Goudsche Courant, maandag 2 mei 1921

60e Jaargang Administratie Tckf Inttfc 82 begrtrPt lat de socialisten nu voor eb stembuo een hetdennclien aiwnt koeataren Zu Kun hang door de fascisten gcJvncht te rullen worden want deze laatsAen zUn even onverdruairzaam als de rooden vro gtr Waar tich een paar fascisttn met hun knuppeJs ook wei een paar hamkrnuiatcR an don zak vertooncn ouat hot heeJe rood ezolHoh ip op eten loop Notabene de fae ciKitfui zun zoo ultra national istksch irecind lat zu buvoonbeeld naar Potenaa den burcjit van Nitti dwn zu als viiand des vaderlandb hattn i troep voUreiiagen afzomkn om Nitto len vro reron mims U T president met te iatem spreken Dt roKeorinar heeft zioh tot heden ach teraf gehouden Wel het verxtandiwate dat U doen kon Nu tenslotte w l Gioirfti ataoTNUi loen om le stemvrttheMl te varaet ren Haar wanneer de ocialisten sush h aiemuaJ met meer bu de stombus dur e te V rtoonen ï BlflTENLANDSCH NIEUWS BKLGIE Nok niet aóó ers AJe pendant van de veikteaing van Had ie me maar te Aiinsterdaan meldt de oarrespoodint tier N K Crt te Bnwwei dat df v Kr ge week Aoatimc bil de gconeenteiraadj veHc iozinKen van een belamrriike gr mentt van het arrontli weanent Charlero een latbvuliu iftkoiMn m die tot de bedeel tlm van hc4 armon ibtireatrvan de cremeen t bebonle en van die bedeeljng leeft D M canirtwlaat noemde uch aociaUst f rande De lOHtitie te Brussel heeft een onderRoek imvmteJct aaar het bahew vaa h t ConnptoiT Intluatnei B tee Tegen den dtrectcMii GdIIb is een aanklacht imredlend wegend fraude Uu het onderaoek js ftehltken dat de mau liiing fiuteliik een handel ugtntbchap is van een groote motaalfabnak in Kou en en ton doel had Duitache macki nes m België te verkoepen De directie bestaat uit twee Bekw en etn Nederluniler Volgen de Bela tsohe bla den waien maatragelon wenomen oip de Du Uaiif waren aU Net rlandsche fabnes ten te do voorkomen om zoodoende de wet OD de 50 7 op den Duitwhen mvocut ontduiken De nistitje heeft tOians op de beouUmffen van het ComDtour Induetried Belgv mtA namt het banik l ounto van 500000 Mmn beslftg gelegd AMERIKA Inval in het eommuniatUck hoofdkwarttar De politie te New York heeft Vrüdwr iJ een inval tredaan in het hoofdikwartter d r eomiiTiiuniirt n twwe personen rearpe t ml en em grooto hoeveothcjd eommumstiaehe documenten in bewtag trcnomen welke naar men meent zullen leiden tot de ar restati van commumsiten op roote schaal ctooi het gdheelc jantl De politie heeft ook me ledeeling6n uit Moskou en iwatAriftea the tot een revolutie op den laten Meidag aamertAen rtmden Winnie ging iitt a Zu was bleeker dta gewioonlijik en had kringen ootier haar oogien zoodat deze donkerder Wauw leken Zü Hprak en zag den predikant ontroerd en medelijdend asjx want in haar hart be BciuMiiwide zij hem aJs d oorzaak van KalTih s rertrak Haar toen tj Alkn WeUA zoo bokvefd en vMalagen voor haar sa ontroerde z j Grootvader heeft m j een pakje toot u neegegeven dat ik u zelf nwest omliaa d gen Wmnie gaf den predikaat een v reegeUl pakje Allan Welah aam het ea wtM g het op zun hand Dwik je set KU zijn aamLoemiw ra t rwe te bedwingend Wjlt ge Walter Skipvng danken dat hy ach mvJnor ao her innert Setiert Jaren hetAien we elkaar met gezien maar ik heb ooovt tÜn vroe gere goetiheid vergeten Hij opende het pakie dat vengvzeM wa met het cachet dat steeda aan WaJtwr Skirvin s hortofre hing Het benratte brieven en een mit tuurportrftje Dit steMe etn jong mcLije voor met dezelftte doïJkerblauwe oogan en goutft kmde haren als het nïejhje dat voor hem stond het portn van een oudere