Goudsche Courant, donderdag 26 april 1928

De Meneer van 5 uuj komt a s Donderdag in den Nieuwen S chouwbui JACKIE COOG ANJi RICHARD DIX THALIAI THEATKR Vaeel VRIJDaS 27 aPRIL mdareni Mn attractik prooramiwa JACKIE UirrEliillllPPEli Groote klucht in 7 acten met JACKIE COOOAN ta hOBfdnummaP l o tradaa van da allafda RICHAltp DIX Bokser Athléet in de grootste bokssportfilm ooit door hem gespeeld JIMMY KNOCKOUT 7 groote bedrijven Een aaneenschakeling van span nende tooneelen 768 80 TOEGANG VOOR PERSONEN BOVEN 14 JAAR WOENSDAG 2 UUR MATIMEE Oadaraode da Zomarmaandao DONDKKDAGS OEBN VOOK8TKLLINO w oiia raCanti partadaal fjACKIE COOGAN RICHARD DIX Genezing door de Planten TjBi aUe hieronder vermelde ziekten nieuwe en oudere gevallen zelfs wanneer ongeneesbaar verklaard BEN SPECIAAL en verschillend geneesmiddel voor elke ziekte Suikerziekte Onmacht Bloedarmoede Zwakte Bleekzucht Eiwitziekten Nephritis Asthma Hoest Bronchitis Maag of ingewanden sluchte spijsvertering verlies van eetlust zwaarten in de maag krampen beladen tong Huidziekten uitslag roode puistjes in t aangezicht ekzeraa jeukte steenpuisten enz op elke plaats baard haren Spataderachtige zweren Rheiimatiek jicht zenuwpijn SIagaderv6rkalkin Pijn aan de lever leversteenen nieren of blaas Aambeien Verstopping Alle ziekten van de wflterweigen en de blaas Het keeren der jaren Zelfs indien gij alle vertrouwen verloren hebt in de geneesmiddelen moet gij niet aarzelen een der kostlooze brochuren te vragen aanden uitvinder d or h h n i n t a i t v = = c uci Kuswuoze orocnuren te vragen aar den uitvinder dezer behandeling G DASIMAN doctor in de MedicH é nen bij firma T H T SNARttttt i A Q g jj t f nen bij firma J ROTTERDAM Men gelieve precies aan te geven aan welke ziekten men lijdt H J SNABIUE Afd D 86 Maison Para Hoafdaleag J Rottepdam Virpligingiartikilin Csraili aummlkouiu Breukfesndia Wirmwatiniklnn Selll prijteourani gritlt auamiwaHEii 4702 ONZE TIJD iü EISCNTVEKLVAN DE HUISVROUW Di vaak eor gabrak aair hulp ta kampan haeft mal naunlile en hooMpün Irving sGist Tamine e r e aNVVAWIH 2MLIvrailMUwBUI ii nn acn ssubhisr 0N2K aaAWtlf Niet alleen de hierbij fgebeelde aJIe vooricomende haanziekten zooals uitvalien noos zwerende plekken enz worden door my büna altijd RADICAAL HBKISTELD Vraagt attesten van dankbafe herstelden uit Uw eigen omgeving Gratis verfirijgbaar van ruim 600 heratelden Inlichtingen kosteloos ook whriftelük eiken Maandag en Dinsdag van 10 3 en van 6 uur DIERGAARDBSINÖEL 91 bij d West Kruiakade ROTTERDAM C ROMBIJN Sp Haarlnind e voJigems Methode Dr DELOO PARKER Amerüca Sedert 24 jaar I eenig eigenaar der 54 soorten Crinofloor 1 Bekroond Parjj 1907 Gouden MedaUie Rome 1 10 Grand Prix MUS I M I LMt I uo I i GISr IS LEVEN Ondertrouwd WILLEM F GROEISfNDIJK en JACOBA G C PIER8MA Gouda 26 April 1928 Lang e Tiendeweg 5 8 i Crabethstraat 18 Receptie 29 April v n half 3 tot halfS Huwelüksvoltrekking 8 Mei a s Heden overleed onze beste Vrouw Moeder Behuwd en Grootmoeder MmMaooaMrilialerPelMjIi Echtginoota vin dm hesr a W SCHUT in den ouderdom van 76 jaar G W SCHUT M VAN STAPELE SCHUT C W VAN STAPELE M G VAN STAPELE G W VAN STAPELE GOUDA 25 April 1928 Bleekerssingel 15 Geen bezoek ragaa Hit falllltsamant