Goudsche Courant, vrijdag 20 april 1928

Beurs van Amsterdam WlSöJSLJiOiSKBKAI 19 Aipril XO Ajirjl ültioeel Londen 12 1054 ia u Ueriijo 9 2 69 34 tarys 9 76i 9 76 Hnissel M 62 31 64 Zwitserland 47 81 47 83 Weenen 34 91 MM Kopenbagen 66 52 li 66 67 Vi Stockholm e eo 6642 i Oslo 66 87 M 66 37 4 New York 2 17 2 48V Miet orficieel Pmag 7 36 7 36 Madrul 41 eB 41 6214 Milaan 13 06 18 08 41 Prolongatie 3 dH ruen van de bewaakte overwt heen Op hetzebfde moment pasi e£u üe een Lrem uu KuKUuv n be bus werd ge grepen mi e n 100 tal metere uieegesieuffd waardoor zij totaal vemieiü wer üp het monneot dat de trein e A agen greep bad de laatste passagier gelukkig dit voertuig verlaten Lven voor dat to hm deo ov n eg naderde had u iu die e iauffetff t e iineik dal de resuuien we erd waar nu hij onmiddellijk de iniuttenden w uaracnL wde die dAalrt v altorijl d bib veAieten zoodai toen de uanrij ding pdaats had de bus gehee ledig was Kr hadden Kt h IH passagiers lu de bm bevcndieni De iiiacblnd van den tr n hadi ue biB te laat gezden oni nog tl ig te kunoeu stofipett Vm UOO guhien bétvotd itOf liiRDAil 20 Ai ri ue melk h oü iiian van K uit Ledducti odaiia liecat bij de poditie aibier aangifte g üaan oat bii oeroofd m van e t e orag van i 1 400 jlli iwau juiet een e vn uleu naw Roiteordaiu gjt weeat en het getseliM p k eerde sna etate zwaar bescnonkeu per auto temg j weten ziob uieta te herinaeren De t Qroo de Kwauii eocwt tot ItesüniUng toen tuj lil de liet bij Voortuig lag Zv euiii eauio heelt bö üeh kivmeu redden T water geraakt en vmfér aletn dün 3 l AMs 20 Aprüi Hedemiach is de 37 i irige de machiaisl W 1 salzwedel van het s s Bojtteun liggende aan dfe eerste KateadarectUeclie aven te Rotterdam bij bet aian boora gaan te water geraakt eo vetdronkcti Een voet bal wedstryd tusschen R K Nederland en R K Duitschland De Gemeenteraad van Venlo ibeeft ƒ lOOO besichikbaar gestekt voor de R K voettudvereeiüglng te Venlo teneinde deae in de gelegenheid te tellen voondeningen te treffen opdat daar Slondag 17 Juni de wedstrijd R K Nederland tegien R IL Duitachland kan gespeeld worden waarvoor in Nederland maar ook in Duitachland In R K sportkringen groote belangstelling bestaat Beurseverzicht i e beurs had beden een kaku verlooip lu ruibberwiaardeu hadden niiue oiiiBOtten plaaits dKwib de handel was toüb n iet lue van zulke afmeUOgaii als dei laat te dagen hot geval w Amsterdain rubber kwamen ieta beue de de alotkoersrai van gisteren lerechit De minder oouranite aoorteu bewogen 4cix op onregetlniattige wijaa Van de Industrieeileii keomerkteu Philipeaandieelea aLdi door en giroolo kotT bwin t te behalen l e schelepvaartmarkt was stil Op de p 4jnleiuiii kle ejing legden koninklijken een vaatie hioucifiiig aan den diBig Van de sinkerwaardMi weTd n U A A s op een verlaajgd n veau ixijgeseit De Yankoeniarftt had o n kalm verloop Int Cont rubber waleen wet higer RAD10 TELE6KAFISCH WEERBERICHT 20 April Vepwachting Me st maWge noordwesteli e tot luidw èistelijke wind Zwaar bewolkt tot betrokken Aanvankelijk nog regen of hagelbuien Later iets za ter Sindë gisteren ia de sneeuwval weL ceuigszina verimadercl Oviq is tiat üpruüningswerk aan iea gang Hoe Toot de achadie is diie bet slechte weer m üe provincie heeft veroMzaakt is nog niot bekendTe Loipsüg heafit het giatermorge ENGELAND Capt Paniel zal deh dienot verlaten Capi Daniël die door den krijgs raad in verband met de Royal Oil fjyire van zijn functie is ot theven beeft IO te n djpn dienst Ie varlaitm BINNENLAND Tariefswijziging in het lelel ouuverkeer tUHsehen Nederland en België Belangrijke verlaging Met ingaiig van 1 Januari a s vindt in het verbeet iwet België e eii nieuwe lariefstetlJng ptaals 1 e bdde zones in weïko België op dit punt velrdieeld was iiiet tarieven ian resp ft 4 en ff f M vervaUen ill de piaöte hieryen treiedit een lonii larïef vön fr S IM voor een besprek van 3 imnuteni ot minder in werking Wat hiert greaieyerkeer betreft N aarvoor thititts tweei tatriefBBonea gel d n t w tot 15 K M fr 0 60 en vaD 15 30 K f r 1 Ortdergaat de eerste i een wijaigfrtg doidi wordt d0 tweede zrne uitgebïeid tot 40 K M mei een tarierf vam lt 1 30 onraireenkonistig bet ook voor Duitsehiand geldende ta iet in de tweedie grenszone De deaer dagen venacJMftieii beric len uit Bnweel betreffende verlagin vpn de NederlandBOhi Belgisolie Iele looniarieven vaai ïr 4 50 lot fr 3 o i in on ui8Ï Minister de tleer contra Ue T legraat Ook retourcwnmiBiües van het orgiiati van vam der nStel en Nöthorn aan ryksamlitenaren Naar Het Volk verneemt beeft de I iiuster van fixuuLLciëu aan de irei t ureïi der directe belasjtiugeu eoz eu oer registratie en donieli ea ctt V jlgende circulaire geao den h L 18 iiuj gQblekefi dat bet da tjjad De Telegraaf onder meer aan deuffiwaanlers dier dir nte tkeiaetingen ceni korbog verleent van twintig pro cfiw dier kosteo van advertentiea w i e door deao ambttuaren uil hoofdie van t jiDi w k2 aaiuhedMQ looeiea wonrjoïi geplaatst lieiV ij w xrdl heit tdidnikkcHijk vocht b oud geonaakt diat d e koxtióg uiet Ctieeii of gedieielLelijk aan ander woopdJÈ afgeetpian In vwband hienaede Ljepeeil ik dtU dioor ambtetuaréu geeu udjverteatUes van weLkien aard ocrff i ieer ftn lioveiiigenoöniü dagblad ter plaailsiitig mogen wordlen asinget ein De bier bedoelde adVetrtenUes t tobe vemiopdiedijjk l rtrekking op exeoïtwialfe veaikoopingen De aodwen aam wie voig Efïs bet uitdrukkeSiik geipaaikte voorbehotuid de korting niet geheei ol gedee tietijk modit woïd esi algeataaai zapii helt rijk dIat de advertenties betaalt of die beilainghebbentien