maar niet muider mooie Winme Ailan Welah klemde qjn tondaa op eftaar en steunde tegen de tafei waal zyn ho d duizende IVt was de strenge booibicltav vaa Walter Skirvii r BhksenwMl Mff AJlan WalA wat hvj had kunnen ijn hoeveH verdnee hd veovorzaakt had en hoe aick no de elegt eid voordood aov t food to ma kan ADVERTENTMN Verloofd ANNA VAN DIJK DAVID S CATS It Bommt l KerkrtroM Oonda L Tlendewo 26 I oon 6liaal t OOUDA worden GEVHAAGD twee Dames 2 zusters of Hf oocler en dochter Zï die gewoon eijd met beschaafd Ê abliok om te gftan geneten de vooreur Brieven met opgave van informatie adressen leeftt d ene onder no 2255 bureau Goudscha Courant Ua kt 31 18 To koop of te huur gevraagd een Buroerwoonliuis dat ODgtiveoi begai of half Juli ontraimd kan vorden geleverd Aanbiedingen met uitersten prijBonder no 2259 aan het bui GoudsoheCourant Markt 31 U Fransche Handelscorrespondentie Oplaltfing Marcurlus Examen I E DE KOK Pretorlapleln 54 aoi 10 Candidaat M O 9 Dr DE HAAS KRUIDENGENEZma MraF ap aorll50 DEN H a 4 ohrlHaliik Tal van ankbatuigiagan I N B Canie adret zonder filtaltn reixifeii n umlaoooleo 2248 10 K r dern atvtels in pr magchesil wo len iakcrv foulc t hnqclachc fanttt btoffen elegante Kottcpdam On voorraad Damai an Eiadar kl dlnt ook Toor oorpnUnU Danat la ihaoa ovweldlfl groot U aalt U Torbaaan ao r Q9makkalljk kauza kaoaaa makaa IleediniMiaar Maat HET IS BEWEZEN dat de DAMES en KEEREHKLEEIMAKEIIIl van J VLAG een batpouwbaar adraa la voor het maken van alle Modarne COSTUMES enz KUIPERSTRAAT 43 46 Tal 582 Miukilkoipjiiü TreüWBR Soiled SaloD en HuiskamermeubflUD alB Tafels Stoelen Linnenkasten Spiegels Schilderijen TheetafelB Eikenhouten Buffetten Boekenkasten Clubfouteuils zyden plucheAmeublementeQ Leerameublementen Kapokmatrassen Wollen en Satijndekenn Stroomatrassen enz enz 5396 SPOTKOOPJESIII 20 BESTE ADRES VOOR JONGELUI MET HUWELIJKSPLANNEN SllllSTIUTUbbiHilils ü diScUikiii ROTTERDAM Tdefooa 12800 Gannsk Oynnastlsk en Matsag Bvhandelinsr van ruffgAfp verkrommin V n ccheafheld en misvormlnRen rheuma tiak bewe ngsstoornisiien slechte adem haling asthma enz chronutche bronchitis zwakke gezondheid enz enz 498 10 D VAN DUUKEN Uoraar H O Gymn Gedipl Hedgymnt Turfmarkt 81 Telefoon 7 Het Tabaksblad WEEKBLAD VOOR WINKELIERS GROSSIERS EN AANVERWANTFN IN TABAK SIGAREN en SIGAREITEN Meeat verspreide lezenswaardig vakblad Min 20 pagina s Ruim SOOO lezers Laag abonnement Belanghebbenden zenden hun adres aanden uitgever J C 3CU0LMEIJER Amsterdam en z ontvangen gratis 2 wekeneen proefexemplaar 51S3 14 W BEDWATEREN W Spoediire radicale genezing dooi de be kende pillen 337 12 URIK S ook b verouderde firevallen ƒ 2 60 N V Mij SANITAS GOUDA Korte Tliendewee 10 ROTTERDlAM ICorte HoxrstijM 7 UTBEXJHT Voorstraat 106 AiMSTEaiI AM Rembmndtolem 44 BOORDEN MANCHETTEN OVERHEMDEN Wassohan en Strijken iB met ieders werk Wat heeft men in de laatste jaien een goed verknoeid Een goed geglansd boord is veel zuiniger dragen Een goed bootd koet nog een goede gnlden Laten wij het behandelen en het wordt niet vernield DE PELIKAJIIJ TE 60U0A WiHKELi MARKT 4L o fA BENT U UBN R00KBB7 Koopt dan onn groots NAPOLEON w U geniet 7 kwartier voor alecht 7 centl Ala Reclamemerk TIP POP 4 cent Turfmarkt 54 Indische Geneesmiddelen GALSTEEHEN NIEEBLAASZIEKTEN TEMOE LAWAEv afdoend middel te gen galsteenen p b 1 76 6 b ƒ 9 60 als ik Uw middel niet gebruikt had was een operatie onvennüdeHJk geweest DAON REMOEDJOENG tegen nier aandoenmgen niersteen gruis pet bus ƒ 226 6 b ƒ 1260 sinds het gebruik van Uw Remoedjoeng gevoel ik my een heel an der