Goudsche Courant, woensdag 11 mei 1921

Woensdag ll gei 192t No 81461 Jaargang ECOÜRMT 3 mWü guan Wjj hebben reeds een ver ofllt chrift inigedienid De vrouw van loeraal van Vwgt heeft zich ons lot aaoiï tixAlken haar mam staat m het Oostem Wij mogen naar hem vragen dan japeeft hy one iemand mee die oha den weg wü st HedwnKf s i niot meex dat alles klomk uw bosliifit zoo vanseilf aprekend Jufftxxuiw Krilger praatte verder bet tpttkta er overheen haar feen b 4w fte te zijn tM den herfst kr gt Hi eelha hn veerten dagen veriof dan faan wü of naa kedc de andere büna wl nd m hei wWBde gelaat Wij zün niet 100 wr nd wat men wói dat kan nwn ook tewal t geirwoDn Ms u vmUt hoe Üc er nu op Teji heug dan zoudt u miaschien n Juffrouw Knisrer ia tocJi gek gMmlachte es kwam zacbt bijsai 0 hemizinnig prekend diditer iwar morrouw fieiUholda toe Aia ijc vroeger wat had my hbderde xoóXasm taea loeft oMft DkCT toch aorg en verdrie giog jk 3 middags naar het bod van Gufltaaf Uan keek ik naar den joi en nwa Ml Imunttbs sbep en n werd ik ook rus nu CR ik wwer luair Jn b l aD atrük ADVERTEMTItN Ondertrouwd F A ï d MAAS en G NIEUWKOOP Anuterdani Ie Helmersstraat 167 Gouda Kamemelksloot 70 10 Mei 1921 a Ba beschikking van den E A Heer RechterCommissaris in het failUgsement van B J VAN MAAREN rüwielhandelaar wonende te Gouda is bepaald 1 dat de indiening der schuldvorderinsen moet plaats hebben vóór 1 Juni 1921 bii den curator 2 dat de verificatievergaderintr xal worden gehouden op Woensdag 16 Juni 1921 des namiddags 2 4 uur in het Gerechtsgebouw aan den Noord singel te Rotterdam De Curator Mr H P C M DE WITT WIJNEN Gouda 10 Mei 1921 OoBthaven l un 9t GEVRAAGD v Den Haag eind Mei of later een net MEISJE alleen lelfst k k en w in gez van 4 pers Salaris n bekw Z g g onn zich te melden Br Bureau GOUDSCHE COURANT Markt 81 2879 13 Hotel Restaiirant De Roemer vraaet een bekwame KEUKENMEID of Kokin en een helder HooK loon Adres Wagenstraat 90 Den Kma 23M OKVRAAOP een net DAGMEISJE AdrM GROENENDAAL 58 9B77 8 Ongameublleerde KAMERS flasooht Bi f w Kaukaai dooi jonfelui die wanaahea ta iroowen BflanB mal pri M p ava oodai no 23 3 Balaau OOUDSCHI COURA NT Marti 31 ÜDEI te koop Te bevragen L VERSTOEP Uitrvoerder Grondwerken Woningbouw St Joseph Kamemelksloot gau lo SpccfafePrfjd pTiVna gcKeel woller maintel gegarneerd J mpc la lipiiM lililni en lliysii llwi Ziltfw m ohetoHu 2312 50 ANTON COOPS Wijbvrt labUtlan Valda pastilles Uikerolpastlllae 4Ul verteert in d t Blad I K9n Prachtcoll ctle PIANO S VLEUGELS K UNSTSPEL PIANO s I van Prima Waf riaal vervaapdlgal vooppaMlla t l MOSSEL VERSTEEGE ZOUTMAHSTRAJITIS i i OE HAAG inrtutrtzA NCOKOUOHCMn noBCHnDiicE Ronown Te Goud b J ANTON COOPS WijdBtraat 81 ifflo ao i 90 röamatetealljka BatalInnacowclltHin 2376 MATRASSENMAKER GEVRAAGD tegen hoog loon een flinke MATRASSENMAKm bekend met het geheele vak Adres KIpstraat 84 S VAN LEEUWEN Rotterdam 23 l ie Afdeeling Gouda Spiritisten Vereen HARMONIA OPENBARE LEZING mr DOHDCRDJia It MEI oa 8 uHr 4a IMiiBia Broato Zaal Ooathavaa Holland geteisterd door doodelijke Nierziekten Bijna iedereen klaagt Het aantal lyder aan nierzieltte breidt zich voortdurend uit Duizende en duiMBde menschen in bijna alle steden en dorpes van ons land verkeeren door deze doodelijke ziekte m groot gevaar Deze verraderlyke kwaal dring al di r en dieper door totdat de arme lyder ontdekt dat hü ernstig ziek is maar dan is het te laat Hebt U een nierkwaal Kunt U constateeren of U aan deze kwaal lydt o niet Hier volgen eenige kenteekenen van Qie ziekte Pijnen in verschillende deelen van iMt lichaam onaangename sinaak in den mond bfj het opstaan hardly vigheid troebele en ongewoon gekleurde urine algemeen gevoel van zwakte en prikkelbaarheid waaien onder de oogen enz enz En de menschen die aan pyn m den rug rheumatiek jicht hMipjicht nier en blaaesteenen of pün in de