Goudsche Courant, dinsdag 3 mei 1921

No 14613 60e Jaargang INGEZONDEN UEDEDERUNOENt 1 ncala 2 06 alka ragal maar ƒ OA Op da Toorpaglaa 60 hoogar Gewone advortentlSe ingosoadan mededealingsa bU contract tot saar garwksceeiden prUa Groota lattars an randaa worden barokaad aaar plaatarulnta AdvertedstUa kuanaa worda lagasoadaa diHNr tuaaefaaakonut vaa soUada Boakkaadalana Advarteatlabuiaaua sa oasa Agantaa Redactie Telef Interc 645 Administratl Tdif latere 81 BUITËNLANOSCH NiKUWtt Napofeon i 100e aterfdiaK Den baax Met al het eea eeuw g Iad a z a dat Naipoloon 1 op tM Meieoa ov c l Ni en de renubUek uU dei n iffMteniki ui op itolubtftr nidu wu z vieren Kec ii i na uwfuen tentooBttteilanjrwn en voordriuuiten uenoucten diu hot volk den ttid van iNuppU wtM m heruuieriog brongen ii r w n lueuiw MiapoJeun lUm genuuUtt en r lulien onder kumugu l 4iinfr pelgnnui ocnbra naar MAiluatjHNi t ouUuneibieau en muAcniM Düdc naur Waa noo nlaats hebuen n t voornemen beHbaat oen cowires te iwuuea waanaan NuipoieunTontcherit mt alle Muiden bahaJve iMuttMAhJand nabuurtux wloeide retlevoerumrcn zuiJhl boutlon D n 4tiii Mei plecbuge dienst m Notnn Dame iDen ben Men oiodeUik parado btl ten Are de iriomnbe ui begenwoordwheid vaa den pretMdout der republiek o Hiat aooaUi de heer Ooutaoiine de flecretansgvo raal van het feeat comité heeft irtoagU het toigenwoordige leger z tch met de agtv ti tumee van toon m gedachte verMiufffW ican De nuddagri volgen de feeatöiicxneden in den Dwne dos iavulidös De w et van m in iiteini én eneraals tal sioh naar du gmüUMnbe van deji iieizer bcweven ea maanKmük Fooh aal bii den saikotaatr omkransd door do lauiw weren dor Nacoieoaoisoho veldalagen de xedachtenMireae houden Deze moet precie 11 minuten fOór zes uur eindigen hot o enbl dat Naooieon e n eeuw fceleden stierf Want oo Uat oogonbik bofpinneti buiten ile lUi kuoa johot n te dmuien Ook up Condka sal op £ Uei ea vicebtige henieukiing oloaU vinden va bet overlijden van NodoIm l n piroctMsie met den bisachon vaa AjaecJo a n het boojd zal zioh s monren naar hH Palmenpt Iin beirev n vlaic tn h4 gebooi tohuit van NhdoIooil Daar zaj ta liooucnitfl onder de palmen worden ttwwH voor het altaar owterkbt aan den Toat van het standbeeld van den Kersten Coa bUl 8 Mdddags lai generaal Fnuwbet d Kapervy als vertegenwoortUger van de Kraasche reweering de eerste teen leswen voot een gedenktteken van de plechtiglheid In den vToejren mojtwen zullen oo hat tijdstip dat de ibuimeling h HMlerd faar geleden stierf lOl aaJuutedioten worden retoift ZWITSERLAND Ex kdiaer KarL Uitt Bern wordt emeki dat ex ksdnar Kari die nog to l ui rn vertoeft od Uitnoodging van den Bond raa l zifh te Wargts aan het Vierdnwou bteiknineer aai venturen Eh sal een heel hotel voor h t gezin van den ex keizer worden sK vMJfA AMERIKA De elledfnNtakinx De Tjmes verneemt uit New Yoit D staking van 6000 AmienkaanRohe sohean mMbinóaten en jsAokere U IhtoandagoekU nd begonnen en daantoor zün reeck meer Ontevredenheid te ParUs Het èritsche voorstel Eenige toenadering Amerika tot deelneming a n de besprekingen uitgenoodigd Blokkade en bezetting van Hamburg overwogen Verklaring van Fehrenbach Dr Simons over den Poiolschen overval in Opper SUezië Onrustbarend nieuws De Poolsche t geering betuigt haar onschuld De Britsche arbeiders pogeniuit de impasse te geraken ONS OVEKZICHT KdcA alle FramüKihcn 2Üm zoo spoediilig t noio t aifi AuKTUtst ïiaiuvain wiens wuspraaflc over de confemenitue te Londen welOsleren uort heA Jipiuimail d s Deba ts ovenmunen de meeste tooniaantrevende bladenzijn van meeninig ditut het er wel terdevetoe doet dat 1 Mei ii voonl iii ieK aan zoiidier diat de sancties ziin