bekende Amenkaansche automobiel maatschappy een advertentie waann een kracht gevraagd werd om als vertegenwoordiger voor Overysel Gelderland en Limburg op te treden Hierop refereerde zekere v D mgemeur Hy studeerde te Mitweida was m het bezit van uitstekende referenties van zyn zwager directeur van een maatschappy te Rotterdam Hy zeide met twee millioen op zyn borst verborgen uit Roemenie ge komen te zyn en wel als vertegenwoor diger van de maatB ïhappy te willen optre den maar voor eigen rekening zaken te willen doen Met gegevens in den Haag verkregen begaf hy zich 16 Apnl naar Zwolle waar hy zich vervoegde by den plaatselyken vertegenwoordiger aan wien hy mee deelde dat hy zou overwegen of deze de vertegenwoordiging zou mogen blyven voeren Hy stelde zich voor als vei tegenwoordiger voor de dne bovengenoemde provinciën en zyn optreden was van dien aard dat hem de deur gewezen werd By den heer v R grossier te Zwolle en eigenaar van twee groote perceelen van wnen hy een neef was gaf v D voor dat de maatschappy daar ter stede een auto gardge wilde vestigen Hij kocht van dien neef die bedrij f sleidef zou worden de perceelen aanvaarding en betaling op 15 Mei Hy stelde zich met neef m verbinding met een makelaar en kocht een aangrenzend perceel voor ƒ 25 000 De vertegenwoordiger in den Haag zou hem vyf auto s leveren waarvoor hy ƒ 14 000 cautie moest storten op dat bedrag kwam hy momenteel ƒ 500 te kort lie de neef hem leende Vrydag 22 Apnl toen notaneele acte gepasseerd 40 jang jubileum van den heer J G Arentz Het wab gisteren een heugelyke iag voor den heer J G Arentz Op den 1 Mei vL rde df algemeen bekende en geachte i muziekleeraar zyn 40 jarig jubileum als leeiaai aan de Muziekschool te Gouda maar tevens ook zyn 40 jang jubileum als diiectput van het Goudsch Stedelyk Mu ziekkoips het muziekkorps van de voor mahge Schutteiy Dit dubbel jubileum mocht met onge merkt Deze huldiging had plaats Zaterdag j I m de bovenzaal van de Muziekschool Te nalf dne waren ddar bijeengekomen de Commissie van Toezicht op de Muziek school en de Commissie van het Muziek korps mad 1 tevens ook het voltallig colle ge van E en W met den Secretaris den diucteui der Muziekschool en diens familie en enkele anderen terwyl het Goudsche Muziekkoips op het potlium stond Veige 7e d van eenige leden van het Comité ver scheen de jubilans met zyn vrouw zy namen plaatf te midden van hun kinderen die tot bywoiung dezer huldiging me le waren genoodigd Zoodra de jubilaris wa s gezeten nam de heer C van Veen Azn als voorzitter van het Comité het wooid om le aanwezigen te verwelkomen en laTik te zeggen voor hunne tegenwooi dighdd om den heer Arentz op dezen voor hem 700 gedenkwaanügen dag te huldigen Na tien jubilaris te hebben medegedeeld dat de beide Commissies gemeend hadden den dag van zyn dubbel 40 jarig jubileum tot etn zeei byzondeien dag te moeten ma ken en dit op 30 Apnl te moeten doen op dat de dag van 1 Mei de Zondag voor hem zou zyn den feest iag in zyn familieknng gaf spr allereerst het woord aan den burgemeester dezer gemeente den heer U J Mys Butgemeester Mys zeide tot den jubilares dat het college van B en W gemeend heeft op dezen gewichtigen gedenkdag niet te moeten achterblyven om persoonlyk zyne belangstelling te toonen Dat velen aldus spr ongeveer er toe hebben meege werkt om dezen dag tot een feestdag voor u te maken bewyst voldoende hoe gy uw taak hebt opgevat Daarom zeg ik u namens het gemeentebotuur hartelyk dank voor alles wat gy m uwe functies hebt gedaan Gy hebt velen zien komen en gaan En nog staat gy onverzwakt op uw post en vervult gy uw taak nog steeds vol yver en ol ambitie Dat verdient ten volle waar decnng Na ook mevr Aï ntz met dezen gewichtigen dag te hebben gelukgewenscht sprak de buigemeester den wensch uit dat het den heer Arentz gegeven zou mogen zyn den tyd dat hy nog in functie zal zyn zich te kunnen blyven geven aan zyn taak zooals hy dat tot heden heeft mogen doen De burgemeestei drukte daarop den jubi lans en zyn echtgenoote de hand Het Stedelyk Muziekkorps bracht nu onder leiding van den heer J H B Spaan derman de Militaire Marsch van Schubert ten gehoore De heer Van Veen wenschte daarop den jubilans namens de Commissie van Toezicht op de Muziekschool van harte geluk Spr ging na hoe de heer Ai eiflP m 1881 uit 22 sollicitanten na een vergelykend examen voor de heeren RichanI Hol en Van Millin gen was benoemd en hoe door het aanstellen van meerdere oiJferwijskrachten de aan vankel ke taak vajfcen jubilans werd ge spccialiseerd tot de afdeeling blaasinstrumenten Spr wees er op dat in de gansche penode van 40 jaren de heer Arentz steeds heeft getoond byzonderen yver toewyding en ambitie voor z jn werk Het resultaat daarvan is zeker evenredig aan zijn dienstpraestaties de jubilans heeft steeds gaarne de belangen zyner leerlingen ten volle behartigd MalIexatstuiR Srheepvaurtbow oginir dooi de Mallp e itftluis geduiemfe de maand Aonl 1 1 1066 schepen met een inhoud van 10S29 M 2014 sttomaohepen met een inhou l van r 1538 M totaal ÏOftO vaartuiaren met een inhoud van 366831 M en U houtvlot iten uitmakende 42 kopoels Volks gaarkeuken Geduiende de maand April werden in de Volkairaarkeukcn alhier verkocht In le zaal 2n6 port afgehaald 686 twrrt totaal S004 port Witte BioKoop Wie heeft er in z n jeugd niet genoten van het fantastische sprookje Aladin en de Wonderlamp