mensen DAON MENIRAN blaaszlekten steenen pünlijke druppelsgewijze urineloozing P b ƒ 2 26 6 b ƒ 12 60 Ds urine komt thans in grootere hoeveelheden dan vroeger terwüi het niet meer zoo troebel ia Bovenstaande aanhalmge werden ons toegezonden door de gmruikera van Ind Geneesmiddelen Men eische op elke bus de naam THE SINGER IMPORT COMP SROaiaaEB Paatbaa IM Verkrijgbaar bij Apotheker onDrogisten waar niet gelieve men zichte wenden tot THE IMP COMPGRONINGEN 4456 37 GOUDERAK AdverteatUn en abonmraenten op dit blad worllan aangenomen door U VLEGGBBBT Govlarak Belastingen Laat tegen billijke oond Uwe boekhoudingen inrichten bijwerken enz door een geroutineerd en gediplomeerd boek houder ass accountant Uitstekende referenties ten dienste Br onder no 22 Jl bureau Goudsohe Courant Markt 31 3C Piano s 201 korting De blzondere modellen speciaal vervaardigd voor de tentoonstelling van Moderne Muziekinstrumenten Bovenzaal Caland Rotterdam worden uitverkocht met 20 o korting === ONDER VOLLEDIGE GARANTIE == Sluiting van de Tantoonatelling 9 Mei 1 336 H J f In nagazijn Mi Rozendaal 13 üonila laa V n It U stet is het nieuw f te en goedkoopste OO TUIST ONTVANGEN rede internationaal k heb mt leeren minnen Anna at doe je daar Het Zigeuner Meisje Hansje nog een dansje Overal waar de Meinjes ijn Moeder weeldi Slaap 1 edj i Verder Artiphan Ptiten f 1 75 Pirliphoti 30 c M f 3 28 Vwftn vanaf f 1 SO Plattn ruilen 10 eant 2 SK R parBti billijk 48 Dt mm i KOKO een zuivere heldere en nlct vette vloeiitof bevordcrt den haargroei versterkt klieren en ha wortels vborfcomt het spliilcn en uitvallen Hoofdzeer en rooi verdwijnen nadat men KOKO ecD paar malen heeft gebruikt men iprcnkell tenvow dig KOKO op het haar dan wrijft mei btt ucht io oederwaarticbt tlchHnR en borstelt fltnk Vcrwaarlooa nooit Uw Haar V stellen geen dwa of onmogeHike tlscbeo aan KOKO maar wij zeggen en houden vol dat geen ander preparaat KOKO ala een suivar gcaaasnladal voor a t Haat kan evenaren WAARSCHUWING Lef op onderstaand HündcLsmetk voorkomende op elke flesch KOKO wordt nooit los zónder vene gelde bultcnvcrpakking met Handelsmerk verkocht PrU r ta klilnt 220 mtddan 390 groattflaaeb KOKO Shampoo Poedaia f O IB per pakje V fUjtbaw ba Apetfeikart DroibtaaaaP r HflNDELSMEBR Verkrtjybaar te Gouda bü ANTON COOPS Wfldatnat n te Sckooahowm bil A N VAN ZBSSSN Advm towH In dit blad KauwgorrT pepermunt krulzemunten vrachtnsmaak ANTON COOPS Drogist Wlldstrsal Pa tol NV DE TIJDGEEST T rekking v an 750 nummei s lan ovoi 6 taan van Notan A G MUUE M aandag 2 Mei W21 Pr MD ÏSt UC i3 3 5000 bS38 2000 31 150O 33 1Ü0 IK 13338 10619 MO b3S6 1356 1531 117 t l C 012 9iv6 92S8 137 11 1 bi 11 11 n n W Mlgra gtW 1 i 60 XI Jf 81 KS 31 l M ÜOIT 70 85 I3 U 16200 1 J JOH S Dlüt J4 m y t 11 3 7 U fi 151 Jl II41J u m J il tt 2 22 I U2t DB a 5 0 biJS 26 54 ims n JIJ 7B Jö 3B llbU 71 n m JO Ji 7 89 llblb 70 m m f 11 e4bj 7 T4 21 51 91 I41Ü2 164011 i mj 4 öSOJ n I17bj a D 5 Ö5 JO 020 W 1 d4 t JO 3321 44 J IlS Xt isau t 49b n 64 43 H2I2 M im 545 51 6623 5 l 7T a 1 öj 77 m H 34J9 bH cm9 JJ 43 J6 50 6723 80 119ÜJ tö B4 J J7 W 24 OjÖJ 21 14321 m i ly 7J 27 79 67 S B m 8tj 3518 7Q 0737 Ü8 168 ü 91 52 6845 44 12Jff 7 51 w 704 90 67 50 144ÜU laiu m a JW3 aJ 94 IJ W 2 4tt 44 G977 19 222 l J loij r 47 93 7004 9802 J 2 n 71 3700 f 79 59 1450 S 8 837 7 56 9003 77 37 81 IBSU 71 32 82 20 S2 14 171 mt 85 77 7121 37 m 7 1 Q 1 34 3800 60 53 12312 146 2 tn u 51 16 81 7j 22 17201 n 54 Jl 72K n 2b ti 27 s 1057 3938 90 10O29 31 10 a H 71 49 7373 55 12418 a A S 1119 12 92 65 t I4T17 irjw i i 40 m 7463 78 78 