Goudsche Courant, zaterdag 7 mei 1921

L aORINCHEM ASSBN DORDRECHT ORONINaBN OROOTEQAST LEERDAM SCHILDWOLDB SCHOONHOVEN UITHUIZEN ZWUNDRBCHT GOUDA Gouwe No 79 Behandelt ALLE BANKZAKEN Verhuurt Safe foketten vanaf f 10 per jaar en hooger Vergoedt vow k deposito geplaatste bedragen met t jaar opzegging 4 i Kortere termi en tegen nader overeen te komen voorwaarden Slavenburg Go s Bank a v stlo l f SCHISDAM Kantoren Schiedam Rotterdam Den HaagLeiden Gouda en Oud Beijerland m Behandeling van alle Bankzaken A C COSIIN in Aisarantièii fiOyDH 30 2283 Tolaloon No mu Belast zicbet het sloilNiiaD verzelipijeii óp benrslwl ig en op anatgctappij polia Accountantskantoor H 8FAKR1U8 LM Nad fut vra AcconUsta HiMOELSBEBOUW Kamen B m 6 T l f Mt 383 381 VLAARDINOEN m 4 m Controle Inrichting Adviezen Belastingzaken Regelmatige bijhouding van kleine boekhoudingen Alle overige accountantswerkzaamheden Ebmer Micrdwijnen dooreen potl 4 Ji SPRUTOL 1 LANSE TIEHDEWEB 27 Tol SIS HEEFT IN VOORRAAD Versche Aardbeien AsperiBfeB Blauwe Druiven Perziken Tafeloeren Tafelaouelen Baitanen Annanassen I avéls Sinaasappeien zonder pitten Nieuwe viisren Diverse soorten Nooten En DeUU 4356 20 1 EngroB ZEEMLEDER ZKEMDOEKEN SPONSEN DWEILEN COCOS WERKBORSTELS COCOS STOFFERS ENGELSCHE BEZEMS Enx Enz T ANDERS nRMA WED f DTTBNDAAU Bezem ea Boratelfabrikant Kaiperatraat 1 ea Elalwefitraal U Dr ti tTi muwkr s ingaiyonbons Thepmotabiatton Vatkl fkutt 8 H VAN LOON U lAiWOLVaOa ALGEMEEN ACCOUNTANTSKANTOOR JAN 3 VOORZAAT k A VAN STAVEREN Accountants Utrecht Inrlehtlna ContpOf lastlngxakMi 1938 14 Bykantoor Gouda L O EUTTEN Westhaven 71 Eiken Zwart en Notenliouten Plano s i f F Adam Fabriek Hofleverancier zijn steeds zeer fi oedkoop goedkoop goedkoop Klkttll n IIOl nhoUt n Opg ls ménwe 2 spel volledig f150 met lieflijke doorloopende harp bizondere mooie eiken kast f 300 Oebrmkte Piano f 230 Ook nog gebruikte Orgels in voorraad Vraagt opgaaf an prlJzia tIL GabP KOOM Plana en Orgelhandel BOSKOOP Plpma B DB JONa GOUWB 8 TH DT Conoarraarant PraclilsorleeriD arpeien Vraiit prija Het beste adres Terrazzo Houtgraniet en Betonvloeren Granietgootsteenen en Aanrechtbladen is bg O OOMS Ridder van Catsweg II I Gouda Baan naaiaali la lilaa Vlaaraa Gordijnen Stoomen Eerste klas inplohlina oor hst behandelaii Is nieuw opmaken wan alia poortan Oordijnan Stoom n Chemiaohe Wassohefij iDe Groofe 2waan TKLKPOOM ZATERDAG 7 MEI 1 21 TWEEDE BLAD Medische Brieren a W nne énneer de patiënt bewusteloos voor ons igf dan is het meest typische kenmerk iat allereerst ooze wuidacbt trekt het verschgnael van een eigenaardig samentrekken der spieren Niet alleen de apieren an armen en beenen komen m actie doch ook die vanhet jjelaat Wy zien korte aaraentrekku gen waardoor armen en beenen i Iechta betrekkelyk kleine ea snelle beweginifen ma ken l e zeer opmerkiiame toeschouwer heeft echtei nog gezien dat aan dit stadium nog een andere korte periode ia voorafgegaan waann de armen en beenen ge trakt zyn en het hoofd achterover gebogen i Ook de ademhalingsspieren doen hieraan mede ïoodat de ademhaling een oogenbhk stilstaat en too IB het ook te begrüpen hoe ht gelaat zoo eigenaardig blauw kun zien an den patient die voor on hgt De tong wordt met zelden uitgestoken en daar de gelaatsspieren zoo wu juist vermeld hebben korte krachtige bewegingen maken is het duidelyk dat met zelden de tong èe dupe wordt van deze historie en op deze wyze gekwetst wordt Na deze beide stadia die soms maar zeer kort duren treedt een derde periode in waarin de ademhaling wederom rustiger wonlt en