Goudsche Courant, zaterdag 14 mei 1921

No 14622 De Opper Silezische kwestie Ontstemnung over Lloyd George s rede Volgens Briand heeft de Bntsche prenuei t niet ixto bedoeld Ben nieuwe conferentie te Hythe of te Boulogne De toestand in Opper Silezie onvei anderd Uoyd George bereid tot een onderhoud met De Valera Campagne tot schrikaanjagmg te Londen en Liverpool Hoop op belegging van het m nwerker conflict De Antwerpsche havenart eiders weer aan t werk ONS OVEKZIcm lioyid ïOor e beleeft paeziei van z n rede oveir Optpor tSilezie doe ha vorure weak hield hu kan mot beweien tot dioo Scheermessen Potten Zeep Kwasten en Riemen BALT A DE JONG Oosthaven 29 Telef 118 Engros En Detail ZEEMLEDER 4356 ZEEMDOEKEN 20 SPONSEN DWEILEN COCOS WERKBORSTEUS COCOS SlOtlERS ENGEI bCHE BEZEMbEnz Enz T ANDERS FIRMA WED F UITENDAAL Bezemen Borstelfabrikant Kuiperatiut 99 en Kleiwegatraat 15 Abonneert ü op dit Blad 6 De pooti ie vrouw lachte luiid Duatsch erven Zu nam de bekliagenswaiairdige wrachronnpelde met een spottenden en te Bfeiük medelydenden Wik op Nu dat kan iw gemakkelyk gebeuren Jte t wil ik ook miompelde de oude uw Wat moet ik nog hier doen Mijn i a n gwa gen wie weet of hy ooat te iwrat myai dochter heeft de tenn r ondervoed zegt de dokter Boter eieren melk lieve God waar moet men het vandaan halen Er werd gemompeld Een attest kan nien wea vaai den doikter krygen hMiaar dat bost eiken keer vier mark tBn of men de meQk clan nog krygt of gm sm el of havermout of een witte l w l dat ia noy zeer de vra Ai iIee voor het leger Een i ai te ondeirdpukken gelach verfuW Euïh O he t was niet opwekkend deze e fl eii aan te hooren Het voodioofd jw mevrouw von Voigt werd bewoUrt ru lad er diktwijla zeer onder geleden Maar een adi met laten neerdrukben dooc het nueli e van het allcdaagsche Wat be kende © en ei fcel menfichenleven tegen o r het beetaan van het vaderland Dat 2 l ar duddelBk het wbb moeïUü zich Ht oufar ts werpm kwr eeo plot S 71500 De amortisatie van de 8 pCt obligatiei zat geschieden in 40 jaar Ieder jaar op den len Juni t beginnen met 19Ö8 z de trekking plaats vinden van het 1 40 gedeelte van de op 1 Jum 1922 uitstaande obligaties De mt loting zal geschieden pan De Vennootschap behoudt zich het recht voor alle of een gedeelte van de nog uit staande obligaties voor dien tyd af te lossen De mtlotlng geschiedt Notaneel De premie gelden voor elke sene worden voor de uitgifte gestort hij de Nederlandsche Handelmaatschappy te Amsterdam De uitlotmg geschiedt Notaneel Accountants der N V zyn de heeren Elles en Hamelberg Accountantibareau iConmgspleui 1 Amsterdam Van de preimeen wordt IS pCt afgetrokken ter bestryding van de kosten van administratie De architekten zullen het Gebouw in ongeveer anderhalf jaar bouwen De fundeenngen z u gelegd en reeds grootendeels gereed De eerste voorstelling zou volgens berekemng m September 1922 kunnen plaats vinden Het kapitaal Ómt door de 3 pCt premae ohhgatie leening zal worden verkregen zal voor den opbouw en de exploitatie worden geb ugd Welke NederiaiKtM ui daaraan met willen medewerkenl De hoofdbtad Amsterdam mag niet langer van een e zo6 nóódige instelhng verstoken blyven Ten eerste met omdat wat m het belang is van het kunst centrum Amsterdam tevens in het belang is van ons geheele land Tweedene omdftt de muziekdramatische en de dramatische kunst de beeldende kunsten het vreemdelingen verkeer derhalve geesteiyke Mewel ala stoffelijke bel angen van Stad en Land door het bestaan van zulk eene instellmg worden bevorderd Men zende thans zqn inschruvingsbiljet in den vorm van een poatwissel of postgirobew a waarop naam adres en het verlangde duidelijk moeten staan vermeld aan de N V Gkbonw voor Kunsten en Wetenschappen Hcerengracht 455 of Postcheque giro No 39440 Amsterdam en de geng fle oUlKattas tf dt tortingsbewiijzen zullen onmiddelUJk na ontvangst worden gezonden If fï isffgtltï Gebouw voor Kuniten en Wetenschappen Belangrijke Bijverdiensten Eerste klasse instelling welke verzekeringen luit op elk gebied zoekt VERTE GENW0ORDIG ST ERS in alle plaatsen van