uit de opWengst vam wi ff inboedel die koeien door luel rijk weier w wdeo veirhaald De deurwaalrdelrs der directe t ie lastingei aa niet anders dan ambtenaren Zij werken dus iii t voor eigeïi rekening en luetoibeïi ook eigenlijk een andjerem titel n l die van a tistent o joidmleB belast met cje tiWMstie van deurwaafrd r Zij schij ncai viodgens veirmeltdleii eiwb van De TelegraaJ het blad waarin lange Hiukken van en ovar de kanxpioe nen tegen de gasoorruptie van der Sfel eïi Nöthom voorkwannen met hOü portret erbii niet eens te hebben inogen handeden aïs daegenen onder dfc gaedirecteuteii die d hun verleende retoutoommassies pflichtmaH dfe km der genneentei storten wanf deze assist ilen of oomlmie e l de waarden moditen dte kortingor van De Telegraaf ni©t öan hc4 ri k c q de bdamgheibbenden afstaiaai Het adres van den gieweza Rüksbouw kundiilie J H W Vi ijman Geen onrechtmatige bevoordeeling ih fiel verslag der WMn missie der Twöedie Kamer in wie handen zün gPSteld dte inlicUtingeii op bet adres van 3 A W riiman weaeoi Rijksbouw kuiwüge in den Haag tttjudieinde verzot een onderzoek te tiom indldletiï a naar de handelüimm van versctoiillenaie justitieele ambUnaren en rachtOTlijke colleges b iiaittr aanleiding van eem aaakladit legen veirao er waarbij m juiste uegevenB in hoioden onware iniichtin en aan de ustitie Amiïeii zijn ver tfekt c naar aauleid ing tfan hei ietrefn adressant gffwezien arrest van let ge rechts io aldaar Naar het oordeej dter emmn sie iser geen reden te vindten die zoudeirPchtvaiardigeai dat het reehl van en iu6 e vofdt geferuTkt toö het ooradresaaiat nge ven dtoei Kan e conwnissie derhalve met ooirR dlen aan het verToe i van adre pii w oala dat in 7Jin adres is ojn rhreven t volfto n zij wil de vertlarinn niei acbtterwoge hmiden at i o bestudeering dier stukken haar deovertuging heeft bijgebraclit dal i pererlei opaichl geWe eo is Q t TC atit in jajn anehteliike hoedanJCl eid oen vf og m heeft antngenfsnd 7 rh op onrechtiJ tice wijze te hevoor leelen i pomviMisie stelt in de eerster lao s Voor de Ren eerlng dank te zr offpfi voor de verstrei e inlirhtingen f II vo rlB am haar o a nadere mli n l ngen te verzoeken n verba u met uu vnwig ot üe vreew geretiiAvaarutg is uai m öe i ueei aer Kiihdaumnu rd tie neb een praotijli neen oiu iKn eiu ute bet bu etTecint der Stutcu neóie raal dreigt aau te tassen vu ue deijLe t retfeiide auilKeiiareti i ipoititeli aan veroordeeling we Jtai ioriiiviJie üveriireüiog der atraiwot J Sluis N an T Te Kükbuiaeu i overleden een algeiiieen l ekend en Zieer geat bi lugb iieieaie de heer J tJiuib jnz lid van ut UnuB öiuis eai i root aadUfian e jJe overieoette die vroeger gedurenc vele jaren ralaOslid en wethouder vas beJjoorde tot die ami rev pafuj en toereikte den leeïti idi van bijna bi jaar Viacount Trematon Nederlandsche betuiging en deelneming Van den NederlMidöcheai tieaant ie Londen Jbr Mr de Marees v S indereïi ia opdraciit veraitrei i oii mimens II M de Koningin en Z K 11 de Prins een krans neder ie lej geo t ij net stoffelijK overHc van idcount Trematon den dpzer dagen ontsi ipen Joon van deui Graaf van Atlvlone lO èrneuT van Zuid AfrikaJ en yan Py m Aliüö docfaite r van wijlen de Hertogin van Albany die een au ter van de Koningin Moeder wae fir Ma Geaaivt z tevens onze Koningin vetrtegeiiwoordigen bdj de begratenis van Visooteit Trematon Een conferentie te Utrecht in het gebouw van het Provmciaal Bestuur Naar wij vernemen heeit te Utrecü oiulër leiding vau den Coiumiaisaris der Koningin in de proivinae Utre it in het getoounv van hel Frovincieai Bestuur een bijeenkouist pilaats getiaa van d e hioofdeo van die veracbuienae geiiueenteu waartwj ook aanwezig waren Z E X luit gen buiten dienst J V d ürindten oommiandaht van ae i uchtvaarl van d e Kring l trechtSoes tertierg met z ljn ad tudani de lieeir A W Leiellang Ue biieenkoaiiüt had ten doel de t ehprekijog van den door den Minister vaii Oorlog gegevefi aanwijzing nopens de door de burgea rifke autoriteiten te nemen maatregef u in ge al van e en oorlog in de luchit Onderscheidingen e Prins heeifl vergunning verleenInt net voeren vaii ayn waipen aau de tirma j D Bunstjholen wijnhan oei Deveoiter II J Klaaeseiis koek ijiorikant en oankieitbalkl er te Gromn gen D Ne rund en varkensslager lo Apeldoorn finnai wed J A t 1 loegman sigarenhanrite i te Apeldoorn N V Turniac Turkish MaccKtümau Totoaicoa Company te Amfalerdam fjuia J M J van Wielik liBindieft iüi ufurwerken goud zilver en ciddtearaittefli te rtiravenhage Inenting teffen roodvonk en diphterie Pe propaganda van het Staatstoezicht op de VolkBgezondheid i oor mevrouw de Wies Bruins zijn aen den Minister van Art eid Hamiei en Nijfverlieid de volgende sdiriftelijke vragen gesteld Ie Is hel den Minister bekend dat do inspectie van het Staatstoezicht op Ie Vodksgezonheiidl op verschillènfle sclioert in ons land een circulaare doet verspreiden met del be ïeliiM profpaganda te maken vopr Uentiug legeai roodvonk en d ipht ewaar in aiu deze zieleneden ieien en kel kind mag mei vonk of diphteritis sterven wanneer de ouders hen maar ti id legen dleze z ekte laten inenten en en goed ingeönt kind kri igt geen roodvonk of diphteritis 2e Atiit die Mimster de opyatt ii in dleoe zinsneden neiergelegd in overeenstemming met de ervaring tot mi toe in ons land nnei de actieve immuniseitie tegen roodvonk en diphterie igedöan 3e Zoo ja i die Minister dan bereid d nauwkeurige gegevens meu dieelen waaruit blijkt in hoeveelgevallen dieae aoCleve imiuupiisatieloegepaet benevens die waaruH bflijkkdöt kinderen ma