dientengevolge de ioodblauwe gelaatskleur verdwijnt Op deze wyze gaat deze aandoemng al meer en meer gelyken op een diepe vaste slaap waarin de patiënt verzonken is met dien verstande dat het bewustzyn nog geheel en al ontbreekt De duur van dit laatste stadium is zeer verschillend htt kan vaneeren van en kele oogenblikken tot uren Er z jn patien ten die vrt spoedig van hun voorval zijn hersteld doch velen gevoelen zich na het ontwaken nog zeer afgemat zoodat zy dien dag ja soms een paar dagen met tot werken in staat zyn Behalve de hierboven aangeduide kenteekenen vmden w nog het eigenaardig afloopen van urine en faeces zonder dat de patient zich hiervan natuurlijk on bewust IS Naast deze geweldige aanvallen komen ook zeer lichte voor De Ftanschen onderscheiden dan ook een z g grand mal en een petite mal Op een merkwaardige wtjze kon dit laatste euvel optreden oo Mnden w somfi raenschen die midden ondet hun werk of midden in een gesprek plotseling ophouden voor zicli uitstaren een kort bevraging maken en dan weei voortgaan als of n niets gebeurd was Ook komt het niet zeÜen vooi dat dergelijke personen bj het beklimmen van een trap of by het afdalen overvallen worden door een kleinen aanval een petite mal Hfilverwege overvalt hen een kortstondige dnizehng zy wachten een oogenbtik vinden gelegenheid zich even vast te houden en stappen vervolgens weer door alsof alles geheet en al normaal is Het laten vallen van een of ander voorwerp vindt dan ook niet zelden hienft zyn oorzaak Geschiedt de aanval op straat dan loopen zy doorgaans rustig verder zonder op te merken wat rondom hen heen plaats grypt en duurt de voorval wat lang dan kan het gebeuren dat de getroffene een ver keerde straat inslaat of een verkeerde deur binnenstapt Hoewel niet geheel en al zonV der gevaar is het duideliijk dat dit laatste euvel niet van zulk een noodlottlgen aard i8 als die voor de grande mal Thans ligt dé vraag ons allen op de lippen hoe vaak dez aanvallen zich herhalen hetgeen natMurlyk voor den betrokken persoon een punt van het allergrootste belang is Dit is nu zeer verschillend Wy kennen menschen die slechts eenmaat in hun leven één door een vertrouwd deskundige waargenomen voorval hebben doorgemaakt en na dient ijd geen last meer hebben ondervonden Daarnaast kennen wU patiënten die dag in dag uit door tal van elkander snel opvolgende aan vallen gekweld worden zoodanig dat het be wustzyndag en lang beneveld blyft Over deze laatste groep wil ik den volgenden keer nog een enkel woord zeggen daar deze tot zeer eigenaardige toestanden aanleiding geeft Kni int OntSR iior hut Wettii Reisverhaal van Mr W J L VAN KS VIII Den laatsten dag m Vancouver zullen wy besteden om nog enkele byzonderheden te vermelden van het land dat wy gaan verla ten Tot die byzonderheden hoort in de al lereerste plaats de watervallen van de Niagara waarvan iedereen gehoord heeft en die op de Victoria waterviülen in Afrika na de grootste waterval is op de wereld Op den winterdag dat wy hem bezochten nvaaicte h l evenwel ge n byzonderen indruk Daar de Niagaranviei die het Eriemeer met het meer van Ontano verbindt juist de grens tttsschen de Ver Staten en Canada vormt en wy geen Amenkaansch visum hadden bleef het Amerikaanbche territoir voor ons verboden Beide oevers zyn ver bonden door een geweldige hangbrug van ongeveer 1300 voet lengte en vormt deze de werbindii tusschen de tweelingstad Ntagaca de eene m den Canadeeschen staat On tano de ander in den staat New York Van die brug heeft men een goed gezicht op de rivier maar het mooiste uitzidüt heeft