84 11 t 81 403U 88 7 J ai 9b e H 90 54 93 9b Pm i4eu w i a I 2 5b 7519 10107 U2 5 I74IJ S 43 9b JO 47 70 54 i m B5 4156 37 102 1 12014 b l J I 1370 42 1 bO 2b 29 H ITS3J II 4 0 bl 41 50 91 17S23 11 4J11 bb 64 12718 99 J 4 42 70 Ö7 77 l Mll fi m Jb bl mi 89 ö 4J 97 31 IjOö 4402 66 I032f 12804 jO vnn fl 75 37 67 bl 16 5j 43 M liU4 77 1 75 J9 91 Tb a ii 4515 7 05 96 bl 150O2 S3 S 55 63 H 10406 1290Ö 34 S 83 4tv 19 77 40 ge ïl 7817 Si 13005 48 n 1783 30 A 39 49 ITSOl t 181J 472Ö 7W2 56 43 63 i 30 483b 20 63 47 15130 II va 5J 52 j9 10524 70 51 31 2004 78 78 U 13104 9b 1 37 5011 8003 47 M 15210 1 2101 10 54 bb M 91 i U 72 68 10689 13210 5 ma m 36 90 8140 97 l 332 II t 40 S140 8210 10721 Jtt 15421 mn saa 87 27 55 79 Jb 74 46 5245 40 7 95 JÜ AQ 46 44 10804 96 65 m 33 5330 47 13354 84 18202 2 2BW 60 65 37 70 t II 80 8335 61 J3 IS60I 68 5413 38 68 96 a d 73 5J 6b 71 13422 Ö tmt zs 2491 5509 77 90 26 1570 i ü 2520 52 80 IIQ14 28 42 46 B3 76 8452 58 7J 47 18408 86 86 50 S 89 lil 13 jeoi 5645 8601 J7 D 21 21 es 71 HOU 13517 1j83D 23 26 80 B6I8 41 4 54 30 82 91 42 93 56 42 60 91 873li 54 13605 66 4 t 2709 5o w 71 57 27 5705 M 76 57 77 74 38 40 79 70 15909 80 b5 43 92 83 80 21 90 71 49 8B4I 98 13718 50 18512 2804 65 11189 34 77 IT 13 72 89 i8 91 50 16003 TB 20 5809 S Wi 56 28 92 34 10 II20I 13811 44 18665 33 JOfii ge J 34 45 3621 A I 44 75 2 12 74 30 86 16110 14 AGENDA 22 A n 6 M L BloemMitMihioMWtt Terrein Van Beveramgrhlaan Geopeaa 9 6 en 7 11 uur 2 Mei 8 uur J e Harmonie Buit wone Verg Goudrehe Winkelienwroenigmï 4 Mei 8 uur Gebouw DaniSI Cursu E B O BsUiefd TciwMkea wd nretnld UIA m Me liu t nmnn ootnuwn n I l riw x t Tyma tdUM j eM om dM0 ia oaia atnoda te imauw EleotrUnhe DmkkerU A BBINUIAN a ZOON QOffPA No 14612 Dinsdag 3 ïei 1921 fiOUDSCMCOMAM VERSCHUNT DAGKLUKS BEHALVK ZON ËN FEESTDAGEN 1 4 regele ƒ 2 06 elke regel meer 0 M INGEZONDEN MEDBOEEUNOEN Op de voorpagina 60 booger ABONNEMENTSPBUS per kwartaml ƒ 2 25 per week 17ji t met ZondegsbUd per kwartaid f 2 90 per wedt 22 cent overal waar de bezorphg per tooper geschiedt l ranco per post per kwartaal ƒ 3 16 met Zondagsblad ƒ 3 80 Gewone advertentiln ea ingeioadea mededeellagea bQ contract tot geer terada ceerden prtJs Groot letten en randen worden berekend aaar plaatimlait Advertentifa kmum worden lageiondea door tuuckaakomet vaa aoUeda oekkaaddaren Advertentiebaresuz m onie Agenten Abonnementen worden dagel ks aangenomen aan ona Bureau Markt 31 GOUDA by onze agenten den boekhandel en de postkantoren ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgkring t 1 6 regels 180 elke regel meer ƒ 0 26 Van buiten Gouda en den bezorgkrlng 1 5 regels ƒ 155 elke regel meer ƒ O 80 Advertentiën m bet Zaterdagnummer 20 bdalag op den prüs Boreaa HAR 31 GOUDA Redactie Teïef latere 545 naar men weet aJle kans is Naar verl uüdc Ld daarover reeds atlvaes uitxiebracAit De Xoln eitning bericht al ait lieu then Het orgiaan van iiu ri antv de Ober hleahohe Urenazentuag vetispreHlt m etn extraethtie een bericht uit Warachau volgens hetwelk d inttmreaüieerde oom miAJiie haar laipwat over den uitalaur der volk iteminunig m Opper Silezie zou hebben opgestedd en naar tten Opper iten Itaad ge omten Ut lapport stelt voor Upper iïJlezie te verdeeuen tuasohen DurtachJiuid Cl 1 olen op een oodanur w use dai Dujitschland byna geheel üipper twilez e te amen met het ceiotiale industueH8 bie i zal ttruigen De mtengeallieenle conunisiJ e ituidt aan om Polen alleen de dastricten 1 lts en Kvimïk toe te wiizen met een on bedUKlendfi grenawv BlgmK m het landie iyke iLiatriot Katbowiti ten