Goudsche Courant, donderdag 26 april 1928

I Mo 18750 Een QROOTE SIOARENI ZUID HOLLAND een goed VERTEGENWOORDIGER of BKNIOK ailOSSIKIIS 764 18 Brieren onder letter H F 1678 Alg Adv Bur A Db I A MAR A n Amsterdam lEK ZOEKT voor het oosteliik deel van rd I lOBei U1ii Boht8c l e Hypotiieeicbanic UTRBOHT Pandbriewan f 47 000 000 De BANK stelt beschikbaar 4 2 7 Pandbrieven a 99 in stukken van flOOO fSOO en flOO 0 De Directie Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG Ml NI WATT WONDERSEjiiy liln J het geestelijk rtoht over dien zyig dbdytoordittgen tjer JeerfSrmule tewyafiiglll ze IWpalingen die in gronti tet wafrenuwenomep en schee n hM overige gedeelde g j eel v ji modér w ron een con hmia Pa ija by het Een goed gastheei jk en het üiltwerklaljjj lei groïid wet in Vèl 1 verplicht achttf y i verband met devoil stemming 411 TuM e en fteel de klan tl che wereld II In den loop van zLw heivormingspolitiek hteit Moestafa KemBaiPasja echtei m dezei Liiwlitioneelen voim lie overgenomen wab ai het irtiltanaat Lecö op bies gesohoten luoi eerst het kalifaat en de gee ïtelyki itchtsmacht op te heflfen en verdpr den Isz u viouwensluiei af te schaffen en de po ygumie te verbieden loen liy tenalotte het Zwitbeiache burgci lijke recht invoepde dat aan alle ataalfa bur j eis gelyke rechten en gewetenaviyhci veiltent wtrdeii de oude bepalingen volku iiwii onhoudbaai JJe jugevocrde hervoimn iten brachten automatisch mee dat daaruit mk lt laatste coasetiuenties wei tien getrok Jten en alle oveibt lbelen die nog afkombUt waitn uit den tyo dat de Islam staatagwU tienst was uit de gioiulvvet weixlen verwy leid leifoht merkt de trankfurtei Zejtuiig op tUt zoodoende een ittap is gedaan die voüi L Islamitische wereld van beslibaende be teekeniü is De Islam die alb gotiadien t en madtt chappelyk idee no bteeds diep in de harten der massa a leeft kende tot duwar naar het inaacht van verreweg het meereivdeel zyner aanhangers in zyn moraal en lecht geen scheiding tusschen wat God it ett wat des keizers is Voor deze opvattmg b na de te nwoordige grondwetswyziging geen plaatg meer Dat beteekent een ommt keer waarvan de omvang met mag worden ondersichat en staat haast gelyk met ten tweede revolutie dae alleen mogelyk werd omdat met reeds dadelyk tydens de eerste iQvolutie deze ladicale breuk met bet ver leden werd gewaagd Dat men deze breuk thanh aandiurft oï een symptoom dat de I grootste aandacht verdient het is een zeei HET GEHEIME SPEELHOL Najdruk verboden Jtoop UL1 1 11 20 t Zal nutóftchien uwe biefvxeomding vekken dat dteze ctotraaaito tot aell I oord ujj meer kon aaogiijpein dan le amdere t Ia edbibea aeier namur I jk Nog geen jaao gedediea hieefi in vvceneji een lid van imi laömhe zich dettojfde wijae en om diezelfde re wti van het leven l eroo f j m ook lat feu vemaitn ik op eiefn mimaiekavond Sthimt dat ik bij lulke geHefeiiJievtitn geen wanklank verdragen kan oogje Zl er bi op tooo die los fl oest heeten maaa Doveire ux waa ver fiard dJat da © toon met natuurhit do£fa alleen w irdl aaofieucan ni die nuMge ontroermgen tè bemaf t Ion Zuilk eau vooirval moest u dlaai weil aangrijpen zei Deveirelux modelij aend en ik b Q oveWingdl fiat gij li im ni t m laaftst geBproken woor ifn onre sbit hiöbit gediaaD Denkt gij Gelooft gii werke ijk at Ik voor höt speil dien tradlitioneeitB maagd lljken afltteer heb Zek r geloof ik diat KR UKBKMumr