men op d Canadeeschen oever eenige minuten vwrder daar de waterval een halve maan vormt m t midden een eilwid zoodat aan ten rechteroever de al Amenkaaiiseh geIned 18 aan den linkerkant Canadeesch Het Amenkaansche deel is 1200 voet breed het anadeasche 3000 voet Deze laatste vooral ja flebofea en kaet dan ook de Horseshoe Bail de hoefljzerval Deze geweldige breed Jp maakt dat da val met hoog lykt hoewel by het inderdaad wel ia De door den val aevormde dampmassa s bMproafcUai daar jte frind recht van den AmeiwaaiuwSws wal wam 4e9i Canadeeschen oever over eenim hfl a d a tto a aMto umi e new MODEPRAATJE Heel in het begm van het seizoen toen de allereerste zomerhoeden wat verlegn haar entree in de wereld maakten kwam het Modekoning innet je eens op een dag om een hoekje gluren en bekeek de gewone modellen die uitgestald lagen kleine hoeden groote hoetien hoeden met eec platte rand hoeden met een schuine rand het waren al lemaal vormen die zoo langzamerhand in het hoedenryk erkend waren als vaate instellingen grondwetten kon men haast zeggen En zeker in haar overtuiging dat zy allen gedragen zouden worden wachtten de hoeden zelfbewust en met waardigheid het oogenblik af waarop i mand haar de wyde weield in zou voeren Want hoewel de hoe den door vrouwen worden gedragen z jn zU toch heel heel dikwyls ervoor bestemd om een mannenhaH te bekoren door het liefste kopje nogw at luister by te zetten Het Modekomngjnnetje bekeek al deze degel jk § conservatieve hoeden eens toen begonnen haar oogenschalka te tintelen en zy wierp haar mooie kopje achterover en lachte Wat een zelfbewnate en degelijke dames lachte zij Kom wordt eens wakker ik lalu met nieuwe levenskracht bezielen en udoen tintelen van dwaasheid en dartelheiden behaagzucht Ën zy raakte de hoeden aan met hair tooverstai en gaf haar kleuren die nog nooit mhet hoedenryk waren voorgekomen Qi anje en goud en terra cotta en hardgroen Kern zeide ly bezadigde dames vtert eens carnaval JEn zy tooverde de bezadigde dames om in coquette jongemeisjes guitig 1 levenslust en gnlhgheid Geen vorm die een vaste instellmg was geworden bleef bestaan Hier boog het Mo dekoninginnetje plotseling een rand naar beneden daar sloeg zij hem op als de vonn maar dwaas en origineel was y maakte de hoed n by uitstek geschikt voor mooie jonge meisjeskopjes maar vergat geheel dat er ook ernstige en meer bezadigde da mes waren die een hoed noodig hadden Maar wat kon dit het Modekonmginnetje schelen Dol van dwaasheid en uitgelatenheid ging ze door met de randen op de meest doizinni ge mameren te verbuigen tot vormen al vliegmachines en andere giillige instrumen ten ontstonden En nog met tevreden met deze gedaanteverwisseling van de eens kal me en bezadigde hoeden noch met de rijke kleuren waarin zij ze had uitge lost wierp zy schatei lachend handenvol breede en smalle bonte lintjes m de étalage en zei Damftjea tooit er u mede weest dartel en danst on viert feest het is Carnaval En de dametjes voldeden gaarne aan haai verzoek en tooiden zich met lintjes Het merkwaardige van het geval was dat waar zich eerst enkele rosetten ver tooiulon en eon afhangemi lintje over den rand kwam kyken van zeer bescheiden af metingen dit weldra zeei m lengte toenam tan ook in brutaliteit niet alleen maar spoe dig kwamen ei twee over het tandje kyken en wapperden samen m den wind Was het ei rste Imtje misschien een mannetje ge weest en had h tot meerdere gezeUighei l er een levensgezellin b genomen tmi samen de stormen deb levens te trotseeren en lustig in den wmd te wapperen Hat leek ir zeer veel