en vne herinnert zich al is de inhoud van dit verhaal uit de Duizend en en nacht maar flauw bügehleven niet de heerlyke oogenblikken die h j by het lezen of hoeren vertellen van dit wondere verhaal heeft gehad Men kan er nu weer van genieten wel anders doch zeker in mot mindere mate dwi toen Het over en overbekende sprookje is verfilmd en zoo kan men nu Aladin s strijd om t bezit van de geliefde pnnsps voor zich zien afspelen in prachtige tafreelen zooals zelfs de stoutste kinderfantasie zich niet droomen kan Deze film is indenlaad een grootach dank zy het uit namende spel en de handige opname gaat er mets verloren an het tooverachtige m de geschiedenis der slaven van de lamp Het oog wordt geboeid zoowel door artis tieke interieurs aln schilderachtige natuurfczichten Het z g bijprogramma is eveneens de moeite waan een leerzame rolprent over Het teelen van den fazant een lachwek kendf klucht en het z g variM nummer waann men een aantal acrobatische toeren ziet verrichten De hotelruimte n Gouda In verband met de veel besproken hy potheekverleening ten behoeve van het neer in escplortatie t breniren Stationsbo tel deeit men ons mee dat de recherche ZaterrdgjT een bezoek heeft eebracbt aan de aiigenaars dei bestaande hotels tenein de te informreren naar het aantal boschdt bare loïeerkamors Tervens werd in7a re genomen van het vreeradelimreniboeV zoo lat door vengelyikmg van de loe iesruimtf en het aantal loeé s eenie conclusie kan worden Breitrokken m zake de al of met bestaande behoefte aan een nieuw hote Het resultaat van dit onderzöeik kan mt den aajy der zaak noe nrat worden meecedeeld Thalia Theater Een Scne film is precie een feuilleton in een Courant Juist op het oogenblik dat men denkt aan de ontknoopmg te zl n ge naderri wordt het afgebroken en wordt het publiek in spanning gehouden tot de volgende week Fn spanning is er gedurende de geheele vertoonmg der 4e episwle van de Koningin der aarde We volgen deze week de dne ontdekkingsreizigers waarvan er aan het einde der 4e episode nog maar twee over zyn dwars döbr de binnenlanden van Zuid Afrika we zien hun lotgevallen bQ den Kafferkoning Makombe en ten slotte hunnen overwinning als zIj het doel van hun reis de stad Ophir hebben bereikt Ook dit gedeelte is weer ryk aan mooie natuuropnamen tevens is het interessant de zeden en gewoonten der kaffers te zien terwijl een woord van lof den regisseur niet kan worden onthouden voor de geweldige massa regie die bijna aan het ongelooflijke grenst Als tweede hoofdnummer liep deze week een dramatisch beeldtje uit het leven eener danseres getiteld de Witte Pauw Of schoon het einde van dit beeld zeer droevig is komen in de film vele geestige trekjes voor die haar tot een aangenaam geheel maken Een bijzondere attractie voor Gouda was natuurlyk de film van het Koninklyke Bezoek aan de Boskoopsche BloemententoonsteUing op 2 April j 1 Het zien van vele bekenden op het witte doek en tie zeer duidelyke opname ondanks het slechte weder blijken voor de bezoekers vee aantrekkelyks te hebben Als Variet nummer het Duo Wes en Cato een vroolljke voordracht getiteld Hannesen Pietemel s Trouwdag die wel inaloegen waarmede zy veel applaus oogstten Deexplicatie was goeil verzorgd en van de muziek viel ditmaal bijzonder de violiste opDeze gaf werkelijk gevoelig spel BERKENWOITBE Alllier mowl ta lÜMmMr oMmIii tot op eens een hondje naar me toe kwam me terwyl jk speelde nauwkeung besnuf felde en welbehagen scheen te scheppen in de franjea van m n schooierspantaloni Hy uitte dat op hondenmamer Een oogenblik later bemerkte ik dat door een natte plek aan m n broek Begrypelykerwys hilanteit der Truitnanen Ik lachte van den weeromstuit mee Doch o jé deze hopdenappreciatie had zeer eigenaardige gevolgen Ik wil dan ook Truitje in overweging geven wanneer zy haar Innchting gemodermseerd heeft en dan waarschynlyk Jumper zal noemen haar hondje betere manieren te leeren Dien heelen dag werd ik n 1 achtervolgd door een zwerm belangstellende viervoeters Analoog met Een kinderhand is gauw ge vuld dacht ik toen Een hondenneus is gauw bekoord Het stokje dat my m Hil versum tegen den regen geschonken was bleek nu goede diensten te bewijzen tegen deze nattigheid s Avonds stonden wij m een café op den hoek van le Markt te spelen Een dronken man maakte het ons en het publiek zeer lastig De kastelemesae deed wanhopige pogingen om den man te doen verdwijnen Ten einde rtuwl belde ze het politiebureau op en een oogenblik later komen twee agenten net café binnen Direct komen ze op ons af en tot groot vermaak van den dronken ruziemaker werden wij eingesperrt Wel een doorslaami bewijs dat onze vermomming m orde was Hierover in een volgend artikel meer Over dronken menschen gesproken nog een typisch voorval We staan te spelen m een café ik geloof dat het Suisse heet De gasten waren een en al oor Ja xelfs een heer die eens een automobiel ongeluk gehad heeft presenteerde ons een glas wijn Daar komt iemand binnen die een beetje te veel aan Bacchus geofferd had Door onze muziek raakt hij m vervoering en hij begint allerlei fantastische dansen uit te voeren mii daarbij steeds vnendeUJk toe l Meiviering De 1 Mei viering georgamseerd door den Goudschen Bestuurdersbond en rie afd Gou da der S D A P is hier gisteren kalm verloopen s Morgens werd een wandeling door de stad gehouden terwyi s middags de jaarlljksche