toetfosmaat etgmUïk vmden ze dat Jb rajikriik een bittere u tfj sdildten krljirt Zoowel die Teaiww a s de Matui labeji zich pebsumiiatiech uit Waarvoor dienen dt lasten van die mo bmlisatie Misschien züIjJ en de troapen boeh niet aaar DuiitsohlaJifi Riezoiiideii worden waarom ojib ian nioodeflooze kioaten en moeite op den ha U ewjhaairi Daairuiift bflylot wei dat men net tevreden i over Bnattid s manoouvre I willen de benohtsfevers en vooraJ Huva dae voortduTenid teleKraatf en telefoon in be ila g neemt doen elooven dat het mett Ls dian een kwtestie van eeniiEK d en lu atel bij eeai naiawkourtïre besc ooiwiiiisjc blij lot weiL dat Duatsdiiland zware en nieit igeiheel aannemelijke easchien wxnxlen tFej steldj echter ze naderen toch bet aanibotl diait DuitBobland naar Aonerika heeft jrfl zonden Uoyd Qe rge wii efli hij mo t M wel gediwonKen door de liberalen en Af arbeddeiTbi teupemoet kormen Hii doet irt liaiwiuig door Bii iandi een schün van ireliiti te geven loo berust hii in een scha i ïIoaaatelhiUï van 132 imbÜLoen jrooidniarltr il evenwel tie onmiidiilelliiike waiarde van ddt bedra r sohynft al veeil kiemer wanneei men betltenkt dat een zeer croot def er van in de eeirate jaren wolstreifct gee intereitjiTi Bal opleveren Wait Duritsichiltmd aambDod lou ecMer ononiddeUyk rente opbrenKefl ïoodiat in wenkeJiJkheid de mouwe et oh en het laatsite aan bwl niiet zoover van elkaïur verwijiderd zijji aJü men op het e te eEiehit wel iZiou meenea l e betaniiiar volgens het Eneelsohe plan gesohiedt daji als vailüt de commisüie van siiadrevengoediojT geeft voor een zeks r aantal miliiarden bona uit in overeen 5tem miiw met het betaalvenmiogen van Duitschland Drie bon s moeten 5 net iJOibreniren Die rente dnent jrerlekt te worden tioor 2 imillJard die Duitsohiland C l k laar betUen moeit ndiua 25 van die waiarde van den uitvoer Is het twtaal van dóe bei ie erooter ian de rejïte van de reeds uit rc4reven bons dan worden er noeufwe bony intarefiroven door d e commisBoe van herstel m het ovenbalügie bedra aan rente te absoirbeeren tot men de 132 moUiard bereikt heeft dan bcKiinit de amortósatie Zoo hwrot men d ui FEUILLETON DE LILA HOED New bet Schffbsch van S E CROCKETT Vertaald door I P WESSBLINU KOSSUM Nadi uk verboden wait de icodsdieDKbige vraagtiCtiikken b treft Hy had taii boeaicht gehouden mm lyn dagdiflcstch werk en preen iljn M irWen spreek talent Niaarmaite hij but vertoonde ticb op b t gelaat van lien voorritfter hoe langer Vmmeer een verwondeïde trek hy keek strak naar de tengere gnatalte van dm prediikant van IXkllang iie scheen gebi te g aan onder het u riag dat htj nkoeat uitbrengen Allan Web h gui r mbttsi m legde bM niipport voor sioh oqp tafel Ia dat id le wat ge f oeg de imMnHtter opstaande les antwoonkle Allan WelA Dw be huitUg ik u heiwun de v eyZttter viin te veel of te weindg te hebbaa vertMd te veel voor mij den vadw vaa den jongen man doen gy mMden in dm narht zooder te aegigen waarom uit uw buia hebt ge et mjjn loon stwkait van éf ManwtJnsche kerk ra aan uw zorgen to0 vertrouwd te weiiag ncuir mijn tin als ik u als voonsitter van de Synode vrai om n ti niet alleen een verfiag te gev n v a de ijver en kunde nn den eamUdaat maar ook van Bun g dnig en zijn omgaiwr aa gesprekken Ik hrt mün venfag usbgebmebt aaeafo het behoort ntiwoortkte Allan Walah kalm Wentt varVBlgd 46 IHiji had getracht bwee hanten te scheddeti die den redhten weg g koB en hadidien hij ihad gedacht dait izyn plicht jegens die fceiik sijai alles was heon ddt fjfioooA Maar zyn TToeigere briewen dde hier op tafel voor hem lagen weerapnaken dit WEnnie toeefc uit het venster en s taarde lK evig naar de bloeiende hei Hare gedachten