Goudsche Courant, dinsdag 17 mei 1921

INGEZONDEN ME DE DEELINGEN f gedacht ten grondslag lag en dat hij bereid zou zijn met dat eigen stelsel te staan of te vallen Dat deze verwachting niet is vervuld had groote teleurstelling gewekt en hatl zelfs niet nagelaten sommige leden ernstig te ontstemmen Een jaarlijkssch contingent van 14 000 man achtte men onvoldoende Het zal onmiddellijk met uitrusting en al in handen van den vyand vallen voor wie ons land aldus geheel zal komen open te staan Zijn de reservetroepen eenmaal zoo ver geoefend dat zij eenige hulp van beteekenis zouden kunnen bieden dan zal hun bijstand niet meer kunnen baten Sommige leden zouden zich mst de gemaakte onderschei Wng tusschen kern en reservetroepen alleen dan kunnen vereenigen wanneer het geheele contingent van 23000 man bij de kcmtroepen en alle overige ingelijfden bij de resei vetroepen zouden worden ingedeeld Dat de regecring gemeend heeft ook in het thans door haar ontworpen stelsel de loting nog te moeten handhaven had bij vele leden die tegen dit instituut ernstige bezwaren hadden groote teleurstelling gewekt Verscheidene leden meenden dat tot afschaffing van de loting zou kunnen worden overgegaan indien een regeling zou worden ingevoerd waarby de keuringseischen aanmerkelijk zouden worden verhoogd alle kostwinners in den meest ruimen zin van het woord zouden worden vry gesteld en dan uit de overbl ij venden de meest geschikten voor den dienst zouden worden aangewezen Eenige leden verklaarden zich voor de afschaffing der loting Naar hun meening verdient een klein goed geoefend en bewapend leger van vrijwilligers verre de voorkeur boven een leger als wjj thans hebben en als ook de voorgestelde regeling ons weer zal geven Deze leden meepden dat de oplossing van het legei vraagstuk in de richting van uitbreiding van de marechaussee en de militaire politie moet worden gezocht Algemeen sprak men zyn bevreemding uit over het feit dat geen raming van de kosten der vofWgestekie regeling aan le Memorie van Toelichting voor welker samenstelling eenige leden intusschen meenden der Regeering een woonl van hulde niet te moegen onthouden is toegevoegd Men vestigde er de aandacht op dat vorige ministers van Oorlog met name werden genoemi de ministers Seyffardt Bergansius en Eland de goede gewoonte hadden om bij de indiening van reorganisatie voorstellen een kostenberekening over te leggen en verklaarden gaarne alsnog volledig to zullen worden ingelicht omtrent de uitgaven welke de aanhangige regeling zal vorderen en omtrent het eindcijfer hetwelk de Oorlogsbegrooting zal aanwijzen wanneer deze regeling in haar vollen omvang zal zijn ingevoerd Auto Onder den trdn Te Terwiinseien nabii Sbaatsmiin Wilhelm ina heeft een ematig ongeluk pilaats gehad dat ais door een wonder zonder voi lies van een menschenleven is verloopen Wumsitreekib zes uur Zaïterdaipavoind wüde daar de heer C uut Barjr en Terbiift Jo zyn auito den mynsipoorweg passeeren in de richting van Soesberg Hy matijgde daarby voorziichtiuilheMlBhalve de vaart van zijn iagen Ixetgeeai evenwel een onfreLukkiLK gevoiig had dmu iu iat een trem u4 Schaesberg aankwam waarvan de locomotief den nudden op tten overweK rijdenden auito greep De iheer C weovl bij de hevisre botsinig uiit den wagen esliiyrerd doch bekrwam wennig of e tsel De auto werd ovenwel g eiheöl v mSi l de karo is later op een afstatul van circa 80 M teraiwiKevonden Oo k een v ïm koopwaren in den auto geiaden giayf giiootendeels verloren De heeie matenieei schade beloopt naar schatUng f 450O In brand geraakt De 30 ianiKe J P e n aenuiwpatiënite wonende Leid che Plein te Haarlem heeft zich gisterenmorgen in een vlaatar van waanzim in brand eestcken Althans een der bewoners van het huis w haar plotseling oip de gang in brand staan De vrouw ren Lp vervolgens het iplein op naar dien naastbÜEiJnden politiepost waar men haa r Weeren met behiuJp van eenige capes en een vloerkleed wist te dooven Per brancani werd de ongeliukkigie naar het Sint EHsabfethn Gasthuis vervoerd Haar toestand is koogist ernstig Over het geheele lichaam heeft zii bianwonden bf komen De stemdwang in de practyk Met het oog op het groote aantal kiezers dat bij de jongste raadsverkiezingen niet aan hun stemplicht voldaan hebben ligt het naar het N v d D meldt niet in de bedoeling van B en W tegendezen een vervolging te doen instellen daar zulks te groote pr rtische bezwaren met zich zou brengen Water naar de zee Te IJmuiden doet zich thans het eigenaardige feit voor dat aldaar wagons visch uit Duitschland aankomen om in de hallen te worden geveild Voorheen werd de visch uit IJmuiden naar Duitschland verzonden Verhooging der Onderwijsbegrooting met ruim 43 millioen Een wetsontwerp is ingediend tot verhooging en wijziging der onderwijsbegrooting voor 1920 Hieraan is het volgende ontleend Bij de nieuwe Lager onderwijswet 1920 is gefyk bekend ook het Ryksschooltoezicht nader geregeld Het zal worden uitgeoefend door 4 hoofdinspecteurs en 71 de fuiMJanMoteele kwieatie fautMcfaan de tiwee tanden is leiiand B recht om vrii en onafhankeJLilli 2ajai ewren refreeriiuc en politieke inutelüiwreiD te kiezexi adamede siin betrekkiuten tot de buitenlandsche naties vaat te stellen Dit recht dient eer t erkend daar nimmer van een reffedinK arpirakie kim zjjn zoolang dJit rechi wordit erkend Kik bijzonder voomted dat BmreQand daarna mocht doen ten behoeve van de welvaart der volken van belde eilandem zal dan een xeachikt onderweov voor ovetrweKOtK en besoredóoK tusadieoi de vertesreniwordüiKera der ondeo scheidene volken zitm Wiii hebben rammer omtkeod aldius het blad dat wii zekere belanstcti met elkaar Kemeea hebben maar wil moeten ÉHize vTiie onaihaiikeliiilte rechters ziin en niet eenvoudiff cedwcuwPMi worden door Britannië s bruite kracht tot vert nA ai sen welike wii schadeliik uraden achten Vooriw pi vinden de Sinn Fedners de zekeraite v ee om de aandacht oo zach te vesturen moooxlen brandstichten e d Odnieuiw xijn ze in Enxetand d ooncedoxwcen en heeAt m n daar van hun aan vallen te liiden Ze heèben 14 Mei te midd iuichit fee Lcmden een campairne tot BchrikatanjBffinK van