straatdemonstratie plaats vond Om twee uur was t verzamelen In de Manege vanwaar de lange stoet door de stad trok met vaandels en banieren met aan het hoofd het muziekkorps De Pionier De leuzen waaronder werd gedemonstreerd luidden hier evenals In andere steden Internationale ontwapening voor Moederschapszorg en Tegen de reactie Fen dertigtal corporaties sloten zich h den optocht aan o a Goudsche Bestuurdersbond S D A P en S D V C Tvpogra fen bond Glas en Aardewerkers Metaalbewerkers Schildersgezellen Meubelmakers Bouwvakarbeiders Spoor en Tram NederI Ver Zantrv Kunst en Stryd Gemeentewerklieden Transport arbeiders Handels en Kantoorbedienden Bakkers enz Textielarbeiders Land en Tuinbouwarb Straatmakers Fabneksarbeiders Sigarenmakers In de middaevereadering in den turn van Ons Genoegen bespraken Mevr de Bie Tiemens van Overschie voomamelyk met de talriik opgekomen vrouwen de eisch voor mowierschapRZorg en het hanteeren van het stembiljet terwyl het raadslid de heer W Sanders van hier den Isten Mei besprak en vele malen applaus ontlokte In de avondvergadering in den grooten Schouwburg hieltl de heer Jos I oopult van Amsterdam de feestrede en besprak in de eerste plaats de Amsterdamsche raadaver leiing van 27 April Hy vond in den uitslag van deze verkiezing onder het stelsel van alg ne i en vroDwenklesrecht het antwoord De veriaardftR der Prinaea JDe KooiiwjB Prtns Henckrik i Prmaee Juliana hebben Zdtterdasr ter ireleffeaheu van d n verjaarda van de IVinöea het iKtenonaAl ffeèinukt bu de KonuuruiMoe der te wier i aieize m tiet versierde Voor bout het KotuokJuk fcezm kotneode van den Riuxenhoeic onder cejuich der meug te t€ ren 1 uur aankvwn Oweveer 3 uur reed het KomnkJirit re £ in veiiRezekl van de Koumjnn likieder naar het J aleu in het Noord mde tot het m ontvanfT t nemen van de bloeoiienhuide aan iVmses Juliana door de vereeaunwt Oranieihond I e ICoQintrm Moeder dineerde e middairs bii het Kjoninlïlult irezjen 00 den Buuren boek In den I k p van d i ochtend brachten viiftur ikindercn van ambtenaren aan de cellulaire en bijzondere strafBevajuremasen onder eleide van de dames Gevers Leu ven en Gyse Weemnk een bloomeniiulde aan Prinses Juliana fetfren elf uur werden de kinderen die met oranje waren itetooid ontvawtea bil de woiunK van den portier van het huls De Ruwe Hoek door den kamerheer en particuJitr hecretari van de Konnxrin h M I4 boJ on van Geen Voor het hois werd het vrooluke troepje opgesteld Om 11 uur kwam de JConiiwin met de Prmses naar buiiten laneke Gevcrb Leuven bowl aan H K H een eiUut teerden tekst aan van een pi z inKen lied ter ui dadeltik daaron een kortje van 18 der oudate meisKta eenwo coupletten aanhief op de melodie van het lventelie l van Catharine van llennea Het t Gvae Weemnk bood veirvoJirenfi de bloeknenhulde aan bestaande uit een met qT chideeen en vwlen versierden mand waarm een doos bonbons verbonren was De KoniiKTin oiwlerhield zich epmeen tlid met de dame Oevers l uven en Gvse Weemnk terwwiil de kinderen werden verrast met een po rtret van Prinses Juliana welke dor H K H persoonhik onder de kinderen Sveni uttttredeelil Omstreeks i uur trok de stoet van lie Oraniebonti van onireveer 3000 kiTKieren naar het Noordeindc en werd op htt ruime plein achifcer hert Pajeis oPKesteld Joinet half vier kwam de treheele Konm kltfke tajiulie met een zmot gevoid naar buiten t en onbesohnifeliik ftiuich en ge jubel brak daarop los De hulde beiron niet een alffemeenen aantfc van de kinileren be staande m Jiet PranMüSAelied van iDr I J Sickiwr iJDaar 1 een school meer daar is ireen les Ww maken tooi voor de Prinses Oranie boven Oranie boven ena Leidster was raeiuffrouw Marie v d Viiver Toen kwam het rpoote moment de aan biedinK van de bloemenhulde aan de lariire iPrinsea Het aardiwre deniJbeeld naa van de ver eenisrinjf Oranjeboml in de Rehidentie om de bloemenhuJde te laten brengen door lunderen uit Den HaaifF Sohevenimren enDelft die tejEeUik met de Pi in sea lariir Svaren Acht kinderen lonttöis en meiiBies ver foonden door een breed Irat m de oranie ItJeuj bekJomnien de atoo ptredeh en eii torachteo een jproot bloemkussen vervaartfiffd van blauwe vioolties waarop door bouquctten van oranierozen met orchideeën veribonden met een lint waarop met Rwuden lettera de data 1909 30 Alpnl 1921 Daarbu werd de Prmses een in Nas saublauw kalfsleder irebonden Iwek aangeboden met de namen deir verhchtllende vereenifinnKen en veraierd met een Eouden J mei kiroon Flank en handur kweten de kiemen zich van hun taak en 211 overhaniiiiifden de beide esciheTilken aan Konamrm en Pruie s ondei het kid rejubel der reiheele fcinderschaie Het Pneeste af eik der acht kinderen de hand tennil de Komnirin hen harteliik dankte en teveOiS elukwenschte m hun verjaardag Aan den voorzitter van den Oramebond den heer F W P O Toonen betuig ie Hare Maieeteit hartelMken dank voor de hulde en voor het oortmronkeJiike denkiaeeld om dcae te laten bremren door kin deren van precies denaedfrfen leeftiid als haar dochtertje Hierna hield de heer Toonen een tooBpmak tot de Koimurm Hn maalkte meldintr van én stichtin Drie maanden schooier 15 E nige dagen latei arriveerden wu te sHertogenbosch A de componist van Wicn du Stadt memer Traume mt t denBosch bekend geweest was had h gewisdeze plaats tot onderwerp van zijn zangengekozen ten minste als hy ondervonden had wat ik heb mogen beleven Stel u voor