Nederland Gemakkelyke aangename werkkring VakkenniB geen vereischte Hooge jaarluk wederkeerende provisie Bneven onder nr 77 MORKS ADVERTENTIE BUREAU Den Kaag 2449 l 4 1821 ll7Mei JUBILEUM BIlllLMJillN Co van Zaterdag 14 21 Mei a s buitengewone Aanbiedingen In alle afdeelingen EXPOSITIE 1821 MODES 1921 1 A S DIHSDAG half zes zullen onze Miyizijnen BESieTEH zijn S S VAN DANTZIG MAR Kt 43 == h GOUDA Ruim6 Keuze Heefefl Modeartikeieii Concurreerende Prijzen Vi Sterke zenuwen maken steike menschen Gelukkig wie ze heeft m dezen tfld die zoo geweldig veel van de zenuwklacht eischt SANGUINOSe 13 het eenvoudig natuui middel dat de zenuwkiacht onderhoudt en vei sterkt De SANGUINOSE is het beste middel tot bestrijding van de neurasthenie zenuwzwakte en al haie gevolgen Wilt gn op den duur sterke zenuwen neem geregeld eiken dag één eetlepel Sanguinose Liefst een uur voor den maaltvid Prijs per flacon ƒ 2 6 fl ƒ 11 12fl ƒ 21 Te vcrkrugen bu Apothekers en Drogisten WACHT U VOOR NAMAAK VAN DAM Co De Riemeratraat 2c 4 Den Haag ma Stoomwasscherij en Bleekerij HET WAPEN VAN AMSTERDAM tS GOUDA M PEETERS Bleekt met OZON absoluut onschadelijk MT Voor belangstellenden dageiyicti te bezichtigen SPAANSCHE WIJDEN BORDEAUX WIJNEN SAMOS ROODE en WITTE PORT ROODE ZOETE WIIN CULTURA alom bekend om haar he rllike smaak DIVERSE LIMONADE SIROPEH MULDER OOMS Qroansndaal S3 SB B8 Talifoon BM GOUDA = nn i V N B Beide feestdagen gaopand MOT l il tebouw voor Kunsten en Wetenscbappen AMSTERDAM tfiakwrd Ui KwInUilk luimt vin II Hisrt 1821 N 1M GtMBitMriiMii J L WitUrnin v MMtariii Ph R audkwp 0M Dr L vu dftii SUu VM Ommtrw DIristiur B H Koopman Kantoor Haerongracht 455 Pottchsquo giro No 39440 Tolof C 5152 Landgeaooten I Het teit dat in li ngeland en ook in andere landett vele belangryke gebouwen lija tot stand gekomen door sabienwerking van vele duizendeti die allen een klem bedrag bgee brachten om een bepaalde zaak tot stand te brengen heelt den ondergeteekende doen overwegen of ook m Kederland met iets ifergelyks mogelijk is Kien antwoord in bevestigenden zin heeft hem doen besluiten tot het stichten van een gebouw m de hoofdstad dat als kunstpaleis m de reeds lang gevoelde behoefte xal moeten voorzien Het gemis toch an een eigen onder dak voor een Nederlandsche Opera is mede een der belangrijke oortaken geweest van haar steeds kwynend be staan Ook het aantal tooneelschouwburgen staat m geenerlei opzicht m verhouding tot hetgeen op dit gebied wordt verlangd De N V Gebouw voor Kunsten en Wetensdiappen t Amsterdam goedgekeurd bg KoninkHjk Besluit van 18 Maart 1921 No 106 vraagt nu uwe aandacht voor het navolgende Door de N V Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te Amsterdam ie grond verworven aan de De Lairesse straat hoek Obrechtstraat op ongeveer 100 M afstands van het Concertgebouw aldaar Op dezen grond zal nadat de daartoe vereischte vergunning der gemeentelgke autoriteiten is verkregen welke bereids is aangevraagd een KUNSTPALfclS verrijzen ruimte biedende a voor een groote theaterzaal bevattende 2000 zitplaatsen met modem gebouwd tooneel waar operas en groote tooneelvoorstellmgen kunnen worden gegeven als lu de groote wereldsteden b voor een tooneelschouwburg bevattende 1000 zitplaatsen waar m het bizonder het gesproken tooneel en meer intieme opvoeringen een onderdak zullen vinden c een goed verlichte zaal voor t itoonstellingen van schilderijen en andere beeldende kunsten Men bedenke dat de Amsterdamache Stadsschouwburg en de schouwburg van het Paleis voor Volksvleit beide slechts ruim 1000 zitplaatsen bevatten Het gebouw dat thans zal worden opgericht zal dus een theater instel liag zyn die alles wat op dit gebied bestaat in ons land verre ïal overtreffen Ook zal blyken dat m dezen schouwburg de groote buitenlandache artiesten de massale koren en baletten en de uitgebreide orkesten voor wie wegens de te kleine ruimte van onze thans bestaande theaters tot nu toe geen gelegenheid was zich te laten zien en hooren omdat met de kleine ruimten ook de ontvangsten te gering zouden zyn m dit nieuwe