nn A SCHOUTEN RIJwItlfabrlkant ta aeuda is gaëindigd iSOUDA Markt 46 25 April 1928 De Curator Mr A A J RIJKSEN Op een BANKJN§TEL LING te Gouda kan geplaatst worden en Jongste Bediende Brieven worden ingewacht onderNo 775 bureau Goudsche CourantMarkt 31 10 HYPOTHEEKBANK vraagt voor Gouda en Omstreken een VERTEGENWOOBDIOER Met priraa referentiën Brieven itlet opgaaf van werkkring te zenden onder No 771 aan het bur der Goudsche Courant Markt 31 10 T LKNS Prot Begrafenis Directeur Splaringstraat 67 Talaf 764 H LfNGERAK Stalhouder TE HUUR HUÏS EEN f 550 per jaar zoo noodig met billijke overname van zeil gordijnen enz enz 770 10 Te bevragen Krugerlaan 5J KoDJiiklijkt W wm laafü ilalirieli Eouda De Directie maakt bekend dat in de op 25 April j l gehouden Jaarlijksche Algemeene Vergadering van Aandeelhouders werd besloten tot uitkeering van f7 per gewoon Aandeel betaalbaar tegen divldendbewys No 15 f 36 per Preferent Aandeel A betaalbaar tegen dividendbevrUs No 5a f 12 per Preferent Aandeel B betjialbaar tegen dividendbew i No 5a De dividendbewijzen zijn betaalbaarvan 1 Mei a s af ten kantore der Vennoptschap Ie Gouda de Heeren R Mees Zoonen te Rotterdam en te s Gravenhage en bij de Rotterdamsche Bankvereenlging te Amsterdam en te s Graveohage 766 30 GOUDA 26 April 1928 Th BINNENDIJK Olrtclturnn diProtaii Bagraf ilii ii VE 228 Tilifgon 822 over de Centrale 10 1 DË1 tangwolge van doorlicvea smetten es Vnkan btl klndenn brud mtl a verniiUe wcndn wintarhudu eii vixtni s prongBn lippen niw hold huidvArachil fnior kloTAii buwton iweraa open bmUSB Ptjidfjke bloedude in sn iittwoiiUt aanitieka g a n ssit nien met WorMbe a Zall vaa Jaeoèa Maria Wortelbovr Veitaill fi Bt bï da T rto p nivu WaMdlmCa Arttehe Hi It LSCHOUWBURG BIOSCOOP GOUDA J Vanaf VRIJDAG 27 April de groote succesfilm LA TRAVIATA naar de beroemde opera van Giacomo V rdi en den onsterfelijken roman van Alexander Dumas MARGUERITE GAUTIER La Dame aux Camella s NORMA TALMADtSE als MARGUERITE GAUTIER GILBERT ROLAND als ARMANO DUVAL Dit bultangiwena wark li alliin toaginkalljk nor Pir Miian boin 18 Jaar r==r z SPECIALE OPERA ILLUSTRATIE o a doofde BIO SONORA d nieuwste uitvinding van onzen stadgenoot de heer Th TUKKER ftWt fe £t W Mevrouw h t Is a noMi m i ifi ï ♦ kt maar mijn hart Hat hlndart t Mijnheer ge Ja d i Overtreft alles op het gebied van filmlllustratie Verwacht SAMMY WINT DEN OORLOG lil ALLE DRUKWERKEN voor dan Handel Vereenigincen én voor Particulier gebruik worden tot zeer billijke prijzen accuraat en vlug door on geleverd A BRINKMAN ZOON Hat beste middel om den eetlust op te wekken is d SANGUINOSE Zü bevordert een gieregelde spijsvertering jïuivert uw bloed van alle onreine bestanddeel n g eft een diepen ffe onden verfcvdkkenden ülaap Een fris die kleur een heldere oogopslag krachtige spiereni uitmuntende zenuwen een vroolijk humeur vergewllen de goede gezondheid Honderden en duizenden in ons vaderland hebben zulk een goede gezondheid aan de Sanguinose te danken G ij kunt geen beter middel vinden aelfe voor veel gild Een zes flacons Sanguin osp doen wonderen aan uw geheele gestel Neemt er de proef van I Prys 1 k ƒ 2 6 fl ƒ 11 12 fl ƒ 21 Verkrygtaar bü Apothekers en Drogisten 792 40 WACHT U VOOR NAMAAK