lezer mannel ke lezer wel te verstaan Een groot gezellig café Hotel Central In een hoek aan een tafeltje een heer dame en een dochtci Denk u dan verder m dat u daar als arme schooier staat te fidelen Tracht uw gemoedstoestand te peilen wanneer genoemd dochter welke dit mag ik u ook wel verklappen een allerliefnte jonge dame 18 naar u toekomt en vraagt Wil ik eens voor juUie coUectecren Neen lezer ge zoudt dan geen warm kloppend hart hebben als ge met even als ik in vervoering ïou raken en zou trachten uw mooiste nummertje ten beste te geven Helaas de keuze van dit liedje was alweer ongelukkig want in m n extase speelde ik na een diepgevoeld Si vous l avez oompns Kleine meisje moeten slapen gaan Dit nu toch voiuJ het edelmoedige nwisje m t gehce met aardig Wat blikte ie me verontwaardigd aan Zoo klein was ze toch lang niet meer Daar kwam ze naar ons toe Als je blieft zijn jullie tevreden met de recette Zoo ordinair moegelijk sprak ik Dank uwes lAel sussie en Ik wierp haar een blik toe zoo dankbaar misschien ook wel 200 vurig dat Papa meende z n dochter in beschennmg te moeten nemen en de familie van ees JukanafondB d t h t voetspoor van het Enunafoods ten aanxien der Koninffin Moeder de Prmam u de rale renhcid wil stellen h4ir naam te verbinden aas een weldadut doei Toen de voonitter uitfreaoroken had weerklonk plecht het WUhetmue gwonRen onder le dinx van den heer J D Runhorgt Daarop nam de Kamotn a lelf htt wooad om met luider stem aUea harteink dank te betuwen voor de medewerkine aan de Ueve es zeer op pnia gei tctf e hulde aan haar dochtertje Er voljrdra oog vele musiek g znnu tiek dans en andere mmunera waaronder een alJerliefac linteDïpct door 32 mei jes vuk de Delftsche Chr Oranieveresni Hot lot was e6n oitat kend geklaagd défilé van de duiaenden kinderen Bu den lUtKaiv aan den Hooeewal wachtte de kmdereo nwr e i aardige ver rassmfT Ter weerszijden van een taan stonden twee lance tafe a met geheeta oakken portretten van Piinsos Juliana De Kooingm posteerde zich aan de tafei ter linkerziide de Pr nies aan die ter rechterzode de Prma m het nudden van do laan Elk kind dait aan Je hulde had icelrenomcn ontving daarop een oortretie en voor buna elk defileerend kmd ha de Koningin een vnendelufe woord Het ifl in haar gehee een jitticmend e slaagde fee telyke huidigmg geweest waarvoor aan den Oramebond alle eer toekomt I Amenka en de Djambi concesaie De New York Times meldt dat staatssecietans voor buitenlandsche zaken Hur ghea aan de Ncderlandsche regeenng een krachtige nota gezoralen heeft waann aangedrongen wordt op gelyke kansen voor de Amerikaansche oliecoi poraties ten ianzien van de Djambi concessies en andere olievelden m Ned Indie Hughes stelt zich op het standpunt dat de Vereemgdp Staten een wezenlijk be lang hebben by de ontwikkeling van de wereklolievoorraden Hy betoogt jegens de Nederlandsche regeenng de wederzydsche toegankelykheid tot de vitale en natuurlyke bronnen voor de onderdanen der Ver eenigde Staten en van andere landen daar by er op wyzend dat de Ver Staten met streven naa r het verkiygen van voonleelen boven andere landen De Ver Staten komen ten krachtigste op tegen elke poging om andere landen onbillyke vooi deelen boven de Vereenigde Sta ten te Deze nota is 19 April dooi den Amen kaanschen gezant te s Gravenhage den heer William Phillips aan de Ne t regeenng overhandigd Uitvoermg Invaliditeitswet De opbrengst van den verkoop van Invalid teitszegels in de maand Maart 1921 bedroeg ƒ 2 722 599 47 Het grafisch en boekbedryf De Centrale Raad van Vakbonden in het Giafisch en Boekbedrijf zond dezer dagen aan den minii ter van Binnenlandsche Zaken als tyde yk voorzitter van den ministenaad eon adres naar aanleiding van de in den Centraltn Raad gehouden bespreking over middelen om te ontkomen aan de thans heerschende werkloosheid en den over het algemefn slechten bedryfstoestand in de grafische bediyven Als oorzaken van den ongunstigen Ktand van het bedryf worden daann genoem l vermindering van export de buitenlandsche concurrentie veiooizaakt door den valutastand m de omnngende lan den de hooge kosten an levensondtrhoud hier te lande welke oorzaak zyn dat de loonen m de grafische industrie in Duitsch land ongeveer 160 pCt lager zyn dan m ons land Verdei wordt in dit a lres gewezen op de belemmerende bepalingen van de Arbeids wet dio zich naar het oordeel van de grafi Hche industrie elastischer mocï t aanpassen aan de regelingen in de arbeids overeen komst in de grafische industne vastgelegd In dit atlres spreekt de Centrale Raad den wensch uit dat de regeenng alle maat regelen neme en hteune welke zoo spoedig mogelyk tot algemeene verlaging der kos ten van levensonderhoud kunnen leiden zoo als de Regeenng de binnenlandsche grafische mdustnc steune door aan alle publiek rechteiyke lichamen den eisch te stellen dat aan hen te leveren artikelen voor zoover dit vertrok Fehrenbach keek me eens aan lachte en zeide Ik geloof dat je het zwaar te pakken hebt Stik was myn repliek Deze uiting bevestigde zyn vennoeden Ik informeerde by den kellner wie de familie was en waar ze woonde Hier in t hotel sprak deze verwonderd Verbaast het u nu dat ik den volgenden morgen myn muzikale prestatie op de Markt waar het hotel gelegen is ten beste ging geven Steeds blikte ik naar boven De schoone bleef onzichtbaar Tegen etn uur of elf stond ik daar nog Ik ha l