waren ver weg in EdSaburig vanwaar zy dien numgen oen berwdit had ont TUügen dat haar deed beven van liefde en i ied Hjden De prediücaot ziag haar aan Hoiiuit ge Tan hem vnoog hü kortaf Wjmiw wiienp hem een Wik vol veronitwiaardiiging boe Dieip in haar hart daolU Ü die liefde ails iete heiliig vorborjpen Maar toen ij Aüam Welsh aanzag begreep zÜ dat ihij uit waaaucdi e belanfratellinff en niet iiit naeftïwsigierig heid die vraag de d Bt houd 2iMLbiveel van hem antwoordde ly Allan Welsh Icaék naar het minüailnAutje w JiM scheen hem alsof de vroegere g ö ie ine prak en zed Gq ode pre MB iMnUkU tmt tim fnaLadaa GIOOT NUTIDIIIIIIL CONCSIIIÜ voor Ziig ii üDziikpMppto ri torjaarsM Bivmc s il li2i GOUDEIIU Zie aanplakbiljetten 30 VEREENIGINGEN 1500 MEDEWERKENDE LEDEN ANTON COOPS Drogist WiJdstrasI 31 Ruburine Kindermeel Nestlé s Kindermeel Molenaar Kindermeel Nttle LOOPIDieEII 0 vraaa i Zich un te melden PATISSERIE UODERNE Wgditraat 7 soa lo Gehawd Rykumbtenaar zoekt te QOÜDA of nuate omgeving een nette Woning Brieven onder no 2268 borean Ooudsohe Conrant MaVkt 31 10 OebnTd Rijkaambtenaar zoekt te GOUDA 9 il of liet filiiiiliilseriii Kinirs op netten stand Brieven onder no 2267 bnr Q oudBohe Conrant Markt 31 Iiiiteki Ifi tirlBiiliniiH Mtscliippii Aan aandeelhouders wordt bericht dat tegen intrekking van dlvidCndcoupon no 37 deie van af heden met f 60 bepaalbaar ia gesteld en aanobligatitihouders wordt kennis gegeven dat op do algemeene vergadering vanaandeelhouders op 30 April zijn uitgeloot van leening l90i no 21 en 39 inwisselbaar van af 1 Juni e k van leening 1910 nos 9 en II inwisselbaar van af 1 September e k en van leening 1918 nO 10 inwisselbaar van af 1 Juni e k alles betaalbaar ten kantore der Firma U J OOIER Oo te Gouda gm 90 DE DIRECTIE GUMMIWAREN Patent Geneesmiddelen PHILIPS Injectie oor fleus en oogapuitjes ElBstieke Kousen Warmwaterflesschen Windkuasens Buikbanden enz N V MIJ SANITAS GOUDA Korte TivaóiemtK 10 KOTTERDiAM Korte HooEStraM 37 UTBEOHT Voorslrea IM AiMBTBRDAH RerobmnltDleia U WEET GIJ DOOR DE GROalE VRAAG NAAR ONZE NACflTLAMPEN HEBBEN WIJ DE PRODUCTIE BELANGRIJK VERHOOGD HIERDOOR IS DE KOSTPRIJS AANMERKELIJK GEDAALD EN HEBBEN WIJ DEN PRIJS THANS GEBRACHT OP Advertentiën en abonnementen oP dit blad worden aangenomen voor BerkenwoudeDorp ionr A BOOM Berkenwonde nor Berkenwoode Achterbroek dun I NOOMEN Belerache Stnlwtjb dat de Sanguinose zulk een voortKffeiyk middel is Voor allen die zwak en moede ziJn die lusteloos en zonder energie die gedurig vermoeid lijn of lyden aan pijn in het hoofd in den rag of in de lenden die te moe zün om te eten of te i wak om te slapen is de Sangtiinoee een opwekkend en versterkend middel waarvan de uitwerking snel en verrassend ia Nierziekte Nu gemakkelijk te genezen Indien gij aan de een of ander nierziekte pijn in den rug jicht nier en blaassteenrai pit in den rag heupjïcht of pijn in de lede maten lijdt of er doen zich andere kenteekenen van nierziekte voor zooals hoofdpyn bezinksel in de urine onaangename smaak in den mond bij het opstaan of wallen onder de oogen gaat dan onmiddelijk naar Uwen drogist en vraagt hem ora een doos De Witt s Nier en BlaaapUlen Deze kleine pillen doen wonderen zÜ reinigen spoedig de nieren en de blaas en brengen deze in een door en door gezonden toestand Als de nieren sterk zUn zal de pijn spoedig verdwijnen Reeds 24 uur na het gebruik van deze pillen is hun heilzame uitwerking op de nieren en de blaas bemerkbaar Om van een nierziekte te genezen moet men beslist de oorzaak het vergiftige urinezuur verwijderen Een werkelijk afdoend middel moet zoowel door de nieren al door de blaas worden opgenomen en niet zooals bij