De ddch aJIe VAN DAM Co De Riemerstraat 2e 4 Den Haag 7 Jawpgw fl No 16751 Vi ydag 27 Hpi H S8 V7 jmh wmm wmm NIEUWS EN ADVERTENTIEIMÉAb VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT NIEUWERKERK Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen AB INNEilIENTSPIU S nei kwartaal ƒ 2 25 per werjf 17 cent met Zondagsblad per kwartaal ƒ 2 90 per wee 22 cent overal waar de Iiemiïin p i looper gssduedt Franco per post per kwartaaly 3 15 met Zondagsblad ƒ l 0 Abonnementen worden dageUiks aangenomen aan one Hureau MARKT 31 GOUDA ujf WJ onze agenten en lo pet den boekhandel en de postkantoren b Onze bui au t zijn dagel ks geopend van 9 G uur Adnunjistratie Telef Intero 82 Redactie Telef 83 Postrekening 48400 WADDINXVEEN ZEVENHUIZm enz BERKENWOUDK UODEGRAVEN BOÉKOOl GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE OUDERKERK OUDEWATER REEUWUK SCJOONHOVEN STOLWUK ADVERTENTIIIPBUS Uit Oooda an lutnkw kakoanada tot dan benigkilni 1 6 regek f UO elke regel mew f 0 25 Van Inltea Omda en dan besoiakrlng 1 e regela 1 6e el regd meat f 0 80 AdvertantiliB ia bat Katardagununei 20 tt iiüalag eg den piija Li W dii lieid dvei ètUin de iMUt na dan prü INOEZOMDEN UEDEDÜUNOENi 1 4 ngela LOS alk nget me ƒ M Op de voorpagina 50 hooger Gewone advertentien en ingeiimdan mededeelingen b eontiaat tea nn gttedaeeeidaa prlfa Groote letters en randen worden berekend naar plaatnuimt j uow uiapwiteur barren wnrden gest idi eu do aatwoorden dieiKgai werdcat uoor cnmiiiiasarls tlarria upgescnrevew l e Utlifter vu Jiüjluie liegt dat OT entoede punten onopsencii derdi ïijn Ha l nxsi uuj imlcrlijd oiii de vecudarinij gevraagd dun zou i IcaeWdie veridanng ebben gegoveji Uie ik Uiama geef Na een Ito te pauae aei hij ik l a in den np t van den moora geen verniKieïien ilat Brwwno © on revolver bij s cJi droeg int be nierkte ik pats loen de twee aersta schoten geiost waren Het wa toen te laat om neni legen te houdBn ik zei Mijn bou wat hob JO gedaan Hij zei inc uit dB auto te komen n ik ging naar oe plaats waaï dei agent ui de greppel uig Ik traohUei Broiwop uit den weg It dringen n ar voor ik Wj Hom kon komen weidlaii de beide volgciwn schoten gelost i o inao was totaal Qoi II ij liet inij de reivolvar weer laden ik was doodsbang en in een toeataud van opgewooneolieid door wat ik gezien had zoodot i niet wi t wat ik KeeUi Wat het a utoima iiiqlie pistoo bet Irelt het ia vojkoiuen jimet wa i KüTklaard eb dat ik dit van Browne heb gekregen voor ik naar Liverpool ging viijn bedoeling waa zooora ik gelegen id kreeg naar Zuid Afrika te gnaji waar ik net beet bad kunnen gebruiken Ik wiat dat d © Livorpoolsche po itie op radj loerdte en stak het pistool in inijn aak m ttt weg t gooien Adveitvitün kimnsn worden ingoondw door taaadMokomat van aoUede Boakhaadalaren Adffertentiebtueanx en onM agenten en mosten daagps T66r de plaatiing aan ket Bureau zijn ingekoman teneinde van opname veneksrd t lün Ii en groote brand Bi een locomutievenfabriek Giöteravonti heeft in de locomotJevenfu briek van Henschel en Zoon te Kassei eeïi groote brand gewoed De fabnek stortte voor het grootste deel im De Khade is zeer groot Het heengaan van PaqetIL Volgens het 3erl Tagwblatt is het thana zeker dat de nuntius