kunst mstituut allea zullen vinden wat sy voor een volle ontplooiing hunner gaven noodig hebben Bovendien zal dus behalve de beide bovengenoemde theaters in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen flinke ruimte worden gereserveerd voor het houden van kunst tentoonstellmgen en groote mtemationale kongres sen waaraan in onze hoofdstad evenzeer bizondere behoefte bestaat Als directeur van de N V Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen zal optreden de heer G H KOOPMAN bekend als de met zooveel succes gewerkt hebbende leider van de Nederlandsche Opera een Aationale instelling die hij weer nieuw leven inblies 191ft 1919 Zgn ambteloozen tyd gedurende het seizoen 191 1920 gebruikte hg om een leis om de wereld te maken waar hij op theatergebied een schat van kenms en ondervinding opdeed Deze kennis en ondervinding zat hy aanwenden om met de rchitekten J M VAN DER MEIJ aesthetiach adviseur der gemeente Amsterdam den verwerver van den Pnx de Rome voor de bouwkunst en HAREY ELTE ontwerper en bouwmeester van het Stadion een Gebouw tot stand te brengen dat technisch praktisch en artistidc aan de hoogst mogelijk te stellen eischen zal voldoen Om dit grootBChe plan te doen slagen wendt het bestuur der N V zich tot het Nederlandsche volk De N V Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen met een maatschappelijk kapitaal van ƒ 1250 000 verdeeld m 6 senen ad ƒ 260 000 waarvan de Ie serie is geplaatst en volgestort achryft namelijk een 3 o o Premle Obllgatle Leenlng uit bestaande uit 6 serien elk van 10 000 obUgatien ad ƒ 20O en elke obligatie verdeeld in coupures van 100 50 26 en 10 gulden De rentebetaling geschiedt den len Juni van elk gaar ten kantore er N V Indien over rente met binnen een jaar na de opeiwïbbaarheid is beschikt is het vorderingsrecht vervallen Op elk dezer obligaties behoeven de nemers desverlangd voorloopig slechts te storten Voor 1 1 obligatie de som van lOO gulden 1 2 60 1 4 26 1 10 10 V20 6 Voor welke bedragen stortingsbewijzen zullen worden afgegeven De volgende HOOt DPBBMIeN worden ter beschikking gesteld Ie Hoofdpremie ad 1 4 mlllloen suldan 2e Hoofdpremie ad 100 000 gulden Voorts worden uitgeloot 3e 50 000 60 premies ad 1000 Old = 50 000 gulden 4e 30 000 76 500 = 37 500 Be 25 000 80 250 = 20 000 Totaal Maar dan 1 S mlllloan aan pramittn Zij die met tot deze premiewinnaars behooren en die na de trekking der premies jaarlijks 3 pCt rente van hunne obligaties willen blijven ontvangen worden in de gelegenheid gesteld tot 1 Mei 1922 het restant vap de koop som der obligatie bij te storten Zy die dit niet wenschen kunnen hunne stortingsbewijzen inwisselen en wel vóór 1 September 1922 waarvoorzy dan ptvangen couponboekjes rechtgevcnde op het hieronder vermelde aantal plaatsen by de voorstellingen die m het Gebouw voor Kunsten eö Wetenschappen te Amsterdam zullen worden gegeven of by de voorstellingenvan een der met de NV gekontracteerde gezelschappen wanneer deze spelen m een andere plaatsVoor stortingsbewijzen van 100 gulden Voor stortingsbewijzen van 25 gulden 20 plaatsbiljetten stalles of loge 5 pUatabiljetten parket Voor stQrtmgBbewqzen van 50 gulden Voor stortingsbewijzen van 10 gulden 10 piaatsbiljetten atalles 2 plaatsbUjetten parterre Voor stortingsbewijzen van $ gulden 2 piaatsbiljetten balkon of 1 plaatsbiljet parterre Rekapituleerende zullen de deelnemers m de 3 pCt Premie Obligatie Leemng dus recht hebben opde bepaalde rente 1 2 deelnemmg in de premietrekking met premies van 250 gulden tot 1 4 millioen gulden totaal meer dan 1 2 mllliosn aan premies IfoTfdpremirt AOOOO 16 260 Serie E óór AprU 1022 1 Hoofdpremie ad innofl 10 Premie inooo 15 Serie A V46r 31 October 1921 1 Hoofdpremie ad f 26 000 10 Premies ad 1000 10 000 ie aeo 4000 Sene B VMr 30 November 1921 1 Hoofdpremi ad SSX 10 Premie 1 ƒ 1000 1000 o Seri C Vóór 31 D i mbei mi 1 Hoofdpwmi ad ÏXSJS 10 Premies I IOOO 10000 16 260 4 000 f 121 500 ƒ 271 500 f 51600 sa2 000 Ould n m mw f deDIEÊCTI e VoMT all idaatan in het land worden Boliede actieve vertegenwoordigers gevraagd M