de meeste nierpillen het geval is door de ingewanden Wanneer men de urine een troebele blauwachtige kleur ziet aannemen een eigenaardigheid die de De Witt s Pilleh van alle andere soorten onderscheidt dat staat het vast dat zü hare heilzamewerking op de juiste plaats n l de nierenen de blaas hebben uitgeoefend Zy zuiveren het bloed Iedere lezer van deze courant die aan PÜn in den rug rheumatiek nier en blaassteenen spit in den rag jicht of aan een andere blaas of nierziekte l dt moet onmiddelyk dit beproefde middel eens probeeren By iederen drogist zijn De Witt s Nieren Blaaspillen verkrijgbaar Prjjs ƒ 1 75 en ƒ 2 75 per doos Laatstgenoemde doos is 2 maal zoo groot als de eerste en is dus veel voordeel iger Men moet er echter zeker van z jn dat men de echte De Witt s Pillen ontvangt in doozen voorzien van blauw met goudgeel etiket en een speciaal blauw zegel op de kurk Mocht men eenige moeüükheden bU het verkrijgen van de echte De Witt s Nier en Blaaspillen ondervinden zendt dan het geld aan E C DE WITT Co Ltd Den Haag waarna u onmiddelijk een flacon wordt toegezonden PrÜB ƒ 1 75 en ƒ 2 75 per doos Verkrijgbaar te GOUDA bij ANTONCOOPS Wijdstraat 31 en Mej S VANLOON Markt 50S6 69 WACHT U VOOR NAMAAK VAN DAM Co Fi 1 90 De Riemerstraat 2cI4 Den Haag Sanguinose kost per fl ƒ 2 6 fl ƒ 11 12 fl ƒ 21 Verkrygbaar bij alle Apothekers en Drogisten LANGE LEVENSDUUR STROOMVERBRUIK t o CT P UUR NOB NIET tt CENT PER NACHT GEEN BRANDGEVAAR N V DE TIJDGEEST NEEMT PROEF MET ONZE HEERLIJKE JAPONAIS N EEM WARE DELICATESSE PATISSERIE MODERNE A SAMUEL WIJOSTRAAT 7 s o ao TELEFOON 267 AVa ntélcostüntó In prim geheel wollen K mq rerv 3Lof Mantel op zijden voering Zeer aparte gar neer i r g bei q e cr marineblauw Bestel Uw Drukwerk bij i A Brinkman Zoon yfe5 oo lechto J mpc kYOOR 1 het HEVIGE pyNEN Rotterdam f ê Mot aiMHiH ag U bV oaa sao s groot TorMfa M Bbttld DAMES as KINDBKKLEBDING ook Toor orpaUoto Danai all op hat oogaaMlk lenöevolde van iHEUMATieiC JICHT SPIT VERKOUDHEID enz OeMCEJT U VOLKOMEN OOOR s H M APOTriEKECSenDCOGlSTEM F Ad csiCMTEfi icaQorreaoAH Te Gouda bij ANTON COOPS WpstrMt 31 2018 80 a Abdij siroop wordt door duizenden geprezen als een voortreffelyk belpend sinmoplossend aangeoaam smakend verzaohte nd geneesmiddel bij verwaarlooade verkoudheid verouderde hoest bronchitla influenza griep aath na kinkhoeat sli jmhoeat hooikoorts Neem drie maal daags eea eetlepel Abdijsiroop L voor de borst KOXO MO tulvcrc heldere en okt vcttc vloclitof btvonUcl deo haargroei ventcrkt klieren en hMr vortrli vooritotnt het ipliiien en uitvallen Hoocwccr en roo verdwijnen nadat men KOKO een paar nulca heeft gebruikt men sprenkelt ccnvou dig KOKO op hel naar dan wrijft meo btt aacht la edffvaartKbt ttcfctlnic en bontelt flink Verwurloos nooit Uw HaatI Wh fcUcn geen dwaie oF onmogelijke eischen lan KOKO Buat wU teggen en houden vol dal Kcen ander preparaat KOKO ala een zutvar gcnaaamlddal voor liat Haaf kan evenaren WAARSCHUWINGI ld op onderstaand Handelsmerk voorkomende op elke flcKb KOKO wordt nooit los tonder vcrze gelde bulten verpakking mtt HandeUmerk verkocht Pr O a ri lMkMM t ZOnlMwi l WBrMtofl0aoh KOKO SluJBpoo Polder I 0 18 per pakje Het Tabaksblad WEEKBLAD VOOR WINKELIERS GROSSIERS EN AANVERWANTEN IN TABAK SIGAREN en SIGAKETTEN Meest verepteide lezenswaardiir vakblad Hin 20 pagina s Ruim 8000 lexers Laag abonnement Belanghebbendea zenden hun adres aaaden uitgever J C SCBOEUEIJER Amsterdam en zij ontvangen gratis 2 wekeneen proefexemplaar 5183 14 Trekking van 750 nummsrs tan ovarstaan van Notaris A G MULIE Uinsd 3 Met 1921 Pflt V an 1500 1815 1000 3973 7204 W63 13174 100 10763 1 376 300 2613 100 403 2H0 3020 314 3 3Ü