imimiunisatie inderdaadvrij gei le en aijn van roodvonk endi iiteffie 1 4e Indien de uitspraken in vraag genoemd niet in overeènst emnnns zijn met d © opgedane ervaring ac i aé Mi isti r de © onjuist i igel lek en voorstedling dan et nad elig voor bet groote belang daiE hier voor de boBtrJiding van dfe veert voorkomende beajifitelii=ke d ten op t spel staal 5e 55oo a is die Minister dan bereid het vea sppeldien van circulaires met diergèliiki tehdtentieuKe uiUtpraken te en ie gaan Plaatskaartew voor goiedkoope treinen Een verzekering van de reizigers tegen regen De plaatskaarteïn voor goedkoopetreine die de Spoorwegen laten loo pen moeten steeds te voren genomen worclem een inaaireRel die in verbanïï ivei het toriiieeren van de treine inioodig is u j Relifemchtige zoaners weerhouden echter veleai oni zi dh ti dig van gof dkoope treiïïkaakfin Ie voorEien Ten einde aam dU bezwaar tege moet tekwinei zuHen dte Spoorwegen bij wijze van proef aan de reizrersvan goedkoerpe treinen d5e J S flangen de gelegenheid geiven zict bu heit koopen dfer plaatskaairten te vert erpn tegeiï het nadeel verbondien han het vfln te vor nemen van plaats kflarteo voor goedkoope treinen Iedere reizager omtvangt desverkie zend tegen betaling van een pvemie van 10 vau den prijs van dte plaa skaart een bewijs waarop de hou er d prijs van é genomen plaatskaart kan terugkrijgen indien er op dien dstï lusschen 11 uur v m eu 5 uur n III regenval is geweest in de op het bewijs vermelde plaats van 3 m M ot I tXT Of dat laatste het geva is fjeweesi wordt in hoogste instantie vastgesteld ritcor of vanwege het Koninidi k Meteorologisch Instituut te de Bl f en dioor aanplakking aan het loket yai het stat on waaï de plaatskaart genomen is bekend gemaaki binnen vilf dïigen nadat de trein geloopen heeft Terugvordering van het bedrag der genomen plaatfikaarf wordt gehouden i nnen 14 dagen na aankondig ng anders is het reldit op teTug ordering vervallen Het Koninklijk Meteorol i8ch Insftuut te de Bilt heeft in de betrok n plaateen onder betvoegd toezicht regenmeters ge4 afltst waarjliiee gec4 nstaleerd wordi of © r regenval van 3 m M bereikt is Bm hel nemen van d plaatskaart wordt aan dei reiïJiger gevraagd voor welke bestetmming hij zich wenschMe vLT ekeren Voor treinen naar verscfaillende besienijningen b v naar de Woemboll velden wordt onï te bepalen tyf lift can niet een regendai ï is geiv est n centraal ptmt aangewezen Nationale Vrouwenraad De 29e algemeene vergadering liisteren heeft mevr M C Doornauit Kielstra presidente van den N tionalen Vrouwenraad van Nederland m de aula dep Techmisdie Hü eschooi tb Delft d 29e algemeene vergadering vöUi genodhiden raad geopend mei een korte redevoering Spr begon met te herinneren aan l et overlijden van prof dr H A LorenU De vrouwen ian Nederland willen zeker niet achterblijVen denagedaiohtenis te eer i van tieze groote onder de grooteii die was een groot genie nuaiar hierop legde spr als vrouw den nadruk een groot mensch en een groot feminist Nog steeds aHdus spr ijnvoaroordöden ten o tó ib van deviH uwen Verourier le wetsbeipalingenbeleitten de vrouwwen nog hier eai daahare volle persoonlijkheid te ontplooien Op de afoeidbÈinaflil n oeten zij no steeds büjven krijdien voor haar goed recliil op vrijen a rbeid nog lang niet alle mannen willen In de vrouwen zien een hiii p eai steuu een o ae 1aiiieraed maar oo lang niet alle vroiUA en zj n zacb bewust dal zij zien mes volle toefl ijdinj en liefde aan die taak niioeten geven Voorts heirdiatóht spr wijlen Mar a Meyboom en Ijouise van Haaïten Mievr J S f loonenbeiiT Lende inTt bracht hiema het jaarveirslag uit Hier aan is het volgende ontleend Het getal bij dein Raad aangesloten erkendJö vcireeniigingefa bedlraagt ttians 56 Op die beatuursveii adeTing van 2r Januart j l wcïpd voorloopig besloten de koninginmoedler waiiineer d zB 50 jaar Nederlandsch staaitsbvurgeres is natmens den Natliona len A rouweawaad tp huldigen Aan den minister van buiteniandschie aaken is reiraocJitt in die toekomst rekening te hotidten mei den wensch in dten Raad uitgesipro ten om bij een even ueiele vaoatjure in de deilegati nsar diei VoUtjekibaiadbviehcgAdierliig peo vrouw te benoennen Bij den mdniit er van ondter wtJ8 werd aangedrongen op een spoedig uitvoeri Ipggjog van de in uitzacht geBteld © teorganisatie van de subsidievoorwaarotfli voor he nijverteBdbonderwijs EERSTE KAMER De begrooting van Justitie aangenomen Het m g isteren de dag van Minister Donner Men heelt het hem bij de bohandleling van ijn begrooüng die len slWte zonder stemming werd aangenomen niet te moeilijk ge naa t va versttiillende kanten is hem ïielï huldlet voor zijn werkaaamheid geiTaichit en oritieik is er niet veel geoefend Hootdaakelijk bepaalde men zi tol het uitem van aiUerleï dleaidereia Sledhtd op tweie punten is eenige oritiek op s Miittstefrs beleid verno n en Da heeren Janssen en Mendels s d laakten het in henu dat hij het niet instellen van een vervolging i de Robaverzaak min of meer heeft verdedigd Volga den heer Meiidels had toch wel mogen zijn onderzoen of hier geen opiaeï heeft bestaan om de balans over 1923 te veovalsohe Want 6 weken nadat die balans wes goedgekeurd en dividend van 6 X was uitgekeerd wenddie de Robaver zi Jii om stenn tot d © Nederla ndsdie Bank omdat © r een verlies van 20 a 40 m llioen was geleden l aartegenover nu heeft de Minister uUeenpeï t dat de gebeeïe aaak hierop neerkomt dat de Rdi iaver een vorderhig had van 80 mülHioen waarvan zij in 4923 meende dat deze noe wel 7 u terecht kom fti on geleidelijk 2 unnen worden