B ü inwisseling van het stortmgsbewus zonder eenige bybetalmg tegen plaatsbewyzen die vier jaren geldig zullen blijven te rekenen vanaf den openingsdag van het Gebouw De prenuetrekkingen zun als volgt verdeeld Jaargang Dinsdag 17 lei 1921 GOVMHË GDIRMT voox Q oxccLa © an OjccL txe 2sc x BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN VERSCHIJNT DAGELIJKS INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 1 4 regels 206 elke r gel men ƒ 060 Op de voorpagina 60 hooger ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 25 per wKik 17 cent met Zondagsblad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorging per looper geMhiedt Franco per post per kwartaal ƒ 3 16 met Zondagsblad ƒ 3 80 Gewone advertentien en ingezonden mededeellngen bU eoBtnot tot i r gw duceenleB prvjs Groote letters en randen worden berekend naar ptaatsraimte sa Advertentien kunnen worden ingezonden door tusschenkomit van solledc BoAluudelaivn Advertentlebureaux en onze Agenten Abonnementen worden dagel ks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 GOUDA bj onze agenten den boekhandel en de postkantoren ADVEBTENTIEPBIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgknng 16 regels ƒ 130 elke regel meer ƒ 0 26 Van buiten Gouda en den bezorgknng 16 regels ƒ 166 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentien in het Zalerdagmimmer 20 A bijalag op den pr s Biireau MARKT 31 GOUDA Redactie Telef Interc 545 Administratie Telef Interc 82 volgde Bnand wat Uoyd Geonge heeft WJUen zeaigen iis dat xze taak door de ongeregeluAeden m Owper iviieziie zeeir ia bemoeuiiiiikt en dat mien de i en zichzeli geen recht ma vonsohaffen Die steiLmg is umtatekendi maai se K dlt eveiuroeti naar Dujische zude 3nand eindigide met d verwacüting uat te preken dat Zioodm de Polen de wker tieid hebben dat de cufen van het plebui ciet jgehandi h aaid zullen liUjv n ixa de eind basliasing w v ach verder rustig auUen ihouden en als men dan le oonunisciiie ruNtiig Jaat weu ken zat die zeker etindeUik ook wei bot een gemeensoiiaopeUidte 041 Josauiig komen De becane onvoormctitiK heid 18 dat men DudtschlamI heett doen hopen dat het ale Ihet aan het uituiïabum toegaf zekere vergoadang daarvoor aou fcrugen Wianneer mtti Doitischiian een dergeluke hooip geeft maar het daar dade JUW miahruik van en slaat een te hoo uren toon aan Diat dudden wii met Wu iliouiLen on in ieder geval aan de uatvoe ijBig van het veirdian van Versailles het tceen een baU uoe en bevredigendie oploasing moet geven Bnand s venklanng heeft dit resultaat g hiad dat de brttiHche bladen die zich eerst met groote boaJistheid mtliettn vooi I iurLschla id s hulp bu t dempen van den opstand en Uovd Geotigie s woorden m deze letterliik opvatten aiich nu veel gematig 4ler uiüilaten In de conservatieve pei s ib ei na het bekend worden van Briand s rede een neignng te bespeuren om Llovd Creorges mtlabuijcen ntinder stellig e la ten schiinai dan zy waren Nadat Bnand gesegd heeft niet te getooven dat de iü gelache prenwer met a n gezegde ovei het UiuitBche lager bedoeld heeft om aan Duiitiiohlaod de permoisfè te geven tegen Korfanty op te treden grjipt b v de Daiiy lelegiraph dit aan om ooïk ziinerziids te betoogen dat de eerete numsiter zich zeker zoo stel lK met heeft vullen uaten De Daily ii pireas daarenteucen ziooals dat na zime twudang der laatste maanden te verwach ten was steunt Lloyd GeoirKe met de groot ste atelligiheid De bladen van Norfcholiffe aatten klaar blykeluk met het geval verlegen Aan den eenen kant hetiben deze Waden door hun anti bolsiewsstajschen en anti Duatschen haat van jaren zichzelf de handen gebon len aan den anderen kant beseffen zn wel dat het aoo niet gaat en dat fcamreland ten elotte zal moeten urtscheiden zich ocihtcr den transchen wiagen te laten voortslee pen Vandaar dat de Times ten eerste nog eens betoogit dat een sterke Pooische staat Eoowed voor EngeLajid als voor ïVankriik nioodizakeltik iis en daatinede I Vankriik gunstajf tracht te temmen ten tweede echter aan win Fraaeohe vrKsnden duudeI1IU1 te verstaan geeft