Goudsche Courant, dinsdag 1 mei 1928

Voor DIRECT GEVRAAGD spoedige indiensttreding vereischt Brieven onder No 808 bur auGoudsche Courant Markt 31 10 Prol Goudiielie Begralsii MmMii Dir H V Blaumtnil ta d GRAAFF Ttlifoon 783 3248 10 Rouw en Statiekoetsen Kantoor HET CENTRUM ROTTERDAM T l 13678 Kruliitriat 36 koek Di rt rkeUaii Effecten Hypotheken Credieten AdminiBtratien Belastingzaken en verzekeringen voor Brand Onge vallen enz enz f Is Uw korst beklemd Hiigt gl bij de mlnate inspanning Wentelt die lost van U f en veraterkt borat en luchtwegen met de krachtdadige AbdusïrooP welke uit geneeskrachtige kruiden is bereid en beroemd la om haar slijmoplossendt co krachtige werking Ongeëvenaard bi bronchitla kink en sUimhoeat en aasdoenin n der ademhalingsorganen Ovnal nrkrligb la koken 1 f I 50 2 75 419 D gtooK fl c sUo oodcfllgcl HOF Dt VAKMAN f i N BF DHUKIL VLOtHHbULKKiNO KEURT H I neemt een krasp oef d 4 z h i krast een gelifk aantal keeren met dezelfde kracht over de ver ECtt llende M orten vloetbedek king en kiest de waarop hel I den get ngslen nvio d u toefeni Ovettu gl U op deze w jze alvorens Uw vloer bedckk ng te koopen lavani n aoefeen tot het verkrijgen eener betrekking tradien binnen M idame Merviile sDond op Ik mfig u met iMiger opbowdlen iria iaii e spraik ztj terwiil zij btagend atsrtiei nam l at blijft du zoo bepaald zei masft Preston met een mnemven la h t ik hoor spoodiR lefcs van u Zeker Zoodtra ik u imjn nieuw aoire kan opgeven zal ik t u mei den Ik zal toch imnr eens haertegenover gaan mfoniieeren Wat gaat mij aisn t geen de Aienscfaien die daar wonen itvoeren zoo ze nnj slechls geen overlast doen Maar t is toohi dunkt me met e schikt voor u om ïMik een omgevi g te habböft Madame Mervule ieok laaiend de scl ouders op Warttt vervolgd In dat wat ons zwak is zijn wij meest fl bijzonder sterk Zr KEUILLETQN HET GEHEIME SPEELHOL Naidtuk verbadien Wat goed is en goedkoop vindt aftrek Daarom vindt U bij duizenden en dui zenden Balatum De ervaring die Balatum als eerste op het gebied van speciaal patent vloerbedekking heeft wordt niet geëvenaard Daarom staat Balatum aan de spits U kunt U daarvan zelf overtuigen Beoor deelt Uw vloerbedekking alvorens haar aan te schaffen op de wijze waarop de vakman dat doet en zooals hier is afge 24 Ma iiwdmne Mervilie nep imss rreston uit y n ong van haar lense naar op e vervolgde in erbdrmelij Prcnsdi Nu welke ontvangst hebt PIJ gehad Zeer alecSit antwoordde madame lerviUe terwajl zi plavéjsi nam op n aangeboden stoel Men verlangt jemand die o rk Latifl 0 teekenen i onderwijzen en ik kan daarin 8 ön ondiemoht geven tMaair dat had men mij o niet jjj ti zeade miss PreaftOD Dat is Jjet MO als betiooirt en ik viml dat e mfflaehen boveïidiien met bet recht mtt Schriftelijke garantie en weigert imitaties die U als ptf êêoiig êan Balêtum iottdm wor n wigtpr$tm = HARDHOORIGEN = Ook bu zeer zware gevallen heeft ée hoorcapsule uit Breslau die uitmuntend gebleken ia holpen Geen hoorbuis geen electnsch apparaat Gemakkelyk m het oor by elk werk te dragen De uitvinding van een ingenieur die t ectert zyn jeJgd zeer hartlhoorig is Dikwijls door oorartf ii aanbevolen waar yenee ïkundage hulp niet meei mogelijk was Notarieel bekrachtigde dankbetuigingen met volledige opgaaf van adïesisen Onze