de LoodenaarB Keooend met een buatensreftvone reek rewelddaden in rtrerscheidene voaratedein van Londen waar emaakerde mannen de wonmiren beaoohten van families due in bertrekkimr taan tot leden van de Hoyial Lriah ConstalburaJv eii een poKunn deden om deze w mni ren in brand te steïoen Zj schoten od en brachten daardoor v a WH ndiQKen toe aan drie l eraoaen Verder hadden Sondatcavond aan Sinn Femers toes esch reven tcewelddadext niaat te Sit Aibanv waar mannen een huns bin nendronAren en een ex4jd van die lersctve ipotitie va min vrouw verwondden wien m met een revolver op heit lioofd sloe ren waarna zU zjch uiit de voeten maakten De politie deed een iuvai m het bureau van de Irish Solfdetetraninaition Letunie te iMidBu en op noK zes andeu e pïiaatsen te lAnden £ r had een arrestatie plaats Ook had er een arreisbatie plaats in verband meit de actie der Sann Feiners t Sk Albany lOolk in liLverpooit dieden Sinn Peineirf aanvaiUeai ia versctiiliende huizen I e mjJDQLWiea kersatakinjr bevindt zich biii voo rtdurinur m het staAim waarin men hooipt op toenademnfr De bladen zemten dat Lioyd Georxe opmeuiw in het mimwerketrsconflict een venzoeniitur tot stand zou kunnen breiveoi wazmeer de beide stnidexKle Martuen wiedej nn txxt ondei handelein Kouden kunnen wtorden tcebracht In de affpeloopen week vdeden er teekenen waar te faemen dat iji de week na Binikstetren wederom onderhandedjnfren zouden kunnen Iwnnlieai aanxeknoovit Uoit de meest beIbrou wlbare brond wooxlit vernomen dat een bieuw plan wxxtdit befitudeeid dat de Koeclkieurinio zal wetfidrewen van verscheidene Ivooiiaanistaande mannen uilt de mimwericerawereid Dit feit doet de hooo herlenren dat ddt iplan door heit uitvoerend conud dertmijniwenkems zal wiorden aaiwtenomen Herhert Smjitih waaraenfiend voorziitrter der mijniwwrkersfedeiratie hieJd wisteren te iBoianaley een rede waarin hii zeid uroede ireden te hebben te verwachten dat een ervoUe overeenloomst voor den vo enden ZaterdBA zou wtordem bereikt In zün ireiheele redevoermjr was een toon van welwnllevtdhead en bereidheid om nieuwe oirdenhfuuleiliniKen aan te knooipen te bemerken iDe Aoitwerpsche bladen melden dat de hav iarbeiderE i ealoten het werk te hervatten in veitend met de Das ieve htnidanifr der havenaJiheadienB in Nederland en FVaoiloriiik BUITENLANDSCH NIEUWS FBANKRUK Spoarwexonjieluk De e pre66 Parys Touiiouse is federailleerd Kr rijn vijf dooden en een vüftaental foewonden Dit ongeluk heeft een tweede ramip veroorzaakt TenfCeviolKie van de opstoppingr P de UinPerrifTUAux veroorzaakt door heit feii dathet ehfiole venkeer op deze Uin Ls restoord daw het onjreval met de exipresB Parus TiOULouse ia in het station BachelJerie een troin cederaiWeerri Er zün zeven dooden en 33 gewonden ttÜSNiii LAMJ a Diambi en de Ver Staten JD J4 R Qrt deelt den voUedHiren tekst mede van nie nota onzake UuuiiOa weuce naar men weet de rejreeMnsr tier Ver irtaiten dioor bemKldeuimr van tlmi Asnerjiuaanschen iK zamt Üuiiips aan de KeaeriaoüiBCiie retK enng heefit frencht iHiet aiot uaten iwni hier voJjwen I e fpezant deelt mede dat im een tedeKram heett onitvanuwn van den Bitaatsseciietaa js mefd nde dat de re teerinA van de Vereeniiside ïtalext steeds indaohtur m d verzelceri nKieai weliie de Med reKeenrKR fai etlt xeftevem m t betrekttunc tot haar gunstuifce nouduiOK tegenover Amerutiaan che aneitusakËOK aan de ont omniin r der Djamibiveid i iVviaar ik niet o ptreed ten levnste van ceniKe buoondere Amerikaansche maatschappij a3o zefti de gezant tten ik verheug over dit Ke chikte oogenbtik om ei op te wijzen dia £ oekere bepaalde voorstellen welke m de laatste Waaif laandiea 94Jn xednan vobdoende bewiis leveren dat verantwoortieluike en deskundure Aonenkaansohe belanKen èeroid en be reeri Zu iii met de Nederlandfiche reireeininiS aamen te werken itn petroIeum ontMmndoiren iil Neder Landsohrlndië Hert is mjsechien overbodwr t zetnren dat mün reffeerintr ten voile die wetten enbepatinff in Lndie kent welke vreemdeDUUUtBchapplien verbdedep als zioodaniff aichin de kio ioiiiiën ibe vestiuren voor de ontfflnluntfc van minerale oliën Aan den anderenkant is mün rejceerinjE zoer vorontruet wiaar het duidelijk wordt dat het monopolie van aoo verstrekkend belani od hetpunt ta t te wiorden jtejrevon aan eenmaatechapipii waarin vreemd anders danABneriAoaaeedi kajpotaal zoo aanzaenlliik betpoidten ia in dit vert Dd twoiwch A sten mat de aandacht in Uwe EmcU tie te vwtóBva op het f t dat Ameri kaaosch kapitaal ereed ataat om be helpen in de ontisrinnintfr van de DyaxaSoi vélden en andere petroleum erreinen in Kederlandaoh Indiè Ten lotte waa ia het noff eens te veii 4daren dat mirn refpeerine het hiooifrste belanir hecht aan de erkeaminitr van de iprincipes van iwederkeeri b d en kel ik ferechib eid mi de oplossini van hert petrol euiïivraajretuk evenals aan de toekenning aan Amerükaansch kapitaal Reorfcandseerd naar de Nederlandsche we t van dezelfde voorrechten en voordeelen welke wolden fre reven aan ander budtenlaudsch kapitaaU of tKsAijke wijze jreoiwaaiseerd naar de Nederlei fiche weitten Nederland en België De correspondent van de N R Ct te Brussel seint Het Brusselsche avondblad Le Soir wyat er vanavond Maandagavond op dat minister president Carton de Wiart gisteren op het banket te Antwerpen na den voetbal wedatrüd België Nederland onder meer verklaarde De natuur en de aardrykskunde maakten van België en Nederland twee landen bestemd om met elkaar in goede verstandhouding te leven maar vaak blijken de menachen in den loop der geschiedenis er zich op toegelegd te hebben het werk der natuur tegen te werken Herziening invo rteoht op tabak en papjer Aifffekondi d is SitaatsbLad no 7 IS wet van den 6en Mei 1 1 tot iherzdendmr van het invoerrecht cp taibaik en papier Deoe bepaalt Airt 1 In de tabel vaftteesteild bü art 1 der wfA van 16 AjuKustus 1862 worden de volfcende iwüziffüngen gebracht I De post Tabak In roUen of ibladipn en ongepiette stelen lOO pond ƒ 0 70 epJeUte stelen 100 poaii ƒ l BO igekorviön karotten snoifen alle andere refabriceerde 100 pond ƒ 12 laigjaren 100 pond f 40 Wiordt vervangen door Tabaik boven