blaas spieren en gewrichten lyden gaan hieronder gebukt ai een gev g van den toestand hunner zwakke en zieke nieren Al deze verschynselen beteekenen dat de nieren zwak en ziek zyn Zy moeten versterkt en genezen worden Wacht niet tot het te laat is Gaat oumiddelyk naar Uwen drogist en vraagt hsta een doos UE WITT s Nier en BlaasitUleii die uitsluitend voor nier en blaasziekten zijn samengesteld Zy zullen iedereen volkomen genezen onverschillig hoe lang men door deze ziekte IS aangetast Maar men moet er vooral op letten Ui men de echte DE WITT a piiien ontvangt m doozen voorzien van blauw met goudgeel etiket en een speciaal blauw zegel up di kurk Mocht men eenige moeilykheden by het verkrijgen van de echte DE WITT Nieren Blaaspillen ondervinden zendt dan bet geld aan E C de Witt Co Ltd Den Haag waaiTia U onmiddelük een flacon wordt toegezonden Prijs f 1 75 en f 2 75 per doos Verkrygbaar te Gouda by ANTON COOPtJ Wydstraat 31 en Mej S L VAN LOON Markt M GUMMI WAREN Patent Geneesmiddelen Injectie oor neus en oogspmliiflS Elastieke Kousen WannwaterflaBsclieB Windkussens Buikbanden enz UTRECHT Voorstraat 106 AMSTERDAM Rembrsndtplein 4 N V Mijl SANITAS GOUDA Korte Mendewear 10 BOTTERDAM Korte Hooastraat 37 imSBCHT Voorstraat 106 AMSTSBDAIU Bembmndtnlein 44 Het Tabaksblad WEEKBLAD VOOR WINKEUBES GROSSIERS EN AANVERWANTEN IN TABAK SIGAREN en SIGARETTEN Meest verspreide lezenswaardig vakblad Min 20 pagina s Ruim 8000 leiers LWI abonnement Belanghebbenden zenden hun adres aanden uitgever J C SCHOEMEIJEK Amsterdam en Z4 ontvangen gratis 2 wekeneen proeieaeinplaar S183 14 Spreker de heer K H NOBSTi to A msterdam Braufl s Stofverven in VELE KLEUREN verkrdgbaarby ANTON COOPS Drsülit Wljditrwt 31 WADDINXVEBN Advertentiën en abonnementen op ilit blad worden aangenomen door A NOTEBOOM BoefchandeL Waddhixveen Onderwerp Spiritisniai Hailuoinatie of Damananwarh V DEBAT WOROT VCIIZOCHT 2378 24 Eatp4a SB at Daaalag dar aaal 7 M aur I Jsselsteen Oroote party mooie BOVENSTEENEN TE KOOP i t 10 per 1000 franco schip elke hoeveelheid direct leverbaar Adrea 2301 20 KOUWENHOEK Capeile a d Usel Telef R dam 12318 en 12360 Abonneert ü op dit Blad Voordeelig en Soliedle Vi Zijn da ao4Ml p n walkte man koopt bl do == Fa J V DANTZIG == Markt 14 GOUDA Markt 14 Wa even U hieronder een beknopt overzicht van hetieen wij Ihsna tenen de LAAGSTE prijzen liunnen leveren enverwijzen U tevena voor een en ander naar onze EtaUfteB Ook ontvingen wü een nieuwe sorteering in verschillende patronen en breedtes in prijzen van f 3 95 ƒ 3 50 en ƒ 2 75 Mooie patronen en prima kwaliteit Igg ZIET DE ETALAGE Voor de schoonmaak hebben wy steedb een ruime sorteertng tn VITRAGES en ALLOVEENET S beneven een groote verscheidenheid in UNUEKGORDUNEN in prezen van i2Vt 39 49 9 69 en 98 et per el BAL en KOORDFRANJE VOOR GORDIJNEN vanaf 20 27 32 35 en 52 et per el g Zware 10 4 breede 150 cM KATOEN VOOR GORDIJNEN 89 et EXTRA ZWAAR 98 et Tevens geschikt voor lakens 10 4 breed 150 c M IMITATIE LINNEN prima Jiwalileit 79 et WQ oatvinjea wedfer een troot aortecrinl Waaoheohta Tafalkiaadan GORDIJNKATOEN 100 c M bleed 49 et 110 c M 55 et 120 c M 59 et Wit nopjes tuUe voor glasgordUntjes 79 et Wit Madras mooi dessin 98 et vencbillende kleuren en doiiof 130X130 130X160 loeXioOcM t 7B Madras met geel bewerkt 100 c M breed ƒ 1 25 GORDUNKANTEN in wit en clffe 16K en 25 cl I Breede LINNEN KANT met passende Entredeux 49 et en 29 et per el 49 et per el PICOTJES langs allovemets 6Mi en 7 4 et LINNEN KANT met aangeknoopte franje Zaar alauar Weer ontvingen wU een nieuwe aorteering LIN NEN en TIILLE KLEEDJES voor alle doeleinden BADDOEKEN 49 et met roode tanden 59 et Eitra goedkoop 65 et Seheel witte met franje groote maat f 1 25 Blauwe BLOKDOËKEN 39 et Prima soorten 42 et Prima doek met ingeweven naam 59 et Witte HANDBOEKEN prima blokpatroon met naam ingeweven 49 et