vertegenwoordiger ig op DINStDAG 1 MEI van 9 uur a morgens tot 6 uur s avonds te Gouda Hotel de Zalm aanwezig en verstrekt gi ati i inlichtingen en neemt ordea g aan De hoorcap ïule moet voor elk oor xtra gemaakt worden daarom moeten hardhoorigen peisooniijk komen In het belang der hardhoorigen worden de heeren oorarteen en amlere genees heeren verzocht eens naar ons toe te komen Hörkapsel Gesellschaft Bresl£Lu 16 Z ALLE DRUKWERKEN voor den Hanaial Vereenigini en én voor Particulier gebruik worden tot zeer billijke prijzen accuraat en vlug door ons geleverd A BRINKMAN ZOON Genezing door de Planten van alle hiercHider vermekle ziekten nieuwe en oudere gevallen zelfs wanneer ongeneesbaar verklaard BEN SPECIAAL en verschillend geneesmiddel voor elke ziekte Suikerziekte ÜBmacht Bloedarmoede Zwakte Bleekzncht Eiwitziekten Nephritis Asthma Hoest Bronchitis Maag of ingewanden slechte spysvertering verlies van eetlust zwaarten in de maag krampen beladen tong Huidziekten uitslag roode puistjes m t aangezicht ekzema jeukte steenpuisten enz op elke plaats baard hkren Spataderachtige zweren Rheumatiek Jicht zenuwpqn Slagaderverkalking P n aan de lever leversteenen nieren of blaaa Aambeien Verstopping Alle ziekten van de waterwegen en de blaas Het keeren der jaren Zelfs indien gv alle vertrouwen verloren hebt m de geneesmidde len moet gfl met aarzelen een der kostlooze brochuren te vragen aan den uitvinder dezer behandeling G DAMMA f doctor m de Medict nen hij firma J H J SNABILIE Afd D 85 Groote Markt 1 ROTTERDAM Advepteept iifi dit Blad beeld En U zult Balatum verlangen Achten U staan de drie enorme Balatum fabrieken die eiken koop van haar nieuw product schriftelijk garandeeren ondanks den lagen pnjs Balatum is economisch mooi e goedkoop gemakkelijk te onderhouden en verkrijgbaar in een groote sortecring dessins naar ieders keuze Balatum ligt uit zichzelf vlak en behoeft ni t gepbkt of gespijkerd te worden Eischt origineele Men gelieve precies aan te geven aan welke ziekten men bjdt No 355 DANKBETUIGING n j MOORDRECHT BIJ GOUDA WelEd Heer Met groote blyidadiap kan ik U meiden iat 1 miyn haarziekte welke een ernstig aanzien had m BiETREK K I IJJK KORTEiN TIJD dat ik onder Uw behandeling ben gewekt Tolkonien is hersteld Terwyl ik nogmaals hartelgk dankzee v TROUWE en SUCXJESVOLLE behandeling aan m betoorS waarom ik dan ook Uiw adres een wder zeer gaarne aanbeveel w g Hoogachtend H VBRZAAL Moordrecht Westeinde W i bezitten 54 soorten middelen voor 21 verachillende soorten HAAH iTEN Attesten van dankbare herstelden uit Uw eigen omgeving gratie Spreekuren eiken Maandag en Dinsdag van 10 3 en 6 8 uur DIERGAARDESINGEL 91 bii de West Kruiskade ROTTERDAM 1 78150 Eenig eigenaar der beroemde CHRINOFLOOR Het beste middel om den eetlust op te wekken is de SANGUINOSE Zy bevordert een geregelde spysvertermg auivert uw bloed van alle onreine bestanddeelen geeft een diepen gezonden verkwikkenden slaap Een frissche kleur een heldere oogopalag krachtige spieren uitmuntende zenuwen een vroolijk humeur vergezellen de goede gezondheid Honderden en duizenden m ons vaderland hebben zulk een go de g zondheid aan de Sangumose te danken Gij kunt geen brter middel vmden zelfe oor veel geld Een zes flacons Sangumoye doen wonderen aan uw geheele gestel Neemt er de proof vani