geHquideerd Om die reden werd die vordering on de baVan geibracht voor die nom uale waar de ZcB weken mal dei goedkieurinc van ae bailan echter wab in dien toestand de Robaver doordat haar credtet tïe schokt wab een zoodaTÜg © verslechte nn inge reden dat zij nie uwer kon vertrouwen deze vopdiering in den loop der jaren tej kunnen in vCTdHenen K rwijl ook bleek dat luen hier met een ainveff verliefi te ctoen had Met het oog hierop kon hier weü van overgraot vertrouwen m eig€4i ktacht maar niet van misleiding genppokeo worden Het tweede pant van oritiek t etrof de quaefttie van het prodee dter Indondaiactue studenieD dioor den bAer Mende s b andleld Hier kwam dez © er tegen op dat de Minister met den redïtercomniissem geapn an had en zoodoende de en aou beibben tracbt i Ie beïnvloeden Overigens vroeg de liees Mendels of de Mfnister soms ïUvervolging had geJast en noemde hij il pToees een blamage voor het OpenBfar Mindsterie Op de zooeven vermeide vraag antwoordde die Minister mcï een categoiris Si neen De vervolging S geheiel Iniiten hepi om gegaan GEMENGDE BERICHTEN Uoni Kijkers overleden i e bladeiii heibben alle woord n van Itulüie gen ijd aan Doms Rijker den ov deden stoere zeerob die redder bij uitneinendlhedd jiaar wien booten fflin genoemd wien heldenclladlen werden ui gedragen vèr over de vadeirlandsche greïizeu Voor H eerst heeft bij van aich doen spreken toen hij jong vletterman met drie kamieradem stoerel onverschrokken kerels als f i zelf in 18172 deNederland sohe bark Australië hulp g ng bieden toen dfie in de n eren stonnnaclit airandde op d e z andbank voor Den Helder Sindsdien hetetft Rijker nog aan 42 andere scftiuiten assistentie gebracht Niet iii inder dan vijfhonderdi eilf schepelingen höaben aan hem en zi n makker hun behoud te dank i 1 OTMs Rijkers boe kon bet ook enders wasjn den loop der jaren Den Helder s gkKnoitste l £ èaiswaardigheid gewordien Als hij wandelde door zijn gelworteplaiffitw die borst bedekt met deooraities vaai den meest uiteenloop pendien aard dan was er geen die ooit verauiiiiide om opa gt en dag te knikken En opai op zijn oeurt gencot van d e poiptflariteit zooals hij ook genoot van het dampende pijpje en dei behageltjlke riBlt diie hein dank n da uitkeering uit hot CamnegJeiHel dwnfonds en den braiioeüngen van zij Kort na zijn taöhtigsifcen veriaardag 3 Rijlers wiens geaondhertd onverwoestbaW sdieen gaan sukkelen Een verblijf in hek begin van dit jaar in het Anthonlei Letenwenhoekhuisi te Aimster dam beeft hem n venr ogen te redden TAm naam zal blijven voortleven m het praichtige redd ng siwerk aan onxe kmt ZoobJs w i göteren nog in een deel onser oplaag hebben kunnen meilden za de teraardetoesteililing van et stoffelijk ovea ohot te nuisdiirinen plaats hebben morgenmddag te l uur Het drama te s Gravenhage De toestand der vrouw vooruitgaande De toestand van de vrouw die Maandagavond in eien vlaag van kramt zii niglieid in baalr woning atai die 01 ii ansstraat Ie den Haag haar kind doodde en zSch zelf verwondde gaat vooruit Zij blijft eohtetr voorloopig T og in het aiefcenftuis o kon door d politie nog niet gdaoord wwrd Een Oceaanpaleis Een bezoek aan het in aambouw zijnde b s Statendam Fantastische cijfers ÏCen nieuwe klasse e derde klastoeristen Sinds April van het vorige jaaj Hgt cle Stateridam het grootste in aanbtniw zijnde stoomBcbip van de Nederlamlsche vloot op een werf der firma Wilton te Schiedam om daar te worden af gebouwd Naar met vreet is dit schip voor de H A lijn bestem i in Belfiast op atapel jgieaet daar kwam ook het ca co jfereetl maar de oorlog sche en naoorlog sche omstamligheden hebben voor ernstige vertraging geaorgd Het was een gebeurtenis toen in 1927 ditcasco van Belfast naar Schiedam wej d versleept En de beteekenis van dien bouwkomt misschien het best uit als men wepl dat de firma Wilton alleen oor den Statendam een groote timmerfaibriek üprichtte een fabriek die een afmeting heeft vat155 M bij 50 ¥ vvry z r e grootste var ons land V A Er is dit jaar W HkMfik 30 000 ton jïTOote schip gewewfcV i y t men dat er van den bulti iikant Met af al kv amen er een paar dekken op Doch binnen valt het gepresteei lo dea te meei o Tot heden werd cr echter vrij groote geheimizinnigheid Iwtracht Strenge instructies hielden nieuwsgierigen verre van der yS tatendam t Verhaal gaat i lf dat een der heeren Wilton ifeweigerd werd door den Cerberus die den toegan rsweg naar et schip bewaakt Die geheinwinnigheid heeft de H A L in een keer opgeheven doof eer aanfel vertegenwoordigers van de pers te verzoeken naar den voprtgang te komen kijken Geruimen tijd heeft het gezelschap in de onmetelijke minnen van het vaartuig vertoefd waar alleen de gapg n reed s een lengte van 2 h 2 5 K M hebben En meiï heeft zich een denkbeeld kunnen vormen van het comfort dat den reizigers aan boord wacht Want de ibedoelin is om op den NoordAtïantaachen Oceaan de enomie concurrentie te Iwstrljden met comfort De H A L doet aan de snelheidflraces niet mee te vil liaar reiiigerB fremak rust en genoe iren verschaffen Dat wil wat zegigen voor een paMaglera aantal van 1670 personen waarby nog komt een bemaiming van ongeveer 600 koppen De H A L booten de RotteMajn Volendam Veendam zjjn bekenid om hun vaste liggmg Daar is ook bij den Stateuüam alle aandacht aan besteed Vandaar o a dat voor de machine installatie geltOMu is welke men bü ervaring ktnt van te Volendam en Veendam Zit men bljv n de Ie klasHe eetzaal van de Volendam dan kan niet gw on tateen worden dat ie tiachine draait De Statemlam kryjft een aantal pui iie rooims