den acciin in rollen of ibladen en onc plette stelen 100 K G ƒ 1 40 igepJebbe stelen 100 ICG f 5 gekorven Joarottem snuifen alle andiere gefabriceerde waarde 30 ipct sdfcaren waarde 30 pot siigaretten wiaarde 45 pet II De post Panier van al le soorten chjits nuiziiek meubel kardoes griis pak en blaoirw sudket kikerspapaer regiisters wit of ffedijnd bord en kaartpapier roet uitzonderintfc van ed tarettenpapier waarde 5 pct sltraretten in den vonm van hulzen ot in blsisdles van niet meer dian 25 cJVI2 1000 stukis f 1 60 dn vellen of in roÜlen 1 Ml2 f OM Aai 2 Wii ibeihouden ons voor om omder de noodiiige voorziemngen teven maisbruiik bü algeoneenen maaitre ge9 van bestuur wiidrom van invoerrecht te verleenen voor siKarettenipa pder dia t hier te lande gefbezjgid wordt voor de vervaardjigiing van sigaretiten in sigarettenfabrieken lArt 3 Deze wet treedt in werking Oip een nader door oras te Ibepalen tiidsbiip Reorganisatie van de Haagsche Brandweer De HaagBche brandweer is in onderhoud zoo duur geworden door de enorme uitgaven aan personeel deze bedroegen voor het laatste jaar ƒ 728 833 dat B en W van Den Ha g het noodzakelijk hebben geacht een algeheele reorganisatie voor te stellen die een besparing van rond ƒ 500 000 zal geven De Haagsche gemeenteraad zal op 23 Mei a s hebben te beslissen over de volgende voorstellen le de beroepsbrandweer woixlt afgeschaft en hare taak overgedragen op het politiekorps het personeel dat niet wenscht over te gaan naar de politie houdt aanspraak op wachtgeld 2e het brandbluschmatreriaal wordt uitgebreid met een nader te bepalen aantal huisslangen ea haapelwagentjes 3e de brandweertelegraaf wordt vervangen door een telefonisch alarmeeringssysteem 4e voor den overgangstijd voor de beroepsbrandweer de 24 uren dienst woi dt ingevoerd In de by deze voorstellen gevoegde uitvoerige toelichting zeggen B en W dat de enorme styging van de kosten voor de brandweer groote bezorgdheid heeft gewekt Op den duur zal niet zoo kunnen worden voortgegaan b j behoud van de beroepsbrandweer zal by uitbreiding der stad verdere uitbreiding van materiaal en personeel noodzakelijk worden Van een vrijwillige brandweer verwachten B en W geen heil daar zulk een instituut langzaam moet gt oeien zooals te Rotterdam het geval is Voor Den Haag zou dat een mislukking worden Daarom moet de brandweer worden ondergebracht by de politie Teneinde snel te kunnen ingrijpen willen B en tv een belangrijke hoeveelheid klein bluschmateriaal aanschaffen teneinde in een groot aantal particuliere woningen dicht by de voordeur gummislangen met straalpyp en koppelingen te plaatsen welke op de huiskranen der waterleiding kunnen worden aanpfcbracht Dit materiaal moet direct op aanvraag in gebruik worden gegeven Van gemeentewege worden deze huizen gemerkt ongetwijfeld zullen de assu rantiemaatschappijen voör deze huizen verlaagde tarieven invoeren iDe brandweertelegraaf met de alarmeering door middel van brandschellen zal vervangen n oeten worden door de telefoon hetgeen het voordeel oplevert dat het valsche alarm een der grootste bezwaren van het bestaande stelsel verdwijnt Voor de eerste aanschaffing van 1000 huisslangen moet gerekend worden op ƒ 50 000 voor 200 handhaspelwagentjes op ƒ 108 000 Neemt men voor rente en afschrijving van dit bedrag zeer ruim 15 per Jaar dan komt dit op een jaarlyksche uitgave van ƒ 23 700 Voor de belooning van politie personeel voor brandweerdiensten meenen B en W te kunnen ramen een bedrag van ƒ 10 000 s jaars De nieuwe voorgestelde maatregelen xullen derhalve leiden tot een jaarlijksche uitgave van ƒ 33 700 BevÜBkradit d r koopmanaboekhouding Wyziglng der beUeffende wvtteUke bepalingen Bti de Tweede Kamer is ingeddead een wetsontwerp tot wijzigniwc van de bepalingen in het Wetboek van Koopihandel betreffende koomnansboeiken en van de daarmede veHwitd houdende ibepalifueen ipm het 1 van t Burgenlü k Wetboek en van Jbet Wetboek van iKrafrecht irf de Memone van Toeliehtinir woidt opgemeribt dat met het ontwerp wordt beoogd meerdere vruhend te verie ien zoowet aan den koopman ais aan den rechter De koopman zat m den vervolane zelf kunnen kaeaen op welke wi ize iui behoorlu k aaateekening wÉ4 houdan van ziin veimogensboestand en van oiies wat zim bedrijf betreft terwijl de waardeenng van de bewuskiraoht welke m ieder bil zonder geiftit aan de aldus rehioudea aanteekemiucen behoort te worden toegekend etJiieel aan den rt chter wordt overKelaten De voigcinde verschjillen met de tesrenuiooi diige regieJme aam aan te wnjizen VKXMiwaardie voor de bewiiiiskracht der feoopiniinaöoeuen iis niet lamrer dat de behamleitog niet eheel ontkraid of het be finaan deirzelve in het aliremeen bewezen wopdit Volgens de bestaande regieilinir is de rechter verpilicht de bewdJskracht naar de boeken aan te nemen Volirens heit nieuwe artikel is hu vrij in de waardeeriing der bewijskracht zooaJs htj dit onder het bestaande recht al fw as voor Zoover oamraai lie ikopyhoeken De bewiiiakracht vtm de boeüoen is niet langer beperkt tot de in bet tegenwoordijre artiikeJ 10 oi geaomde tniaonderheden der overeenkomst of der leverinijr iZiJ aal in het vervote ook gelden voor alle overeenkiomistec en dus noch tot overeenkomaiten die den handel van koopluedeh onderlmg betreffen noch tot die welke strajtiken tot hewaninig van goederen beperict ziJn De beveatigtinig biJ eede of door den dood vervalt De ibewsijlomcht van e ontvaneen brieven en teJeijrramjnen is evenmin ails ondei het tjestaande reoht in het ondertiavijr artikel geregeld In het ontwen is verder een bepalinir oipgenomten waarin duidelijk uitkomt dat dó rechter en hij alleen na doorbladerinc der boeken vaststelt wiat daarin betreikImng heeft op bet ipunt in jreschiJ De redactie van deze bepaline is zoodanig dat een wenk aan den rechter wordt gegeven om de tegenpartij jreen verdere dnaage der boeken of bevoeirdheid tot exoerpeeren te geven dan zij noodiig heeft voor het voeren van het woces RMkskantoor voor Melk en Boter Met ingang van 1 Juni a s as de lioufldatie van de opgeheven afdeelimjren Melk en Boter van höt voormaiisr Riiksloantoor voor Melken Zuiivelproducten