dat het miaachien iets voor bezetting van het Rührgebied zou voelen wanneer Dmtschland zim fi nancieele veppJichtnigen met nakomt ofschoon hot volgens de Tunes ook dan met zeker zou zim of dtt oiprtireden op den duur geen gevaar m plaats van een voor deel voor FranfcriJk zou Wif en maar dat het in cJk geval voor suJk een bezet ting als atraf voor Duiteche nulitau actie in Qnper Sileziie hoe reikaamd nu ts voe len kan De2e waarffrhuwiing u duideli k em ze eai zeker m Fraakriik den noodüigen m tiruk maken Overigens begniipt een ieder dat fVankruk en Engeland met beaenover elkaar Ikiunnen blnvcn staan als ze thand doen Een onderhoud i druwewl noodig Lloyd George heeft daartoe dan ook ree bi liet initiatief genomen De Jwuralsch Ae geemng heeft Vrydaig aan Briand een wt laten overhandigen betreffende de gtebeur teniS4 n in OpDer lezie en welke dezelf Ie retleneerimg bevat als Uovd Geoowe s rede Uoyd Geonge vroeg Br ami om een oogenbJikkelilk ondeiihoud te Boulogne om den toestand te overwesen Uit derclfde knAgen wordt vernomen dat Bnand Zondag geantwoord heeft en het flransche stamiuunt uiteen heeft gezet zooals hl dat den avond te voren aan vertewenwooidkers van e buitenlandache pers heeft gedaan Bnand verldaardie ver der in zim antwoord dat hii de kwestie TOlg ens het verdrag en de volkaatemming opgelost wenschte te zien en bet Llovd George weten dat hli niet eerder kon con fereen en dan nadat het contact met het imrlement waa heratoUL Donderdag hervat de Kamer den arbeid De conferentie die voUrcns een nader bericht te Boulogne of te Hvthe zal wwr den geiiouden zal dua op z n vroeg t aan t eind van deze week nlaota hebben Bnand zal daar dan nog eent ZLin hardnekkig in femHnen standpunt dat de Duitsche troe pen Opper Srlezac met mogen bjnnenruk ken kunnen wrdedugen Inmoddelü heeft hu den Poolachen mmiater van Buiten landBche Zaken he te I an vertoeft nog eens afzonderillk hetzeJMe verzekerd de Duntschers mpgen met in Opper Silezlë opereeren WaarschuKluk om de overbodiglhaid vtm Duitsche inmenguig aan te toonen zun de Iransche legerafdeeliingen m Opper SJleoüÖ vi rartertct Te Opipeln z m jbVanscte kolomale tioepen aangekomen terwiii nwr jieuwe versterfcingen worden verwacht Voorts heeft de FVanflohe regeenng den Italiaanschen officier en de 19 Italiaan Hche bo4daten die in Oppei Sileizie ge sneuveld zajn na hun dood gedecoreerd Generaal Lerond die dit besluiit aan ge iieraal Mannua mwiedeelde legule daarbu nadmk op de oude banden de de btide Wfcerh verbanden Marmui sprak Kim da nk uit en verkilaartLer dat het Italiiaan che leger de groote wapenbroederschap met vergeet Doet i rankriik dus aJle i om de vertoit tilde bonidgenooteii voor zich te winnen wnderziidfl wU hot hliikbaar liever met dat de opatandehngen veniemen hoe fel de o cnge geallieerden tegen hen zim Uit ï erli n wonlt althans gemeld dat de fVan rhe censuur in Opper SiJezie bnna de geheele redevoering van Uovd Öeorg ondordrukt VKiToIgens komend tot het Fraawdie siandiptint in de Oppeff SliJ 0ZiiiSche kiweertae zette Briand aelf uuteen diit zxwaLa lU aJle over re kwestiea de tiransche regeenng jch stelt OP het standniujit van het ver diras van Vensaillea Geheel overeenkom htiiK dat verdrttiar is er m Opner Sii iie een plebasciet gehouden voilijpens gemeenten laain An tihans de cufere als baeis nwe ten tb enen vooi een befiiisaing omtrent de toewxiUDix In het veirdraig van Versaille staat volstrekt niet dat er onderschead jre maakt za worden twsachen de atreftn waar kolen gevonden worden en die waar Mi dlftt met het gevkil is hr taat ook niet yn dat ei onderscheid jremaakt moet wor den tussohen de stemmen en belanaren van eenvoutluige munwerkeriB of gnoote Bjrondbezitters Rekemnig houdiende met het aan tal mtgebi aclite stemmen moeten de com luissartsssn de girena voorstellen doe be LHitwoord aan de uitge piroken wesuchen In dian geest heeft de I nBche vertegen word ger mstmctaes owbvangen De Itaiiaanbche heeft andeie inzichten de Eiarel bche nog amiere Het groote owpekik ls lat men te veel haast heeft woillen maken Wt ihoht