opt Kn zooals dat meer gaat eimenjgvuldigde het aantal zich zeer snel en dansten en zweefden weldra van af de zelfde hoed heele bosjes jonge lintjes de wereld m Zoo was het carnaval en de hoeden waren dol en dwaas en uitgelaten en vierden feest en het Modekomngmnetje lachte en genoot van deze dwaasheid Maar o dames weeat voorzichtig met uw keuze van hoeden en hebt ge geen guitig cu uct gezichtje dat zulk een dwaze dracht wel past laat ilan vooral de lintjes kortwie ken ook al loopt de mare dat z j de harten der mannen vangen en verstjQcken en laat meer gewone bezadigde modellen voor u maken y 1 1 i i ADDnr BRAND ONZS ÜOLONHN Draadlooze handeladienst on Amerika Reuter sednt uat Wa hdoKton doit ie ttm rineautonteiten de uisteliliniir van oen diaadloozen handelsdienst tuissc ihea Ame r a on N d Ooak IndJé ihgd daar het vroor alles beyzelde en den weg en het paric met een voet dOck laafr 4 bedekte die evenwel de verraderlyke eigenschap had dat zy doordrenkt was met onbevroren water zoodat de voetganger al spoedig merkt dat hy door de kost heenzakte en m water Uep Wy maakten nog een nt tot ean half uur verder langs de nvier stroomopwaarts waar zu vóór den grooten val in een stroomversneinng verloéert met ondippteB E n wrak van een nvierboot die m dto versneU Ungen sestrand was ietanS dat ïhet geen grappenmakej was die schuimende koppen net een woelige zee tiüÉJii herinnert zid dat met zoo heel lang geleden een of andere Amerikaan zich een heldennaam heeft willen verwerven door in een zware ton van zyn ccmstnictie zich 4 n waterval te laten afdrffvvn wat h evenwel met den dood heeft moeten bekoopoi Op dien kouden winterdag warej i er maar enkele toeristen en lt te ook de ve rdere omgeving niet tot toeren uit wat h t in den zomer zeker zou hebben gedaan Een andere byzonderheid is dat het land dd meest verschillende klimaten teeft zooals wy reeds aanstipten doordat de Wmtkust onder den mvlcüed van een wi irmen de Oostkust onder mvloed van een kouden stroom staat Voeg daarby dat de regenbrengende warme golfstroom ee 2 rotslge stedie kust bespoelt tetwql h et andere grootste deel aan den aehte rlcant der Rockira ligt dan h ft men spoec Uf begrepen dat de klimatologische toe tand ten Westen en ten Oosten der Rodüea hemelsbreed verschilt In Van ouver r egent bet vooral m den wmter vier maand ea zwaar tewyl d temperwhmr sddea on der vnes iMt daalt aaa den aaderen kant der Rockies in den staat Albarta ik het een Uwt aaadw nnwva mÜam valt r aw ONS PLUWVIC Kntkena Nu ar weer kuikciu i n komt het groote vraagstok weer telkens aan le orda 4 o veel haantjes zouden er nu wel bij iijn Zal ik gelukkig w en met veel heel veel hennetjes Als men knikena vooi iddi heeft van een bepaald ras en van een brtende kleorslafr dat men goed kent dat men reeds meerdere jaren heeft gefokt vooral van eigen stam dan kan dienaangaande wel wat beoordeeld Horden De houdmg de stand de manier van stappen wyzen dan wel wat aan maar zekertieid is er met Ja t ie met sommige raasen wel zóó dat als de kuikena reeis halfwas zijn men t nog met kan uitma ken Man nuMt dan gedold hebben tot de zadelveertjes voor den dag komen Die kuikens wier zadelveertjes in een ronde stompe top eindlgm zyn hennetjes terwijl de m een f jne spitse punt uitloopende zadelveeren het vaste kenmerk zyn der haantjes En toch men wil t zoo graag weten want vele Jonge haantjes wanièht men liever niet te lang aan te houdaa Zoo worden vele er van dan wel wat al te voorbarig van de hand gedaan eigenlek vóór dat men heeft kunnen zien wat er eigenlijk voor goeds in zat