geëindigd onder toekenning van eervol onitslaiir atui den heer L Bückman als hauidateur djei afdeeMnigen van Benoemd Rijlrakantoor met dankbetuiging voor de door hem als zoodanig aan den ilande bewezen diensten De organisatie van onze Weermacht Verschenen is het Voorloopig Verslag Tweede Kamer over het wetsontwerp tot regeling van den dienstplicht Bij het afdeelirigsonderzoek hatl allereerst wederom een gedachtenwiaseling plaats over de vraag of de instandhouding eener weermacht voor cms land al dan niet gewenscht moet wQif en geacht In den inhou i van dit wetsontwerp zagen sommige leden geleid door het oordeel van verscheidene deskundigen een nieuwen grond voor hun overtuiging dat het voor Nederland uitgesloten is een s telsel van verdediging te vinden dat eenigen waarborg voor veiligheid geeft en tegelijkertijd met de persoonlijke en geldelijke draagkracht der bevolking in overeenstemming is Verscheidene andere leden kwamen tegen deze zienswijze op In de eerste plaats herinnerden deze leden aan de groote beteekenis welke gedurende den wereldoorlog voor ons land gelegen was in het feit dat bij het Voorts meenden deze le len dient in het oog te worden gehouden dat mochten wij te eeniger tyd in een oorlog worden betrokken wij naar alle waarschijnlijkheid tot een groep van oorlogvoerenden zullen behooren en zal het in de eerste plaats de vraag zyn niet of wy ons geheel met eigen kracht kunnen verdedigen maar of wij in staat zün den eersten stoot op te vangen en daarpaast of w ijin staat zijn een bijdrage tot de oorlogvoering te leveren welke niet geheel zonder beteekenis is Doch al zou Nederland in een oorlog worden gewikkeld waarin het geheel alleen tegenover een groote mogendheid zou komen te staan dan nog zou een klein en goed toegerust leger van groot belang kunnen zijn Want al zou ons land in zulk een oorlog overweldigd worden ja zelfs al zou het zyn onafhankelijkheid daarby moeten verliezen dan zou toch nog verzet tot het uiterste verre te verkiezen zijn boven een zich weerloos overgeven omdat alsdan de nationale eer niet verloren zou gaan en ondanks de geleden nederlaag aan de toekomst van het Nederlandsche volk niet zou behoeven te worden gewanhoopt Sommige leden vonden aanleiding te wnjzen op de tegenwoordige oorlogstoerusting van België Verschillende andere leden gaven als hun meening te kennen dat de eenige oplossing van het vraagstuk hoe met vermijding van te groote persoonlijke en geldelijke offers een weermacht is te verkrijgen welke voor ons land voldoende is te achten in de in stelling van een volksleger is te vinden De houding van den minister wekte bij sommige leden geen vertrouwen vooral omdat hij om een deel der Kamer ter wille te zyn den oefen licht heeft prys gegeven Zoo heeft hy om een ander deel te believen het jaarlijksch contingent wederom op 23 000 teruggebracht en om een aanzienlijk deel van hen die in dezen terugtred tot de oude sterkte een bezwaar zouden zien tevreden te stellen in het ontwerp de bepaling opgenomen dat in t algemeen van elk gezin slechts één zoon oor den dienst zal worden aangewezen Na de verklaringen vroeger door den minister omtrent zyn reorganisatieplannen afgelegd had men meenen te mogen verwachten dat hij bij de Kamer zou zijn gekomen met een stelsel waaraan een eigen VAN DER GRAAF Co Amsterdam Rotterdam Van onzen invloed als het grootste handelsinformatie bureau wordtdoor den handel steeds meer gebruik gemaakt voor het incasseerenen regelen van achterstallige en betwiste vorderingen 2256 20 schoolopzieners die in een 27 tal plaatsen van ons land gevestigd zullen zijn en die voor zich zelven en voor de hun toe te voegen administratieve ambtenaren moeten kunnen beschikken over de noodige bureauvertrekken met archiefberging wachtkamers voor bezoekers enz Voor zoover i s na te gaan zullen de uitgaven beneden de ƒ 600 000 blyven waarvan ten laste van het dienstjaar 1920 een bedrag van ƒ 122 500 zal komen welk bedrag thans alsnog wordt aangevraagd 426e Nederlandsche Staatsloterij 5e KI Trekking van Dinsdag 17 Mei 1921 ƒ 15000 No 21515 ƒ 1500 Nos 18241 19156 ƒ 1000 No 6173 ƒ 4ÜÜ No 11715 ƒ 200 Nos 2884 7261 16537 22551 ƒ 100 No 1452 3239 6724 7882 10300 13404 13964 14258 17U34 19706 21848 21445 Prijzen van ƒ 70 111 227 250 457 559 644 989 1182 1210 1249 1420 1455 1629 223Ü 2269 2305 2603 2663 2689 2855 2943 2959 2976 3073 3102 3300 3319 3324 3416 3428 3433 3707 3719 3824 3852 4Ü30 4160 4217 4966 5193 5364 5582 5828 5947 6007 6046 6450 6511 6586 6656 6761 6985 7039 7117 7304 7387 7582 7638 7643 7782 7825 7853 7913 8019 8160 8167 8651 8720 8778 8983 9056 9288 9355 9458 9624 9858 9890 9972 10407 10481 10722 10812 10840 11045 11190 11402 11430 11776 11809 11852 11961 11964 12079 12347 12412 12586 12637 12794 12905 13029 13340 13380 13531 13603 13627 13738 13900 14014 14091 14260 14288 14525 14693 14706 14793 14836 15022 15124 15143 15468 15616 15766 15775 15797 15908 15928 15992 16132 16134 16371 16373 16543 16570 16592 16615 16632 16699 16862 17005 17212 17542 17616 17629 17675 17752 17807 17848 18611 18691 18729 18756 19098 19207 19584 19652 19775 19789 19820 20140 20189 20355 20376 20544 20941 20960 21284 21291 21719 21868 21872 22021 22191 22192 22220 22270 22400 22433 22739 22784 22931 GEMENGDE BERICHTEN Nieten 7 58 166 267 342 370 459 566 581 611 619 635 749 788 918 1083 1098 1123 1194 1221 1244 1269 1332 1476 1552 1573 1598 1677 1681 1703 1821 1836 2026 2088 2090 2102 2134 2246 2304 2312 2384 2395 2422 2428 2518 2550 2575 2583 2602 2649 2657 2711 2718 2723 2840 2860 2896 2897 2902 2950 3025 3050 3123 316 03227 3261 3312 3329 3358 3367 3375 3391 3395 3407 3435 3448 3451 3615 3562 3673 3668 3711 3771 3833 3886 3939 3962 4016 4158 4199 4366 4417 4488 4511 4529 4636 4609 4634 4766 4812 4855 4872 4914 4934 4956 4982 5002 6064 5094 5128 5139 5141 5161 5172 5211 5235 5271 5314 5436 5462 5482 5606 5552 5739 5789 5860 6882 6022 6050 6097 6207 6277 6308 6386 6398 6514 6546 6605 6782 7084 7096 7144 7162 7169 7424 7475 7501 7506 7522 7588 7676 7711 7730 7839 7881 7970 8016 8310 8315 8364 8478 8607 8687 8769 8783 8848 8933 8949 9021 9060 9153 9158 9160 9217 9224 9254 9293 