PacelU by een volgend concilie tot kardinaal zal worden veitieven en dus zi n iBerlijnache poat zal moeten verlaten Als zijn opvolger noemt men de prelaat Pizzardo directeur van de afdecUnig loo pemle zaken in het staatssecretariaat Piüzardo was vro ier auditor aan de nuntiatuur te München en beheerscht de Duntabhe taal volkomen BELGIË De actirlsten Verjaring van straffen Eem BnisBeliWh correapondent van de Miaa bode verneemt dat de mfaiister van justitie een vreftsomfcwerp gereed heeft om de straffen tegen de activisten die den vijand gediend heloteen verjaard te doen veiklaren Op die wijee Jxxa Borma bannen twee maanden worden lo sgelaten terwijl de veroordeelde aotrvlsten die in het buitenland verblijven naar België zouden mogen terugkeeren VER STATEN De Duitische Oceaanvliegers naar Washington Te Lake St Atones aangekomen Naar ui t l ke t t Agnea gemeld wordt i l l l n i M I Hi i J gjt i ll nationale urganj aUe hjiil bestaan due tot taak luu 1 ovei wüld en dua op de meest doeltfeffend wijze te ht gen Van Italiaansche zydc is intlertijd wel Ka de hand gedaan een desbetreffend owferp werd by den Volkenbond ingedici een Ierg©lijke org WDii atiti te stichtei flÖdi van andere zyde werden zoovele bezwa soma van pietlutUgien aard ingediendy at van de tenuitvoerlegging der gro plannen tot dusver schien zullen de ringen van de statci bowl behooren ertoel zinder te zyin en he een organisatie die waarvoor doOr 1 Ï J gedi agen en waan Wiirden geput of andere lanxl treft Da aardbawing in dan Balkan Een nieuwe catastrophe in Bulgarije iyke verblijfplaatsen o te ricliten laten varen zy nemen thans maati egelen oin de be olking van Coniithe en Lutmki naaj veiliger plaatteen ovei to bBenffiflMfe Ontiiering en gebrek hefobeiviwikten vooral tongont tekii B onder de ongelukkn c tdaohtofferb doy ajjft dibeving doen uHbreken loch men traciit een epulemie if voorkomen Van de 2800 niiaen te Conntine is er thaii geen enkel mee bewoonbaar De terreinen wdke by de vei woe ting zyn geapaand wojrden geduld met meubelen en an lere voorwerpen welke de eigenaa s met groot gevaar vwfr eigen leven uit de pumhoopen te voorschijn halen De ki 4t in een der muren van het stadhwiw welke nog steeds stilstaat wijst het noodlottige tydstip acht minoiten over tien aan De verwoestende schok pke voorafgegaan w erd door een verBchnkkelyk ondAfgrondsch gerommel was M o krachtig ut de menschon op straat niet op ite been fcunden blyven en tegen den grond geworpen werden Enkele comden later hoonle men een ontzettend lawaai van ineenStortónde huizen de stad wer l in een zwaie wolk vaii stof gehuUl terwijl door verwoesting van t e eiertrische centrale volkomen duisterni intrad Het moet een venachrikkelyk gezicht woeat zyn ouders met hun kLn leien in de armen naar veilige pil at en te za i Bpftllgn en de rajld n spogli ti andeife $ Jk en zeer nuttige is gekomen Miarampen de regeetot den Volkenigen thans eensgeijn te geven aan fondsen beschikt ile ierj wordt bijikens terstorwl kan ramp het eene Op den Balkan heeft het den laataten tijd op onthtellemie wytze gerommeld ditr iiBkl was het met de telkeni terugkee remit politieke onrdst die de aandacht der wereW naar Zuid Europa deetl uitgaan doch waren ilipt