Oosten van de stail ivattowutz Voigen s de blatlen is een stakins m een ged olte van het Opper ibÜensche kolen gebie l uitgebarsten in aanshiitinsr van de opruicntte prociamattei van h orfantv waarin hu o a zegt dat in een veripade r ng van Duitsohe induetiiieeien onder oüizttu rscha © van den Duit cihen vol hteminmgöcommiflisaris da Uroanek baalo ttn zou ziin om miKeval het laml aaji 1 u len wtrd totgewozen de fabiieken en mti nen tt vermeien en dt schuild te De Bntöche mj iniwt eraatakiiur ge Juk boiven al met een enkel wooird ouee merkt op het doode punt geiHomen De munwerkeiiB zun beblot n dwor tt aebten en die reireermg hoeft voor het oogenlbldc haar laatste woord reaproitn De eenittre straal van hoop ax deze moei lukiheud 1 een voorstel dat Sir Robert Home en de eerste minoeter zich afzudug zullen houden en een beroep op anderen wordt gedaan Er a ook een voorstel ge daan dat de munwerkers en eivrenaars te zamen zouden worden irehracht voor een hiof dat zou opftredau als arbiter m hun ItftUe dat tegenwoordig door de zjgji fascistische nataonalisten onveilnr wordt gemaakt ataat voor dt verKJ zirur naar aanlemUng waarvan een correapondent van Utr bund scjirutt lijnnen enkele weken mU SU t n WËil dageni zuJ Jiet Italiaaiayche volk tu stemibus iraan om aan lnolitti een moeitleihetd te beiorjren die hem m taat zal j U tilui zun machtig hervornuntrswetk lt n e adv it brensiren Dat hervoamuna wi riï aanvajuke uk een rueks iiurrupi nde wttten heeit reetls tot stami trehracht vtrmimleriinif van het del cit van 14 on milliard arbeuierawefcten enz Maar de nKii vpionki luae rcgtonngiamteiruerheid waji van hfverknle oipicei tt de Katholiektn maakten zicii vooiiichitig van Htt legee ung vbloc lo en de vroeger ovtr htt aide meen i olitti Eone en hocialwten namen oiidier dtn drU Ier venlioudimren etn UMxta meer afkotriag standpunt turen iten proniier m In het buit nlanri lien omdorv l u CS hot en haar dooieen met het tre k Idt r revoluties tegen den Htaat wia ren u tgöbroKen De regetring als looiia mg soheukle ïjch aoo te zeggen veeleer ui daar zu zich in de towestiea met of nau MeUnk s mengidie iKisondartk stroomde er bJood Onare twnfold met veel van beteekenis Maar htt gng tmiaaJ niet mitr aJ in Hun n en iivl taan bn h€rt bezetten der fabntktn ov r een oproei van h t proletariaat van de bol lew lU hc tiementen teurtn de bouj geois e het iring veel meeir over het ant wiwni van Ie tot tubverrp zoo lamltwLwe lytieJuke slappe bourgeoisie op de eeuwyie gewoUlpiogungen lor de eammumsttn br gebeurde een wonder de lonure bourgeoi s n treheel Itatue vooral in hot Noonkn en n Miiiiiden Italië spron alü op een al gewproken teeken op vereemgde zich tot euR ftvscistische beweging en iring nu d rootlen met hun eiiren wavenv maar opein dg krachuger en tactvoller te llif Weks twuar ha l de rwidinunibni Kante van het e aelschap maar de btsohükkiiur over tien dui cndeu ter ui de communiisten ei Iwo derddiuuendeu hudden Maar de onireihoorü dncsite v iM waarop de onder de naUonaie tlneicloui Arudende fascisten de bobitjwu tische elementen e onder houd n hen ook waar zu zjch maar zwak pro eeren ie vei heflen zonder pardon neerslaan aonder Jeven te ontzien daiirbiadibureaux in brand ïteken op bu uit tek soctahatische stadiën en ftreken i trafexpe üties oer auto Ion Benden wuarbu Ie bolsiawtaten zeti c en launüig worden neergepaft als bmn d ei ner dczt heek campagne heeft de vrieii den van Lenin in Itailie voUomen bc scliroonwl gemaakt hen aoo te zejrgen tot U rol van den Kcransolden howl voroordeeJend Veweeft prfrt eeren zil door