gezelschatpszaien van een uilgt iti gktheul ais nooit te voren op een boot varetïSe op deae route is aat getrofifen Speciale aandacht is be 4teed aan i e 3e klasse toerisïten Met deee klasse wil de H A L gegoede burgerü bereiken dJe geen Ie klasse kan betalen die geen tweede tx wil maar die in de Üe klas te de geitoegena van het toerist zyn enscht te genieten Rel begrip derde klasse wi in dit verband weinig nigzegigen want in deze toerLstenafdeeling treft men byv in de 3e klasse huttw va ta wasohtafels met stroomend warm en kouJ water aan Eeniig idee van de ruimte kan nog g vert het feit wt er voor de 3e klas toenstra Belfs een wlsaal is van groote afmetingen Vooitg vindt men er een i uim zwi mbad g legenheid vwor Turksche baden en tumia i Bij het aan boord gaan in de Ie klasse zal men als op een plein staan waaraan grenzen een bloemen chocolade een boAwmke e tl Volgrend jaar zal de tatendam gereed eijn Eerst dan zal het mogelyk zijn een juisten imlruk te krijgen van dit super luxe hotel dat ongetwyfeld in het bijzonder Amerikaansche toeristen al l ken Twee vrienden Een elufvrsch bdertjei had zijn boerderij voor een buitengewoon hoogea prjb verkodht aan een hem onbebe persoon die als voorwaarde had gestt d dat de holstede oip een bepaa dien dalum ontruimd moe z jn waarna dan weldra bertajing aou volgen Spoedig daarna bracht eien ander persoon een beisoeik aan den ïieiïfden boer om hom aan Ie raden die plaats niet te aurrudiren voor de betaling waagesch eQi He boer volgde deaen raad op wat len gevolge had dat de kooiper legai de landbouwer een eisdii tot Bchartevp rgoeding van ï 1000 indende welk besdrag de rechtbank heni toewees Late bleek da be ide personen vriendea zijn die dus genoemde 80 B wel saitü zullen tiebben gedteel DllWl RADIONIEUWS Programma voor heden Hilversum 1060 M A V E O 7 15 Causerie over Zvremmen door A C Slwp 8 06 Sdhippenalfea Binnenvaart Ketels S 36 Klassiek cttncert 9 O0 Louia Schmidt over G F HandeK P IC Fragmenten uit Der Messias 9 55 Eerste Symphonic van Beethoven 10 30 Bericèten Vaz Dias Daarna daasmuziek Huizen 841 M na 6 uur 1870 M K R O G 30 De Opetandigen van Jo v Ammer i Küler lezing d or H v Lan sweerde 7 00 Cutrsus Gregoriaansch V P R O 7 40 Beethovencyclus Sonate Voor fliiiten piano S OO Lezing S 40 Trio 0 00 Cursus prof dr G J Heering Daventry 1604 M 7 35 Liszt s pianioimuziek 8 06 Zan Tecital 8 20 NationaAl Symphonie Ooncert 10 55 Variété programma RECHTZAKEN Gevolgen van de Culemborgsche mooi dzaak öor tie reoMbajïk te Tiel moest gisteren toreoht aitaan die 3ö iarige M A M te Oujemboi verdadu V a eenvoudige beieediging en smaad er dachte heeift indcirtijd gedurende 156 dagen in voiorloopóge hecih tonis door gebradit verdacht van den moord en siiidË aijïi ontslag heeft hij herhaalde lijk personen b chuldigd van aan den n ooiwl iiiedleipliohtig te zdjn geff flt üp 16 Petoruarft had hij weer een dwgeii ke bjesaliufdiging geuit atui hpt adroB van J Jï Romijn en deze wa deswege een kla 4it ingediend Op Februati hadi verdachte in © en oM geoegdl dat R met van dien l ungW f e mfiadrijï gepleiegd hadden en laatst gtnoeirtide had eten viacht ingedie d wegene Mnaiad Verdachte gaf de falen j t toe en beweerde met fttemverhelffing Mit Mj © en en ander beft jaen kon HeirtjiafildeiÜjk moest president hen tot kalmte eanmanen naar veirdacihte riep Ik heb oijheelemaal aan de aaaik gegeven al infl t ik er voor sterven Acht u mij 8w d ife geef mij dan levenslang of m mij op het aohftvot sterven maar gedaan hebben ze het Het O M wee er dat de ruri m Culemborg nog steeds niet teru f Neeniis HeeJ Nedierlalnd hoüpt 8 wfvre schuldigen nog een ontdekt zullen wiorden maar verdachte olg vetteeerd weg Spr a ftt hel n wzakelijk dat eens een einde affn o beleedïgingen in veirbahd met de culenvboigsche moordtsaalt komt en dfeirde vodr ieder der teoila tegel de mm f 40 bo e ol 20 dagen ïiie Ke UitBpraak 3 M a STAP IBUWS QOÜIDA 20 AprU 1928 De Stedelijke ZweminricktinK Veranderde abonnementsprijB Verlaging vfui het tarief voor zwemleeaen De verbeteringen aan de stedelijke zweminnciiting aangdiracht heijben ook eenige wijztginge in de richting tengevolge gehad welke het i mem van maatregelen voor len goe ien gang van zaken nog voor de in freöruikatelling hebben noodig gemaakt Boventlien moesten enkele bepalinigen van de verordening regelende de heffing van rechten voor het gebruik der inrichting nader worden getoetst aan de billykheld omdat het zwemseizoen 19 reeds voor de helft was verstreken toen de inrichting voor het publiek wend geopend De commissie van toedicht op de Bad en tweminriifhtinifen deed B en W de noodige voorstellen voor tüde yke voorziening en zij hebben daaraan voor het selaoen 1927 goedkeuring gehecht De getroffen maatregelen waren ais gezegd van tijdelijken aan en genoemde commissie heeft thans voorstellen tot definitie ve repeling aaji B en W ingezonden in ivelke voorstellen met de ondervindingen in het aCgeloopeni seiz en opgedaan rekening is gehouden Naast de wijzigingen en voorzieningen welke de commissie in verbaad met d n nieuwen toestand noodig oordeelde achtte zy tevenrg verandering noodzakelijk van de regeling welke tot 1927 bestond voor den verhuur van badicostuums en handdoeken De zwemmeefeter venhuurde deae benoodigdheden tegen een in de verordening vastgesteld tarief en daarvoor werd h dikwijls weggeroepem van het baasini De vereischte controle op de zwemmers maakte deze afwezigheid ongewenscht tei wül de commissie ook om aredere redenen beter achtte dat de verhuur van Ewemgoederen in handen was van de inrichtmg als