natuurrampen die de deermh van heel Ide wereld hebben gewekt Twee staten zijn i een BUITENLANDKH NIEUWS AND leld duel Uicht dat op 28 Een afg wj Men herinnert zii Maart in de ryi tifeohe graat Reventl ter Gróner heeft vei crisis in hut hooi te hebben dat een een woord m zonder hierop niet zyn met den inger aan zaal verlaten iherbben met gebleven zijnt nd graaf bellit l de nationalis riik sweermini indertyd bü de te Spa gezegd h imimers slechts De minister zou doch terwy hij Vooiüioufd tikte die daarbij w het Igenden dag reeds mipiater Gri r wftrin l oii verklaarde dat yde minister het gewaagd had onder een rede van een koninklijk Pruisisch officier onder niet gewone omstandigheden de zaaljte verïaten ZuJk een optred i van een afstammelinig van Joden liet Reventlow zich niet welgevallen Na nog eemge onhebbelijkheden over Joodeche opvattingen en begrippen van eer deelde de briefschrijiver mede dat hij hem zijn secondanten aou zeiuUn Op dez vlegelachtige uitdaging heeft miniffter Gröner die zooals men weet aan het front den oorlog heeft meegemaakt de graaf het volgende antwoord gezonden D onftft inding van den rijksdag ontheft my van de iplicht my met u wien de te velde zijnde officieren gedurende den oorlog nooit ontmoet hebben verder van gedachten te wisselen Van uw strijdlust en geestdrift voor de wapenen verneemt het ryikaweerministerie negen jaren te laat Of graaf Reventlow hiervan terug had vertelt het verhaal niet Nobile s PHtocht Het vertrek van de Jtalia uit Stolp zal met vóÖr de eerste week in Mei plaats vinden daar het luchtschip niet vertrekken kan voordat het iMihip Cita di Milano m de Kingsbaai aankomt De aankom st van het schip vóór de eerste week in Miei is wegens het ys zeer onwaarschijnlijk nmly gi i t m m t tWSWWJt IIW Pname getroffen Bulgarije n Grieken Wat eerst renoenw land ibetreft ia het l yooral de stad Philippopel die oniteiettend ïft geleden van een aaitlbeiving welke daizenden huizen heeft doen instorten en op andere wyze een chade beeft aangericht lie in de miUioenen lava a loopt Doch het ia helaas niet b j ütoffoiyke schade geblav i velen meer dan honderd personen f hMib tengevolge van de ramp het leven W verioren terwijl het aantal gewond i het zevenvoml daarvan betlraagt Lte toestand in het geteiaterde gebieid is zooale licht valt te begrijpor verschnlötelijk djBar enkelt hondeiddulzenden menschen geejl dak meer boven het hoofd hebben en genoodzaakt zijn in de openluidit te kampeeren wat vporal wAruieer zooals thane het geval schijnt te zyn het weer cnguHatig is een bezoeking IS De moreele depressie der bevolking neemt nog toe omdat de aarde nog steeds beeft en telkens nieuwe schokken de bevolking blijven beangstigen Maar behiJ e te Philippopel heeft de aardbeving ook m andere Bulgaarache plaateen ernetig onheil aaogencht Hedennacht s daar nog bij gékomen WLhevige aauiibe wSÉ lé ïpêeBclv van aijn arreetatie en verklaarde dat hij geen plan had gehad het pistool voor den dag te haien Do redJen waaroan hij d politie niet inUchtt © was dat hij doodsbang wa van moord te wondien beacbuMlgd hoewel hij geheel ons uldJg was Lady BaUy heeft tegenslag Lady Baily die alleen naar KaSjwtad vliegt heeft moeilijkheden gehad Zij amveaide gisteren