Prys i fl ƒ 2 6 fl ƒ 11 12 fl ƒ 21 Verkrygibaar by Apoth ers en Drogisten 78245 WACHT U VOOR NAMAAKVAN DAM Co k De Riemerstraat 2c 4 Den Haag VELO Wasohmaohines Verstandige menschen En juis zi alleen Zi koopen een VELD En wringer meteen Niiiilnaciiiiii vinif f43 50 Elistrischi noif fSO i CONTANT en IN HUUR 40 VELOWaschmachins MIJ LTIendbweg 53 Gouda Alle ziekten vaa üriDewegen en blaas i Irvlflg s GIst TamIneTabletten zaliBn haar in 24 uur genezen f Bca siielwertend middel Bevat geen tcliadeigbe I beataaddeeleo Samengesteld uit zulvete medicbalc gist itamlne ea andere waardevolle Ingrediënten al8 voorgeKhrevqn door de meest vooraanslaande medische specialisten De eellldell ke werklngvinde gist als deze In contact kont met de gastrische sappen van de maag veroorzaakt een opgewekt coaangenaam gevoel BU niet welzijn ot vermoeid gevoelen neem een ol S twee Qist Tabletten en U gevoelt i hlscb coop FDPUn neUBALGie U oSZ imm neipe u b te I volgebdei s v Hootdp n niMlgh tnSalniiten Indigestie msseneo ton i taBtotlOmhinlen CaIa ndoeBlngu diilteti jlnM depressie IslOtotUmlrateo MaagstoomlaseD Itvanleldo enz lalOtollSmlDUten Influeoia gevatte koude toatto taatuen Zendt ons brlenuuttvopreengtatlsliesclirllvlngovei sulkenlekte bloedarmoede lenowstoringen hulil aandoening liardiqviglield gevatte koude slapt leoaheld rEeuDatlek Ut 1111181 mnwakUn OnzeOarantl I mFB tKbATHT Wa kebben meer daa Zmo bttevea ealvaogeo LtvuhnuuiU I 1 1 naandea van daokbaie voibnlken N V Aiganwen HonandwiM Handol hmiutrto My am Ya r wia ilEVERriWTE 1 1 MBAoo mwGCsnE riAAtiSTOQRKIS KAHAi cnn GIST IS LEVEN kunnen spoedig genezen worden door nieuwe geneesmiddelen uit plantroJextracten Onverschillig dus aan wel ke ziekte dezer organen gij lijdt ja nen of vrouwen acute of chronische ziekten aarzel niet om een uitvoeïiji lbeschrijving Uwer zaekte of tlleen den naam daarvwi op te zenden ai fden uitvinder dezer beihandeling G DAMMAN doctor in de medicijiien bjï M Snatoihe Afd S 85 Gl te Markt 7 ROTTERDAM die U alleaanwijzingen zal toezenden omtrent de wyze van b andeling met öe bewezen van de verkregen merkwaardige resultaten 16794 67 Jaargang mmdag l M I9t8 mimm mmim NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE UODEGRAVEN BOSKOOl GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLB NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATEI REFÏUWUK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZaSVENHUIZEN em ADVEBTBNTIEPEUS Uit Gouda d maatnkm behooNoda tot den bMoxxkrinc i 6 regeia ƒ OO elke ngéi meer 0 V n bniteB Gouda eo dan h rg aiag 1 6 rögels f IM elke regel meer ƒ D AdvrtenHIn in bet Zatardacanmmer 20 ft bdslag oip den pnja Liefdadighetda adreitentifa de baUt van den tt IMGEIMJiNDEN M£D£DB£UN6KNt 1 4 resela f £ J Uu rcffel meer ƒ iM Op de voorpagina 60 hoocer Gewone adrwtentiën en Ingeionden madedeeUnoen fa contraet tot leer garedoeeardan prqa Groote latten en rudeo wordan berekend naar plaatsnimte AdvertcoKtibi knnnan worden ingexondai door toaachënkoMBt ran eoUade Boekhandataren Ad vertentie Hireaux en onze agenten en moeiteu daafle TÓ6r de ptaataing aan bat Bureau zqn ingekomen teneinde van opname verMfeerd te x jn Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen ABONNEMEMTSPRUS pei kwartaal 2 26 per week 17 cent met Zoodagslilail