Prima Ualflinnen blokdoek groote maat 89 cl ƒ 4 95 DIENSTBODEN JAPONNEN in zwart ƒ 6 75 blauw Epinglé en z wit ƒ 7 75 geruit vichy ƒ 8 75 Prima kwaliteiten DIENSTBODEN SCHORTEN geruit en gestreept ƒ 1 65 lage modellen met hart ƒ 1 95 Reformmodel prima poolbont ƒ 1 95 prima geel en blauw flamé ƒ 2 25 WU ontvingen wederom JAPONSCHORTEN In PRIMA blauw flame met kraag Prima bont HUISHOUDSCHORT met mouwen ƒ 3 95 HUISHOUDSCHORTEN londer mouwen ƒ 2iO ƒ 2 98 ƒ 3 50 S 5Extra wijde modellen ƒ 3 95 Voor corpulente damea ƒ 440 ƒ 5 50 OUWSCHORTEN zwart wit drill j 95 FANTASIE SCHORTJES 79 et lage zonder banden 98 et ƒ 1 16 ƒ 1 95 met banden 135 1 65 1 75 1 95 enz PLOOISCHOBTJES zeer fdn bewerkt ƒ 1 85 ƒ 2 25 Witte Dienstboden en ƒ 1 95 Verpleegsters SCHORTEN ƒ 2 25 Ook voor kleine ƒ 2 50 personen ƒ 2 75 PRIMA KATOENII ƒ S 25 aW Onze WITTE CONFECTIE munt uit door prtifia afwerking en kwaliteit Otmiilieffl n NiektkeadM PuiilMt TiIIIm Witte Rikken met liggende en ataande boord 2 95 3 25 3 50 3 95 4 50 Schouder en borstslui ting 1 85 2 25 2S0 2 75 3 25 vanaf maat 42 tot en met 60 I IS 1 25 1 75 1 96 enz Prima katoen en strooken 1 95 2 25 2 95 3 60 4 50 enz met kant en feston rechten Fransch model 1 65 1 85 1 95 2 25 250 enz DAMES COMBINATIES onderjurken in diverse maten en modellen met kanten atrookgameering ƒ 3 75 5 95 6 95 MEISJES HEMDEN NACHTHEMDEN ronde en vlerk hala SATINETS diverse kleuren primakwaliteit 59 el PËREAL oer HEER8N OVEK HEMDKN dubbel breed 49 et ROSE ZEPHIR voor blouses overhemden enz 100 c M breed 39 cl BLAUW ZEPHIR voor kinderjurken 49 cl PONGENET VOOR BLOUSES zü de batifltl 69 et roee wit en Itblauw 98 et GEBORD BATIST VOOR BLOUSES en JURKEN dubbel breed 98 et Effen witte VOILE dubbel breed 98 el Effen wit BATIST dubbel breed 78 cl I ZIET DE ETALAGEIl j PANTALONS tn ONDERJURKEN in verschillende soorten I en prijzen Prima LOOSTUK voor bedovertrekken 10 4 breed 79 89 et MEUBELCITS in diverse patronen 59 et ROODDEKEN KATOEN 59 et ZIET DE ETALAGEIl AGKNDA 10 MeL 714 uur Voordracht Dr 1 H Burkom voor de G H B i Ver m BS 10 Mei 8 uur Bestuurs Kamer Rem Ke B eenkomst der F I A BEBE ARTIKELEN JURKJES SCHORTJES PONNETJES enz in ruime aorieering KATOEN DAMAST TAFELLAKEN 130 X 180 ƒ 3 75 Het bekende LELIEPATROON 130 X 180 ƒ 440 Bijpaaaende SERVETTEN 98 d VINGERDOEKJBS 39 el TAFELLAKENS VOOR DAGELIJKS GEBRUIK Pnma kwaliteiten diverse maten 3 25 ƒ 2 75 ƒ Zeer groote maat ƒ 4 75 Bijpassende SERVETTEN ma 12 Mei 8 uur Sociëteit de Réunie Ope bare Lezing v d Afd Gouda Harmonia Ziet de Etalage STROOKENÜ Ziet de Etalage 15 Mei 8 uur Soe Ons Genoegen Concert v h 2e Beg Veld Art Mooie STROOKEN met pasMiide Entredeux 9M 16 19 i9 86 39 et VoUc STROOKJES voor blouict eiu 12H et Breede voUe atnók voor blotuea nx SS et Breede Reborduurde batisten STROOKEN VOOR KINDERJURKEN 5 69 7 et Breede STROOK VOOR ROKKEN ens 49 et Beleefd venaoeksn wü rwrald t9di medede üng te mogeoi ontvajuren na gadnrnuren concerten vermakelijfeha enz om deze ia onze avaoda te vanael Eleelrlnihe Drukkerij A BRINKUAN ZOON OOBOA XTietx T s eaa A ca Trertea i tie felgtóL voor Q o a d ©u © xl OKn stxeHscexa VERSCHUNT DAGKLUKS BEBALVK ZON BN FBB8TDAGBN IN ZONOEN HBOEOSBUNOWi 1 4 rtfala ƒ 106 alka ragal maar LM Op da voarpagiaa 10 koog Gaweaa advartaatUla aa lagaaaadaa BedadaaUagao bO eoatiaet tol nar fdwlltcaardaa prt Oroota lattara an nudaa wordaa faarakaad aaar plaatarataita Aihrartaitlia kuiuw mnKB IngaaoDdaa door tlisafhaakoant vaa soUada IfriHi delarai Advartaatiabaraaux m oua Agaataa ABONNEMBNT8PBU8 par kwartaal ƒ 2 2e per WMk 17 eent mrt Zoiidagablad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar da baaorging per loopar geaehiadt Franco per post per kwartaal ƒ 3 15 met Zondagsblad ƒ 3 80 Abonnementen worden dagelUka aangenomen aan ona Bnraau Markt 11 GOUDA b4 onze agenten den boekhandel co de poitkantoran Uit Gouda an