te Bulawayo van Livingstone komend Zij maakte dese étaippe ondanks een aanval van influenza Ze verklaarde dat aii een lastige vlucht had geha i als gevolg van sterken wind Heden zou ze te Johannesburg aankomen maar arnveenlc lüet Er heerscht eenige ongemstheid docli later werd bericht dat lady Sailey veilig was Gelnrek aan ibendne en otie was oorzaak dat ztl een noodlanding moest maken m Noord Transvaal BOEMBNIë Een bijeenkomst van de Kleine Entente De Roemeensche Ministerraad heeft gisteren besloten de rege rmgen der Kleine Entente uit te noodigen een Mimster van BuitenUuidsche Zaken voor een op 25 Mei te houden conferentie naar Boeltarest te aend a aan boord te 22 uur Midden EuropeSiclie tijd daar gelaiHl Hedenmiddag te 2 uur M üiurop tijd ial de l 6maniung van de Bremen met het Junkervlietrtuijï van Hertha Junker naar Washington vertrèltken om aan de nagedachtenis van den gestorven vlieger Bennett hulde te brengen BNGEL ND De moord op den tiolitieagcnt Het relaas van Kennedy Hü poogt zich te rechtvaardigen I ie laatsle geiuigön in de moor zaa Letreliendfi den poliueageni uuitondge voor üld Baiiy aijn gisteren nooi eu ue iaa1 te pleidooien geiimi icu anoaag zal de rechter de aak voor de juiry sainenvatten en zal tleze u lt nraak moeten dow Koimedy 18 met doort zijm verdediger opgeroepeji om © en getuigenis al ie leggen mogelijk omdat deze vleesde dat Kennedy aan een kruisverhoM zou worden bloolgeateiai Aan Keimetly word eohter tijden de pauze toe geataau uit de beklaagdenbanki t e gezworenen toe te spreken ilij zeidei Dames eui heereai dö werk taring die IK aan inspeoteur Bajrrett heb gegeveai i volstrekt waar Ik heb tobu een aantal vragen beantwoord die nog het gekreun ler jftervendan en gewonden Een oude vrouw die met twee barer kleinkintleren het huis uiitsnelde hoorde dat hun dnetjarig z usje nog was achtergebleven Grootmoeder keerde terug om het slapende kind te redden doch op hetzelfde oogenblik stortte het huis in en den volgenden morgen vond men de lijken van de toegewijde oude vrouw met haar drie klemkindren iDe dienatdoende ambtenaar in ihet telegraafkantoor holde toen hy den eersten schok voelde met zijn vrouw en twee kinderen naar zyïi toestel om de regeenng het nieuws van de aardbeving te seinen Hy ha l nauwelijks den tyd om de woorden Help groote ramp door te seinen of hü werd met zijn geain omlor de puinen van het instoitende gebouw bedolven Dorgarjje en Griekenland die de bepioevmgen van vele Balkan oorlog n en revoluties nog niet te bowen zjjln gekomen en ook nog een wereldoorlog hebben moeben verduren staan er het is bekend in financieel en economisch opzicht nietite best voor zoodat zy uiteigï n krachten moeilyk op vlotte wya © le aangerichte schalie kunnen herstellen Onder deze omstandigheden zou het een geluk aijn geweest wanneer er een inter wn overstroomd Men vreest dat Varna liis een zelfde lot heeft getroffen als Philippopel De Bulgaaï 8che regeering staat thana voor een moeilijke taak de bevolking kan niet zonder h ulp blijven Voedsel moet vorden aangevoerd de huizen moeten worden herbouwd leerl van zeer uiteenloopenden aard moet worden gelenigd Dit veigt groote financieele opofferingen Reetls is een begin gemaakt met de hulpverleemnw