per kwartaal 2 90 per week 22 cent overal waar de IwstfiKÜig per looper gescUedt Franco per foet per kwartaal ƒ S IS met ZondafEafaUul ƒ J t 0 Abonneme ten worden dageiyks aangenomen aan ons itiueau MARKl 31 GOUDA b onze a nten en loopera Jen boekoanilel en de poetJi uit oren Onse buieaux zi n dagelijks tieopend van 6 wu Admimatratus Telef Intens 82 Bed ctie Telef 83 Postrekening 4840D woike luaatüCitiappij m den cnalsti d btt bnunkoolveldi CjitoetbeuLe heet tmt ounen boeft een axkes doen toe hamen aau de Iweede Kamer naar aanleiding vgn de beüODdieiiug zajper DiAaX cluappuj dioor deu ataat m zake iiet OroeibeadegeBciiiii AdreBsant betoogt om cUU de ataat sicKÉitB t r c deiele gevolg ibeeft gegeven aau len aandmig van de llweedlei Kaiu r ü d i6 Maart 1924 om bed Oroetbei diegesatui aan arbitrage te onderwerpen € 01 blijkeiia diei uitspraak der artiiera geiheel bwtesi dei arbitrage b l weten gesteld te knjg u die voonqaam sie puBten van bet gebcbil met na me ie de vraag ei de Staat tegen over de Louaae Qroeve oen vo or aar uUer t oadeelige oontra tbTeuk heelt gepleegd 2e e vraag ot de door liea btaiat a eidwongeu contnu n naar liun imboud aan a lijke easicsl en van billiikheif voldoden r en gevolge hiervan Van volgens i direiB6ant vgn een betratei vap bet duor iJen Staat aan die Louise droeve aan gedaaie onrecht niet worden gesproi en iHjoat dt ontoelaatbare houding ü e in de arbitrale prooedore van de zijde van den Staat is aangenomen zdjn de bi de Louise Groelve bet o ken belangen emefag benaderd en H el dioordiat de Staat ter sake daeaen die tukkeai voor die Louise Oroeve van groot belang heeit weten acbte 10 houdien en doordat de feitelijke MOdeapartij der Lauwe Groeve mr dl W F J Proweto deM diwï teur er BijkskdenhdiiBtnbutie m Fla gramte tegenstelluig nn gpidk f gexPl taliyke lepiesentative plichten m verschil lemie deelen det lands gemakkeiyk te ma ken De Daily Mail zegt dat men erover denkt een Br stolvechtvliegtuofi voor twee personen voor iat doet te gebruiken Een vlieger met groote bedrevenheid en eiivaj ing is als bestuurder uitgekozen VER STATEN Jack Detnpsey s eerste vrwiw AU uit de awh herrezen In f port met name in bokskrmgen ia groote sensatie verooivaakt dooniat beken i 1 geworden iat Ie eerste 1 wuw van Jack Dempsey met wie hy in 11 6 was gehuwd en die naai men meende m 1924 was omgekomen by een botelbrand te Juarez in Me co weder te New York Wtaa verschenen 7y b voornemen een procch aanhang g te maken ten einde tie in 1919 uitgesproken echtschewliag te doen annuleeren De overstruommgen Dertien doeden Het aantal alaehtofferh van de overstroo mingen in Amerika is blyfcens beriehten ut New oik tot dertien gestegen Aan de kust van den Atlanttisohen Oceaan vallen hevige slagregens By tie kustscheepvaa t op len Atlantische nOceaan syn tairyke on gevallen voorgekonen waarby ook vele menschen levens zyn te toet euren In het ZuKlen van het land hebben sneeuwstormen de laatste dagen een groot dieel van de ka toenaanpüant m Alabama verwoest hebben dooi het hagelj ter zeer bteik geK den Ook de ZuidhPlaia h tft veel van het I üodweer tt lyden geliiiid Onweren hefbben tl groots schade aaniglJÉtóit Vole telefoon eH3in lingen z n tirbiw n In Mannheim weaid Wftr den storm he dak der tentooni tel m llp m den Scblacht Oa Franaoha