m 41 8616 IVjKO V D W finrn Kkt 3D 2723 IJ 41 ICSHI i2 ms i S 54 8109 iin o I4ffl SB ffi 7H 2 l4 i 00 vm L9 ffi as ai 73 81 58 33 m BI S 93 ÖJ yioii 89 li7 16221 H U5 94 2 8270 6 79 56 mi IG 99 9 97 B 60 47 13 8322 17 niu ei 5 IB 17 36 45 69 fü 65 g a 27 70 47 56 1 lem ÜI 3102 M02 a 11400 u m 163 31 tiï 5 71 70 4 46 74 H40ti 68 75 f 65 61 lOM Ol IWt 416 4 i 8561 1 Hm IG434 14 25 50 5077 81 49 1U 54 75 74 iO lba03 93 37 3403 99 8624 II628 33 IB91 AQ 10 6030 71 56 J4 J 63 36 98 74 11702 H iïl 3S 1 a i 88 6120 77 33 SS tW 3515 43 ai irt 1Ü600 a 57 38 62 17 11817 H6lfi 42 30 1A 70 83 33 16 63 70 6248 81 21 23 36 13 17 20 S W 62 19t 73 19 m 2 i J S 9B 38 50 HR43 96 Hoe 46 80 48 44 20 IS 900 48 6 65 98 8HI7 75i i6Bi2 m 41 73 6405 21 81 J l 66 3710 24 4 W lOfiB 55 7fi 62 9 J 7 97 45 V 73 91 l ffl 34 wrw 42 60 10 87 H 12260 23 64 15 90 ffi 87 IZM 71 1302 38 4 42 50 èl 5 52 51 87 14919 8 Wl 6714 78 97 28 se Mil 42 40 54 SQOl 12517 ttt n iTja n Nd 63 rm fift I W13 JS S 87 64 42 9409 12726 94 4110 53 19 34 zi 10 i J IS02 54 TB W 92 l Mlïi 78 m 14 66 7007 et 12931 4201 14 i7 am 70 27 23 wil ivni 1620 38 40 42 29 67 30 vm 30 i vidi ino w Si 76 73 4300 m 13100 M 1761 1719 9 710 96 7 35 9733 I MU 77 62 77 46 37 1836 74 7296 67 42 49 4406 71 9603 54 57 ï 64 8 84 41 13227 17 S Jl 91 19 7302 9907 74 S 1906 60 10 65 90 77 Q S 64 97 23 toooe 16 2n38 38 32 15549 15634 2 S 99 44 90 10108 24 ItOIII n 4fWI 67 15r24 31 MI 49 H 83 UW 26 se 69 71 48 72 4714 90 83 52 50 33 1 032 26 mfi f S 40 76 7605 84 68 22 10431 6Q 90 40 66 94 W 42 n rm S 5043 64 52 13618 15929 1 7742 laan 60 5129 40 10644 78 67 7flM Yt i fl44 fi c 35 28 10711 I3SX 2t B 537t 7qM 61 96 2K 5418 17 4 96 6 SSOJ dOlO 13921 Vorte Iflrt atoxd 63S6 mt r 300 6U6 V 5 Hl f 100 n l 5715 met f 100 137 i H6 9 ni I40 14ti9S ni 14693 A6Eia A Prijs per fiaam van ± 330 gram f 1 90 van t BBO gram f 3 60 on ± 1000 gramje Alom Verkrijgbaar Éischt rooden band met onzen handteekening L I AKiSS Botterdam 122 ADril 6 Men Bloeni nt otooliB Uj j Terrein Van BeverninghlasB Geopeso 9 6 en 7 11 uur 4 Mei 8 uur Gebouw Daniël Cursus E B O AdvertentiSn en abonncmentea op dit blad voor BOSKOOP worden augcnoincn door aSPAABHAN AAtHtadoSSS riWIDtL 1Ent Beleetd vemieteB wS nmK nwdedeeikc te mono oatramren v gadorinffen ooaearten v niiakala a ea om de e in oase anada t farmaiasa Varkriigbaar te Gooda bfl ANTON OOOFS V ditiMt m U SAioaohafm bfl A N VAN SBSSIN Eleotiiaohe Drukkerij A BRINKMAN ft ZOON QOODA Woensdag 4 lei 1921 GOÜMHE COllRMT VERSCHUNI DAGELIJKS BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN ABONNEHENTSPBUS par kwartaal ƒ 2 26 par waak 17 out mat Zoadagablad par kwartaal ƒ 2 90 par week 22 ceat overal waar ds bezorging par loopar geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 8 16 met Zondagsblad ƒ 8 80 Abonnementen worden dagel ks aangenomen aan ons Bureau Markt 81 GOUDA by onza agenten den boekhandel en da postkantoren ADVEBTENTIEPRIJSi Uit Gouda en omstreken behoorendo tot don bMorgkrlBg 1 6 regels fUO alke ragel meer ƒ 0 26 Van bulten Gouda ea den besorgkrlng 1 6 regels ƒ 1 66 elke regel meer ƒ 0 80 AdvertentiSn in het Zatordaganmmor 20 bijslag op den pr Js Boreao HARKT SI GOUDA ontwapenden zooivel de geineeirteJüke dobtieatgenten ads de Duitache adrenten van pol itie voor het stemnünjcsarebied De Poolfwhe troepen uatrooUleenlen Uwma door de straten Zii zouden ook m de huizen hebbon geschoten en verschiJleajiie gt boawen op deze wijize h Aben boêchwUird Ook Gleitritz i door Poolsche benden bezet In het diifttrict Hvbrük ztwden lïi Duitschersi door Polen ziin doodsreschoton H Ubr Abondiblatt verneemt voorts uit Brosslau dat de PooJiwhe onOandriiniren van plan