f150 mtwjEHMumr f119 MmelUiu uimMur naar da uela uoordeelen uan lMUn Vtaoflt ons den dlchtolbgiynden u deruerltoop r OtUum BloemgrcicH 117 Annstordam Telefoon 337 JUFFROUW hbbh zoekt tejen 15 Mei a s klein Bovenhuis of 2 Kamara met keuken ongemeubileerd Brieven met opgaaf van prijs onder No 16i bureau Goudache Courant Markt 31 P DE BOER Jr Arts hervat DONDERDAG 26 APRIL de praktijk 765 9 Kantoor HET CENTRUM KOTTERDAM Tal 13678 Kruiaatrial 36 hoek DlartfaarkaUan Effecten Hypotheken Credieten Administratien Belastingzaken en verzekeringen voor Brand Onge vallen enz enz ri iERKOUDEH ulst omdat verkoudheid zich zoo ODKhuldig voordoet is zij zoo gevaar li k Vergeten wl toch nooit dat zl een ontsteking der slljmvIlczeD Is en dat reeds een simpele verplaatsing dier ontsteking b v naar de ttcm banden de broaches of nau het slijm vlies van de longen en hoe gauw gebeurt dat niet haar veel ernstiger maakt Acute en chronische bronchi tlfl aithma borstbenauwdheid zijn de terecht gevreesde gevolgen van een verwaarloosde verxoudheld Maak de genezing niet moeilijker en duurder door met de juiste behandelmg te wachten Begin bij het begin en verzorg een eenvoudige verkoudheid dadelijk met dè versterkende onschadelijke HV krachtig slljmoploiicnde AKKER Voorde Borst Per koker f 1 50 fZ75 f 4 n Qeen glimlach is bLijder en g ukld ger dan die eener jonge moeder geen trots is fierder dan vadertrots als het tleine schepseltje m him armeimist £ r is geen paal nooh perkaan de opofferingen die ouders zichgetroosten om dien kiemen achat tebeschermen En toch hoevelen bezwyken er met aan talrijke ziekten die het delicaat organisme der kleinen verlammen en vernietigen Ziekten zyn de verderfe l kste v anden van het gezm om die te bestreden meet men byt ds maatregelen nemen G kunt zelf de brenger zijn van uw geluk en van dat uwer kmderen Een kleme dosis VITANOVA Levertraan eiken dag mgenomen zal tal van kleine kmderen voor het leven behouden VITAiNOVA ia een nieuwe 100 zul vere levertraan waaraan op speciale gebreveteerde w ze de onaangename nasmaak en leuk ib onttrokken VITANOVA Levertraan kan door een ieder worden ingenomen zoowel door ouderen als door kmderen Verkrugbaar bi Apothekers en Dro gisten Imp AMEYE Amsterdam loiivvolg van doorUgtn umttan es jmikm by kmderan bruid my m yavuild woBdM winterhauden en voeten ge prongen lippen ruwe huid huldvencUl rerülg kloTsiw bariten iwerea open bee Mn pdnltjke bloedende in en uttweuUfe aambeien neeit men met Wortelbeer Zalf van Jaeoiia Maria Wortelboer VarAlllitiaar k 7C eant btj de verkoepenivno Wertelboer f Artikelen 966 II ZOOEVEN ONTVANGEN de allernieuwate modellen Whipcord en Gabardine REGENJASSEN blauwe Kamgaren en Fantasie Colbericostuums Onze Heerenkleeding vervangt het beste maatwerk De laagste prijzen De gemakkeliji ste Betalingsvoorwaardan Aanbevelend NV C G Schuler s Goederenhandil m LAGE GOUiyg ij j Adverted srt in dit Blad Prol lloailiie is Begraleoiii OiL DIr mv d GRAkFF BlauwitraiM TiMüt Rouw an Statiekoatn Spa row lijwiÉ Cübm lioilerwa Ïelo Naaiinacii UV é contant en in IVerkoopdepöt Lange Tiendeweg 60UDA zorgt ervooi dft wanneer hij gasten Mijgt de radio ontvangst perfect is Het excuus dat de ontvangst gisteren nog zoo goed wat en juist vandaag zooveel minder M altijd pijnlijk Indien gij er voor zorgt dat Uw ontvangtoestel voorzien is van PHffüPS Voor de pnmitieve nensch di bdlï heet 19 er