zoodanig B en W vond termen aanwezig de gevraagde machtiging tot overname der hadooabuums en handoeken te vea strekken en voor een bedrag van 15 X is de inrichting eigenaresse geworden van den aanwezigen en aangevuUien voorraad De enrotumenten voor den zwemmeester uit den verhuur v Ji drae zwemèenoodiigdheden voortvloeiend werden tengevolge dezer overname door hem over het afgeloopen seizoen gederfd en ook voor cle toekomst zulten hom de voordeeien daarvan ontgaan De commissie acht schadeloos stelling daarvan ewenscht en stelt voor deze te bepalen op ƒ 100 per jaar B en W hebben dit voorstel gesteld in handen der commisaie voor georganiseeid overiep teneinde by de a s tediftliache heriiening van bet aalarisbealiuit 1920 eene deflinitieve regeling op dit punt voor te bereiden In afwachting dier definitieve regeling achten zij de door de commissie voorgestelde scfcatleloosstelMng tijdelyk geiwensdit De bovenbedoelde wjjaigingeru en voorzieftingen alsanede die welke door jle eigen exploitatie van de zwemèenoomgdheden wflBden vereiscdit heeft de cémmiasie tenaifltte verwerkt in c en nieuiwe vei ordeniing regeiaïde de rechten voor het gebruik van ik gemeentel yke bad en zweminrichtingen De voorgestelde wijiaigingen motiveert de coramissie als volgt De verhoogingen van den abonnementsprijs vooj één persoon of voor het eerste abonnement uit leen gesin van ƒ 5 op ƒ 6 acht zy gjereohtvaaidigd omdat biji een inatiig gdbruSk van byv 3 maal per week op een abonnement ongeveer 60 baden kunnen worden genomen aoodat een bad dan 10 cent kost Zy aoht dit ook ongeveer de juiste prijs in verhouding tot de badkaajftjes 20 cent en de 20 bader kaarten 15 cent per keer Het g en van gelegenheid tot het nemen van sproeitjaden in de zweminrirfiting acht de commi isie ruiet i oodzakelijk ja zeifs t iet gewenscht daar het volkabadhuiti in de l ehoefte ruimschoots kan voorzien Met eqn verlaging van het tarief voor het ontvangen van zwemlessen van ƒ 3 Op ƒ 1 meent zy hCT rjemen van deize lessen te zullen bevorderen Het in de verondening opnemen van een tarief vooj het gebriiik van badkleeding en bet in bewaring ge en van rijwielen is noodig tengevoige van de wyaiging der inrichting en de eigen exploitatie der zwemibenoodigdheden terwyl de verhooging van het tarief voor het in bewatung geven van zwemcostuuma en hariddoeken wordt hj Uyk gevoniden iR en W kunnen zadi met de vooi estelde wijzigingen vereenigen en zy stellen den Baad voor de concept verordening oon rm vast te stellen In deze concept verordening zijn vastgelegd de volgend © tarieven a Voor het gebruikmaken van de ZweminricJiting Voor e bad ƒ 0 21 Voor een kaart van 20 baden niet persoonlijk Jftt 3 Voor róonnement voor ïiet geheele seizaen voor één persoon 6 ït eval Hieérdere i ersonen uit één zin mits niet ouder dan 21 jaar iiich abonneerrai Voor het eerate abonnement ƒ 6 Voor het tweede abonnement 3 Voor ieder volgewl abonnement 2 die zwemlessen wensdien te ontvanR moeten zieh aanmelden bij den instructeur en aijn daarvoor aan de genfcente verfehuldigd ƒ 1 per persoon en per seizopn Badgoederen zijn aan de inrichting in juur verftrUgbaar tegen onderstaand tarief handdoeken per stuk en per bad ƒ O OB mbroeken 0 06 l adcostuumfl 0 10 badmutsen O IO Bezoekers der inrichting fcum n hun iwemcostvmnw en handdoekeh durende het aeixoen in bewaring geven te n vergoeding van ƒ 0 Bezoekers die hun rywiel tijdens het bezoek in de inrichtinjf wallen plaatsen betalen daarvoor 2 cent per rijwieÈ en per keer of 76 cent per rijwiel per seizoen b Voor het giebniikmaken van het volksbad Voor een kuipbad ƒ 0 35 Voor een sprocbad 0 20 Voor een kaart van 19 kuipbailen niet persoonlyk geldig op Maandag Dinsdag Woensdag en Donderdag 3 Idem 10 sproetbaden id€ m 1 50 Ben handdoek en een stukje zeep wonlen gratis verstrekt Tüdeiyke regeling loor de openstelling der zweminrichting De commissie van toezi At op de Stedelylte Bad en ZWeminrichtmg heeft in verband met een vö oek van B en W om mededeeling van de werk en rusttijden van het personeel verbonden aan de stedelijke awemmricSiting bjj haar advies van 6 MIaart j L Mo S 6 medegeKleeld dat zy na verwerking van de door haar verzamelde gegevens omtrent bezoek der inrichting op elk der uren van openstelling tot de conclusie iH gekomen dat het aunvangsiiur des morgens op weritdagen kan worden verzet van 6 op 6H uur de schafttyd van het personeel kan vorden verlengd met 1 uur en gebracht van 1 3 uur des namoiddaga en het aanvangsuur des Zondags kan worden gebracht van 8 op 9 uur n oormdddag In haar voor den Raad ter visiie getegu achry ven zet zij verder uitvoerig uiteen dat de door bovenomschreven wijzigingen op het totaal aantal uren van openstelling toe te passen vermindering met 10 uren per week zal kunnen worden gevonden door wijsaiging in den rooster van openiïtelling welke voor geen of voor slechts enkele bezoekers bezwaren zal ojiileveren De commissie adit het gewenscht vi het zwemseizoen met den door haar v stelden nieuwen rooster een proef te nemen en ter voldoening aan het bepaalde bij artikel 10 van de verorderiing voor de stedelijke Baden Zweminrichtingen heeft zy dien rooster ter goedkeuring aan den Raad ingezonden B en W ilJn van meening dat het aantrevelLng verdient le door de oommissie gewensdhte proefneming te doen plaats vinden en stallen den Raad voor goedkeuring te hechten aan de door haar vastgesrteldc tijdelijke afwyking van artikel 1 van het reglement voor de stedelijke jsweminrichling vastgesteUi den 6en Februari 11922 en gewiy zigd 8 Juli 1924 o oodgekeuTtl door den Raad van 21 