zün tot de Kwen iamtlle KorfaiiitvHin dus tot aan de Oder oo te inikken Ket bericht dat wwt dat alleen Plese Kvbnik aan I olcn zouden womten eBtaan schijnt het signaal tot deoen Pooiwölie aiwtaml te hebben geweven Van Poolwche zij tt te Üeriljn wordt verzaWnii dat aan aJ deze inciflenten wn Kwogckle Poolsche troepen hebboi devJ re nomen Onderbusjwhen De Poolaohe reweering laat de opmanch dan toch maar oosiiuikcnd boe in de hwn dat die omrei Belde iKmIen de zaak voor haar zullen oüknanpen even jroed al ZclJaowaki in WSlna hf fi odaan Natuurlijk ven kert de ff allieBitJe bestuursconruniflöie te Opipeln va t besloten te zun le orde oowoorwaaitleliik t haiwühaven Zir heeft dientenirevolijfc lE LstereiinacJit den staat van b l r aPgekoTutiffil over de kreitsen Beuthon en oramelamUsni Plese Kattowlta eo ovnmeJaddien Rybnjk Hindenhuirsr Tamowitz en ituitübor on onunelttnden Of t helï en tal De Bntschft mijnwerkerf staken onverMoorbaai voort luege weerjatazidekaaaen n pender wortlende hontrer en annoed ten Mput Toch De Laibour Party le Darlementiuire fractie ikr l abiwir I airtii en de DarJementairc c nimi s ie van het Valtvereewi nnigBcorngres lioon pogingen om een wejr te vin kn om Uiit ie impa Be te irotwken De andersoheiden Siecretarriiw en van dez if lichajnon htibbcn tUwlurtw den secrotaris ler Mtlnuveikcrsfederatie uiticenoodiwl ofti een gemeenacbapnieiuke conferentie in bet Lttigei UL i bij te wonen Het ooffenaohiJQUiik ttoel van deze conferentie is te overwegen op welke wiJze de vrouwen en kinderen der miinwerkors het beet kunnen wonk n geholpen dooli de gelegenheid zal wonlien aangegrepen om evanbuocle middelen te beramen om uit de impMae te geraken De airbeiders koesteren nosr Hteeds de hoop dat de mijnwerkers een referendum nullen houden over het aanbod der rearee ruw van tien mlliioen pond tot huto van ide industrie Men hoont evcneena dat de te houden conferentie een bewearinff tot resultaat zal hebben die over hei doodle punt zal heen brengen Duitschland en de entente tnoQ tleeld o namens de nveerinur mette dat er aedört Zowlaig in het stemniuMr cefadad in Opper fjilezlë gevaarlUke xebeurtenisaen ziJn voornjevalJen Spoorlijnen sportirutfcffen em telegraaf lijnen werden veelal veradeltL loodiat het spoorwegverkeer moest wiordien geatuakt In de dastncton KattowiU Hdmtenburfig Beuthen Pies Rybnjoki Goxös tiitreJitz en GUmvïtz Wierden vele niaatsen bezet door gewamendxt Poolache benden doe KwelddaMleii pleegden De myntbediniven konden met v erken daar de PoJcn den werkwiJliiBen dit met geweld venhinderden AJIet duidt op een groote onidlömiBiraïw van I oolsiohe zijoe Aium te ziin in 37 iaren wat een gemiddelde opbiteögisit van 8 nwJJiard per iaar vooronderstelt de permanente 2 miüiaiti piu 6 mililiaird als opihreiunit van i e 5 pet Oim die rekemmnig te doen kWipen is er dfus een Duitsohc uitvoer noodJif van igemiddeld 24 milJiaaxl jwüdön nuirken oer jiuar Van overweigeawl belang i dat tJe irettlliücrden niet meer aiJeen voort zullen fpaan Duit hJajiid te jberechten Ajnerjjka zal nJ worden uiiftKenooduigd een verteirienwooixiiigei te zenden die weer zal deelnemen aan de intetfireal lieerde beanrötimtfen an den Onpersften Raad de conferöniüe der gezanten en de commuBsneis voor hiiTHtel M heeft Awerika nu ook hot Duiteche aainjbo l afgeslatgen ddt beteelcent geemaiins lat men te Washington er met aJlci voor voelt Duitschlaml een bilUi ke Petfrekmr t bezorsren Ilaiviin kon in deze met antlers liandelen aangezien hot hem zeer lTJideUik was iat Ft ainikriiik nooh Belurié on tenslotte iu ch üüiurelanid dat aanbod tot gronidislas der ondlerhandeliniPen walden nemen Hii moest Duitscldand tkutncun wel ixlviseeren