omstrekeil behooreode tot den baiorgkriag i 1 5 i gels tiM alka ragal meer ƒ 0 25 Vu buiten Gouda en den bazorgkring 1 6 regels f 1 65 elke regal meer f OM Advartentiën In het Zatardagnommer M bljalag op dól pr a Bunmo HARK GOUDA AdmiBtetntic Tritf latwc 82 Kedactle Telef Intere 645 xoo vepvojfft hu dan opniauw lete moeten un Leme nen Ieder rentB w l t asm naaitboiy biedt bc itiaande uit een beftlsfrlenciuv op het voomaanurte Dudtsche fAaed Man hoe wXbteUeiod het overitfpen niOfre zim alechts nieuwe teleunateilimren bariai Veel verheufpder £ ai men daarentegen m iBeliKüe ziin dat de md taire maatieitrelen Dvei dax zun ov osden Belicië had ttaairaan meeffedoan um t het er de ifoodzjikjaluicheid van oadérschreef doch Uuvur fnnfr tnen met tot een kraoht dadu e actu ovet geljjik duod luk te hooren is in een rede die de minister van buttenlaJidBche naiken Jaapar 0iAtermKida m de Kamer geihoudei heeft Vlmii ater Jaspar boevrak at uterue iVblfftns dp onl wapenaiwr de heatraffinir der o rlog chuil li ein en de Mrhadelousste Un Vüoi l Kae leode hU ls l iiit chUnd oDtwapenmar een levenakwe t e vieeo jand Is al s iet onze sen odcaakt aan a e bepa1 n n van het vre leavenii vaot te houd n lic we ifi wcdalJevend maa komt 00 voer jw vruheul en ixiafhankultikhuid In mitlibuir apzioht levert Dui sch a iti noK te irevaar op v arop de Kedilieerden Lin aam acht moeten jg vestijzd houden Luithchland heeüt nog ireen t ukelen O jf logibmibdadaiRier be nïft vervoiirde de minister Na een overzicht te hrfïben irewreven van de bet prekin en over de schadeloonstellInRen seode de nunuiter alleu concessnibi van de geallieerden leiden tot mets ëq ui middels aeemd de welvaart m DuitschJand itoe Aanerika e aa wooËrd is een bewiia voor de gomatiigdheui ét eaaüieerden il e minister deed davpoik TDOnlezine van Aé te Londen aretroffen oiv i eenlkiomst der ifKallleerden welke langdutur wordt toegejuacbit iSedert twee iaren tracht Duitiwhland de KeaUieerden te vendeelen Maar uiat zou r van Belffië s veijüfluud en herstel vt wden wvuuieer de eensgeziDdihead dsr s alLeerden te loor aou gaan Bcdirje heeft de werelld een duentsA bewezen door zim i treven om die eendracht te handihaven Infftemnunig Wtif ziiin bteeds verzoemnffsigezdaid geweeirt en hebben dikr S l oq s hart dat van smart en van rancuin dfpraflc bot zwiJKen gebracht maar Ounitschland heeft tuch nojnmer vredeLi vend vertoond £ k hab lie gez incyieid te verireeCs gedocht Coen de l uat8chc mmoentlLsien wairen verjaagd Ik ïsoek haar thans noir InBtemming W u moeten tlhan s krachtMr wibreden hoeaael wii dat ook beta eui n daar wij aodierb tuet in staat zouden zim de verwoeatuwT te herstellen en ten irronde Ziouden Rsan b jvai van btfna aille böjiken De gealJiieerdien hebiwn Duitsc and noig de gelegenheod gelaten een bezetting Ib vooT oomen Ik hoop dat bet ddie irele R niheid zal aanAT tpen Nienkand tiet zonder kommer een nieuwe expeditie teffenitoeft Wii beb ten beweeen dóe nnet te wnnschen en benjsten er slechtis in omidat he belhoud van het vaderland er metle sktnoeM is Zoekt men in I Wikruk al naar een on dtre iitok om Doituchland te treffen mi Ie nwmoeuvfv met t udtuiutuni mututK eJukt en er no r gveii reden iti iot bezetting van t KuhivBbted Kon stok m ulitiid weJ te vinden inowchten levert tin Êiïleueehe Icweatie er een DuitnchJaoUhe4 flt aaiweboden troepen nuuu 0 perfaileiië te Benden tVankruk heeft dit aanJtKKl trewezen vun de hantj en nwer Itec Werbietltt de troepenaenttuwr Vmi vooraanataawie pereoonliikihejtJ aan de uou d Oi hav vwrkluarde aan do i£c mx dat eik aetae van DHittscho 1uki troopen tegen Opper Üileaie een mcIioouing van het vei dra r van VerstulleM zou beteokenea n ais ca u belli zuu worden Jbe cliouwKl Dub dan toch bezettimn bexettrnjT vün t Huhniwftiied DuitschUtnd u nofatie wvrdt benauwd want t vemvA erktiul Ufc gieallieerden kunnen bet m Ooner