Maart 1922 resp 22 Juli 1924 De tarieven der Goudsche Waterleiding Mij Voorstellen van Otmmissarissen De Directeur van de Goudsche Waterleiding Mjj deelt onis mede dat ap de Zaterdag 28 April a s te houden jaarlijkeche algemeene vergadering van aandeelhouders commissaritsen het voorstel zulcr dioen om den prijs van cents voor het per kariiiekmeter verkochte water voortaan te berekenen met 10 cente en met 8 cents wat baven 300 kubiekmeter per kwartaal wordt geleverd en om het abonnementstarief der woningen onder 30 vierkante meter grootte waar geen vaste afloop by de kraan is te verlagen tot ƒ 1 3Ö iper kwartaal 1 dubbeltje per week Het dividend wordt vaMgesteld op 1 percent gfelijk vorig jaar Het vertrek van den heer J G Potharst In aansluiting op ona bericht over het heengaan van den heer Potharst vernemen wij nader dat de heer Potharst zijn vertrek bepaald heeft m Vrydag 27 April a s Maandag a s il de heer Potharst zijn ontslag als lid van den Raad by B en W indienen Koode Kruis onderscheiding Het Nederlandsche Roodie Kruis heeft aan onze stadgenoote Mevr L Schroot Prins het kruis van verdienste verleend Pleegoudertrein naar Weenen Vanwege het Centraal Prot Comité voor Ooitenrykache kinderen zal Woensdag 30 Mei a s een pleegoudertrein ryden naar Weenen en Graz De trein zal vertrekken Van Utredït C S en behalve een restauratierytuig hy genoegzame deelnune ook een slaapwagen medevoeren AfmEomst te Weenen 31 Mei nam De terugreis is bepaald op 7 Jimi van Weraien Westhahniuof Aankomst te Utreoht C S op 8 Juini d a v X e reiskosten bedragen voor 1e 2e en Se klasse reaip ƒ 1 ƒ 86 en ƒ 56 retour Inlichtingen by het secretariaat van voornoemd Comité Nieuwelaan 10 Bussoim Telef 770 E Beethoven concert Onze Oud Stadgenoot Jaap Spaanderman van het Concertgeb uwsextet in Amsterdam jsal 25 dezer in de zaal der Union Colondale te Brussel samen met Marix Loevenaohj leeftuir voor cello aan het Kon Muiziekconservatorium te Biussel een uitvoering geven van de voor cello en piano gesdweven werken van Beethoven Een botskig Gistetoniddag is op de Maikt op de hoek van de Groenendaal do auto van den heer P de M in botaüijg gekomen met een andere luxe auto De heer de M kwam daarbjj met zyn auto nog in aanraking met een handwagen die daar ist met koffers beladen stond Beidie auto s kregen nogal wat materieele schade De bestuurders kregen geen letseJ Demonstraties in batikken en chabloneeren Op Woensdag 25 April a s des middags te 3 uur zal Mevr de Wed Dr F GeiW uit Riiswijk voor de leden van de Ver voor HuaavTouwen in de aal Central aan ds Zeugrtraat een demonatratie houden in batikken en clu loneeren Daarna er een demonstratie van Uann Oustand van de firma Vogel en Co te Amsterdam In Mei op een nader te bepalen datum zullen de leden een bezoek br igen aan de Meubelfabriek van de firma van Schalk en Berghuis in Waddln veen Agenda 23 A4 ril SM uur Café Central Ledenverga lerinar Gtfudache Winkeliersveieeniging 28 April 2 uur Jaariük he Alg Verg van Aandeelhouders van de Goutkche Water letding Mij Padvmder MIMida Vrydag 20 AprU 6 uur Welpen Opleiding aeklaa S uur Ëxaimen 2e klas Zaterdag 21 Aiptil 4 mr Padiv en Welpen Gymna idc Zondag 22 AprÜ 7 uur vjn Fietstoctó voor padiv en wei pen naar de UoemboUen velden tenig om 6 uur by slecht weer wordt de tociit afgelart lederen Woensdag des avonds te 8 uur in Secieteit Vredebest Schaakclub Meese maker Clubavcmd ËlkeB Woensdag 7H 10 u iLtm Schie oefenhigen Bljz Vrgw I uidstorm in een der Lokalen van de kaaente De apotheek van den heer A H Teepe Gouwe is tot en met Vrijdag 20 April benevens den daarop volgenden nacht geopend na 8 uur des avonds dee nachts echter alleen voor recepten ÜIT DEN OMTREK HAASTRECHT Het mond en klauwzeer breidt zich iang zamerhand uit Than komt de geivreesde ziekte voor onder het vee van den landbouwer A J Dogterom Het vee van den lamtoouwer Th A van Dijk is thans genezen verklaard Burgerlijke Stand GEBOREN Neeltje Maria d v E Verboom en van M J Sch ütte REEUWIJK By de gisteren in het hoofdkiesdistiict Reeuwijk gehouden herstemming voor een hoo lingeland van het hoogheemraadschap RynJand en voor een plaatsivervangend hoofdiingeland is in beide gevallen gekozen de heer J van Spengen alhier Er ai dw een vrije stemming mrioeten plaats hebben loor een plv hoofdingeland WOBBDtBN De Mailversaties Gisteren atond voor het GerechfJiof te Iftrecht in hooger beroep teredit de 53 jarige aannemer uit Woerden die tloor de Reohtbank te Utreoht vrÜgeaprofcen werd van de hme ten last gplegde valschheid in geschrifte enz ten nudeele van het Centraal Magazijn voor militai re Weeding en uitrusting te Woerden Het Hijf hoorde een tweetal getuigen maar stelde daarna de atofcken opriieuw in handen van den reditercommissaris te Utrecht teneinde na te giaaB de werking van de adntlnisrtratle bfl KBft Centraal Ma gazïi n en de beteekenis der stnïkken zooa s de vei scbillende bons die destyda gebruikt werdeii Tot na afloop van de inslAnctle werd het onderzoek gieschorst LUCHTVAART Onze vliegdienst oip Ooet lndié Ëngetsche ooncurrantievrees Naar Reuter uit Uindieu seiint is gis leretn i hei Lageirhui net p an vuoe een vUe daeost junvsteruiam Batavia Ksr spraiie gebraöht door Kenworthj üie SKiiiw oiat leoejj jtrien zwm in K igelandi haastte de Jdbilanders naa uoötindij aonoiein vilden © er de hJigeisohen naar IndJtei iQgen HoiaiPa zeiide dat regeieriz van eae ijaak nieiB bad vemonen f iaicler wordt ge neldi dat Sar öamuei Hoaire heelt geantwoard dat hij nieta gehoord had van een beuaald voorstel t jreifeiKle de juricbtuig van een luohtuijü