9375 9389 9400 9480 9505 9548 9566 9567 9672 9718 9730 9735 9748 9834 989 9904 9938 9984 10081 10122 10143 10211 10219 10225 10227 10364 10386 10432 10443 10544 1Ü548 10663 10704 10721 10772 10776 10777 10816 10980 11027 11029 niOO 11137 11186 11295 11338 11348 11352 11368 11369 11400 11425 11446 11469 11546 11548 11618 11680 11709 11761 11770 11791 11881 118H9 11905 11937 12016 12017 12088 12092 12104 12167 12279 12322 12338 12391 12427 12613 12548 12561 12582 12597 12606 12612 12662 12685 12724 12823 12834 12923 12946 12989 12998 13021 13043 13048 13056 13058 13136 13169 13176 13227 13302 13343 13363 13452 13545 13633 13668 13789 13856 13914 13967 13976 14043 14109 14151 14183 14188 14244 14269 14297 14315 14322 14345 14349 14352 14386 14395 14429 14470 14477 14573 14619 14634 14662 14724 14735 14761 14785 14790 14886 14888 14901 14997 15011 15027 15057 15063 15083 15150 15162 15320 15334 15432 16480 15484 15511 i5521 15670 15588 15664 15813 15814 16123 16139 16151 16177 16235 16262 16418 16477 16497 16569 16606 16618 16650 16855 16866 16906 16907 16910 16941 16989 17099 17164 17176 17190 17239 17242 17315 17377 17429 17477 17487 17491 17501 17503 17530 17553 17599 17659 17708 17878 17887 17961 18029 18059 18065 18090 18100 18162 18172 18265 18309 18347 18359 18367 18420 18478 18640 18667 18575 18623 18646 18695 18747 18754 18836 18849 18958 18964 18973 19029 19045 19076 19187 19298 19304 19455 19492 19506 19524 19548 19549 19633 19653 19806 19912 19928 20004 20008 20025 20139 20160 20193 20342 20374 20428 20463 20490 20620 20568 20633 20697 20763 20836 20861 20969 21006 21023 21119 21208 21217 21260 21324 21410 21462 21479 21494 21636 21545 21560 21586 21647 21704 21722 21741 21745 21787 21789 21858 21886 21902 219Mifil977 22022 22023 22066 22116 22122 22211 22305 22365 22427 22519 22625 22528 22642 22548 22620 22652 22670 22699 22764 22886 22889 22910 22965 22985 22988 Vorige lyst stond 7837 m z 7834 SCHECPVAARTBERICHTEN Stv Mij Nederland Billiton arr 16 5 v Java te Amsterdam Jan Pietersz Coen zal wellicht niet vóór Woensdag a s 12 a s middags v Amster dani n Batavia vertrekken Java arr 16 6 v Antwerpen te Amsterdam ONDERWIJS Holl Amerika Lijn Kindeixiijk arr 15 4 v Portland O l v Hamburg te Rotterdam Moerdijk arr 13 5 v Rotterd te San Pedro Holl Br lndië Lyn Vechtdijk arr 15 5 v Hamburg te Rott Rott Lloyd Djember thuisr arr 14 5 Gibraltar Rott Z Amerika Lijn Maasland thuisr arr 13 5 te Bahia Merak thuisr vertr 13 5 v St Vincent Poeldijk arr 15 5 v Hamburg te Bot Zaandïjk vertr 16 5 y Rott n Braiil STADSNIEUWS GOUDA 17 Mei 1921 Kon Stearine Kaarsenfabriek Gouda Naar wiij vernemen hebben bedien 52 jnanneUike en 79 vrouwelyke ai bedders de iriioiwaorden aamvaard welke door de Directie der Kon Stearaie Kaarsenfabriek ïiin geatekl voor de hervatting der weii tamheden aan de Kaarsenfabiuefc De ar t eid tó dus met 131 arbeidfikirachten wcaer aangevantfreo Het ifi getodeken dat meerdere arbeiders ceeds elders werk hebfaen revooden waaruit kan wordien opgemaakt dat de werklooaheód hier ter stede niet zoo root is ais wel woi dt ondersteld Aan anderen dan le elders geplaatste vroejrere werkkrachten Z1 gelegenheid wxxrden geboden aan het wenk te gaan De Brandweer In verband met de voorstellen tot i reorganiBStie van de Goudsche Brandweer vestigen wij er de aandacht op dat E en W van den Haag voorstellen aan den Haaggchen gemeenteraad hebben gedaan tot afschaffing van de beroepsbi andweer en onderbrenging van dezen dienst by de politie teneinde aanzienlijke kostenbesparing te verkrygen Wü verwijzen hiervoor naar de nabriek Binnenland Groot NationaaJ ConcourËi Begunstigd djoor yitnemend zoraerwedier tod op het SpoTbberrem alhier het concouis plaats dat uitgeschreven waa door lie Gemengxte Zangvereeniging Gouda lien dergelyk concours trekt aitijd byizonder vooral de tweeile daig was het een enoime dnikte Het moet TAiorden gezeurd het concours ivias goed georganiiseerd en was de gTVote belaangstellwiig ten volle waard Er ils zeer reel goedo ten genoore gebracht het gepresteerde bewiee 3 dait er ernstig pesibu erd ifi iJen nieuwligheid voor Gouda was dst ook een Harmonicakorps aan den wedstrijd deelnam Men kan over snuiak niet twisten Wil voor ons ikunnen deze mwiziek niet naaawaarde schatten bij het publiek echter hadden de door dit korps uitgevoerde mimnierfa zeer veel succes Op den len I iinksterda te onKeveer 1 Lur deeJde de lieer Kersberxen tie vooraitter van Gouda mede dat de voorzittei van het Eere Oomité telegrafisch bericht van vephm derin g had jpezonden de openiogarede moest daardoor achterweire bJyven De heer Kersb iwen verklaarde daarna het concours voor eopend waarna men met de afwerkiinig van het programma begon De Jiurv bestaande uit de heeren J H B Spaanderman alhier P Zanen Amjinerstol en N Gerhards directeur van het iAedelij k Miuziiekconps te Haarlem heeft geen gemakikelijke taak gelhad Een woord van ihuide voor de snelle afiwerkmjr daent haar voorzeker ite worden ebracht Na de umbsipraak der Jnrv werd op beide ckugien een Marschwedstrijd igehouden die voor de bezDekers wel het meest aantrek kelyk wae Op ibedde avondten was er een vuurwerff dot diit goed j eslaaiKde concours op schitterende iwnjee besiloot Op fliet temein waren verschiHifende viermakeliiifcheden waarvan een druk ifrebruik werd leem aakt Vermelden we nog dat ijrediurende beide dagen damies en iheeren van de Ver Eerste hulp ibii ongelnüloken op het terrein aanweziig iwiaren Of zij imd idaad hulp tebben verleend is ons onbekend In ieder geval hebben iJ reoht op wiaardeerimr voor hLTHie ibei anigeiooze medfiwerkme Ook was een poilitieposit op het terrein iiwrericht Moor de oede oaxle en controle werd uitnemend gezongd iDat will wiat zegKen wanneer men wee dtilt op 2en PtLnlcsterdaiic in den laten namiddag middag7000 personen op het Siportterrem waren De uitslag van den wedstrijd was ais volat Ie Dag 4e Afd Geanengde Koren Apollo Dordrecht 322 ipumten le prijs 4e Afd Mannenköoir Bouwvak Mannenkoor Aimsterdam 267 punten 2e prii s le Afd Mannenkoor Door oefening kiMiiat Gouda 284 ipunten 2e prijs 4e afd Fanfare Kunst na Ai beJÉd Gouda 