arkiaxingaii Het Duitsche antwooid aan Kellogg Mimstei Cliambeilain ovei het ultimatum aan Egypte Volgens d e laatste ofticueuze boriohteti liötlen lie uitolagen an de algiemeen li lEiesingen in Frankr U vol gt Commuiusten 14 in de kamer van 11 Mei a 6 onafhankelyke comnnmiaten 3 vereemgde socaaliflten 101 106 repi bhiteiiniche sociahstjsn 47 42 pocialisti gdie radicalen 111 141 repub ikeinocbe radicalen 63 io linK rfT uibhkeinen ilH 86 repu blike neche democrati che urie jMarin tó3 122 conservatieven 18 13 1 Eliasaei autonomisten 3 ü Kr ontbrekfu nu nog twee maruld ten ust Guadeloupe De burgerlijke o ul en juicheri natuurly ever len nederlaag der common sten en leggen Far B en omgeving zyn than van den revolufcionnairen gordel bevryd De perscommentaren culmineeren in den uitroep Het Poincarisme heeft overwo i n il Blen berekent dat de meuwe Kamer on geveer 376 besliste aanhangers dep binnen landische politiek an Poincare zal tellen waartegenover een witksche oppositie va 236 afgevaardiigden zal staan zoodat de voortzottin g van de binnenlandfeche pohtLk uie 5 jaar van kracint ib geweest en de k gyi tische autoiitejiten n staat heeft gesteld om behoortyk de openbaie o le te handiia ver zonder bezwaar voor mdnvidiueeie pei sonen en zonder laL daardoor de atg meene 1iq weggerukt Heel erg getroffen ziÖB vt i schillende ge meenten aan de itcigamfest n het gebied van Ryn en Mam VooraMie plaatsjes Zwin genberg en Auerb ich kbb waar getroffen Meterhooge waitormasaBwWiorttfeniteich dooi de passen van het Odptfcoud in de vlakte van het Rynda Wit sb0m en hagel hmklen gespaarl werd loor hetjUfflter vermeld Df vooruitz chten voor dervairaïitoogst yn ge he 1 vernietigd en jok apf ie vioege gewas j Ren iM veel schade üei oSppod Ook te bpesji ait tn i t Maln Taunus geUie l heeft het noodwwar gewoed In de 7md Ffalz t vooial I ajitólMi en omgev ng gotei rter 1 De scnade j overal groot De tiaten vanJLandau waarf bet water 7on la 1 Meter hoog stoml u aM jftaandagmoi gf r nog heel met tlik be li lÉff Ooi dien ook het terrein van de asfabrieKonflerliep bestond e vaat vöo de gasvobrtöeninig Sed i t 1 heeC e lers W ipo weer met ge l cu K ufo ont elult 1 1 Arte k4 ooi i li pen van epn auto op een oor W le glad é oyden weg ayn vieii p sonet gedoo i n t Öe ernstig ge woröl De l H 0 liaar K nvieren zy n dooi flen htffig n Te nval bu ten de oevers getiv len MistmS ed s rÜWfre reVue la lUi touiit d nieuwe ue vat Mustinguett die in de MouJin lioubt lat 1 door de censuur efin weLnug gekortwiekt Dt sketch salon de la Dubarry waann c cnïhoofd ng van Mme Dubarry op aeer rea hstij ohe wy e ten tooneele is gebracht en waaiin voorts na de teirechtstelling h t hoof l van papiermache den volke worlt getoond wend naar het oorde van den pre fect van politie orsg wenscht geacht aoodat hy oen verde re vertoonang verbood De th rectie van de MouUn Rouge heeft cle sketch nu van het programma afgenomen Mistinguett jö zeer teteurgeyteld daar zy lange maajwien aan ü e voorbereaidinig ervan had gewerftt HONGARIJE Prins AVmdiscli Gratï Naar gemeld wordt is het ziekteverlof van den tot vier jaar govangemaatraf veroordeelden prins Wuïdisch Oratz hetwelk heden afloopt met drie maanden verlergu On 30 Juli moet hy dus zyn verdere strat tij l beginnen ingi val voor dien datum n e