j ileEE boch owrenluk wert af Met den dwc wordt toofctawd ilaar verwarder Gtsteivn uorgwn Jtoeft stich bit 0 erw onk een wer hevox Kovecht oaitmnJckeild wMrtnt de Italianen Mi dooden 40 sewondtm en 13 üwreaen verloren De upmarsch der Polen naar Niooiai s tot dusver aohlerwegie ffeblevco echter vreeaen de Itüilanen ook hier ewi nieuwun tiamnat der l en KoniwHi iüWo w thanti nog gedeeitBli k door PooLsche uuuivaitt n beeet Het atatton de voornaadiuite P jOiinen en straten min resiuverd liïf Hflnddiiburg wenlen naar het B T ii I lrt wpnieuw Hal er M Utaten m uauionn ca volltMiijfe oortojrsiuti istindc ftaarKoooïiVtón die lelfci motortnaciunetfewereu bli zuch luidden Ook uit Kiüttowita wordt iremetd ilat duizenden ll leraotdateo aaar üwftw ïie atroomeii on Bir 4e hoeveeLhtnlen arltflU rie metabretureo In de giuHteren gehouden vvrKudorintf van den emeenteraad van Kattpiinute d etilf de bUTiremeesteir m xle dat de stutl weliv saar munw is ingesloten maar hit er geen vrees voor voedteéirebrek te KaOtJuwAt iKwtüatl daai er groote voomraden immiva sK zun De I len heitoen on klerme sehaal een poomvoKdienjit in esteld pe locomotieven tiin met groote wttte adelaars verai rd tAM loolHch manifest aan de Kraniuihe t l lat n xpoort deee aan met ixaen de IV n te f truden tlemeid wx i dt fiat de boèsfewiekacAie bendeii in O S zich verwterken Overal ojtien wönktWïlligen met renoeld van len arbeid aittruhouflen De aunlcoonen verwhenpen len levcnsmsiidtiennoy en v rmct het gebrek aan contanten de netgruvr tJt plunderen en wanordeliikihetlen no ï jtteer versterkt Heeds thanx worden voortdurend pjundermiren gemeld Daar thi coimimunastMi de vorraunir mn een centralen ai ieulvRBrasd en de beaeltng der bctiryiven propa et ren v een I leulv element van onnui t aanwexiU Ue Frankiuirter ZeuUww verneemt uit tome dat fle PoolHcbe irezant aJdaar Sktriibuni aan raaf Sforza een schriivcv van roumibeklag heeft geaomieo In veiiiand HK t le door de ItaUanen reieden veriieteti iin OpperSdileaië i c men toch met meer te vreesen het had het nu druk genoeg meit zic elf en er was nergens nog een voet breed bezet land verloren gegaan Geduildl Hoop Moed Vertrouwen De vrouw leunde tegen het tuinhek Haar Haar zoons men leerde tfajUKteweg laffe hart beefde heden rdet voor h t lev n van vree en angstig ongeduld af AJa de brie ven wegUeven nu dan wachtte men totdat 7 jj kwamen alii z teeds noR n et kwamen dan wachtte nwn no laofter wachtte steeds langw Dafcen ginar n voorbtj wed n RMUtnden voor het onoreduld kropen zy langaaam voortnJ vodr de berusting ginffen zjj sneller Maar de Idokken te kloMuti I n kxmd aügruxoi voer plotseliTuc hujver l door ilen warmen ffawr In het belden hèht van de vrienddüke straat stond Iets dwt op een npook geleek Mm geweld onAndcite Hcvhviir Berthofdi uch aan haar aMnbere gedachten wat had de fc tervende klok al met by haar u aVk r Creroepeo Z herademtie gelukkic diutr kv am eindeltjk de kl Mie wvtte vmgvn met het wütte knulje aan Het toontje van Kudoilf Bettiwldi i ep achter I dunne gordijntjes Toen de grootmoeder nog hewaUiff en jeugdiir slank xu over het wagvotje oo h l men h r voor de ntoeder kunnen aanzwm Een teeiter lachje nwakte haar geniest nofr jeugdiger maar mi verdween het p 4aeting z sag voor het eenvt hoe sprekend het kind ö z o moeder geleek AnMMMurie mn Uww b er g me nu reed aedMt tWM JuwA da nwnr van Bttddf De JtaJtanen veHaswroa echter meer dan f en xoo iWatoulMhe rriMidsoh De bladaii ijn in het alg meen nxr aereaerveeaYl in i uii houdinir doch de iJpoca wwst op het iKWeien van de viraodlfe Htemmlvwr togtn iVlou door de uit Opper ivile i inintkuinen berichCwi Amler bladen zooaikii dt Co nere d l t Sera wiiien op d deelBeminir van gvorgunl eento l oeUwlie traepso aan den opHtnnd en op lie wroettm v r atwioonlelUkhead die ila uiroor op Wanobau itust De idea Nasum hle e Mbt een