slerhtiB eén MINIWATT WONDERSERIE Het Voedselvraagsti AU d voedseUcwestle opgelost met de hulp na Molenaar Kinderm l leeft baby in d beate vet houding met ouders en verplMfitff Vraagt attestenboekje aa P MOLENAAR Co WB81lAi kunt gij er zeker van zijn dat Uw gasten met plezier zullen terugdenken aan den genoeglijken avond bij U doorgebracht n Maison Para Hopfdstaaa 7 RotlanlM VtrpligIngsirtHitlsii Carssts aummikoussii Brasklti WiriiiwiUrialiliin aalll prllscoursai rn aHMMiwaiiEii NI ALLE DRUKWERKEN voor den Handel Vereanigingen én voor Particulier gebruik worden tot zeer billijke prijzen accuraat en vlug door on geleverd A BRINKMAN ZOON I 67 Jaargang Oonderday ü üpril l IÉ8 wmm wmm NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDK BODEGRAVEN BOSKOOIV GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEÜWBRKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK S OONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN en z Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zojen Feestdagen i ABONNEMËNTSPRUS per kwartaal 3 per wetik 17 cent met Zondaesblad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de liemrsuts p r looper gesdüedt Franco per post per kwartaal ƒ 316 met Zondagsblad t f 0 Aboanementen morden dageljjks aangenomen aan utis Ituieau UABKl 81 GOUDA S oQZie agenten en loopers lien boekliandel ei de wetk aiil oran Onze bureaux xyii liagel ks geopend van 6 uui Admuustratia Telef ibiterc 82 Redactie Telef 88 Postrekening 48400 ADVEBTBNTIEPRUS Uit Gouda n tnrtwfcan b booimde tot den bezortkrins 1 g re gelfl ƒ 140 elke r iel meer OJtfi Vu boitoi Jtoadm en den bezorgkring 1 6 regela ƒ 1 fi £ elke reigel meer ƒ 0 AdTwtSDtitn in hot Zaterdagnummer 20 htifilag op den prqa Liefdadij ds iHlTeitentiën d hdft van den prtfa INGEZONDEN BlSDEDKEUNGENt 1 4 regels ƒ 2 06 Ika logel meer IM Q de voorpa na 60 ft hooger Qewone advertentlBn en ingexonden mededeellAgen fa4 eontraiet tot wer gerediweenton prjja Groote Icttera en randon woxdan betekend naar plaataniimte AdvertentiSn bmnon worden ingeionden door toaadiênkomst Tan aoUede BoeUuoidalaren Advertentidmreaux onze agenten en moetcm daage TÓÖr de plaaifing aan kat Bureau zyn ingekomen t iemde van opname venekerd te z n 1 Iterhjn MoiIIeou mjUuur v l liet melUverlc tó op a Berltjii loskou ai op t Mcï weer wonilp gcöpemd il i vUegiiQgeii mUen Bfi rii lejiipeiiu om 11 uiff a avoada yeria len en d ii voigeoden dag b naiuftci dags ani 2 uuir ta Mobkotfi UndeiijMa liMsohenlandongetti to Komgsberg Kïgö ri Siifciea fc © hebbem gHiuWElk i i8 kost 300 Maïte aen dirocttui van het BrocRennoiel wendieii Nieuwtje m den Harz üet bcvbtide llB aeir Burgihtaier nabdj Ihale viört dit jaar rijp vij u m igjarig be taaii uet was üe e T Mt opei juciil sohouwbuig in uuitsoi luiiwl up hot mooie nuarktplem van Wtr mgejoüe zullen m dieu aanstaanden ïoiiier tüoneeilvctorsteüijigen worden ge he Udell em wel v X irmiiDieil Qïc a avan a I et ploiQ zal dïm Ajoor aduiaweipQiB Siordten Verlicht Ie VVörmgerode M nc in den Icop vain dieaein zaiuer ec Kurtuin Hord ü © opeaKJ BELGIË generaal rangel overleden m beHtryder der bolsjewisten heengegaan Baivn Peter Vvtangel wien overlyden wy gihteien hebben gemeld werd in lötiÜ u it een balti che lamiilie geboren Uy weiU in Kuitlaiid opgevoeil eu behaalde het diplu ma vooi myninigenieur Het leger trok hem echter veel moer aan en zyn miilltaïre talen