awlere voor teUen in te dienen tooh zal Ameróka s deednemimr aan de discu ssje s veel kunnen ibiidrairen tot het nenien van mildere maiatrecrelen Aimerika zal djan met lantr nw eten diralon een afgevaanÜKde te benoemen want de tv dringt De conunissde van herstel ü naar Lomlien ontJxKlen en zooi naar men vcrwacihtte vanidiaja r het aan Duitschlaaid te zenden memoraniiura opstellen waaron uiterlijk 12 Mei te middernacht moet liin Keaoïtwoord Omtrent de diwaniKtmaatreirelen waarmee Duitsohland bii voortdurenden onfwiid woavlt hedieri ïl verluidt dat behaUf bezetting van t Rufliiwebaed blokkade van Duitsohland of baaettlnir van HiBimibuiig vflordt overwogien In de Duiiitsc he Rijlksda r is het wedjrerend antwioord van AffnonilfcB en tevens het Lontlensohe bealuikt besproken RiilasikanaeJier l Vhrenbach verkliaiarde dat het kaibinet ijn homdiing hrier tegenover ikmt niet definitief had Ikunnen vaatstellen daar naiujwikeurige mediedeeliinaren nog oïitbntken Zoodira nvofgelijik zal de Tetfreerincr sibatxpen doen en ziich tmeit de piartiitleeide en het prcöiidiwn van dien Riikadajr in verhdndiuiir stelilen Voor t oogembldk wijidde de Riiksdiag imeer aanriaoht aan de uelbeurteniisBen in OB perHSileïië waar de Foolache bedrefiging werkelijldiedd is Keworden Dr Si De Duuteche reKeeriw heeft alle décAtbare nud lelen bij de intenraall leerde oommu sie uitgeput om een krachtaig injrrijpen fcegemovea de onverantwoonleliike Poolsche actie te bewerfcateJiwren Zii hoeft x rbs de dme mogendiheden weike met het handlhaveB der orde in Opoer Öilezie ï n belast telejprafische verzodit de wettige toestanden te hemt lten fiiimonis weer er ao dat de jfÉfvaren van een nieuwen opstand m hun jrevoJiiren niet te overzien ztjn en dat de verantwoonieUiklheid alleen d Pooliache optKitainiir betreft Dr Simons heeft niet ovenireven Inderdaad komen uit Opp r Sileaië onruwtbarcjïde berichten PlootiMrha troepen vermocdoliik van het iegioen van Haller meddt die correapondeot van de N R üt hebben Uj arenzen van dit zoozeer betwiste jrabied ovenschrtsden en he bben zich aan het hoofd nestdxl van opstandiiige Poolöche Opiper Sïleziérs Dit alles gabeurdie in len naioht van Dtaadafr op Woensdaig Om 2 uur beenn de stelseJmsUge bezetting van het Oppef SileziMbe imlseArfegHiled NswMp in de voorstad BuasflaerjT © en veriwrttÉtde strijid had jpewood tuiBSchen de bezettinsfstroeoen en de Pooleche owitandieJ ineen filaaiaxien de I len er te omatreeka ri ïterochtend in BeuUhen te bezettten De Franache bez ttinirebTöepen zouden zich volgena het Berliner Tageblatt niet tejrem den PooLschen awa hebben veraet Volgens een telerram idt Brestau aan de Voaaische Zentuntr zoud n ook Polen en Franttcben hebben irevDchten De Polen droesren gewn uniformen H un zu Si onitfevecT 300 geweren afgeaomen Volgen hetzelftlie telejrram zijn de i ooltoche bendien tntuaaohen reeds uit elkaar gedreven NatJat enkele breinen giatei ochtanid In own veld wairen besdioten werd amfitireek s te 7 uur het heele treinvenlieer stoosrezet Ook het beleComach verkeer wao een tijdlang verbroken maar op den midid a r wbs het weer mogelij k Beuthen telefonaaoh te bereiken De sdioJen der stad ziJn arestoten üet district Beutben is ook s eheeè door Poolsche benden beaet Tuaschen 9 en 10 uur gisterochtend ztjn een aantal I WtechË tankig te Beuthen aaninekomen De Polen tiebben zioh daaruit uat het cenbnun der atod berugvretrokken Te Kkitbcnvits zün eveneens tui 6cben 3 en 4 uur s odhtends 3000 gewaipende Polen bianengerukt Zij bezetten het hoofdbureau van politie en zijn traniBQ valden op het g ede pdifuer Zij legde hAar hand op zijn scbouder 1s dat niet het poitret van nqjn moedifT vMcar