obtmddolUtken n uavoorwaard mken teruittocht der l oojacht benden Verder aiMtht iiet blati genoeipbenttw vi or Italië t Htraffmg van de schuidwr n op schodekxwMtelliing voor de geletien verliepen iNttwir itit Bruyiau uit roeii n ichtr fcruMFpn wonU vernomen zou er in de liilergMlUeerde i omraiaide Ie Owctn Mi breuk um ontetetm De ItaUaanache en l Jiwelwhe leden van de connmiswe sinan 1 1 hun opnrattinK lijnrecht tfirenaver de Franse led n 7a werpen den Fmnsehan voor de voeten dat deae e i nMdan iige poI tH roeren dat de verliezen slecht voor rokemiwr van de andere Ruweadheden komen Trt oe litttlfaanwrhe revoUrMAhttoden onder wiie de bcidcende ufld verHiteitn r feMMir J uwtaiK i hMiben hun ambt neenroleavl n riim onrnwldelldk naar l i land vwtroldWii Twee t bB el wshe ledfn en de Italiaanaehe t tr4ctscofttroIe ii hebben Wsneenj we n onvoJdoetide sti unverleemMT hun ontMla nawroboden De IdatM te WarschMu m ddeo dat an biH ooorenMik onder hot pNeuibniMnn Dojlwa in Opper rfi è optreedt iük m liÉAJr icMkw van de t ool ïclie opHtawWitwren d HHwerp IKutHchi rljkwla4rafirwaarc l iditrraaf MHi6lhi ts iMaotssvnhkEu De B Z n M verneemt w i bevoogde aillle dat tiwee ïkHrelttche m één IteHaan Mbé diHta ctiicontroieur in Oop u £IUei ë om ontheffing van hun ftinctie hebben g viaa ii we en onwdckwDden steun W t zfvnren lus niebn te veet wmxaatm bfTwron duit de moeJHWieden tich mei ilen dag meer opH t pflen rai lot de goal1 eerden er eigifniiil zelfs g en w w miM r Het ultimatum aanvaard Overiwdige waarschuwende stem Het ultimatum aangenomen pi Wirth i qkskanselier Het nieuwe kabinet reeds aan den RUkadag voorgesteld Aanvaaiding van t ultimatum goedgekeurd Briand s positie heet wankel Jftspar over de buitenlandsche politiek Op zoek naar een nieuwen stok De troebelen in Opper Silezië Italiaansche ontstemming tegen Pol i Verdeeldheid in de intergeallieerde commissie De mioeilijkheden in Engeland ONS OVERZICHT wionck dao mdnuber van buiittmland he laken komen I r Üosen en de fezant von Berjren u aanmerkanfr iliadat het kahmet eenmaal revoima uafa ibeeft men apoect met de zaak tremaakt GusteravoiKi om 9 uur wenl het reeds vooiK 8teki aan den RiiikiBdair die daarvoor bueen reroeoen waa Ondanks hft vrt late uur wao en Hujfi en tnUnuMe bui tmvfewooa dicèt bezet om wioondeit de verteupeniwooi liKjrers van vreemde mos ndJiBden de vaiwaderuwr b i De president iriif aan dr Wirbh het wooni die aan den Jilikydaw het nieuwe ka biiiaet voorstelde Vei lgcaa lesKle dr Wirbh de voikvnde vericlariiiK af Ër bU £t on nieta anders over dan aanvaardinK of veirwenpdnii vos het uütdoniatum Een ja beteekent dat wij ons bereitl verklaren de zware fuumoiéeJe lasten die up ons Kéiegd wiortlen m vrijen talbeid te drSjten Sen jieen beteehKoxt bet insri pen m onz e economie en alaveiuurbeid onder vreenule baionetiteit Voor ons abaat meer dan het jremis aian nKiUk en brood ap het pel H t treldt hüer de boeScom t van ons vaderland het beetaan van het rnk n zim eehhead Dtuirom veriklaart hiePbii de Druwteche rwe ruur het ultimatum te zullen aanvaarden om de ipevolffen van een waaKerinifir te voorkomen iHiema wierd met 221 teireo 175 atemmein en één van onwaaiide een vooirstelMiilier om de rijJcsretfreeriiur te machtiiren het ultimatum der Entente te aaovaandeax uaniKenoni£n I e uitslex dezer Btemmjnir weni door de rechtcrzjijide met jreroesD van loeil ontvarwren Kort na haJf een wenJ ie zittinti fresloten iBenchten over de diiiScuB des die bJiikeni het late slouituitKisiuur tamelïi veel ti u hebben genomen zijn nog met ontvaoïton het vooraaamfcte echter weten we het ultumatuim is aantrienomeD doch t en kiOKte van de bestaande reareerinBrBcoalitie De oude ooalïtie centmim democraten en nteerdei ieidisaocialisbBn ta weer hersteld iNiot zonder hezormthevi heeft men t + ifc h eren üraun fariis de mimster criisis die m DmtorilTanil ifle schatkut