ten waarvan hy als ordoninans officier van gen Rennenktunpf in den Ru aiidch Japan öchen oorlog ha blyk gegeven kwam tot voUe ontplooiing m den wereldoorlog waar hy eerat alb kolonel en spoedig alts generaal meestreed H Loonaidt dio mdertyd in de Deutsche AU Ztg een levens karakterbescliyving van dezen generaal gaf schreef daarin blykens ht t Hbld dat zyn meeaieepende dai perhei l en zyn huiteaigeiwone g vo om met den een voudigen man om te s An maakten dat hy ojuüe spoet yup s i voor van 1918 het leger dei Donkozakken ge vorand werd en Kornilof en Denikm een viyiwjJhgersleger byeenbrachten en het noordelijk deel van d i Kaukaaus van bolbjewjsten trachten te bevryden In drai winter van 1910 kwam de terug slag De Lntente had oneemgheid gestookt in het kozaldcenleger het viel uiteen en de bolajewisten stonden midden in het Don gebied I md nep de regeent g van Don repu bliek om hulp En hy die hulp bracht was Wrangel Met een handvol Koeban kozak ken wierp hy aich op de tegenstanders fcen merkwaardig l eeld een Duitsche baron m Kirgiiezenunaform als aanvoerder der ko zakken Het aucces bleef hem trouw hy werd een van de meest geliefde kozakken aanvMTders Gewullig verdroeg het konak kengebied de steedb terugkomende oipoffp ringen van goed en bloed die le Duiitschc baron voor de vooitaetting van den veld tocht noodigachtte Zyn kleine kozakken brigade werd een sterke divisie een corps Tl ten ailotte het KaukaaiMïhe leger c rechtervleugel van het leger van Denikm die ziegevierend optrok tot voor Saratof De zwakke politiek van Denikin verhinderde Soh iding wan kark en sfaiiit in TurkUe üe veikiezingsstiud m Diutschland lat op hüL luikyt zyn verder aicces Ue iuiköcIiE sdtioiiale Vcigaueiinig neeu iiici dagen nidt algcmeeiie telnmen tot Lon vvijiiigiiig dtJ feiotmiwU bcaioteii wwkl leebracJiL dat tie voyedige scheiding d i k ik en iLau t eeln feif werd Zoodoend i ü klitt uft V tl Woastala Kemal Fasja I ci 6rn Hïg proi r n dat betre kking iicyd up Se religie e olgena Ijetwelk het Mo 1 immeda nf che Moot van alk politieki iivlifeden moest v d©n bevrijd doorge vückI t aragraWfeJ 2 van de grondwet liif iM paal It ddt d lflligtw van luikye de Is bealjsseiide atap lüe meer vejwesteifachen op hüL HttO th van luikyt Ui btifciemaftn heeft ibteren in eeniVi kiezihgsveigadermg in de Bui èei bmnl l in Muhcl n moleen stampvolle zaaii fiihet woofd givoerd istresemann werd byH yn binneiïtreaen door Jjn aanhangeib ieei ievenidig ifegroet L e vo nuttjer de advocaat di B it gal in zyn openingsre ie uiting aan ttwhoup dat Munchen het bewyi uj levereB j it het Naar het luchtverkeer over den J peaa i e ueunacli e Luuiiauba vv t liet bfiiHt ut uiil uiét ii van Ijaar w rtcBtureoi tegemofer voriegunwüordi ri U r i ür grloten a inuatiii au iUU p oiYean vau Uei vcrKt tr p4 Jinj cifig pvéx fcenï Oceaaiii m xi a i i pidtfts güpaii tt Uit ii il het ooé t tjiornie tl 08parii a dit oei liiitii ptr vliegtuig i ete©Kent iwfrt w 1 ou ötWHiöchiip Uie roda van itiui i Ltó naar i i sw oik oaigLi yi ujUU k VI lu dia QiL ailtgi z ai e vJH tuig hiervoor 9leoh la 2 uageu U ujg uacéijeai i e reis van dt Nüü naar Hqeiw Ayres U XK i M auvjrt If üuKön per tatwmisomp i i etl l per viitgtuig tiog siecblB 4 dlagui iu len is jUoutaSbie Lult tlaiisa jsicr 0 eriHo T van ovwtuigü dat een vitr Ittor liiel vliegtuigen over aeti jLeilaa Uiiaacieele voordieetaj ial kuuntn upicvereai wr