van regeeringflzijdB en het stemt tot tevredenheid dat ook het buitenland zich niet onbetuigd laat Vooml Zfuid SLavië springt op sympathieke wijze bij en beyvert zich naar beste kunnen om het lot der ongelukfctgen te verdachten Ook andepe Landen ïullen ateliig niet in gebreke blijven om de zoo hoog noodige hulp te bieden Griekenland ia evemmiin gespaard gebleven Hoewel de omvang van de ramp in dit land niet zóó groot is ala die van de verwoesting6n welke in BuègarJüe zijn aangericht beeft totóh de aardbeving een verschrikkelijk onhedJ aangericht tal van personen zxjn gedood en gewond en vele buizen zijn veranderd in puinhoopen Het ergst heeft Corinthe geleden hetwelk gedeeltelyk met den aardbodem gelyk is maakt Daar de aardschokken in Griekenland Wj korte tusachenpoozen bleven voortduren hetobcTi de autoriteltemi het plan om tyde vau zich had willen stoeten dan had zij geen rekening gehoudieu met zijn nan an kende ziij de groote ma ht üer maiineailififdie niet dan was Aj onbewuïi van de onbeperkte hedrschappij harer eigen sohoonheid Aflh hoe geheel anders zou t antwoord van idü zijn dan Dare lieve reux voor mogeliük of waarschijnlijk liii ld Zal ook zijn heide besien olijkn te zijn tegen de zware bepro viiig die hem weldimi zal worden opgelegd t la de nacht na de soiree van Vida C aroUin t Slaat drie uur Somber drongen dte dSepe zware slagen an de groote klok van WeslTninst ilöor het thans verlaten aaien waarin wij ülieen nog de bewoonster ze ve vulden Viöa lette niei op het getal dtr kldit iagesn aij had alle berekeningen van lijd vergeten zij miste zelfs de kracht om gete egeld te fifenken Nog alliidl getooid met het rijke lol lel mei de schitterende juwoelen uie ZIJ op haar soiree had gediragen liep aii rusteloos gloeiemd als in koortsIt tte met brandende oogen heen en 1 vriifcn I Wa moet ik doen O üod wat Hester KaaBome eon en dbzedtde parsooii was liij diioe t om dit laaOHel op te lossen haar zelf aien Misfloh i ware het diet overbodig zoo hij te weten kou kanion of e jonge ivat jner zoo heette de jonge iiiig dde ziohi dioor een pistooladhot van 1 Mvem had berooid ach geruïneerd luiu ia t speelsalon van de jJpkeStaeet De mageUjklnd estoindi Mod l aijn vomioedfen gegrondi blijken dan had aj weder een nieuw wapen tegen de vrouw dïe diat speelhuis ge opend had J Den iiiorgeti na Vidtt a soiree be zooht hij Rakeby Dalnvem ora wo nMjgeiIijk aangaande dtit veniioeden eonige inlichtingen te verkrijgen Danvens kon heni goeo uitsluitsel geven Indien Latymor t salon al hod gezodht zoo iriocBt lijj dflf onder een aiidleron nanni heibben ged aau want Dauversi had in de DukeStroet nooit een Lattymer anhiH et pf van honi hooren sprekcnj Thuis gekomien g ait hij zijn inetructies aan Elli8 tongeivolge waatrvan rfie onhelaajbare kneiöit zioh anderniaal njïBtr dé Didie Streel begaf en m het huis tegenover dat waarin Mrs Rusi ell woondie de volgCTijde intorniaties Ireeg t Huis behoorde aan een niodemaakster De eerate verdieping was verhuurd de tweede niet Ellis vond evenwel den huurpriliB voor die ver dieping t boog en ging weer heen Den vdg nd n alioodi toen reeds üiuister begon te worden vertoonde lüich aan niisa Johnston hétniodiste i de DukeStreet een meuiwe huurder