omdat men de laak nosr op de 1 ondensche conferentie widde regelen heeft men de commusaie geen tnd gelaten om een gemeenschappelijk rapport op te bellen maar gewerkt met afzonderliike i aixnor ten Dat beschouwt Braand als de voor naamste oorzaak vaji de gerezen moealiik i eilen Vervolgens releveerde Briajid dat ook van ÖuitBohe aaide onluaten ziin ver ekt Ook daaraan moet een emde komen b rst als beide partftien hebtoen ineezden dat de rust moet wederkeeren kan wionl n echtigesproken Mocht Duitschland het oen gt luK kiige denkbeeld opvatten zich offiaeel lil troebelen te gaan mengen dan zou het laaraan reer verkeeni doen want l Yank ruk zou lat n tjeen geval kuinnen dulden Em aK hJngeUnd nu de Duit che legee ng eens machtagdc om het plebiBCietce b ed binnen te trekken vi oeg iemand Met kracht antwoordde Bmand dat geen lU e het in zim hoofd zal halen op een dergeUiik punt op etgen houtie ewi bcalis ng te nemen en daardoor andeiren te comnmandeeren Er is trouwens volstrekt gË n redm aan te nemen dat Llovd George dat heeCt wallem zegKen hii heeft een uiteenzetttaiig gegeven van het Ëmgelsche Btamlpmit zooals Sior dat voor de Fran fiche Kamer zal doen van het Franeche Alaair het ie duideliidc dat indien Llovd Geonge er over daehit een d weililke macih tigunw te geven ku ze eerst met de Fran bche regeenng overloaspen zou Neen ver De tioestand was aterdax in Ovper S Ili ic vTuwel onveranderd In de omstire ken van Gleimtz hebben de t olen veel gereqturt erd Ie Hindenburg wenteo eea aantal Ikiitechc vluchtelingen gevangen genomen De gevangenen werden onder de oogen van Fransche soldaten weggevoerd Jji het duisrtnct l amowiU hebben de i oten uit aangekondigde 1 oolsehe aduuiuatrabe iogerioht In een proclamatie xeg gea zu cat de Duitsche adiDunit bratie wovdt OD geheven thigeveer tachtig DutUiche beumhten en leeraars um te l adzjonioau ge mterneenl vemaJisooren te hiCibben resOToken want in aile leelen vian Kiuroioa jieeft men de noodnige aantiiachit aan zim uitlatsmren ge edhottken De Bntsche pers apwiauduisseert uitgeaonderd de AkununKirost verkliaardem aile bladen onmuddelUiic het met hem eend te aiin de Duatsohe blatLen lachen fiin tiet dat de Bntsohe pa emier het zn bodwiire nooten eens lefloker Kez e d heeft en uraan daannee nabumrliik volmaakt accoonl al leen de Fransche Tiers is Jetterlitk woedend Een storm van piroiteaben is opgewiaaii Voor het earst isajMls dien ooirlxxr sohriiven tie bladen schei pe artikeJen teupen den En gelsohen premier tenwiil Opper Sileaie plobsöliiis dioor de lehouden rede alle aan dacht oip Jiich concent reert t Petit Jouina dat in nauwe rebatae met de insgeeimg atoat zejrt diat Lliovd Georgië nooit op aoo wvaarililte vf nx den W ai looip aan ayn hiartstochteilnke wel Bprekendiieid iieeft jregeven Het Wad vei wijt Llovd George dat hu mets zecit van de Dfuiitsahe wiapenis welke in Opper Sile ZK aun opgehoopt noch van de Ehubsche soltiaten due daar ia ej iik6 bomnenidniinjren Het bl d veirvoltrt m dieze zaalk zim aile sympathieën van den Bntsohen prenuer aan de aiide van Duatschilaml Hii verde fajpt fe these der Duitsche mditairen en ment ihtffli huJp in Het blad bealurö diat het oUe op het vuuir wenpen is Gezien de reweldjspe vepoatwaardaBon verm niRid me t aiwrst dat Ikurelajiri Duitschiand steedis meer aal buvatlen kon Bnanri eir natuuduk met het zmiKien toe doen Zooalfi in deiveJuke trevaUen srebrui kellifk Ls heeft hy de hulp dei toumalisten mgeroepen eennKie mannen van le pens om zioh verzameld en vervoJirens een Jipeech afsrestoiken diie de heeren m hainne couranten kometen afdi aikkeo Wat ze zach natmuriiik jreJiaa sit hebben te doen Braand s rede wa mets meer of nundei dan een antwooird aan Uovd Georire H be on met de uiteenzettmir hoe detavM eleoi m Opper iSdJeaie ontatium Zlinivaanbii hu natuurlyik niet naliet ze tpe teflchruven aaji t verspreiden van het iirerucht dat t hee e mmn en industnetfnébiedaan DtuatscJiIand zöu worden ireffeveaiVoorts wees hJii od de pofpnuïen der eaJlieerden de orde te heratelJen en op de stat pen bij de Pooilsche