de amnestie op hem toepasaelylc wordt ver k1aar l ENGELAND Lady Bailey a vlitgtoeht Fngeland Zuid Afrika Uit Kaapfctad wordt gemeld at lalv BaiJey daar op haar vhegtocht urt 1 ngelan 1 n haar eentje is aangekomen De pnns van Wales gaat vliegen By een inspectie van het vliegveld var Northolt verladen week heeft de pnns van Wales zyn goedkeuiing gehecht aan dt maatregelen d e genomen zyn om eer vlieg tuig vTn de komnklyke iuolitmaiht te zynen len te te itellen om het vervullen van zyn vryheid 6muowlig belemmerd vfordt Ue meuwe wet zou het uitvoerende gftiiag zeer venawakken en de politie tnaohtelooJi maken daar zy by verg ibbingBn een veel zwaardere straf ou oploopcn tan degenei die voor wanordtlyikheeden verantwooult U k zoudeii zye De openbare viede zou daardoor eriit ti bedreig worden evenalt heit leven en Ie eigeiulommieai dea buntenUnders Deae opvattmg wordt zoowel door de Ln gelsche alb door de hgyptische politie autoriteiten getleeld evenaU dooi Je buiten laridsche kolonies In dit verband vei Lient het aandacht lat toen m 1924 voorste len werden get aan lit een zelfde resultaat zoudietn gehail hebben Zaghloel Pache zich dtortcgen lieaft ver zet daar hy deze voorstellen strijdig niet heit algem T belang achtte j Kngelbche legeöijiuft die oigens Ut aicim Wx uiTd tg Aan de stabiU J r dedarafte Van 1922 t gl te aÉ tw4 den Wms zal liens raets meé R lyk is yocy de eiü heaS drfr bu nlandeV u e D v w 1 T kan f met on veriicHfiUp voor eert e e yke Itaaru f Piuncaic z9k Heuw8i ka w aagjn z Jn 4 J 19gl h nMlK w rb QngevjMBr W u een mefiSL P P Ac ift4 Motileinit denpiigepi viu ii t p ndon vati tniivten landers aangëViklMh eh bc e uuligit 5ndpi deze om imf f H i I l betreffende het euenguiif it 1 k I andei wetgevende bepalingen by de E nge ache regeenng gein men tyd ernstigie 01 gen gewekt Kmsttge doch nendachappelyke waar schuwingen met iwlrekkitg tot leze w zyn op la t van Ie rtgeennf door lord I loy 1 tot den tegen woo wiigpn eersten ministei i n zyn voorganger arwat Pacha gencht doch het sohynt helaa i dmdelyfc lat de Fgypt sche regeenng besloten ia om met de be handeling van het wetsvoonstel voort te gaan en op last van de Fnjgelsche regeenn heeft daarom Lord Ijloyd Zondagavond een waarachuwing tot den eersten mmister van Egypte gencht Deze waar whuwing heeft reeds tot gevolg gehad dat Senaat en Kam r mi een geheim zitting besloten om de discussies over het wetsvoorstel op de publn e byeenkomsten lut te stellen tot Nofvembetr BINNENLAND iiji no v UUf ekejheifl fteroye e 4 m iJöini wfeeig WordÜjÉl Het Ruimere toekenning van ouderdomsrente Iue n wetsontwerp in voorbereiding üij do DeJjailueliiig van tó biegro9 leut iiuunster sloteimaliitr d Bruine vffkittard dal tuj zal pogeoi Uo iiiva liuiteitö en ouaorüoiiiawettea beter wm tiaar uoel te doen beaailwoorüen lu vertoJid imeiruiieidie veirae int d led n eiei i wetsooitwetrip ui vaoErbereidang i ioi aanvulling van die luvaüoiteu v tt wauidoor om aal worden voor gtHloid de mogeiUiklueid t vemuioea tot h verkrijgen vau ouideirdKHnsreJite Prot Noyons Bezwaren uit dca weg geruimd I tiiif dftigeii heeft prol Noyone Mei zooaM Jii n weet aaiivaink 4ijii geviei gora isati ijn akiiibt te awiivaar £ n een onderhtiuid getftad niöt miniBter Waewdinik es ticni ingeliclit over de o urw ge adie