208 pfunten jgeen prijs 4e Afd Harmonie MuzdökivereenigiSnta Blrans Smuldiers Uitrecht 276 mmten 2e prijs AM Uitmuntendheid Harmonie Concordia OuJemihorg 312 fpunten le priJs 3e Afd Fanfare KJi SJVI Itobberdam 301 pmoïten le prys Ie Afd Hanmonica jOnderinnfi Kunstgenot Leiden le prijs builten verantwoording V d Jury Ie Afd iHiarmonie ApoHo Rotterdam 310 punten le pry e Aifd Uiïfcmuntendiheitl Fanfare Cre ioendo Sloterdijk 297 punten Se pdjs Süperieuire AiJd Gemengde Koren ► Aurora Ammen tol 277 punten 2e pry s Maiisohwedaibriid N AjS M le iprijs a raet lof Prans SnwiLders le prijs b Kjunsit na Aïibeid 2e priJs a Onderling Kunst genoib 2e prüs b 2e Dag 3e Afd Gemengde Koren Excelsior Waddinxveen 307 punten le prijs Zanglust Kamerik 266 p 2e pr Excelsior Harmelen 274 p 2e pr 3e Afd Dameskoor Excelsior Gouda niet opgekomen 3e Afd Mannenkoor Kattenburg Amstenlam 324 p Ie prijs 2e Afd Gem Koren Excelsior Monster 321 p Ie prüs Eendracht maakt Macht Polsbroek 300 p le prys 2e Afd Mannenkoor Door en voor het Volk Alblasserdam 273 p 2e prys Ie Afd Gem Koren Zanglust Hellevoetsluis 310 p Ie prijs Sempre Crescendo Amsterdam 309 p le prys Oefening na Arbeid den Haag 325 p Ie prijs Ie Afd Mannenkoor Oefening kweekt Kunst Amsterdam 292 p 2e prijs Wilhelmioa Hellevoetsluis niet opgekomen Gouda s Mannenkoor Gouda 300 p le prijs Afd Uitmuntendheid Gem Koren Soli i eo Gloria Dubbeldam 352 p le prys Ëuphonia Ldckerkerk 291 p 2e pr js k Capella Koor Die Haghe den Haag 338 p le prys Afdeeling Uitmuntendheid Mannenkoor Kunst na Arbeid Gouda 309 p le pr s Superieure Afd Gem Koren Ëuphonia H Ido Ambacht 280 p 2e prijs Excelsior Gouda 318 p le prijs 4e Afd Harmonie Kunst na Arbeid Moordrecht 319 p Ie pr JB 3e Afd Harmonie St Caecilïa Gouda 256 p 3e prys 2e Afd Harmonie Juliana Gouda 303 p le prys le Afd Harmonie Valkenburg Harmonie s prys Valkenburg Z H 308 p le le Afd Fanfare Excelsior Alblasserdam 286 p 2e prys Eensgezindheid Nieuwkoop niet opgekomen Afd Uitmuntendheid Harmonie Sursum Corda Vlaartlingen 388 p le prys Afd Uitmuntendheid Fanfare T A V E N U Schoonhoven 270 p 2e prijs Unie Ameide 300 p Ie prys Superieure Afd l anfare Crescendo Krimpen a d Lek 334 p le pr Marschwedstrijd T A V E N U Schoonhoven le pys A Exceisior Alblasserdam 2e pr A Kunst na Arbeid Moordrecht le pr B Juliana Gouda 2e pr B Directeursprijzen GemengKie iKoren 15 Vereeni riniren de heer Haa tbroek f 20 met Soii Deo Gloiia Dubbeldam Mannenkoren 7 Véreeniigingen f 15 de heer A Wolthers Jiattenburg Amsterdam Harmonie 8 Vereenigiinjfen f 16 de heer Adr J de Maai ée Sursum Corda Fanfare 7 Vereenigingen f 16 de heer C Horsraan A escendn Krimpen a d Lek Groote ËncycUekmeetUiK Gustören had alhier vanwege de afdeeJing Gouida V d Ned B K Volksbomi alsmede van de afdeelinjren in ominturende Êiemieenten een groote meeting plaats teiherdenkiing van het 6e lustrum wan de uitvaai diging van de Encycliek Rorum Novaruni door Laus Leo XIII zjr iDe meeting wend gehouden op het terrein van de R K Voetbalvereendtaang D O N K A ls sprekers traden oip Kapelaan F J M Mink vlootaahnoezenier Helder plater CüJissen o f m uit het klooster te Woerden H A Békker Hoofdbesstuiurtier Neit R K Grafische Bond H Brouwer voorzitter Bond van R K WerkliedenvereenigiiiiKen m het Aartsbisdom Voor den aanvane van tie meetinir weid een tiemonstratie door de stad irehouden Voorop ginff de muziek van de St Josephgezellem ereeniBring daarachter een paar bprekers de Goudsche R K Raadsleden het comité van voorbereiding en vervolgens de afdeelingen Bodegraven Gouda Reeuwiylk Waddinxveen en Woorden v d R K Volkisibond en de respectieveUike onderaffideeüinffen terwüil de stoet werd besloten dioor Goudsche R K vereeniurinijren buiten den Volikisibond staande Promotie Aan de Rijksuniversiteit te Utrecht is Vrijdag ges ljaagd voor het doctoraal examen Geneoakunde onze stadcenoot de heer A J D Situkje alhier Thalia Theater Het ThaÜa Theater brengt een zeer gevarieerd Pinksterprogramma Het vervolg van het hoofdnummer de Koningin der Aarde is ditmaal by zonder geestig en vol afwisseling Het hoofdnummer De doode oogen daarentegen is één sterk dramatisch filmwerk dat aan de medespelenden zware eischen stelt waaraan zij op uitliemende wijze voldoen Voorts bevat het programma een komisch beeldje Een onfeilbaar middel en het journaal dat als altijd zeer bezienswaard is Op het tooneel geeft het trio Tim een vrootijk Kchetsje met zang en dans dat zeer in de smaak viel Alles byeen genomen een uitnemend programma dat misschien wat te lang is dochvoorzeker gezien mag woixien BODEGRAVEN Naar wii vernemen zal de HaiddraverijyereenijTinjr eem draverij houden op 2 Juni aanstaande BOSKOOP In de vergadering van de Boakoopsche woni ngbouwvereenigtinjr is besloten om a er te sraan tot den bouw van 48 woningen waaronder 2 wankel hiiuizen en 8 mi ldenstand swonimgen op haar terrein gelegen san de Zuidkiade GOUDERAK Op het voetbalterrein alhier werd Zondag een medaile wedstrijd gespeeld tus schen Zwaluwen i alhier en D V S te Capelle a d IJssel Ue uitstag was dat Zwaluwen won met 3 1 HAASTRECHT Door kerkvoojüden der Ned Herv Kerk is gedurende 14 dagen ter inzage geleigd in die Curatorenikamer de lljist der aanatagen voor deai kerkeUjken omidajr Zoojfunisit vernemen wij van een der commissieleden die destikls een adres richtte aan Gedeputeerde Staten om polder Stein bi i Haasitrecht te brengen dat een schrijven is ontvangen dat er ireen voldoende termen zijn om daartoe over te iraan TE GOUDA GevMtiffden co vertrokkentn in de af geloopen week GEVESTIGDfiN C BeuffeldngB lAÜders modiiBite uit Amhem in Gouwe 9 A C Bartels kantoorbediende uit RoMerdam in Craibetdistra t 20 H F van den Berg kleermaker uit HilleRxnn in J v d Hevdenstraat 17 J BOs veehouder uit Lekfloerkerk in Broekweg 6 C Dortland magaainkneoht uit Leitten in Hoefateew 12 H J Fortman uit Rotterdam in Raam 296 J M Ge4de rtJom diensdwde uit Schoonhoven in Grab hetnaat 46 H L Groeneww lo w rkiman tut AdbUuuardam in VlamiBmlnMt 52 W P M van Hoeren woxiikielibedLeode uit s Qosch in U dstraat 1 A C M van Immerxeed uit Utrecht in West vun 28 A Janf n dienstbode uiit Lichtenvoorde