reaoeenns Bnanri protestewde dan ook met kracht tearen velevaledie en tendenitneuse benchten dine hebben voonjre teld alsof Fnanknik met zim pbcHt gedaan heeft FEUILLETON DE ROODE ZEE Beman van CLAEA VIEBIG met autorisatie vertaald door Merr J P WESSEUNK t SOSSUM Nadruk vBriboden tHet Journal venoeatnt uit Oop n diU een afdeeling IXutschenB hei wapendepot der geallieerden te Bieslau overromoelH heeft en 4000 geu eren Ui inaahin w merea en een mbUioen patronen meegetuHnen heeft naar 0pper 6itlffiue ter verdeeUng on der de vniikoiwien AJlies houdt tegeunroorda vertMid met de poiitiek Zelfs de in den grond 100 ao schuldige gymnastiek Ter gelesenhejrd van portfeesten te Riisaed te daar een biieen komiHt belegd waaroo de konuw der Uat teen de UelgJLsche imniater von BuatepJ aken de l ranirfihe gezant te Boniawj de pieauient der Iranscht repuiblidc en var aoheidene Iraneche nuraaton elkaar hebben ontonoeit Gedurende het dmor aangeboden door den gouverneur weaden leer hartelijke toastedi gewiaseld tuauahen MBlerand en den komng van Belgiè MdJlerand weeë oP de roemriik niaar niiirU iuke herinneruwten die Frankriik 61 Belgit verbonden en gewaa de van de trekui duï zonder noodzaak door de Duit chtrs wenlm verwoei t Maar KvettébÜtr Jeul zou gosthiwlen t ronover he voJk tktit nuinen faboueken enz verwoeeCte ea mn eigen industriet overwncht wüde be vestwen door plundenntfr en brai daUchtin r uok Ie Vereenngile Staten h ben dat he grepen en zich tegen Duitacbland verklaard Macht moet e faaed mboeaeme vioor het recht Dudteohiand zal de open bale meemng ni nunJeiden Niet onoe demoomtiiche rtaten diie anbeid en vrede verlangen hefcben droomcn van ianoerialumic Hot hchouwKpel cbat than i In deae fL ej t tagen dezt groote werkzame irtad b lt brengt ree k antwoord on d ae la tl ringen Vi mtemationale verwikkelingen ver mem nog alti d met Uoyd George s ccnure zorg Integendeel de lertsche kweatie venrt eel van ziin Bondacliit Lungzamerhajul mot t hu mililer wwrden m zim opvatting n 7ake de S nn I oin bewegiPg zoodat hu er zelfs toe overhelt De Valera de ur jxces nlent d r lersche repuhjiek van wien DU a nvankoUlk mein wilde weten te woord t itaan Naar verluidt zeide do wremjei m een owlerhoud met Glvnn den oud ou vcrnour van New York liat een ondefiioud met De VaJera het eenijre middel wm voot de bereifcmg van eenig resultaat De Va Ipra merkt m J eamane Journal 00 dat school met wilde leeren H heeft m vaak tranen gekost Rudolf nooit Maar hU o wee de n port nl ik heb er dikwijls ovei geschreid Nu beleeft u dubbele vreugde aan hem zei de vrouw van den generaal hartelijk Groote vreugde Hedwig knikte 7i was den geheelen dag reeds bleek van m nerluko ontroering geweest t i was iet overweldigemls op haar losgestormd toen z j gisteren in een avondbencht van le oa dersdieiding las Je bent een stuk gruoter geweiden plaagde haar man haar O neen niet het hoofd te hoog te dragen Bijna angstig weerde Hedwig alle geluk wenschen af Wat bent u weer grappig lei Annema rie zti ergerde zich over haar schoonmoeder Waarom kon zu zich met eens echt verheugen In Hedwig H ziel sehodde een bange vrees Heinz had te veel gelnk eerat doe successen en dan haar teedere blik richtte zich over de treden der veranda naar den tuin Daar stond LiUi midden m het licht rondom haar blond hoofd weelde de zon een stralenkrans Ik hoop erg dat Heinz spoedig met verlof zal kunnen komen De oogen der moeders lachten elkaar toe Ieder van haar spon haar gedachten verder uit aU hQ hier was Ja dan dan zou hU den juisten weg inslaan om Litli te overtuigen dat KÜ nu lang genoeg trouw wm geweest aan een doode ii heeft uw zoon seer VmT a l mavroaw von Voigt Wenlk TasToègd waggelde de kleine Ruddi Bertholdi aan de hand van de verpleegster in de kamer gmg het beter daar liep hij reeds flink van stoel tot stoel hier boorden de kleine punten van zyn sdioentjes onhandig m het grint Achter het mooie kind met de bruine krulletjes liep lachend de mooie moeder Zü had haar arm door dien van Lilli Rossi gestoken Het scheen louter bl heid het vriendel ke huis de verzorgt