itiia t ret ro en re voJis B Je srfïf z ien en Voor beleven dachten officieeleyfcrinjren dat wanneer er een nieuiwe rej éerww ptreedt voor tien v rvaJ ijBifr haar eerste werk aaJ zxm lutötel van antwoord te vrasren AJa ie ï uitschers Kierwp rekenen hebben ze t Kla i nus verzckeiïle e Petit Journai Het accooixl van hoaü a staat ireen enkel venter uitstel toe dan 12 da en due noori zijn voor de troepencomcentratie dep Real lieerden De bezerttiiur van de Ruhr aJieen af te wenden daar een tmradddsilyJte aanvaardtiiwr zonde eeme vnorbeboud Het bJa l vervoUrt dlat ais wn 12 uw s nachts den 12 Mei Duitschlond niet gEÖied en ad de eeaiiw rde eisohen heeft aanvaard de sreaHieerde troepen den 13en het Ruhtwebieitl biTinen zullen tne kken Deee woorden vionnen een aachte waarschuwma i no IXntschlami echter niet noodiic heeft K öia i want aJIen dae de ire tie van den achuldenaaj hchtoeai pewantrouwid ziin beachaairwl lynmer de mouwe renKerirm i s er en ze heeft al besiloten de m t ultimatum vervatte voorwaarden te aceet twren de bezefcbinff van t ftuhnsreiwed Ktukt n et door en de matnneties der Fnansche Ijchtanff 1919 zouden wat dat betreDt wter ti ar huis icecEoniden kunnen wortlen Ze tbttfioeven niet buiitenisianidB te j aan hoewel de re TeennK ze stelJiK no r wel eenijfen Uid onder de wiaipenen zaj houden als be ireiRanjr tearem DuitsohJoiwi wanneer dat Bomi toch niet elheel naar den wensch der ententen zou handelen Ook de toofftand bi BoMland nwit eni rÜKer t n revol e der 4tak m nvei in Het iairmsn van steenkool mx WaikHt dat d üaaurow inofilijkiheden veroonsaaktie b iriftteren voorttffwet k or vrdwdlww md r nttüta ire beMcherminir in de haven fiJn iluizenden tonnen buttenUodwch ateenkol O pe tng éi0apt OPM hoon dv Sclwrtibche havmartMiidMv b u n hadden het bestuur ier tmoaiDolt ur WiiderH te veraodcen de etakènff te pfeclameereo tooHen de berichkm Uiit v r EfhtDerute likupelHche havens di de hST nBrbout T s vor U e d ziin ten apaaiMi dar kwiDBtie van het verwerken vun Mtcenk Mri voor openbare doeleanden die In vele evallen werd geioKt m strlid met he dvips van i pJartttrti hi ki Cenlerfi Het kabinet kwtun voorr dtwi deiflcn kaar mA Wmi l m Eti ï nlijk moet de inwdllürüwc van het ultunaitum voor sommicre Fransche knnKen een diepe beieumteUiiwr ztin die een inanaistehrri i £ tentsreTolire zou kunnen hebben Naai de dooivraans troed intreiichte Penbinax in de Bcho de Pan sobriift kan wanneer de buddifre frebeurteniasen zich ibUliken te omt wnkkeden zmnder dat het onmififcare panirL d r bezettoMF van de Ruibr in Fransche hamdien kxwnit Braand s partij als verloren worden beschobiwri Men aal Noch ór Streaemaain noch MiuJJea noch een der anderen die Kenoemd werden 2a tenslotte rlikskansejier jpeworden ïïen der Men van het demiasionaaire katónet dr Wimth mmieter van financiën die in deze fcwiaJiitent w el eens nïet de jpeaMieerdeu heeft jreconfereerd is er in jreslaaipd een kaïhinet samen te Mtellen dat er als volei üitaiet Schatkist en viee 4ainiseher Bauer bmnenlandische zaken dr Gradnauer econoTOie Robert Schmndit iuetitie dr Scluffer iecer dr Gessier posterijen Gieebers veriteeir Gróner arbeid dT Braun voedanjit dr Hennes buiitenlandMhe aaltoen ad intenm dr WSrtiu F oiiciën en wederonbouw Mg oniïezet J r Wirffli Giesbers Braun en Hermes behoopen tot het centrum Baiuer Gradnauer en Robert ScJijmSdit tot de eoc dem Sdiiffer frn Geesler tJot de deffniocraten Gröner ib partijiooB doch staat dicht bii de democmten Naar Wolff seiijt za W5i i tiideliiik ook öojT die p pte feuiïle wan financiën blit wn FEUILLETON DE ROODE ZEE ftoman van CLARA VEEBIG mert autorisatde vertaaM dioior lUvT J P WBSSEUINK V ROSfiUM Nadmk matiodeD eens over gesproken maar adecSvt als een al te ver vooruataiende en geheel onnoodie e voorixnig En waarom ook Zu verbonddeden to door haar klank zoovee oranwinniiingien De