in Kamomelksloot 138 P van der Kolm los werkman uut Utrecht in Derde Kade 74 R H Koster com Dir bel uit Noortwijik ra ICamemeikstoot 67 R A H Koridcoi uit Kaonpen in Groenedaal 91 L de Kwant kantoorbediende aüt Rotterdam m Eraamnsstraat 15 C M LanKevelil hulpBluitsmeeeter udt Heenvllet in F W Reitï ireaX 13 A van Neyenda U timmerman nirt Norg In Vierde Kade 123 L Niieohuis seiweant udt Leiden in Snuvstrnat 71 J van den Poel hoofd eenor school urt Sommelisdiik m Croniéstraat 2 B C Ooötermever uit Haastrecht in F W ReitZBtraat 9 C Streng veehouiler uit Bodegraven in Willens 16 R Swartenbeng uit AKsen in Orabethetoaat ÖS H F Vreeswiiik veehandelaar uit Haastrecht n J V d Hevdenstraat 24 J J Weterlurs dienaübode uit Dordrecht in Dr Lovdr straat 18 VERIROKKENEN W van Nassau uit GoufWe i 7 naar Den Haag Fyjekiade le H A J Peetera uit lOeiwev 53 naar Mook Pensionaat D de Robte uit Vortsmanstraat 6 naar Robterdam Weymansweg E Wolthuis uit Gouwe 84 naar Rotterdam Schiedamsche Singel 44a C A van Berkel uit KdeiweB 89 naar QUlen Huize Oosterveld J Seigera uit Gouwe 109 naar Lisse P J Jansen uit Gouiwe 165 naar Eindhoven Rochus straat A van Broekhoven uit Markt 34 naar s Giavenhage Hotel Centraal W l D van dier Want IMatser uit EÏubbele Buurt 7 naar Haarlem Brouwersplein 4 Wed van Vliet Kamaneveld uit Markt 45 naar Rotterdam Sipoorsangel 7Üb P C KerMiof uit Snoystraat 115 naar Am rdam KonimginneweK 179 S P van Geloven uit A de Vischnrarkt 8 naar TiJbungi Goyerstraat 7 J M Boer uit Vest 101 naar Oudewater Wijngiaardstraat B 462 C 1 Ijafeboi uit Smoorstraat 45 naar s Gravenha re Newtonsftraat 333 Wed B J Stadhouder Broeildbuia uit Krusrerliaan 8 naar Ede villa de Stiuilp M D van den HeuveJ uit Vorstman traat 21 naar Vllaardingen Westhavenplaats 12 S Hees uit Kleiweg 60 naar Capedie a d Usel Boeiaemstraat 56 J T van Driem uiit Bleeikensaangel 26 naar Het Loo Klo traat 37 W van der Straaten udt F uweeLensingel 38 naar Otudexikerk a d Ueel W F van Beek uiit R rentesseplantsoen 32 naar Numansdorp J M Eelaniui uit Groenewog 29 naar s Gra venhage P Hendrikplein 9 P J de WUde uit Kattensinirel 85 naar Amsterdam 3e Helmieratraat 27b C Radder uit Crabethstra at 46 naar Rotterdam Mathenesserlaan 468b M Koov uit Oostihaven 56 naar s GFavenhanne J Lsraëlislaan 34 Öl OHX Voetbaluitslairen 1 nte r nati o naai le IMnksterdaa Anrtiwerpen Belffé Nederland 1 1 GroninKen Nooid Ned€iriand iNooi d DuitBchland 2 4i Vriend 8c4iaï el ü k Goude combioatie oiterdijk Adam 0 2 2e Pinsterdafc Vriendschappelijk Gouda com binaUe iSioterdiik Adam BELGIE NKDERLAND 1 1 De elftallen waren als volgt salmeingesteld België De Bie S wartebroekx Veiibeeck Mocheron Fierens Musch V Hegig Joppee Bnagard Ijaimoe Midhel Scheidsrechter Oharies Barette Beltfrlë de Natriis v Diermen v Gendt D KeasJer B Keaaler Steeman HooKstede Hordijk Stovena F Pelser V Tilburir Nederland Wat de onzen Zondajf in Antwerpen hebben te zien sre reven iA schitterend werk gckvepst Ze hebben tegen de IciainpJoenen A an de Vlle Olympiade bow e etn dat ons nationaal voetbal nog niet aan het tanen i ï De circa 55000 Hollanders die de elf OranjünienMïhen aan het wenk hebben eezieai en aich de joootste opofferingen hebben getioost voor aleohts IMt uur genoi en spanning op het gioene tapijt nullen icunnen getuigen nog mnuner zoo n reuzenstrijd te hebben aanschouwd Onze elf mannen hébben ireleerd uit de beule internationale ontmoetineen teuren Zwitserland en Italië Verdiwenen wais elke iauwüiedd futloosheid en nüsverban l waarvoor in de plaats getreden was de beiueliinir van ite ovenwiinnen over de wereldkumjpioeneu En de N E C heeft eer van die operatie in onze ploes aangebracht wiant Horddjk en F Pelser ontwakikelden een apel dat ieder toeschouwer in extase bracht Op verbluffende wijze is onze achterhoede opgetreden teffenover het zeer snelle en tactische BelifTische qmntet waarin vooral de weréldlbekiénde Cofwee efln enorme hew kinr van Steeman noot Trouwens de geheele achterhoede der HoUandera heeft Bich oip verbluffende wiJM rerehahiliteerd Geen enkele uitzondering werd gemaalkt Allen speelden boven verwachtirar van de pum 30 000 toeschouwers en zit die een gang naar het Antwerpsche Stadion remaakt hebben hebben een wedstriid aanBchouiwd zóó val emotie en entrain waaruit een bekorinjr atraalde als alleen een voetbalwedstrijd van dat peil kan bren Noord NederUnd Noord DuUicihUnd 2 In de i etumontmoetinK is het t Noortlelijk elftal p tet gelukt vaoi de Duiischers te wmnen zooals in Duiitschland Ditmaal waren de Duitschers hii ooder oo dreef tenwijl dit van de NoordeJljke HoUanders mi met bepaaitd gezegid kan worden Rust 1 1 Hierna nam Duitschiaod door de schitterend werkende Harder de l idiinir terwiil kort daarop Rodermond vrii onverwacht geiijkmaakte Even voor het einde was het wederom Harder die voor Duitschland scoorde en daarmee het wümiende mmt vhkm NoordDuitschtand in het net daooneerde VOBrrBAL Zondag speelde Vitesse I von Stolw k tefren Siperta II van Haastrecht een vriendschappelyken wedstrijd Al spoedig nam Vitesse de ovefhand en boha lde voor de rust 3 doelpunten Na de rust bnad Stnarta een wWnigir fliniwr op doch kon niet tegensGoren en vertoor met 5 0 Onder een zeer groote belangatelling van het publiek werden 2cn Pinktitenlag twee zilveren medaililes uitarereikt aan de winners dor volgende propaganda wedstrjjdcn 2Mi uur ving de strijd aan tusschen Rhoda 1 van Oudewater en Victuriaan I van Gouda Iaatst reooemde maakte spoedig een doelpunt doch oogenblikkeluk volgde de gelijkmaker Met rust was de stand 3 l in t voordeel van Victoriaan Na rust mocht het geen van beiden meer gelukken een punt te scoren 4 uur kwam Sparta I van Haastrecht in t veld tegen Rhoda II van Oudewater Vloor de rust belhaalde Siparta een voormpffcrm van 3 O en eindiKde met een 5 2 overwbnniiMr Zwemmen De indeelinf In de vergadering van d Waterpolocommissie van den Netierlandschen Zwembond is het eerste zevental van de G Z C met Maas I Rotterdam on D J K I Amstenlam ingedeeld in le eerste klas e A De 3e klasse C is samengesteld uit G 7 C 11 U Z C II Utrecht De Dommel den Bosch en S Z C 11 Schiedam WATERPOLO