bom aanslawen teven de fascii ten z ch woei te doen gelden op vele pJaataen loopt het tot nu toe tot het geloof aan Lemn opgevoede proletariaat m ma sba t naar de fasci en over uit louter an n t i n nadat ie vreoso lüke schouw burKaamiajT in Milaan de ooen bare mcwninir tot htst uiterste prükkelü heeft IS van eenig noemenswaard bolsiewisme in Italië geen apoor meer te ontdekken Het gevaariuke is nu dat niet al leeii de eigenlijke bolsiTewrsten en Rowihe aan de terreur der tasca ten offer val len maar ook de reolutsche sociaJ aten M i Een ultimatum aan Duitschland Toepassing der sancties mtsesteld Duitbtiiland kiygt een ultimatum Frankruk mobiliseert Waai t om gaat Oproep van het 1 V V Het advies in zake Oppei Silezie Poolsche bedieiging De mynwerkersstaking in Engeland Stmd tusschen fascisten en socialisten ONS OVERZICHT nugimajJh op aam dat men ten overeen komst t iujt Het blad haalt tiaanbii de mee imig aan van den tiranEchen eoomomiisit OharJcs JliBt dtze schruit m ziin pas ver schenen boeik over de Ikwtwhe oorioir iii nancien Uc hetle k westie woMt beheersoht dooi het clcmentaLre teit dat de eeniwre riiJtdom veike ten vol kan atstaan fafjrezieji van Ajsiat i op indtre landen bataat in grond stoficn foedeien en diensten Geld met u tioiiidejing van loud d ent alleen als een mwldcl ter verrtkeTunijr en ter Ukfwidiee inig J U Say heeft dit f e t uren irededen reeds jjeconstatecrd tn op de bekendewyze geformuleerd froederen woixien metgioenleren bekocht De schadeversroeriinijrskwestie komt praotiach hitrop neer dat t rKiiaLi b JËveiinK komt in plaats an koqpU n faJoite bitlll hot echter toch etn k ts van Kouderen Iwt t coiicluAieM voJurtn d iaruit Ie ten t oiii a staat te iim de sohadievorgoediing tfc betalen moet Uiiitisohland een knaohtJ en hdn lel voeren daarbuiten is elke verjfoeiiii ondenkbaar Len bovcot van l uit üche roedtren it etn ma tre el w ike door de politiek der schadeverK oedanir vol komen onmoj eluk wordt emaakt MgiI begrip van een economischen oor log was wellitcht van eenisr ditpLomaitiek nut KeUiuiende tie vuandfeliiMieiLen nu de vuiand veralauren is zou zulk een econofnu sche oorlofc ailleen oog particuiiere belan Ken kunnen dienen ie het totaal bedrajr dat Duitsc hland laarUikb bctaJen kan en dus ook de oerio de waarin het ziin schuld voldoen kan wat ot het bediajr duer schuJd ook moure zi n sLaat voor een zeer eroot deel in on mu tóltlUik verband met den totalen oim vamfï van den Duatsohen handel od het b temUind In een beroep van het IntomationaaJ Vokveihiond woaxlon dt Duitsohe voorstel len et n goede groniU a r renoenul voor een vretlel even le o pilo S smjr van het vraan stuk der schadelooBsteiEinur In den op roep worden de Eautente rageennaren vtr maand onderhandelingen te openen zonder neuiwe dwangmaatregelen terwiil de DuitBdhe refceennK rnxrét aanbevolen een zoo gioot mogeUike bereidiwiiHatieid aan den dag te legigen Hoewel ir Sanwns nu vwJhoudt dat de clausule om trent de toewnzmg van Opper Salezie met Ip het aanbod dat naar Ame nka werd geseind thuis hoort tooh heeft I uitscihla nd van den benanne af aan de Opiper Sileziflche kwestie nauw verbonden geacht mat het vraawstuk der aChadelooB etell inig lanmens steedis heet e het dat Duitschland minder Mu bunnen onbrewceo wanneer het de riike industriejtebiedon van Opper Stieziè mm veriiezieii wiaarvoor Lloyd GeortTge heeft cozeRWieml H£ t Jïiuhnjpebiiöd zaJ met onmnidelhvk vnorden bezet Duitbohiand cn spt eoii uJtunatuim tMegezondem en kan zich dan noe eeawe idaiten bedenicen over de uitcrwte eischcp diö h t zuJen