za Allan klemde het miniatuurtje stevig v aet Hij wilde het niet afetaan Wilt ge me omhelaen ter wille van de aagedacbtenis uwer moeder vroeg hij En voor de eerste nuoJ Bosnia haar prable jeugd omhelsde Winnie Ohianteris die eigenliik Winnie Welfih heette haar vatier £ h w ren tranen gerold od het portreit van haar moeder maar door die tranen heen st ieen ée vrnqgere Wiiurie gelukkig te glimlacfaen Ter herinnering aan mün moeder herboAlde WHnnie en gaf haar vader een zoen op zgn vooi4u o i HOOiFOeTUX XXXVH 3o idt hü oofc van u vroeg hü wwukr op te zien s ïk dat niet zeker twist 2xmi ik niet kimnen voortleven Ge weet diat deze liefde nootUottig ztü zijn voor Ra ph Peden Nu sprak de godsdienatidnveq er weer Ik weet dat u er noo over denJct maar Wiaanam vroeg Winnde dapper Als ik u hiervan overtuig zoudt u dan van hem willen afzien vroeg Allan al zag hü bü zich zeJf het nuttelooze van deze poiginif in Ik zou dan proibeeren dit te doen zei zij zachtjes Miaar zy bepJediUe niet alleen haar xa 7 oen de predikant de bdfenide letters op het vergeelde papier zag hoonde Mj opnieuw de fitem die zooveel jaren had ge hebben Daarom hati het beatuur aan den seeretarifi Allan Welsb opgedragen n een rapport uit te breiig en over de vlijt n derigheid en gièhoorzaamhejd van gesegden KaLpb Peden student in de Gotigeleenlbedd en candidaat voor het pro ntx kg Atsafi i ncht gaf om te preeken Allan V fAfüi ba aIJe bedaard en leni tig voor De voorzitter luifiterde onbewegelijk en itrak een ware verpersoonltjikitig f er Miarrou yneche kerk Wat deed het er tre dat de synode uit lrie le ien bestond HÜ Gilbert Peden opvolger van al de getrouwe diemirfai il r keik kon alleen w I t n onpartijdig oordeel uitapr en Gij deedtt dot ook niet mü raadide ge allies op het el te zetten tnü heet ge een dxniker pad Laten volgen dat aüeen werd verlicht door uw lief die Heb ik er ooit over geklaagd dat ik vader moedier ksiit en hiof vei et voor u Heb ik ooit geklaaijpi dat ik zoo jong moest sterven Denik aan de Marrowyn che kei4cen zei de prddkant in hevigen tweestrijd met zich2elf aar strenge leer giedoogt niet dat hü die haar dtenaiar wil worden üch cm rader moeder of geliefde belcoaiunert 3 giijiaelf daaraan gedadit zei de stem in die dagen dat gU Ilea zetfs de Marrowijnscbe keik zoudt gageven hebben voor eeo blik uit m jn ooffen AIUkd s hoofd BosA op zfjn borrtt Wteiii güiK uuu b n tiM wt m wê John Bairdieson kwam binnen en ging zitten Xoodrft de voorütter hem zag Mt f eze Deze vergadering van de xynode is geheim pennüvrmeeftter laat de vneenubl ngen wofsgaan D vergadeiinf der Synode De Syaode wa6 bijeengekomen in de Weristte van de Marroftvünsche kerk te Btttnbnrg Z b e oml uit Gilbert Peden voorlitter predataiït bU de ware Christelijke Gemeente te Hidanburg Allan Welsh dominee b ijdezelfde kerk te Duilaivr secretaris van de Synode en John Baitdieson aDo ter van de kerk en vm de Ssmode Toen de notuien van de vonge vergadering ten voorgelexen ging het bestuur cnar tot de Umpende nioen Eersteaw het examen vaa Ralph Peden theoLoffijeli Ntudent Mn d unirwniteit n ikUnlxuv dat ttM dag KM ixla tn En Boo Uet John Bainliebon de penningmeester het publiek uit dat zeer onwilüg 0iiW Kiu zal de hecrebains ons w l een verslag over het leven en het g d g van den exanunamhjft willen g w i srt de voorïitter De secrttarwi g f toen hH wwwd a D Allan Welsh n deze ging sitten om daarna onmiddellijk het veraiag voor te tea n Al Hen tyd lat de voorxitter onbewegelijk ala een standbeeld De predikant van I udiarg begon op g tti ni ten toon be vertellen hoe hij met vreugde genen had dat Ralpb Ped n vlijttg en kmp was Htj was s er iiweaomMt mtt M bièlOT iMédd vwi m