becswairea tegega het aeuvddrüeri v een auitat zónoer vo Uotsnd © zek Th eid diat bionen afzL ibait D iiid die benoodigde niUn tooi on lerwijh oolicge en voortgezet on dltiuiaeiki te sujner bescbtikkiuig sou wok ucyi ge jtelcl Naar hist ViieabJsadk DagbladT w nternit deiejüe ininistor Waeaink ol kouten het stanapunt van d n boog leLpa r eu beeft bi dio pertui Kïta toe sc ui geciaaia iiiaax v mog te zul Ie bevor en dat uog dit jaar een aanvang aal vvordeo geaiiaiukt luet den bouw van een nieuw piiysiolc isoh tatooratonuini voor prof Noyoos Klachten van den direct ir der Louise Groeve over de behandeling zijner maatschappu door den Staat Nasleep van het droetheide geschil De directeur van die N V Exploitatie Louise Groeve de hear t tb dé andacht p t ée voonut n van artm Üe nhai gè j van Briai d vïtfUeg van bet3Rcems jÈekdaa he 12 z Sö vei looBOfr ing legen verlies VUresseni vira te slotte een 1 a dier onderzoek ontitrent ▼ erMtullend punten te wilien instellen en maat regeieai tot volledig berated van a n dP Louise droeve atungedlaata corecht h tzaj door aianog de beidte voomaaan si c goschilpunteni afinj a3i itraee te doen onderwerpen betaaj op andere der Tweedie Ramea goedd unkeadie wi Het adre is vei esseld van ea uit voerige mieniiane van toe4n4iting De Haagtichc Stationiwhefs Gedecoreerd met de Huisorde van Oranje Vandaag viert de heer A W P liOoff atationachef ie klasse van het station dei Waatsspoor te s Gravenhage zyn 40 jarig jubileum in Spoorwegdienst en gaat hy teven s als chef ovjt naar het station van ue Hollandache Spooi m den Haa g terwyJ heer O Mulder taüonMihef Ie kl van het station dér H S M ta s Gnavenhage na een daejiflsttyd van 45 jaren b j de apoor heden den dienat met eervol ont slag Verlaat H W de Korangin heeft zoowel den heer Looff Vis den heer MuUej benoemd tot rul der hI in de Hiuaorde van Oianje Z K H de Piuns had gisterochtend de beiden h eren by zich doen uïtnoodigen ten bureele van Z K H m het gebouw van het Nederlanisohe Boode Knus en heeft daar den heer Looff en len heer MuUer onder het aaninedenJ zyner gelukwenachen en met een hartelykyen zeer waardeerend woord namens de Kwiihgin het versiersel ütr Huisorde overha ligd kooBi van de Kamei in 2 k wöP i h teer MÏen I en recht he vleugel onder iBiding vaïranklin BouiUon zal ongeveer 50 man steit zyn torwyl de rest der panty icJi waarsohynlyk onder leithn g van Dalad ei naair Imka zal richten De Duitsche nota welkie den gazant Ier Vereeniigde Staten in antwoord op het vooi Btel inzake een anti oorlogapact erd ovei haiwLigd as thans gepuibUceerd hr wordt o a m geMgd dat de Duitsch refeeermg overtuigd is dot de vooigestelde verphchtingen met bevatten dat met an dere vfirplachtingen in str d zou kunnen raken De Durtache Tegeenmg gaat uit var het standpunt dat een pact zooais door de Vereenigde Staten wordt voorgesteld berecht van lederen staat op zelfverdehging mtaot iaat BUITENLANDSCH NIEUWS DUWSCHLAND Noodweer Hagel en onweerHchade Over het zware loodweer dat Zontlag in ZW Duataohiand vooral op de Bergatratise gewoed heeft komen van alle zy len nog nadere beanchten binnen waaruit biykt dat men met een dtr ernstigste noodweercata stiofen der iaatate jaren te doen heeft De fruitoogst is ooor het sware hagel weer geheel vernield Vee klein vee s n het Wdter