vrjede Icon neet vw mee veTw Üid ïÜ W t de vüanden dezen winter nüt hadden wilJen aannemen het viredesaianbod daartoe zou men Hen nussciuen reeds m dit najaar dwmirea Eb tocb gennoelde Hedwic dat haar haat ongewoon snel klopte Het miooue oude koperen vaatwerk greerfd van nvwder en igirootmoeiler had men graaff g ffeven ook dat zu de koperen dshken der stad namen maar de fokken de jio4ckeg Zouden ïy dam geen overwanmrigcn meer veniiden met meer m 4 bronzen stem van de aarde tot den hemel roepen De vrouw ihuiverde Was er dan niet bi het g iieet niets meer dat heilw was vooa dwzen ooïiog Nog maar enk weken en dan sou het de dac zUn waarop drie jaren geleden M fceade zoo u van de BertSwidr vnüKfa heengesneld Zij leefden nog maar als de oorlog noc lang duurde Steeds ontaetteuder werd helj De Fnwache offeneicven aan de Aisne m Champagne w ren mislukt bij Arras hadden de Engrelsehen onftsact ke verliezea g led n en Duitache luchtaanvallen bedr rden het eilaikdenruk rele duizenden tonnen scheepsruimte deed de onfc Mukte dmldbootoot og m de diepte der lee venlwgoen en toc hoe kwam het dat de gièmoederen geen meuwe opwekking krecm H i las bo temeergefilsffen de n nschan waren xU lutdden er ook alje i den boe mar wiUiram ha de DuiteeiMr er met mgn band over en dan word ik rustiipj heel ruötiBr iMevrouw BerHftuiddi kromip ineen Pkitaetinig krütich te het weer door de luchtWeer als tevoren Wat wa dat voor eenvremd onverkJaarbaar geluid Wat kandat toch zyn 7 101 weet het met Zonder eenifoe belang teUin h Ude vwuiw Kriljper de schouders op Daar kwam een werkmian de straat in Hii lachte Heeft u het pehoopd Die weert zich Dat lachen leek haar ruw en toch vroelT Hertwig WHe dan De groote klok Ze moet ffennok wiorden munatae er uit g emaafct De oude heeft zich geiweJdig verweerd Bén beei hadden wy er haar al een gegerven maar ze giuff nofiT niet stuk Mur nu ligit ze Ia Ëtukken W krüsen haar anden niet uit den to en BScenlijk het toch jamnwr van haar De man werd ematitr hij zeide bitter moefltea liever al de trtnnribeelden van de voraten en mHitaireai stuk slaan die zouden juut geechakt tijn ooi t smelten Andere daraen tij toch tot nièti De werkman was reed lamt v ooi4 ij ook juffrouw Kr er met haar kleinkind wu verder geloopen toen roevroufw Bertfcoèdi no steeds aan het toiiihek stond Hajur tiSs was otttfgebroken gerestigd op dea keASoren dSe slaidt en spits tusselwn de toppen der boomm doori ek Etas vandur kwwn d t onts tellende gelwd Wm het reeds Eoovrr vefhnoMn dtt roen de kiofcken moe mmUm t I d emnaé wm m ultud met kunnen vereemwen met hei o er il le huwelijk van haar zoon met he haastig gesleten ouriogtihuwehHt En dcoi vader die zieb weduiwaar nuit had kuan rai oirttrekken aan de bedcortnir van hH moote m i je wa £ het eveneens zoo Sedeit Ber töioldi tfWUK wm gedcotnea voelde Hij i bsh niet meer soo gmd niet een zekere vertAttonag wm hU tttuts gekmnera Z n rheumatic wa veol erger jreworden htj had niet kuiiper aan het front kuniiMi biuven Nd t knders dan étap9 e ficier ne rlaar bnlank ik voorr Ueht geprikkaM nam h j Annemane s Ziw om f edmc nu dikwIjU vetkeerd op dacht cUn arihoon chter er dan heelemaal met aan mt r Ttof wel eem kon iMureQ JledwiNr dMNl zich gffweki aan hem t kalmeeren Laitt baar boch iacben Ze was ioo oav lioe vrooli en l v MliiBfeir mw tan IwA wm liaar raet den enM wtouf i t dkw ém ft cRwomidige t d n it a wni k flfcHMv Ais AiUMtnM Radoif niMr mp lief hatd als de moatfto het w4de wor kaar aoont IMe tw e waren al ktiukm samen m lachten xe sio klen ie fenotcn met wUe teuten Merkwa nl dtt eent die tcb het front kwwn aiHes aoo spoecUir kon vergeten de toeaeelflB van a uxen h rt voortdurend zjen eterren het Mewk dreigende doodogsMar Rudolf BeitiioWh kon maar steeds met ooeff geni C n de jonceUeden wiven m h t laa ate Hof la nM gcnMi Biet tnt bHUtfMg dpoiMik i Ci tnvai ati nur Bm tfik