wonien voorKeieird en m ken ibtiaadiemtHiLl vc mü i ranimk epatiLd met de belofte lat het wanntei DuiW hUnt nu nag met tot i ede bUikt te zun gebiacdit 21 11 troepen naar t liuhrKobietl ma zen Iden Ais bewiifa dat het dien overijren jpe aUaeerden hiermee ernst ia heeft I rank ryk macbityfimg geJurogen te mobUibeeren waarop Brjand zuoh Brehaast he t tanir beiiefoni6chen we q i£itructies na ir Paui j te zenden de iachtinig 1919 op te mopen Voorts besloot de Onperi te ilaaxl dait de commissie van hea stej bmnen de vier da fen aan ÜiuitbcJildwl mededeelinur zd dwn van de waarboi en welke een uttbrmdiinK ter beszettme zouulcn kunnen vcrvansen Nieemt Duiitsohland dae aan cUn zal ihet üaihiigelMed met bezeft woixien In ihet te Kettovengeisftelde evat zal de bezettimsr on moiddelliiik plaats hefcAen Het antwoord zal bininen viif of z ö daeen na onbvianiR st van de nota te Bepltm moeten jreireven wTordeji VoI ren een ibencht in de Evenine Stan ilard zou deae termun U daigen bedraeen Wat de fmancieeie voorwaarden betreft lid vastgesteld dat Duitsohland 36 treUike anDfUBteiten van 6 auner schuld zal be italen löt 19 8 woixlit de interest bepaald o 2 lalter 6 o amortL atie inbe rrepen Allvorens deze besluiiten te nemen heeft de OpperstQ Raad uitvoeriB beraadfiJaatncï over een vooistel van Jaiaoar dat Llovd Gecwge en Gurzon uitvoensr en fcrachfag bestreden Nu een beslisfiuwr jrevallen is heeflt het tgeen ain meer de jreheele discussies na te Kaan hoofdzaak is dait IXulischJand noig eemige da en de tiKl heeft terwul Frankiyk er zich tevreden mee kan fltellen dat al jrebeurt dit met thans tooh hinneakoTt tot toepassimjr der sancties kan worden ovenragaan wani aldus troost AuiRuste Gauvam de lezers van het JourBial das DobaAs met het uitstal mdien Duitschjland zich aan zim venphohtinjren lonttreikt i £ heit wecte t idsttup van han delen zonder belang Het jraat er om re Bultaten te yericr fi n Frankryfc zal raar ne eemge daigen vertraeinur toestaan in kben daarmede de medewerkawr van de Bntaohe rcKeennir wiordt verkretren en een iogii ch praktisch en met zim rechten olloomen overeenstemimend stelsel m toe paasmg kan worden toebracht De Britsche pern wiidit nu over de mdn weifceröStalcing weirnsr te vartellen is be langnilte besohoumniren aan de conferen tie te Londcin en de vraajratuïdten die daar mee verband houden Zoo drinurt het En gelsdie fmancaerablad The Economist er eetten over het verkeerde gcAmiüc van sch m de Bubjonctief 5£aar ik moet een kosthuis zoeken Viel RaJph hem in de rede Jouw plaats is hier bij je ootn je naas ten bloodverwamt en myn doohtere Zijn de luxfate en beste meisjes die 4c ken vulde Ralph aan De profasaor z g hem met een spottend lachje aan H was op het punt iets te zeggen maar bedacht zich Mj s ien haid hu vroeger leta andere gehoopt Toen Raiiph s avoruk naar sun kam r Igng Htond Keaia eensklaps voor h m in het duister van de gang Goeden nacht RaJpOi zei ze yen geef dezen zoen aan je Wonnie En Kesia verdween terwijl Ralph met mn Uafcer in de hand verraat bleef Ktaan HHOOfl STUK XXXVI Het miniatnurportrct Het was vasten de dag voor de avond maalbediemng m de gemeente Dullarg Alle werkzaart eden van daen dag waren afgdoopen en Allan Welffli matte urt in Ksin studeerkamer Maoue Bell klopte op de i ur Juffrouw Wmiftwl Oiarter van Graag Ronal i wenacht u te spreken dominee MIan Wel 4i vertwrg liJn aandoenonir iwoais hy dat aJ jaren gewoon was te doetii maar rooeet iich toeh even aan de tafel vaatJhoudeB toen Wmiue bmnenb Ujj ntrkw hur oradar leto te MBgeo boot aUaeo eairtiMtv voor ha joaca