omgekomen De vei indinig Ber sheimi Damnstadt wa drie uur lan r volkomen on lerbroken Ook andeie plaat en aan de Bers trass De Duitsche r eermg is derhalve berei 1 aich bjj een pact zooals door tie Vereenigd Staten voorgestel 1 wordt aan te = iuiben De Duitaohe regeenng iziet m het tot stand komen van en pact an zoodanige beMtenis een atreven de algemeene ontwa penang een flink stuk vooruit te brengen In het Bribache lag erhiuig heeft Chamber lain een mededeehng gei laan omtrent de iHïta welke de Fngelache regeM mg n den Mrateti nunister an Egvpte hoeft laten overfiandiigcin Chamberlain wee i er op dat het wet voorstel tot regeling van het houden vai openbare byeenkom ten en betoogjngeii ge lagen gelexien by het Fgypt seh parlement ingied em s Dit wetsvooiste ö oogt een wijizm n van d bep tian Ie wet e iise en aag duöj bij misa reslori onderaoe endi in l gelaat 1b daar ifts slechts aan t hiuta Ia 7iij hebben een aeer aeer ver Ueih te hunrs op de bell oËsge een zekere Mr Kussell iooah ij zich taat noeanen oisduxfo ik niet gaarne o bietwerei dïtt dit haak ware naain is Men zoet haar mtevat soeldtoam Zij IS een vrouw op leeftijd en ik g ool jat aij er een speelsalon op na houdt l e ïrancaise veraehoot van kleur Ubch toiBS Preaton wab aooBgeer m haar schik aljeM wat zij wiat of veron derateïde aan een ander te kunnen mededeeleii dat ba r de uitwerking van haar laatste woorden ten ejeneninale onking elooh ge dat wericeb Hoezajt Kc tol die ovflirluiging gekonen Iioor bet zien van een menigt leeren die in de oohftendispheiiienng 1 kuüs m en uitgaan aeide miss Preston en fian nog wel door een zijdeur naast bet huis Wat zijn t voor hoeren Uit den eerateu btand Korlottt ik eet wut ik weet en ik weet en b fli ae er lat im vermoeden juist 1 Ln weet gBj met van Mr Riisbcl 7e f l Niet bet nunst Ik gelotrf dat zij uit het buitenland komt if iieiclt ten 1 insite een Iransche kamen eff nteego bracbt een zeikere hainehette maar I ünthette laat niets los li kent geen tngedach of houdt aach alsof zij hel met kent Maar ode al spreekt mep I renttch tnet Isiar biijft zij gesloten r s een boefli Dan iS die kakpieoier zeker met lOiig m eer O neen ze heeït de je ugd reeds lang achter den rug 7ij doet de dia gtljjkaohe lakoopen en ook int hef geen zij koopt i s te nïeriten dat Mrs Russe 1 meer de FVansdie dan de En t elsdue Jeefw volgt Op dat oogenibhk wertl weder aan de dieur gelapt ön een paar dames die de bekDKkMkig ran nriM Prestoa 1 i bben ojii zoo voelc ita lKn l te ïijii voor t salaris dut aij vt nscben te geven Ik weet holaai voor t oogeii blik niet wat u oonvenie ert ooUra ik iets voor u weet aal ik u sehr jven Nog steescis hetzelfdie ddjres N eii molden n oei ik een ander kwartier belrekken liet tegenwoorli gt ligt veel te v er va i hier en bo vendien hefo ik buren dit lu gestadi ge disbaniionie schijnen te leven nn ut kamers 111 Pioeadally nc bil 1 ü m hiuurpnjö Neeii l IS hier zeer dtnir woneji twoorddie mass l re ton Iii de gebefte Dukeetreet zuilt gu uiet zaJl e goedkoiope ka ners krijgen als die nu beiwöont Ik viind toch diat de buizen haer vta k tegenover er met zoo voornaam uitzien Tineendb madame Mervilie Meent gij t hms nimiero 5 waiftrnven dien naam doodman aan de dleest Dat huis mag ik u met re MTpiandeefm Hoe zoo niet noeg de Fran