hti luüitvle k er ovu den Uti aan iuUen een laiOdiViit gtiiiiigcn maai uitsiiuufcepwl bijdoiltterö zeeviicgtuigen 11 uAiliiiieirl iiig KQitaeii Reed ttians l i door Üo 1 tmtsolie todluBlri groott wa lervliqgtmgeft wkjöIs dio tfotirbatliiMiiom en de Dcxr er buperwali oie tUi loi niflteiriaal ts voor oeini tocht over dfen OQeaaa zoo grfliat dot afLieen Aw re vliögtuiigen hiervoor in aaauierking KoiliOIi Ue piloiteu van de Deutsche Lult Hans woirtlen reed voor het ver keer oiver den Oceaan opgoieid Zoo üTa ln t djt iieevlK uigen voddoeiw e ondervjndiDg zal Aijln opgodaeia sal eerat hieit verken naar Kananscbje en iiaar de Kaïaip trdische edanden wQpdieiii georgamseerd als inleiding tot eeait geregelden dienst na ar Noerü en Zmd Aj erika Walpurgisnacht op den Broeken i t fA alpw smadiit zal ook dlil i ar in deau nacht vaiii dO April op 1 Mei op dien BroOKeii worden gevierd De deelneuiyers aian het feest iiillen ath op 30 April a mamidldibgs onet eien versierdein brem naar dien lop van den berg begeven Om luiddetmacbt zullen bij die Teutfelskaneel de tradjlione 1 feeötedukhedein beginneo Na nartë opgang In den herfst van 11 gelukte het hem het roode leger meer dan een nederlaag toe tf brengen u afdeelingen kozakken op mn hand te krygen Blyvend waa zyn aucces echter met Tot midden Novemiber 1920 kon hy het m den Knm houden Toen gaf hy het op en scheepte ztch met ongeveer 20 000 man te Sebastqpol naar Coostantinopel in ofi schepen dae i Entente tot zyn beeohik king hadden gesteld Jaren lang heeft hy z mannen by elkaar gehouden m de hoop dat de toestand m Aujsland zioh zou wyzi gen Toen dit met gebeurde ontbond m 1 22 zyn generalen staf en zyn orgamsatie göbcnlr Jp evenals Ie vermeUlf den Duitathen t ijksmip z en ru d kon aanhoor ïieduremie IV uur blaa tn 1 apietien en zyn de Wiltjiain d € herhaalde do jafU socialisten die otil vooi wiiien interrumpeer ten van bill ter i fatresemirm er ièelden m weei brekiiygen door tuitjes pliezen en n uitetiftf te iSiX Smda dien woonde hy in Srussel ITALle I De konmkltike faitUlie te Kome teruggekeerd cohtrasteferalön if ran do gro mlwet jii geeftt was vervuld waciirtoe Mc estaf4 Iamqeren der repu Sbi zei e om t ïfi de caiiiJWatuui wyhet dMriet l uncheii g tarrie Md aan vaarft daa hlj zich verh de Jut ren edfc beioep JU ht Zuid Duitsij iland en wel I eibrenop hem ha g aan 5 Laiiigzam i haml werd het rumoer aterkei De nat iooiaüsten begonnen te ziwen het DuitachlandJied het Hitlerlied de l Waclit am Rhein Heihaaldelyk sChreouMlen zy leve tlitler welke kreet dooi de aanhan ger den spitkei mtt leve Sti Cbemann weixiypeantwoord Daa het onmogelyk Week de orde te hei stelleffi ijlóot de voorzitter tegen 10 uur d veiga nng waarby hy uitdrukkeiyk con stateejp dat het met mogelyk wat geweest den uUitschcn rijksnumttter van buiteill zaken te MlfticHtm gehoop te verschaffen Aan het slot van zyn rede spr ik d mi nister er z in leedwezen over uit dat zyn tegenstamlers liet Duitschlandlied niet te goedi vonden om te worden gebruikt b j het verstoreai eener veagaderjng Bty het verlaten van de zaal welke de politifi ten slotte deed ontmimen wenlen Stresemann dooi ijn aanhangers meuwe ovaties gebracht terwyl de nut hOC htr Hitleilied bleven doorzingen iDe Konatig en de Komi in vergezeld van dè Pnnsessen Marie en Johanna zyn 0 te len uit Inpoli te Uome teruggekeerd I De pnns van Piemonte prinjaes Mafalda en