van Amsterdiam naar Nederlandscih Oost Indië via Britsoh Indie en dat hij daarom dienaaogaande geen verkilanng kon afleggeni Hij ml liraicbten de Ëngetg e lijn zoo ftpoedig mogelijk in werking ie SPORT EN WEDSTRUUEN LAWNTENNIS Miss Helen Wills in ons land be Anierikaansohe Lawntennisbond heelt aan het beatuur van den Nederlaiidscihea Lanvutennisbond bericbt gesondeni dat miss Heden Wills en miss Andeirson in de gelegeoiieid üja om op Donderdag 10 en Vrijdag 11 Mei in l 6n Plaag esa wedsDrijd te speilen tegen een Nederlandsdbe damesploeg De N L T B heeft hierop teleg afisfh veraociirt deae data te veaschui veii niaer Zatetrdi 12 cm Zoódiag 18 M id LAATSTE BE3ÜCHT®J DRAADLOOZE DIENST De tocht van de Bremen BFJÏLIJN 20 Apn De DuitsyJie consul generaal te Dublin heeft van Ken ps ftjdent van de legrsciie Vrijstaat een teflegram oaitvangen waarin fhiitecïüand wordt geiu gewenwcht met de vlucht van de Ereunen en vol doening wordt uiigesproken over tiet aandeel dlat letrland in d eaen tocht heeft gehad De Bremen zal Maandag of Dinsdag te New York aankomen NEWYORK 20 April Freiberr von HtinefeJId heeft a n de Directie va de Norddeutscbe Llwd een telegram van den volgenden mbaRiid v naadea Wij ta iea ondier alle onwtandigbeden ifet de Bremen komen Het vliegtuig zal dank zjj de hulp van Cuisinier en asijn mefgezellen spoedig voor vertrek gereed ai Wij hc ea Maandag oi DiUsUag te New York aan te kooien Een tunciiealaiKling in d naölit ie Montreal is waerscnijnltj Bericéit volgt Een nieuwe Uceaanvlucht t UtUS 20 April Louw Blenot xni oon van den vlieger die in 19UÜv xn öi eonul over bed Kaïwal vloog is voomejiieus oen ononderbrokenviudit van Ffankrijk naar Atncfrika lamaken met een eendekker ui eruatmet vier motoren Bieriot wi t twwijzen dat de vlueiiit over del Uceeanmet © en dergelijk viliegtuig vüOT pasagieTsvervoer völlg isi De Standard Oil Compu heeft het miwopelie der petroleumvelden in Sovjet Rusland veikr en IX NDE 20 April l e Uaaly News jiieldt d et de Standarct Oii Conrp voor een bedrag van ó nihioen pond aterliiig per aar tiet mono lie der petiroieumveldiea in üwjet Rusland h ft ventiegen l e Standard Oil stelt zich voop een schadieioossteilmgfonids te vormen voor Jiet verieeuen van scifiar evergoedingeu aan de vroegere eigenaren k in beslag genomen peiKfceuinveld en Ie met üe Standard Oil verwante acuaön Oil Conip beeft alle Britsobe d eltaigen van d Ruiwisobe Oil producten Mij verworpen en koetal bovendien Xi dway Oil en Storage Comp V elke de RuaBascfae petroleutn ijféimi i e beslissende stap is gisteren op een conferentie te Londen gedaan Op een onferentie to Pairijs zullen verdere definitieve besluiten worden genoinien Een onmiddiolËjkei tarievenoorlog met de i a wordt verwacht Het tafelzilver van twee gezonken DuitBche kruisers Uit SydnOy wordt geBineld dat do A L trailisohiO regetering voomieniienB is het tatelzdiver van de olfioierstatel aikoiiiHiig van de bij dei Falklandieilan den gezonken Du tsohe kruiser Sobai boröt n Lèipeag aan tit DuilBfltie Regeering terug t gewen Het hpsaaacliivlootprogrum AluVUKlD 0 April liot nieuwe Öpaanscho vloo lprogratiu voorziet iii tien bouw van d KTumiera vam lO üOO ton elK en 2 van 2a ÜOU ton eik Hulp van het Koode Kruis aangeboden R MK 20 Aprtt Naiar de Me b kuoldt beeft MiuaeoiUni d i Hongaanctte l ering de hulp van bet Italiaan ne Roode Knm aangeooden ten behoeve van die aJacbtoÖer van de aardbeving in Btslgari De Kjoninktyke familie te Asismeer AAivSMEKR 20 April lledenmorgm ooi halt olt airriveeaxlio de Jioninkli if o miülie die pe r aiuto van i jichev6nuigj Bin was gekomen Ie Aalsmieer Ier b ichtigi ig van die groote Aalsbloenneutembooiwiteaiing Aa de ingang van heil nieuwe gebouw van de Coöp Vereenigiog Cöatfale AalBoie ersQhe veiling werden üe lixxve beKoekers veirweilikonul dow den Buiogemeester van Aalskneier éeax beer J Rasteleyn paama werd de rondaanvaard In de zaal van de poiplantenveilingword de lioninkli e fauiulie door 400 schooJkinderen het Wilhelmus toegezongen Na afloop van de zanghuldewerd alle aandadit geschonken aande aohoone expositie De Koninkhji ebeaoekers hebben m et veiei belangsteb ling de sct van bloemen in oogenschoiujw geuöoien Om halt één rfjn H M de Konin gin Prins lliendHk en IVi tine Juliana naar Scbeveningen teruggekeerd Een autobus door den trein gegrepen FlNDllOVEN 20 April HedaAnorgen te oogeveeor half acht is te Upeab een abtobusongeluk gebewd dat won der boven wondeff zonder velrlies va menschen afliep IM autobus van de firma van Achicn uit BiideJ die elkeo ochtend en eiken avond het werkvolk vpn de hilipsfabrieken vervoerd read hedenmorgen te Heeae door de afsluitboo VOOR 25 CENT PER DAG komt U in het bazit van hat baroamda ANGELUS ORGEL Pracht instrument met 9 regl ters Vraagt G RATIS prijtcourant en inlichtingen bij JOH DE HEER ROTTERDAIW OOSTZEEDIJK 324 32 Het beste middel om den eetlust op te wekken is de SANGUINOfiE Zü bevordert een geregelde spiijsvertering izuivert uw bloed van alie onreine bestaoddeel i geeft een diepen gebonden verkwikkendrai slaap Een fris che kleur een heldere oogopslag krachtige spieren uitmuntende zenuwen een vroolijk humeur vergezellen de goede geznndheid Honderden en hiizenden in mis vaderland hebben zulk een go de gezondheid aan de Sanguinose te danken Gij kunt geen beter middel vinden zelfs voor veel geld Een iee flacons S ffguinose doen wondeien aan uw geheele gestel Neemt er de proof vanl Prijs 1 fl ƒ 2 6 fl ƒ 11 12 fl ƒ 21 Verkrijgbaar bü Apothdcers en Drogisten 782 40 WACHT U VOOR NAMAAK VAN DAM ft Co De Riemerstraat 2c 4 Den Haag