den moed nog met opgegeven M n hart klopte onstuimig want op eens stond zy voor me Natuurlyk deed ik als of ik haar metzag Onschuldig speelde ik Salut d Amour Toen ontmoetten onze logen elkander Ik korf als de jongeling m De kleine Sou brette van Dirk Witte zeggen Ik keek aU verdwaasd naar het dubbeltje in mfjn hand dat ik kreeg van die kleine coquette Toch meende ik dat ze ven gelachen had Wan het een illusie Ik vond haar zoo mogelyk nog bekoorlyker dan den eersten avond Het kostte nvoeite m n incognito te bewaren Wes het toeval dat ik haar avonds weer ontmoette Of was Amor ons goedgunstig gestemd Voelde zy de kleine pjjltjes Van CupKJo die op haar afgeschoten werden Begreep zU de namen der liedjes die ik haar toespeelde als The Sunshine of your Smile Vou made m love you ja zelfs Viens tout prés de moi Ik zorgde echter buiten de blikken van Papa te bleven Amor was me behulpzaam door middel van een spiegel waann ik het lieve kind teedii kon gadesla en be mogelyk 11 blnnenslandK worden vervaal De Centrale Raad wenscht vooralsnog niet aan te dnngen op maatregelen van bescherming tegen de buitenlandsche concurrentie daar naar zijn meening ook Hjdelüke maatregelen an dien aard de gewenschte algemeene prysverlaging m den weg kunnen staan Wortit aldus de Centrale Raad de Nederlandsche nijverheid in deie dagen met langs den natuurlyken weg in stand gehouden dan wordt hiermede ook in de toekomst het bestaan der arbeiders bedreigd en tevens het nationaal GEMENGDE BERICHTEN I e toetitand in de veinst reek Tengevolge van den stilstand in het veenbedrijf vraardoor er vrijwel geen turf is vervoerd zyn hondenien schippers reeds maanden zonder werk Verscheiden schippers die elders gedomdiceerd zjjn en in de gemeente Emmen reeds maanden lang met hun schil op eenfge bevrachting liggen te wachten n bben zich tot het armbestuur m de gemeenten waar zij in den zin der wet woonachtig zyn gewend om hulp Men verwees hen daar echter naar de gemeente Emmen Deze laatste gemeente echter acht zich met verplicht noch m staat dezen schippers ondersteuning te verleenen De schippert hebben nu de laatste twee dagen samenkomsten op de markt te Emmen gehouden en hebben Zaterdag eenige afgevaardigden gezonden om hier hun belangen te bepleiten Zy drongen er op aan dat door het gemeentebestuur stappen worden ge daan opdat zeer spoedig een steunregeling voor de werklooze schippers tot stand kome Het gemeentebestuur antwoordde dat de gemeente daarover met het ryk aan het on derhandelen is De Courant teekent hierby aan Tal van huisgezinnen verkeeren in de diepste ellende velen bezitten geen cent meer onmiddellyk ingrypen der regeenng is hoog nood zakelyk De toekomsL ziet er droevig uit De ai helders in een deel der gemeente Emmen zyn met de verveners tot overeen stemming gekomen en daar zal weldra het werk worden hervat maar de thans aan het werk gaande veenarbeider die een veel kortere campagne meemaakt dan andere jaren zal dus ook naar verhouding heel wat minder geld beuren dan andere jaren Bovendien hebben onderhandelingen die in een ander deel der gemeente zyn gevoerd niet tot een gunstig resultaat geleid zoodat in Weerdingeimond Roswinkel Emmer Erfscheidenveen Emmer Compascum in een deel van Barger Compascum en in Valthermond nog steeds met wordt ge yerkt doch ook wanneer in die gedeelten straks overBenstemminjT mocht worden bereikt kunnen lang niet alle arbeiders daar aan het werk gaan De aibeiders zelf rekenen er op dat als de verveners tot overeenstemming mochten eeraken met de werklieden er 2 3 der werk loozen aan den arbeid kunnen gaan doch van vervenerszyde wordt dit aantal op hoogstens de helft peschat De Courant had Zondagmorgen nogmaals een onderhoud met burgemeestei Kootstra die mededeelde dat het vuur thans m het Weerdinger en Noorderveen woedt m een stuk veen an 1 uur lengte en 1 uur breedte dat 18 dus op een oppervlakte van on ge veer 3000 HA De stoomspuit uit Meppel is door het aan houdend in e ebrulk zyn warm geloopen en eehee defect geraakt en gisteren naar Aneldoom ter reparatie verzonden B en W hebben besloten om met meer te spuiten aangezien huP is gebleken dat al het wekenlange spuiten hoegenaamd mets heeft uiteewerkt De hurfiremeester vestigde er voorts de aandacht op dat zoowel van verveners als an arbeidersziuie vrywel eeen medewer kiTiff bil de hlusschinpspoginjren is ondervonden 7eker wel vbf en zeVentie procent an de verveners weigerde evenals de arbpiders hun medewerking en hielden zich aan de leuze I aat branden wat brandt 7oo n toestand als hier thans heerscht aldus de hurp emeester hebben vr hier nog tinoit p ekend Wat den toestand op t oocrenhlik betreft het volrende Het geheele Noordveen staat 1 brand benevens nor en deel van het Weerdinp erveen en een stuk veen bil Valthe merkte dat ook zy ondanks waarschuwnn gen van Mama aanhoudend naar m keek Helaas vertrokken wy den volgenden ochtend naar Eindhoven Ik beloofde mezelf om b i de eerste gelegenheid de beste naar den Bosch terug te gaan Dat die gelegenheid spoedig komen zou hoef ik zeker met te zeggen Waar toch is het prettiger Carnaval vieren dan daar waar de Oeteldönksche Club nog steeds haar scepter zwaait waar Pnns Carnaval telken jare met pracht en praal zyn mtocht houdt waar zy woont Wat nog nooit gebeurd was geschiedde in Eindhoven de permissie om te spelen lag voor ons reeds klaar Bergen op Zoom neem daaraan