owtele vóórdat de Raad b een ia geweest Dat klomk mjnder vnooluk dan een hef les roman In plaaijs van vroolyk zagen de drie zusjes er nu bedruikt uit Hiet is toch naetb ernstigs hoop ik vro Jemima angfitiig Neen zea Rial St idets waarover ik me behoef te sdhanien Het gaat om de Marrowunscthe kerk O neipen allen verkurht uit en ovei het reciht der Synode om myme daden te beoordeelen Maar dit boezemde haar wemig be Wü Dullen vader wel overtuj Cen zei Jenxuna kalim a z a Kemei en anders zullen we hem het eerste half jaar met met rust laten s j het aagt u het todh waar zei kleine Keren die het meeat met haar va der was J amma bedsildie hom Ke ia pdaagde hem maar kJeine KerennHajipnich kwam met itö pantoffels aandragen en zette zarh stil aan z aie voeten neer als hu in de groote leunstoel b J het venster ging zit ten lezeiL Met hooTxle een vlugge flinke tred op het kiezeipad De jonge meisjes vlogen naan de deur zelfs Jemima vtrgat haai kalmte Ralpih hoorde apoedag daarop alte atemmen door elkaar praten en ving tie volgende zinnetjee op Hebt u goed geluraterd vader Hribt u het goed begrepen Jloor eens Dien avond deed Ratph noif eens het zelfde verhaal aan professor Hmcqvueitk die hem aanhoorde terwüJ hu roobwolkjes oit zun pgp blies Toen het uit wae waren run oogen vochitag Mwsehien dacht hij aan lüa eigen Jongen t d Je hebt goed gedaan Als dt een xoon had gehad zou de ook wiUen dat hij zóó g hMsdeJd had Jammer dat je mijn zoon Biet bent Stoor je met aan die JHarrowön sche kerk en help rou op sc wol en 9bu deer mtuaecken vl ag Papier en inkt kusten met v eJ en aanstaanden somer kont f ia mtfn ptaate komen terwttl ik daa Of mij feoek oMfn wwk kao voort FEUILLETON DF LILA HOED Naar het Sclwlech van S K OROCKlTn Vertaald door I P WBSSBIJNK V BOSSUM Nadnik Terboden 45 4e hebt tooh mets doms becaan vioog Jenuma met een kmpoogje Vertel ons eenis iets van haar nepen allien tagelyik Hoe weet je dat er een zii is vroeg Ralph om tyd te wmnen Keua begon te lachen eveaals Keren Kappudi maar Jemima zea bedaard Ik hoop dsit ie een degelijlt meisje isl Ik hoop dat ze er liaf uitzaet zei Keda JEln ik hoop dat we goede vnendorawn rullen worden lei Ueme Keron Happuch Ralpih dacht een oogeoblik na toen vertelde hu de hede geschiedenus aan zun leve raohtjM die men al oude vnjsterB noeande Tot nu toe waren zii de eemge meisjes doe hg keiode alles geweest Twr Raipt maar ztf waren geen greintje jaloerach op haar dae nu allee voor Raljih was Maar ik had het eeirait aan m der wallen vertellen Missciuen zal hl me ook met willen ontvangen want hU moet me op mun woord alleen gedoovcii dat ea waar w t ik hem vertel en het uï een Mt d t mü mdar inU nUt ia bate wM Wat denk je wel zei Kezia Mx wa 2 6 beredeneerd vóór zun verrtek Gaiiw eTl ftl maai lang wachten eer m trouwt Dat is de ware wyaheid ï AiIs JU je boek kiaar hebt over De Vtiourw dat je m A pmil ai hebt geschreven TOM je het mg maar geven zei kleine stieren Hajupuok ju hebt het met meer nioodaig De éna dames TJmeimeuk war i tien wwtje jaloersch op elkaar ïwoaiB het dik wyls gaat met mahtjes die met cén ne ef ale BUBjes z jn groot geworden maar mi in plaats van jaloersch te zyn van har e onbekende mededangeter doden de lieve meisjes alles om Raiph van haar belang J 1 zyn hefdesgeschiedems te doen beuken De dne mohtjes omnngden hem Har oogen sohrttenlen van nieuwagienB ad en Ralph s blos vemed alles Ik höb je weeenlyk iets te vertellen deren zei hu maar dt wilde er eerst met oom oflrer sproten Ik ben uit de paa w e vm OulUu w gejaagd en m n va r wil 04 Hnt ia stut huu oatvejigen