tuin het ktnd in het witto jurkje de beide jonge vrouwen in lichto japonnen De menschen die het hek vooit jgingen stonden verbaasd die daar binnen merkten nog niets van den oorlog Het kmd had wangetjes al een appel als men daarbg de andere kinderen vergeleek allen bleek en teer Waarvan zouden zU ook dikke wangen krijgen Alleen de heel kleine kinderen kregen nog maar melk voor de anderen was er met in hoe keung waren die dames gekleed Annemane lachte luid op ZJ was heden bijna uitgelaten overmoedig was het nitt achitterend dat zwager Hemz de orde Pour Ie métite had gekregen Jammer dat Ru dolf ook geen vlieger was Het zou dan veel gemakkeluker weien een onderscheiding te kragen Mi3 moet eens een flinke helden daad vemcht i Ik wacht steeds op het kruis Ie klasse anders schaam ik m Haar klankvoUe lach drottg tot in de veranda door waar Hedwig en mevrouw vön Voigt aan de theetafel zaten De twee hadden lang en vertrouwelyk met elkaar gesproken het was de eerste keer dat zy de toekomst van hun kinderen aanraakten Hedwtg ploot als verblind haar oogen Heinz haar oon xulk een beroemd vliegerl tt is m als een droom dikw la vraag ik n J af dat de Joegen U op gen wiaa lang zoo n schoooertje met meer en het mensje werd steeds aardtffer Het iie t zou Hermme von Voigt ge wxmden zym gaan verplegen maar lu voel de dat zy daar met joag enoeg meer ivxMn vrae ISy had de kracht met me dag m dag oit m alle vroetfte naar het hos pataaJ te gaan en daar bot den avood op de been te blijven Het was een ósxvevige ervanngOch wie daartoe noig m staat was waa er het gelukkug aan toe Men iwent aan bloed en n ouden en m YR de Moitten van het hofiipitaaJ eenmaal geelo ten dan 18 men m een aparte wereld Met iiet slaan van het uttr begiunen de plichts vervuilhitgen engen gedachten s jn uitge BChakeld daaorvoor heeft men geen t d In de groote ziekenzalen met de vele be l den IS er geen plaats voor dat vsA het leven vóór de poorten zoo mooiliik maakt alle anigst voor de toekomst Wyft bmten Hier maakt m n zxh slechts bezor d over het volgend uut Zal de ot eratie gehïkken Hoe zal de eke ontwaken KFen vraagt met Hoe zal het lot van Durtschland zim Zal h Duitsche volk het volhouden Haer raagt nwn slechte Zal deze jonge man helmge zwakte Men moest met verbeten dat meits werd bereikt zonder offers Nu Hermaae vwi Voigft kon het met begn pen at Ltli en Annemane zich zulllte vreuigden liet i ontgiaan Die waren toch joiig en steric genoeg Zg had van haar dochter wwt andcM verwacht maar die glunJaohte droonwng Ik kan niet moe der Alls A ongelukkig was dan ja dan oxMi tk graag vei plegen Maar nu tk ben te gedukkig Zij zag er aatndoenlij k mdoi u t met dat veTftieeri 3ctie lachje JHHflchiflo dat ik ai m jó knachten sparen anoet dat ik die aJae nog Qood g heb Oadjr da groote Uaden in den voortuiQ De vrouw haaldie diep adesn alsof zu het pdoteeUng benauwd Icreeg God zti dank mat er nog uren van trots en voidoenang kwamen een uur als dat van heden waar in ziu zich met de moeder van den jongen held gangveiiieuigen De lange gesrtalte an de vrouiw van den generaal liep recht op de men chen groetten haar Hieir kon de haar b iia iedereen Er waren er die Ttich over haar ergerden JDweepster met het malitaurisme en het komnfiSEthuiis Maar iedereen had toch achtung voor haar Zaj wisten dat zy ondanks alles voor het volk voelde em een hart vootr de armen had Toen deetyds de knappe levenahia ti e vrouw Doanhrowaki hy het oogeJuk op de raals onder de raderen van den tranfiporötreim was komen tr A de vrouw van den generaal aidh het U t van de aohberge bleven kinderen aan De vader was aan het fivnt en bekommerde zich met om hem iiet met meer van zich hooren men wast met ot h i dood of gevangen genomen was De kmaeTMi zouden in het weeshuia gnan maar het kleine mciBje dat nog rwsp om haar moeder klemde aich aan het broertje vast en schreeuwde uch schor Toen had mevrouw von Voigt BJch over de kanderen ontfermd en hen toevea nxMwd aan vrouw MüUer en de konten op Bich genomen Dombrowrim zou t den tot dan h lwartwiwl hAtk ata m ttoc en tingkinuiL Da ioD