een voorbeeld We namen onzen intrek In hotel Nypels De vnendelyke eigenaar was wel zoo goed ons onderdak te verleenen Ik had me daarheen vanuit Den Haag costuums laten komen wat boorden overhemden en wat meer behoort om van een schooier een prcsentabel mensch te maken Waarom ik dat gedaan had och een lezer die zelf wel eens verliefd geweest is kan zich zulks indenken Ik zou immers binnenkort weer naar Den Bosch teruggaan En wat maakt meer indruk op een jonge schoo ne dan een gesoigneerd jongmensch Dit dacht ik ten mmste Myn ontgoocheling zal uit het verder verloop van m j verhaal blijken In ieder geval smaakte ik nu het genoegen om mezelf weer presentabel te vinden Men had ons gezcg l als je in Eindhoven komt moet je naar Truitje gaan Wie en waar Truitje was zouden ze ons in Eindhoven wel aanduiflen B j Truitje kwamen we tegen twaalven Het was er behagel k gezellig Rond den stMndisch zaten eenfge vriendelijke genneedelijk uitziende oude heeren Natuurlijk mochten we een stukje spelen Ik voelde me daar recht op mijn gemak n VAN DER GRAAF Co Amsterdam Rotterdam Van onzen invloed als het sri ootste handelsmformatie bureau wordt door den handel steeds meer gebruik gemaakt voor het incasseeren en regelen van achterstallige en betwiste voi deringen 2256 20 zou woi den verscheen v D met Donj dag 28 April toen de heei v R zich 1 den Haag begaf om nader de zaak met 1 hoofdvertegenwoordiger te bespreken bleA het dat deze van niets afvnst InfonnatieJ by de famdte brachten aan het licht dat D geen cent bezat Het lekte uit dat hy te Nijmegen 1 dergelyks op touw had gezet daar was de aanvaarding 1 Mei as Van Zwolle vertrok de heer v D naar Gromngen maar het is nog met gelukt hem te arresteeren LUCHTVAART De vliegtocht naar Indie Untenant ter ze 2e klasse J F L Goedhart hee meetgc leeid dat bu zjin vertik uit Londen nojr geen antwiooind was ontvangen Oip een telegram naar Eteyipfte waann het Air Mmistrv gevraaed had of hu over Mesopotanue zou mogen vbe i Dit antwoortl weid zeer t poe liK verwacht Daar het onimoiKeUik bleek een andew route te voJgen hanat van dit awtwowl het al of met doonjraan van den tocht af Ovemgens iKad men aan het Aur Moiiiatry groote bolamgatelhng voor het plan en men wilde hem alle mogolyke huüp gert en De heer Goedthart kre r zekertieod dat op 10 Meu a s de noodwrie hoeveeliheden bemzjne en olie op de verschiJlende olaait sen aanwe iig zouden zyn Ov verzoek om aiteun tot 25 darecües van groote maatschappyen gericht hebben 18 geanjtfwoordi wuai van 17 afwuizend al leen de Ned Indusche SipoorwegMy zejrde dt f 500 toe Ofp vDorwaande dat de benoo di de som volteekend zou wonlen Voor een gelyik bedrag van f 500 werd toezesTgiiig verkregen van den heer Bosscha die on het oo rebnJQk in HoJland vertoeft in vkt banid met de opraohtinsr van de Indasdie telTe vaclht Met de bndrasre van Aneta en heit Nieuws van den Daar van NederlIndie totaal dus f 3000 onererekenid de nog mei vistffestelde bedrage van den fabrikant van hot vbegtuig Uit een at Weltevreden ontvaaiiren telegram bUikft dat Aneba tot dusver f 5800 ontvintg aan toe egigmigen behalve de mf ten iter heeiren Berrettv en Wvbrands SPORT VOETBAL Voetbaluitslaeen Rotiterdam Ned E ftal Oostel EBftal 5 0 Aimsteiïloim Amstend EJftal Bruaselficill Elf taJ 3 0 3e klasse R Gouda T O P V F C 0 4 Rotterdam Saiturraus fi V W 0 1 Bekercttmpetitle Rotterdam R F C Go da 6 0 MARKTBERICHTEN Rotterdamsche Veemarkt Maandag 2 Mei Aanvoer 621 vette runderen 221 vette en graskalveren 836 varkens 44 schapen en lammeren Pryzen Runderen Ie kw ƒ 2 2 10 2e kw ƒ 1 85 1 95 3e kw ƒ 1 65 1 75 Ossen Ie ƒ 2 2 05 2e ƒ 1 70 1 80 3e ƒ 1 60 170 Kalveren Ie ƒ 2 65 2 80 2e ƒ 2 36 2 50 3e ƒ 1 80 2 Schapen Ie ƒ 1 50 1 60 2e ƒ 130 140 3e ƒ 120 Lammeren ƒ 170 180 Vaikens Ie kw ƒ 1 30 1 34 2e ƒ 1 24 1 78 Ie ƒ 110 120 licht soort Ie ƒ 125 130 Handel voor varkens matig de rest redelijk Coop Tuiniersvereemging Gouda en Omstreken GroenfMiveilinE Veiling van 2 Mej 1921 Kropsla Ie srt ƒ 4 60 11 70 idem 2e 3rt f 110 7j60 per 100 stuks Sninaaie f 040 660 T ei 100 KjG Peen Ie srt f 19 27 idem 2e srt f 4 12 Rabarfcer lil iF knikkend nu en dan onverstaanbare gelui den uitstootend Nu wil het geval dat diezelfde mynheer s middags in hotel Nypels aan een tafeltje naast ons gedmeerd had Ik had daar gezeten ruet als schooier doch in het costuum waarmede ik eens het hart der Bossche schoone hoopte te veroveren Hy kon me dus met herkennen doch ik herinnerde me het gesprek dat hy laar zeer luide had gevoerd En hier heb ik de sleutel van t huiaTwaalf kamers bmne d r in Ik kan wel 10 menschen te logeeren hebben t is eenhuisje als een paleis En hier is de sleutelHier m myn zak Daar hy voortdurend zwamde over het bewuste onvolprezen huis had hy onwillekeung myn aandacht getrokken Ja en t grappige was ik had hem tusschen twee haakjes een zeer gemoedelyk type eens in Den Haag ontmoet Ik sprak hem aan Zoo ouwe jongen hoe gaat het met uw huis Hoe weet je dat Maar wie weet dat niet iedereen spreekt er over man zelfs in den Haag wordt er over gesproke Perplex zeide hy In den Haag a li schynt m Mascotte ook over dat prachtige huis gesproke te hebben u raag wel oppasse Zy schyne het daar afgeluisterd te hebben en beroamen nou een inbraak Geheel ontnuchterd en ki ytwit sprak hij nu Man weet je dat zeker Std droop hy af Ubleaull Zifn woede was niet te beschrijven toen hy mij