Een waarheid ir dat Jammer ge noeg de zwaarste jonge hanen het eerst gegrepen worden en juist by deze voor groeiers ti ft men de beste aanstaande fok hanen aan Zoo komt het dikw ls voor dat de minst krachtige jonge haan overblUft en deze voor een volgend fokseizoen aan het hoofd van den foktoom geplaatst wordt Niet te verwondereli dat In zulk een ge val de fokwaarde en het legvermogen by zulk een toom verminderen Het zou daarom oen heel nuttig iets zyn als men de beslisRiag zoo vroeg mogelyk kon maken Dat er altyd nog een groote massa rtlenschen ztjn die bedrogen willen worden bewijzen de elk voorjaar tenigkee rende advertenties m Buitenlandsche m ar ook in Nederlandsche bladen waarin voor grof geld werktuigjes worden aangeprezen die het geslacht met de meeste juistheid aangeven van alles wat ei bestaat van eieren en van dieren levend ja zelfs dood gebraden of gekookt van bloembollen plan tl I portretten van personen nog in leven of telfs overleden van dat alles geeft het rezen mstrumentjo htt juist gp h niet om paf te staan ali men zoo iets tefltena weer leest een bewijs dat er nog voldoende dwazen en domme lichtge loovijfen onder de mensehen van 1921 ge vonden worden die zieh nó6 laten beetne men Ir het geen treurig bewys van de wei mge ontwikkeling ondanks het onderwas van deze dagen Een onnoozel stukje kurk omwcoiden met een koppcdraadje waaraan een hout n klos je hangt By rondgaande draaiende bewe ging van t in de hand gehouden dmg is bet daaronder liggende vrouwelyk by een ge wone fllmgerbeweging zou het manneUjk 7yn Stel U eens voor een mannelyke bloem bol Een vrouwelyk portret Een manneljjk boomblad allemaal dingen die beslist zon der geslacht zyn Nu komt nog t mooie dat men t niet een is zooals my meer malen bleek m buitenlandsche tydschriften over de manier van draaien want sommigen vermelden weer voor mannelyk een roaddraaiende en voor vrouwelyk een slinger beweging De rUksdaalders glUdcn intos schen in den zak van de importeurs en men komt in t bezit van waardelooze pruilen Het is de moeite eigenlijk met waard hierover nog Iets te zeggen en daarom nog even iets anders Weer anderen meenden ontdekt te hebben dat als men een jong kaï ken aan z n beentjes laat hangen en het trekt zich op als een jongen aan het gym nastiek rek dat het dan een hennetje zou zjn Iaat het zich aan gestrekte beentjth hangen dan is het een haantje Genomen proeven bewyzen weer de onhoudbaarheid van deze onderstelling want dezelfde dier tjes die het eene oogenbhk door hun gymnastfsche toer een hennetje aangaven bleken etn uurtje later liever een haantje te wezen Er z in rassen by welke al vroeg het ver schil zich vertoont Dat z Jn de grootkam mige leghoms en andere Middel land cho Zeeraasen zooals Minorca s en AndalusJfirs T e hennetjes hebben zoo goed als kleurlooze kammetjes terwyl die der haantjes al aardig rood zyn By getetkende kleursla gen als de zoogenaamde Patryskleungen hebben de haantjes levendiger kleuren op hun veeren dan de hennetjes tera sneeuw m sterke mate Zelfs tusschen aaa de Westkust gekgen plaatsen als Victoria en Vancouver groot verschil daar het in Victona nog zachter klimaat is met nog met de helft van den regenval Hat is vooral de estkust die zich venooadeldk m de naaste jaren sterk zal ontwildcelen Van couver als handelsstad en Victona als woonstad Het was dan ook niet zoo aangenaam dat w juist m Vaneouver moeaten bleven waajT de reg n de stemming befÜarf Nooit maar m den winter naar of door Caaada waa onze verzuchting toen w9 elndelflk op 23 Februari aan boord van de Empress of Japan