veraoheiden regeeringspersonen verwet komden de komnklyke reizigers op het sta tion die bg hun nt door de atad naai het Quirinaal luide werden toegejuicht viiat sfAfiijs De vlieger l loyd Bennet overletlra De vlieger van Üyrd 8 Noordpool vlucnl dt held van ovenste Byrds vlucht naar i Noordpool en terug m te Qud ec overleden aan een longontsteking opgedaan toen hy op iweg was naar Greenly Island om de be maniung van de Riemen hulp te gaan bren gen Gisteren was UiKibergh de ooeaati vlie ger naar t uebec gevlogen met door dt professoren noodig geachte serum helaa heeft dit niet meer mogen baten lo fHBennett behoorde tpt t e i iVr Iw kwaamste vbegers Hy heeft het dnomoto ngie f okkervXtegtuig bestuurd waarmee Byrd den 6en Mei 1926 m 15 uur tyda van Komng s baai naar de Noordpool is gevlogen en terug via Verlegen Hoek een afstand van ongeveer 2900 KM waaiiy de vbe rog eenige malen rond de Pool gecirkeld hebben om de waamemongen van Pearry te venlieeren BUfTfiNLANDSCH NIEUWS DÜITSCHLAND EtUHtig ongeval met een politie auto Len pohtie auto uit Lichtei fetde is op de Haendel Platz tengevolge van het uitwyken door eer anderen auto gei hpt en tegen een lantaarnpaal terecht gekomen De auio sloeg om en aUe tien inzittenden geraakten eronder Vier politiebeambten werden ernstig en vyf mintler ernstig gewond De gewonden zyn naar het ziekenhuiis vervoerd waar eemgen van hen orraiddellyk geopereer 1 moesten i jwden Bennett behoorde aanvankelyk tot de be manning van Byrd s toeötel voor diens Oce aanvlucht doch liep by een mislukte proef vlucht zulke ernstige kwetsuren op dat hy genumen tyd ibedlegerig bleef en aan geen der vluchteat over den Oceaan kon deelne meiL Dit waa de eerste groote vliegtocht van Byrd waaraan Bennett met heeft deel genomen By Byrds Zuidpoolexpeditie zou hy weer van de part i zyn geweest Met iBalchen een van de andere medeweikers van Byrd was Bennett op weg gegaannaar dreeidy Bav beiden kregen te Miurraybaai influenza Joch terwyl Balchen apoe dig herstelde kreeg Benmett longontstetuii zoodat hy naar het ziekenihuib te Quebec overgebracht moe worden waar hy thansia overleden In uw onheil schuilt een pnjs Zorg gij dien te vinden zwakiheid bewust als wist zdj dat Itiaar hart zich had ovprgege ien en zij t t recht vedoren had cm hem e erwa t te oen neb mieldielijden fluisteirde ui en iaat me los e aijt wreed jegen u 7eU jegens mij J ens mij aelf vroeg Deve leuiX ttrwi l hij aan haar verzoek vol de doch tegeiijl haair beid © Haaiteni greep Ik ben het niet als gij ini wilt liefliebben Maar ik mj stokte Ze gevoel de aioh met in staiat dip groote leu geu uit te spreken 7i £ boog het hoofd op de handen dlie hflj not altijd om Klemd hiéld Ve Pgeef mi stamelde J ik mag u thans lueta miew zeggen Gun nij lijd Kom over dlne dafee i we T terug en ik zal u ontvaingen maar zoo ge zoo gt mij liöfbebt laat Tinj dan vTij Vida mijn engeH Ten evmg Nogmaals trok hij haar naat zich oe en nogmaials kuste Wji tiaar bevende lippen I aanta liet hnj haar los Ztj stond stil ae d haar handen te en oogen en voorhooJd en d wong zich tot be laardlheid en Tiellbeheersfhing Vervolgens het ze de beid han d ïi zinken en scheen weder vol komien rustig ïülthansi voor andtere oogen dlan d © zijnen Wordt TOTvotgd tiiiveiji iT Vida was zeer aangedaan meer dan uit leit voorgevaillene verklaard on zijn De bloe hairer wangen had plauiCn gemaakt voor een