den volgenden dag vroeg Weet je soms nog meer van die bende en ik antwoordde Och man t was maar een lolletje Wmdt TOTToIgd ƒ 0 70 6 40 lladiis ƒ 140 2 RaapsteJen 060 2 40 SeJdene f ft IO per 100 bos SJavellen f 0 36 l S ï per kiat Eieren f 8 70 per lOO stuks Aardbeien ƒ 0 89 1 40 per pond 436e Nederlandsche Staatsloterij 3e kt Trekking van Maandag 2 Mei 1921 ƒ 1500 No 17435 ƒ 1000Nos 2050 1 3091 ƒ 400 Nos 19354 19666 ƒ 200 No 21218 ƒ 100 Nos 6860 7687 10768 17237 18783 Prijzen van 65 17 36 65 91 160 196 222 242 279 321 391 393 469 490 544 673 702 715 762 835 838 846 920 921 966 969 991 1027 1042 1078 1157 U74 1185 1209 1214 1237 1264 1256 1281 l i04 1308 1335 1338 1345 1366 1364 1365 1483 1490 1502 1518 1581 1689 1616 1617 1659 1671 1682 1724 1746 1769 1790 1797 1829 1901 1911 1923 1995 2077 2114 2122 2136 2138 2158 2159 2217 2271 2295 2321 2325 2354 2360 2467 2512 26 7 2695 2778 2812 2815 2866 2887 2892 2899 2964 3005 3015 3048 3095 3101 3114 3121 3155 3161 3176 31 2 3220 3282 3306 33Ï4 3398 3399 3493 3504 3517 3530 3538 3576 3582 3686 3706 3712 3817 3826 3855 3871 3881 3904 8947 3954 3968 4011 4029 4041 4066 4071 4098 4133 4192 4197 4237 4283 4314 4389 4406 4456 4479 4483 4504 4531 4635 4669 4721 4804 4823 4887 4938 4941 4971 4975 4989 5021 5071 5081 5265 6267 5278 5306 5326 5405 5545 5664 5558 5603 5619 5647 5655 5746 5784 5843 5848 5892 5957 5979 5986 6003 6108 6118 6128 6152 6171 6193 6202 6247 6280 6330 6354 6433 6447 6520 6524 0533 6674 6 76 6670 6747 6838 6901 6920 6940 6965 7123 7126 7146 7174 7192 7273 7288 7328 7355 7384 7448 7624 7648 7696 7704 7715 7781 7883 7987 8013 8041 8075 8086 8088 8108 8113 8154 8168 8169 8207 8266 8297 8309 8446 8514 8516 8658 8572 8577 8579 8653 8655 8672 8718 8767 8808 8821 8892 8995 9014 9015 9023 9059 9080 9097 9101 9166 9234 9297 9367 9434 9506 9507 9542 9670 9731 9786 9821 9833 9893 9926 9961 9967 10031 10033 10036 10149 10177 10259 10286 10338 10349 10435 10447 10461 10459 10476 10516 10542 10545 10573 10640 10670 10685 10730 10790 10821 10831 10892 10947 109S9 10967 10981 11007 11013 1103 911043 11109 Ulll 11114 11242 11261 11262 11326 11409 11438 11493 11550 11675 11580 11611 11687 11739 11756 11776 11848 11951 11956 11968 11980 11988 11992 11996 12004 12044 12047 12074 12097 12168 12172 12216 12230 12246 12324 U329 12330 12335 12426 12428 12437 12476 12540 12590 12598 12608 12630 12640 12657 12719 1274 12771 12797 12798 12854 12 74 12878 12886 12921 12932 12997 13003 13012 13014 13028 13174 13260 13262 13314 13319 13329 13347 13374 13385 13390 13394 13428 13448 13468 13517 13529 13534 13535 13558 13628 13663 13666 13676 13698 13699 13795 13808 13837 13840 13844 13906 13933 13956 14012 14045 14072 14097 14123 14194 14207 14209 14211 14226 14300 14384 14399 14455 14457 14459 14461 14510 14528 14555 14656 14602 14630 14641 14652 14654 14701 14721 14754 14802 14848 14894 14974 14983 15028 15153 15202 16241 16252 15266 15261 15265 15273 15252 15349 15355 15366 15389 15393 15427 15435 15450 15453 16520 15535 15542 15547 15553 15622 15675 15737 16740 15743 IMIO 15815 16866 15871 15882 15896 15916 159B2 16940 15980 16040 16047 16049 16120 16164 16162 16172 16176 16180 16204 16210 16226 16242 16267 16270 16275 16332 16396 16463 16473 16485 16507 16511 16526 16599 16621 1Ö647 16648 16665 16675 16711 16754 16782 16799 16821 16828 16836 16912 16914 16925 17024 17026 17061 17077 17124 17137 17140 17165 17166 17168 17172 17191 17192 17196 17217 17250 17280 17285 17289 17388 17418 17458 17B09 17544 17694 17623 17683 17705 17749 17778 17801 17806 17886 17919 17933 17941 7964 17978 18007 18026 18054 18108 18128 18161 18189 18195 18223 18273 18310 18320 18439 18482 18563 18570 18627 18679 18767 18769 1S813 18817 18834 189S8 18940 18943 18950 18951 18968 189 6 18986 18991 19061 19072 19203 19251 19287 19320 19327 19328 19424 19434 19454 19466 19530 19536 19671 19576 19664 19661 19674 19703 19784 19794 19800 19801 19810 19903 19924 19934 19958 19961 19983 19987 19994 20009 20012 20023 20054 20060 20085 20126 20167 20192 20196 20199 20202 20254 20267 20289 20311 20313 20351 20 65 20425 20456 20474 20479 20485 20498 20535 20569 20579 20651 20657 20665 20677 20695 20713 20766 20794 20804 20827 20836 20857 20858 20888 20909 20912 20914 20922 20965 21010 21019 21104 21113 21114 21187 21212 21320 21351 21393 21474 21497 21521 21656 21566 21806 21878 21898 21901 21948 22017 22041 22087 22091 22202 22203 22236 22244 22267 22299 22308 22310 22320 22322 22344 22361 22372 22439 22490 22488 22509 22610 22527 22686 22605 22607 22626 22635 22663 22687 22688 22749 22761 22803 22815 22836 22861 22917 FÏNANCIEELE BERICHTEN WISSEI KOERSEN Officieele notsering te Amsterdam 80 Apnl 2 Mei Londen 11 814 U2914 Berlgn 4 32 i 4STA Panjs 2210 20 02H Brussel 2210 23 06 Zwitserland 49 90 TO 10 Weenen 0 72 0 77 Kopenhagen 6180 5160 Stockholm 66 30 66 90 Chnstiania 44 10 44 40 New York 2 84 lAATSTE BERICHTEN 1 Mei in Duitschland BERLIJN 1 Mei V D Uit verschillende deelen van het Ryk ingekomen berichten blykt dat de Mei feesten in het algemeen overal zonder byzondere storingen van het openbaar verkeer zyn verloopen In Berlin deed zich een incident voor In een verga derlokaal drong de menigte op een wachtmeester der politie in en verwondde hem met een messteek in den rug De beambte maakte daarop van zyn revolver gebruik en rwondde twee zynei aanvallers TEIEGRAFISCH