waren ki drie unr vertroldeen w1 f en waren te ongeveer acht uur b Victoria waar het schip een uur of twee stil lag tot het aan boord nemen van passagiers en do mail Daar het donker was viel er niet veel van Victona te bespeuren Dien avond was het weei de laatste avond van rust vooral onder de voeten wsat toan wy dien nacht enylell k uit het kanaal van Vancouver in volla zee kwamen werd het schip do spsalbal van de zware rollers van den Oceaan dien Pizarro de ontdcUcer ten onrechte den Stilira Oceaan heeft genoemd toen hy hem vnsaf de Inunmen van de landengte van Panama bet eerst aanschouwde Heden ten twaalfden dag aan boord hebben wy met wind tegen een afsfepad afgelegd van 360 myl terwyl wy de eerste dagen met t en halven storm soms van t r iijde mode twee dagtm van 251 m len haddeQ Dat doet da sware drtnmg van dien onmetelykxa oceaan Het schip vier en dertig jaar geleden ge bouwd met een snelheid van Iff zeemylen moet m zyn dagen een phenomeen geweest z n Ook nu nog maakt het een vluggen in druk al ia juist die ranke stank böuw o den duur voor stoomschepen eem aadaal fl Ueken Men heeft ons op Amenkaansche wfliw ovwrUii t nat fi m mmU ma au Of ar das asB haartje uit md kuiken al of niet zal opgroeien ik maai niet zoo even tjes uit te maken Veel hennetj s duM juiMt omgekeerd als dt kanarie kweekers die maar steeds veriangcnd hopen t veel mannen Ja soo gaat t Wö willen t maar altyd zoo stellen als wij graag wenschen We willen zoo graag de teugels zelf houden en dap maar steeds by mooi wt r met ons kar ratje up een lekker gemakkat jk wegje r den Goed dat t anders gaal De haantjes vormen meestal de helft dik w la de grootere helft der kuikens Dat is aityd zoo geweest en t blyft zoo Maar ze groot te krijgen Dat Ih de zaak tit zich zelf hibben kuikens weinig of geen ziekten Als t met hen verkaard gaat komt dit doorgaans op i f schuldrekenlng van den houder er van Oniindeltjkheid de kleinste veronachtzaming op de reinheid m de verblijfplaats by de voer en dnnkbakjes geven kans op In gewand stoomjfaen of dtarrhas Ala voorstanders van zoo drbüg mogeliüka voedering kunnen wy die aaal evel n daar we vast overtuigd zyn van mmder kans op besmet tmg enz Een groot onheil voor kuikens is luis of m t Wanneer de kleinen door een leger van bloedzuigende my ten des nachts worden overvallen ilan tijden se weldra aan bloedarmoede Juiflt het bloeil Is hun loven moeton ze daarvan missen dan kwenen ze weg Fen troepje kuikens dat ondanks voldoen dt voeding mtt vooruitkomt dient nauw keung onilerzocht te worden of ongedierte de oorzaak Is Ongedierte is te voorkomenl Door goede voorzorgen blijft men er van bov 1 yd In een onrein oud en reeds gebruikt hokje of ren loopen ae veel gevaar PehalJBluis en m jt zyn fR nog in onaindelyk mgeving vooral teken te duchten De teek zet zich vast aan kop en hals van het kuiken zuigt zich tot berstens toe vol ziet er dan blauw rood uit Man moet er nooit aan trekken lan breekt h t achterlijf af en de ie t van de teek veroorzaakt dan ht V itre ontsteking Alleen raakt men de teek aan met wat terpentijn of spiritus ze valt ian dadelgk af m ih dowl I n diidere bt lagei van le koikens Is op vochtige gronden de gaapworm die zich in lie keel vartzft en hi t kuiken al maar door do t gapen Men bevrijdt het aangetaste kuiken iioor een veertje vlug in de keel te steken en dit er kurketrekktrsgewtfze vlug uit te halen de wnnupje zittwi dan aan t veertje Deze wormen moet n en lleftit var branden want ze zyn zeer taai van Uvon en besmetten op gnmd gekomen weer gauw mndete kuikens Voor flinke