doodelijk b teik en de woorden Vr men stok kond van liaiar kleuirloo e lippen Zij scheen iiauwelijkB te weten wat tide eti loen a zioh wilde bewe gtn ankelde aij © n moest baasbg Ip leuning van oen stoel grijpen om niH ineen tie zinken In t zidUVIe oogemfbjhk wat de stetrKe arm van Deveffcmx om het slanke licliaatii gestagen Vung drukte haj haar aan zijn borst ein Vidia as halt be uistek oö en te ziwak om weerstand Ie baedten Het sohooine hoofd rustte tcgeqi dleai schouder van den harts loeliteluken minnaair Way dan atlea Vetrgeten De bal iitóiMchap eni de © Ueiwite hareir inoedier de taak die zii zichi tot levenaflOel hdd gest lld de wiröaik die aij gezwo ren ha l te nemen Gewis indien zaj bit haar zinneu ware geweest 7ij had tbrug eboeld voor die omarming en meer nog voor d knsoen die hi op voorïioofd en hppen drukte Gewis zn leefde een oógenblik aln yi een dromn en toen tuSur denkvermogen en deatpiiiede Itómr wilskratcht terugkeer de en 7 zich van do gloeneiido om hdsüing poogdtei te beivriideo geBCtoe de dSt eer miet BachthJeid dan niet dnft alg waa zij aSclj haar eigen n et li tt ooogenalaiiid fatsoen braüid inierkt In uuijn sailons wordt niet oog gei peieM omdat hef met tot dfen bo ton behoort maar iets slechts een zonde zie ik er waarlijk met in Waa ook Devereux 1 jw ndig ge kweilst zijn lieldle was onvenmndferd gebleven lalt afgewendi bad hij haar aangehoord nu keerde hij zich eens kla tot haar en mju oogen weersptegeldien Aich m de haren Iets In li ar bhk hield de woomeo teu ug die ïeedb op zijn Uppeni beieraien Hij week een schrede terug me dien mtroeip Vida i BloedJ steeg t meisje tot over het Zoonhoofd Zii aproug op gudderendi t eitn espenblad doch in het vol griKl oogenjbflik hoe zeier vas met aar gelaat vetrandiebrd Bitter lacibeaidi £ c zd We 1 ergeten beiden Mr lieve r ux dat omae afweaigheid gmde te l ng duttrt Ik moet naar mijn o aatdn UTUg Nog met Krachtig viatte h haair hand en eprak op hartstocJllelijkeu toon Ik moet alleen met u spreken O vergeief mij AHes en laht m u zog een wait mli op t hart igt Nieen noem viel Vida hem ver schrikt in de rede Zeg mets Het is onnoodiig Het is nfutteloos dii ver keert ai een dwaling Stil Geen noord meea Ik mag m et langer uit t salon EEUILLETON jcloovea i Gejiooveoi ia aledita vej ufoeden met weteö Hoogstens kimt git l dus hopen en mdlien dat et geval mocht zajn moet ik u die ho p omtoeiBep Ik zoel voiatreafit geen kwaa m het bpoj zelfs met mhwg spelen hn terwijl iij den ander vol in net geldat zeg ei ze C e zajt natuurlijk zeer veirwoindeid ulk eeai nieeiiing te hiooren verkondli Jgeii dioor een nieiaije van iiiajin leeiltijdi Neen dial ben ik met omdat ik mei geloor t geen ge d ar zegt Kont Waarom met Waarom zmi ik u voorliegen Ik ik iou t TOO oogaarne ge loovea antwoordidie Devereux en wendiHe adh daarbij een weinig aL Vidiii zag hem van ter aiidJe aan Ziistreed een moeilipt cn strnd en dehartstochtelijke vraordien drongen ziohop haar lippen 7 Neen neen geloof mij mei Deaik tocJi goed van imj met slecht o ni slecht Maar die woorden bestierven nog voor ze werdou uitge prokeai en v si en gcheipi werd haar blik Laohend oniflim zaj Waaromi wilt ge mij met elodvenP Gi mannen wilt ona altiid volII aakt hebben en elf aijt g het geensains Ctok ben ik me t opgevoed volgem een bepaaldtet methode di en meiisie dit onitaötgt eni dat getwedt en wedCT andera dingen aAs atrijdjg