België Nederland Op l l Augustus e k zal wederom de tandenontmoeting om den Joostens beker tusschen België en Nederland plaats vinden In verband hiermede zal de waterpolo commissie van den N Z B de wedstryden bijwonen op den Utrechtschen polo dag van 12 Juni B S Ten spoedigste daarop zullen veertien spelers worden uitgenoodigd tot het spelen van oefenwedstrijden tot definitieve vaststelling van een vertegenwoortligend Nederlandsch zevental FINANCIKELE BERICHTEN WISSELKOERSEN Niet officieelt noteering te Amaterdara 17 Mei niet offlc 11 07 4 75 23 40 24 77 4 0 66 2 76 geen beurs Londen Berlijn Parijs Brussel Weenen New York Slotkoersun van heden nog niet ontvaogen MARKTBERICHTEN Rotterdamsch Veemarkt 17 Mea 19£l Prijizen Schapen le kw f 1 60 1 70 2e kW f 1 40 1 50 3e law f 1 20 1 30 Lammeren le kiw f 1 70 1 80 Varkeaw le bw f l ao 1 25 2e kw f 144 1 18 3e kw f 1 0 I1 12 licht soort le kiw f l lft 1 18 Handel voor schapen matig vaarzen redeUik Aanvoer 224 paarden 12 eoels 1168 magere runderwi 779 vette runderen 168 vetle Kaskalveren 767 nuchtere kalveren 157 schapen of lanunerem 126 vari ns 259 higigen 5 bokken an geiten Fruioen Vette koeien le kw f 2 2 10 2g kiw f 1 80 1 9Ö 3e k r f 1 66 1 75 Ossen le kw f 2 2 06 2e kiw f XM 1 90 3e kw f 1 60 1 70 Stieren le kw 1 70 1 80 2e kw f 1 60 1 60 3e kw f 1 30 1 40 Kalveren le kw f 2 30 fi 50 2e kw f 2 a l5 3e kw ƒ 1 70 1 90 Melkkoeien f 315 26 Kalfkoeien 316 t650 Stieren f 190 00 Pinken f 17 225 Vaarzen f 20O 375 Weriopaiarden ƒ 300 6501 Slaehtpoardon f 175 226 Hitten ƒ 175 300 Nuchtere kalveren f 16 28 Fokkalveren f 24 40 Bijofen f 20 40 Overljoopore f 40 75 Handel matw Oudewater 17 Mei 1921 Aanvoer 62 partijen 28 40 htuks gewicht 11700 K G Prüs Goudsche Kaas le soort ƒ 65 74 2e soort ƒ 56 64 Handel matig Bodegraven 17 Mei 1921 Aanvoer 291 partijen waaronder 136 met RÜksmerk 13175 stuks gewicht 79050 K G Prya Goudsche Kaas le soort ƒ 64 67 2e soort ƒ 58 62 le soort met Rijksmerk ƒ 68 76 Handel vlug Coop Tdiniersvereeniging Gouda en Omitreken QroentenTetUng Veiling van 17 Mei 1921 Komitoommers le srt f 11 90 14 60 i 2srt f 7 40 11 10 jd 3e urt f 7 SO 790 BloenUcooJ le srt W 20 90 id 2e OTL f 8 90 16 ld 3e srt f 4 9 Ld uitschot f 2 4 Kropsla le srt f 0 60 4 10 ió ae srt f 0 10 0 60 per 100 sbukis PostPleim f 8 16 Zurnw f 2 5 Sipinazie f 0 10 4 90 per 100 K G Peen le art 12 19 2e Mt f 4 7 RabariïCT f 1 10 10 Raapstelen f 0 70 Seüdorie f 3 50 6 70 Stalottem f 0 80 d 10 Petcmelie i 0 3O l H per 100 bos Zurinjr f 0 17 0 18 Slavellen f 0 0e 12 VaMs f 0 20 5 per Jkist Aaniibcien f 0 40 0 50 por pond Eieren f 9 10 9 30 per 100 stuks LAATSTE BERICHTEN Ernstig ongeluk MüNCHEN 16 Mei V D Te Séespitz aan bet Achenmeer is 2tóndBg de overvolle landingsbrug ingestort 70 personen vielen in het water 7 vrouwen en 1 kind zijn verdronken van de overigen werd een deel meer of minder zwaar gewond De meesten hunner waren uit Innsbruck afkomstig Diefstal St d MuMum Amsterdam Men meldt ons uit Amsterdam Maandagmorgen j l kwam men tot de ontdekking dat uit een vitrine staande op de tentoonstelling van St Lucas in het Sted Museum te Amsterdam drie bronzen figuurtjes van den beeldhouwer Chris Agterberg ontvreemd waren Direct werden politie en recherche door het bestuur met den diefstal in kennis gesteld loeh tot heden had hun omlerzoek geen resultaat TELEGRAFISCH WEERBERICHT Verwaehting tot den voUfendem fcur Zwaldke tot nmtine wand uit NoordelUlce richtnnfren veranderllike bewoëdiw woar Schünlljk DOfT droofr behoudens kans on bnweftr vTÜ wann AüVEUTENTIëN H den ovarlfod on zh innij eetiefdo Moeder Bobuwd od Orootmoeder Carifilia Jthania de Vltt nUml in den ouderdom van 04 jaar C M J E Bar TAETS VAN AMERONOEN ÜK WiTT WiJNKN P H Baron TAETS VAN AMERONGEN Oouda Mr H P C M DE WITT WIJNEN Oouda IG Mei lg2L Bezoeken kutmen niet worden afgewacht 3493 iO E n JUFFROUW l Bftijd 27 jr zag zioh tegun half Joui gaarne geplaatst voor lichte werkzaamhaden op kantoor uf iets dergülytci Brievea onder no 2491 bareau OoudticheCournnt Markt 1 U De Coinmissie van Toezicht Op Ite 1 bericht dat da inrichting op 11 MEI ei leopsDd woi Oensssk Qymnastlek en Mi 80 Behandeling van ruggegr verkrommin gen scheftfheid en misvormingen rheumatiflk bewegingsstoomisBen slechte ademhaling asthma enz chronische broncldtia zwakke gezondheid enz enz 498 10 D VAN DUUKEN I rur M O Gymo Gedipl Hellgynuii Turfmarkt Telefoon T NV DE TIJDGEEST Trokking vin 700 nummors ion ovorslaan van Notani A G MU lE D iMÓBi 17 Mei 1921 Pm vu WO HMl lüOO VMii 20B S IC476 400 4fl4 7 59 M 200 IMO ISM 2121 5 U 100 M l IMl M13 HJl 7W nrlJO v n VS rM 11 7 IVJQ 6171 881 C nu 14M 1 20104 210 va f4 44 ii v 4 ITlUl lUUO 374 SOOG lltxJt i i a T 3377 bSüi Ulfl 1 1 JS 17935 vm 47a xn fiti74 nn IITM IWJS iii 07 lü K 2I 4 Mi aoMo 407 UI 61 W 4 j I83IQ ac it 11 Ïj5 71 MOd 12 l C m C82Ü IL l 4M4 04 xa lasai 1M03 1 20921 Mil 47JH im SKtf X la ji fliy 71 Ai WII mw 3S 4834 B3 17 vm 7U lOOM NO ë4 lOIW mn 13609 i r 87 52 va MW m I U28 13EM Mism 19431 S318 nmi 83 78 HH77 4 1 1887 3 7t m l M7i 5553 7ti ü mc 13817 ir£ii 18952 Ö il3 lU loe j 14003 85 I1C04 1441A 173Vi mi 5731 m IS 1458 17415 sa JS 91 8S2t 11173 B4 IT WJ 14 UJj5 UGhS nuuii IfiSTI Uiir flotba r 13 3914 M32 77 79 fiS tj7 77 67 27 183 AJ 99 75 Tütii ra ei Ttai fiii W iiW 19 vm 15413 lÜUT 2800 H2 7J ht fcl m 10 M il 7a 117 12722 m 1 I1 tu M 10100 30 I5H1 30 78 7709 C6 09 Tiny U01 85 IfZ 3 12604 7 tt eoTj M 77 Ta 57on 7 8IGd 78 Ui 21 57 1501 1 W M 54 J7 8220 HO 77 Tl IKtit 86 4fi 10140 131 J7 58 StWkl n 10514 77 n 10413 Ib 87 21 ü 13317 41 rtw 33 m tci 84 lOVTI W 163ti5 IS 1 929 3B77 6172 Ï7 m IXH7 18633 81 Wl 13434 57 82 M m I0QH4 93 M tSÜSS Xt m IIIW 13902 leaou 48 üi lil 1 M 71 340 87M 112 Kvon ta 19038 7 Mil 34 34 m 71 73 79 82 0 3 94 13TIB a DEurt 91 31 1J83T ui a em 8ült 91 82 13030 SB 74 Si 41 TB 74 in 1U3R s 79 t iJS 40 mr 18 14157 47 44 Wn M 14408 60 97 SU 40 uu ae 95 19 91 Tl 14619 iT3at soeu loas 71 £ 0086 T 17 38 139m 95 96 1741 41 00 30 WU 71 49 57 41 MI I 12314 14B36 17617 52 I2JI1 ua j ïï OT fi 2 ja BT 47 1301 36 m 40 74 13 42 8 M I10IB 16 StI 390T tt 180 5 auni n flWl I91ÏI u a 43 13 19 19314