WEERRËRTCHT Verwadittng tot den volurewden daw awaJcke tot matige Westeliike tot Noordwestelyke wind znvoartieiwolkt of beitrok 31 waarsdhynlilk rc en zelfde tempembimr k n onder de veeMJVpel van den landbouwer C de Jonir Ms BOSKOOP OemeentcfMd Vervolg Thans is aan do orde het voorstel van U en W met betrekking tot de volkshuisvesting B en W stellen voor woningbouw vereeniglngen de verlangde medewerking te geven onder voorwaarde lat gebouwd wonle op het door B en W aan te wijzen terrein terwyl zy voorts vour de noodlge nheid hot op prlJs stellen dat zooveel gebruik worde gemaakt van denzelfden architect De heer Boekraad heeft up verschillende punten nog altyd be waar tegen het voorstel van B en W Sommige woningbouwvereenigingtn hebben peett len archi toet oenoemd Naar unifoimiteit kan wor den bestreefd maar alles behoeft toch niet te komen omler B en W Voorts acht apr het nog altyd onjuist dat alleen aan de Westzijde van de Gouwe tal worden gebouwd Aan de Oostzijde is evenzeer behoefte aan arbeiderswoningen Spr vindt de houding door het gemeentebestuur aan genomen onjuist temeer daar die een onbiHükhiid meebrengt voor do Katholieke womngbouwvereenigmg De heer V e r k a d e kan xtch niet vuoi stellen dat de regeerln nfet ook het tekort op de exploitatie rekening van andore vereeniglngen zou goedkeuren De heer Brand acht t met wenschelljk dat alleen aan de Westzyde van de Gouwe wordt gebouwd en stelt hy motte voor B en W op te dragen de magelykheid van woningbouw aan beUlo kanten van de Gou WO te ond rzoeken Na nog eenige diacusies wordt deze moti zonder stemming aangenoknen Ten slotte wordt aangenomen een voorstel van don heer Verkaele oin iedere bouw vereeniging die aantoont met niet moer kosten te kunnen bouwen het bouwen mogell k te maken De door B en W aangeboden conceptvooiwaanlen vooi het beschikbaar stelten van bouwterrein voor particulieren worden onv eramftrd astgestehl De geloofsbrieven van het nieuw benoemde raadslid C J v d Broek wonten onderzocht en in orde bevonden Tot zijn toelating wordt besloten Uy de londvraag vestigt dt heer Loef de aandacht op oen ntlvertentie van een der agenten vvaaivit blykt dat deze ook besteller is van een boot De V o o r z 1 11 e i antwüo ilt flat B en W een ambtinaar kunnen toestaan bljbetrekkingen te beklueden Overigens zlJn de W rkzaamhcflen hieraan rbonden zeer gering De oorzaak is de won ingnood Voor dezen agent was slechts een woning te krijgen waaraan de vooiwaanie was verbonden dat voor het aannemen en afgeven der bestelbnefjea moest worden gezorgil Na eenige discushies zegt de Voorzitter toe den betrokken agent te gelastin naar étn andere woning om te zien De heer Brand vraagt hoe het zlk mot le aanbestetling der Chr school door den ge meentearchiteet De Voorzitter antwoordt dat imlertyil den gemeentearchitect hiervoor toestemming 18 gegeven De heer Spruit vraagt Inlichtinifen over de ondeihandelingen met Gou ta gevoerd over de brug die toegang geeft tot het Goudsche rijpad Spr wil er de aan dacht op vestigen lat le brug zooals die thans zal woitlen hersteld H rt voortdurend gevaar voor het veikeer op zal Uvzren De Voorzitter antwoordt dat hier ever ree iM m 1919 met Gouda m geeorreepontleewi Nadien is echter niets me i vernomen tot op zekeren dag van Gefl ntatcn bericht kwam dat in verband met het voorgeno men herttel het verkeer over die brug zou zyn gestremd De heer S p r u l t wil prottsteercn tegen de door het Dagelyksch Bestuur van Gouda aangenomen houding dat er blijkbaar geen bern in ziet ondanks uitdruklwl jk verzoek de brug met lager zooals verzocht maar zeiff hooger te houwen Spr veHigt er de aandacht op dat by bestendiging van den tcgenwooHigen toestand ongelukken niet uit kunnen blijven B fn W zeggen ten slotte toe to overwegen wat in dezen nog kan worden gedaan De heer G u I d e m o n d vestigt de aan dacht op het nog altjd m deze gemeente voorkomende woest rijden met automobie len Spr zou willen dat de veldwachters een wat meer gebruik gingen maken van de chronometers Do Voloraltter zegt toe den gejjteven wenk ter harte te nemen De vergadering gaat hierop in comit ter behdndeliiig ypn het primitief kohier Hoofd Omslag € oQp VeroenJRïnjg i e Boskoowiche Veiling Er vroiden prijzen besteed oJa volst ahry ianten inoedenilanten m morten pet tuk 3 4 et afgeanetlen roceo per ta 4 13 ot ui m pot 2l 0 et i Clvci nus in pot 30 Mi et kahnia m not 38 et rhoflodcndi kluitgood per stuk 40 0 et wt per taJc IH ÖH et azalea kluit gKMMt per stuk 60 ot r I sd per Uk 8 17 et clemattt per tak 18 et violen per k t 70 et amanJelcn per tak 2 3Mt et flctten per bon 2 4 tt wouden regen in not per obuk 50 et aaten Alponufl per bos 3 et Iris per tak Ë 6Wi et anemonen ner bor 10 46 ot lupin n ylba per tak 2H et Dyr ttman bon 17 1 et dapho per bos 4 et oeers per bos as et MudA ava ner rtuk 6 et Renrutcn por tak 20 ♦ et Bt de aanbeotedin roor het bouwen van een O kiaasage flcWxil voor rekeaiiw van de vereeniirinig voor Chr Na Sehowionderwijs alllier zim aannemers ireworden de laagste machrltve w zyade de heeren Van der Velde en Howrendoom te Ijeuderdeipp voor de som van f 78296 De berrootlMr iroMT f 84963 84 GO TDRRAK Voor het plaatselijk comité van het Vr desfonds alhier Is op de inteekenllJiit geteeI kend voor een bedroir van ƒ 1R9M De verkoop van het Emmabloempje b j de Ingezetenen dn r gemeente keeft ƒ 43 06 t gebncht