tnj was groot siaiik man met een vollen baard en een tml hiij spraK net LlngeJsch met een sterk stftketrp aooent en gaf te l ennen dIat hij de iwoeae verdieping wilde afhuren Hij was een Italiaan en noenwie zioh Chaoe Voor zaken moceit h ij in Engeland weoen en wilde tijdjelijk ea doiinici luim te l iid ii hebbon hoewel hij d ikwij genoodKauikt zo u zijn de hoofd stad voor kortar ol langer tijd te verkaten lij dong niet al op den nuurprijs die mias Johnston editer vertioogd had oindöil de huurder een vreoindteling bleïek te zijn eu zoo erd diie zaak beklonkein Tot hierloe maar ook niet verder v as 1 lare I levwoux op zijn verkenningstocht gekoliiwn Binnen twee ngen meest ij Vidai Carolan zien en spreken en dan Ja wat diaii Welken stap hadt hij gedaan vroeg hiJ ziohaell af lerwijl hij in t naditelijk uur alleen in ffljnt studteerkamer zat im te denken intuBBdhen leed hij do moeilijkste Ifwelling de onzokerbeid maar het Kwami geen oogenblik bij Iroin op om Ida zolfs in gedaehten hard Ie val Icn voor des kwelling Hij had haar zoo ii niig lief dIat hij nje ktooi denken aan de mogelijkheid dat zij hem zon ter gewiohtigen grond zou wiUen kwellen Indien VWa hem diaardoor Die paarlen zoekt moet in de diepte afdalen EEUnXETON HET GEHEIME SPEELHOL Nadruk varbeden moet ik d ien Dit t tille geoed kwani cp m het folterend hairt zouder zelfs door de Uppeu te worde göMameld Het was nutteloos zidBelf U willen uisleddien de blinddioiek waa haar van de oogen gevpMen en lag vsrtreden aan haar voet 21 Koiii nu sprak si zadiit lk beii weder kalm zeor kalm Zij legde haar haudi op aijn ann en iwijgendi geleidde hij liaBr naar het salon terug HOOFDSTUK X Dare Itevcreuix ware we4 te veronlsnhuldigen geweest indien hij in de drie diigeb van apameod onjekerliejd waartoe Vidtu üairolan hem ha v roi ndeield aan nieo aloder had gedaoht dSn aan t voorw rp zijner liefde Toch varloor Mj ielf in dSen tijd het dool niet uit he oog walaraan haj rteds zoo moWg jaar van zijn leven had gewijd I Was ook weirkslijk beter dat hij in dien tusscfaenitijd beU ieid gaf aan zijl geest dan dat hij m verdiepte UI angstige gepeWaan en mo bes aot hil IhaiiB den eersten stap te doen op den Weowen weg dSen hii zidi had afgebakend dat ia hij besloot zirJi te ïWgeiwiaBen of Mra Riuasell en Zij hadi Dare Ddveroux lief zij beroönde hem met al de kraoht van ha r haristoctiteHjke natuim Het uur van haar zegapraal koumbij zijn Het loven van dien man lag in aar kleüne hand O hoe geuiHkkelijk kon zij nu smBaö on HenMe over heni brengen ziin liefde djoen veikeeren in aJsohuw zijn hoogmoeddoor t s ijk halen hona tot een speelbal maken en toch in dat oogenblik van volkomen triomf gevoelde zij niets nan angst en kwejling Zij gevoeldezich in staat on aö het geluk datl iiro f leveren haar aanbood mettigen hand weg te stoeten Zij gev de zlcii in ataat hem te diwiigein l aar voer lield eloo te verklahren haar te hooren verwijten dat zo geen hartbezat Zij gevoelde zich niet in ataatom het geluk van zijn leven te ver nietigen Nu moest de gewichtige vraag w den overwogen of aij een leven van zijn zijde möoht slijten don wel of zij haar eSgen geluk moest vernie gen voor t hefi van den man den man dien aij liefhad IW W d TOTOlgd