beemlervorming by de kui kens geve men op net voer wat fosforziiie vpc lerkalk maar slechts sear weinig BINNENLAND De Triomf van 1917 De Hoefbuer correapondttnt van het Han delsblaii K ft litt volgt nd itadtje ovei de verkiezingen m Arnateniam ThuisiiJtjvers 50 000 IH Van onwaarde 17 0 M = 6 Hai ie me maar 14 000 t 5 V Totwl 81 000 van de i uim 276 OOO stem men of £ 9 h zonder nuttig effect Welk een triomf aldus dt heer Flout voor het kiesrecht dat 191 ona heeft ge bracht En wtik een succes van den stemplicht die 60 000 thuisblOvers en rlie 14 000 rtiem men van Had je me maar Weest ei zeker van dat de hccrcn in Den Haag ei zich niets van aan trekken Het werk van 1917 ih heilig verklaant En wie het met mofjl vindt la e B reactionaire ketter 1 0001 en ziin uatuurschtKHi M n M hryft aan het Hbld De inwoners van Doom en attw die van naby l ekend z n met het heerlijke natuurschoon In deze gcmetnte xyn mtt groote ontsteltinis opgt schrikt dwr de aankundi gtng van de publi e veiling van het alom bekende IJskelderbosch gtlegen in de onmiddeHtJke nab heid vwn het dorp aan den Kyksstraatweg l trecht Arnhem en geliefil door oud en Joeg r jk en arm Dit bosch behoort tot het lanêigoad Het Huis te Doom de vorblOfplaats en bet eigendom van den ex keiser n is voor het publiek toei ankeljk Hat was voor de vroe gere i igenaren e n genot dit t oHch ter grootte van ongevtf r 2 H A ten algemeen nutte ten gebruike af te slaan tn mmmer IS er over gedacht dit stukje mituurschoon bleek De opgegeven tonnenmaat is na meUJk E g grouH tonnage en blykt o a le Empress of Japan maar S080 reg stertoir § root te zyn luti de h tft an wat wy naar oUaadsebe opvattingen dachten daar men tn Holland algmneen ie tonnenmoM rejristertonnen geeft Fn is met de ruimte op n t schip gewoekerd Het is ingericht om 70 eerste klasse 44 tweede klasse iSJt tus schendekspassagiers met t n bemannint van 277 koppen en heeft het dus een bovol kittf van H84 inwoners wanneer het schip vol is Dat IX deze keer niet het geii l Er zyn slechts 42 eerste klasse en een tiental tweede klasse passagiera Wy hebben dun In alles dt ruimte maar schynt bet alsof t nu met het g halte over te leverttn in luuoden van bouwooder nemeiH en speculanten De veiling wordt ttangekon ligd tn 18 per oeden gvsdilkt voor festieht n winkeUiul z B eni Kan men footer vaadalisnia bedaidcaa Gelukkig circuleert er met veler hisfifnming pen adres aan den M nister van Ijuid bouw Hamiel ea Nijverheid om een kapver bod op dit perceel te kr gon Wy hopen en verwachten dat de Kegeering tijdig zal ingrijpen om Doom voor inn onherstelbaar verlies van een zijner schoonite plekjas t ehoo ten Het aiivtrcn regeeHagsjubileum V hi H M de KMtoKia Op U AuRuatuH 1923 zal het 26 Jaar leden syn dat H M de Koningria de Re gcering aanvaardde GEMENGDE BERICHTEN PerMineel m den BeekhandaL De Nederlandsche MüowI van Prsuneel iwrkzaam in d n bo dih mU I en aanvnr wante vakken heeft DomU nlag te Utmeht z n 29ste jaarlykscht vergadt nng gehuu den Het belangrijkste punt op de ajrenda was een voorstel tot oplossing van deze or ganiiatw m dvw Nat Bond van Handt en KAntoorbfldiemlen Mi rcurius Na zeer uitgebreide besprekingen werd dit vooratH met groote meenlerheid aangenomen hèquHMllerstal De boekhouder J R te Rotterdam is in i ewarmg gesteld Hy wonlt verdacht v vpile n jaar Juli 40 ch ijües te hebben ga rtolea uit het chequeboek van de firma Wolf en Co aan de Ooudschestraat lUi beeftjieze Kuceessievelijk van njn hamltm keai voonien en heeft er bU van D 5300 op geinrl Hij Is naar het kuis v r bewanng overgebracht Mercunus Omler leiding van den voorzitter dan heer H C Snel js Dundenla te t treeht de Jaariijkscht bondtwergwlering gf boudea viin den Nationalon B iml van handels en kan too rbfsl lenden Mt reunuit Coedgekeunl wenl het i rveridar v n don Hec ctalI den heer Jac Üakk r nadat dfze enkele beschouwingen laaromti Bi hwi gegeven Eveneens werd goe Igek 1in de rekening en verantwoonling van dwi penningmtoexter den heor F G MaaÉW broek Jr Na br l o rige bespreking over het voorstel van het bondsbestuur tot aani ting bU het Internationaal VerbomI van Handi l n Kantoor diemlen wtnf met Ü197 Ugen ljB16 sUmmtn bohloten hrt bondrtiestuur te machtigtn zich h j ge notmd Verbond an te sluiten Gekoaen wenien tot voonltter de h vt Jat Bakker te Rotte iam tot secretKrts de heer W Brouwer Jr te Amstenlam tot penninipneester de heer F O Mastenl roek t leiden en t t gewone leden van het Hondsbt tuui lie heeon Joh M de eeuw J Htmwns D J Reynder D tdo IJ dr WalJe S Bijl C J Gngoor Jac HoMg J Hartog A M Hubrwhse J H Vos R A Myne H Machielse I van de Wetering J Ratif Jac F VogeJ H C 8 el W e van Daalen en J H Miin Vrouw vef a d OmstreeJtH kwart voor thneen VHKhw wWag ontdekten te iMrcn o mvmk huip gerobp van 1 bewotmstt dat r la aii ivas uitgebroJten m een mJit ritamiw van n benodcmlwis m d Annaatraat t Rot tt idam bewoond tioor luffroikw U wedwv t van 75 war Ue laar iwh ail m twflonde Deae vrouw werd aaiurotroffeti MtanHe 6p een trapje dat naar het achtei liet hul freiegMx bumtie veert r e kleotfanir wa haai najPMioeir van h t lichaam m brarKt 0 1 geheel met bowuhwontten wwdfSct wïW Naar het ziekenhui vervoesil iH ilAar aan d bekorocn bnuvhrawlM uyerUHion Het roDectJef Cantracl In het Bmw bcdrlir De Atg Nort Bottwvak ï efdeni Kmii KK BwiwvakttrbeifleiH4 o i tie Ved CfiBouwai wIenthOftit 1 Ate Ned Growï wker wmi de N utirale Timin rU i bond ea de Nat Chr Hauw rfKmterwboiild hebb n naar De Bouvrer medwie lim coUectnef contract mrt den Bond van P tpoorew enirnigen aanvaard Heit hooU bestuur vun ilen Alir Nisl Stuca iooip tMttid heeft dm Men ireadvinMnl ok Hrt oumtmct te aanvaanian In de ftp het dek gelegen Vertrekkm zoo dat de temperataur daar beneden nonaaal was Buiten som i gr onder nul loodat niemand lust hari zyn neu bulten te tttoLken Want men bedenke dat bU de oijjffn snelheid van den wioil noR geheet of deelU lyk de snelheid van bet schip m K Worden gevoegrl wanneer deie taffen wn of dwars stond Zoo tochtig en kil was hrt asdirs op dt Empress of Britain Toeh leerden wÜ toen de kleine boot waanleeren Want terwyl groots iHxiltn meestal in dezen crislst d geen oldu N Mlv lading hebben was ons schip dat ij huilen zien l en vol en meikten wi er nUtM van dat de schroeven m t wille in 4 lucht drasKlen behalve een enkele maal tÜ dens den orkaan zoodat het schip hof l misschien meei werittml toch aangemuün aamleed OcA schmm het hecht r en üterltet gebouwd O a konden wy in onz hut waftl nem Q dat het tweede dek van stalea platen van 1 H c M dikte was samengostakl Ken kraken en sidib ren als op ite Fmpn ss o Bntam kwam niet voor en voelde men ilcli op een solieite vaartuig Geduriande de 11 dagen dat de reïs tut Yokohama duurt a gen wij mets dJU zee De route leidt se t een boogvorm van utt Vancouver tot dlm t ondei de AIcwten om den tegenstroom van uit Japan te ontvaren Maar juist toen try de eoeten dicht naderden was het m it W bailK zoodat wij r iets van za m Onze reis duunle dertien dag n in wei p lkheid Toch deden wy r veertien o r an wat Philia Fog ovevkwaw toen iy I 80 dagen de wereld om intr ov rini it on op dexa reis